Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desenvolvemento De Proxectos

325 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Desenvolvemento De Proxectos

 1. 1. PROXECTOS • EMPRESA DE RISCO ONDE SE DEBEN ACADAR UNS PRODUCTOS DE BOA CALIDADE A UN PREZO RAZOABLE E COMPETITIVO. • SOEN ESTAR FORMADOS POR NUMEROSAS ACTIVIDADES CON DATA DE INICIO E DATA DE REMATE, UN PRESUPOSTO E UNHA SERIE DE RECURSOS. • INÍCIANSE MARCANDO UN OBXECTIVO, E REMATAN CO PRODUCTO FINAL. ESPECIFICACIÓNS PARA ACADAR UN BO RESULTADO CO PROXECTO • DEBE DEFINIR O RESULTADO FINAL • DEBE OBTER UN PUNTO DE REFERENCIA CONSTANTE PARA A ELABORACIÓN DO PROXECTO • DEBE SE-LA GUÍA DE TÓDOLOS OBXECTIVOS. PARÁMETROS FUNDAMENTAIS QUE CONDICIONAN AS ACTIVIDADES DUN PROXECTO • TEMPO, RECURSOS, COSTOS, CALIDADE. FASES DA ESTRUCTURACIÓN DUN PROXECTO • PLANIFICACIÓN ENUCIADO DO PROBLEMA IDENTIFICAR METAS DO PROXECTO
 2. 2. • TEMPOS • COSTES LISTAR OBXECTIVOS • SECUENCIA DE ACTIVIDADES RECURSOS PRELIMINARES • ACTIVIDADES CRÍTICAS IDENTIFICAR SUPOSICIÓNS E RISCOS. • PROGRAMACIÓN TEMPORIZACIÓN DO PROXECTO. • SEGUIMENTO E CONTROL RECOLLIDA DE INFORMES SOBRE A EXECUCIÓN REAL DO PROXECTO COMPARACIÓN DA EVOLUCIÓN REAL COA PREVISTA, REALIZANDO OS AXUSTES NECESARIOS • ANÁLISE DE RESULTADOS. AVALIACIÓN DO PRODUCTO OBTIDO CONCLUSIÓNS CORRECCIÓN DE ERROS. • FASES DA EXECUCIÓN DUN PROXECTO NECESIDADES DE PERSOAL NOMEAR XERENTE E FERRAMENTAS DE CONTROL
 3. 3. NOMEAR EQUIPO DE PROXECTO, ELABORAR INFORMES E DOCUMENT. ORGANIZAR E QUIPO DE PROXECTO REPARTO DE TRABALLOS E REVISIÓN FINAL. • ESPECIFICACIÓNS DO PROXECTO DEBEN DEFINIRSE CLARAMENTE TÓDOLOS OBXECTIVOS. DÉBESE REALIZAR UN DESEÑO PRELIMINAR COAS SÚAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DÉBESE REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO. DÉBENSE ANALIZA-LOS COSTES DE PRODUCCIÓN, E FACER UNHA PREVISIÓN DE VENTA A TRES ANOS. DÉBESE REALIZAR UN ORGANIGRAMA XERAL DO PROXECTO, QUEDANDO BEN CLARAS TÓDALAS ACTIVIDADES, XERÁRQUICAMENTE. CADA ACTIVIDADE VIRÁ DEFINIDA POR OBXECTIVO, TEMPO E COSTE. DÉBESE ESPECIFICA-LO BENEFICIO AGARDADO. DÉBESE ESPECIFICA-LA DATA DE SAÍDA DO PRODUCTO PARA PODELA ANUNCIAR CON ANTERIORIDADE. DÉBESE DEFINI-LO MECANISMO DE CONTROL, O QUE CONTROLARÁ TODO O PROCESO DE PRODUCCIÓN, AUTORIZANDO OS POSIBLES CAMBIOS.
 4. 4. EXEMPLO: REALIZAR UN PROXECTO DE • TRANSMISIÓN DE SINAIS DE • ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) • • POR RADIO A UN PC, E VISUALIZALAS NO • MONITOR PARTES DUN PROXECTO ELECTRÓNICO • • COMENZO REFERENCIAS
