Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ProgramacionDidacticaAutomatismosIndusatriales_1617

3,945 views

Published on

Programación didáctica del módulo profesional Automatismos Industriales (módulo de primer curso del ciclo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas).
Programación basada en el libro "Programaciones didácticas para FP"

Published in: Education
 • Be the first to comment

ProgramacionDidacticaAutomatismosIndusatriales_1617

 1. 1. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Automatismes industrials Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (formació semipresencial) Raül Solbes i Monzó www.raulsolbes.com Actualitzada el 09/09/2016 Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 1 de 51
 2. 2. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques ÍNDEX DE CONTINGUTS: 1.Marc normatiu....................................................................................................................3 2.Contextualització................................................................................................................4 3.Anàlisi prescriptiu...............................................................................................................5 4.Objectius............................................................................................................................7 5.Continguts..........................................................................................................................8 5.1.Estructura general......................................................................................................8 5.2.Unitats de treball.........................................................................................................9 5.3.Temporalització.........................................................................................................20 5.4.Continguts actitudinals..............................................................................................22 5.5.Competències bàsiques...........................................................................................22 5.6.Recursos materials i didàctics..................................................................................23 6.Orientacions metodològiques..........................................................................................24 7.Avaluació i qualificació.....................................................................................................26 8.Mesures d'atenció a la diversitat......................................................................................27 9.Foment de la lectura........................................................................................................28 10.Activitats extraescolars i complementàries....................................................................29 11.Qualitat i millora contínua...............................................................................................30 12.Annexes.........................................................................................................................31 12.1.Taules RAs-CAs-Continguts...................................................................................31 12.2.Taules de verificació...............................................................................................41 12.3.AAEE......................................................................................................................51 Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 2 de 51
 3. 3. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1. Marc normatiu. El mòdul professional d'Automatismes Industrials està inclòs al Títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (en endavant TIEA), publicat al Reial Decret 177/2008. La identificació bàsica d'aquest Títol és la següent: • Denominació: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà. • Duració: 2.000 hores. • Família Professional: Electricitat i Electrònica. La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seua funcionalitat i respecte al medi ambient. Respecte del mòdul professional objecte d'aquesta programació, les seus dades bàsiques són les que s'indiquen a continuació: • Nom: Automatismes Industrials • Codi: 0232 • Professorat: • Especialitat: Instal·lacions Electrotècniques. • Cos: Professor Tècnic de Formació Professional. • Correspondència d’unitats de competència amb el mòdul d’Automatismes Industrials: • UC0822_2: Muntar i mantindre instal·lacions d’automatismes en l’entorn de vivendes i xicoteta industria. • Correspondència del mòdul d’Automatismes Industrials amb unitats de competència: • UC0822_2: Muntar i mantindre instal·lacions d’automatismes en l’entorn de vivendes i xicoteta industria. El Títol de TIEA és ampliat pel Currículum de la Comunitat Valenciana publicat a l'Ordre del 29 de juliol de 2009, el qual amplia els continguts, defineix la seua duració en un total de 256 hores (8 hores setmanals) i indica que serà un mòdul professional que s'impartirà en primer curs. El desenvolupament d'aquesta programació didàctica atendrà a les orientacions i als objectius generals indicats al Projecte Educatiu de Centre i al Projecte Curricular d'Etapa de l'IES Cotes Baixes d'Alcoi, els quals varen ser aprovats respectivament pel Consell Escolar i pel Claustre de Professorat del curs 2009-2010. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 3 de 51
 4. 4. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 2. Contextualització. La ciutat d'Alcoi és cap de la comarca de l'Alcoià, a la província d'Alacant. La ciutat compta amb una població que oscil·la entre els 60.000 i 65.000 habitants i ocupa el centre d'una depressió, la Foia d’Alcoi, envoltada per diverses serres: Mariola, el Carrascar de la Font Roja, els Plans i la Serreta. Els seus cims arriben als 1.399 metres d'altitud (cim del Montcabrer). A més, dues d'aquestes serres estan declarades parcs naturals: la Font Roja i la Serra Mariola. El territori d'Alcoi està travessat per diversos cursos fluvials (el Polop, el Barxell i el Molinar) que quan s’uneixen a les afores de la ciutat constitueixen el riu Serpis o riu d'Alcoi, que després d'un accidentat recorregut desemboca en el Mediterrani a l'altura de Gandia. Aquestes característiques geogràfiques han facilitat la creació d’un Clúster Industrial basat en la industria tèxtil. Alcoi ha sigut durant molts anys una ciutat industrial, i per aquesta causa existeix l’actual Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA), un campus de la Universitat Politècnica de València, on és possible estudiar diversos graus d'enginyeria, entre la que pot trobar-se el grau d'enginyeria elèctrica. Respecte a l'entorn laboral, és important tindre en compte que les empreses de la comarca relacionades amb els automatismes industrials són empreses relativament menudes, és a dir, xicotetes i menudes empreses amb un nombre de treballadors inferior a 10. D’Alcoi cap al nord, la industria majoritària és la corresponent al sector tèxtil, però d’Alcoi cap al sud, hi està l’industria del joguet i del plàstic. L'alumnat que estudia a Cotes Baixes prové majoritàriament d’Alcoi, però també hi ha un important percentatge que ve dels pobles del voltant, com són Muro, Cocentaina, Ibi, o Castalla. Per tant, després d'analitzar l'entorn del Centre Educatiu, les orientacions bàsiques que caldrà tindre en compte per desenvolupar el mòdul d'Automatismes Industrials són les següents: • Sense deixar de banda altres tipus d'indústries, és important fer referència a la industria del tèxtil, del joguet i del plàstic, de forma que es posaran exemples de situacions reals, materials i recursos específics d'aquest tipus d'indústria. • Es promouran convenis de col·laboració amb empreses instal·ladores de la comarca, de forma que els pròpies empreses o treballadors relacionats amb els automatismes industrials puguen traslladar a l'alumnat situacions reals, orientacions tècniques, així com qualsevol aspecte que ajude a l'alumnat a conéixer la tipologia de client final i la ideologia i política de l'empresa de la zona. • Aprofitant la ubicació del Campus Universitari, es promouran convenis de col·laboració entre l'IES Cotes Baixes i l'EPSA, de forma que l'alumnat puga conèixer els tallers associats al grau d'enginyeria elèctrica, i les possibilitats d'un futur itinerari formatiu. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 4 de 51
