Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pd sistemes sequencialsprogramables_v1.0_2015.odt

3,504 views

Published on

Programación didáctica del módulo profesional de Sistemas Secuenciales Prohgramables. (primer curso del ciclo formativo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial). Curso 2015-2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pd sistemes sequencialsprogramables_v1.0_2015.odt

 1. 1. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial       Sistemes  Seqüencials  Programables    Automatització i Robòtica Industrial    PROGRAMACIÓ  DIDÀCTICA        Raül Solbes i Monzó  https://raulsolbes.wordpress.com/  Actualitzada el 07/09/2015  Versió 1.0_2015v        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 1 de 31 
 2. 2. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     ÍNDEX DE CONTINGUTS:    Marc normatiu.  Contextualització.  Anàlisi prescriptiu.  Objectius.  Continguts.  Estructura general.  Unitats de treball.  Temporalització.  Continguts actitudinals.  Competències bàsiques.  Recursos materials i didàctics.  Orientacions metodològiques.  Avaluació i qualificació.  Mesures d’atenció a la diversitat.  Foment de la lectura.  Activitats extraescolars i complementàries.  Qualitat i millora continua.                        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 2 de 31 
 3. 3. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   1. Marc normatiu.  El mòdul professional de Sistemes Seqüencials Programables està inclòs al Títol de Tècnic  Superior en Automatització i Robòtica Industrial (en endavant ARI), publicat al Reial Decret  1581/2011.  La identificació bàsica d'aquest Títol és la següent:  • Denominació: Automatització i Robòtica Industrial.  • Nivell: Formació Professional de Grau Superior.  • Duració: 2.000 hores.  • Família Professional: Electricitat i Electrònica.  La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge  i manteniment d'instal∙lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en  sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i l'engegada  d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny  per a tots.  Respecte del mòdul professional objecte d'aquesta programació, les seues dades bàsiques són  les que s'indiquen a continuació:  • Nom: Sistemes Seqüencials Programables  • Codi: 0960  • Professorat:  • Especialitat: Instal∙lacions Electrotècniques.  • Cos: Professor Tècnic de Formació Professional.  • Correspondència d’unitats de competència amb el mòdul de Sistemes Seqüencials  Programables:  • UC1568_3: Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos  seqüencials en sistemes d'automatització industrial.  • La correspondència del mòdul de Robòtica Industrial amb unitats de competència és la  mateixa que la indicada en el cas anterior.    El Títol d'ARI és ampliat pel Currículum de la Comunitat Valenciana, en l’Orde 15/2015 de 5 de  març. Aquest currículum amplia els continguts, defineix la seua duració en un total de 160 hores (5  hores setmanals) i indica que serà un mòdul professional que s'impartirà en primer curs.  El desenvolupament d'aquesta programació didàctica atendrà les orientacions i objectius generals  de l’IES Cotes Baixes, indicats al Projecte Educatiu de Centre (aprovat el 29 de juny de 1999) i al  Projecte Curricular d'Etapa dels Cicles Formatius (aprovat el 28 de juny de 2012).              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 3 de 31 
 4. 4. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   2. Contextualització.  La ciutat d'Alcoi és cap de la comarca de l'Alcoià, a la província d'Alacant. Compta amb una  població que oscil∙la entre els 60.000 i 65.000 habitants i ocupa el centre d'una depressió, la Foia  d’Alcoi, envoltada per diverses serres: Mariola, el Carrascar de la Font Roja, els Plans i la Serreta.  Els seus cims arriben als 1.399 metres d'altitud (cim del Montcabrer). A més, dues d'aquestes  serres estan declarades parcs naturals: la Font Roja i la Serra de Mariola.  El territori d'Alcoi està travessat per diversos cursos fluvials (el Polop, el Barxell i el Molinar) que  quan s’uneixen a les afores de la ciutat constitueixen el riu Serpis o riu d'Alcoi, que després d'un  accidentat recorregut desemboca en el Mediterrani a l'altura de Gandia.  Aquestes característiques geogràfiques han facilitat la creació d’un Clúster Industrial basat en la  industria tèxtil. Alcoi ha sigut durant molts anys una ciutat industrial, i per aquesta causa existeix  l’actual Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA), un campus de la Universitat Politècnica de  València, on és possible estudiar diversos graus d'enginyeria, entre la que pot trobar­se el grau  d'enginyeria elèctrica.  Respecte a l'entorn laboral, és important tindre en compte que les empreses de la comarca  relacionades amb els Sistemes Seqüencials Programables són empreses relativament menudes,  és a dir, empreses amb un nombre de treballadors inferior a 10.  D’Alcoi cap al nord, la industria majoritària és la corresponent al sector tèxtil, però d’Alcoi cap al  sud, predomina la indústria del joguet i del plàstic.  L'alumnat que estudia a l’IES Cotes Baixes prové majoritàriament d’Alcoi, però també hi ha un  important percentatge que ve dels pobles del voltant, com són Muro, Cocentaina, Ibi, o Castalla.  Per tant, després d'analitzar l'entorn del Centre Educatiu, les orientacions bàsiques que caldrà  tindre en compte per desenvolupar el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables són les  següents:  • Sense deixar de banda altres tipus d'indústries, és important fer referència a la industria del  tèxtil, del joguet i del plàstic, de forma que es posaran exemples de situacions reals,  materials i recursos específics d'aquest tipus d'indústria.  • Es promouran convenis de col∙laboració amb empreses instal∙ladores de la comarca, de  forma que els pròpies empreses o treballadors relacionats amb l’automatització industrial i  els sistemes seqüencials programables puguen traslladar a l'alumnat situacions reals,  orientacions tècniques, així com qualsevol aspecte que ajude a l'alumnat a conèixer la  tipologia de client final i la ideologia i política de l'empresa de la zona.  • Aprofitant la ubicació del Campus Universitari, es promouran convenis de col∙laboració  entre l'IES Cotes Baixes i l'EPSA, de forma que l'alumnat puga conèixer els tallers  associats al grau d'enginyeria elèctrica, i les possibilitats d'un futur itinerari formatiu.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 4 de 31 
