Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

121,978 views

Published on

สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

 1. 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร (Surface Area and Volume) นางสาวรติยากร คชา 563050126-0
 2. 2. พื้นที่ผิวและปริมาตร (Surface Area and Volume) นางสาวรติยากร คชา 563050126-0
 3. 3. คานา สมุดเล่มเล็กนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับบุคคลทั่วไป โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรมากยิ่งขึ้นและเป็นการ เสริมความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หากผิดพลาดประการใดขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย นางสาวรติยากร คชา ผู้จัดทา
 4. 4. หน้า แผนผังบทเรียน 1 สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 3 - 4แบบฝึกหัดรูปสามเหลี่ยม 5 - 6 สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม 7 - 10 แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยม 11 - 12 สูตรการหาพื้นที่วงกลม 14 การคานวณหาพื้นที่และปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ 15 - 21 แบบฝึกหัดรูปเรขาคณิตสามมิติ 23 - 27 สารบัญ
 5. 5. บทเรียนที่น่าสนใจ พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิตสองมิติ เรขาคณิตสามมิติ การหาพื้นที่ - รูปสามเหลี่ยม - รูปสี่เหลี่ยม การหาปริมาตร การหาพื้นที่ผิว แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 1
 6. 6. 2
 7. 7. สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 3
 8. 8. พื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า 4 ×
 9. 9. โดเรม่อนอยากรู้พื้นที่ของจั่วบ้านทั้งสองข้าง โดยจั่วมี ฐานยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร เราจะช่วยโดเรม่อนหาพื้นที่ยังได้ดีน่า? เมื่อเรารู้วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมาแล้วเราจะมา ประยุกต์ใช้ได้ไงบ้างนะ….. 5
 10. 10. เป็นไงบ้างน่าหาช่วยโดเรม่อนกันได้หรือเปล่า เอ่ยยยย งั้นเรามาช่วยกันหาดีกว่า พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง =1/2 x 8x 5 = 20 ตารางเมตร 6
 11. 11. สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว 7
 12. 12. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ 1/2 x ผล คูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง 8
 13. 13. 9 พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2× ผลบวกขอนด้านคู่ขนาน × สูง
 14. 14. 10 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวก ของเส้นกิ่ง= พาย x รัศมี2
 15. 15. ขุดสระน้าแห่งหนึ่งซึ่งขุดให้ขอบสระเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 72 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร จะมีความยาวกี่ เมตร เมื่อเรารู้วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาแล้วเราจะมา ประยุกต์ใช้ได้ไงบ้างนะ….. อยากรู้จังจะยาวกี่ เมตร ติ๊กต็อกๆๆๆ 11
 16. 16. เป็นไงบ้างน่าเรามาช่วยกันคิด ดีกว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว 72 = 6 × ยาว ดังนั้น ยาว = 12 เมตร 12
 17. 17. เหลือพื้นที่รูปเรขาคณิตสอง มิติอันไหนอีกไหมน่ะ???? ติ๊กต็อกๆๆ อ๋อ วงกลม 13
 18. 18. 14 พื้นที่รูปวงกลม =
 19. 19. เอ๊ะ!!แล้วรูปเรขาคณิตสาม มิติจะมีการคานวณหาพื้นที่ และปริมาตรแบบไหนบ้าง 15
 20. 20. ทรงกระบอก ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคาว่า ทรงกระบอก ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วย ระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ กันฐานเสมอ เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก 16 สูตรคานวณต่างๆที่เกี่ยวกับทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก = h พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก = 2πrh + 2π
 21. 21. ทรงกรวย ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคาว่า กรวย ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ใน ระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบ ของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า กรวย 17 สูตรคานวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรวย ปริมาตรของกรวย = h พื้นที่ผิวของกรวย = πrl +π
 22. 22. ทรงกลม ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคาว่า ทรงกลม ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจาก จุดจุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม 18
 23. 23. พีระมิด ในทางคณิตศาสตร์ ให้ความหมายคาว่า พีระมิด ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บน ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด ร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า พีระมิด 19
 24. 24. ปริซึม ในทางคณิตศาสตร์ ให้ความหมายคาว่า ปริซึม ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุก ประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบเดียวกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูป สี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือเรียกง่ายๆว่า แท่งเหลี่ยมตัน 20 สูตรคานวณต่างๆที่เกี่ยวกับปริซึม ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน X ความสูง พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม = พื้นที่ผิวข้าง X พื้นที่หน้าตัดหัวท้าย พื้นที่ผิวข้างของปริซึม = ความยาวเส้นรอบฐาน X ความสูง
 25. 25. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปทรงสามมิติที่ทุกด้านเป็นรูปเหลี่ยมมุม ฉาก และด้านตรงข้ามเท่ากันทุกประการและขนานกัน 21 สูตร พื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ผลรวมของด้านทั้ง 6 ด้าน ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หรือ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = พื้นที่ฐาน x สูง
 26. 26. เรามาประลองความรู้กันเถอะ 22
 27. 27. 1. แท่นป้ายติดประกาศเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มี ความยาวด้านละ 1 เมตร แท่นสูง 1.5 เมตร จงหาพื้นที่ผิวด้านข้างที่ใช้ ปิดป้ายประกาศของแท่นนี้ 2.ต้องการทากล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ กระดาษ กาวติดรอยต่อให้ได้กล่องมีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร และมีฝากล่องพอดี ขอบ จะต้องใช้กระดาษทากล่องอย่างน้อยกี่ตาราง เซนติเมตร 3.หนานคารับจ้างทาโคมลอย มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ฐานเปิดหนึ่งด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 120 เซนติเมตร 23
 28. 28. 4.หลังคาผ้าใบมีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่ง คลุม พื้นดินได้กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร จะต้องใช้ผ้าใบทาหลังคาอย่างน้อย กี่ตารางเมตร เป็นไงกันบ้างพอทาได้บ้าง ไหมเอ่ย 24
 29. 29. 1 2 25
 30. 30. 3 26
 31. 31. 4 27
 32. 32. บรรณานุกรม - http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx? ID=44943 - http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/ type1/math03/09/index.html - http://emotystyle.wordpress.com/2014/02/23/

×