Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pentadbiran buruh di malaysia kajian kes terkini

4,477 views

Published on

Tugasan Pentadbiran Buruh di Malaysia - Kajian Kes dan kronologi kes

Published in: Education

Pentadbiran buruh di malaysia kajian kes terkini

 1. 1. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Definisi Perundingan ialah satu proses di mana dua orang atau sebuah kumpulan berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai sesuatu isu atau tindakan di mana terdapat sedikit perbezaan dalam kepentingan, matlamat atau kepercayaan. Menurut kamus Dewan edisi ketiga pula mengatakan bahawa rundingan ialah perbincangan antara dua atau banyak untuk menyelesaikan masalah (pertelingkahan,persengketaan, dan sebagainya atau mencapai sesuatu persetujuan) rundingan dengan menggunakan meja bulat sebagai menunjukkan bahasa pihak-pihak yang terlibat mempunyai taraf yang sama serta bersungguh-sungguh dalam menangani sesuatu hal (muka surat 1159). Jika dilihat akan terminologi tersebut, kita boleh mengatakan bahawa rundingan boleh menyeimbangkan antara satu dengan yang lain mengenai dasar, peranan dan keupayaan berkongsi pendapat dan saling melengkapi atau kaedah menang-menang dalam memperhalus sesuatu masalah. 1.2 Definisi khusus perundingan pula menurut kata Bussman & Muller (1992):..”the communication process of a group of agents in order to reach a mutually accepted agreement on some matter”. Manakala menurut pula kata Lewicki, Sauders, dan Minton (1997): “Sesuatu proses formal yang berlaku apabila dua pihak cuba mencari penyelesaian dalam konflik yang rumit”. 1.3 Kesatuan Sekerja atau “Kesatuan” berdasarkan buku Akta Kesatuan Sekerja 1959 bermaksud apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-orang kerja atau majikan-majikan, iaitu orang-orang kerja di mana tempat pekerjaan mereka adalah di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak, mengikut mana yang berkenaan, atau majikan-majikan yang mengambil orang-orang kerja di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak, mengikut mana yang berkenaan. 1 201647
 2. 2. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 2.0 OBJEKTIF PERUNDINGAN 2.1 Objektif perundingan di sini adalah untuk membenarkan kedua-dua pihak di antara kesatuan sekerja dan pihak majikan bersetuju dengan apa yang dituntut oleh pihak pekerja serta melaksanakan tanggungjawab sosial. 2.2 Selain itu juga, pihak majikan dan kesatuan dapat mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini seperti berpiket dan mogok. 2.3 Sebarang perundingan haruslah dilakukan dengan sikap keterbukaan dan mampu menghasilkan satu impak yang baik daripada segi hubungan diantara pihak majikan dan kesatuan serta seterusnya dapat memuaskan hati semua pihak. 2.4 Pihak majikan dapat bekerjasama dengan pihak kesatuan dalam menyelesaikan segala bentuk permintaan yang boleh dipenuhi berdasarkan peraturan-peraturan yang telah sedia ada atau boleh juga diperbaiki peraturan-peraturan terma-terma pekerjaan ketika terdapat permohonan pekerja baharu sama ada dari dalam dan luar negara. 2.5 Selaras dengan syarikat bumiputera yang rata-rata yang beragama Islam, perundingan merupakan salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim di antara pihak majikan dan pekerja. 3.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI Halal Murni Sdn Bhd. merupakan organisasi yang agak terkenal di Malaysia. Syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 2010. Syarikat ini mempunyai kakitangan seramai 350 orang yang terdiri daripada pelbagai lapisan jawatan. Organisasi ini bertanggungjawab dalam mengeluarkan mutu makanan halal yang dipasarkan di dalam dan luar negara. Syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. yang berpangkalan di Shah Alam telah mengaut keuntungan bersih puluhan jutaan ringgit pada setiap tahun. Produk halal yang 2 201647