 5. 5. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   3. Anàlisi prescriptiu.  Si s'analitza detingudament la competència general, les competències professionals, personals i  socials, i l'entorn laboral que defineix el Títol d'ARI es possible extraure les conclusions següents:  1. L’alumnat tindrà com a punt de partida, una documentació tècnica o uns requeriments  d'automatització que caldrà desenvolupar d’acord al seu nivell (configuració i càlculs).  2. L’alumnat ha de saber realitzar pressupostos i determinar la logística necessària per poder  fer el replanteig de la instal∙lació.  3. L’alumnat ha d'estar capacitat per desenvolupar sistemes automàtics (aplicar llenguatges  de programació, desenvolupar programes de gestió i control de xarxes,...) així com  executar i supervisar el muntatge, el manteniment i la posta en marxa de les instal∙lacions  automatitzades industrials.  Per altra banda, és evident que tot allò que realitze l'alumnat ho ha de fer aplicant la normativa i la  legislació vigent, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, així com assegurar el  seu funcionament i respecte al medi ambient.  Per donar resposta a tots els requeriments indicats al Títol, l'alumnat ha d'assolir una sèrie de  resultats d'aprenentatge repartits en diferents mòduls professionals, els quals estan tots  relacionats entre si.  Ara bé, hi ha relacions entre mòduls professionals que condicionen la planificació pedagògica i la  temporalització de continguts. Si centrem l'estudi en el mòdul professional objecte d'aquesta  programació, després d'analitzar tots i cadascun del mòduls, poden establir­se els següents com a  mòduls rellevants per al desenvolupament pedagògic del mòdul de Sistemes Seqüencials  Programables:  • Mòdul de​ Sistemes de potència​, doncs en aquest mòdul s'estudiaran paràmetres elèctrics  de caràcter general, així com els principals receptors de les instal∙lacions industrials.  • Mòdul de​ Sistemes elèctrics, pneumàtics, i hidràulics​, doncs en aquest s'analitzaran els  dispositius que envolten als autòmats programables, així com el muntatge de circuits amb  lògica cablejada, de forma que l'alumnat establirà importants relacions entre les  tecnologies cablejades i programades.  • Mòdul de​ Documentació Tècnica​, doncs aquest mòdul representa la base documental i  gràfica de tot el cicle formatiu.  • Mòdul d'​Informàtica Industrial​, dons en aquest mòdul es realitzarà el muntatge de  maquinari, la instal∙lació de programari i la programació amb llenguatges d'alt nivell.    A més a més, el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables serà la base de tots el mòduls que  s'estudien en segon curs, doncs l'autòmat programable serà l'element central de totes les  instal∙lacions automatitzades. De qualsevol forma, aquest mòdul guardarà una estreta relació amb  el mòdul de Sistemes Seqüencials Avançats, doncs constitueix la seua continuació, ja que es  passarà de la programació d'aplicacions digitals a aplicacions analògiques i més complexes.                Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 5 de 31 
 6. 6. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   De tots aquest mòduls, és molt important establir coordinació respecte de la seqüència de  desenvolupament de continguts amb:  • El mòdul de sistemes de potència, doncs és rellevant quer l'alumnat conega conceptes  elèctrics generals respecte dels sistemes elèctrics.  • Mòdul de sistemes elèctrics, pneumàtics, i hidràulics, perquè l'alumnat ha de conèixer els  dispositius electromecànics i el funcionament general de la lògica cablejada el més aviat  possible.  • Mòdul de documentació tècnica, doncs, malgrat estudiar­se la simbologia i les peculiaritats  de dibuix relacionades amb el sistemes seqüencials, els conceptes generals (legislació,  programaris,...) de documentació i dibuix, s'estudien en aquest mòdul.  El procés tecnològic del cicle formatiu és el següent:                  Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 6 de 31 
 7. 7. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   El​ procés tecnològic​ particularitzat que es dedueix a partir de les competències associades al  mòdul d​e Sistemes Seqüencials Programables​ és el següent:      Aquest procés tecnològic cal tindre­lo sempre present, doncs representa la guia d'allò que es  pretén que aconseguisca saber fer l'alumnat.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 7 de 31 
 8. 8. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   4. Objectius.  Tal i com s’indica en les orientacions pedagògiques del Títol, el mòdul de Sistemes Seqüencials  Programables ajuda a aconseguir els objectius generals a), b), c), d), e), f), g), m), o), p) y q):    A. Interpretar la documentació tècnica, analitzant les característiques de diferents tipus de  projectes para precisar les dades necessàries per al seu desenvolupament.  B. Identificar les característiques dels sistemes automàtics de regulació i control, partint de  les especificacions i prescripcions legals, per a configurar instal∙lacions i sistemes  automàtics.  C. Determinar elements de sistemes automàtics, partint dels càlculs i utilitzant informació  tècnica comercial per a seleccionar els més adequats, segons les especificacions i  prescripcions reglamentàries.  D. Aplicar llenguatges de programació normalitzats, utilitzant programes informàtics, per a  elaborar els programes de control.  E. Desenvolupar programes de gestió i control de xarxes de comunicació, utilitzant  llenguatges de programació normalitzats, per a configurar els equips.  F. Aplicar simbologia normalitzada i tècniques de traçat, utilitzant eines gràfiques de  disseny assistit per ordinador, per a elaborar plànols i esquemes d'instal∙lacions i sistemes  automàtics.  G. Valorar els costos dels dispositius i materials que formen una instal∙lació automàtica,  utilitzant informació tècnica comercial i tarifes de fabricants, per a elaborar el pressupost.  M. Elaborar fulls de ruta, utilitzant eines ofimàtiques i específiques dels dispositius del  sistema automàtic, per a definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a  l'engegada.  O. Comprovar el funcionament dels programes de control, utilitzant dispositius  programables industrials, per a verificar el compliment de les condicions funcionals  establides.  P. Desenvolupar manuals d'informació per als destinataris, utilitzant les eines ofimàtiques i  de disseny assistit per ordinador per a elaborar la documentació tècnica i administrativa.  Q. ​Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució  científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la  comunicació, per a mantenir l'esperit d'actualització i adaptar­se a noves situacions  laborals i personals.                Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 8 de 31 
 9. 9. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   Atenent als resultats d’aprenentatge (en endavant RA) del mòdul professional de Robòtica  Industrial i als objectius generals anteriors, és possible deduir la graella següent, on es concreten  els objectius generals i es relacionen amb els resultats d’aprenentatge:    Objectius  RA1  reconeix  RA2  configura  RA3  reconeix  seqüències  RA4  programa  RA5  verifica  RA6  repara  RA7  compleix  normes  A  X  X  X  X      X  B  X  X  X  X      X  C  X  X          X  D      X  X      X  E        X      X  F    X          X  G    X  X        X  M          X  X  X  O          X  X  X  P          X  X  X  Q  X  X  X  X  X  X  X  Resultats d’aprenentatge  RA1  Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues característiques  tècniques.  RA2  Configura sistemes seqüencials programables, seleccionant i connectant els elements  que ho componen.  RA3  Reconeix les seqüències de control dels sistemes seqüencials programats, interpretant els requeriments i establint  els procediments de programació necessaris.  RA4  Programa sistemes seqüencials, partint de la seqüència de control i utilitzant tècniques estructurades.  RA5  Verifica el funcionament del sistema seqüencial programat, ajustant els dispositius i aplicant normes de seguretat.  RA6  Repara avaries en sistemes seqüencials programats, diagnosticant disfuncions i desenvolupant la documentació  requerida.  RA7  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció  ambiental, identificant els riscos associats,  les mesures i equips per a prevenir­los.                  Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 9 de 31 
