Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน่วยที่ 9
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
แนวคิด
คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างตั้งแต่ ...
 สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ภา...
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เข้าใจความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
2. อธิบายโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3. บอกประเภ...
ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
เครือข่ายหรือข่ายงาน (Network) หมายถึง การที่โหลดซึ่งอาจเป็น
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอม...
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY)
การนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ของการสื่อสารนั้น
สามารถกระทาได...
รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1...
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกตามระยะทางของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
การสื่อสารได้เป็น 3 ปร...
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการ
เชื่อ...
อินทราเน็ต
ความหมายของอินทราเน็ต
อินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานพัฒนาขึ้นโดย
อาศัยโครงสร้างพ้นฐาน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
youssria CV modified - hr
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

หน่วยที่ 9

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

หน่วยที่ 9

 1. 1. หน่วยที่ 9 ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
 2. 2. แนวคิด คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยอาศัยเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์ ข้อมูล แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล รวมทั้งการสารองข้อมูล การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 3. 3.  สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6. การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต 8.อินทราเน็ต
 4. 4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เข้าใจความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2. อธิบายโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 3. บอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 4. จาแนกรูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 5. บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 6. อธิบายการประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 7. เข้าใจความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต 8. สามารถใช้งานระบบอินทราเน็ตได้
 5. 5. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เครือข่ายหรือข่ายงาน (Network) หมายถึง การที่โหลดซึ่งอาจเป็น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางคมนาคม ดังนั้น คา ว่าคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) จึงหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบ ข้างตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ เหมาะสม เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างนั้นสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. 6. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) การนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ของการสื่อสารนั้น สามารถกระทาได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไป แล้วโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจาแนกตามลักษณะของการ เชื่อมต่อ ดังนี้ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (BusTopology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (RingTopology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (StarTopologv) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช (MeshTopology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (HybridTopology)
 7. 7. รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing) การประมวลผลข้อมูลศูนย์กลาง เป็นการประมวลผลข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นทอร์มินัลไม่สามารถประมวลผลได้เอง การประมวลผล ข้อมูลแบบนี้ เซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง สามารถประมวลผล ข้อมูลปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Processing)การประมวลผลรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประมวลผลข้อมูลที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถทาการประมวลผลข้อมูลได้อย่างอิสระ ในกรณีที่เครื่อง ไคลเอนต์ต้องการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จะมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันตลอดจนแบ่งการ ประมวลผลไปยังเซิร์ฟเวอร์
 8. 8. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกตามระยะทางของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ การสื่อสารได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  Local Area Network (LAN)  Metropolitan Area Network (MAN)  Wide Area Network (WNA)
 9. 9. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน การติดต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์จะใช้มาตรฐานเดียวกัน ทาให้เครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิด กันสามารถติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก อินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยการนา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์เพื่อใช้ในการสื่อสาร แต่จากัดขอบเขตการใช้งาน ภายในองค์กร ไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้าดูข้อมูลภายใน กล่าวคือ เป็น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน เอ็กซ์ทรเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทอินทราเน็ตที่ ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมองเห็น เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอินทราเน็ตที่สามารถติดต่อออกไปยังหน่วยงานต่างๆ นอก องค์กรได้
 10. 10. อินทราเน็ต ความหมายของอินทราเน็ต อินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานพัฒนาขึ้นโดย อาศัยโครงสร้างพ้นฐานทางเทคโนโลยีและมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในกา สื่อสารภายในหน่วยงานและไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดูข้อมูลภายใน กล่าวโดยสรุปอินทราเน็ตเป็นการใช้งานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่จากัดขอบเขต การใช้งานภายในเครือข่ายขององค์กรหรือหน่วยงานเท่านั้น โดยการทางานใช้หลักการ เวิลด์ไวด์เว็บ การติดตั้งระบบอินทราเน็ตต้องมีโปรแกรมสาหรับการจัดการและการติดตั้ง และจากการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทาให้อินทราเน็ตสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ต ได้ทาให้ผู้ใช้งานอินทราเน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้ เครือข่ายอินทราเน็ต เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปี พ.ศ. 2539 ในยุคแรกๆระบบนี้ มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network) โลคัล อินเทอร์เน็ต (Local Internet) เอนเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์ก เป็นต้น

Views

Total views

145

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×