 3. 3. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA dipasarkan adalah seperti daging, ayam, tenusu serta barang-barang di dalam tin. Berdasarkan keupayaan syarikat tersebut, syarikat telah memperkembangkan lagi keupayaan organisasi dengan membuka kilang baharu, menambah daripada segi aset alih dan tak alih serta telah membuat pengambilan staf baharu untuk menambah pengeluaran syarikat agar lebih efisien. Syarikat ini juga telah menyenaraikan syarikatnya di Bursa Saham Malaysia. 3.1 Objektif Syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. i. Memperkembangkan dan memperluaskan eksport makanan halal di luar negara. ii. Ingin menjadi salah satu organisasi pengeluaran halal bumiputera yang terkenal di dalam dan luar negara. iii. Membina jalinan syarikat berdasarkan komunikasi dan pemasaran luar. iv. Untuk mencapai keuntungan yang seimbang dan menjaga kebajikan pekerja. v. Menambah usahawan bumiputera seperti saranan mantan Perdana Menteri yang ke -4 4.0 KRONOLOGI PENUBUHAN KESATUAN PEKERJA Kesatuan Sekerja telah ditubuhkan pada 30 Disember 2005 oleh staf yang terdiri daripada pelbagai lapisan Jawatan daripada pegawai sehinggalah staf am. Staf berasa perlunya ada kesatuan bagi membawa suara mereka agar perkara seperti era zaman kemelesetan ekonomi 80an dan 90an tidak akan membuatkan mereka kehilangan pekerjaan, pembekuan pengambilan pekerja dan kenaikan pangkat, pemberian bonus juga dihentikan sementara, tuntutan lebih masa juga tidak dibenarkan. Lantaran implikasi sejarah tersebut, staf-staf telah menubuhkan kesatuan sekerja dengan tujuan agar dapat melindungi hak pekerja serta membantu syarikat dalam memikirkan 3 201647
 4. 4. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA pelbagai alternatif bagi mengharungi kegawatan ekonomi yang sedang berlaku. Ketua Syarikat Halal Murni dan pihak pengurusan tertinggi telah bersetuju agar pihak pekerja menubuhkan kesatuan sekerja atas dasar perlu adanya keseimbangan yang bakal wujud dalam organisasi tersebut nanti. Oleh yang demikian, pihak pekerja telah melantik Encik Ramli bin Ngah yang berjawatan Pegawai Eksekutif kanan berserta ahli-ahli jawatankuasa (8 orang) lain yang berlainan jawatan agar menerajui pertubuhan Kesatuan Pekerja untuk sementara waktu sebelum mendaftarkan kesatuan ini secara rasmi kelak. 4.1 Tujuan penubuhan Kesatuan Pekerja Syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. 4.1.1 Tujuan utama penubuhan Kesatuan Sekerja ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja bawahan khususnya agar tidak dieksploitasi dan wewenang diberhentikan ketika masalah ekonomi. 4.1.2 Selain itu juga, penubuhan ini juga dapat memberi satu ruang suara kepada pekerja untuk menyampaikan hasrat,nasihat dan pandangan mereka kepada majikan agar dapat memperbaiki masalah syarikat dan meningkatkan mutu serta kualiti pengurusan mereka. 4.1.3 Dapat berinteraksi dan mempererat lagi hubungan pekerja dan majikan agar sentiasa harmoni. 4.1.4 Pihak majikan juga boleh menyuarakan pendapat dan pandangan kepada staf melalui Kesatuan Sekerja seperti disiplin,keuntungan syarikat agar pekerja mempunyai perantara dan mengetahui mengenai syarikat melalui kesatuan sekerja. 4.2 Proses Penubuhan Kesatuan Sekerja Syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. 4.2.1 Terlebih dahulu pihak pekerja telah menyuarakan hasrat sesama mereka agar menubuhkan Kesatuan Sekerja Syarikat demi kepentingan semua. 4 201647