 10. 10. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   De forma complementària als objectius generals anteriors, i atenent a continguts transversals, a  les competències bàsiques, i a les peculiaritats del Centre Educatiu, del departament i del  professor responsable d’aquest mòdul, es fixen els OBJECTIUS ADDICIONALS següents:  ● Desenvolupar la competència bàsica d’aprendre a aprendre.  ● Aconseguir el desenvolupament de les capacitats personals i del coneixement d'un mateix  (metacognició).  ● Aprendre a treballar en equip i de forma col∙laborativa, arribant a decisions basades en el  consens i en els bons arguments.  ● Desenvolupar l’esperit de la solidaritat, l’ajuda i la cooperació.  ● Acceptar a les companyes i als companys tal i com són, respectant les diferències i  valorant­les com a oportunitats d’aprenentatge.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 10 de 31 
 11. 11. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   5. Continguts.  5.1. Estructura general.    Mòdul professional  Professor  Curs  Hores/  setmana  Total  [setmanes] ­ [hores]  Sistemes Seqüencials Programables  Raül Solbes  1r  5  35s ­ 164h    Unitat de treball  RA1    RA2  RA3    RA4    RA5    RA6  RA7  rellevància  [setmanes]  [hores]  Primera assemblea general (planificació,  metodologia, normes, recursos,...)   X  X  X  X  X  X  X  3%  1s  5h  1. Sistema seqüencial programable? Què  és açò?  X              5%  2s  8h  2. Configurem un sistema seqüencial  programable!    X          X  12%  4s  19h  3. Per on comencem?      X          9%  3s  15h  4. Aprenguem un nou idioma!        X  X        12%  4s  20h  Segona assemblea general (planificació,  metodologia, normes, recursos,...)   X  X  X  X  X  X  X  3%  1s  5h  5. Programem fàcil i en xicotet!      X  X  X  X  X  21%  7s  35h  6. Compliquem els programes?      X  X  X  X  X  35%  13s  57h    Resultats d’aprenentatge  RA1  Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues característiques tècniques.  RA2  Configura sistemes seqüencials programables, seleccionant i connectant els elements  que ho componen.  RA3  Reconeix les seqüències de control dels sistemes seqüencials programats, interpretant els requeriments i establint els  procediments de programació necessaris.  RA4  Programa sistemes seqüencials, partint de la seqüència de control i utilitzant tècniques estructurades.  RA5  Verifica el funcionament del sistema seqüencial programat, ajustant els dispositius i aplicant normes de seguretat.  RA6  Repara avaries en sistemes seqüencials programats, diagnosticant disfuncions i desenvolupant la documentació requerida.  RA7  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció  ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i  equips per a prevenir­los.        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 11 de 31 
 12. 12. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   5.2. Unitats de treball.    Abans d’encetar les unitats de treball es realitzarà la primera assemblea general del curs on es  decidirà per CONSENS entre TOT el grup d’ALUMNAT aspectes bàsics de treball.  Els punts a  tractar seran els següents:    ● Presentacions  ● Programació didàctica:   ○ objectius,  ○ resultats d’aprenentatge,  ○ unitats de treball (continguts),  ○ recursos i bibliografia,  ○ temporalització,  ○ metodologia (projectes d’investigació),  ○ criteris d’avaluació, qualificació i recuperació,  ○ foment de la lectura.  ● Recursos:  ○ comunicació (email, xarxa social,...),  ○ treball cooperatiu (GoogleDocs, Office 365,...),  ○ documentació i presentacions (GoogleDocs, OpenOffice, CMapTools, Coggle,...).    Una vegada finalitzades les 4 primeres unitats de treball, l’alumnat comptarà amb els  coneixements suficients per tal de poder afrontar de forma autònoma projectes d’investigació. En  aquest sentit, a partir de la UT4, la metodologia de treball serà diferent, de forma que es treballarà  segons la filosofia del “Projecte Roma”, és a dir, mitjançant projectes d’investigació. Arrel d’aquest  canvi metodològic, caldrà realitzar una segona assemblea general, on es tractaran els punts  següents:     ● Projecte Roma:  ○ normes bàsiques de convivència i treball cooperatiu,  ○ assemblea inicial,  ○ situació problemàtica,  ○ treball en equip (rols: coordinador, portaveu, secretari, responsable de material),  ○ aprenentatges (genèrics i específics),  ○ projecte d’investigació (processos cognitius, llenguatge, afectivitat, acció),  ○ planificació d’activitats, d’accions i d’operacions,  ○ assemblea final.  ● Recursos:  ○ planificació (Gantter, ProjectLibre,...),  ○ actes (GoogleDocs, Blog,...),  ○ comunicació (email, xarxa social,...),  ○ treball cooperatiu (GoogleDocs, Office 365,...),  ○ documentació i presentacions (GoogleDocs, OpenOffice, CMapTools, Coggle,...).    Rellevància de les dues assemblees generals:​ 6%, 2 setmanes, 10 hores              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 12 de 31 
 13. 13. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  1. Sistema seqüencial programable  (SSP)? Què és açò?  5%, 2 setmanes, 8 hores  Objectius  Preconeixement  ● Prendre consciència de la importància  actual d'un PLC.  ● Conèixer l'estructura general d'un PLC,  així com la distintes formes de  classificar­los.   ● Conèixer el funcionament general d'un  PLC i la funcionalitat dels dispositius  que l'envolten.  ● Identificar les característiques  tècniques dels PLC.  ● Al tractar­se de la primera unitat de  treball d'un mòdul de primer curs, no  serà necessari cap coneixement  específic previ, ara bé, l'alumnat haurà  de comptar amb destreses  relacionades amb programes  d'ofimàtica i recerca de dades en la  Web.       Continguts conceptuals (3h)  Continguts procedimentals (5h)  1.1 Aplicacions automàtiques dels SSP.    1.2 Components i estructura dels PLC.  Funcionalitat  1.3 Principi de funcionament del PLC.  1.4 Classificació dels PLC.  1.5 Característiques tècniques dels PLC.  Projecte d’investigació 1 (*)  [Reconeix dispositius programables,  identificant la seua funcionalitat i determinant  les seues característiques tècniques].  (*) El projecte d’investigació no seguirà al 100% la filosofia i  metodologia del Projecte Roma, doncs serà guiat pel  professorat.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 13 de 31 
 14. 14. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  2. Configurem un sistema seqüencial  programable!  12%, 4 setmanes, 19 hores  Objectius  Preconeixement  ● Aprendre a configurar un SSP amb un  PLC com a dispositiu principal.  ● Relacionar y classificar els elements  d'un SSP, identificant les seues  funcionalitats.  ● Representar gràficament un SSP i  materialitzar el seu muntatge pràctic.  ● Identificar els riscos d'un SSP i  conèixer la legislació que regula el  disseny de màquines automatitzades.  ● L'alumnat haurà de conèixer les  característiques i peculiaritats dels  PLC. Així mateix, també haurà de  tindre nocions bàsiques respecte dels  dispositius electromecànics i  electrònics que envolten un SSP.      Continguts conceptuals (5h)  Continguts procedimentals (14h)  2.1 Fases d’estudi d’un sistema automàtic.  2.2 Tecnologies aplicades als automatismes.  2.3 Criteris de selecció i dimensionat dels  dispositius d'un SSP.  2.4 Nocions bàsiques de representació  d'esquemes elèctrics.  2.5 Representació i connexió dels PLC.  2.6 Ferramentes a utilitzar.  2.7 Riscos y protecció ambiental associats als  SSP. Legislació de disseny.  P­2.1​ ​– Pràctica individual on l'alumnat  realitzarà l'esquema, el muntatge i la connexió  a un PLC assignat pel professor, atenent a  una aplicació concreta. L'alumnat dibuixarà  l'esquema a ma alçada, i després connectarà  dispositius sensors i actuadors a un PLC,  utilitzant terminals i marcant els conductors tal  i com s’indique a l’esquema (5h).  T­2.1​ – Treball per parelles on l'alumnat  utilitzarà catàlegs de diversos fabricants, amb  la finalitat de donar resposta a la valoració  econòmica d'una determinada automatització  (5h).  A­2.1​ – Activitat per parelles on l'alumnat  haurà de donar resposta a una sèrie de  qüestions relacionades amb la seguretat  industrial, la protecció ambiental i els riscos en  els SSP (4h).              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 14 de 31 
