CarCo proeqti<br />levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviTarebis strategiuli gegma (2011...
Sinaarsi<br />I.  dagegmvis procesis mimoxilva<br />II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi<br />III. sabaziso monacemebi...
I. dagegmvis procesis mimoxilva<br />       levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviT...
 ra mimarTulebiT gvsurs moZraoba?
 rogor aRmovfxvraT uTanasworoba da problemebi?
 rogor gavakontroloT progresi? </li></ul>    strategiuli gegma aris valdebulebebis, direqtivebis, cvlilebebis, ganviTar...
II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi<br />	levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro warmoadgens ...
III. sabaziso monacemebi da institucionaluri Sefaseba<br />3.1. strategiuli dagegmvis procesisaTvis aucilebelia xelmZRvane...
organizaciuli prioritetebi
politika da procedurebi
situaciuri da SWOT analizi.
biuros instituciuri faseulobebi
ganviTarebis pirobebisa da tendenciebis analizi
biuros ZiriTadi momxmarebeli (rezidenti da ararezidenti fizikuri da iuridiuli pirebi, saxelmwifo organizaciebi, sasurveli ...
biuros mier SeTavazebuli resursebis momxmarebelTa tipebi da maTi maxasiaTeblebis formulireba
momxmarebelTa informirebisa da aRqmis done</li></li></ul><li>sabaziso monacemebisa da institucionaluri TviTSefaseb<br /><u...
Sida organizaciuli faqtorebi (praqtikuli gadawyvetilebebi, valdebulebebi)
momsaxurebis miRebisas momxmarebelTa emociuri da racionaluri mizezebi
momxmarebelTa gadawyvetilebaze moqmedi faqtorebi
momxmarebelTa reagireba momsaxurebis fasze
momxmarebelTa segmentacia (demografiuli, geografiuli da fsiqologiuri)
momsaxurebis xarisxi
bazris tevadoba
konkurentebis Seswavla
garemo faqtorebis kvleva da Sefaseba
web-saiti (kontenti, dizaini, citirebis indeqsi, perioduli ganaxleba, ideologia, damTvaliereblebis geografiuli ganlageba d...
saqmianobis samarTlebrivi baza
mosalodneli riskebi
kritikuli sakiTxebi
mosalodneli Sedegebis prognozireba</li></li></ul><li>sabaziso monacemebi da institucionaluri TviTSefaseba<br />3.2. inform...
 oficialuri statistikuri da analitikuri monacemebi
 biuros struqturuli erTeulebis angariSebi da eleqtronuli bazebi
 informacia biuros struqturuli erTeulebis saqmianobis Sesaxeb
 saerTaSoriso organizaciebis angariSebi
 internet-resursebi
 sxva wyaroebi</li></li></ul><li>3.3. biuros ganviTarebis xelSemwyobi, xelSemSleli   faqtorebi, potenciali da SesaZlo s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Development Strategic Plan

1,613 views

Published on

Development Strategic Plan

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Development Strategic Plan

 1. 1. CarCo proeqti<br />levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviTarebis strategiuli gegma (2011-2013 ww)<br />marketingis menejeris poziciaze konkursis<br />me-II turSi wardgenili strategiuli gegmis proeqti<br />rati abulaZe<br />Tbilisi<br />marti, 2011 weli<br />
 2. 2. Sinaarsi<br />I. dagegmvis procesis mimoxilva<br />II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi<br />III. sabaziso monacemebi da institucionaluri <br /> Sefaseba<br />IV. biuros komponentebi<br />V. biuros ganviTarebis moqmedebis gegma<br />VI. strategiuli gegmis marTva<br />
 3. 3. I. dagegmvis procesis mimoxilva<br />  levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviTarebis strategiuli da moqmedebaTa gegma momzadebulia biuros mier SemuSavebuli debulebis, politikis saxelmZRvanelosa da strategiuli gegmis safuZvelze.<br /> ganviTarebis strategiuli gegmis mizania biuros saqmianobis, kvleviT-eqspertuli momsaxurebis dagegmva, nacionalur da globalur garemosTan TanamSromlobis meqanizmebis SemuSaveba, saWiroebebisa da gamowvevebis gaanalizeba, momgebiani zrda/gafarToeba, ganviTarebis mimarTulebebis Camoyalibeba eqspetul-kvleviTi saqmianobis ukeT warmarTvis mizniT. <br /> strategiuli gegma zogadad asaxavs arsebul struqturas, strategiuli gegmis process, problemebs, ayalibebs ganviTarebis strategiul RonisZiebebsa da prioritetul mimarTulebebs da orientirebulia biuros institucionalur ganviTarebaze.<br /> biurosaTvis strategiuli dagegmvis mizans warmoadgens gegmis ganviTarebis SemuSavebiT iniciativebis miRweva, romelic mxardaWerilia moqmedebis gegmiT da moicavs operaciebs, procesebsa da procedurebs, rom proaqtiuli iyos momavali, amaRldes mwarmoebluroba, gaiTvalos moklevadiani gegmebi, gadawyvetilebis miReba iyos moqnili, teqnikuri da individualuri, makro doneze gadaiWras ZiriTadi problemebi da ganxorcieldes mniSvnelovani sakiTxebis sayovelTao informireba. aRniSnulisaTvis gegma unda pasuxobdes Semdeg kiTxvebs: <br /><ul><li> sad vimyofebiT exla?