 5. 5. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 4.2.2 Staf-staf telah membuat pemilihan berdasarkan kebolehan dan keupayaan staf-staf yang mewakili mereka kelak dalam menyuarakan hasrat dan pandangan. Malahan bukan itu sahaja, staf-staf syarikat telah meminta persetujuan secara peribadi ke atas staf-staf yang terpilih dalam menubuhkan kesatuan. Staf-staf yang terpilih telah bersetuju dan menerima cadangan tersebut 4.2.3 Pemilihan Ahli Kesatuan telah dibuat dan terdapat 7 orang yang akan mewakili mereka iaitu Encik Ramli bin Ghah sebagai Pengerusi Kesatuan, Setiausaha adalah Encik Shahrulnizam bin Shahamdin serta selebihnya adalah ahli-ahli jawatankuasa sementara telah dilantik secara rasminya. 4.2.4 Encik Ramli bin Ghah telah pergi mendaftarkan pertubuhan ini agar ianya menjadi lebih rasmi dan sah di sisi undang-undang melalui pengisian borang di pejabat pendaftaran untuk dibuat permohonan. 4.2.5 Encik Ramli bin Ghan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya 7 orang anggota kesatuan yang terdiri daripada pengawai-pegawainya. Malahan permohonan tersebut hendaklah disertakan dengan fee (yuran) sebagai mana yang ditetapkan dan sesalinan bercetak dalam bahasa kebangsaan kaedah-kaedah kesatuan sekerja itu hendaklah ditandatangani oleh anggota kesatuan sekerja yang terlibat. 4.2.6 Setelah segala syarat telah dipersetujui dan diikuti, sijil pendaftaran kesatuan telah dikeluarkan dan secara rasminya Kesatuan Sekerja Halal Murni Sdn. Bhd. telah ditubuhkan. Malahan pihak majikan Halal Murni Sdn. Bhd juga telah memperakukan penubuhan dan mengucapkan 5 201647
 6. 6. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA tahniah kerana telah berjaya menubuhkan kesatuan tersebut dengan jayanya. 5.0 MASALAH YANG TIMBUL 5.1 Pertikaian pekerjaan antara majikan dengan pekerja boleh berlalu beberapa keadaan. Sebagai contoh, apabila pekerja tidak berpuas hati dengan tindakan majikan misalnya, tidak atau lewat membayar upah atau gaji; majikan tidak berpuas hati dengan prestasi pekerja; berlaku perubahan terma perkhidmatan, dan sebagainya. Pertikaian tersebut, seandainya tidak dapat diselesaikan oleh kedua-dua pihak,boleh membawa kepada litigasi kes yang berpanjangan. 5.2 Pada awal bulan Januari 2008, terdapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji kepada staf –staf yang terlibat. Terdapat beberapa staf yang tidak berpuas hati dengan pemberian kenaikan dan pelarasan gaji tersebut. Staf –staf ini merupakan staf yang berpangkat Pembantu Penyelia yang telah memberi tahu kepada pihak kesatuan dan menerangkan permasalahan mereka. 5.3 Sebelum itu, pihak Kesatuan Pekerja meminta staf yang terlibat membuat surat secara rasmi berkenaan dengan kenaikan gaji dan melalui surat tersebut, pihak kesatuan sekerja membawa kes mereka ke mesyuarat khas untuk dibincangkan. 5.4 Berdasarkan beberapa perjumpaan yang serius, pihak pengurusan telah memberikan sebab berkenaan tindakan mereka untuk tidak menyenaraikan staf-staf tersebut dalam pelarasan gaji atas sebab mereka terikat dengan jawatan Penolong Penyelia. 5.5 Oleh yang demikian, pihak penyelia tidak berpuas hati dan memaklumkan kepada pihak kesatuan agar perkara ini dibawa ke muka pengadilan seterusnya menyelesaikan masalah ini dengan segera. 6 201647
 7. 7. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 6.0 KRONOLOGI KES YANG DI BAWA KE MAHKAMAH UNTUK MENCARI JALAN PENYELESAIAN 6.1.1 Aduan: Isu pertama yang dibawa oleh kesatuan sekerja Syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. ialah pihak kesatuan telah membuat aduan di bawah Seksyen 56(1) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bahawa pihak majikan (responden) telah gagal mematuhi Artikel 26 dan 27 Perjanjian Kolektif (No. Pengiktirafan :178/2010). 