 15. 15. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  3. Per on comencem?  9%, 3 setmanes, 15 hores   Objectius  Preconeixement  ● Interpretar els requeriments d’una  automatització.    ● Aprendre a establir seqüències de  control.    ● Saber  representar una automatització  mitjançant GRAFCET i GEMMA.    ● Identificar els punts crítics d’una  automatització.  ● Aprendre a planificar un SSP  ● L'alumnat haurà de conèixer les  característiques i peculiaritats dels  PLC. Així mateix, també haurà de  tindre nocions bàsiques respecte dels  dispositius electromecànics i  electrònics que envolten un SSP. És a  dir, els mateixos preconeixements que  els indicats per a la UT2.    Continguts conceptuals (5h)  Continguts procedimentals (10h)    3.1 Interpretació de requeriments.  3.2 GRAFCET.  3.3 Guia GEMMA  3.4 Identificació de punts crítics.  3.5 Planificació de la programació.     A­3.X​ – Activitats on l’alumnat haurà  d'interpretar els requeriments de diverses  automatitzacions, de forma que les  representarà mitjançant GRAFCET i/o  GEMMA (5h).  T­3.1​ – Treball per grups on l'alumnat haurà  d'interpretar els requeriments i els potencials  punts crítics d'un SSP, per posteriorment  dissenyar la planificació mitjançant un  programari informàtic (5h).                Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 15 de 31 
 16. 16. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  4. Aprenguem un nou idioma!  12%, 4 setmanes, 20 hores  Objectius  Preconeixement  ● Conèixer els principis generals de  l'electrònica digital (funcions, sistemes  combinacionals i seqüencials,  numeració i codificació de la  informació)  ● Aprendre diversos llenguatges de  programació.  ● L'alumnat haurà de conèixer les  característiques i peculiaritats dels PLC  i de GRAFCET. Així mateix, també  haurà de tindre nocions bàsiques  respecte dels dispositius  electromecànics i electrònics que  envolten un SSP. És a dir, conceptes  estudiants en Uts anteriors.    Continguts conceptuals (8h)  Continguts procedimentals (12h)  4.1 Principis bàsics d'electrònica digital.  4.2 Funcions lògiques fonamentals.  4.3 Sistemes combinacionals.  4.4 Sistemes seqüencials. Els biestables.  4.5 Sistemes de numeració i codificació de la  informació.  4.6 Conceptes bàsics de programació. El  mapa de memòria.  4.7 Llenguatges de programació.  A­4.X​ – Activitats relacionades amb  l'electrònica digital on l'alumnat haurà de  desenvolupar funcions lògiques i sistemes  combinacionals i seqüencials, així com  realitzar conversions entre sistemes de  numeració (6h).  T­4.1​ – Treball per parelles on l'alumnat haurà  de realitzar el programa d'un SSP utilitzant  tots els llenguatges de programació estudiants  (6h).              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 16 de 31 
 17. 17. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  5. Programem fàcil i en xicotet!  21%, 7 setmanes, 35 hores  Objectius  Preconeixement  ● Conèixer el funcionament general de  diversos relés programables.  ● Saber  connectar sensors i actuadors a  diversos relés programables  ● Saber  realitzar programes seqüencials  mitjançant diversos relés  programables.  ● Aprendre a verificar i posar en marxa  un SSP.  ● Saber  documentar una automatització  amb PLC.   ● L'alumnat haurà de conèixer els  conceptes estudiants en les unitats de  treball anteriors, i molt especialment  els estudiats a la UT4 (electrònica  digital i llenguatges de programació).    Continguts conceptuals (10h)  Continguts procedimentals (25h)  5.1 Característiques tècniques dels relés  programables.  5.2 Entorn de treball. Programari.  5.3 Programació amb diagrama de contactes i  portes lògiques.  5.4 Funcions de retenció.  5.5 Temporitzadors.  5.6 Personalització de la pantalla LCD dels  relés programables.  5.7 Del GRAFCET al programa.  5.8 Verificació i posta en marxa. Avaries  Projecte d’investigació 2 (**)  Projecte d’investigació 3 (**)  [Programa sistemes seqüencials amb relés  programables, reconeguen les seqüències de  control, verificant el funcionament, reparant les  avaries i complint les normes de prevenció  laboral i protecció de riscos]   (**) Aquestos projectes d’investigació es desenvoluparan  atenent quasi al 100% de la filosofia i metodologia del “Projecte  Roma”, doncs es realitzarà de forma paral∙lela a l’exposició de  continguts conceptuals.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 17 de 31 
 18. 18. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial     Unitat de treball  Rellevància (%, setmanes, hores)  6. Compliquem els programes?  35%, 13 setmanes, 57 hores   Objectius  Preconeixement  ● Conèixer el funcionament general de  diversos autòmats.  ● Aprendre connectar sensors i  actuadors a diversos autòmats.  ● Aprendre a realitzar programes  seqüencials mitjançant autòmats.  ● Saber  actuar davant d'una avaria en  una instal∙lació amb PLC.  ● Identificar el punts susceptibles  d’avaria i aportar solucions.  ● L'alumnat haurà de conèixer els  conceptes estudiants en les unitats de  treball anteriors, i molt especialment  els estudiats a la UT4 i a la UT5  (electrònica digital, llenguatges de  programació i programació de relés  programables).      Continguts conceptuals  Continguts procedimentals (57h)  6.1 Característiques tècniques dels autòmats  a utilitzar.  6.2 Entorn de treball. Programari.  6.3 Programació directa amb GRAFCET.  6.4 Funcions de flancs.  6.5 Temporitzadors i comptadors.  6.6 Moviment de valors.  6.7 Comparadors.  6.8 Registres de desplaçament.  6.9 Funcions aritmètiques.  6.10 Optimització de la programació  6.11 Documentació d’una automatització amb  PLC.  Projecte d’investigació 4 (***)  Projecte d’investigació 5 (***)  Projecte d’investigació 6 (***)  Projecte d’investigació 7 (***)  [Programa sistemes seqüencials amb PLC,  reconeguen les seqüències de control,  verificant el funcionament, reparant les avaries  i complint les normes de prevenció laboral i  protecció de riscos]   (***) Aquestos projectes d’investigació es desenvoluparan  atenent al 100% de la filosofia i metodologia del “Projecte  Roma”, de forma que els continguts conceptuals es tractaran en  els mateixos projectes. La diferència entre cadascun dels 4  projectes d’investigació serà la dificultat (funcions de  programació) i el tipus de PLC a utilitzar, de forma que al llarg  dels 4 projectes caldrà fer servir, almenys, 3 fabricants distints,  amb 3 programaris distints i amb seqüències de control cada  vegada més complexes.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 18 de 31 
