Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpsc status

1,211 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kpsc status

 1. 1. DAiÉÆÃUÀzÀ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁwUÀ¼À EwÛÃa£À ¹ÜwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀæ. ¸ÀA. E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¹Üw ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ F zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ 1 2 3 4 5 1 UÉeóÉmÉqï ¥ÉÆæ¨ÉÃμÀ£Àgïì ¥ÀjÃPÉë 2010 (268 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(1) 11961/2009-10/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 27.01.2010. ¥ÀjμÀÌøvÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢: 17.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢:21.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÀªÁ¤¹zÉ. 2 UÉeóÉmÉqï ¥ÉÆæ¨ÉÃμÀ£Àgïì ¥ÀjÃPÉë 2011 (362 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(1) 6314/2011-12/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011. E(1) 7394/2011-12/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 03.03.2012. E(1)556/2012-13/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 25.05.2012. CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢:21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.. 3 4 C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ (200 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(2)898/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸ÀzsÀåzÀ°èAiÉÄà zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 2. 2. - 2 - 5 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄw C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (1353 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(2)870/2010-11/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 18.03.2011 ºÉZÀÄѪÀj DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzsÀåzÀ°èAiÉÄà ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ 6 C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (332+18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(2)899/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, f¯Áè C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ¸ÀzsÀåzÀ°èAiÉÄà zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ. 7 8 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï E¯ÁSÉAiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¯ÉPÀÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (1750 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) E(3)1723/2012-12/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 ªÀÄvÀÄÛ E(3)1856/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DAiÉÄÌà ¥ÀnÖ ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.. 9 OμÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt E¯ÁSÉAiÀÄ°è OμÀzsÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ (11 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn© 1/2011, ¢: 17.5.2011 vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 3. 3. - 3 - 10 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ -UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç [01(¨Áå.¯Á)ºÀÄzÉÝ] ¦J¸ï¹ 1/ Dgïn©-1/2013, ¢: 01.06.2013 vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 11 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è 1) ªÉĶ£ï lƯï mÉPÁß®f G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ –[03 (¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ] 2) PÁ¸ÀÖöåªÀiï r¸ÉÊ£ï CAqï qÉæ¸ï ªÉÄÃQAUï G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ [01 (¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝ] 3)¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ [02(¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ] 4)ªÉ°ØAUï CAqï ²Ãqï ªÉÄl¯ï- G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ [01 (¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝ] 5) ¹gÁ«ÄPïì` ¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ [01 (¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝ] ¦J¸ï¹ 1/ Dgïn©-1/2013, ¢: 01.06.2013 vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 4. 4. - 4 -   12 OμÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt E¯ÁSÉAiÀÄ°è dƤAiÀÄgï ¸ÉÊAn¦üPï D¦üøÀgï [08 (¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ] ¦J¸ï¹ 1/ Dgïn©-1/ 2013, ¢: 01.06.2013 vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 13 ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ªÀÄÄRå UÀæAxÁ®AiÀiÁ¢üPÁj (05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 14 «PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ® PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁj (10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) The National Federation of Blind gÀªÀgÀ W.P. No. 10875/12 gÀ°è£À ¢: 26-07-2013 gÀ ªÀÄzÀåAvÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä CªÀPÁ±À EzÀÝgÀÆ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ CAwªÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 15 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¥Àj«ÃPÀëuÁ¢üPÁj zÀeÉð-1 (35 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)907/12-13, ¢: 18.01.2012. vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 5. 5. - 5 - 16 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÁæUÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀvÀæ¥Á®PÀgÀÄ (05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 17 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV, §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï (¹«¯ï) (07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/2012, ¢: 22- 11-2012 vÁvÁÌ°PÀ CAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28-3-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 18 ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (09 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/2012, ¢: 22-11-2012 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 19 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è £Á«PÀ ²°à (01 ºÀÄzÉÝ) 20 OμÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ¯ï PɫĹÖç) (01 ºÀÄzÉÝ) Dgï(2)310/12-13, ¢: 09.01.2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 6. 6. - 6 - 21 M¼ÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è 1. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (fêÀ±Á¸ÀÛç) (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 2. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 3. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ) (01 ºÀÄzÉÝ) 22 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 23 PÁSÁð£É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ° PÁSÁð£ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (11 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 24 M¼ÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («μÀ«eÁÕ£À) (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 25 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)310/12-13, ¢: 09.01.2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 7. 