โครงงานอาชีพ ม.ต้น

8,110 views

Published on

โครงงานอาชีพ ม.ต้น โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานอาชีพ ม.ต้น

 1. 1. เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระเลิศลําศิลปะ แดนธรรมทะเลงาม ้
 2. 2. โครงงาน ผู้จัดทํา อาชีพ นายเกษม เลียบดี ประธานภาพสวยด้ วย นางสาวศศิชา เทพลาลก กรรมการ ํ ึ นางสาวภัทร์ ชา ทองย้ อย กรรมการ มอเรา ื ครูที่ปรึกษา ครูรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ํ สพม. เขต 10
 3. 3. ที่มาและความสําคัญ เนื่องด้ วยจังหวัดเพชรบุรีมสถานทีสําคัญและ ี ่ แหล่ งท่ องเทียวมากมายและนอกจากนียงเป็ นเมืองที่ ่ ้ั โครงงาน ประทับของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้ แก่ รัชกาลที่ อาชีพ 4,5,6 ซึ่งเป็ นทีรู้ จกแก่ บุคคลทัวไป ทางกลุ่มของข้ าพเจ้ าจึง ่ ั ่ภาพสวยด้ วย คิดทีจะส่ งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ความงาม ่ มอเรา ื ของจังหวัดเพชรบุรีให้ เป็ นทีรู้ จกอย่ างกว้ างขวางและ ่ ั นํามาสร้างอาชีพเพอให้เกดรายได้ ื่ ิ
 4. 4. ที่มาและความสําคัญ ด้วยเหตุนีทางกล่ มจงได้จดทาโครงงานอาชีพ ้ ุ ึ ั ํ “ภาพสวยด้ วยมือเรา” โดยมความคดสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง ี ิ แสดงออกถึงการวาดภาพลายเส้ นโดยการนําสถานทีสําคัญ ่ และแหล่งท่องเทยวของจงหวดเพชรบุรีนํามาใช้เป็น “ลาย ี่ ั ั โครงงาน ภาพวาด” นอกจากนีทางกลุ่มได้ นําความรู้ ทักษะ ้ อาชีพ ประสบการณ์ จากการเรียนวิชาศิลปะเรื่องการวาดภาพภาพสวยด้ วย ลายเส้ น มาประยุกต์ ใช้ ในการทําโครงงานครั้งนีและ ้ มอเรา ื สามารถจดทาภาพวาดลายเส้นได้สวยงามนําไปใช้ ั ํ ประโยชน์ เป็ นของทีระลึก ของตกแต่ ง ให้ แก่ นักท่ องเทียว ่ ่ และผู้ทสนใจในงานศิลปะ ี่
 5. 5. ที่มาและความสําคัญ ในการจัดทาโครงงานอาชีพ “ภาพสวย ํ ด้วยมอเรา” ทางกล่ ุมได้นําหลกวงจรคุณภาพ ื ั PDCA มาบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจ โครงงาน อาชีพ พอเพยงสู่ งานอาชีพเพอจัดทาภาพวาดสถานที่ ี ื่ ํภาพสวยด้ วย สําคญและแหล่งท่องเทยวของจังหวดเพชรบุรี ั ี่ ั มอเรา ื ได้สวยงามสามารถจัดจําหน่ายก่อให้เกดรายได้ ิ ระหว่างเรียนและใช้เป็นแนวทางในการประกอบ อาชีพได้
 6. 6. วตถ ุประสงค ์ ั 1.เพอนําความรู้ ทกษะและประสบการณ์จากการ ื่ ั เรียนวชาศิลปะมาใช้ในการจัดทาโครงงาน ิ ํ อาชีพ “ภาพสวยด้ วยมอเรา” ื โครงงาน 2.เพอฝึกทกษะการทางานอย่างเป็น ื่ ั ํ อาชีพ กระบวนการภาพสวยด้ วย 3.เพอจัดทาภาพวาดลายเส้นทส่งเสริมสถานที่ ื่ ํ ี่ มอเรา ื สําคญและแหล่งท่องเทยวของจังหวดเพชรบุรี ั ี่ ั ได้สวยงาม
 7. 7. วตถ ุประสงค ์ ั 4.เพอบูรณาการในด้านเศรษฐกจ ื่ ิ โครงงาน พอเพยงส่ ู งานอาชีพ ี อาชีพภาพสวยด้ วย 5.เพือสามารถจําหน่ ายก่ อให้ เกิดรายได้ ่ มอเรา ื และใช้เป็นแนวทางในการประกอบ อาชีพได้ต่อไป