 19. 19. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   5.3. Temporalització.    Aspectes previs:  ● Data començament del curs: 11/09/2015 (sols presentacions per part del tutors i tutores)  ● Data finalització (1r curs): 08/06/2016  ● Horari del mòdul de Sistemes Seqüencials Programables:   ○ dilluns de 17:00 a 20:00h (3 hores)  ○ dimecres de 17:00h a 19:00h (2 hores)    Graella resum:    Trimestre  Contingut   1r  11/09/15 a 22/11/15  [10 setmanes]  • Primera assemblea general [1 setmana]  • UT1 [2 setmanes]  • UT2 [4 setmanes]  • UT3 [3 setmanes]  2n  23/11/12 a 06/03/16  [12 setmanes]  • UT4 [4 setmanes]  • Segona assemblea general [1 setmana]  • UT5 [7 setmanes]  3r  07/03/16 a 12/06/16  [13 setmanes]  ● UT6 [13 setmanes]    Resum i % d'hores  • Hores totals del curs: 164h (T1 + T2 + T3 + assemblees  generals).  • Total hores efectives 1er trimestre: 47h  (29% de les hores totals)  • Total hores efectives 2n trimestre: 60h  (37% de les hores totals)  • Total hores efectives 3r trimestre: 57h  (34% de les hores totals)  Totes les hores indicades en aquesta graella són hores efectives reals,  és a dir, s’han tingut en compte el dies festius                Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 19 de 31 
 20. 20. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   Dates inici i final​ (realitzat amb ​http://www.gantter.com/​)    Cronograma​ (realitzat amb ​http://www.gantter.com/​)          Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 20 de 31 
 21. 21. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   Es prioritzarà en tot moment els interessos de l’alumnat sobre la temporalització indicada en  aquest apartat. Per la qual cosa, és possible que la seqüenciació de projectes i les dates de  començament i finalització varien notablement, tot atenent al grup de classe, al seu  desenvolupament i a les situacions problemàtiques que es plantegen al llarg del curs.  5.4. Continguts actitudinals.  Els continguts actitudinals són transversals a totes les unitats de treball, de forma que al llarg de  tot el curs es fomentarà la pràctica de les actituds següents:  ● El treball cooperatiu i en equip.  ● El respecte a les diferències i l’acceptació de diversos punts de vista.  ● La puntualitat.  ● L’actitud crítica.  ● La neteja i l’ordre.  ● L’actitud emprenedora, la creativitat i la innovació.  5.5. Competències bàsiques.  Les competències bàsiques que es desenvoluparan en aquest mòdul són les següents:  ● Comunicació lingüística.  ● Competència matemàtica, ciència i tecnologia.  ● Competència digital.  ● Aprendre a aprendre.  ● Competències socials i cíviques.  ● Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.  5.6. Recursos materials i didàctics.  L'alumnat ha de comptar amb els​ materials i recursos​ següents:  ● Programes necessaris per al desenvolupament dels continguts:  ○ Paquet ofimàtic,  ○ CAD elèctric,  ○ Programaris específics de programació de PLCs.  ● Ordinador, impressora i escànner.  ● Connexió a Internet.  ● Materials d’escriptura.  ● Ferramentes de muntatge elèctric.  Els materials que s’utilitzaran en les pràctiques són els següents:  • Panell de muntatge amb canaleta, carril DIN i borns.  • Dispositius electromecànics (contactors, relés auxiliars, polsadors).  • PLCs  • Ordinadors  Respecte a la​ bibliografia​ per tal d'ampliar i aclarir continguts, es recomana la següent:  ● LORITE GODOY, JA; MONTORO TIRADO; ROMERA RAMIREZ; Programas resueltos con  autómatas programables; ISBN 9788428320771 (​www.paraninfo.es​)  ● ENRIQUE MANDADO, JC; SERAFÍN PÉREZ; CELSO FERNANDEZ; IGNACIO  ARNESTO; Autómatas programables. Entorno y aplicaciones; ISBN 8497323289  ● SOLBES MONZÓ, Raül; Automatismos Industriales. Conceptos y procedimientos; ISBN  9788476429204 (​www.naullibres.com​)  ● ARJONA, Rafael; Automatismos Industriales; ISBN​ 9788494051616  (​www.aulaelectrica.es​)  ● ARJONA, Rafael; Cuaderno de prácticas para autómatas programables; ISBN  9788461584598 (​www.aulaelectrica.es​)        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 21 de 31 
 22. 22. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   6. Orientacions metodològiques.  Per definir la metodologia a seguir cal tindre en compte que es tracta d'un mòdul professional  associat a un cicle formatiu industrial de grau superior, de primer curs i en modalitat presencial.  El professorat serà un guia de l'aprenentatge de l'alumnat, de forma que aquest últim serà el  màxim protagonista de tot el procés d'ensenyança­aprenentatge.  La metodologia a seguir serà la següent:  • Durant la primera setmana de curs s'explicarà amb detall la programació didàctica  (objectius generals, continguts, temporalització,,...), així com els recursos a utilitzar. Entre  tot el grup d’alumnat es decidiran aspectes bàsics de treball i les ferramentes a utilitzar per  al treball en equip i el desenvolupament dels projectes, i activitats. Així mateix, durant  aquestes setmana, es realitzarà la formació necessària per tal que tot l’alumnat aprenga a  utilitzar les ferramentes de treball.  • Després d’aquesta setmana de formació inicial, s’encetarà la primera unitat de treball amb  una presentació per part del professor, de forma que s’explicaran conceptes bàsics dels  sistemes seqüencials programables. La durada d’aquesta explicació serà d’una sessió de  classe (3h). A partir d’aquesta presentació de conceptes bàsics, l’alumnat realitzarà el seua  primer projecte d’investigació, però aquest serà un projecte molt guit pel professor, és a dir,  no seguirà la filosofia de treball del “Projecte Roma”.   • Les unitats de treball 2, 3 i 4 seguiran una metodologia “convencional”, on l’alumnat,  després de les explicacions del professor, haurà de realitzar activitats, pràctiques i/o treball  de recerca. De qualsevol forma, en aquestes unitats de treball seran prioritari el treball de  l’alumnat, de forma que les exposicions del professor seran les mínimes possibles.  • Després de les vacances de Nadal, la metodologia serà notablement diferent, de forma  que, després de la segona assemblea general (primera setmana lectiva després de Nadal),  s’aplicarà la filosofia i metodologia “Projecte Roma” de forma progressiva. En la unitat de  treball 5 es desenvoluparan dos projectes d’investigació de forma paral∙lela a les  explicacions del continguts conceptuals. La unitat de treball 6 seguirà la filosofia “Projecte  Roma” al 100%, de forma que els continguts seran tractats a través dels projectes  d’investigació.  • Les característiques bàsiques de la filosofia de treball del “Projecte Roma”, són les  següents:  ○ Partiran d’una assemblea on es plantejarà la situació problemàtica a resoldre.  ○ Es desenvoluparan en grups de 4­5 participants, on cadascú assumirà un rol  diferent (coordinador, portaveu, secretari, responsable de material). Els grups i rols  canviaran en cadascun dels projectes.  ○ Caldrà realitzar una formulació d’aprenentatges genèrics i específics, és a dir,  allò que es pretén aprendre a nivell de grup i a nivell individual, respectivament.  ○ Seguiran un procés lògic de resolució que atendrà a:  ▪ la cognició (pensar: atenció, percepció, memòria, planificació,...),   ▪ el llenguatge (comunicar: codificació, lectura, escriptura,...),  ▪ la afectivitat (sentir: valors, normes, valoració de diferències,...),  ▪ i l’acció (actuar: destreses, autonomia,...).  ○ Es planificà tot el procés de desenvolupament del projecte (planificació  d’activitats, accions i operacions).  ○ Finalitzaran amb una assemblea on es presentaran les solucions dels diversos  grups. Aquesta assemblea donarà peu a un nou projecte d’investigació.        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 22 de 31 