 5. 5. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 3. Anàlisi prescriptiu. Si s'analitza detingudament la competència general, les competències professionals, personals i socials, i l'entorn laboral que defineix el Títol de TIEA es possible extraure les conclusions següents: 1. L’alumnat tindrà com a punt de partida, una documentació tècnica que caldrà desenvolupar d’acord al seu nivell (configuració i càlculs). 2. L’alumnat ha de saber realitzar pressupostos i determinar la logística necessària per poder fer el replanteig de la instal·lació. 3. L’alumnat ha d'estar capacitat per fer el muntatge i manteniment, així com la posta en marxa i verificació del funcionament de les instal·lacions següents: • Distribució d’energia. • Màquines elèctriques. • Electrotècniques i automàtiques. • Infraestructures de telecomunicacions. Per altra banda, és evident que tot allò que realitze l'alumnat ho ha de fer aplicant la normativa i la legislació vigent, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, així com assegurar el seu funcionament i respecte al medi ambient. Per donar resposta a tots els requeriments indicats al Títol, l'alumnat ha d'assolir una sèrie de resultats d'aprenentatge repartits en diferents mòduls professionals, els quals estan tots relacionats entre si. Ara bé, hi ha relacions entre mòduls professionals que condicionen la planificació pedagògica i la temporalització de continguts. Si centrem l'estudi en el mòdul professional objecte d'aquesta programació, després d'analitzar tots i cadascun del mòduls, pot establir-se els següents com a mòduls rellevants per al desenvolupament pedagògic del mòdul d'Automatismes Industrials: • Mòdul d’Electrònica, doncs els continguts corresponents a l’electrònica digital constitueixen la base per poder desenvolupar amb èxit la programació d’autòmats programables, contingut inclòs al mòdul d’Automatismes Industrials. Per tant, es requereix la coordinació amb aquest mòdul, per tal que els continguts d'electrònica digital s'impartisquen abans que els corresponents als autòmats programables. • Mòdul d’Instal·lacions Elèctriques Interiors, doncs aquest mòdul desenvolupa tècniques d’instal·lació i connexió transversals a la resta de mòdul pràctics, tal i com ocorre amb Automatismes Industrials. En aquest sentit, és requereix coordinació entre ambdós mòduls per tal de ser coherents alhora d'explicar les tècniques d'instal·lació i maneig de ferramentes. • Mòdul d’Electrotècnia, doncs representa la base conceptual per poder comprendre el funcionament de qualsevol sistema elèctric, així com el mòdul professional on l'alumnat aprendrà a utilitzar els aparells de mesura de forma més exhaustiva. • Mòdul de Màquines Elèctriques, doncs Automatismes Industrials serà la primera presa de contacte amb les màquines elèctriques, i amb les instal·lacions i el manteniment industrial. És a dir, Automatismes Industrials serà una base molt important per posteriorment poder assolir els conceptes i procediments a desenvolupar en Màquines Elèctriques. • Mòdul de Domòtica, doncs Automatismes Industrials serà la primera presa de contacte amb les automatitzacions. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 5 de 51
 6. 6. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Totes les indicacions realitzades en aquest apartat, així com el procés tecnològic està enfocat al muntatge i manteniment de xicotetes indústries. El procés tecnològic particularitzat que es dedueix a partir de les competències associades al mòdul d’Automatismes Industrials és el següent: Aquest procés tecnològic cal tindre-lo sempre present, doncs representa la guia d'allò que es pretén que aconseguisca saber fer l'alumnat. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 6 de 51 GD1314v_R02_ProcesTecnologic
 7. 7. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 4. Objectius. Tal i com s’indica en les orientacions pedagògiques del Títol, el mòdul d’Automatismes Industrials ajuda a aconseguir els objectius generals a, b, c, d, e, f, g, i, j, l, m, n, ñ, o, i q. Si es particularitzen aquestos objectius, la seua redacció és la següent: • Identificar els elements d’instal·lacions automàtiques industrials. • Delinear esquemes elèctrics i de mecanitzat. • Calcular dimensions físiques dels quadres elèctrics. • Valorar costos d’instal·lacions industrials. • Seleccionar ferramentes de mecanitzat i elèctriques. • Posicionar els equips en instal·lacions industrials. • Aplicar tècniques de mecanitzat. • Ubicar i fixar equips en instal·lacions industrials. • Connectar equips en instal·lacions industrials. • Analitzar i localitzar avaries en instal·lacions industrials. • Ajustar i substituïr elements defectuosos. • Comprovar les connexions. • Complimentar fitxes de manteniment. • Reconèixer drets i deures. • Analitzar i descriure procediments de qualitat. De forma complementària als objectius generals anteriors, es fixa el següent:  Desenvolupar les competències bàsiques relacionades amb la ciència i la tecnologia, l'entorn digital i el aprendre a aprendre. Aquestos objectius s'han particularitzat per a les instal·lacions automàtiques industrials i es tracta d'objectius d'àmbit general. Ara bé, cada Unitat de Treball compta amb objectius més concrets i particulars, els quals ajuden a aconseguir tots i cadascun dels objectius generals anteriors. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 7 de 51
 8. 8. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5. Continguts. 5.1. Estructura general. Nom del mòdul professional Professor/a Curs Total Hores Automatismes Industrials Raül Solbes i Monzó 1er 256h (8 hores/setmana) (200 lectives + controls + recuperacions + festius) UT RA01 RA02 RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 RA08 RA09 RA10 Rellevància (%) 1. Introducció als automatismes i a la prevenció de riscos X 4% 2. Materials, ferramentes, operacions i dibuix aplicat al mecanitzat. X X X X 12% 3. Mecanitzat dels quadres elèctrics. X X X X X 8% 4. Estructura i aparellatge dels automatismes cablejats. X 8% 5. Connexions de màquines elèctriques. X X 6% 6. Esquemes i muntatges cablejats estàndard. X X X X X X 11% 7. Documentació i programari CAD electrotècnic. X X 8% 8. Instal·lacions automàtiques amb lògica cablejada. X X X X X X 16% 9. Coneixements bàsics dels autòmats programables. X 6% 10. Instal·lacions automàtiques amb lògica programada. X X X X X X 18% 11. Regulació de velocitat dels motors. X X X X X X X 5% Resultats d’aprenentatge RA01 Determina el procés a seguir en les operacions de mecanitzat interpretant plans i utilitzant documentació tècnica. RA02 Dibuixa elements bàsics i conjunts aplicant la normalització. RA03 Executa operacions de mecanitzat aplicant tècniques de mesura i marcat i utilitzant màquines ferramentes. RA04 Configura circuits bàsics de maniobra i potència seleccionant els seus elements i elaborant esquemes. RA05 Munta circuits d’automatismes per a maniobres de xicotets motors, interpretant esquemes i verificant el seu funcionament. RA06 Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament. RA07 Localitza avaries i disfuncions en la instal·lació, analitzant els símptomes i identificant les causes que els produeixen. RA08 Repara avaries i disfuncions en la instal·lació, ajuntant o substituint els elements defectuosos. RA09 Munta i manté sistemes automàtics amb control programable, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament. RA10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i els equips per a prevenir-los. Bloc I: Mecanitzat 25% Bloc II: Cablejada 45% Bloc III: Programada 30% Raül Solbes i Monzó 8 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 9. 9. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5.2. Unitats de treball. UT01 – Introducció als automatismes i a la prevenció de riscos. • Objectius: • Conèixer els conceptes fonamentals d'una automatització, així com els seus objectius, avantatges i principals aplicacions. • Analitzar les ferramentes necessàries per a desenvolupar una automatització industrial. • Percebre els riscos d'una automatització industrial, així com els mitjans per pervindre-los. • Preconeixements: Aquesta Unitat de Treball (UT) és introductòria i per tant no és necessari cap coneixement previ. • Continguts conceptuals: 1.1.Introducció als automatismes. 1.2.Ferramentes a utilitzar. 1.3.Riscos associats als automatismes. 1.4.Mesures i equips de prevenció. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): Cap. • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 4 hores. • Procediments: 0 hores. Raül Solbes i Monzó 9 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 10. 10. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT02 – Materials, ferramentes, operacions i dibuix aplicat al mecanitzat. • Objectius: • Conèixer les principals propietats dels materials, i sobretot, les característiques més destacables dels materials industrials. • Analitzar les ferramentes i les tècniques de mecanitzat de quadres elèctrics. • Interpretar correctament uns plans de mecanitzat, amb la finalitat de poder materialitzar una instal·lació. • Adquirir coneixements bàsics de les ferramentes de dibuix CAD per a dibuixar plans de mecanitzat • Preconeixements: Aquesta UT parteix d'un nivell molt baix i per tant, no és necessari cap coneixement previ. • Continguts conceptuals: 2.1.Materials més utilitzats en la industria. 2.2.Ferramentes i operacions de mecanitzat. 2.3.Interpretació de plans de mecanitzat. 2.4.Ferramentes de dibuix CAD. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-2.X – Activitats de dibuix tècnic. (8h) (diverses activitats de dibuix tècnic, on l’alumne dibuixarà i acotarà les vistes de diferents peces). P-2.1 – Soldadura. (4h) (pràctica on l’alumnat realitzarà una sèrie d’unions amb soldadura blaneta). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 12 hores. • Procediments: 12 hores. Raül Solbes i Monzó 10 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 11. 11. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT03 – Mecanitzat dels quadres elèctrics. • Objectius: • Saber definir i classificar els diferents tipus de quadres elèctrics. • Conèixer els índex de protecció que indica la norma UNE. • Distingir els accessoris auxiliars utilitzats en els muntatges de quadres. • Saber dimensionar un quadre elèctric en funció de cada automatització, així com la col·locació dels corresponents dispositius. • Conèixer la forma de demanar un quadre elèctric als fabricants i magatzems. • Preconeixements: L'alumnat caldrà que conega les ferramentes necessàries per mecanitzar un quadre, així com tècniques de dibuix i representació de vistes. És important haver assolit els coneixements estudiats a la UT2. • Continguts conceptuals: 3.1.Característiques constructives. 3.2.Protecció de quadres elèctrics. 3.3.Accessoris auxiliars dels quadres elèctrics. 3.4.Simbologia normalitzada. 3.5.Dimensions del quadre i distribució d'aparells. 3.6.Subministrament de quadres elèctrics. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T):: T-3.1 – Projecte de mecanitzat d’un quadre elèctric. (11h) (treball on l’alumnat desenvoluparà un dossier mecànic d’una determinada aplicació. Serà necessari dimensionar el quadre elèctric, realitzar els plans de mecanitzat, l’elecció mitjançant catàlegs de fabricants, així com la justificació de tot el procés). P-3.1 – Mecanitzat. (3h) (pràctica on l’alumnat mecanitzarà un quadre elèctric, de forma que utilitzarà ferramentes de mecanitzat, i manipularà canalitzacions, perfils, entre altres). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 2 hores. • Procediments: 14 hores. Raül Solbes i Monzó 11 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 12. 12. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT04 – Estructura i aparellatge dels automatismes cablejats. • Objectius: • Conèixer les diferents fases que componen una automatització. • Diferenciar els dispositius de potència dels dispositius de maniobra. • Conèixer els principals dispositius de potència i maniobra, així com els seus paràmetres d'elecció i principals característiques. • Saber obtindre característiques tècniques a partir de catàlegs tècnics i comercials. • Realitzar valoracions econòmiques a partir de catàlegs comercials i tarifes. • Preconeixements: Aquesta UT és la primera d'un nou bloc, i per tant, es parteix d'un nivell molt baix, de forma que no es necessari cap coneixement previ. • Continguts conceptuals: 4.1.Estructura d'una instal·lació industrial. 4.2.Tecnologies aplicables. 4.3.Elements de protecció industrials. 4.4.Sensors industrials. 4.5.Elements de control i actuadors industrials. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): T-4.1 – Pressupost d’automatització. (8h) (treball on l’alumnat utilitzarà catàlegs de diversos fabricants, amb la finalitat de donar resposta a una determinada automatització). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 8 hores. • Procediments: 8 hores. Raül Solbes i Monzó 12 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 13. 13. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT05 – Connexions a màquines elèctriques. • Objectius: • Identificar els diferents tipus de màquines elèctriques. • Reconèixer les característiques fonamentals dels motors elèctrics més comuns. • Identificar les connexions fonamentals d'un motor elèctric. • Dimensionar les proteccions dels motors. • Preconeixements: Serà necessari que l'alumnat conega l'aparellatge a utilitzar en els automatismes industrials, així com l'estructura bàsica de qualsevol automatisme. • Continguts conceptuals: 5.1.Introducció a les màquines elèctriques. 5.2.Motors elèctrics. 5.3.Motors de corrent continu. 5.4.Motor síncrons de corrent altern. 5.5.Motor asíncron de corrent altern. 5.6.Maniobra i arrancada de motors elèctrics. 5.7.Protecció dels motors elèctrics. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-5.X – Dimensionat de proteccions. (2h) (l’alumnat realitzarà el dimensionat de les proteccions referents a diverses instal·lacions industrials). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 10 hores. • Procediments: 2 hores. Raül Solbes i Monzó 13 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 14. 14. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT06 – Esquemes i muntatges cablejats estàndard. • Objectius: • Interpretar esquemes elèctrics. • Elaborar esquemes elèctrics estàndard, utilitzant la simbologia i els sistemes de representació adequats en cada cas. • Muntar automatismes cablejats. • Preconeixements: En aquesta UT s'explicarà com realitzar esquemes elèctrics i també es realitzaran muntatges pràctics, ara bé, serà necessari que l'alumnat conega l'aparellatge dels automatismes industrials, els tipus de receptors, així com el seu funcionament bàsic. • Continguts conceptuals: 6.1.Tipus d'esquemes. 6.2.Maniobres bàsiques. 6.3.Funció i disposició a l'esquema dels distints components. 6.4.Identificació de components. 6.5.Realització de proves funcionals. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-6.X – Esquemes estàndard. (9h) (l’alumnat dissenyarà l’esquema de potència i maniobra de circuits elèctrics estàndard). P-6.1 – Arrancada directa d’un motor de cc. (3h) P-6.2 – Inversió de gir d’un motor trifàsic. (3h) P-6.3 – Arrancada estrela triangle amb temporitzador. (3h) • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 4 hores. • Procediments: 18 hores. Raül Solbes i Monzó 14 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 15. 15. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT07 – Documentació i programari CAD electrotècnic. • Objectius: • Ser conscient de la importància de documentar les instal·lacions • Saber utilitzar un programari específic d'elaboració d'esquemes elèctrics. • Preconeixements: Per poder desenvolupar aquesta unitat de treball amb èxit, l'alumnat ha de conèixer els dispositius electromecànics i els receptors estudiats a les unitats de treball 4 i 5 respectivament, així com conceptes bàsics sobre l'elaboració d'esquemes elèctrics (simbologia, numeració de conductors, referències creuades,...), és a dir, conceptes estudiats a la unitat de treball 6. • Continguts conceptuals: 7.1.Necessitat de documentar les instal·lacions (REBT-ITC04) . 7.2.Programari específic per dibuixar esquemes elèctrics. 7.3.Programari de simulació. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): P-7.X – Dibuix elèctric amb CAD . (12h) (l’alumnat utilitzarà programari CAD per a realitzar esquemes elèctrics). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 4 hores. • Procediments: 12 hores. Raül Solbes i Monzó 15 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 16. 16. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT08 – Instal·lacions automàtiques amb lògica cablejada. • Objectius: • Saber organitzar la informació corresponent a qualsevol automatització (interpretar l'enunciat d'un automatisme). • Seqüenciar una automatització perquè siga més senzill realitzar els esquemes elèctrics. • Consolidar la realització d'esquemes amb programari CAD, així com el dimensionat de les proteccions. • Conscienciar-se de la importància de seguir un procés seqüencial en la localització i resolució d'avaries. • Aprendre conceptes bàsics respecte del manteniment preventiu, manteniment correctiu, i la gestió d'estocs i residus. • Preconeixements: Per poder desenvolupar aquesta unitat de treball amb èxit, l'alumne ha de conèixer els dispositius electromecànics i els receptors estudiats a les unitats de treball 4 i 5 respectivament. També serà necessari saber com dimensionar les proteccions dels receptors, tal i com es va estudiar a la UT5. Per últim, serà necessari conèixer la simbologia i les normes per dibuixar esquemes elèctrics normalitzats (UT06), així com un programari per dibuixar els esquemes de forma informàtica (UT07). • Continguts conceptuals: 8.1.Introducció al GRAFCET. 8.2.Elements del GRAFCET. 8.3.Estructures del GRAFCET. 8.4.Regles d'evolució del GRAFCET. 8.5.Procés de resolució de problemes seqüencials. 8.6.Ferramentes de representació. 8.7.Localització i resolució d'avaries en sistemes cablejats. 8.9.Gestió d'estocs (verificació de materials) i de residus. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-8.X – Esquemes d’instal·lacions automàtiques. (16h) (l’alumnat dissenyarà, el GRAFCET, i els esquemes de potència i maniobra de diverses aplicacions automàtiques). P-8.1 – Muntatge elèctric. (3h) (pràctica on l’alumnat realitzarà el muntatge corresponent a una les activitats). T-8.1 – Manteniment, avaries, estocs i residus en automatismes cablejats. (3h) (treball on l’alumnat realitzarà un pla de manteniment, dissenyarà un protocol d’actuació per solucionar avaries, i un pla de gestió d’estocs i residus). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 10 hores. - Procediments: 22 hores. Raül Solbes i Monzó 16 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 17. 17. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT09 – Coneixements bàsics dels autòmats programables. • Objectius: • Prendre consciència de la importància actual d'un PLC. • Comprendre el principi de funcionament d'un PLC • Conèixer l'estructura general d'un PLC. • Classificar els diferents tipus de PLC. • Interpretar les característiques tècniques d'un PLC. • Seleccionar i dimensionar un PLC. • Saber connectar sensors i actuadors a un PLC. • Preconeixements: Aquesta unitat de treball és totalment introductòria, per tant, no són necessaris massa coneixements previs. Ara bé, és important que l'alumnat tinga uns coneixements mínims de lògica cablejada, principalment perquè puga identificar fàcilment els avantatges que presenten els PLC. • Continguts conceptuals: 9.1.Introducció. 9.2.Principi de funcionament. 9.3.Classificació. 9.4.Components i estructures. 9.5.Característiques tècniques. 9.6.Selecció i dimensionat. 9.7.Instal·lació i connexió. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-9.1 – Busca d’informació. (4h) (l’alumnat buscarà diversos tipus de PLC, i analitzarà les seues característiques fonamentals, ressaltant les diferencies i possibles aplicacions ). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 8 hores. • Procediments: 4 hores. Raül Solbes i Monzó 17 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 18. 18. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT10 – Instal·lacions automàtiques amb lògica programada. • Objectius: • Conèixer el funcionament general d'un PLC • Realitzar senzills programes seqüencials amb un PLC. • Diagnosticar i resoldre avaries en una instal·lació amb PLC. • Preconeixements: És molt important que l'alumnat tinga uns coneixements mínims respecte dels conceptes generals relacionats amb els PLC. Per altra banda, és necessari tindre nocions d'electrònica digital i de GRAFCET, doncs el sistema de programació que s'explica en aquesta UT, utilitza aquestes dos ferramentes com a base. • Continguts conceptuals: 10.1.El mapa de memòria. 