โครงงานอาชีพ

31,581 views

Published on

โครงงานอาชีพ

Published in: Education
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
222
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานอาชีพ

  1. 1. โครงงานอาชีพ อาชีพ หมายถึง งานที่ทาเป็ นประจํา เพื่อให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ํ 1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผประกอบอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ มีการวางแผน มีการจดการ ู้ ัและดาเนินการดวยตนเอง แบ่งเป็น 2 ลักษณะของการประกอบอาชีพ คือ อาชีพผู้ผลต เป็ นอาชีพที่ผดาเนิน ํ ้ ิ ู้ ํกิจการ/ผูประกอบอาชีพ ผลิตชิ้นงานเพื่อจําหน่าย และอาชีพบริการ เป็ นอาชีพที่ผดาเนินการอํานวยความ ้ ู้ ํสะดวก หรื อให้บริ การแก่ผบริ โภค เช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ู้ 2. อาชีพรับจ้าง เป็ นอาชีพที่ผประกอบอาชีพไม่ได้เป็ นเจ้าของกิจการ แต่ทางานภายใต้ระบบ หรื อ ู้ ํข้อกําหนดของหน่วยงาน หรื อนายจ้างที่ตนสังกัด หลักการประกอบอาชีพอิสระ 1. เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อชีวต ชุมชน และสังคม ิ 2. ส่ งเสริ มการพึ่งตนเอง และความมีอิสระแก่ตนเอง 3. ส่ งเสริ มให้มีความสามารถในการจัดการ การนําความรู ้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 4. ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้จากสภาพปัญหา สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบติจริ ง ั 5. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจในการเลือกอาชีพที่สอดคล้องความสภาพท้องถิ่น ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง การส่ งเสริ มให้นกเรี ยนได้สมผัสกับอาชีพด้วยการทําโครงงานอาชีพ จะพัฒนานกเรียนใหเ้ จริ ญ ั ั ั ํ ่เติบโตเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตอยูอย่างมีความสุ ข ในภาวะที่สงคมและ ัเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ่ ประโยชน์ต่อนักเรียน 1. ได้ประสบการณ์การทํางาน 2. รู้จกการทางานเป็นกลุ่ม ั ํ 3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ 4. ได้นาความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ ํ 5. มีการวางแผนและปฏิบติงานอย่างเป็ นระบบ ั 6. ไดเ้ รียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบติจริง ั 7. ไดรับการพฒนาใหเ้ กิดกระบวนการคิดเป็น ทาเป็น แกปัญหาเป็น ้ ั ํ ้ กิจกรรม/โครงงานอาชีพที่จะส่ งเสริ มให้นกเรี ยนดําเนินการ อาจจะจัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม ัของหลักสูตรฯ ซึ่งต้องมีผลการเรี ยนรู ้(จุดประสงค์ของวิชา) และมีคาอธิบายรายวิชา อาจจะเป็ นรายวิชา ํอาชีพ วิชาเดียว(ของแต่ละระดับชั้น ถ้าเป็ นระดับประถม จะเป็ น 1 รายวิชาต่อปี ส่ วนระดับมัธยมศึกษาเป็น 1 รายวิชาต่อภาคเรียน) ที่นกเรียนทุกคนตองเรียน และใน 1 รายวิชานี้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะประกอบ ั ้ดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  2. 2. 