 23. 23. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   • El professor ajudarà als diversos grups en la planificació dels projectes i facilitarà la  documentació i els recursos necessaris. Així mateix, si es detecten dubtes generals, el  professor realitzarà explicacions genèriques a tota la classe.  • Les decisions es prendran sempre en assemblea, per concens i/o atenent a l’argumentació  més raonable.   • Es prioritzarà en tot moment els interessos de l’alumnat sobre la temporalització indicada  en esta programació didàctica, de forma que es possible que la planificació inicial indicada  a l’apartat ​5.3­Temporalització​ canvie de forma notable.  Els continguts actitudinals i les competències bàsiques es desenvoluparan de forma transversal,  fonamentalment a través dels continguts procedimentals i molt particularment a través dels  projecte d’investigació.   La metodologia a seguir per desenvolupar els continguts actitudinals:  Contingut actitudinal  Desenvolupament i orientacions metodològiques  El treball cooperatiu i en  equip.  Els projectes d’investigació es realitzaran en equips amb distints  rols, els quals canviaran d’un projecte a un altre, així com els propis  components del grups. Els rols que assumirà cada component, en  lloc d’atendre a les pròpies habilitats i fortaleses, atendran, en  major mesura, a les necessitats d’aprenentatges específics.   El respecte a les  diferències i l’acceptació  de diversos punts de  vista.  Es respectarà les opinions de tot l'alumnat i no es permetrà que  cap opinió siga menyspreada. Així mateix, l’alumnat haurà de  d’argumentar la seua postura i proposta de treball, de forma que es  practicarà, al llarg dels diversos projectes d’investigació, l’habilitat  de canviar d’opinió i acceptar postures condicionades pel propi  entorn personal.  La puntualitat.  Es mostrarà una escrupolosa puntualitat a l’hora de començar les  classes i corregir les activitats de l'alumnat. Puntualitat que serà  exigida  a l’hora  de presentar les tasques encomanades.  L’actitud crítica.  S’ animarà a proposar solucions alternatives, així com a donar la  seua opinió a través dels distints debats que es desenvoluparan a  les classes (fonamentalment a través de les assemblees)  La neteja i l’ordre.  El desenvolupament dels projectes d’investigació seguirà sempre la  mateixa metodologia de treball. L’alumne/na presentarà les seues  propostes de forma ordenada, i en els projectes que requerisquen  de qualsevol tipus de muntatge pràctic, caldrà mantindre l’orde i la  neteja, de forma que al finalitzar la sessió de classe l’aula quede  totalment ordenada i neta.  L’actitud emprenedora, la  creativitat i la innovació.  Es fomentarà el desenvolupament de projectes innovadors i  “atrevits”, així com l’ús de noves ferramentes desconegudes fins el  moment. Així mateix, es recolzarà qualsevol iniciativa emprenedora  que puga ser d’interès per a tot l’alumnat.            Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 23 de 31 
 24. 24. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   La metodologia a seguir per desenvolupar les competències bàsiques:  Competència bàsica  Desenvolupament i orientacions metodològiques  Comunicació lingüística.  El llenguatge i l’argumentació seran les ferramentes que guiaran el  desenvolupament de les classes, de forma que es fomentarà  l’argumentació oral i el debat en les diverses assemblees.   Per altra banda, el projectes seran documentats, així com les  accions realitzades en les diverses sessions de classe (actes dels  projectes). Així mateix s’animarà a l’alumnat a llegir diversos llibres  i articles tècnics al llarg del curs, a partir dels quals es podrà  aprofundir en un contingut concret o bé ampliar i ser d’ajuda per a  algun projecte d’investigació.  Competència  matemàtica, ciència i  tecnologia.  Aquesta competència és inherent als continguts que es  desenvolupen en el mòdul professional de Sistemes Seqüencials  Programables   Competència digital.  El desenvolupament dels projectes d’investigació i de la  documentació associada utilitzarà ferramentes informàtiques de  treball cooperatiu. Així mateix es fomentarà l’ús de xarxes socials i  plataformes educatives digitals.  Aprendre a aprendre.  Els propis projectes d’investigació permetran la investigació i  l’aprenentatge autònom i social de tot l’alumnat, de forma que a  través del propi desenvolupament dels projectes, l’alumnat  aprendrà tècniques de búsqueda, pàgines Web interessants, així  com tècniques i procediments per resoldre situacions  problemàtiques.  Competències socials i  cíviques.  Les decisions es prendran per consens i/o atenent a l’argumentació  més raonable. El grup fixarà normes de comportament les quals  permetran el desenvolupament de competències socials i cíviques,  doncs tot el treball es realitzarà en grup.  Sentit de la iniciativa i  esperit emprenedor.  Es fomentarà el desenvolupament de projectes innovadors i  “atrevits”, així que l’ús de noves ferramentes desconegudes fins el  moment. Així mateix, es recolzarà qualsevol iniciativa emprenedora  que puga ser d’interès per a tot l’alumnat.  Per a ampliar la informació al respecte de la metodologia i la filosofia del “Projecte Roma”, és  recomana la lectura del llibre següent:  MELERO LÓPEZ M.; El proyecto Roma. Una experiencia de educación en valores; ISBN  8497001443: Ediciones Aljibe SL              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 24 de 31 
 25. 25. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   7. Avaluació i qualificació.    L’avaluació de l’alumnat serà formativa i continua, i atendrà als ítems següents:  ● actitud,  ● treball individual,  ● treball en equip.     L’​avaluació de l’actitud​ es realitzarà per observació directa i atendrà als criteris següents:  ● Assistència a les classes (tal i com s’indica al Projecte Curricular del Centre, s’exigirà una  assistència mínima del 80% per tal de poder seguir una avaluació continua).  ● Desenvolupament de l’esperit de la solidaritat, l’ajuda i la cooperació.  ● Acceptació de les companyes i dels companys respectant les diferències i valorant­les com  a oportunitats d’aprenentatge.    L’​avaluació del treball individual​ es realitzarà, fonamentalment, a través de les activitats  individuals que es realitzen al llarg del curs. Aquestes activitats NO seran exàmens, i sempre  versaran respecte dels continguts que estiguen tractant­se en eixe moment. Es tracta d’activitats  on l’alumnat haurà de demostrar el seu grau d’assimilació i interiorització  dels continguts  estudiants fins el moment, de forma que comptarà amb tota la seua documentació (apunts de  classe, presentacions, activitats resoltes, projectes d’investigació,...). Es realitzaran, almenys,  dues activitats individuals en cadascun dels trimestres.  Per altra banda, si el professor ho considera oportú, l’avaluació individual de l’alumnat també pot  derivar­se de l’avaluació dels projectes d’investigació, és a dir, malgrat que l’avaluació dels  projectes d’investigació serà la mateixa per a tots els components de l’equip de treball, cap la  possibilitat que algun dels components tinga una nota diferent (superior o inferior a la resta dels  les seues companyes i companys d’equip). Aquest sistema d’avaluació individual serà una  excepció i serà raonada convenientment en cas de fer­la servir.     L’​avaluació del treball en equip​ es basarà en l’observació directa de les activitats, dels treballs i  dels projectes d’investigació que es realitzen en equip.   Aquesta avaluació es realitzarà a través de rúbriques, atenent a:  1) Criteris d’avaluació tecnològics, és a dir, els criteris d’avaluació indicats al propi Títol  d’Automatització i Robòtica Industrial (Reial Decret 1581/2011), els quals tindran una  rellevància mínima del 70%.  