 8. 8. เปาหมายเชิงปรมาณ ้ ิ -หลังจากดําเนินโครงงานสามารถ จัดทําภาพวาดลายเส้ นสถานทีสําคัญ ่ โครงงาน อาชีพ และแหล่งท่องเทยวของจังหวด ี่ ัภาพสวยด้ วย เพชรบุรีได้จํานวน 40 ชิ้นและมีรายได้ มอเรา ื คนละ 533 บาท
 9. 9. เปาหมายเชิงค ุณภาพ ้ -ทางกล่ มผู้จัดทาสามารถจัดทาภาพวาดลาย ุ ํ ํ เส้นลายสถานทสําคญและแหล่งท่องเทยวของ ี่ ั ี่ โครงงาน จังหวดเพชรบุรีได้สวยงามเหมาะสําหรับเป็น ั อาชีพภาพสวยด้ วย ของทระลก ของตกแต่ง และจัดจําหน่าย ี่ ึ มอเรา สําหรับนักท่องเทยวและผ้ ูทสนใจ ทาให้เกด ื ี่ ี่ ํ ิ รายได้ระหว่างเรียนและใช้เป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพได้จริง
 10. 10. ระยะเวลาในการดํา เนิ น งาน 50 วั น งบประมาณเรารวบรวมจากสมาชิ ก 3 คน คนละ 300 บาท รวมเป็ นเงิ น 900 บาท โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื สถานที่ ใ นการดํา เนิ น งาน ห้ องปฏิ บั ติ ก ารตั ด เย็ บ โรงเรี ย นชะอา คุ ณ หญิ ง เนื่ อ งบุ รี ํ
 11. 11. ผลที่คาดว่าจะไดรบ ้ ั 1.ทางกลุ่ มสามารถนําความรู้ นําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการเรียนวิชา โครงงาน อาชีพ ศิลปะมาใช้ ในการจัดทําโครงงานอาชีพ ภาพ “ภาพสวยด้ วยมือเรา”สวยด้ วยมือ 2.ทางกลุ่ มมีประสบการณ์ ในการทํางาน เรา อย่ างเป็ นกระบวนการ
 12. 12. ผลที่คาดว่าจะไดรบ ้ ั 3.ทางกลุ่ มสามารถจัดทําภาพวาดทีส่งเสริมสถานที่ ่ สําคญและแหล่งท่องเทยวของจังหวดเพชรบุรีได้ ั ี่ ั สวยงามจริงและนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ หลายอย่ าง โครงงาน 4.ทางกล่ ุมสามารถบูรณาการเศรษฐกจพอเพยงเข้าส่ ู ิ ี อาชีพ งานอาชีพ ภาพสวยด้ วยมือ 5.ทางกลุ่มสามารถจัดจําหน่ายก่อให้เกดรายได้ ิ เรา ระหว่างเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคตได้
 13. 13. วิ ธวิ ธารดา เนิ น งาน ี ก ี ก ารดํํา เนิ น งาน ข้ันตอนเพอกาหนดเป้าหมาย วางแผน ( Plan ) ื่ ํ ข้ันตอนการทางานตามโครงงานปฏิบัติ ( Do ) ํ โครงงาน อาชีพ ขั้นตอนพัฒนา ภาพ ( Check )พฒนา ัสวยด้ วยมือ ข้ันตอนการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ํ เรา พฒนา ( Action ) ั
 14. 14. วิ ธี ก ารดํา เนิ น งาน ชื่ อ โครงงานอาชี พ ภาพสวยด ว ยมื อ เรา การวางแผน (P ) PLAN โครงงาน ร่ วมกันวิเคราะห์ ความต้ องการจะทํา อาชีพ โครงงานอะไร ใช้ วสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ั ภาพ ใด แหล่งความรู้ ศึกษาจากใคร ความสวยด้ วยมือ เรา ถนัด ความสามารถมหรือไม่ ี
 15. 15. ชื่ อ โครงงานอาชี พ าํภาพสวยด ว ยมื อ เรา วิ ธวิ ธารดาเนิ น งาน ี ก ี ก ารดํ เนิ น งาน ปฏบัติ (D) DO ิ โครงงาน โครงงาน สมาชิกในกล่ ุมร่วมกนปฏิบัติงาน ั อาชีพ อาชีพ ตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างมความ ีภาพสวยยภาพสวยด้ ว รับผิดชอบต่ อตนเอง และสั งคมดวยมเราเรา มอ อ ื ื ส่วนรวม