2อาชีพหลากหลายต่างกัน ตามความถนัด และความสนใจ นักเรี ยนจะได้รับผลการเรี ยนเหมือนรายวิชาอื่น ๆ และใน 1 รายวิชา จะมีอาจารย์ที่ปรึ กษาหลายคน ตามกลุ่มอาชีพที่นกเรี ยนสนใจปฏิบติ สําหรับเรื่ อง ั ัที่ควรจะใหนกเรียนไดเ้ รียนรู้ เช่น ้ ั 1. อาชีพต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบน ั 2. คุณธรรม จริ ยธรรมของผูประกอบอาชีพ ้ 3. การเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบริ โภค และความถนัดของตนเอง ้ 4. กระบวนการดาเนินงานของอาชีพที่สนใจเลือก ํ 5. การจัดการกิจการธุรกิจอาชีพให้ประสบความสําเร็ จ 6. การทํางานกลุ่ม/การทํางานร่ วมกัน/การบริ หารบุคคล 7. เทคนิคการเพิมประสิ ทธิภาพของการประกอบอาชีพ ่ 8. การจดการผลผลิต ั 9. เทคนิคการสื่ อสาร(พด ฯลฯ)กับผูบริ โภค(ลูกค้า) ู ้ 10. การคิดตนทุน การกาหนดราคาจาหน่าย/ค่าบริการ ้ ํ ํ 11. ระบบบัญชีอย่างง่ายสําหรับกิจการขนาดเล็ก 12. เทคนิคการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อาชีพของตนสู่ ผบริ โภค ู้ 13. การนําผลผลิตสู่ ผบริ โภค และการบริ การหลังขาย ู้บทบาทหน้ าทีของครู ทปรึกษา ่ ี่ 1. ใหคาปรึกษา แนะนา ช้ ีแจง ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ้ ํ ํ 1.1 ใหขอมูล หรือช้ ีแนะสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการที่นกเรียนจะไปศึกษาคนควาหา ้ ้ ั ้ ้ความรู ้ หรื อดูงานเกี่ยวกับงานอาชีพในท้องถิ่น หรื องานอาชีพทัว ๆ ไป เพื่อเป็ นแนวทางให้กบนักเรี ยนใน ่ ัการตดสินใจเลือกอาชีพตามความสนใจ และความสามารถ ั 1.2 ให้คาแนะนํา และหรื อร่ วมกับนักเรี ยนวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของ ํงานอาชีพที่นกเรียนเลือกตดสินใจที่จะดาเนินการ และวางแผนการดาเนินงาน ั ั ํ ํ 1.3 ให้คาแนะนําวิธีการรวมกลุ่มของนักเรี ยน ในการเลือกรูปแบบการดาเนินกิจการให้ ํ ํสอดคล้องกับขนาดของอาชีพ จํานวนเงินที่ใช้ลงทุน และการแบ่งกําไร ขาดทุน 1.4 ให้คาแนะนําการเขียนโครงการประกอบอาชีพ ํ 1.5 ให้คาแนะนําการจัดการด้านการผลิตหรื อการบริ การ ํ 1.6 ชี้แนะช่องทางการจัดจําหน่ายผลผลิตหรื อการบริ การ วิธีการจัดจําหน่าย การกําหนดราคาเทคนิคการจาหน่าย ฯลฯ ํ 1.7 ให้คาแนะนําการจัดทําบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของงานอาชีพ ํ 1.8 ให้ความรู ้ คําแนะนํา และหรื อเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณ์ในงานอาชีพมาให้ ้ ้ความรู ้ และหรื อทักษะเพิ่มเติมความสามารถในการดําเนินโครงงานอาชีพของนักเรี ยนดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  3. 3. 3 2. ตรวจสอบการทําโครงงานอาชีพของนักเรี ยน เช่น 2.1 ตรวจสอบการเขียนโครงการอาชีพของนักเรี ยนให้ถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนด ํ 2.2 ตรวจสอบวิธีการทาบญชีของนกเรียน ซ่ ึงการบนทึกบญชีตองเป็นปัจจุบน และจดทาแฟ้ม ํ ั ั ั ั ้ ั ั ํจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ 3. นิเทศ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และใหขวญกาลงใจแก่นกเรียน เช่น ้ ั ํ ั ั 3.1 เข้าร่ วมประชุมกลุ่มของนักเรี ยน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา และอุปสรรค 3.2 เสริ มแรงการทํางานอาชีพของนักเรี ยน เช่น การประกาศเกียรติคุณ จดแข่งขนทกษะ จด ั ั ั ัตลาดนัด ฯลฯ 4. ประเมินผลการทาโครงงานอาชีพของนักเรี ยน ไดแก่ ํ ้ 4.1 ส่งเสริมใหนกเรียนประเมินโครงการอาชีพของนักเรี ยน เพื่อค้นหาข้อดีที่ควรปฏิบติและ ้ ั ัค้นหาจุดอ่อนเพื่อหาทางป้ องกัน ซ่ ึง ควรประเมินก่อนดําเนินโครงการ 4.2 ส่งเสริมใหนกเรียนประเมินผลการปฏิบติงานโครงการของนกเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อ ้ ั ั ัสรุ ปผลการปฏิบติงาน ปั ญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์สาหรับทําโครงการ ั ํอาชีพครั้งต่อไป 4.3 ใหนกเรียนจดทํารายงานสรุ ปผลการปฏิบติโครงการอาชีพ ้ ั ั ั ข้นตอนการปฏิบัติของนักเรียน ั นกเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนทําโครงการอาชีพ ั ศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานอาชีพที่สนใจ ปรึ กษา อ.