Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan

11,016 views

Published on

Akta dan perundangan berkaitan dengan keselamatan dalam pekerjaan elektrik termasuk Akta Bekalan Elektrik, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan & Akta Kilang dan Jentera

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan

 1. 1. Modul 1: Undang-undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 2. 2. Pengenalan  Menerangkan kesemua perundangan KKP yang berkaitan dengan bidang elektrikal  Menyatakan penalti-penalti bersabit dengan kesalahan termaktub di dalam akta di atas.
 3. 3. Kandungan kursus  Suai kenal (Ice breaking session)  Pengenalan OSHA 1994 – struktur  Skop, objektif dan falsafah  Kewajipan am pekerja  Kewajipan am majikan  Lain-lain peruntukan  Penalti
 4. 4. Stuktur undang-undang  Akta  Menerangkan skop dan peruntukan asas yang termaktub di dalam akta  Diluluskan oleh Parlimen  Akta berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) ialah:  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994  Akta Kilang dan Jentera (AKJ) 1967  Akta Bekalan Elektrik (ABE) 1990  Akta Kualiti Alam Sekitar (AKAS) 1974
 5. 5. Stuktur undang-undang  Peraturan  Mengandungi penerangan terperinci bagi setiap peruntukan di bawah akta  Diluluskan oleh Menteri
 6. 6. Stuktur undang-undang  Kod amalan/ garis panduan  Panduan di dalan mematuhi kehendak-kehendak yang diperuntuk di bawah akta  Pengubalan tatamalan boleh dimulakan oleh pihak industri untuk diluluskan oleh puhak berkuasa (i.e. JKKP)  Bukan undang-undang negara
 7. 7. Perundangan berkaitan KKP di Malaysia  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP/OSHA 94)  Akta Kilang dan Jentera 1967 (AKJ/FMA 67)  Akta Bekalan Elektrik 1990 (ABE/ESA 90)  Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (AKAS/EQA 74)  Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (AKSP/ESSA 69)
 8. 8. Peraturan-peraturan dan perintah AKKP 1994 (Akta 514)  Peraturan di bawah AKKP:  Penyataan dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan majikan (pengecualian) 1995  Kawalan twerhadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian 1996  Jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1996  Pengelasan, pembungkusan dan pelabelan bahan kimia berbahaya 1997  Pegawai keselamatan dan kesihatan 1997
 9. 9. Sambungan…  Peraturan di bawah AKKP:  Penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan 2000  Penberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit perkerjaan 2004
 10. 10. Contoh kod amalan dan garis panduan  Kod amalan bekerja selamat di ruang terkurung  Kod amalan untuk kualiti udara dalaman  Garis panduan untuk kemudahan pertolongan cemaas di tempat kerja  Garis panduan untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan di pejabat  Garis panduan untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi pembinaan terowong  Garis panduan untuk pengelasan hazard-hazard kimia
 11. 11. Skop AKKP 1994  Semua “orang yang sedang bekerja” kecuali:  Anggota tentera  Pekerja di atas kapal dagang
 12. 12. Objektif AKKP 1994  Memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja  Melindungi keselamatan orang lain selain dari opekerja di tempat kerja  Menggalakkan persekitaran yang sesuai (dari segi fisiologi dan psikologi)  Membolehkan penggantian secara berperingkat perundangan berkaitan dengan peraturan dan kod amalan yang telah diluluskan
 13. 13. Falsafah AKKP  Falsafah menyatakan “Kewajipan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak pada mereka yang mewujudkan risiko dan mereka yang berkerja dengan risiko tersebut”  Akta ini menekankan kepada:  Pengaturan kendiri  Permesyuarahan  Kerjasama dan penglibatan pekerja
 14. 14. Prinsip panduan AKKP SETAKAT YANG PRAKTIK …..  Teruknya (severity) bahaya dan risiko yang terliabt  Pengetahuan dan teknologi sedia ada  Kesesuaian cara menghapuskan/mengurangkan bahaya dan risiko  Kos yang terlibat
 15. 15. Definasi  MAJIKAN  Utama – pemunya suatu industri, termasuk wakil pemunya, pengurus dan ejen. (orang yang bertanggungjawab bagi pembayaran gaji)  Langsung – orang yang berhubungan dengan pekerja yang diambil khidmat oleh atau melaluinya termasuk pekerja sementera atau kontrak  PEKERJA  Seseorang yang diambil bekerja dan diberi gaji dibawah kontrak perkhidmatan termasuklah seseorang kontraktor bebas yang digunakan khidmat oleh seorang majikan atau bekerja sendiri.