 16. 16. วิ ธวิ ธารดภาพสวยด ี ก ี ก ารดํํา เนิ น งาน ชื่ อ โครงงานอาชี พ า เนิ น งาน ว ยมื อ เรา การตรวจสอบ (C) CHECK โครงงาน โครงงาน เมอลงมอปฏิบติงานผลตชิ้นงานต่างๆ ต้อง ื่ ื ั ิ อาชีพ ตรวจสอบ การปฏิบติงานเป็ นระยะ ๆ เช่ น มี ั อาชีพภาพสวยภาพสวยด้ วย ปัญหาหรือไม่ ผลงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ดวมอเราเรา ยมอ ื ื อย่างไรและสามารถแก้ไข ดาเนินการอะไรบ้าง ํ
 17. 17. ชื่ อ โครงงานอาชี พ าํภาพสวยด ว ยมื อ เรา วิ ธวิ ธารดาเนิ น งาน ี ก ี ก ารดํ เนิ น งาน การประเมนผล (A) ACTION ิ โครงงาน ประเมนผลการปฏิบตงานเป็นระยะ ถ้ามี ิ ั ิ โครงงาน อาชีพ ปัญหาให้นําปัญหาน้ัน มาแก้ไขปรับปรุง อาชีพภาพสวยภาพสวยด้ วย และรายงานการพฒนางาน สรุปผลการ ัดวยมเราเรา มอ อ ื ื ดาเนินงาน ํ
 18. 18. สร ป ผลการดํา เนิ น งาน ุ 1.ทางกลุ่มผู้จัดทาสามารถนําความรู้ ทกษะและ ํ ั ประสบการณ์จากการเรียนวชาศิลปะมาใช้ในการ ิ จัดทาโครงงานเราได้จริง ํ โครงงาน 2.ทางกลุ่ มผู้จัดทําสามารถจัดทําภาพวาดลวดลายที่ อาชีพภาพสวยด้ วย เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเทยวของจังหวดเพชรบุรี ี่ ั มอเรา ื เพือใช้ เป็ นของตกแต่ งและเป็ นของทีระลึกได้ ่ ่ จํานวน 40 ชิ้น
 19. 19. สร ป ผลการดํา เนิ น งาน ุ 3.ทางกล่ มสามารถบูรณาการความรู้ ด้าน ุ โครงงานอาชีพให้เข้ากบหลกปรัชญาเศรษฐกจ ั ั ิ โครงงาน พอเพยง คอ ความพอประมาณ ความมเี หตุผล ี ื อาชีพภาพสวยด้ วย มภูมคุ้มกน เป็นพนฐานความรู้ คู่คุณธรรม โดย ี ิ ั ื้ มอเรา ื ใช้ความคดสร้างสรรค์และความร่วมมอของ ิ ื สมาชิกในกล่ ุม
 20. 20. สร ป ผลการดํา เนิ น งาน ุ 4.ทางกล่ ุมได้ดาเนินงานเป็นระยะเวลา 50 วนทางกล่ ุม ํ ั ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการศึกษาข้ อมูล ํ โครงงาน การวางแผน การเตรียมงาน แบ่งหน้าทผู้รับผดชอบตาม ี่ ิ อาชีพ ความถนัดมี การดําเนินงานจริง ตรวจสอบคุณภาพและภาพสวยด้ วย ปรับปรุงงานเป็ นระยะและสรุปผลงาน วิเคราะห์ ข้อมูล มอเรา รายงานผลเพอพฒนาสู่ โครงงานอาชีพ ื ื่ ั
 21. 21. สร ป ผลการดํา เนิ น งาน ุ 5. สามารถจําหน่ายก่อให้เกดรายได้ระหว่าง ิ เรียนและใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพ โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 22. 22. สร ุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทางกล่ ุมได้รวมเงนจากสมาชิก 3 คน คนละ 300 ิ บาท เป็นเงน 900 บาท นําไปซื้ออุปกรณ์ มาทําครั่งที่ 1 คด ิ ิ เป็นเงน 760 บาท ทาได้จานวน 20 ชิ้น โดยเป็ นค่ าอุปกรณ์ ิ ํ โครงงาน ชิ้นละ 32 บาท ค่าแรง 50 บาท เป็นกาไร 62 บาท จงขายใน ํ ึ อาชีพ ราคาภาพละ 150 บาทขายได้เป็นเงน 3000 บาท จงนําไป ิ ึภาพสวยด้ วย ซื้ออุปกรณ์ ในครั่งที่ 2 เป็นเงน 340 บาท เพราะเนื่องจาก ิ มอเรา ื อุปกรณ์ ในครั่งแรกสามารถใช้ ได้ อยู่ทาไดจํานวน 20 ขาย ํ ได้อกเป็นเงน 3,000 บาท ี ิ