 4. 4. ra mimarTulebiT gvsurs moZraoba?
 5. 5. rogor aRmovfxvraT uTanasworoba da problemebi?
 6. 6. rogor gavakontroloT progresi? </li></ul> strategiuli gegma aris valdebulebebis, direqtivebis, cvlilebebis, ganviTarebis gegma, romlis implementacia Seqmnis jansaRi sazogadoebisa da saxelmwifos mSeneblobis kvleviT-eqspertul `platformas~.<br /> strategiuli gegma warmoadgens biuros saxelmZRvanelo dokuments 3 wlis ganmavlobaSi .<br />
 7. 7. II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi<br /> levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro warmoadgens erovnuli mniSvnelobis instituts, romlis funqcionireba, sicocxlisunarianoba da ganviTareba jansaRi sazogadoebisa da saxelmwifos mSeneblobas emsaxureba.<br /> biuro eweva 300 dasaxelebis saerTaSoriso standartebis momsaxurebas saqarTvelos yvela msxvil qalaqSi: Tbilisi, baTumi, quTaisi, rusTavi, foTi, axalcixe, gurjaani, gori.<br /> biuros aparati da departamentebi uzrunvelyofilni arian modernizebuli kompiuteruli sistemebiTa da sakomunikacio infrastruqturiT. izrdeba partniorTa da donorTa baza da dagegmili proeqtebi. viTardeba administrirebisa da kadrebis marTvis sistema;<br /> biuros materialur-teqnikuri baza, laboratoria da laboratoriis teqnikuri aRWurviloba, kvlevis, eqspertizisa da xarisxis marTvis sistemebi da procedurebi Seesabameba saerTaSoriso standartebs; <br /> damkveTisaTvis kvlevasa da eqspertizas iuridiuli Zala aqvs da sasamarTloSi damadasturebeli mniSvnelobis oficialur dokuments warmoadgens; biuros struqturuli danayofebis/teritoriuli organoebis mier ganxorcielebuli kvleviT-eqspertuli momsaxurebis statistika dinamiurad zrdadia.<br />
 8. 8. III. sabaziso monacemebi da institucionaluri Sefaseba<br />3.1. strategiuli dagegmvis procesisaTvis aucilebelia xelmZRvanelobis, eqspertebis, sakonsultacio jgufebisa da struqturuli danayofebis CarTviT organizaciis strategiis sakvanZo elementebis kvleva da analitikuri instrumentebiT analizi Semdegi mimarTulebiT:<br /><ul><li>arsebuli resursebi da potenciali
 9. 9. organizaciuli prioritetebi
 10. 10. politika da procedurebi
 11. 11. situaciuri da SWOT analizi.
 12. 12. biuros instituciuri faseulobebi
 13. 13. ganviTarebis pirobebisa da tendenciebis analizi
 14. 14. biuros ZiriTadi momxmarebeli (rezidenti da ararezidenti fizikuri da iuridiuli pirebi, saxelmwifo organizaciebi, sasurveli referentuli jgufebi)
 15. 15. biuros mier SeTavazebuli resursebis momxmarebelTa tipebi da maTi maxasiaTeblebis formulireba
 16. 16. momxmarebelTa informirebisa da aRqmis done</li></li></ul><li>sabaziso monacemebisa da institucionaluri TviTSefaseb<br /><ul><li>Sidaorganizaciuli valdebulebebi da misiebi, romlebic gavlenas axdens mimdinare saqmianobaze
 17. 17. Sida organizaciuli faqtorebi (praqtikuli gadawyvetilebebi, valdebulebebi)
 18. 18. momsaxurebis miRebisas momxmarebelTa emociuri da racionaluri mizezebi
 19. 19. momxmarebelTa gadawyvetilebaze moqmedi faqtorebi
 20. 20. momxmarebelTa reagireba momsaxurebis fasze
 21. 21. momxmarebelTa segmentacia (demografiuli, geografiuli da fsiqologiuri)
 22. 22. momsaxurebis xarisxi
 23. 23. bazris tevadoba
 24. 24. konkurentebis Seswavla
 25. 25. garemo faqtorebis kvleva da Sefaseba
 26. 26. web-saiti (kontenti, dizaini, citirebis indeqsi, perioduli ganaxleba, ideologia, damTvaliereblebis geografiuli ganlageba da sxva)
 27. 27. saqmianobis samarTlebrivi baza
 28. 28. mosalodneli riskebi
 29. 29. kritikuli sakiTxebi
 30. 30. mosalodneli Sedegebis prognozireba</li></li></ul><li>sabaziso monacemebi da institucionaluri TviTSefaseba<br />3.2. informaciis wyaroebi sakvanZo elementebis kvlevisa da analizisaTvis <br /><ul><li> marketinguli kvleva (raodenobrivi da Tvisebrivi)
 31. 31. oficialuri statistikuri da analitikuri monacemebi