10.2. Llenguatges de programació. 10.3. Funcions bàsiques de programació. 10.4.Programació amb GRAFCET. 10.5.Programari específic de PLC. 10.6.Localització i resolució d'avaries en sistemes programats. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): A-10.X – Disseny de programes amb PLC. (16h) (l’alumnat realitzarà els esquemes de connexió i els programes amb PLC de diverses aplicacions automàtiques). P-10.1 – Connexió i programació dels PLC. (3h) (l’alumnat realitzarà tot el procés corresponent a una automatització amb lògica programada: connexions, programació, transmissió del programa, i verificació del funcionament). T-10.1 – Manteniment, avaries, estocs i residus en automatismes programats. (3h) (treball on l’alumnat realitzarà un pla de manteniment, dissenyarà un protocol d’actuació per solucionar avaries, i un pla de gestió d’estocs i residus). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 14 hores. • Procediments: 22 hores. Raül Solbes i Monzó 18 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 19. 19. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT11 – Regulació de velocitats dels motors. • Objectius: • Comprendre la importància de la variació de velocitat. • Identificar els diferents sistemes de variació de velocitat dels motors. • Conèixer els principals paràmetres d'un variador de velocitat. • Saber connectar un arrancador i un variador de velocitat. • Saber ajustar el paràmetres bàsics d'un arrancador i d'un variador de velocitat. • Preconeixements: Per poder assolir amb èxit els conceptes que s'estudiaran en aquesta unitat de treball, és necessari que l'alumnat tinga conceptes bàsics respecte dels motors elèctrics (principi de funcionament, tipus de motors, característiques tècniques,...). • Continguts conceptuals: 11.1.Introducció i conceptes físics. 11.2.Arrancadors electrònics. 11.3.Variadors de velocitat. 11.4.Servomotors. • Continguts procedimentals: activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): P-11.1 – Connexió d'un arrancador electrònic (2h). (l’alumnat realitzarà les connexions i posta en marxa d'un arrancador electrònic) P-11.2 - Parametrització d’un variador de velocitat. (2h) (l'alumnat realitzarà la parametrització i posta en marxa d’un variador de velocitat). • Temps previst d'estudi: • Conceptes: 6 hores. • Procediments: 4 hores. Raül Solbes i Monzó 19 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 20. 20. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5.3. Temporalització. Data començament: 12/09/2016 Data finalització: 16/06/2017 Quadrimestre Contingut (hores conceptuals + hores procedimentals) 1er • Quinzena 1: 12/09/16 – 25/09/16 – UT1 (4) + UT2 (12) • Quinzena 2: 26/09/16 – 09/10/16 – UT2 (12) + UT3 (2) • Quinzena 3: 10/10/16 – 23/10/16 – UT3 (14) • Quinzena 4: 24/10/16 – 13/11/16 – UT4 (8+8) • Quinzena 5: 14/11/16 – 27/11/16 – UT5 (10+2) + UT6 (4) • Quinzena 6: 28/11/16 – 11/12/16 – UT6 (16) • Quinzena 7: 12/12/16 – 25/12/16 – UT6 (13) NADAL • 09/01/17 – 15/01/17 – UT6 (3) + repàs i preparació controls • 16/01/17 – 22/01/17 - Controls Q1 • 23/01/17 – 29/01/17 – revisions i recuperació de pràctiques 2n • Quinzena 8: 30/01/17 – 12/02/17 – UT7 (4+12) • Quinzena 9: 13/02/17 – 26/02/17 – UT8 (10+6) • Quinzena 10: 27/02/17 – 12/03/17 – UT8 (16) • Quinzena 11: 13/03/17 – 26/03/17 – UT9 (8+4) • Quinzena 12: 27/03/17 – 12/04/17 – UT10 (14+6) PASQUA • Quinzena 13: 24/04/17 – 07/05/17 – UT10 (16) • Quinzena 14: 08/05/17 – 21/05/75 – UT11 (7+3) + repàs • 22/05/17 - 28/05/17 – Control Q2 • 29/05/17 – 04/06/17 - revisions i recuperació de pràctiques • 05/06/17 – 11/06/17 – Recuperacions Q1 i Q2 Resum i percentatge d'hores • Total hores docents 1er quadrimestre: 94h + repàs (47% respecte al total del curs) • Total hores docents 2n quadrimestre: 106h + repàs (53% respecte al total del curs) • Total hores controls: 6h • Total hores conceptuals: 80h (40% respecte del total d'hores docents efectives) • Total hores procedimentals: 120h • (60% respecte del total d'hores docents efectives) • Total hores efectives: 200h Nota: l'hora efectiva no contempla l'hora de control Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 20 de 51
 21. 21. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Quadrimestre Quinzena Activitats-Pràctiques-Treballs 1er 1 • - 2 • Activitat de dibuix 3 • Treball - dossier de mecanitzat • Pràctica mecanitzat (P-3.1) 4 • Treball – pressupost instal·lació industrial 5 • Activitat de dimensionat de proteccions 6 • Practiques cablejada (P-6.1, P-6.2) 7 • Practica cablejada (P-6.3) • Activitat esquemes cablejada 2n 8 • Pràctiques de dibuix CAD d'esquemes elèctrics 9 • Treball 1 de gestió del manteniment i dels estocs 10 • Pràctiques cablejada (P-8.1) • Activitat – Esquema cablejada 11 • Activitat de conceptes dels PLC 12 • Activitat Programa PLC 13 • Pràctiques programada (P-10.1) • Treball 1 de gestió del manteniment i dels estocs 14 • Pràctiques arrancador i variador de velocitat (P-11.1) Dates previstes corresponents a les pràctiques presencials i controls: Nom Data Duració P-3.1 Mecanitzat * 18/10/16 o 25/10/16 3 hores (dimarts) P-6.1 Lògica cablejada 1 29/11/16 3 hores (dimarts) P-6.2 Lògica cablejada 2 06/12/16 3 hores (dimarts) P-6.3 Lògica cablejada 3 * 13/12/16 o 20/12/17 3 hores (dimarts) Control Q1 del 16/01/17 al 22/01/17 3 hores P-8.1 Lògica cablejada 4 * 28/02/17 o 07/03/17 3 hores (dimarts) P-10.1 Lògica programada 1 * 11/04/17 o 02/05/17 3 hores (dimarts) P11.1 Variadors * 09/05/17 o 16/05/17 3 hores (divendres) Control Q2 del 22/05/17 al 28/05/17 3 hores Recuperació del 05/06/17 al 11/06/17 3 hores * Pràctica d'assistència obligatòria Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 21 de 51
 22. 22. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5.4. Continguts actitudinals. Els continguts actitudinals són transversals a totes les unitats de treball, de forma que al llarg de tot el curs es fomentaran la pràctica de les actituds següents:  La puntualitat.  L’actitud crítica.  El respecte.  La neteja i ordre. 5.5. Competències bàsiques. Les competències clau que es desenvoluparan en aquest mòdul són les següents:  Ciència i tecnologia.  Digital.  Aprendre a aprendre. Per altra banda, aquest mòdul ajudarà a mantindre la competència clau relacionada amb les matemàtiques. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 22 de 51
 23. 23. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5.6. Recursos materials i didàctics. L'alumnat ha de comptar amb els materials i recursos següents:  Llibre de text: “Automatismes Industrials. Conceptes i procediments”.  Programes necessaris per al desenvolupament dels continguts: Drafsight, SeeElectrical i TwidoSuite.  Ordinador, impressora i escàner.  Connexió a Internet.  Materials d’escriptura.  Ferramentes de muntatge elèctric (descrites a la UT1 de llibre). Els materials que s’utilitzaran en les pràctiques són els següents: • Pràctiques Bloc I (Mecanitzat): • Materials base per fer el mecanitzat proposat (xapes d’acer galvanitzat, panells de muntatge, reblons,...). • Ferramentes especials de mecanitzat (trepant vertical, doblador, tallador,...). • Pràctiques Bloc II (Cablejada): • Materials base per fer el cablejat (panells de muntatge, conductors, borns, canaletes,...). • Dispositius electromecànics (Guardamotors, contactors, polsadors, sensors,...). • Receptors (motors i làmpares) • Pràctiques Bloc III (Programada) • Materials base per fer el cablejat (panells de muntatge, conductors, borns, canaletes,...). • Autòmats Twido • Arrancadors electrònics. • Variadors de velocitat. Respecte a la bibliografia per tal d'ampliar i aclarir continguts, es recomana la següent:  ARJONA, Rafael; Automatismos Industriales; ISBN 978-84-940516-1-6 (www.aulaelectrica.es)  ARJONA, Rafael: Cuaderno de prácticas para automatismos cableados y programados; ISBN 978-84-612-4441-6 (www.aulaelectrica.es) Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 23 de 51
 24. 24. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 6. Orientacions metodològiques. Per definir la metodologia que es seguirà en aquest mòdul professional cal tindre present les consideracions següents:  La formació és semipresencial i utilitza la plataforma Moodle com a aula virtual.  Un elevat percentatge de l'alumnat que cursa aquest tipus de formació, està format per persones adultes que normalment estan treballant, tenen responsabilitats familiars, i en ocasions tenen seriosos problemes per poder assistir a l’institut.  El mòdul és eminentment pràctic, on necessàriament caldrà realitzar muntatges elèctrics. A partir d’aquestes consideracions, caldrà utilitzar una metodologia que utilitze els pilars bàsics següents:  Claredat en les exposicions.  Planificació i temporització amb total transparència i amb la major antelació possible.  Motivació de l’alumnat.  Pràctiques obligatòries i voluntàries en cadascun dels bloc temàtics, de forma que minimitze l’assistència al Centre però que assegure la formació de l'alumnat sense destreses pràctiques. La metodologia ha seguir és la següent: 1. Cada quinze dies (aproximadament dues setmanes) es publicaran, a la plataforma Moodle, nous continguts, activitats, treballs o pràctiques. 2. Cada vegada que es pengen nous continguts a la plataforma, s’avisarà a l'alumnat perquè estiga assabentat. 3. En la mesura de les possibilitats, en cada quinzena l’alumnat realitzarà una tasca que serà necessari entregar. En funció de la dificultat i la temporalització de les tasques, l’entrega podrà allargar-se fins a dues quinzenes (1 mes). 4. Es realitzarà una pràctica obligatòria per cada bloc temàtic, i es proposaran pràctiques voluntàries de dificultat creixent, especialment pensades per a l'alumnat que no treballe en el sector. D’aquesta forma l'alumnat que compta amb destreses pràctiques tan sols caldrà que les demostren en la pràctica obligatòria, mentre que l'alumnat sense destreses pràctiques, podrà aconseguir-les de forma progressiva. 5. Les correccions de les activitats seguiran criteris objectius i clars, que seran comunicats als alumnat amb antelació. 6. Les principals vies de comunicació entre professor i alumnat seran el correu electrònic, i la missatgeria interna, fòrums i xats de la plataforma Moodle. 7. En la mesura de les possibilitats s’intentarà utilitzar elements multimèdia, vídeos,... 8. Hi haurà una tutoria col·lectiva virtual en línia que serà gravada per a la seua posterior visualització per part de l'alumnat, de forma que durant aquesta tutoria, s'explicaran els continguts associats a la quinzena corresponent (excepte en les quinzenes on existisquen pràctiques de caràcter presencial). Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 24 de 51