ที่ปรึ กษา และผูมีประสบการณ์ ้ เขียนโครงการอาชีพ ระดมทุน ประชุมปรึ กษาหารื อ ดําเนินการตามโครงการ บันทึกการปฏิบติงาน ั สรุ ปรายงานผลการปฏิบติโครงการอาชีพ ั รายละเอยดข้นตอนการปฏบัติของนักเรียน ี ั ิ 1. การรวมกลุ่มเพือทําโครงการอาชีพ อาจจะประกอบด้วย ่ 1.1 เป็ นการรวมกลุ่มของเพื่อนนักเรี ยนที่มีความสนใจงานอาชีพลักษณะเดียวกัน ตามจํานวนที่ ํโรงเรียนกาหนด 1.2 เป็ นการรวมความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยกันทํางานดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  4. 4. 4 1.3 เป็นการรวมกลุ่มนกเรียนที่มีความต้ งใจในการหาประสบการณ์การทํางานร่ วมกับผูอื่น ั ั ้ 2. การศึกษาข้อมูลรายละเอยดงานอาชีพทสนใจ ดังนี้ ี ี่ 2.1 ขั้นตอนและเทคนิคการผลิต/บริ การงานอาชีพที่เลือก 2.2 จานวนเงินที่ตองใชในการลงทุนดาเนินกิจการท้ งหมด ํ ้ ้ ํ ั 2.3 ชนิด และขนาดของเครื่ องมือ เครื่ อง และอุปกรณ์ ที่ใชในการผลิต/บริ การ ้ 2.4 แหล่งวัตถุดิบ ปริ มาณที่ตองใช้ และความสะดวกในการขนส่ ง ้ 2.5 สถานที่ผลิต/บริ การ 2.6 จํานวนของผูตองการใช้สินค้า/บริ การ ้้ 2.7 ปริ มาณที่จะผลิตแต่ละครั้ง 2.8 วิธีการกําหนดราคาจําหน่าย/ให้บริ การ 2.9 สถานที่จาหน่าย และวิธีการจําหน่าย ํ 3. ปรึกษาอาจารย์ ทปรึกษา และผูมีประสบการณ์ในอาชีพที่สนใจ เพื่อใหมีความกระจ่างจดเจนใน ี่ ้ ้ ัการดําเนินโครงการแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ประสบความสําเร็ จในการทําโครงการอาชีพ 4. เขียนโครงการอาชีพ โดยให้มีหวข้ออย่างน้อย ดังนี้ ั 4.1 ชื่อโครงการ 4.2 หลกการและเหตุผล(เชิงธุรกิจ) ั 4.3 วัตถุประสงค์(เชิงธุรกิจ) 4.4 เป้ าหมาย(ประมาณที่จะผลิต/บริ การ) 4.5 รู ปแบบการรวมกลุ่ม(ถ้ามี) 4.6 วิธีการระดมทุน และแห่งเงินทุน 4.7 ระยะเวลาเร่ิ มดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ํ ่ 4.8 สถานที่ดาเนินการผลิต/บริ การ(ที่ไหน มีเงื่อนไขอยางไร) ํ 4.9 กลุ่มผูซ้ือ/ผูรับบริ การ(เป็นใคร สถานที่จาหน่าย วิธีการจําหน่าย ราคาจําหน่าย) ้ ้ ํ 4.10 ประมาณการรายรับ รายจ่าย 4.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ(กําไรที่คาดว่าจะได้รับ) 4.12 ชื่อครู ที่ปรึ กษาโครงการ การพิจารณาโครงการอาชีพของนักเรี ยน อย่างน้อยครู ที่ปรึ กษาควรพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ 1) มีการรวมกลุ่มของนักเรี ยนเพื่อทําอาชีพ 2) เป็ นอาชีพที่สุจริ ต และเป็ นอาชีพอิสระหรื ออาชีพบริ การ 3) เหมาะสมกับเวลาเรี ยน กําลังของนักเรี ยน อายุ และความสามารถของนักเรี ยน 4) ไม่ทาใหเ้ สียวผลการเรียน และไม่เป็นกิจกรรมใหญ่โตเกินไป หรือลงทุนมากจนก่อใหเ้ กิด ํความกังวลใจของนักเรี ยนดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  5. 5. 5 5) มีตลาด หรื อลูกค้ารองรับ 6) สามารถหาแหล่งวิชาการสนับสนุนได้ 7) ถามีการยมเงิน จะยมไดไม่เกินกลุ่มละ..................บาท(โรงเรียนตกลงกาหนดใหชดเจน) ้ ื ื ้ ํ ้ ั 8) ถ้ามีการร่ วมลงทุนจากหลายฝ่ าย แต่ละฝ่ าย(เช่น ครู ผูปกครอง ฯลฯ)ควรมีสดส่ วนที่เป็ น ้ ัของคนอื่นที่ไม่ใช่นกเรียน แต่ละฝ่ ายไมเ่ กินร้อยละ 10-20(โรงเรี ยนตกลงกําหนดใหชดเจน) ั ้ ั 9) ไม่เป็นกิจการของโรงเรียน หรือกิจการของผใดผหน่ ึงที่จดใหนกเรียนทาแลวแบ่งรายไดให้ ู้ ู้ ั ้ ั ํ ้ ้นกเรียน หรือใหนกเรียนเป็นลูกจาง ั ้ ั ้ 10) มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกัน และแบ่งงานกันทําตามความรู ้ ํความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ 11) มีครู ที่ปรึ กษา คอยแนะนํา