 5. 5. OBXECTIVOS PRESUPOSTO APROBACIÓN. • ESPECIFICACIÓNS CARACTERÍSTICAS COMPOÑENTES • POSTA EN FUNCIONAMENTO ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACIÓNS INICIAIS. • PRODUCTO FINAL CUMPRIR NECESIDADES DE MERCADO TER CALIDADE ESPECIFICADA PODESE FABRICAR FACILMENTE SER COMPETITIVO XERAR BENEFICIOS. • UN PROXECTO ELECTRÓNICO CONSTA DE: • • • UNHA PLANIFICACIÓN INICIAL ESPECIFICACIÓN DO PROXECTO DESCRICIÓN DAS NECESIDADES DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS.
 6. 6. • UNHA INFORMACIÓN DATOS DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DE MERCADO. • UN DESEÑO BÁSICO ESTUDIO PREVIO DO PROCESO UNHA SIMULACIÓN. • UNHA COMPROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMENTO. • UNS CÁLCULOS E AXUSTES A PARTIR DAS VERIFICACIÓNS AXUSTE DE PRODUCTOS ÁS ESPECIFICACIÓNS. • UNHA LEGALIZACIÓN OBTENCIÓN DE LICENCIAS CUMPRIMENTO DE NORMATIVA VIXENTE. • UNHA REALIZACIÓN E CONTROL
 7. 7. COMPROBACIÓN DO PRODUCTO. • UNS DOCUMENTOS DO PROXECTO MEMORIA PLANOS PREGO DE CONDICIÓNS PRESUPOSTO. • NORMAS DO BRAINSTORMING PROHIBIDA A CRÍTICA XERACIÓN DE IDEAS POR REFLEXIÓN NUMERAR E ANOTAR TÓDALAS IDEAS EMPREGA-LAS IDEAS DE TODOS NUNCA SE ESTUDIARÁN PROBLEMAS DUNHA ÚNICA SOLUCIÓN NON SE PLANTEXARÁN VARIOS PROBLEMAS Ó MESMO TEMPO REUNIÓNS INFERIORES A 1 HORA GRUPOS DE ENTRE 7 E 12 PERSOAS PREPARAR PREVIAMENTE A REUNIÓN ESTIMULA-LA CREATIVIDADE RECONDUCI-LO TEMA E CUANTIFICA-LO POSITIVO SESIÓN SEMPRE ABERTA. • CAUSAS DO FRACASO DUN PROXECTO SÓ INTERESA ÓS PROXECTISTAS AUSENCIA DE COORDINADOR XERAL FALLA DE SEGUEMENTO DO PROXECTO O RESULTADO FINAL NON COINCIDE CO OBXECTIVO INICIAL. DOCUMENTACIÓN DUN PROXECTO • MEMORIA
 8. 8. PLANOS PREGOS PRESUPOSTO. MEMORIA • MEMORIA DESCRIPTIVA • PUNTO DE VISTA TÉCNICO • PUNTO DE VISTA ECONÓMICO • CÁLCULOS • PANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN • DIAGRAMA DE BARRAS • PERT, GANTT • ANEXOS • CARACTERÍSTICAS COMPOÑENTES. • • PLANOS • PLANOS XERAIS OU DE BLOQUES • PLANOS DETALLE DE CADA BLOQUE FOTOLITOS • CARA TOP • CAPA BOTTON • COMPOÑENTES. • PREGOS • DE CONDICIÓNS XERAIS • LEGAIS E ADMINISTRATIVAS • CONDICIÓNS DE MATERIAIS E EQUIPOS • NORMAS E REGRAMENTOS • CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN • FORMA DE EXECUTAR, MEDIR E CONTROLAR • CONDICIÓNS ECONÓMICAS • FORMA DE VALORA-LOS MONTAXES REALIZADOS. • • PRESUPOSTO • PRECIOS UNITARIOS DESCOMPOSTOS • CADA COMPOÑENTE DO PROXECTO
 9. 9. MAN DE OBRA • MEDIOS AUXILIARES, INSTRUMENTACIÓN,… • PRESUPOSTOS PARCIAIS • SUMA DOS APARTADOS ANTERIORES • PRESUPOSTO XERAL • SUMA DE TÓDOLOS PARCIAIS. •

×