 32. 32. biuros struqturuli erTeulebis angariSebi da eleqtronuli bazebi
 33. 33. informacia biuros struqturuli erTeulebis saqmianobis Sesaxeb
 34. 34. saerTaSoriso organizaciebis angariSebi
 35. 35. internet-resursebi
 36. 36. sxva wyaroebi</li></li></ul><li>3.3. biuros ganviTarebis xelSemwyobi, xelSemSleli faqtorebi, potenciali da SesaZlo safrTxeebi3.3.1. biuros ganviTarebis xelSemwyobi faqtorebi <br /><ul><li> biuros eqspertul-kvleviTi potencialis zrda
 37. 37. kvlevisa da eqspertizis damoukidebeli sistema
 38. 38. kvlevisa da eqspertizis gamWvirvaloba, samarTlianoba da </li></ul> mravalferovneba.<br /><ul><li> sazogadoebrivi molodini
 39. 39. saerTaSoriso eqspertul-kvleviTi standartebis ISO/IEC </li></ul>17025:2005 danergva<br /><ul><li> materialur-teqnikuri baza
 40. 40. mTavrobis ZiriTadi struqturebis momsaxureba
 41. 41. eqspertizis momsaxurebis kultura da savaldebulo moTxovnebi
 42. 42. samarTlebrivi garemo
 43. 43. problemebis identificirebisa da misi gadawyvetisaTvis mdidari </li></ul> adgilobrivi resursebi<br /><ul><li>korelacia efeqtur strategiul administrirebasa da momsaxurebis </li></ul> ganxorcielebas Soris<br />
 44. 44. 3.3.2. biuros ganviTarebis xelSemSleli faqtorebi<br /><ul><li> biuros potencialze informaciuli deficiti
 45. 45. erovnuli biuros momsaxurebis xelmisawvdomoba geografiuli </li></ul> niSniT<br /><ul><li> marketinguli komunikaciis kompleqsis gamoyenebis simcire
 46. 46. momxmarebelTa fasisadmi mgrZnobeloba
 47. 47. momxmarebelTa indiferentuloba
 48. 48. samarTlebrivi garemos sirTuleebi
 49. 49. sainformacio teqnologiebis dabali roli biuros eqspertul-</li></ul> kvleviT saqmianobaSi<br /><ul><li> regionSi ar aris eqspertul-kvleviTi eleqtronuli platforma
 50. 50. e-dokumentbrunvis sistemis uqonloba
 51. 51. momxmarebelTa momsaxurebis kultura
 52. 52. biuros ganviTarebis xelSemwyobi adeqvaturi resursebi
 53. 53. biuros web-saiti (efeqturobis amaRlebis elementebis simcire) </li></li></ul><li>3.3.3. biuros SesaZlo safrTxeebi<br /><ul><li> socialur-ekonomikuri, kulturuli, politikuri garemos cvlilebebi
 54. 54. globalizaciis gamomwvevi safrTxeebi
 55. 55. teqnologiuri cvlilebebi</li></ul>3.3.4. biuros potenciali<br /><ul><li> maRali donis xelmZRvaneloba
 56. 56. kvalificiuri eqsperTa jgufi
 57. 57. saerTaSoriso donis laboratoria
 58. 58. biuros potenciali da SesaZleblobebi farToa Tavisi kompleqsuri </li></ul> momsaxurebiT , saxelmwifos mier eqspertul-kvleviTi saqmianobisa da <br /> uflebamosilebis flobiT<br /><ul><li> biuros struqturuli erTeulebis, rogorc faseulobaTa jaWvis </li></ul> Semadgeneli rgolis SeTanxmebuli muSaoba da koordinirebuli <br /> moqmedeba<br /><ul><li> sxva potenciali</li></li></ul><li>3.3.5. biuros fundamenturi Rirebulebebi da faseulobebi<br /><ul><li> samarTlianoba da miukerZoebloba
 59. 59. eTikis kodeqsis dacva
 60. 60. demokratiuli Rirebulebebis </li></ul> dacva<br /><ul><li> momsaxurebis saerTaSoriso </li></ul> standartebi<br /><ul><li> kompleqsuri momsaxureba
 61. 61. xelmisawvdomoba
 62. 62. ndoba da loialuroba
 63. 63. konfidencialuroba
 64. 64. gulisxmiereba da mgrZnobiare </li></ul> damokidebuleba<br /><ul><li> obieqturoba da gamWvirvaloba
 65. 65. angariSvaldebulebianoba
 66. 66. momxmarebelze orientireba da </li></ul>kmayofilebis formireba<br /><ul><li> Sedegiani da efeqturi </li></ul>urTierToba<br /><ul><li> swrafva inovaciis, srulyofisa da </li></ul>swrafad ganviTarebisken <br /><ul><li> TanamSromlebis orientireba </li></ul>mizanze da amocanebze <br /><ul><li> kolegialuri, pozitiuri </li></ul>urTierTTanamSromloba da <br />gunduroba<br /><ul><li> profesiuli reputacia
 67. 67. kompetenturi da profesionali </li></ul>TanamSromlebi <br /><ul><li> mudmivi ganviTarebis koncefcia