7. - 7 - 26 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (23 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 27 DAiÀÄÄμï E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À CAiÀÄÄμï ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è CAiÀÄĪÉðÃzÀ, AiÀÄÄ£Á¤, ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw, ¥ÀæPÀÈw aQvÉì ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ–¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ (100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/ 2013, ¢: 01.06.2013 28 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ (32 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 29 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (zÉÊ»PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÉ) [03(¨Áå.¯Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ] ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/ 2013, ¢: 01.06.2013 ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¦ü¹PÀ¯ï ¦ümï£É¸ï mɸïÖ ªÀiÁqÀ®Ä zÉÊ»PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 8. 8. - 8 -   30 PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð (04 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 31 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©ªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj (24 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 32 ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ (10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 33 ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (20 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)907/12-13, ¢: 18.01.2012. The National Federation of Blind gÀªÀgÀ W.P. No. 10875/12 gÀ°è£À ¢£ÁAPÀ 26-07-2013gÀ DzÉñÀzÀAvÉ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-03- 2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä F ¢£À¢AzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 34 gÁdåzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è£À ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ (313 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(3) 06/2011-12/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ: 28.01.2011 ºÉZÀÄѪÀj DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ ºÀAaPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ½UÉ ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ 35 ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ (100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/2011, ¢£ÁAPÀ:17-05-2011 ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¢£À DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ F ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 9. 9. - 9 - 36 ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÀææAxÀ¥Á®PÀgÀÄ (05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 37 ¢ ªÉÄʸÀÆgï J¯ÉQÖçPÀ¯ï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÉÆÃgïªÉÄ£ï (ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï) (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 38 ¢ ªÉÄʸÀÆgï J¯ÉQÖçPÀ¯ï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÉÆÃgïªÉÄ£ï (J¯ÉQÖçPÀÀ¯ï) (08 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)907/2011-12/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:18-01-2012 ¢£ÁAPÀ 08/4/2014 gÀAzÀÄ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà ¸ÀA§A¢¹zÀ E¯ÁSÉUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 10. 10. - 10 - 39 «PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è 1) Proof Reader -01 2) Proof Press Man – 01 3) Copy Holder -01 4) Speech Therapist-01 5) Occupational Therapist/ Physiotherapist-02 6) Music Teacher Grade-II - 04 posts (Vocal/Instrumental) 7) Music Teacher Grade- III - 02 posts 40 J£ï.¹.¹ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ²¥ï ªÀiÁqÉ°AUï E£ïìlæPïÖgï (04 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)907/2011-12/ ¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:18-01-2012 ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌà ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. . 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 11. 11. - 11 - 41 PÁ«ÄðPÀ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É (ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ) ¸ÉêÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 42 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d® ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï (¹«¯ï) (06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 43 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d® ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 44 PÁ«ÄðPÀ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É (ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ) ¸ÉêÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ (07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 45 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 46 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) (100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 47 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÁ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁj (20 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:09-01-2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 12. 12. - 12 - 48 ¥ËgÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï (¹«¯ï) (07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 49 ¥ËgÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï («zÀÄåvï) (06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 50 ªÁ¸ÀÄÛ²°à E¯ÁSÉAiÀÄ°è DPÀÈw gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 51 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁATåPÀ C¢üPÁj (40 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 52 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ««zsÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀ - 03 »A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ – 03 DAUÀè¨sÁμÁ ²PÀëPÀgÀÄ - 03 PÀ¯É «¨sÁUÀ – 01 (MlÄÖ – 10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:09-01-2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 13. 13. - 13 - 53 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ««zsÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À°è ¨sËvÀ«eÁÕ£À – 03 fêÀ «eÁÕ£À – 03 ¨sÁμÁ ¥ÀArvÀgÀÄ – 02 PÀ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ–05 (MlÄÖ – 13 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 54 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 55 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (13 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:09-01-2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139
 14. 14. - 14 - 56 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 57 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¹ÖjÃAiÉÆà mÉÊ¥ï D¥ÀgÉÃlgï/PÁ¦ Jrlgï (02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 58 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÀÆæ¥ï jÃqÀgï (01 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) 59 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ (03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹, ¢£ÁAPÀ:09-01-2013 60 DAiÀÄÄμï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ±ÀıÀÆæμÀQAiÀÄgÀÄ (50 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/2013, ¢£ÁAPÀ:01-06-2013 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 eÉ gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 080-30574901 080-30574957 080-22343137 080-22343139

×