6.1.2 Kes ini adalah berdasarkan kepada aduan pihak Kesatuan Sekerja mengenai ketidakpatuhan Pihak Responden (majikan) kepada Perjanjian Kolektif bertarikh 15.03.2010 yang berkuat kuasa melalui 01.10.2008 dan berakhir pada 30.09.2011 seperti yang terdapat di halaman 9 hingga 36 COB. Ia adalah berkaitan dengan persoalan sama ada pekerja yang berikut adalah perlu diberikan semakan gaji seperti di bawah Artikel 27 Perjanjian Kolektif tersebut. Pekerja-pekerja tersebut ialah seperti berikut: 6.1.2.1 Rasadan bin Hashim 6.1.2.2 Adnan bin Saad 6.1.2.3 Shahrizan bin Othman 6.1.2.4 Mohd Nasrin bin Ramli 6.1.2.5 Suhaizad bin Sulaiman 6.1.3 Sebelum kes ini dimulakan untuk perbicaraan, Mahkamah telah dimaklumkan oleh kedua-dua pihak bahawa Pihak Responden (majikan) bersetuju untuk membayar semakan dan penyelarasan gaji seperti Artikel 26 dan Artikel 27 Perjanjian Kolektif kepada Rasadan bin Hashim dan Adnan bin Saad. Ini bermakna Mahkamah 7 201647
 8. 8. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA dikehendaki untuk memutuskan bahawa pihak Responden telah melakukan ketidakpatuhan kepada Artikel 26 dan Artikel 27 Perjanjian Kolektif terhadap Shahrizan bin Othman, Mohd Nastin bin Ramli dan Suhaizad bin Sulaiman. 6.1.4 Adalah wajar pada tahap ini untuk mahkamah meneliti apakah Artikel 26 dan 27 Perjanjian Kolektif tersebut. Artikel 26 dan 27 Perjanjian Kolektif menyatakan seperti berikut: Article 26: Salary Adjustment 26.1 With effect from the date of commencement of this Agreement, the company shall grant all employees under the scope of the Agreement, an across the board salary adjustment of 4% (four percent) based on the current salary of the concerned employee, as on 1st October 2008 26.2 In the event that, upon such adjustment, the concerned employee’s salary continuers to be below the minimum specified salary for his job grade, such concerned employee’s salary shall be raised to meet the minimum specified salary of the job grade. Article 27: Yearly Salary Review 27.1 For the purpose of promoting and rewarding productivity maintenance and improvement and good work perfomance, the Company shall conduct a yearly salary review for all employees based on the following: i. The yearly range of salary increase shall be set at between 3% and 5% of basic salary 8 201647
 9. 9. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA ii. Actual increase for each employee shall be based on a performance Appraisal Standard. iii. The parameters and standards on which the Performance Appraisal is based is set out in Appendix A. iv. The Company endeavours that such appraisal shall be carried out with fair and just consideration and shall be in according with best practices. v. Yearly review shall be applicable for employees who have completed one (1) continuous year of services wtih the Company. 6.1.5 Pihak responden menyatakan bahawa ketiga-tiga kakitangan tersebut tidak layak untuk menikmati semakan dan penyelarasan gaji disebabkan mereka adalah merupakan kakitangan penyeliaan yang tidak diliputi oleh Perjanjian Kolektif tersebut. Sementara itu, Pihak Kesatuan pula menyatakan bawa ketiga-tiga kakitangan tersebut adalah diliputi oleh Perjanjian Kolektif tersebut. Bagi memutuskan sama ada ketiga-tiga mereka adalah Penyelia atau sebaliknya, adalah wajar untuk mahkamah meneliti surat pelantikan ketiga-tiga kakitangan tersebut. 6.1.6 Selain itu, keterangan ketiga-tiga kakitangan tersebut berkenaan tugas mereka perlu diberi perhatian bagi mengetahui status pekerjaan tersebut. Pihak mahkamah telah bertanya kepada ketiga-tiga kakitangan tersebut dan mereka mengatakan yang mereka memang menyelia staf bawahan yang seramai 30 orang. 6.1.7 Sementara itu, Pihak Responden dalam keterangannya menyatakan bahawa Encik Rasadan bin Hashim, adalah seorang Penolong Penyelia. 9 201647
