Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaderrichtlijn Water Voor Laboratoria

813 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaderrichtlijn Water Voor Laboratoria

 1. 1. De Europese Kaderrichtlijn Water Rob van der Meer Wetterskip Fryslan Afdeling Laboratorium 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 1
 2. 2. Europese regelgeving EU – Kaderrichtlijn Water (= KRW) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23-10-2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 2
 3. 3. Breuk met het verleden?  Oude EU-regelgeving voor water was gebaseerd op gebruiksfuncties, zoals:  viswater / schelpdierwater / zwemwater  bereiding van drinkwater  behandeling stedelijk afvalwater  KRW stelt het watersysteem centraal  Oude EU-regelgeving maakt deel uit van de KRW 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 3
 4. 4. Kaderrichtlijn Water (“gezipt”)  Doel: bescherming, verbetering en (ecologisch) herstel van wateren  Maatregelen:  vermindering van lozingen en  morfologische aanpassingen  Acties: stroomgebiedsbeheersplannen  eerste plan in 2009; daarna elke 6 jaar  streven naar 1 plan bij grensoverschrijdende rivieren  Voortgang: operationele monitoring van indicatieve parameters  Financiering: vervuiler en gebruiker  Klaar: 22-12-2015 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 4
 5. 5. Nederland is verdeeld over 4 (internationale) stroomgebieden
 6. 6. Milieudoelstellingen 1. Voorkomen van achteruitgang van de huidige toestand.  Beschermen, verbeteren en herstellen van (alle) oppervlaktewateren ten einde de goede toestand te bereiken binnen 15 jaar. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 6
 7. 7. Milieudoelstellingen  Beschermen en verbeteren van kunstmatige en sterk veranderde wateren ten einde:  een goed ecologisch potentieel  een goede chemische toestand te bereiken binnen 15 jaar. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 7
 8. 8. Milieudoelstellingen 1. Uitvoeren van maatregelen om:  verontreiniging door prioritaire stoffen (PS) te verminderen,  emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen (PGS) te beëindigen. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 8
 9. 9. Goede Chemische Toestand  Voldoen aan milieukwaliteitsnormen in:  richtlijnen voor Hg, Cd, HCH en andere gevaarlijke stoffen  andere communautaire richtlijnen  komende voorstellen van de Commissie voor prioritaire stoffen 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 9
 10. 10. Goede Ecologische Toestand  Bijlage 5 van de KRW geeft hiervoor omschrijvingen in algemene termen  Voor elk stroomgebied moeten de algemene termen worden geconcretiseerd. Hiervoor komen nadere richtlijnen (aanbevelingen) van de EU. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 10
 11. 11. Voorbeeld van Annex 5 Visfauna – Klasse: zeer goed  Samenstelling en abundantie van de soorten komen geheel of vrijwel geheel overeen met de onverstoorde staat.  Alle typespecifieke voor verstoring gevoelige soorten zijn aanwezig.  De leeftijdsopbouw van de visgemeen-schappen vertoont weinig tekenen van antropogene verstoring en wijst niet op een verstoring van de voortplanting of ontwikkeling van een bepaalde soort. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 11
 12. 12. Ecological assessment (EU Water Framework Directive) classification & presentation Water-quality status = Chemical status + Ecological status / potential Chemical status Bad status Good status yardstic k biotic Moderate Good High elements Bad Poor status status status abiotic status status (differs moderately from type specific (slight changes from type spec. (close to undisturbed conditions) conditions) conditions) elements target max. ecol. reference Ecological status status potential
 13. 13. Implementatie KRW - 1 Nederland kiest voor een pragmatische implementatie van de KRW:  vrijwel alle wateren zijn kunstmatige of sterk veranderde wateren;  Nederland is “afvoerputje” van Europese rivieren; Beoogde inzet:  huidige beleid wordt voortgezet;  accent op z.g. beschermde gebieden  2015 is niet realistisch, goed ecologisch potentieel pas in 2027 bereikbaar voor sterk veranderde wateren. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 13
 14. 14. Implementatie KRW - 2  EU-commissaris Margot Wallström:  Nederland kan zich niet eenzijdig richten op de beschermde gebieden alleen.  Nederland moet ook maatregelen treffen voor de andere wateren binnen het tijdpad van de KRW 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 14
 15. 15. Prioritaire Stoffen – Annex 10  Eerste selectie van 33 prioritaire stoffen is bij Besluit 2455/2001/EG vastgesteld op 20-11-2001.  De lijst met 132 gevaarlijke stoffen van 22-06-1982 is hiermee vervallen.  Toetsing/herziening van de selectie gebeurt eens per 4 jaar. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 15
 16. 16. Prioritaire stoffen  Gevaarlijke stoffen zijn (groepen van) stoffen die toxisch, persistent en bio-accumuleerbaar zijn en andere (groepen van) stoffen die aanleiding geven tot een gelijkwaardig niveau van zorg. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 16
 17. 17. Annex X : priority substances (1/7) Selection of priority substances is based on:  aquatic monitoring data  sediment monitoring data  aquatic modelling exposure data COMMPS: Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 17
 18. 18. Annex X : priority substances (2/7) 33 (groups of) substances :  14 substances already regulated in EU daughter directives of 76/464/EEC  10 plant protection products  2 biocides  4 heavy metals  1 flame retardent  1 group of 5 PAH’s + 1 PAH 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 18