ดูแลการประชุมกลุ่ม ดูแลการทํางานร่ วมกัน และระบบบัญชี 12) เป็ นงานอาชีพที่น่าสนใจ ส่ งเสริ มความสามารถในการจัดการ ส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันไดเ้ รียนรู้จรกประสบการณ์ชีวิตจริง และส่งเสริมการคิดเป็น ทาเป็น และแกปัญหาได้ ํ ้ 5. ดําเนินการตามโครงการ มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ดังนี้ ้ 5.1 ข้ันเตรียมการ 1) ศึกษาดูการปฏิบติงานอาชีพจากสถานประกอบการในท้องถิ่น หรื อแหล่งวิทยาการ ั(หรือจาก VCD) 2) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 3) จัดเตรี มสถานที่ทาการผลิต ํ 4) จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ สําหรับการผลิตแต่ละครั้ง 5) กําหนดสถานที่ และวิธีการจําหน่ายผลผลิต 5.2 ข้ันดําเนินการ ํ 1) ดําเนินการผลิต/บริ การตามที่กาหนดไว้(เท่าที่ลูกค้าต้องการ) 2) กําหนดราคาจําหน่าย 3) ดําเนินการจัดจําหน่าย 4) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย 5) จดบันทึกการปฏิบติงาน(ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค) มีหวข้อ ดังนี้ ั ั 5.1) วัน เดือน ปี ที่ปฏิบติงาน ั 5.2) บันทึกการปฏิบติงาน ั 5.3) ปั ญหา/อุปสรรค ั ้ 5.4) ส่ิ งที่ปฏิบติ/แกไขแลว/ขอเสนอแนะ ้ ้ 5.5) ผตรวจบนทึก/ผนิเทศ ู้ ั ู้ 6) บนทึกการประชุมทุกคร้ ัง ัดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  6. 6. 6 5.3 ขั้นประเมินผล 1) รายงานการเงินของโครงการ และสรุ ปผลการดําเนินโครงการ อย่างน้อยมีหวข้อ ัต่อไปน้ ี 1.1) แสดงสถานการณ์เงิน - งบกําไร ขาดทุน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ - งบดุลแสดงยอดจํานวนเงินสด ทรัพยสินอื่น ๆ เจาหน้ ี และทุน ์ ้ - ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุน ใหผร่วมลงทุน(ถามี) ํ ้ ู้ ้ 1.2) ปั ญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 1.3) ขอเสนอแนะสาหรับการดาเนินโครงการคร้ ังต่อไป หรือสาหรับผสนใจ ้ ํ ํ ํ ู้ทําโครงการอาชีพชนิดเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน ในการดาเนินการส่งเสริมใหนกเรียนไดสมผัสกับอาชีพต่าง ๆ ด้วยการประกอบอาชีพด้วยตนเอง ํ ้ ั ้ ัอาจจะมีคณะทํางาน 1 คณะคอยดูแล อานวยความสะดวกใหการดาเนินงานอาชีพของนกเรียนแต่ละกลุ่ม ํ ้ ํ ัประสบความสําเร็ จ ซึ่งคณะกรรมการคณะนี้ อาจจะมีหน้าที่ ดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่ าย เข้าใจการส่ งเสริ มการฝึกการประกอบอาชีพให้กบ ันกเรียน ั 2. เยียมเยียนที่ปรึ กษาโครงการอาชีพ และเยียมเยียนนักเรี ยนขณะทํางานอาชีพ ่ ่ 3. ให้คาปรึ กษา แนะนําในการปฏิบติงานส่ งเสริ มให้นกเรี ยนฝึ กประกอบอาชีพ ํ ั ั 4. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานส่ งเสริ มการฝึ กประกอบอาชีพให้กบนักเรี ยน ั 5. อานวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และอื่น ๆ ตามความจําเป็ น ํ 6. จัดกิจกรรมแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมการความสามารถด้านอาชีพของนักเรี ยน 7. จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตของนักเรี ยน 8. จัดทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาชีพ 9. จัดอภิปราย และเชิญวิทยากรผูประสบความสําเร็ จในอาชีพ ให้ความรู ้แก่ครู และนักเรี ยน เพื่อเพิม ้ ่ความเข้าใจการประกอบอาชีพแก่ครูและนกเรียน ใหมีความรู ้เรื่ องนี้ ที่ทนสมยและเป็ นปัจจุบน ั ้ ั ั ั 10. เผยแพร่ การดําเนินงานการฝึ กการประกอบอาชีพของนักเรี ยนแก่บุคคลทัวไป ่ 11. ประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบตร โล่ ให้แก่นกเรี ยนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานดีเด่น ั ัตัวอย่ างแบบบันทึกการปฏิบติงานฝึ กประกอบอาชีพของนักเรียน ัวนเดือนปี ั รายการปฏบัติ ิ ปัญหา/อุปสรรค และ ผู้ปฏิบัติ การแก้ไขดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  7. 