 16. 16. Kewajipan majikan dan orang yang bekerja  Seksyen 15 AKKP 1994 menyatakan…. SETAKAT YANG PRAKTIK …..  Mengadakan dan menyenggara loji dan sistem kerja selamat  Membuat perkiraan bagi menjamin keselamatan dalam penggunaan, pengendalian, penanganan (handling), penyimpan dan pengangkutan loji dan bahan  Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Laluan keluar dan masuk ke tempat kerja yang selamat  Penyediaan persekitaran kerja yang selamat dan sihat serta kemudahan kebajikan pekerja
 17. 17. Sambungan..  PENALTI JIKA GAGAL….  Rm 50, 000.00 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali
 18. 18. Lain-lain peruntukan berkaitan kewajipan am majikan  Kewajipan majikan untuk tidak mengenakan caj PPD ke atas pekerja (Seksyen 26)  Majikan tidak boleh mendiskriminasi terhadap pekerja (memecat, mencederakan atau mengubah kedudukannya) (Seksyen 27)  Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan dan penyakit pekerjaan dan siasatan (Seksyen 32)
 19. 19. Kewajipan am perekabentuk, pengilang dan pembekal  SETAKAT YANG PRAKTIK…  Memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina supaya selamat dan tanpa risiko  Mengatur untuk menjalankan ujian dan pemeriksaan  Menyediakan maklumat yang mencukupi  Membuat atau mengatur penyelidikan untuk mengurangkan atau menghapuskan bahaya loji atau bahan  Memastikan cara membina atau memasang loji yang selamat
 20. 20. Kewajipan pekerja  Memberi perhatian terhadap keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan orang lain  Bekerjasama dengan majikan atau orang lain di dalam melaksanakan peruntukan di dalam akta  Memakai dan mengguna alat pelindung diri yang dibekalkan  Mematuhi arahan dan langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Penalti… RM 1,000 atau 3 bula penjara atau kedua- duanya sekali
 21. 21. Disiplin pekerja  Pekerja dengan sengaja tidak boleh mengganggu apa- apa yang telah diadakan untuk kepentingan KKP  Perlakuan kasar dan ganas  Merokok di kawasan larnagan  Melakukan jenayah atau vandalism  Menyalahgunakan dadah  Berjudi  Tidur  Minum arak dll
 22. 22. Amalan kerja yang selamat  Pastikan kesihatan memuaskan untuk bekerja  Pastikan persekitaran kerja yang selamat  Gunakan peralatan/mesin yang betul untuk melakukan kerja  Perhati dan patuhi sebarang papan tanda keselamatan  Selenggara dan gunapakai kelengkapan perlindungan diri (PPD)  Amalkan amalan kekemasan di tempat kerja  Makan di tempat yang dibenarkan
 23. 23. Polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Seksyen 16 AKKP  Tujuan/objektif  Mempamerkan komitmen dan keperihatinan syarikat terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja  Asas kepada pembangunan dan pelaksanaan program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja  Mencakupi semua aktiviti kerja dan proses membuat keputusan di dalam syarikat  Seksyen 16 AKKP terpakai kepada tiap-tiap majikan dan orang berkerja sendiri KECUALI mereka yang menjalankan sesuatu perusahaan dengan tidak lebih daripada lima orang (Peraturan-peraturan KKP – dasar am keselamatan dan kesihatan majikan (pengecualian) 1995)
 24. 24. Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan (JKKKP)  Untuk meningkatkan kerjasama dan pemesyuarahan diantara majikan dan pekerja di dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja  Untuk mengadakan saluran komunikasi dua hala yang menyalurkan maklumat untuk berangkutan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Untuk mengingkatkan minat dan motivasi semua kumpulan pengurusan dan pekerja di dalam isu berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 25. 25. Sambungan…  Seksyen 30 AKKP 1994  Syarikat yang mengambil bekerja seramai 40 atau lebih orang pekerja adalah dikehendaki mewujudkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Keanggotaan jawatankuasa  Seorang Pengerusi  Seorang Setiausaha  Bagi syarikat sama atau dibawah 100 orang pekerja, minima 2 orng wakil pekerja dan 2 orang wakil majikan  Bagi syarikat melebihi 100 orang pekerja, minima 4 orang wakil pekerja dan 4 orang wakil majikan
 26. 26. Fungsi JKKKP – penyiasiatan kemalangan  AKKP 1994 menkehendaki semua kemalagan industri disiasat dengan tujuan:  Mengetahui PUNCA kemalangan  Mengambil langkah PENCEGAHAN dari kemalangan yang serupa berulang  Untuk REKOD semua fakta berkaitan kemalangan untuk tujuan tertentu (insuran, fail dll)  Untuk kajian TREN jangka panjang dan KOS terlibat
 27. 27. Fungsi JKKKP – pemeriksaan di tempat kerja (audit)  Seksyen 12 Peraturan-peraturan KKP (JKKKP)1996  Pelaksanaan oleh ahli JKKKP, PKKP atau Pasukan Pemeriksa Khas  Berdasarkan senarai semak (checklist) yang telah disah dan bersesuaian dengan tempat kerja  Kekerapan ialah sekali setiap 3 bulan  Laporan harus diserahkan kepada pengurusan.