 10. 10. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA Encik Adnan bin Saad adalah juga sebagai Penolong Penyelia dan begitu juga dengan Encik Shahrizan bin Othman juga adalah seorang Penolong Penyelia. Walau bagaimanapun, pihak Responden tidak menafikan bahawa ketiga-tiga kakitangan tersebut telah dipotong bayaran yuran kesatuan sekerja. 6.1.8 Berdasarkan kepada keterangan ringkas Pihak Kesatuan dan Pihak Responden dan dokumen pelantikan ketiga-tiga kakitangan tersebut, mahkamah mendapati bahawa tidak syak lagi ketiga-tiga kakitangan tersebut berjawatan Penolong Penyelia di Syarikat. Dalam konteks ini, mahkamah perlu meneliti peruntukan di bawah Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang menyatakan seperti berikut: No trade union of workmen the majority of whiose membership consists of workmen who are not employed in any of the following capacities that is to say-a) Managerial capacity; b) Executive capacity; c) Confidential capacity; or d) Security capacity, May seek recognition or serve an invitation under section 13 in respect of workmen employed in any of the above mentioned capacities. 6.1.9 Di dalam penghujahan, Pihak Kesatuan menyatakan bahawa seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menyatakan sedemikian, namun ia boleh dibangkitkan untuk perundingan perjanjian kolektif kedua dan hanya terpakai bagi keputusan yang melibatkan perjanjian kolektif pada masa hadapan. Ini ditambah pula dengan fakta bahawa ketiga-tiga 10 201647
 11. 11. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA kakitangan berkenaan telah dibuat potongan yuran kesatuan seperti yang diperuntukkan di bawah Artikel 28 Perjanjian Kolektif di dalam kes ini. Selain itu, Pihak Kesatuan juga berhujah bahawa tangga gaji yang terdapat di Appendix B telah memasukkan tangga gaji Pembantu Penyelia. Oleh itu, ia menunjukkan kenaikan gaji seperti yang dinyatakan di dalam Artikel 26 dan semakan gaji di Artikel 27 Perjanjian Kolektif. 6.1.10 Sebaliknya, pihak Responden menyatakan bahawa ketiga-tiga kakitangan yang berkenaan adalah tidak layak menikmati kenaikan gaji dan semakan gaji disebabkan mereka termasuk kakitangan penyeliaan yang telah dikecualikan pemakaian Perjanjian Kolektif tersebut seperti yang dinyatakan di Artikel 7 Perjanjian Kolektif seperti berikut: Article 7 : Recognition of Union & Scope of Representation The company recognizes the Union as the exclusive collective bargaining egency in respect of and on behalf of such categories of company employess who are eligible for membership, excluding the following: a) Managerial, Executive and Supervisory Staff; b) Confidential Staf; c) Security Personnel; d) Employees in Probationary service; e) Emlployees in serving under fixed term contract the duration of which is between three (3) and Six (6) months. Confidential staf in Company Employment shall include the following: a) Staf in the Human Resource and Administration. 11 201647
 12. 12. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA b) Department including Receptionist and Drivers. c) Staf in the Finance Deparment None-Union members in the categories covered by this Agreement shall not receive any better terms and conditions of employment than those enjoyed by the Union Members under this Agreement. 6.1.11 Seterusnya, pihak Responden menyatakan bahawa Appendix B yang terdapat di dalam Perjanjian Kolektif tersebut adalah sesuatu yang bercanggah dengan Artikel 7 Perjanjian Kolektif dan berhujah bahawa ia tidak sepatutnya diambil kira oleh Mahkamah dalam menentukan sama ada ketiga-tiga kakitangan tersebut ialah dikecualikan pemakaian Perjanjian Kolektif ini seperti di bawah Artikel 7 Perjanjian Kolektif tersebut. Namun begitu, jika dilihat kepada Perjanjian Kolektif tersebut, adalah didapati bahawa Appendix B adalah merupakan sebahagian daripada Perjanjian Kolektif tersebut. Ini bermakna , Mahkamah tidak boleh menolak hujah Pihak Kesatuan yang menyatakan bahawa Appendix B tersebut perlu diambil kira di dalam penentuan kedudukan ketiga-tiga pekerja yang berkenaan di bawah Perjanjian Kolektif. 6.1.12 Apa yang jelas daripada pendekatan yang dicadangkan oleh Mahkamah Agung tersebut ialah pihak pengadu di dalam kes ini perlu menunjukkan kepada Mahkamah di manakah Perjanjian Kolektif telah dilakukan oleh pihak syarikat sebelum mahkamah boleh menyatakan bahawa terdapatnya ketidakpatuhan dan memberikan perintah-perintah yang sewajarnya. Oleh itu, dalam kes ini, mahkamah berpendapat isu yang paling penting dibuktikan oleh Pihak Kesatuan ialah adakah 12 201647