 68. 68. maRali donis menejmenti</li></li></ul><li>3.4. biuros urTierTobebi da aqtivobebi<br /><ul><li> amerikis SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamenti
 69. 69. sasamarTlo eqspertizis dawesebulebaTa evropul qselTan (ENFSI)
 70. 70. wiTeli jvari
 71. 71. Crdilo-atlantikuri aliansi (NATO)
 72. 72. amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagento </li></ul> (USAID)<br /><ul><li> gaerTianebuli erebis organizacia - gaeros ganviTarebis programa (UNDP)
 73. 73. evrokavSiri
 74. 74. holandiis saxelmwifo biuro
 75. 75. TurqeTis sasamarTlo medicinis sabWo
 76. 76. aRsrulebis erovnuli biuro
 77. 77. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti
 78. 78. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti
 79. 79. gr. robaqiZis saxelobis universiteti
 80. 80. Sps `orientiri~</li></li></ul><li>IV. biuros komponentebi<br /> sajaro samarTlis iuridiuli piri - levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro Seiqmna 2004 wlis 4 noembers (2010 wlis 20 agvistos saqarTvelos mTavrobis #255 dadgenilebiT reorganizebuli iqna), da warmoadgens wamyvan da inovaciur eqspertul-kvleviT dawesebulebas.<br /> biuros misias warmoadgens eqspertizebisa da gamokvlevebis Catareba, Sesabamisi daskvnis da daskvnis Sedgenis SeuZleblobis Sesaxeb aqtis momzadeba da gacema saqarTvelos masStabiT, rac damyarebulia mis kompetenturobaze.<br /> biuro saqmianoba emsaxureba sazogadoebis usafrTxoebasa da dacvas (zusti da Tavisdrouli eqspertul-kvleviTi Sedegebi da misi analizi gamoZiebisa da sasamarTlo procesisaTvis danaSaulis prevenciisa da masTan brZolisa da samarTlebrivi reagirebis meqanizmia).<br />
 81. 81. 4.1. biuros funqciebia<br /><ul><li> samoqalaqo, administraciuli da sisxlis samarTlis saqmeebze </li></ul> sasamarTlo eqspertizis Catareba da Sesabamisi daskvnis da <br /> daskvnis Sedgenis SeuZleblobis Sesaxeb aqtis gacema; <br /><ul><li> sasamarTlo-saeqsperto momsaxurebis ganxorcieleba fizikur da </li></ul> iuridiul pirebTan dadebuli xelSekrulebis safuZvelze;<br /><ul><li> samecniero da meToduri muSaobis ganxorcieleba, axali meTodebis </li></ul> danergva da gamokvlevaTa meTodikebis srulyofa;<br /><ul><li> saqarTvelos da saerTaSoriso sasamarTlo-saeqsperto </li></ul> dawesebulebebsa da sxvadasxva organizaciebTan TanamSromloba;<br /><ul><li> daqtiloskopiuri, cecxlsasroli iaraRisa da narkologiuri </li></ul> aRricxvis monacemTa sainformacio bazebis warmoeba;<br /><ul><li> beWdviTi produqciis gamocema sasamarTlo eqspertizis sakiTxebis </li></ul> Sesaxeb;<br /><ul><li> moqmedi kanonmdeblobiT da am debulebiT dakisrebuli sxva </li></ul> funqciebis ganxorcieleba.<br />
 82. 82. 4.2. biuros eqspertul-kvleviTi momsaxurebis ZiriTadi mimarTulebebi<br /><ul><li> video, fonoskopiuri da habitoskopiuri eqspertiza;
 83. 83. balistikuri, trasologiuri da daqtiloskopiuri eqspertiza;
 84. 84. satransporto teqnikur-trasologiuri eqspertiza;
 85. 85. radiaciuli da saxanZro-teqnikuri eqspertiza;
 86. 86. dokumentebis teqnikuri da xelweris eqspertiza;
 87. 87. sasaqonlo eqspertiza;
 88. 88. finansuri da buRaltruli eqspertiza;
 89. 89. sainJinro eqspertiza;
 90. 90. navTobproduqtebis eqspertiza;
 91. 91. kvebis produqtebis, Tambaqos nawarmis, alkoholiani da ualkoholo sasmelebis eqspertiza;
 92. 92. qimiur-narkologiuri eqspertiza;
 93. 93. qimiur-toqsikologiuri eqspertiza;
 94. 94. narkologiuri Semowmeba da eqspertiza;
 95. 95. nivTierebaTa, masalaTa da nakeTobaTa, mcenareTa eqspertiza;
 96. 96. samedicino eqspertiza (cocxali pirebisa da gvamebis, samedicino-kriminalistikuri);
 97. 97. histologiuri eqspertiza;
 98. 98. biologiuri eqspertiza (genetikuri, serologiuri);
 99. 99. fsiqiatriuli Semowmeba da eqspertiza (ambulatoriuli, stacionaruli);
 100. 100. kompiuteruli eqspertiza.