 28. 28. Akta Bekalan Elektrik 1990  Akta Bekalan Elektrik (Akta 447) 1990  12 bahagian,  56 seksyen  Peraturan-peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990  13 seksyen  Peraturan-peraturan Elektrik 1994  5 bahagian,  123 seksyen
 29. 29. Akta Bekalan Elektrik 1990  Tujuan ABE 1990:  Mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan industri pembekalan elektrik dan penetapan harga yang munasabah  Pelesenan dan pengawalan pepasangan, loji dan kelengakpan elektrik  Keselamatan  Penggunaan elektrik yang efisien (cekap)
 30. 30. Definasi  Elektrik – tenaga/kuasa elektrik apabila dijana, dikeluarkan, dihantar, diagihkan, dibekalkan atau digunakan bagi apa-apa maksud kecuali bagi maksud penghantaran apa-apa komunikasi atau isyarat  Hidup/bertenaga – voltan wujud di antara apa-apa konduktor dengan bumi atau di antara mana-mana konduktor dengan konduktor lain dalm suatu sistem  Orang kompeten – orang yang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga utuk melaksanakan kerja mengikut sekatan-sekatan, jika ada, yang dinyatakn didalam perakuan tersebut.
 31. 31. Kandungan akta  Bhg III – Fungsi, tugas dan kuasa Suruhanjaya  Mengeluarkan lesen untuk pepasangan (seksyen 9)  Mengawalselia pemegang lesen termasuk menetapkan standard/mutu perkhidmatannya  Kepentingan orang awam dan pengguna elektrik terjamin  Harga  Keberterusan bekalan elektrik  Kualiti bekalan  Audit/pemeriksaan ke atas pepasangan dalam sela masa tertentu  Siasatan ke atas sebarang kemalangan melibatkan pepasangan elektrik
 32. 32. Sambungan…  Bhg III – Fungsi, tugas dan kuasa Suruhanjaya  Penetapan ujian kelayakan untuk kompetensi  Peruntukkan pendaftaran pepasangan, kontraktor, pengilang, pengimport barangan elektrik dan orang kompeten  Pengunaan elektrik secara cekap
 33. 33. Sambungan…  Bhg IV – Kawalan kompeten  Seksyen 23 menyatakan tiada pepasangan, loji atau kelengkapan elektrik selain diuruskan oleh pihak berkuasa bekalan boleh dikendalikan KECUALI oleh/dibawah kawalselia orang memegang perakuan/kompeten dan  Tiada seorang pun yang boleh mengendalikan/menjaga pepasangan, loji atau kelengkapan elektrik TANPA memiliki kelayakan atau memegang perakuan  Penalti: maksima sepuluh ribu ringgit dan jika berterusan, seribu sehari selama penglanggaran itu
 34. 34. Sambungan…  Bhg VII – Pemberitahuan kemalangan dan kebakaran  Seksyen 33 menyatakan jika terdapat kemalangan/ kebakaran yang menyebabkan kematian, cedera atau kerosakan harta benda serius berkaitan pepasangan, loji atau kelengkapan elektrik, pemunya, pemegang lesen, pihak berkuasa bekalan atau pengurusan hendaklah melaporkan kepada Suruhanjaya melalui:  Secepat mungkin, secara lisan/bertulis ringkas  Disusuli laporan lengkap secara bertulis
 35. 35. Sambungan…  Bhg IX – Kesalahan dan penalti  Seksyen 37 menghuraikan mengenai kesalahan dan penalti bersangkutan dengan elektrik antaranya:-  Gangguan atau pengubahan ke atas pepasangan yang menyebabkan bahaya ke atas manusia dan kerosakan harta benda, DENDA maksima seratus ribu ringgit atau penjara maksima 5 tahun atau kedua-duanya.  Sesiapa yang melakukan apa-apa perbuatan atau peninggalan gopoh atau cuai yang menyebabkan kecederaan atau kerosakan harta, DENDA maksima lima puluh ribu ringgit atau penjara maksima tiga tahun atau kedua-duanya.