 13. 13. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA ketiga-ketiga kakitangan berkenaan bukannya merupakan kakitangan yang tergolong di dalam jawatan penyelia. Setelah meneliti dokumen pelantikan ketiga-tiga kakitangan tersebut yang tidak disanggah oleh keterangan-keterangan Pihak Kesatuan, adalah terang lagi bersuluh bahawa jawatan mereka merupakan jawatan Penyelia. Ini jelas dapat dilihat melalui surat pelantikan mereka yang dikemukakan di dalam Ikatan Dokumen Syarikat. Ini ditambah pula dengan keterangan berkenaan tugas-tugas yang dilakukan oleh mereka seperti yang dinyatakan oleh saksi Pihak Kesatuan dan Pihak Responden. Oleh yang demikian, Mahkamah berpendapat bahawa ketiga-tiga kakitangan adalah daripada kakitangan penyeliaan. 6.1.13 Persoalan seterusnya ialah adakah ketiga-tiga kakitangan tersebut adalah tidak termasuk dalam pengecualian di dalam Artikel 7 Perjanjian Kolektif semata-semata mereka adalah ahli kesatuan yang telah dibuktikan oleh kakitangan tersebut dengan pemotongan yuran oleh syarikat melalui gaji mereka. Selain itu, Mahkamah mendapati tiada keterangan yang dikemukakan bagi menunjukkan ketiga-tiga kakitangan tersebut adalah ahli kesatuan sekerja. Ini termasuklah Pihak Kesatuan tidak dapat mengemukakan buku senarai nama ahli kesatuan bagi menunjukkan ketiga-tiga kakitangan tersebut merupakan ahli kesatuan. Mahkamah berpendapat jika dapat dibuktikan ketiga-tiga kakitangan tersebut di dalam kategori penyeliaan yang mengecualikan pemakaian perjanjian Kolektif di antara Pihak Responden dan Pihak Kesatuan ke atas mereka bertiga. Ini bermakna jika dibuktikan mereka 13 201647
 14. 14. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA adalah anggota kesatuan, Perjanjian Kolektif ini masih tidak terpakai kepada ketiga-tiga kakitangan berkenaan. 6.1.14 Seterusnya, Mahkamah perlu menimbangkan sama ada kewujudan skim gaji di Appendix B yang melibatkan jawatan Penolong Penyelia adakah membawa maksud, Penolong Penyelia juga boleh diliputi oleh Perjanjian Kolektif di antara pihak Responden dan Pihak Kesatuan. Apa yang jelas di sini ialah adalah sukar untuk menerima fakta bahawa Appendix B bukannya sebahagian daripada Perjanjian Kolektif. Mahkamah berpendapat ianya sebahagian daripada Perjanjian Kolektif. Ini adalah kerana ia telah dirujuk di dalam teks utama Perjanjian Kolektif tersebut. Dalam erti kata lain, Appendix B disebut di dalam Perjanjian Kolektif sebelum pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kolektif tersebut. Namun demikian, apa yang menjadi persoalan ialah adakah semata-mata wujudnya gaji kakitangan Penyelia bermakna secara automatik Perjanjian Kolektif terpakai kepada mereka. Jika Mahkamah memberikan tafsiran sedemikian kepada Appendix B, ia jelas dinyatakan di dalam Artikel 7 Perjanjian Kolektif yang mengecualikan golongan kakitangan penyeliaan diliputi oleh Perjanjian Kolektif. Dalam erti kata lain, dalam kes ini terdapat percanggahan di antara Artikel 7 dan Appendix B Perjanjian Kolektif. Dalam senario ini, Mahkamah berpendapat Artikel 7 Perjanjian Kolektif perlu diberikan keutamaan. Jika ia tidak dilakukan sedemikian, ia akan menyebabkan lampiran-lampiran akan boleh membatalkan terma-terma Perjanjian Kolektif yang sepatutnya menjadi asas dan tulang belakang Perjanjian Kolektif. 14 201647