 101. 101. sxva saxis eqspertiza.</li></li></ul><li>4.3. biuros funqcionaluri sferoebis momxmarebeli subieqtebi<br /><ul><li> moqalaqeebi
 102. 102. saxelmwifo organizaciebi
 103. 103. kerZo organizaciebi
 104. 104. arakomerciuli organizaciebi
 105. 105. saerTaSoriso organizaciebi
 106. 106. ucxo qveynis fizikuri da iuridiuli pirebi</li></li></ul><li>4.4. biuros struqtura<br />
 107. 107. V. biuros ganviTarebis moqmedebis gegma<br /> biuros strategiuli gegma warmoadgens miznobrivi mimarTulebiT SemuSavebul ZiriTad sagegmo dokuments, romelic gansazRvravs biuros grZelvadian miznebs, amocanebsa da prioritetul mimarTulebebs, samoqalaqo sazogadoebis, kerZo da saxelmwifos organoebis interesebis gaTvaliswinebiT.<br /> strategiuli dagegmva biuros saqmianobis marTvis sistemis umniSvnelovanesi komponentia, romelic efeqturi gadawyvetilebebis, konkretul Sedegebze orientirebis, TviTorganizebisa da struqturuli erTeulebis Zalisxmevis konsolidirebis instrumentia. erovnuli biuros moqmedebis sivrce SesaZleblobas iZleva davsaxoT strategiuli miznebi.<br />
 108. 108. 1. strategiuli mizani 1.1. mdgradi Semosavlebis, resursebis da subsidirebis wyaroebis moZieba.<br />1.1.1. momxmarebelTa raodenobis zrda (momgebiani zrda). biuros marketinguli programebi fokusirebuli iqnes konkretul segmentebze da formulirebuli iqnes konkretuli marketinguli, magaliTad aseTi segmenti SeiZleba iyos: <br /> 1.1.1.1. Sinameurneobebi (4.436 aTasi kaci) (Zvirfasi liTonebis eqspertiza, <br /> avtomobilebis kvleva, individualuri sacxovrebeli saxlebis <br /> mSeneblobis proeqtis eqspertiza, teqnikuri mdgomareobis Sefaseba, <br /> xarjTaRricxva, Sesrulebuli an Sesasrulebeli samuSaoebis <br /> Rirebulebebis dadgena, azomviTi naxazebi da binis gayofis wilebi <br /> azomviTi naxazebis monacemebis safuZvelze, daskvna gayofis <br /> SeuZleblobis safuZvelze, dnm, bilogiuri mSobloba, sacxovrebel <br /> teritoriaze radioaqtiuri wyaroebi Semowmeba, Teoriuli kiTxvebi da <br /> sxva);<br /> 1.1.1.2. soflis meurneoba (700 aTasi mcire fermeria) (niadagis eqspertiza, <br /> mcenareebis jiSisa da asakis dadgena, sakvebi da sasmeli produqtebis <br /> eqspertiza da sxva);<br />
 109. 109. I. strategiuli miznis gagrZeleba<br /> 1.1.1.3. samewarmeo saqmianoba (273 aTasi subieqti) (moZravi da uZravi <br /> qonebis sabazro da sacalo Rirebulebis, qiris odenobis <br /> gansazRvra, Sereuli saqonlis Rirebulebis dadgena da sxva); <br /> 1.1.1.4. mSenebloba (samSeneblo usafrTxoebis wesebi, azomviTi naxazebi, <br /> mSeneblobis proeqtis eqspertiza, teqnikuri mdgomareobis <br /> Sefaseba, xarjTaRricxva, Sesrulebuli an Sesasrulebeli <br /> samuSaoebis Rirebulebebis dadgena da sxva)<br /> 1.1.1.5. sxva danarCeni funqcionaluri sferoebis Tematuri warmodgena da <br /> SeTavazeba sxva seqtorebisaTvis (transportisa da <br /> kavSirgabmulobis, samecniero da saganmanaTleblo, bunebrivi <br /> resursebi da garemos dacvis, jamrTelobis dacvisa da <br /> socialuri uzrunvelyofis, saxelmwifo qonebis privatizebisa da <br /> sadazRvevo da safinanso seqtorSi)<br />
 110. 110. 1.1.2. partnior da donor organizaciaTa qselis gafarToeba<br /> 1.1.2.1. saerTaSoriso urTierTobebi, rogorc umniSvnelovanesi <br /> faqtori da sistemis nawili, biuros saqmianobis <br /> arealis gafarToebis, saerTaSoriso gamocdilebis <br /> gaziarebis, donor da partnior qselTa gafarToebis, <br /> erToblivi proeqtebis dagegmvisa da ganxorcielebis, <br /> kvleviT-eqspertuli saqmianobis ganxorcielebis <br /> SesaZleblobas iZleva.<br />1.1.3. grantebis mopovebisaTvis proeqtebis SemuSaveba<br />
 111. 111. 2. strategiuli mizani 2.1. biuros kvleviTi da eqspertizis saqmianobis strategiuli prioritetebis ganviTarebis xelSewyoba<br /><ul><li> inovaciuri eqspertul-kvleviTi momsaxurebis warmodgena (magaliTad, internet-sferos </li></ul> auditi, informaciuli teqnologiebis sferoSi eleqtronuli eqspertul-kvleviTi <br /> eqspertizis warmoeba da sxva)<br /><ul><li> mastimulirebeli marketinguli instrumentebis gamoyeneba, pirdapiri marketingi, </li></ul> informaciuli teqnologiebis gamoyenebiT informirebis politika, pres-relizi, <br /> katalogi, publikaciebi, blogeris instituti da sxva)<br /><ul><li> biuros saqmianobis, momsaxurebis saxeebis gafarToeba da aqtualizacia </li></ul> nacionalur da saerTaSoriso doneze<br /><ul><li> momsaxurebis maRali standartebi