 25. 25. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques La metodologia a seguir per desenvolupar els continguts actitudinals: Actitud Desenvolupament per part del professor Puntualitat Es mostrarà una escrupolosa puntualitat alhora de penjar fitxers a la plataforma i corregir les activitats de l'alumnat. Puntualitat que serà exigida alhora de presentar les tasques encomanades. Actitud crítica S’ animarà a proposar solucions alternatives a les activitats i a donar la seua opinió a través dels fòrums. Respecte Es respectarà les opinions de tot l'alumnat i no es permetrà que cap opinió siga menys preuada. Neteja i ordre L’estructura de tots els continguts seguirà sempre la mateixa plantilla i ordre. En les pràctiques es preparà el material necessari abans que vinga l'alumnat perquè puga realitzar el muntatge el més aviat possible. L’alumne/na presentarà les seues activitats de forma ordenada, i l’execució de les pràctiques caldrà realitzar-se en ordre i manteniment neteja del lloc de treball. La metodologia a seguir per desenvolupar les competències bàsiques: Competència bàsiques Desenvolupament per part del professor Ciència i tecnologia Aquesta competència és inherent al mòdul professional. Les ferramentes, tècniques i dispositius a utilitzar estan íntimament relacionats amb la ciència i la tecnologia, per tant, simplement amb l'ús de les ferramentes que permet la plataforma Moodle serà suficient per desenvolupar aquesta competència. Ara bé, es fomentarà l'ús dels fòrums, les consultes, les tasques en línia, les videoconferències,... Digital Aquesta capacitat és inherent amb el bloc temàtic de lògica programada, i també amb la forma d’interactuar entre el professor i l’alumnat (formació a través de l’aula virtual, el correu electrònic, els fòrums,...) Aprendre a aprendre Es realitzaran activitats on alumnat caldrà que investigue i analitze informació tècnica i comercial, de forma que aprendrà tècniques de busca, pàgines Web interessants, així com tècniques i procediments per resoldre les activitats de la forma que cadascú considere més oportuna. Matemàtiques Es realitzaran activitats on serà necessari realitzar senzills càlculs matemàtics. El mòdul d’automatismes no desenvoluparà aquesta capacitat, però sí ajudarà al seu manteniment. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 25 de 51
 26. 26. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 7. Avaluació i qualificació. Tots els criteris d’avaluació del Títol, seran avaluats i tindran una qualificació en el butlletí de notes de l’alumnat. • Els continguts conceptuals seran avaluats a través de controls en línia i presencials. • Els continguts procedimentals seran avaluats mitjançant les activitats, pràctiques i treballs que l'alumnat entregue de forma continuada. • Els continguts actitudinals s'avaluaran mitjançant l'observació i l'evolució de les actituds de l'alumnat al llarg de tot el curs. Criteris d’avaluació: 1. Continguts actitudinals: 5%  Puntualitat.  Respecte.  Participació en els fòrums. 2. Continguts procedimentals: 50%  Activitats.  Pràctiques.  Treballs. 3. Continguts conceptuals: 45%  Controls presencials i a distància. IMPORTANT: és necessari que l’alumnat obtinga una nota mínima de 4 punts en cadascun dels tres apartats anteriors per poder fer nota mitjana. En cas contrari, no podrà aprovar-se el mòdul professional. Els criteris de qualificació de cadascuna de les activitats, pràctiques, treballs i controls seran informats a l'alumnat junt a l'enunciat corresponent, de forma que tothom sàpia com va a puntar-se i quins són els apartats que han de tindré com a més prioritaris. Criteris d'avaluació per a l'alumnat que no vulga o puga acollir-se a una avaluació continua: L’alumnat que per les seues característiques personals i laborals, no puga o vulga acollir-se a una avaluació continua, podrà acollir-se a una altre sistema de qualificació. Aquest alumnat podrà presentar-se a un control en cada quadrimestre, o bé a un control final, on caldrà que demostre els seus coneixements conceptuals i les seues destreses pràctiques. És a dir, es tractarà d'un control teòric i pràctic. La nota del mòdul professional serà única i exclusivament l'obtinguda en aquest control. Aquest control tindrà una durada superior que el corresponent al control presencial de l’alumnat que segueix una avaluació continua, per aquesta causa, és possible que es realitze en dos dies diferents (un dia teoria i altre pràctica). Serà un ítem que el professor definirà amb antelació suficient. Criteris de recuperació: Una única prova final en juny, on l’alumnat caldrà que recupere allò que tinga suspès (control, activitat, treball o pràctica). Si l'alumnat no supera aquesta prova, tindrà opció a una nova recuperació extraordinària, però en aquest cas, l'alumne/na s'examinarà de tota la matèria del curs, mitjançant una prova procedimental i conceptual. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 26 de 51
 27. 27. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 8. Mesures d'atenció a la diversitat. En aquest tipus de formació i matèria formativa podem trobar el tipus d'alumnat següent: a. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i amb destresa laboral en el sector. b. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa en el sector. c. Alumnat sense coneixements d’electricitat i amb destresa laboral. d. Alumnat sense coneixements d’electricitat i sense destresa laboral. Per altra banda, aquest alumnat pot tindre un major o menor nivell de coneixements d’informàtica. Serà el tutor el responsable de formar a l'alumnat respecte dels coneixements mínims per poder utilitzar la plataforma formativa. Si s’utilitza una ferramenta informàtica específica d’aquest mòdul, el professor s’encarregarà de formar adequadament a l'alumnat, mitjançant una tutoria presencial o bé mitjançant un vídeo demostratiu. Les accions a prendre en cada cas són les següents: Tipus d’alumnat Accions Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i amb destresa laboral en el sector. Si el professor detecta que els coneixements i les destreses pràctiques són suficients, proposarà realitzar un examen teòric i pràctic a l’alumne/a, de forma que puga aprovar el mòdul sense seguir una avaluació continua. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa laboral en el sector. Si el professor detecta que els coneixements són suficients, proposarà realitzar un examen teòric a l’alumne/a, de forma que puga aprovar la part conceptual del mòdul sense seguir una avaluació continua. La part procedimental caldrà aprovar-la mitjançant les pràctiques obligatòries. Alumnat sense coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa laboral en el sector. Caldrà seguir una avaluació continua, i presentar-se a les pràctiques obligatòries de cada bloc temàtic. En qualsevol cas, el professor li recomanarà assistir a les pràctiques voluntàries. Alumnat sense coneixements d’electricitat i sense destresa laboral. Caldrà seguir un procediment d'avaluació contínua. Aquest apartat de la programació podrà ampliar-se una vegada iniciat el curs, tot en funció de l'avaluació inicial de l'alumnat i dels casos concrets i específics que puguen aparèixer durant el curs. Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 27 de 51
 28. 28. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 9. Foment de la lectura La lectura és un dels principals instruments d'aprenentatge en qualsevol modalitat formativa, però en formació a distància i semipresencial encara ho és més. No ho és tant la lectura pel simple fet de llegir, sinó per la seua posterior comprensió, és a dir, el que és realment important és entendre allò que es llig. El Pla de Foment de la Lectura de l'IES Cotes Baixes estableix el mòdul d'Automatismes Industrials com un mòdul que fomentarà la lectura durant el segon quadrimestre de primer curs, de forma que serà necessari aportar dades que permeten la seua posterior avaluació i anàlisi. És obvi que l'alumnat llig en aquesta modalitat formativa, doncs la majoria de la documentació està penjada a l'aula virtual en format text i per tant, gran part del seu estudi es basa en la lectura, ara bé, en aquest mòdul es fomentarà la lectura i sobretot la seua comprensió mitjançant la lectura d'articles tècnics. Aquesta lectura pretén aconseguir els objectius següents: • Fomentar la lectura i la seua posterior comprensió. • Conèixer diversos canals de comunicació relacionats amb l'automatització industrial. • Apropar a l'aula i donar a conèixer les tendències, els materials i el productes d'última generació en el camp dels automatismes industrials. El procediment serà el següent: Durant tot el segon quadrimestre, almenys una vegada cada mes, es publicarà un article tècnic al curs d'Automatismes Industrials. Aquest article estarà relacionat amb els automatismes industrials i contindrà conceptes i paraules noves per a l'alumnat. L'alumnat haurà de llegir i analitzar l'article, així com buscar les definicions de nous conceptes i paraules tècniques (desenvolupament de la competència bàsica d'aprendre a aprendre) de forma que després farà un comentari del mateix o bé contestarà una sèrie de preguntes que permetran saber si la comprensió ha sigut la correcta. L'article serà publicat a un fòrum que s'anomenarà “Comprens el que lligues?” i es crearan fils conductors per tal que l'alumnat participe. El professor fomentarà i moderarà el debat. Aquesta activitat serà avaluada a l'apartat de continguts actitudinals i a l'apartat de continguts procedimentals. Els articles s'extrauran de diverses fons tècniques com per exemple: • Revista “Automática e Instrumentación” (http://www.automaticaeinstrumentacion.com/) • Plataforma “Voltimum” (http://www.voltimum.es/). • Grup d'automatització industrial de la xarxa social “Linkedin” (http://www.linkedin.com/) • ... Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 28 de 51