2) Criteris d’avaluació socials, els quals es deriven dels objectius addicionals indicats en  aquesta programació didàctica i de la pròpia metodologia i filosofia del “Projecte Roma”.  Aquestos criteris tindran una rellevància mínima del 20%, i seran els mateixos per a tots  els projectes d’investigació:  a) S’ha documentat el projecte i la documentació associada al mateix.  b) S’ha treballat en equip i de forma col∙laborativa.   c) S’ha presentat i defès la solució del projecte d’investigació.   La rellevància de la qualificació de cada activitat, treball o projecte d’investigació, així com de cada  criteri d’avaluació es determinarà de forma conjunta entre tot l’alumnat a través de les diverses  assemblees. Siga com siga, la qualificació de cada criteri d’avaluació atendrà a una escala de tres  nivells (insuficient­0, suficient­1, excel∙lent­2),que posteriorment es traslladarà a una xifra numèrica  compresa entre 0 i 10 punts. Una qualificació diferent a “excel∙lent­3” s’acompanyarà de  l’explicació per part del professor, de forma que l’alumnat puga saber on s’ha equivocat i quin és el  camí per a la millora.  Les rúbriques d’avaluació de cadascun de les activitats, treballs i projectes d’investigació  dependran del propi projecte, i com aquestos projectes es decideixen per assemblea, resulta  impossible definir totes les rúbriques en aquesta programació didàctica. Siga com siga, a nivell        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 25 de 31 
 26. 26. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   orientatiu, a continuació es mostra la rúbrica que s’utilitzarà per avaluar al primer projecte  d’investigació, la qual, a diferencia de la resta, sí tindrà un inici guiat.    La ferramenta que s’utilitzarà per al desenvolupament de les rúbriques d’avaluació permetrà la  comunicació, així com el registre de tots els comentaris i anotacions que es realitzen (CoRubrics ­  http://tecnocentres.org/ca/​).    Exemple de rúbrica d’avaluació  Projecte d’investigació 1.   Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues  característiques tècniques  Rellevància  (%)  Qualificació  (0­1­2)  Criteris d’avaluació tecnològics      a) S'han reconegut aplicacions automàtiques amb sistemes seqüencials programables.      b) S'ha identificat la funció dels dispositius seqüencials dins d'un sistema seqüencial.      c) S'ha identificat el funcionament dels dispositius programables.      d) S'han classificat els dispositius programables, atenent a diferents criteris.      e) S'han relacionat els components dels dispositius programables amb la seua funcionalitat.      f) S'han determinat les característiques tècniques dels dispositius programables.      Criteris d’avaluació social      a) S’ha documentat el projecte i la documentació associada al mateix.      b) S’ha treballat en equip i de forma col∙laborativa.       c) S’han presentat i defès la solució del projecte d’investigació       NOTA ASSIGNADA AL PROJECTE        Per altra banda, l’avaluació no sols serà realitzada pel professor, sinó que el propi alumnat tindrà  l’oportunitat de reflexionar sobre els seus aprenentatges i assignar­se una qualificació, sempre i  quan desenvolupe, de forma voluntària, un “Portfolio” de reflexió individual.     La qualificació i rellevància de cada ítem d’avaluació atendrà als percentatges següents:    ● Actitud: 10%  ● Treball individual: 20%  ● Treball en equip: 70%  ● Autoavaluació (“Portfolio”): +10% addicional a la nota (sols es tindrà en compte en el  suposat d’haver obtingut una nota igual o superior a 5 punts en el mòdul professional, i  haurà d’estar convenientment raonada, de forma que el professor podrà modificar­la en el  suposat d’un raonament incorrecte i/o incoherent).    La nota final del mòdul professional serà la nota mitjana ponderada de cadascun dels trimestres,  atenent als percentatges següents:  ● Primer trimestre: 25%  ● Segon trimestre: 30%  ● Tercer trimestre: 45%        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 26 de 31 
 27. 27. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   La rúbrica d’avaluació i els percentatges assignats a cada criteri d’avaluació, seran decidits en la                              primera assemblea de cada projecte d’investigació, de forma que tot l’alumnat no sols conega el                              ítems a avaluar en cada projecte, sinó que siga particip del disseny de la pròpia rúbrica.  Avaluació i qualificació per a l'alumnat que no vulga o puga acollir­se a l’avaluació                            continua:  L’alumnat que per les seues característiques personals i laborals, no puga o vulga acollir­se a una  avaluació continua, podrà acollir­se a un altre sistema de qualificació. Aquest alumnat podrà  presentar­se a un control en cada trimestre, o bé a un control final, on caldrà que demostre els  seus coneixements conceptuals i les seues destreses pràctiques. És a dir, es tractarà d'un control  teòric i pràctic. La nota del mòdul professional serà única i exclusivament l'obtinguda en aquest  control. La duració i l’estructura del control serà un ítem que el professor definirà amb antelació  suficient.    Recuperació:  En el suposat que no s’aprove el mòdul professional a través del sistema d’avaluació indicat                              anteriorment, el professor analitzarà el cas concret amb l’alumnat i decidirà, per concens amb la                              pròpia alumna o alumne el sistema de recuperació més adequat per tal que puga aconseguir els                                resultats d’aprenentatge. Aquest sistema de recuperació podrà basar­se en un projecte                      d’investigació (individual o en grup) o bé en un o diversos controls teòrics i/o pràctics.                     Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 27 de 31 
 28. 28. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   8. Mesures d’atenció a la diversitat.  Qualsevol cas de diversitat física o cognitiva es considerarà com una important oportunitat  d’aprenentatge, de forma que no hi haurà tractament diferenciat, sinó integració i inclusió  completa. L’alumna o alumne amb qualsevol tipus de singularitat, serà recolzat tant pel professor  com per la resta de companyes i companys de classe, de forma que, mitjançant el treball en equip,  tot l’alumnat aprenga acceptar les particularitats i especialitats de tothom.    Qualsevol altre tipus diversitat atribuïble al desenvolupament i situació personal i laboral, com per  exemple: assistència continuada a les classes, destresa cognitiva, habilitats pràctiques, situació  familiar,..., serà estudiada amb deteniment i de forma individualitzada, de forma que, a través dels  aprenentatges específics i del treball en equip, és compensen les “debilitats” a través de les  fortaleses i l’ajuda del companys. Així mateix, i el professor ho considera oportú, es podrà  proposar a l’alumnat qualsevol tipus d’activitat de reforç individual.   Siga com siga, en aquest cicle formatiu cap la possibilitat de trobar el perfil d'alumnat següent:  1. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i amb destresa laboral en el sector (per  exemple, un tècnic mitjà o un electricista amb experiència laboral).  2. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa en el sector (per exemple,  un tècnic mitjà sense experiència laboral).  3. Alumnat sense coneixements d’electricitat i amb destresa laboral (per exemple, un  alumne/a que accedeix a través de prova d'accés, i prové d'altre sector laboral).  