 15. 15. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 6.1.15 Akhirnya, Mahkamah setelah meneliti keterangan saksi-saksi Pihak Kesatuan dan Pihak Responden dan mengambil kira Seksyen 30(4) dan 30(5) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 serta Perjanjian Kolektif di antara pihak Kesatuan dan Pihak Responden, Mahkamah berpendapat bahawa ketiga-tiga kakitangan berkenaan adalah termasuk di dalam kategori penyeliaan, dan berdasarkan kepada Artikel 7 Perjanjian Kolektif, Artikel 26 dan 27 Perjanjian Kolektif adalah tidak terpakai kepada mereka. Oleh itu, Mahkamah telah membuat keputusan iaitu tiada ketidakpatuhan syarikat kepada Perjanjian Kolektif tersebut telah berjaya dibuktikan oleh Pihak Kesatuan. Oleh itu, permohonan ketidakpatuhan Pihak Kesatuan adalah ditolak. 6.1.16 Lantaran itu ketiga-tiga staf penyeliaan tidak dapat menuntut kenaikan gaji malahan mereka telah memohon maaf dengan menghantar surat secara terbuka kepada pihak majikan akan salah tafsir yang mengakibatkan suasana syarikat menjadi keruh. 6.2 Jawapan Majikan: Pihak pengurusan (majikan) telah mengambil maklum akan hal ini dan telah menerima kemaafan staf tersebut dan pihak majikan akan lebih berhati-hati ketika mengeluarkan arahan kenaikan gaji dan menerangkan secara terperinci kepada semua staf kelak. Pihak pengurusan berharap kelak jika terjadi berlaku masalah, diharap pihak pekerja, Kesatuan Sekerja dan Majikan hendaklah berunding di meja rundingan agar dapat menyelesaikan masalah dan berharap perkara seperti ini tidak akan berlaku yang boleh mengakibatkan kerugian kepada majikan serta staf yang terlibat. 15 201647
 16. 16. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 7.0 KEBAIKAN PERUNDINGAN Rundingan merujuk kepada dialog antara dua atau lebih pihak yang cuba untuk mencapai perjanjian. Semasa proses rundingan, pihak yang berhasrat untuk mendapatkan seberapa banyak permintaan yang boleh berdasarkan matlamat yang ditetapkan sebelum atau membuat kompromi (memberikan sebahagian tuntutan mereka). Rundingan berlaku bukan sahaja di antara pemimpin-pemimpin negeri malahan juga ada yang berlaku di dalam organisasi untuk cuba menyelesaikan isu-isu utama politik dan ekonomi, terdapat juga dalam kehidupan seharian contohnya antara peniaga dan pelanggan atau majikan dengan pekerja. 7.1 Rundingan boleh mencegah konflik 7.1.1 Rundingan antara dua pihak yang mempunyai perbezaan pendapat yang serius boleh menghalang konflik. Sebarang rundingan membentuk seperti dihuraikan oleh Profesor I . William Zartman Johns Hopkisns dari Universiti Johns Hopkins mentakrifkan ia sebagai “Diplomasi Pencegahan”, beliau menyatakan bahawa jika ianya bukan untuk diplomasi pencegahan, akan berlakulah konflik dunia dan akan banyak tempat atau negara akan bermusuhan. Oleh yang demikian, konflik di antara persatuan sekerja,staf dan juga majikan iaitu syarikat Halal Murni Sdn. Bhd akan dapat dielakkan melalui perundingan. 7.2 Rundingan Boleh Menunjukkan Kelemahan Sesebuah Organisasi 7.2.1 Perundingan juga boleh menyebabkan sesebuah organisasi kelihatan lemah dan tidak cukup kuat serta tidak pandai untuk membuat rundingan sekali gus telah memberikan gambaran bahawa organisasi 16 201647