 36. 36. Sambungan…  Bhg IX – Kesalahan dan penalti, sambgn Seksyen 37  Melakukan kesalahan berikut:  Mengambil elektrik  Mengguna habis elektrik  Mengguna elektrik  Mengganggu atau mengubah bacaan meter atau alat merekod penggunaan lain di pepasangan  DENDA: maksima seratus ribu ringgit atau penjara maksima tiga tahun atau kedua-duanya
 37. 37. Peraturan-peraturan Elektrik 1994  Bahagian II – Pepasangan  Menghuraikan mengenai keperluan untuk memenuhi akta dari segi pendaftaran, pelesenan, kawalseliaan dan pengujian pepasangan  Penetapan orang kompeten yang layak melakukan kerja-kerja elektrik (membina, menyelia, menguji dan menyelenggara) ke atas pepasangan contoh:  Bagi fasa tunggal, sekurang-kurang Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau Fasa Tiga  Bagi fasa tiga, sekurang-kurangnya Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga
 38. 38. Peraturan-peraturan Elektrik 1994  Samb. Bahagian II – Pepasangan  Menghuraikan spesifikasi yang harus dipatuhi untuk pepasangan seperti fius, radas, konduktor, papan suis dll  Notis yang perlu diletakkan di tempat pepasangan  “DILARANG MASUK”  “BAHAYA”  Arahan rawatan kecemasan – CPR (Cardiopulmonary resuscitation )  Alat pemadam api
 39. 39. Peraturan-peraturan Elektrik 1994  Bahagian III – Pengendalian  Menghuraikan spesifikasi kelayakan dan skop kerja orang kompeten seperti jurutera elektrik kompeten, penjaga jentera, pendawai dll.  Kesalahan yang menyebabkan pembatalan atau penggantungan perakuan kompetensi seseorang:  Bersabit dengan kesalahan besar (kematian) di bawah Akta Prosedur Jenayah  Perakuan palsu atau fraud  Salah laku serius seperti tertidur semasa tugas, mendatangkan bahaya kepada orang atau kerosakan pepasangan akibat pengendalian tidak cekap atau kecuaian, dll
 40. 40. Peraturan-peraturan Elektrik 1994  Samb. Bahagian III – Pengendalian  Menghuraikan syarat-syarat dan kehendak yang perlu dipatuhi bagi kontraktor elektrik antaranya:  Perlu memegang perakuan pendaftaran dari Suruhanjaya  Mengikut syarat kelayakan didalam kelas kontraktor (A-D)  Menghuraikan syarat-syarat dan kehendak yang perlu dipatuhi pengilang papan suis antaranya:  Perlu memegang perakuan pendaftaran dari Suruhanjaya  Mengikut syarat kelayakan tertentu berdasarkan spesifikasi keluaran kilangnya.