 19. 19. Annex X : priority substances (3/7)  Alachlor  Anthracene haz  Atrazine  Benzene  Brominated diphenylether (pentabromo-DPE) haz  Cadmium and its compounds haz  C10-13-Chloroalkanes (= SCCP) haz  Chlorfenvinphos 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 19
 20. 20. Annex X : priority substances (4/7)  Chlorpyrifos  Dichloromethane  1,2-Dichloroethane  Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (= DEHP)  Diuron  Endosulfan (alpha-endosulfan) haz  Fluoranthene  Hexachlorobenzene haz  Hexachlorobutadiene haz 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 20
 21. 21. Annex X : priority substances (5/7)  Hexachlorocyclohexane (γ-isomer)  Isoproturon  Lead and its compounds  Mercury and its compounds haz  Naphtalene  Nickel and its compounds  Nonylphenols (4-(para)-nonylphenol) (haz)  Octylphenols (para-tert-octylphenol) 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 21
 22. 22. Annex X : priority substances (6/7)  Polyarom. Hydrocarb. (5 Bornef-PAH) haz  Pentachlorobenzene haz  Simazine  Pentachlorophenol  Tributyltin compounds haz  Trichlorobenzenes (1,2,4-TCB) haz  Trichloromethane  Trifluralin (haz) 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 22
 23. 23. Quality Standards - 2  Quality Standards are derived from toxicological data, using the existing EU-concepts of Risk Assessment  Quality standards are proposed as:  Annual Average Concentration (as arithmetic mean)  Maximum Admissible Concentration 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 23
 24. 24. Quality Standards - 3  For all PS draft Quality Standards have been derived for water.  Depending on trigger values Quality Standards for other compartments may be derived.  Trigger values are:  log Kp-spm-water > 3  BCF > 100 or BMF > 1 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 24
 25. 25. Draft Proposed Quality Standards - 1  Following Quality Standards (AA) are calculated for inland waters, expressed in ug/l.  For metals the Maximum Permissable Addition (to the natural background level) is given.  Values for transitional, coastal and territorial waters may be 1 – 10 times lower. This is mainly caused by the additional safety factor, due to insufficient data. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 25
 26. 26. Draft Proposed Quality Standards - 2  For organic substances the proposed EQS refer to the total concentration (“whole water”), i.e. water including suspended solids.  For metals the proposed EQS refer to the dissolved concentration in the whole water phase. 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 26
 27. 27. Draft Proposed Quality Standards – 3 as per June 2004  Alachlor 0.3  Anthracene 0.1  Atrazine 0.6  Benzene 1.7  Brominated diphenylether (pentabromo-DPE) 0.0005  Cadmium and its compounds MPA 0.08  C10-13-Chloroalkanes (= SCCP) 0.4  Chlorfenvinphos 0.06 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 27
 28. 28. Draft Proposed Quality Standards – 4 as per June 2004  Chlorpyrifos 0.03  Dichloromethane 20  1,2-Dichloroethane 10  Di-(2-ethylhexyl)-phthalate 1.3  Diuron 0.2  Endosulfan (alpha-endosulfan) 0.005  Fluoranthene 0.09  Hexachlorobenzene 0.0004  Hexachlorobutadiene 0.003 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 28
 29. 29. Draft Proposed Quality Standards – 5 as per June 2004  Hexachlorocyclohexane (γ-isomer) 0.02  Isoproturon 0.3  Lead and its compounds MPA 0.4  Mercury and its compounds MPA 0.07  Naphtalene 2.4  Nickel and its compounds MPA 1.7  Nonylphenols (4-(para)-nonylphenol) 0.3  Octylphenols (para-tert-octylphenol) 0.06 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 29
 30. 30. Draft Proposed Quality Standards – 6 as per June 2004 1) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons:  BaP 0.05  BbF } 0.03  BkF }  IndPyr } 0.0016  BghiPe } 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 30
 31. 31. Draft Proposed Quality Standards – 7 as per June 2004  Pentachlorobenzene 0.003  Simazine 0.7  Pentachlorophenol 0.2  Tributyltin compounds 0.0001  Trichlorobenzenes (1,2,4-TCB) 0.4  Trichloromethane (= Chloroform) 12  Trifluralin 0.03 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 31
 32. 32. Werkgroepen  AMPS-working group (Analysis and Monitoring of Priority Substances) adviseert over analysemethoden en prestatiekenmerken (AG, U)   EAF (Expert Advisory Forum) adviseert over de getalsmatige kwaliteitsdoelstellingen 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 32
 33. 33. Analytical Methods - 1  For all priority substances European Standards are available or under development (in ISO/TC 147 Water Quality)  Exception:  C 10 - C13 chloroalkanes  Some of these standards are not sensitive enough (and are not state of the art) 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 33
 34. 34. Analytical Methods - 2  The Method Applicability Factor (MAF) has been defined as: MAF = Lower Limit of Application 30 % of EQS  MAF < 1: method is applicable  MAF > 1: method needs attention 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 34
 35. 35. Analytical Methods - 3 MAF > 1 (Inland waters):  Alachlor (4.8)  Chlorpyrifos (72)  HCBut (11), QCB (10)  HCB (83), Lindane (1.7)  PAH: BghiPe + IndPyr (21)  Tributyltin (333)  Trifluralin (5.6) 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 35
 36. 36. Lopende en Geplande Acties  CEN/TC 230/WG 1 inventariseert :  welke normen in de praktijk onvoldoende gevoelig zijn  andere methoden die wel geschikt zijn  WG1 verg. in januari 2005  CEN/TC 230 verg. in mei 2005  ISO/TC 147 verg. in juni 2005 3 januari 2005 Laboratorium Wetterskip Fryslan 36

×