4. Alumnat sense coneixements d’electricitat i sense destresa laboral (per exemple, un  estudiant d'altra branca formativa).  Les accions excepcionals a prendre en cada cas seran per concens entre el professor i l’alumna o  alumne afectat de forma que caven les possibilitats següents:  Tipus d’alumnat  Accions  Alumnat amb coneixements bàsics  d’electricitat i amb destresa laboral  en el sector.  Si el professor detecta que els coneixements i les  destreses pràctiques són suficients, l’alumna o alumne  podrà realitzar un examen teòric i pràctic individual, de  forma que puga aprovar el mòdul sense seguir una  avaluació continua.   Alumnat amb coneixements bàsics  d’electricitat i sense destresa laboral  en el sector.  Si el professor detecta que els coneixements són  suficients, proposarà realitzar un examen teòric a  l’alumne/a, de forma que puga aprovar la part conceptual  del mòdul sense seguir una avaluació continua. Per  aprovar la part procedimental caldrà seguir una  avaluació continua.  Alumnat sense coneixements bàsics  d’electricitat i sense destresa laboral  en el sector.  Caldrà seguir un procediment d'avaluació contínua.   Alumnat sense coneixements  d’electricitat i sense destresa  laboral.    En qualsevol cas, qualsevol mesura excepcional serà prèviament consultada amb el departament  d'orientació de l'IES Cotes Baixes.        Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 28 de 31 
 29. 29. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   9. Foment de la lectura.  La lectura és un dels principals instruments d'aprenentatge en qualsevol modalitat formativa. No  ho és tant la lectura pel simple fet de llegir, sinó per la seua posterior comprensió, és a dir, el que  és realment important és entendre allò que es llig.  És obvi que l'alumnat llig alhora d'estudiar i interpretar la documentació per resoldre les activitats,  ara bé, en aquest mòdul es fomentarà la lectura i sobretot la seua comprensió mitjançant la  lectura de tots els projectes d’investigació desenvolupats per la resta de grups, així com la  lectura d'articles tècnics​. Aquesta lectura pretén aconseguir els objectius següents:  • Fomentar la lectura i la seua posterior comprensió.  • Conèixer diversos canals de comunicació relacionats amb la Robòtica Industrial.  • Apropar a l'aula i donar a conèixer les tendències, els materials i el productes d'última  generació en el camp de l’automatització industrial.  El foment de la lectura en aquest mòdul professional es desenvoluparà des de dues vessants  diferents:  1. Una vegada al trimestre, es presentarà un article tècnic, una novetat tecnològica  relacionada amb el mòdul professional,... inclús és possible que es realitze alguna lectura  relacionada amb les noves tecnologies. Aquest article o llibre estarà relacionat amb  l’automatització industrial i contindrà conceptes i paraules noves per a l'alumnat, el qual  haurà de llegir i analitzar l'article, així com buscar les definicions de nous conceptes i  paraules tècniques (desenvolupament de la competència bàsica d'aprendre a aprendre).  2. Altra forma de fomentar la lectura serà la pròpia lectura i anàlisi de la documentació de la  resta de projectes d’investigació, lectura que serà pràcticament obligatòria per tal de poder  afrontar amb èxit les proves individuals que es realitzen al llarg del curs.  Aquestes vessants de foment de la lectura seran avaluades directament a l'apartat d’avaluació  individual, de forma que es realitzarà una activitat individual en cada trimestre que inclourà  qüestions relacionades amb la lectura proposada i evidentment amb els projectes d’investigació de  tots els grups.  Els articles s'extrauran de diverses fons tècniques com per exemple:  • Revista “Automática e Instrumentación” (​http://www.automaticaeinstrumentacion.com/​)  • Plataforma “Voltimum” (​http://www.voltimum.es/​)  • Grup d'automatització industrial de la xarxa social “Linkedin” (​https://www.linkedin.com​)  • Diversos grups de Twitter relacionats amb l’automatització industrial.  • ...                Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 29 de 31 
 30. 30. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   10. Activitats extraescolars i complementàries.    Al llarg del curs es farà tot el possible per tal que una antiga o un antic alumne d’aquest cicle  formatiu assistisca a una classe en la què conte la seua experiència (possibles itineraris,  aprenentatges que ha posat en pràctica, consells,...).  Abans de finalitzar el curs es realitzarà una visita a una empresa de la zona amb un sistema de  producció automatitzat. Aquesta visita guiada es planificarà i concretarà al llarg del 1r trimestre,  atenent a les possibilitats i a les necessitats de l'alumnat, de forma que s'utilitzarà el model de  sol∙licitud establert pel departament d'activitats extraescolars de l'IES Cotes Baixes.  La justificació pedagògica i els objectius que es pretenen aconseguir són els següents:  Justificació pedagògica:  Malgrat mostrar­se diversos exemples, la millor forma perquè l’alumnat prenga consciència  d’un sistema robòtic i de control de moviment, és visitar una automatització industrial real o  bé una empresa on que treballe amb aquestes tecnologies. Aquesta AAEE s’ubica quasi a  final de curs per tal que l’alumnat puga relacionar tots els conceptes estudiats a classe  amb la realitat.  Objectius:  • Relacionar conceptes estudiats a classe amb una instal∙lació industrial real.  • Prendre consciència de la importància dels autòmats programables, així com de les  normes de seguretat i de la seua aplicació i ús real.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 30 de 31 
 31. 31. Programació Didàctica              Sistemes Seqüencials Programables             Automatització i Robòtica Industrial   11. Qualitat i millora continua.  Amb l'objectiu d'establir un sistema de millora contínua i el seu posterior anàlisi i avaluació, en  aquest curs es fixaran els objectius de qualitat següents:  1. Aconseguir una satisfacció de l'alumnat respecte del procés d'ensenyament i aprenentatge  superior a 4 punts d'una escala de l'1 al 5.  2. Obtindre un índex d'alumnat aprovat superior al 80%.  Les accions que es duran a terme per tal d'aconseguir aquests objectius són les següents:  • Objectiu de satisfacció:  ◦ Facilitar a l'alumnat una comunicació fluida a través del correu electrònic i les xarxes  socials, de forma que es responga qualsevol missatge en un temps màxim de 24h  laborables.  ◦ Fomentar la participació, així com un ambient agradable i de cordialitat.  ◦ Complir escrupolosament amb les orientacions metodològiques.  ◦ Realitzar adaptacions particulars de les pràctiques per aquell alumnat que ho  necessite, inclús proposar classes extraescolars si fora necessari.  • Objectiu d'índex d'aprovats:  ◦ Fomentar la utilització de les tutories individuals per aquell alumnat que ho requerisca.  ◦ Realitzar pràctiques voluntàries personalitzades a les mancances de l'alumnat.  La graella d'indicadors i resultats és la següent:  Indicador  Nivell d'acceptabilitat  Resultat  Accions de millora  Satisfacció de  l'alumnat a final del 1r  trimestre.  Acceptable si la nota  mitjana en cadascun  dels ítems és igual o  superior a 3’5.      Satisfacció de  l'alumnat a final de  curs.  Acceptable si la nota  mitjana en cadascun  dels ítems és  igual o  superior a 4.      Índex d'aprovats.  Acceptables si l'índex  d'aprovats dels que  segueixen una  avaluació contínua és  superior al 80%.              Raül Solbes i Monzó           Curs 2015­2016              Pàgina 31 de 31 

×