 41. 41. Peraturan-peraturan Elektrik 1994  Samb. Bahagian IV – Penyenggaraan  Pemeriksaan dan ujian berkala bagi pepasangan agar sentiasa dalam keadaan baik dan selamat  Tangungjawab selenggaraan di atas pemunya, penghuni pepasangan  Orang kompeten melakukan kerja selenggara (pemeriksaan dan pengujian) sekurang-kurangnya lima tahun sekali
 42. 42. MS IEC 60364  Berpandukan piawaian asas di dalam MS IEC 60364  Fasal 13 bahagian 1 : Perlindungan untuk Keselamatan  Menerangkan secara lebih terperinci skop keselamatan  Perlindungan terhadap kejutan elektrik  Perlindungan terhadap sentuhan tidak terus  Perlindungan terhadap arus lebih  Perlindungan terhadap voltan lebih
 43. 43. Akta Kilang dan Jentera 1967  Mengadakan peruntukan bagi pengawalan kilang berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan  keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya,  pendaftaran dan pemeriksaan jentera dan bagi perkara- perkara yang berkaitan dengannya.  Bahagian II – Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan  16 seksyen dimana secara am, peruntukan mengenai keselamatan bangunan dan jentera, keselamatan orang yang terdedah bahaya, perakuan kompetensi, PPD dan kebajikan pekerja
 44. 44. Sambungan…  Bahagian III diperuntukkan untuk orang kompeten dan kewajipan mendapatkan perakuan kompetensi  Mewajibkan latihan kepada pekerja baru atau tiada pengalaman  Menerangkan had umur untuk bekerja (16 tahun ke atas)  Larangan menjalankan jentera tanpa orang kompeten
 45. 45. Sambungan…  Bahagian IV mengenai kewajipan untuk memberitahu sekiranya terdapat kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit berbahaya  Diperluaskan lagi dalam Peraturan-peraturan KKP (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracuanan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 (NADOOPOD)
 46. 46. Sambungan…  Pengecualian sepenuh -Kilang dan jentera dikendali oleh:  Angkatan tentera  Angkatan pelawat (orang asing) dimana perjanjian termeteri dengan Kerajaan Malaysia  Jentera yang dibawah undang perkapalan saudagar  Pengecualian terhad - Kilang dan jentera dikendali oleh  Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Perbadanan Aset Kereta Api
 47. 47. Peraturan-peraturan dan perintah dibawah AKJ 1967  Ada 14 peraturan, diantaranya  PPKJ (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) 1970  PPKJ (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan) 1986 – BOWEC  PPKJ (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan)  PPKJ (Dandang Sdtim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) dll
 48. 48. Kawalan terhadap jentera, pekerja dan tempat kerja menurut AKJ ‘67  Jentera yang memerlukan sijil kelulusan penggunaan (sijil perakuan kelayakan)  Mesin angkat –PMA (Permit Mesin Angkat)  Dandang stim – PMD (Permit Mesin Dandang)  Pengandung Tekanan – PMT (Permit Mesin Tekanan)  Sijil kompetensi pekerja (orang kompeten)  Pemandu kren  Pemasang perancah  Pemandu dan jurutera untuk enjin stim, dandang dan enjin pembakaran dalam  Tempat kerja: Pemantauan dan pengawasan perubatan
 49. 49. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974  Singkatan AKAS – Akta 127 1974  Ia merupakan instrumen asas untuk mencapai objektif alam sekitar peringkat kebangsaan.  Bertujuan:  Untuk memberi nasihat kepada ketua pengarah untuk melaksanakan tugasnya berkenaan dengan alam sekitar.  Tugas-tugas itu ialah menyelaras semua aktiviti yang berkaitan dengan pelupusan bahan buangan, mengawal pencemaran, menjaga kualiti alam sekitar dll.
 50. 50. Sambungan…  Contoh peraturan dibawah AKAS 1974  PPKAS (Udara bersih) 1978  PPKAS (Kumbahan dan effluen-effluen perindustrian) 1979  PPKAS (Buangan terjadual) 2005
 51. 51. Perlindungan pekerja  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) bertanggungjawab untuk memberikan perlindunfgan kepada pekerja melalui skim:  Skim Insuran Bencana Pekerjaan termauk faedah perubatan, hilng upaya kekal dan sementara dll  Skim pencen ilat termasuk pencen ilat, bantuan ilat dan beberapa faedah yang sama seperti skim diatas.
 52. 52. Ringkasan  Perundangan untuk skop KKP dalam elektrik, rujukan utama ialah AKKP 1994 dan ABE 1990 dan peraturan- peraturan kedua-duanya.  Bagi sebarang kejadian atau kemalangan melibatkan elektrik haruslah diberitahu kepada kedua-dua pihak berkuasa ayng terlibat – JKKP dan ST  Setiap kerja yang melibatkan elektrik, haruslah mematuhi ABE dan syarat-syarat ST diantaranya:  Kerja-kerja yang dilakukan mematuhi syarat akta dan St  Kontraktor terbabit mempunyai perakuan sah dari ST  Orang kompeten terlibat mempunyai perakuan sah dari ST
 53. 53. TAMAT

×