 17. 17. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA tersebut boleh di manipulasi. Begitulah juga sebaliknya jika persatuan pekerja di dalam organisasi tersebut bersatu padu, mereka mampu untuk menundukkan majikan dan meminta dengan pelbagai permintaan yang dirasakan perlu dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada kedua-dua pihak. 7.3 Kaedah Perundingan 7.3.1 Perundingan boleh dikategorikan dalam pelbagai bentuk dan cara. Terdapat beberapa cara yang kita boleh ketahui melalui perundingan iaitu perundingan secara integratif dan pengedaran. Pihak kesatuan pekerja dan majikan seharusnya mencari titik tengah yang boleh dibuat serta tidak akan merugikan kedua-dua belah pihak. Kaedah yang dimaksudkan adalah kaedah “menang-menang” yang boleh merelaikan kekusutan majikan dan pihak kesatuan sekerja. Tetapi dari segi kes ini penyelia ini tidak ada menang-menang tetapi menang kalah. Lantaran itu timbul kerugian dalam satu pihak (Kesatuan Pekerja). 7.4 Rundingan Edaran 7.4.1 Rundingan Edaran dirujuk sebagai “menang–kalah”, salah satu pihak yang akan berjaya dalam sesebuah perundingan manakala satu pihak lain pula akan kecundang dalam perundingan . Jika dilihat kes pemberian kenaikan gaji kepada penolong penyelia yang tidak berpuas hati ke atas pemberian kenaikan gaji yang telah ditetapkan oleh pihak majikan, mereka telah membawanya kes tersebut ke mahkamah untuk menyelesaikan masalah tersebut yang ternyata pihak majikan telah berjaya memenangi kes tersebut atas dasar perjanjian Kolektif yang telah sedia ada dan persetujui bersama. 17 201647
 18. 18. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 8.0 KESIMPULAN Perundingan dan sikap toleransi serta profesionalisme perlu ada di dalam setiap individu, kumpulan dan majikan di setiap syarikat. Perundingan merupakan satu kaedah dan jalan terbaik dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dan ia merupakan jalan sebaik-sebaik cara. Walau bagaimanapun setiap organisasi mesti ada air pasang dan surutnya begitu juga dengan syarikat Halal Murni Sdn. Bhd. yang tidak dapat lari daripada masalah tersebut. Mereka telah sedapat mungkin untuk cuba menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Kesatuan Pekerja yang telah ditubuhkan dahulu demi untuk menjaga keharmonian bersama. Tetapi usaha mereka telah menemui jalan buntu dan pelbagai konflik timbul (piket dan dasar tutup pintu) antara pihak majikan dan pekerja. Pihak pekerja telah mewakilkan Kesatuan Pekerja dalam menyelesaikan masalah ini dan akhirnya jalan penyelesaian yang mereka buat adalah merujuk mahkamah perusahaan dalam menyelesaikan masalah tuntutan tersebut yang akhirnya telah memberikan kemenangan kepada pihak majikan. Pihak pekerja menerima dengan berlapang dada kerana mereka telah cuba untuk meminta hak mereka tetapi terdapat salah tafsir di dalam Perjanjian Kolektif tersebut. Masalah tersebut dapat diselesaikan waima terpaksa mengharungi jalan yang panjang dan merumitkan. 18 201647
 19. 19. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 9.0 RUJUKAN Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262) dan Peraturan-Peraturan (Hingga 25 hb. April 2013). International Law Book Services, Selangor. Akta Pekerja 1955 (Akta 265), Peraturan-Peraturan dan Perintah dan Perundangan Terpilih (Hingga 1hb. Mac 2014). International Law Book Services, Selangor. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177), (Hingga 10hb.Januari 2014). International Law Book Services, Selangor. Kamal Halili. (1994). Hubungan Undang-Undang majikan dan Pekerja. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Kamal Halili Hassan, Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood dan Mumtaz Haasan. (2007). Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysi, Undang-Undang Pekerjaan, Jilid 7. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Aishah Bidin, Rusniah Ahmad dan Azimon Abdul Aziz.(2007). Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Undang-Undang Syarikat. Jilid 5. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Siti Zaharah Jamaluddin. (2002). Pengenalan Kepada Akta Kerja 1955 (edisi ke-2). Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Siti Zaharah Jamaluddin. (2000). Pengenalan kepada Undang-Undang Perhubungan Perusahaan di Malaysia. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 19 201647

×