Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan untuk cikgu zaidi

277 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soalan untuk cikgu zaidi

 1. 1. KATA GANTI NAMA DIRI1.“Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke Gunung ledang?”tanya Hang Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.A beta…hamba C yang mulia…betaB baginda…hamba D tuanku…patik2.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi,” kataNabil kepada kawan-kawannya.A awak … mereka C aku … kitaB engkau … beliau D kita … dia3. Pen ini________hadiahkan kepada__________,” kata Sarah kepada Fatiha.A nya … awak C aku … kamiB kita … anda D ku … mu4. Aqib bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.A Mereka C KamiB Dia D Engkau5. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasanmakam diraja.A beliau C diaB baginda D nya.
 2. 2. 6. Murid-murid di dalam sekolah itu mengutamakan kebersihan. _________ inginbelajar dalam suasana yang ceria.A Mereka C KitaB Kalian D Kamu7.“________ telah dirompak oleh ________,” rintih kumpulan pelancong itu sambilmenunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.A Hamba, dia C Kami, merekaB Kita, nya D Saya, dia8.Alif ialah anak angkat kepada keluarga Encik Ismail. Ibu bapa _______ meninggaldunia setahun yang lalu.A kami C kitaB mereka D nya9. Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.A dia C kalianB baginda D beliau10. “________ yang melakukan kesalahan, bukan saya,” kata Ah Meng sambilmenunjuk ke arah lelaki itu.A Saya C DiaB Kami D Mereka
 3. 3. KATA SERU1. _________, kamutelahterpilihsebagaiketuapengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah2. _________, ambilwanginidanpergibelibukutulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah3. _________, pedihnyalukaakuini! A Aduh C Cis B Aduhai D Ah4. __________ akutidaksetujulangsungdenganpendapatengkauitu! A Cis C Eh B Nah D Ah5. ________, hebatsungguhpahlawanitumenunggangkuda liar yangbaruditangkapnya. A Hai C Wah B Amboi D Eh6. ________, kamulahrupa-rupanya yang memfitnahsayaselamaini! A Ah C Aduh B Nah D Oh
 4. 4. 7. _________, bagaimana pulaawakdapatmasuksedangkanpintubilikituberkunci. A Eh C Syabas B Oh D Wah8. ________, malangsungguhnasib orang tuanitu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai9. ________, beranikaudatangkemari! AAmboi C Aduh B Hai D Cis10. _________, keluargaitusenantiasaditimpanasibmalang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh
 5. 5. KATA BANTU1. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.A masih C mestiB sudah D sedang2. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidaklama lagi.A sudah C akanB sedang D masih3. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.A masih C hendakB akan D mesti4. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulanyang lalu.A telah C masihB mesti D akan5. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak,” pesan Cikgu Azizah.A akan C sudahB hendak D belum6. Sekiranya kita______berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyakmengulang kaji pelajaran.A hendak C akanB masih D mesti
 6. 6. 7. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.A telah C sedangB akan D sudah8. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.A telah C sedangB akan D belum9. Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawipada cuti persekolahan nanti.A harus C masihB pernah D akan10. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang.A masih C sedangB pernah D akan
 7. 7. KATA PENGUAT1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A sangat C nian B benar D sekali2. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggaldengan nenek sejak kecil lagi. A benar C lebih B makin D cukup3. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. A amat C nian B benar D sekali4. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana inginmengulang kaji pelajaran. A paling C sungguh B nian D agak5. Syafiqlah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangantentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A paling C terlalu B sekali D nian6. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-pesertasekolah lain tidak kurang hebatnya. A terlalu C paling B sangat D cukup
 8. 8. 7. Tikar mengkuang yang dianyam oleh Farah _________ kemas dan perludibaiki lagi. A cukup C makin B amat D kurang8. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. A sekali C terlalu B cukup D nian9. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A terlalu C paling B benar D agak10. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A sekali C agak B lebih D terlalu
 9. 9. JAWAPAN KATA PENGUATKATA GANTI NAMA DIRI 1. A 1. D 2. A 2. D 3. A 3. D 4. C 4. B 5. A 5. B 6. A 6. A 7. D 7. C 8. C 8. D 9. D 9. D 10. A 10. CKATA SERU 1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. D 10. CKATA BANTU 1. C 2. C 3. A 4. A 5. D 6. A 7. B 8. C 9. D 10. D

×