 29. 29. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 10. Activitats extraescolars i complementàries. Durant el mes de maig es realitzarà una visita a una empresa de la zona amb un sistema de producció automatitzat. Dades, descripció i justificació a l'annex 12.3 Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 29 de 51
 30. 30. Programació didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 11. Qualitat i millora contínua. Amb l'objectiu d'establir un sistema de millora contínua i el seu posterior anàlisi i avaluació, en aquest curs es fixaran els objectius de qualitat següents: 1. Aconseguir una satisfacció de l'alumnat respecte del procés d'ensenyament i aprenentatge superior a 4 punts d'una escala de l'1 al 5. 2. Obtindre un índex d'alumnat aprovat superior al 90%. Les accions que es duran a terme per tal d'aconseguir aquests objectius són les següents: • Objectiu de satisfacció: ◦ Contestar qualsevol missatge de l'alumnat en un temps màxim de 24h (inclosos els caps de setmana). ◦ Fomentar la participació dels fòrums, així com un ambient agradable i de cordialitat. ◦ Complir escrupolosament amb les orientacions metodològiques, la distribució de continguts i la temporalització. ◦ Realitzar adaptacions particulars de les pràctiques presencials per aquell alumnat amb seriosos problemes d'assistència (estudiar la possibilitat de realitzar alguna pràctica dissabte pel matí). • Objectiu d'índex d'aprovats: ◦ Fomentar la utilització de les tutories individuals per aquell alumnat que ho requerisca. ◦ Realitzar pràctiques voluntàries personalitzades a les mancances de l'alumnat. La taula d'indicadors i resultats és la següent: Indicador Nivell d'acceptabilitat Resultat Accions de millora Satisfacció de l'alumnat a final del 1er quadrimestre Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és superior a 3,5 Satisfacció de l'alumnat a final de curs Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és superior a 4 Índex d'aprovats Acceptables si l'índex d'aprovats dels que segueixen una avaluació contínua és superior al 90% Raül Solbes i Monzó Curs 2016-2017 Pàgina 30 de 51
 31. 31. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12. Annexes. 12.1. Taules RAs-CAs-Continguts. Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 1. Determina el procés a seguir en les operacions de mecanitzat interpretant plans i utilitzant documentac ió tècnica. a. S’ha identificat la simbologia i especificació tècnica en els plans. b. S’han identificat les diferents vistes, seccions, talls i detalls. c. S’han identificat materials (perfils, envoltants i quadres). d. S’han definit les fases i operacions del procés. e. S’ha realitzat un pla de muntatge. f. S’han analitzat les ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat segons requeriments de cada intervenció. g. S’ha tingut en compte els temps previstos per als processos. Interpretació de documentació tècnica (transversal)  Memòria tècnica.  Desenvolupament d’apartats de la memòria tècnica.  Certificat de la instal·lació.  Elaboració de documents d’instruccions generals d’ús i manteniment.  Seqüència d’operacions i control de temps.  Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració de les instal·lacions.  Relació de materials amb fabricant i referències.  Instruccions tècniques del REBT aplicades en els automatismes. Raül Solbes i Monzó 31 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 32. 32. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 2. Dibuixa elements bàsics i conjunts aplicant la normalitzaci ó. a. S’ha representat a mà alçada, vistes i talls. b. S’han dibuixat croquis de perfils, envoltants, quadres i resta de components. c. S’han reflectit cotes. d. S’han dibuixat els esquemes i plans segons normalització i convencionalismes. e. S’ha utilitzat la simbologia normalitzada. f. S’han tingut en compte les representacions de peces i conjunts, atenent a les escales establertes. g. S’ha tingut en compte la distribució dels elements i el seu dimensionat en les representacions realitzades. h. S’ha utilitzat programes informàtics de CAD electrotècnic. i. S’han respectat els criteris de qualitat establerts. Dibuix tècnic aplicat.  Simbologia normalitzada de representació de peces aplicades a la mecanització de quadres i canalitzacions.  Escales.  Cotes.  Perspectives.  Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en les instal·lacions d’automatismes.  Plans i esquemes elèctrics normalitzats.  Tipologia.  Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’automatismes.  Aplicació de programes informàtics de dibuix tècnic. Raül Solbes i Monzó 32 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 33. 33. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 3. Executa operacions de mecanitzat aplicant tècniques de medició i marcat i utilitzant màquines ferramentes . a. S’ha determinat el pla de mecanitzat. b. S’han seleccionat els equips, ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat. c. S’han realitzat mesures amb la precisió exigida. d. S’han executat operacions de distribució, traçat i marcat. e. S’ha operat amb ferramentes i equips de treball característics. f. S’han executat les operacions de mecanitzat en perfils, envoltats, quadres i canalitzacions. g. S’han resolt les contingències sorgides. h. S’ha elaborat un informe de procés de mecanitzat. i. S’ha tingut en compte els temps previstos per al procés. j. S’han respectat els criteris de qualitat. Mecanització de quadres i canalitzacions.  Materials característics per a la mecanització de quadres i canalitzacions.  Classificació , elecció i utilització d’equips i ferramentes de mecanitzat.  Normativa i reglamentació. Raül Solbes i Monzó 33 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 34. 34. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 4. Configura circuits bàsics de maniobra i potència seleccionant els seus elements i elaborant esquemes. a. S’han descrit els circuits d’arrancada, inversió de gir i regulació de velocitat de motors elèctrics trifàsics i monofàsics. b. S’han descrit els principis de funcionament i característiques de mecanismes (d’accionament, control, protecció i senyalització), receptors i motors. c. S’han calculat les característiques tècniques dels components de la instal·lació. d. S’han utilitzat catàlegs de fabricants per la selecció de materials. e. S’han elaborat esquemes de maniobra i potència, amb la simbologia normalitzada. f. S’han utilitzat programes informàtics de CAD electrotècnic. g. S’ha aplicat la normativa electrotècnica i convencionalismes d’automatismes. h. S’han tingut en compte els temps previstos per al procés. i. S’han respectat els criteris de qualitat. Instal·lacions bàsiques d’automatismes industrials.  Característiques de les instal·lacions d’automatismes.  Tipus de contactors.  Tipus de sensors, Característiques i aplicacions.  Actuadors: relés, polsadors i detectors, entre altres.  Senyalètica.  Tensions de treball d’equips.  Fonts d’alimentació per a automatismes. Raül Solbes i Monzó 34 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 35. 35. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 5. Munta circuits d’automatis mes per a maniobres de xicotets motors, interpretant esquemes i verificant el seu funcioname nt. a. S’han interpretat els esquemes de maniobra i potència. b. S’ha relacionat cada element amb la seua funció de conjunt. c. S’han muntat circuits de maniobra i potència. d. S’han connectat els motors elèctrics al circuit de potència. e. S’han realitzat maniobres amb motors. f. S’han aplicat els criteris de qualitat establits. g. S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. h. S’han tingut en compte els temps estimats en les activitats. Instal·lacions d’automatismes industrials aplicats a xicotets motors.  Control de potència: arrancada i maniobra de motors (monofàsics i trifàsics).  Protecció front curtcircuits i sobrecàrregues.  Arrancadors i variadors de velocitat electrònics.  Simulació mitjançant programari. Raül Solbes i Monzó 35 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 36. 36. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 6. Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant documentaci ó tècnica i verificant el seu funcioname nt. a. S’han interpretat els croquis i esquemes de quadres i sistemes elèctrics. b. S’ha relacionat cada element amb la funció del conjunt. c. S’han seleccionat components, ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat. d. S’han distribuït els components en els quadres. e. S’ha mecanitzat la placa de muntatge, perfils, envoltats i canalitzacions. f. S’han muntat els mecanismes del quadre i els elements de la instal·lació. g. S’han connectat els equips i elements de la instal·lació. h. S’ha comprovat el funcionament de la instal·lació. i. S’han establert criteris de qualitat. j. S’han tingut en compte els temps estimats per a cada activitat. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades.  Muntatge de les instal·lacions d’automatismes.  Circuits de força.  Circuits de maniobra.  Muntatge d’armaris, quadres elèctrics i canalitzacions.  Muntatge de sensors, quadres elèctrics i canalitzacions.  Muntatge de sensors i detectors, elements de control i actuadors, entre altres.  Preparació, mecanitzat i execució de quadres o envoltants, canalitzacions, cables, terminals i connexionat.  Relació de materials i pressupostos. Raül Solbes i Monzó 36 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 37. 37. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 7. Localitza avaries i disfuncions en la instal·lació, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen. a. S’ha elaborat un pla d’intervenció. b. S’han realitzat mesures i verificacions per a la localització d’avaries. c. S’han identificat disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional. d. S’ha identificat la causa de l’avaria. e. S’ha operat amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i ferramentes. f. S’ha realitzat la intervenció en el temps requerit. g. S’han aplicat les normes de qualitat. Avaries característiques d’instal·lacions d’automatismes.  Tipologia d’avaries característiques en instal·lacions d’automatismes.  Anàlisi de símptomes. Sistemes utilitzats. Raül Solbes i Monzó 37 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 38. 38. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 8. Repara avaries i disfuncions en la instal·lació, ajuntant o substituint els elements defectuosos. a. S’ha elaborat un pla d’intervenció correctiva i preventiva. b. S’ha reparat l’avaria substituint els elements. c. S’han ajustat les proteccions d’acord amb les característiques dels receptors. d. S’ha verificat la compatibilitat del nou element instal·lat. e. S’ha registrat dades per l’elaboració de l’informe de reparació i factura. f. S’han restablert les condicions de normal funcionament. g. S’ha operat amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i ferramentes. h. S’ha realitzat la intervenció en el temps requerit. i. S’han aplicat les normes de qualitat. Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatismes industrials.  Tipus de manteniment utilitzats en instal·lacions d’automatismes industrials.  Avaries tipus en les instal·lacions d’automatisme industrials. Símptomes i efectes.  Diagnòstic i localització d’avaries.  Reparació d’avaries. Equips utilitzats.  Històric de manteniment (preventiu i predictiu).  Mesures de protecció i seguretat en manteniment. Raül Solbes i Monzó 38 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 39. 39. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 9. Munta i manté sistemes automàtics amb control programabl e, interpretant documentac ió tècnica i verificant el seu funcioname nt. a. S’han identificat les entrades, eixides, (analògiques i digitals) i el referenciat de les mateixes. b. S’han connectat els equips i elements perifèrics del sistema. c. S’ha establert la comunicació del programari amb el dispositiu programable. d. S’han realitzat circuits de control bàsics amb autòmats programables. e. S’han realitzat control de motors asíncrons amb convertidors de freqüència. f. S’ha verificat el funcionament del sistema. g. S’han localitzat i solucionat disfuncions en circuits automàtics bàsics amb autòmats. h. S’han realitzat les activitats en el temps requerit. i. S’han aplicat les normes de qualitat en les intervencions. Automatització amb autòmats programables.  Estructura i característiques dels autòmats programables.  Entrades i eixides digitals i analògiques.  Muntatge i connexionat d’autòmats programables.  Programació bàsica d’autòmats.  Programació d’entrades, eixides, temporitzadors, comptadors i bits interns. Aplicacions pràctiques.  Programació utilitzant el Grafcet.  Sistemes informàtics aplicats a autòmats.  Reparació d’avaries amb autòmats.  Relació d’equips segons catàlegs de fabricants.  Pressupost d’instal·lació amb referències de fabricants. Raül Solbes i Monzó 39 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 40. 40. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 10. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i els equips per a prevenir-los a. S’han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, ferramentes, útils, màquines i mitjans de transport. b. S’han operat les màquines respectant les normes de seguretat. c. S’han identificat les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials, ferramentes, màquines de tall i conformat, entre altres. d. S’han descrit els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d’emergència, entre altres) de les màquines i dels equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que cal utilitzar en les diferents operacions de mecanitzat. e. S’ha relacionat la manipulació dels materials, ferramentes i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits. f. S’han determinat les mesures de seguretat i de protecció personal que calen adoptar en la preparació i execució de les operacions de muntatge i manteniment d’automatismes industrials i les seues instal·lacions associades. g. S’han identificat les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental. h. S’han classificat els residus generats per la seua retirada selectiva. i. S’ha valorat l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com primer factor de prevenció de riscos. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.  Identificació de riscos.  Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.  Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment.  Equips de protecció individual.  Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.  Compliment de la normativa de protecció ambiental. Raül Solbes i Monzó 40 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 41. 41. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12.2. Taules de verificació. Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 1. Determina el procés a seguir en les operacions de mecanitzat interpretant plans i utilitzant documentació tècnica. a. S’ha identificat la simbologia i especificació tècnica en els plans. 3 C-3.4, T-3.1 b. S’han identificat les diferents vistes, seccions, talls i detalls. 2, 3 C-2.3, A-2.X, T-3.1, P-3.1 c. S’han identificat materials (perfils, envoltants i quadres). 3 T-3.1, P-3.1 d. S’han definit les fases i operacions del procés. 2, 3 C-2.3, T-3.1 e. S’ha realitzat un pla de muntatge. 2, 3 C-2.3, T-3.1 f. S’han analitzat les ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat, segons requeriments de cada intervenció. 2, 3 C-2.2, T-3.1, P-3.1 g. S’ha tingut en compte els temps previstos per als processos. 3 T-3.1, P-3.1 Continguts UT Referència continguts UT Memòria tècnica. Desenvolupament d’apartats de la memòria tècnica. Certificat de la instal·lació. 7 C-7.1 Elaboració de documents d’instruccions generals d’ús i manteniment. 8,10 T-8.1, T-10.1 Seqüència d’operacions i control de temps. 8, 10 T-8.1, T-10.1 Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració de les instal·lacions. 7, 8 10 P-7.X, A-8.X, A-10.X, P-10.1 Relació de materials amb fabricant i referències. 4 T-4.1 Instruccions tècniques del REBT aplicades en els automatismes. 5 C-5.7, A-5.X A partir d'aquesta taula de verificació no es tindran en compte els continguts associats a cada RA, doncs aquest Títol és un dels primers LOE i els continguts no guarden relació directa amb els CA. Per aquesta causa, i amb la finalitat de donar més importància als CA que als continguts, únicament es verificarà que estiguen tots els CA. Raül Solbes i Monzó 41 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 42. 42. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 2. Dibuixa elements bàsics i conjunts aplicant la normalització. a. S’ha representat a mà alçada, vistes i talls. 2 C-2.3, A-2.X b. S’han dibuixat croquis de perfils, envoltants, quadres i resta de components. 2, 3 C-2.3, A-2.X, T-3.1 c. S’han reflectit cotes. 2, 3 C-2.3, A-2.X, T-3.1 d. S’han dibuixat els esquemes i plans segons normalització i convencionalismes. 2, 3 C-2.3, A-2.X, T-3.1 e. S’ha utilitzat la simbologia normalitzada. 2, 3 C-2.3, A-2.X, C-3.4, T-3.1 f. S’han tingut en compte les representacions de peces i conjunts, atenent a les escales establertes. 2, 3 C-2.3, A-2.X, T-3.1 g. S’ha tingut en compte la distribució dels elements i el seu dimensionat en les representacions realitzades. 3 T-3.1, P-3.1 h. S’ha utilitzat programes informàtics de CAD electrotècnic. 2 C-2.4, A-2.X i. S’han respectat els criteris de qualitat establerts. 2, 3 P-2.1, T-3.1, P-3.1 Raül Solbes i Monzó 42 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 43. 43. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 3. Executa operacions de mecanitzat aplicant tècniques de medició i marcat i utilitzant màquines ferramentes. a. S’ha determinat el pla de mecanitzat. 2, 3 C-2.3, T-3.1 b. S’han seleccionat els equips, ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat. 2, 3 C-2.2, C-2.3, T-3.1, P-3.1 c. S’han realitzat mesures amb la precisió exigida. 2, 3 C-2.2, A-2.X, P-3.1 d. S’han executat operacions de distribució, traçat i marcat. 3 C-3.5, T-3.1, P-3.1 e. S’ha operat amb ferramentes i equips de treball característics. 2, 3 C-2.2, P-2.1, P-3.1 f. S’han executat les operacions de mecanitzat en perfils, envoltats, quadres i canalitzacions. 3 P-3.1 g. S’han resolt les contingències sorgides. 3 P-3.1 h. S’ha elaborat un informe de procés de mecanitzat. 3 T-3.1 i. S’ha tingut en compte els temps previstos per al procés. 2, 3 P-2.1, T-3.1, P-3.1 j. S’han respectat els criteris de qualitat. 2, 3 P-2.1, T-3.1, P-3.1 Raül Solbes i Monzó 43 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 44. 44. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 4. Configura circuits bàsics de maniobra i potència seleccionant els seus elements i elaborant esquemes. a. S’han descrit els circuits d’arrancada, inversió de gir i regulació de velocitat de motors elèctrics trifàsics i monofàsics. 5, 11 C-5.4, C-11.2, C-11.4, P-11.1, P-11.2 b. S’han descrit els principis de funcionament i característiques de mecanismes (d’accionament, control, protecció i senyalització), receptors i motors. 4, 5 C-4.X, T-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.3 c. S’han calculat les característiques tècniques dels components de la instal·lació. 4, 5 A-4.1, C-5.5, A-5.X d. S’han utilitzat catàlegs de fabricants per la selecció de materials. 4, 5 A-4.1, T-4.1, A-5.X e. S’han elaborat esquemes de maniobra i potència amb la simbologia normalitzada. 6, 7, 8 A-6.X, P-7.X, A-8.X f. S’han utilitzat programes informàtics de CAD electrotècnic. 7 P-7.X g. S’ha aplicat la normativa electrotècnica i convencionalismes d’automatismes. 5, 6, 7, 8 C-5.5, A-5.X, C-6.1, P-6.X, P-7.X, P- 8.X h. S’han tingut en compte els temps previstos per al procés. 6, 7, 8 P-6.X, P-7.X, P-8.X i. S’han respectat els criteris de qualitat. 6, 8 P-6.X, P-8.X Raül Solbes i Monzó 44 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 45. 45. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 5. Munta circuits d’automatismes per a maniobres de xicotets motors, interpretant esquemes i verificant el seu funcionament. a. S’han interpretat els esquemes de maniobra i potència. 6, 7, 8, 11 A-6.X, P-6.X, P-7.X, A-8.X, P-8.X, P- 11.1, P-11.2 b. S’ha relacionat cada element amb la seua funció de conjunt. 4, 6, 7, 8, 10, 11 UT4, A-6.X, P-6.X, P-7.X, A-8.X, P- 8.X, P-10.X, P-11.1, P-11.2 c. S’han muntat circuits de maniobra i potència. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.1, P-11.2 d. S’han connectat els motors elèctrics al circuit de potència. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.1, P-11.2 e. S’han realitzat maniobres amb motors. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.1, P-11.2 f. S’han aplicat els criteris de qualitat establits. 6, 8, 10, 11 A-6.X, P-6.X, A-8.X, P-8.X, P-10.X, P- 11.1, P-11.2 g. S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 6, 8, 10, 11 A-6.X, P-6.X, A-8.X, P-8.X, P-10.X, P- 11.1, P-11.2 h. S’han tingut en compte els temps estimats en les activitats. 6, 8, 10, 11 A-6.X, P-6.X, A-8.X, P-8.X, P-10.X, P- 11.1, P-11.2 Raül Solbes i Monzó 45 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 46. 46. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 6. Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament. a. S’han interpretat els croquis i esquemes de quadres i sistemes elèctrics. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X b. S’ha relacionat cada element amb la funció del conjunt. 3, 6, 8, 10, 11 T-3.1, P-3.1, A-6.X, P-6.X, A-8.X, P- 8.X, P-11.X c. S’han seleccionat components, ferramentes, mitjans tècnics i de seguretat. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X d. S’han distribuït els components en els quadres. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X e. S’ha mecanitzat la placa de muntatge, perfils, envoltats i canalitzacions. 3 P-3.1 f. S’han muntat els mecanismes del quadre i els elements de la instal·lació. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X g. S’han connectat els equips i elements de la instal·lació. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X h. S’ha comprovat el funcionament de la instal·lació. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X i. S’han establert criteris de qualitat. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X j. S’han tingut en compte els temps estimats per a cada activitat. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.XP-11.X Raül Solbes i Monzó 46 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 47. 47. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 7. Localitza avaries i disfuncions en la instal·lació, analitzant els símptomes i identificant les causes que els produeixen. a. S’ha elaborat un pla d’intervenció. 6, 8, 10 C-6.7, C-8.6, T-8.1, C-10.6, T-10.1 b. S’han realitzat mesures i verificacions per a la localització d’avaries. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X c. S’han identificat disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X d. S’ha identificat la causa de l’avaria. 6, 8, 11, 12 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-12.X e. S’ha operat amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i ferramentes. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X f. S’ha realitzat la intervenció en el temps requerit. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X g. S’han aplicat les normes de qualitat. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X Raül Solbes i Monzó 47 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 48. 48. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 8. Repara avaries i disfuncions en la instal·lació, ajuntant o substituint els elements defectuosos. a. S’ha elaborat un pla d’intervenció correctiva i preventiva. 8, 10 C-8.6, T-8.1, T-11.1 b. S’ha reparat l’avaria substituint els elements. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X c. S’han ajustat les proteccions d’acord amb les característiques dels receptors. 5, 6, 8, 10, 11 C5.5, A-5.X, P-6.X, P-8.X, P-10.X, P- 11.X d. S’ha verificat la compatibilitat del nou element instal·lat. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X e. S’ha registrat dades per l’elaboració de l’informe de reparació i factura. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X f. S’han restablert les condicions de normal funcionament. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X g. S’ha operat amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i ferramentes. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X h. S’ha realitzat la intervenció en el temps requerit. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X i. S’han aplicat les normes de qualitat. 6, 8, 10, 11 P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X Raül Solbes i Monzó 48 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 49. 49. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 9. Munta i manté sistemes automàtics amb control programable, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament. a. S’han identificat les entrades, eixides, (analògiques i digitals) i el referenciat de les mateixes. 9, 10 C-9.2, C-9.3, C-10.1, A-10.X, P-10.X b. S’han connectat els equips i elements perifèrics del sistema. 10 C-10.4, P-10.X c. S’ha establert la comunicació del programari amb el dispositiu programable. 10 C-10.5, P-10.X d. S’han realitzat circuits de control bàsics amb autòmats programables. 10 C-10.5, A-10.X, P-10.X e. S’han realitzat control de motors asíncrons amb convertidors de freqüència. 11 P-11.X f. S’ha verificat el funcionament del sistema. 10, 11 P-10.X, P-11.X g. S’han localitzat i solucionat disfuncions en circuits automàtics bàsics amb autòmats. 10 C-10.6, P-10.X h. S’han realitzat les activitats en el temps requerit. 10, 11 P-10.X, P-11.X i. S’han aplicat les normes de qualitat en les intervencions. 10, 11 P-10.X, P-11.X Raül Solbes i Monzó 49 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 50. 50. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Concepte/procediment associat 10. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i els equips per a prevenir-los a. S’han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, ferramentes, útils, màquines i mitjans de transport. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 C-1.3, C-1.4 P-2.1, P-3.1, P-6.X, P- 8.X, P-10.X, P-11.X b. S’han operat les màquines respectant les normes de seguretat. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, P-8.X, P-10.X, P-11.X c. S’han identificat les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials, ferramentes, màquines de tall i conformat, entre altres. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 C-1.3, C-1.4, P-2.1, P-3.1, P-6.X, P- 8.X, P-10.X, P-11.X d. S’han descrit els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d’emergència, entre altres) de les màquines i dels equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que cal utilitzar en les diferents operacions de mecanitzat. 1, 3, 6, 8, 10, 11 C-1.3, C-1.4, P-3.1, P-6.X, P-8.X, P- 10.X, P-11.X e. S’ha relacionat la manipulació dels materials, ferramentes i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits. 1, 3, 6, 8, 10, 11 C-1.3, C-1.4, P-3.1, P-6.X, P-8.X, P- 10.X, P-11.X f. S’han determinat les mesures de seguretat i de protecció personal que calen adoptar en la preparació i execució de les operacions de muntatge i manteniment d’automatismes industrials i les seues instal·lacions associades. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 C-1.3, C-1.4, P-2.1, P-3.1, P-6.X, C- 8.8, P-8.X, T-8.1, P-10.X, T-10.1, P- 11.X g. S’han identificat les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, C-8.8, P-8.X, T-8.1, P- 10.X, T-10.1, P-11.X h. S’han classificat els residus generats per la seua retirada selectiva. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, C-8.8, P-8.X, T-8.1, P- 10.X, T-10.1, P-11.X i. S’ha valorat l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com primer factor de prevenció de riscos. 3, 6, 8, 10, 11 P-3.1, P-6.X, C-8.8, P-8.X, T-8.1, P- 10.X, T-10.1, P-11.X Raül Solbes i Monzó 50 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial
 51. 51. Programació Didàctica. Automatismes Industrials. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12.3. AAEE. Segons el model de l'IES Cotes Baixes. Raül Solbes i Monzó 51 PD1617_AutomatismesIndustrials_Semipresencial

×