 112. 112. interaqtiuli urTierTobebi
 113. 113. konsultacia (e-konsultacia)
 114. 114. xarisxiani momsaxurebis siswrafe
 115. 115. qmedunarianoba da produqtiuloba
 116. 116. angariSvaldebulebianoba da gamWvirvaloba
 117. 117. garantiebi da konfidencialuroba
 118. 118. resursebis koncentrireba prioritetul mimarTulebebze</li></li></ul><li>3. strategiuli mizani 3.1. kvleviT-eqspertizis praqtikis standartizacia <br /><ul><li> kvleviT-eqspertizis saqmianobis kompleqsuri saxelmZRvanelos </li></ul> Seqmna<br /><ul><li> saerTaSoriso eqspertul-kvleviTi standartebisa (ISO/IEC </li></ul> 17025:2005) da praqtikuli standartebis formulireba, <br /> saxelmZRvanelo principebis, praqtikuli gamocdilebis <br /> SemuSaveba da warmodgena<br /><ul><li> saerTaSoriso standartebTan biuros politikis, protokolis, </li></ul> standartebisa da mowyobilobebis Tavsebadoba<br /><ul><li> saxelmwifos, moqalaqeebisa da kerZo seqtoris mier </li></ul> saerTaSoriso standartebis sasamarTlo eqspertizisa da <br /> kvlevis efeqturi gamoyeneba<br />
 119. 119. 4. strategiuli mizani 4.1. biuros komunikaciuri politikis (mastimulirebeli kompleqsis) gatareba, miznobriv jgufebze fokusirebisa da zemoqmedebis meqanizmebis gamoyenebiT<br /><ul><li> reklama (beWdviT, tele da radio)
 120. 120. internet-reklama (banerebi, CanarTebi, amocurebuli fanjara)
 121. 121. sms Setyobinebebi
 122. 122. e-mail Setyobinebebi
 123. 123. web-saitis sainformacio blokebi
 124. 124. sazogadoebasTan urTierToba (PR)
 125. 125. individualuri urTierTobebi
 126. 126. intensiuri kontaqti presasTan, masmediasTan: pres-relizebi, </li></ul> prezentaciebi, sainformacio Sexvderebi, Ria karis dRe, <br /> eqskursiis mowyoba, movlenebis Seqmna da gaSuqeba<br />
 127. 127. me-5 strategiuli miznis gagrZeleba<br /><ul><li> urTierTobebis damyarebisaTvis mastimulirebeli saCuqrebi
 128. 128. broSura
 129. 129. publikaciebi
 130. 130. katalogi (Tematuri niSniT)
 131. 131. fasebis furceli
 132. 132. gamofenebze monawileoba
 133. 133. monawileoba forumebSi, onlain konferenciebSi.
 134. 134. finansuri saqmianobis wliuri angariSis gamoqveyneba
 135. 135. devizi/slogani
 136. 136. simbolo
 137. 137. marTvelobiTi rgolis monawileoba sazogadoebasTan kavSiris </li></ul> RonisZiebebSi <br /><ul><li> korporatiuli da saxelmwifo klientebisaTvis specialuri fasebis </li></ul> daweseba garkveuli vadiT<br /><ul><li> korporatiuli RonisZiebebi, ivenTebi</li></li></ul><li>5. strategiuli mizani 5.1. biuros instituciuri potencialis formireba<br /><ul><li> samarTlebrivi bazis daxvewa da morgeba biuros efeqtur </li></ul> saqmianobasTan<br /><ul><li> momxmarebelTa monacemTa bazis formireba
 138. 138. sakomunikacio Tematikis SemuSaveba da gansazRvra
 139. 139. antikrizisuli programis marTvis SemuSaveba
 140. 140. biuros imijis formireba da momxmarebelTa informirebis donis </li></ul> amaRleba<br /><ul><li> konsesusis miRweva xelmZRvanelobasa da potenciur da faqtiur </li></ul> momxmareblebTan (saxelmwifo da iuridiul pirebTan)<br /><ul><li> organizaciuli kulturis, politikisa da praqtikis mxardaWera, </li></ul> rac mravalferovnebis, avtonomiurobisa da eTikuri qcevis <br /> gamovlinebis SesaZleblobas iZleva<br /><ul><li> TanamSromlebSi momxmarebelTan damokidebulebis marTva
 141. 141. adamianuri resursebis kompetenciisa da aqtivobebis amaRleba, da </li></ul> ganviTareba<br /><ul><li> e-dokumentbrunvis, informaciis eleqtronuli gacvlis danergva</li></li></ul><li>6. strategiuli mizani 6.1. biuros gamowvevebisa da strategiuli saWiroebebis gadawyveta<br /><ul><li> erovnuli eqspertizis biuros mniSvnelobis zrda da institutis</li></ul> gaZliereba<br /><ul><li> eqspertul-kvleviTi momsaxurebis departamentebi saqarTvelos yvela </li></ul> qalaqSi<br /><ul><li> marketingis sammarTvelos Seqmna
