Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กระบวนการที่ทำให้ครูมีประสิทธิภาพการสอน

1,868 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กระบวนการที่ทำให้ครูมีประสิทธิภาพการสอน

 1. 1. •กาญจนา นาคสกุล (2545) ได้ให้ความหมายของกระบวนการว่า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นลาดับตามระบบของสิ่งที่ดาเนินไปตาม ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ หมายความว่า วิธีดาเนินการตามแบบแผนและ ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้แน่นอน เช่น เขาต้องการให้มีการพิจารณาข้อ กล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมของศาล. กระบวนการจัดการเรียน การสอน. คาว่า กระบวนการ เป็นคาที่บัญญัติให้ตรงกับคาใน ภาษาอังกฤษว่า Process.
 2. 2. •Rummler (2006) และคณะได้สรุปคานิยามร่วมที่ใช้กัน ทั่วไปไว้ในบทความของเขาว่า กระบวนการ คือ โซ่ของ กิจกรรมต่าง ๆ ที่แปรสภาพปัจจัยเข้าที่หลากหลายไปสู่ ปัจจัยออกที่มีคุณค่า *ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน หรือ วิธีที่เป็นลาดับตามระบบ*
 3. 3. •ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การสอนที่แตกต่างกันมากมาย เช่น Good (1973: 589) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ การสอนเอาไว้ว่า ประสิทธิภาพการสอนคือ การใช้แผนการ สอนหรือวิธีการสอนซึ่งทาให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปในทางที่ต้องการ
 4. 4. ลัดดา จันทร์แสง (2536: 8) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ การสอนเอาไว้ว่า ประสิทธิภาพการสอนคือ ความสามารถของครู ในการวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ทาให้การสอนนั้นสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ รสพร ทองโรจน์ (2541: 13) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพการสอนเอาไว้ว่า ประสิทธิภาพการสอนคือ ขบวนการจดการเรียนการสอน ของครูด้วยวิธีการต่างเพื่อให้ ผู้เรียนประสบผลสาเร็จตามจุดประสงค์
 5. 5. *ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถใน การปฏิบัติการสอน หรือการดาเนินการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้*
 6. 6. เมื่อนาความหมายของกระบวนการและประสิทธิภาพการสอนมา รวมกันจะได้ความหมายคือ กระบวนการที่จะทาให้ครูมีปะสิทธิ ภาพในการสอน จึงหมายถึง “ขั้นตอนหรือวิธีการที่จะทาให้ครูมี ความสามารถในการปฏิบัติการสอน หรือการดาเนินการสอนของ ครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลพฤติกรรมไป ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้”
 7. 7. •1. ครูต้องมีสมรรถภาพหรือความสามารถใน ด้านวิชาชีพครูที่สูง •2. ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
 8. 8. •1. ครูต้องมีสมรรถภาพหรือความสามารถในด้าน วิชาชีพครูที่สูง
 9. 9. •2. ครูต้องมี บุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพด้านอารมณ์ บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพด้านสติปัญญา บุคลิกภาพด้านสังคม
 10. 10. ด้านการวางตัว ด้านอิริยาบถ
 11. 11. 1) รูปร่างหน้าตา กิริยาอาการ ลักษณะท่าทางที่สง่างาม 2) การแต่งกายที่เหมาะสม 3) กิริยามารยาท 4) สวมใสเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่าง เพศ วัย และผิวพรรณ 5) มีสุขภาพกายที่แข็งแรง 6) ร่างกายสะอาด ผิวพรรณสดใส ใบหน้าแจ่มใส 7) ยืน นั่ง เดิน ให้เรียบร้อยเหมาะสม
 12. 12. 1) การพูดด้วยถ้อยคาที่ถูกต้อง ชัดเจน 2) การพูดที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 3) การพูดที่ถูกกาลเทศะ 4) การพูดที่คล่องแคล่ว ถูกอักขระและคาควบ กล้า 5) การพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน 6) พูดเสียงดังฟังชัด 7) พูดจามีสาระมีเหตุผล
 13. 13. ควรมีพฤติกรรมให้เหมาะสมกับฐานะ ตาแหน่งหน้าที่ คุณวุฒิและวัยวุฒิของตน โดยมีการ แสดงออกอย่างสุภาพและจริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ สามารถผูกมัดน้าใจของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หรือบุคคล อื่นๆ ที่มีส่วนเข้ามารู้จักและสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย
 14. 14. ควรมีอิริยาบถในขณะสอน ขณะทางาน ติดต่อสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้อื่นให้เหมาะสมเป็น สง่าราศี เป็นที่นิยมยกย่องหรือเกรงใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน การเดิน การไหว้ การ ทาความเคารพ ควรมีความสารวม เป็นต้น
 15. 15. มีความมั่นใจในตัวเอง ควบคุมอารมณ์ได้ดี ความสนใจผู้เรียน มีความยุติธรรม อดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง, งาน และผู้อื่น มีทัศนคติและค่านิยม ที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร 4) ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร
 16. 16. มีความเป็นผู้นา มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆ คน มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ความมีระเบียบวินัย ให้ความร่วมมือ
 17. 17. 1) การมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี 2) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้เหมาะสม 3) มีการตัดสินใจที่ดี 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5) มีความรู้รอบตัวดี 6) มีความจาดี 7) เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ 8) มีความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริง
 18. 18. 9) มีความรู้ด้านวิจัย คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 10) มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล 11) รู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวและเรื่องราวในท้องถิ่น 12) มีสามารถถ่ายทอดความรู้ 13) รู้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ 14) แสวงหาคาแนะนา ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่ดีต่อผู้เรียน 15) ลงมือกระทาจนกว่าจะถูกต้อง
 19. 19. จัดทาโดย •น.ส. โชษิตา ไชยบุตร •นางสาว พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ •นางสาว รติพร หินคา •นางสาว วิจิตรา เทศประสิทธิ์ •นายธีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์ •น.ส.เวณิกา บุญอาษา •นางสาว อัจฉริยา เชื้อเพชร 563050083-2 563050113-9 563050125-2 563050133-3 563050365-2 563050388-0 563050408-0

×