 23. 23. สร ุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นรายรับ 6,900 บาท แบ่งเป็นทุน 900 บาท ค่าแรง 2,000บาท ค่าอุปกรณ์ 1,100บาท โครงงาน เหลอกาไร 2,900 บาท ื ํ อาชีพภาพสวยด้ วย นําไปจัดทาชุดฝึกสร้างสรรค์การวาดลายเส้น ํ มอเรา ื 1,300บาท เหลือผลกําไร 1,600 บาท แบ่งกบ ั สมาชิกคนละ 533 บาท
 24. 24. ผลที่ไดรบ ้ ั -เราสามารถจัดทาภาพวาดทเี่ ป็นการส่งเสริม ํ สถานทได้ตามทต้องการ ี่ ี่ โครงงาน -สามารถจัดจําหน่ายก่อให้เกดราได้ระหว่าง ิ อาชีพ เรียนและใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ภาพสวย -ทางกล่ มได้มการพฒนาให้มรูปแบบมากขน ุ ี ั ี ึ้ด้ วยมือเรา เช่น กระเป๋า เสื้อ และปกไดอารี่ สําหรับเป็น ทางเลอกให้แก่ผู้สนใจ ื
 25. 25. ขอเสนอแนะ ้ ทางกล่ ุมเสนอให้ทาโครงงานต่อเพราะมี ํ ผู้สนใจงานททาและมการจัดทารูปแบบให้ ี่ ํ ี ํ หลากหลายมากยงขน ิ่ ึ้ โครงงาน อาชีพ ภาพสวยด้ วยมือเรา
 26. 26. แนวทางการนําไปใช้ 1. จัดแสดงและเผยแพร่ ผลงานรู ปแบบการจัด นิทรรศการในงานโรงเรียนพระราชทานและเผยแพร่ ในงานศิลปวฒนธรรมของจงหวดเพชรบุรี ั ั ัโครงงาน 2. นําผลงานมาพัฒนาให้ มรูปแบบทีดขนจากรู ป ี ่ ี ึ้ อาชีพ แบบเดิม ภาพสวย 3. มีการวางแผนและมีกระบวนการทํางานไปใช้ ในด้ วยมือเรา การประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ 4. สร้างจตสํานึกในการรักและชื่นชมใน ิ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
 27. 27. การพฒนาสโู่ ครงงานอาชีพ ั 1. ทางกลุ่มได้ จัดทําชุ ดฝึ ก “สร้ างสรรค์ การวาดภาพ ลายเส้ น” สํ าหรับผู้ที่สนใจการวาด นําไปฝึ กวาดเอง 2. ทางกลุ่มได้ ต่อยอดโครงงาน โดยการทําเสื้อเพ้ นท์ ปกไดอารี่ กระเป๋ าเพ้ นท์ เพือเป็ นทางเลือกให้ แก่ ผ้ ที่ ่ ู โครงงาน สนใจ อาชีพภาพสวยด้ วย 3. ทางกลุ่มได้ เพิมช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยมีการ ่ มอเรา ื จําหน่ ายทางเว็บไซต์ ขายสิ นค้ าออนไลน์ http//Krujhim.net/khunying-shop เพือเป็ นการขยาย ่ ตลาดและเป็ นที่ร้ ูจักมากยิงขึน ่ ้
 28. 28. การพฒนาสโู่ ครงงานอาชีพ ั โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 29. 29. โรงเรียนชะอาคุณหญงเนื่องบุรี ํ ิ โครงงาน การนําเสนอและ เผยแพร่ ผลงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 30. 30. โรงเรียนชะอาคุณหญงเนื่องบุรี ํ ิ โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 31. 31. โรงเรียนชะอาคุณหญงเนื่องบุรี ํ ิ โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 32. 32. โรงเรียนชะอาคุณหญงเนื่องบุรี ํ ิ โครงงาน อาชีพภาพสวยด้ วย มอเรา ื
 33. 33. โรงเรียนชะอาคุณหญงเนื่องบุรี ํ ิ โครงงาน อาชีพ สวัสดีครั บ/ค่ ะ…..ภาพสวยด้ วย มอเรา ื

×