 142. 142. indiferentuli sazogadoebis interesis gaRviveba
 143. 143. ndobisa da cnobadobis amaRleba
 144. 144. saxelmwifo struqturebisaTvis erovnuli biuros momsaxurebis </li></ul> xelmisawvdomobis amaRleba<br /><ul><li> sainformacio teqnologiebis rolis gaZliereba biuros eqspertul-</li></ul> kvleviT saqmianobaSi<br /><ul><li> mudmivi monitoringi biuros struqturuli erTeulebis saqmianobasa </li></ul> da saerTaSoriso standartebTan Sesabamisobaze<br />
 145. 145. me-7 strategiuli miznis gagrZeleba<br /><ul><li>rezidenti da ararezidenti fizikur da iuridiul pirebisa da </li></ul> administraciuli organoebisaTvis dargebSi arsebul <br /> mdgomareobaze saWiro garemoebebis dasadgenad eqspertul-kvleviT <br /> sakiTxebze Sexvedrebis organizeba<br /><ul><li> TanamSromlebis intensiuri profesiuli ganviTareba
 146. 146. infrastruqturis gaumjobeseba (regionebSi?)
 147. 147. laboratoriebis gaumjobeseba
 148. 148. eqspertul-kvleviTi eleqtronuli platformis Seqmna
 149. 149. informaciul-komunikaciuri teqnilogiebis danergva da gamoyeneba </li></ul> finansuri menejmentis xelSewyobis, regionebis komunaluri <br /> gadasaxadebis kontrolisa da analizis mimarTulebiT<br /><ul><li> regionaluri departamentebis uzrunvelyofa adeqvaturi </li></ul> resursebiT<br /><ul><li> regionaluri departamentebis uzrunvelyofa satransporto </li></ul> saSualebebiT<br />
 150. 150. me-7 strategiuli miznis gagrZeleba<br /><ul><li> momxmarebelTa monacemTa integrirebuli bazis Seqmna
 151. 151. samarTlebrivi garemos sirTuleebis gamovlena da Sesabamisi </li></ul> sakanonmdeblo reformireba<br /><ul><li> nacionaluri standartebisa da qselis SemuSaveba sasamarTlo </li></ul> eqspertizis momsaxurebis servisis srulyofisa da promouSenisaTvis<br /><ul><li> SeTanxmebebis formalizacia da partniorul-erToblivi iniciativebi </li></ul> potenciur da faqtiur momxmareblebTan (kerZo, saxelmwifo, fizikur da <br /> iuridiul pirebTan)<br /><ul><li> eqspertul-kvleviTi momsaxurebis sferoSi arsebuli gamowvevebis </li></ul> formulireba da gadaWra<br /><ul><li> kvleviTi da eqspertizis warmoebis nacionaluri standartebis </li></ul> saxelmZRvanelo principebis SemuSaveba<br /><ul><li> organizaciuli SesaZleblobebis gafarToeba
 152. 152. monacemTa dacvis meqanizmebis danergva
 153. 153. strategiuli amocanebis Sesasruleblad biuros yvela struqturuli erTeulis koordinirebuli moqmedeba
 154. 154. strategiuli saWiroebebis diagnostika da sxva iniciativebi</li></li></ul><li>7. strategiuli mizani 7.1. eqspertTa swavlebis, sistemis, menejmentis, xarisxis srulyofa da ganviTareba<br /><ul><li> adamianuri resursebis gadamzadeba-ganviTarebis efeqturi politikis </li></ul> warmoeba, treningebisa da profesiuli unar-Cvevebis ganviTarebis sistemebis <br /> danergva. <br /><ul><li> biuros momsaxurebis komponentebis gaumjobeseba informaciuli </li></ul> teqnologiebis meSveobiT marTviTa da administrirebiT, komunikaciisa da <br /> informaciis mimoqcevis amaRleba<br />8. strategiuli mizani <br /> 8.1. universaluri momsaxurebis politikis warmoeba <br /><ul><li> momxmarebelTa yvela segmentisaTvis biuros momsaxurebis </li></ul> xelmisawvdomoba geografiuli adgilmdebareobis miuxedavad<br /><ul><li> biuros interesebis kompetenturad, obieqturad da miukerZoeblad </li></ul> warmodgena sasamarTlo instanciaSi <br />
 155. 155. 9. strategiuli mizani 9.1. biuros web-portalis ganviTareba (saitis efeqturobis amaRlebis elementebi)<br /><ul><li> konteqsti (saitis gegma, dizaini)
 156. 156. kontenti (teqsti, grafika, xma, video)
 157. 157. momxmarebeli - saitis SesaZlebloba uzrunvelyos momxmarebelTan </li></ul> urTierToba da morgeba (sxvadasxva profilisa da survilebis <br /> mqone momxmarebelTa saWiroebebze fokusireba)<br /><ul><li> komunikacia (urTierTobis meTodebi, interaqtiuli urTierToba da </li></ul> ukukavSiri)<br /><ul><li> auditoriis detaluri informireba