7. 7ตัวอย่ างแบบฟอร์ มบัญชีบัญชีเงินสดวนเดือนปี ั รายการ รับ จ่าย คงเหลอ ืบัญชีอุปกรณ์วนเดือนปี ั รายการ จํานวนเพม ิ่ จํานวนลด คงเหลอ ืบัญชีเจ้ าหนี้วนเดือนปี ั รายการ จํานวนเพม ิ่ จํานวนลด คงเหลอ ืบัญชีทุนวนเดือนปี ั รายการ จํานวนเพม ิ่ จํานวนลด คงเหลอ ื งบกาไร ขาดทุน ํ ชื่อกิจการ.................................................................................... สําหรับงวด สิ้นสุด.......................................รายได้ รายไดจากการขาย ้ ......................บาท หก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด(ถ้ามี) ั ......................บาทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ......................บาท ค่าใช้จ่าย ......................บาทดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  8. 8. 8 รวมค่าใช้จ่าย ......................บาท กําไรจากการขาย ..................บาทการแบ่งกาไร ขาดทุน ํ ํ ได้กาไรสุ ทธิ ......................บาท กนไวสาหรับขยายกิจการ ั ้ ํ ......................บาท กําไรที่ตองแบ่งให้ผร่วมลงทุน ้ ู้ ......................บาท งบดุล ชื่อกิจการ........................................................ งบดุลเมื่อวันที.่ ...............................................ทรัพย์ สิน เงินสด ......................บาท สิ นค้าคงเหลือปลายงวด(ถ้ามี) ......................บาท อุปกรณ์ ......................บาทหนีสินและทุน ้ เจาหน้ ี ้ ......................บาท ทุน ก.................................. ......................บาท ข...................................... ......................บาท ค...................................... ......................บาท สํารองสําหรับขยายกิจการ ......................บาท สรุ ปผลการปฏิบัตงานโครงการ ิชื่อโครงการ..............................................................................ทรัพย์ สินเมื่อเริ่มกิจการ เงินสด .............................บาท เงินฝากธนาคาร(ประเภท..................) .............................บาท อุปกรณ์ เครื่ องใช้ เครื่ องมือ(ตีราคา) .............................บาท อื่น ๆ (ระบุ)...................................... .............................บาท รวม .............................บาทหนีสินและทุนเมื่อเริ่มกิจการ ้ เงินยืมจาก(โรงเรี ยน, ..............) .............................บาท ทุนของกิจการ .............................บาท รวม .............................บาทดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  9. 9. 9ผลการดําเนินงาน1. ระยะเวลาดําเนินการ(เริ่ มเมื่อ........./.............../............ สิ้ นสุ ดเมื่อ.........../............./...............) ดําเนินการได้ตามเวลาที่กาหนดในโครงการ ํ เสร็ จก่อนกําหนดเวลา เพราะ.................................................................................................... เสร็ จสิ้ นหลังกําหนดเวลา เพราะ.............................................................................................. ํ2. เป้าหมายที่กาหนดในโครงการ จํานวนผลผลิต......................................... จํานวนบริ การ..........................................3. ผลการผลิตหรื อบริ การ เป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้จานวน...................................................... ํ เกินเป้ าหมาย ได้จานวน.................................................................. ํ ตํ่ากว่าเป้ าหมาย ได้จานวน.............................................................. ํ ไม่ไดทา ้ ํ4. การผลิต/การบริ การที่ทาได้เกินเป้าหมาย ไดแก่……………………………………………………… ํ ้ สาเหตุเพราะ.........................................................................................................................................5. ผลการผลิต/การบริ การที่ต่ากว่าเป้ าหมายของโครงการ ได้แก่……………………………………….. ํ สาเหตุ เพราะ........................................................................................................................................6. รายได้จากการดําเนินการผลิต/บริ การตามโครงการ ํ ได้รับรายได้ตรงตามที่กาหนดไว้ จํานวน.........................................บาท ํ ได้รับรายได้สูงกว่าที่กาหนดไว้ จํานวน...........................................บาท ํ ได้รับรายได้ต่ากว่าที่กาหนดไว้ จํานวน...........................................บาท ํ7. ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อดําเนินการผลิต/การบริ การตามโครงการ จ่ายต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายตรงตามที่กาหนดไว้............................บาท ํ จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายสู งกว่าที่กาหนดไว้...............................บาท ํ จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าที่กาหนดไว้................................บาท ํ8. ได้รับผลกําไร/ขาดทุนจากการปฏิบติตามโครงการ คือ ั ํ ได้กาไรสุ ทธิ จํานวน......................................บาท ขาดทุนสุ ทธิ จํานวน.......................................บาท9. ทรัพยสินในวนสิ้นสุดโครงการ(ก่อนจ่ายกาไร/เงินปันผล) ์ ั ํ เงินสด ...............................บาท เงินฝากธนาคาร ...............................บาท อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตีราคาเป็ นเงิน ...............................บาทดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.
  10. 10. 10 อื่น ๆ................................................ ................................บาท10. ไดจดสรรผลกาไร/ขาดทุน ใหแก่ผร่วมทุน ดังนี้ ้ั ํ ้ ู้ ผูลงหุน ได้รับหุนละ................บาท จํานวน............หุน เป็ นเงินจ่ายรวมทั้งสิ้ น..............บาท ้ ้ ้ ้ ................................................................ รวมเป็ นเงิน..............................บาท11. ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน(โบนส)ใหแก่กรรมการดาเนินงานของกิจการ ดงน้ ี(ถามี) ั ้ ํ ั ้ จ่ายให้ผดาเนินการทุกคน ๆ ละ........................บาท รวมจ่ายทั้งสิ้ น..........................บาท ู้ ํ จ่ายให้ผจดการ.....................บาท ู้ ั จ่ายให้คณะกรรมการ คนละ.............บาท รวมจ่ายทั้งสิ้ น........................บาท ลงชื่อ......................................................ผูสรุ ป ้ (.....................................................)ดร.เฉลม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพนทการศึกษาลาพูน เขต 1. ิ ื้ ี่ ํ พฤษภาคม 2553.

×