Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kad prkataan linus latest

1,818 views

Published on

Kad prkataan linus latest

  1. 1. me la wat melawat ke lo pak kelopak se la mat selamat ka ri pap karipap se ra mik seramik pe li kat pelikat se li par selipar me te le fon telefon ke re pek kerepekRaheela Azlan SKJ11
  2. 2. sem bi lu sembilu kem bo ja kemboja ken du ri kenduri sen da wa sendawa cem pa ka cempaka ber sa ma bersama ren ca na rencana me ben de ra bendera lem ba ga lembagaRaheela Azlan SKJ11
  3. 3. sem pa dan sempadan tem po yak tempoyak ram bu tan rambutan tem pa yan tempayan cem pe dak cempedak war ta wan wartawan pen de kar pendekar me sem bi lan sembilan kum pu lan kumpulanRaheela Azlan SKJ11
  4. 4. be la nga belanga ke na nga kenanga te li nga telinga pe la ngi pelangi me nga da mengada se nga ja sengaja me ngi ra mengira me ngu li menguliRaheela Azlan SKJ11
  5. 5. me nya la menyala pe nya pu penyapu pe nya ta penyata se nya wa senyawa me nya ra menyara me nya pu menyapu pe nye wa penyewa me nyu su menyusuRaheela Azlan SKJ11
  6. 6. pe ngo rek pengorek me nga muk mengamuk me nga lah mengalah pe nga rah pengarah me nga yuh mengayuh me nge ram mengeram me nge luh mengeluh me nge mas mengemasRaheela Azlan SKJ11
  7. 7. pe nya mun penyamun me nya lak menyalak me nya kat menyakat se nyu man senyuman pe nyu cuk penyucuk me nyu lam menyulam pe nye pit penyepit pe nyo dok penyodokRaheela Azlan SKJ11
  8. 8. se ngat ta ngan te ngah sengat tangan tengah pi ngat de ngar se ngal pingat dengar sengal ba ngun ha ngus pu ngut bangun hangus pungut je nguk le nguh hi ngus jenguk lenguh hingusRaheela Azlan SKJ11
  9. 9. la ngit ha ngit a ngin langit hangit anginna ngis di ngin be ngisnangis dingin bengiste ngok se nget re ngek tengok senget rengekja ngan se ngih ri ngan jangan sengih ringan
  10. 10. se nyap ke nyal ku nyah senyap kenyal kunyah ku nyit ba nyak ha nyir kunyit banyak hanyir mo nyet ke nyit se nyum monyet kenyit senyum le nyap de nyut ha nyut lenyap denyut hanyutRaheela Azlan SKJ11

×