 158. 158. informaciis aqtualuroba da operatiuloba
 159. 159. garigebebisa da operaciebis ganxorcielebis SesaZlebloba
 160. 160. kontaqti da bmulebi
 161. 161. statistikis warmoeba da analizi</li></li></ul><li> VI. strategiuli gegmis marTva6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva <br />6.1.1. saqarTvelos iusticiis saministros, Sinagan saqmeTa, Tavdacvis, <br /> sasjel aRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis <br /> sakiTxTa, finansTa, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis <br /> saministros, sasamarTlo sistemis saWiroebebis mxardaWerisa<br /> da qmedunarianobis amaRlebis samuSaoebi, aseve eqspertul-<br /> kvleviTi mimarTulebiT urTierToebebis ganmtkicebis samuSaoebi<br />6.1.2. strategiuli samoqmedo programa saWiroebs detaluri <br /> raodenobrivi da Tvisebrivi kvlevebis Catarebas, eqspertebisa<br /> da konsultantebis CarTviT strategiuli da taqtikuri gegmis <br /> mimarTulebebis mwarmoeblurobis marTvasa da koreqtirebis <br /> RonisZiebebs <br />
 162. 162. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva<br />6.1.3. strategiuli gegmis marTvis procesi avlens Semdeg saWiroebebs:<br /><ul><li> institucionaluri TviTSefaseba, arsebuli procedurebis, resursebis, </li></ul> samarTlebrivi da sakanonmdeblo bazis Seswavla da mis safuZvelze <br /> strategiuli gegmis Sedgena da Semdgomi institucionalizacia<br /><ul><li> biuros winaSe arsebuli SesaZleblobebis, Zalisa da potencialis, </li></ul> sisusteebisa da gamowvevebis Rrmad Seswavla da gamovlena<br /><ul><li> saxelmZRvanelo dokumentebis SemuSaveba (statistikuri monacemebis </li></ul> wardgenis procesi, momxmarebelTa monacemTa bazis warmoeba, saCivrebze da <br /> gancxadebebze reagirebis procedura, muSaobis instruqcia, personalis <br /> funqciebisa da samuSaos aRweriloba, personalis Sefasebis sistema)<br /><ul><li> strategiuli gegmis SemuSavebis procesSi saxelmwifos organoebTan, </li></ul> dargobriv saministroebTan, sajaro dawesebulebebTan, arasamTavrobo, kerZo <br /> da samoqalaqo seqtorTan, saerTaSoriso organizaciebTan da biuros <br /> saqmianobiT dainteresebul mxareebTan SesaZlo TanamSromlobisa da <br /> partniorobis gansazRvra<br />
 163. 163. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva<br />strategiuli gegmis SemuSavebis procesi avlens Semdeg saWiroebebs (gagrZeleba):<br /><ul><li> strategiuli dagegmvis sistemis funqcionirebis efeqturi meqanizmis </li></ul> formireba strategiuli TanamSromlobis principze<br /><ul><li> biuros potenciur da sasurvel saqmianobas Soris balansis damyareba
 164. 164. biuros saqmianobis da progresis Sefasebis maCveneblebisa da </li></ul> kriteriumebis gansazRva<br /><ul><li> strategiuli gegmis damtkicebis procesis gansazRvra
 165. 165. instituciuri Sefasebisa da analizis safuZvelze biuros </li></ul> strategiuli Tanxvedra cvalebad garemosTan da qmediTi dokumentis <br /> wardgena<br />
 166. 166. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva<br />6.2.strategiuli miznebis ganxorcielebisaTvis aucilebelia <br /> perioduli monitoringi da Sefaseba, rom moxdes cvalebad, <br /> swrafad ganviTarebad garemosa da socialur-politikur <br /> situaciebTan moqnili midgoma, morgeba da kursis adaptireba <br /> dinamiur garemosTan. igi SeiZleba ganxorcieldes <br /> iseTi instrumentebis gamoyenebiT, rogoricaa:<br /><ul><li>monitoringisa da Sefasebis meTodologia
 167. 167. dagegmili da realurad miRebuli Sedegebis Sejameba, </li></ul> gegmiuri maCveneblebidan gadaxris gaanalizeba (Sedegebis <br /> gazomva, Sefaseba da makoreqtirebeli procedurebis gatareba, <br /> arsebuli garRvevebis gamosworebisaTvis) <br /><ul><li> eqspert-monitoringis jgufis Seqmna
 168. 168. marketinguli auditi (biuros garemos, miznebis, strategiis, </li></ul> saqmianobis sistemuri, damoukidebeli da perioduli Semowmeba)<br /><ul><li> sxva instrumentebisa da indikatorebi</li></li></ul><li>gmadlobT yuradRebisaTvis!<br />

×