Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH &RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU 
ϴϬ
)(0,1,67 7+28*+7 ,1 $'5,$1 +2:(¶6 %22.
µKDPE...
,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU 
ϴϭ
WKDW WKHUH ZDV D GLQJR ZKLFK WRRN KHU EDE +RZ...
)RUWXQDWHO WKH GLVFRYHU
RI WKH EDE¶V PDWLQHH MDFNHW QHDU $HUV 5RFN EURXJKW JRRG QHZV IRU /LQG DQG HYHQWXDOO RQ )HEUXDU
 /...
7KH /LQG KDPEHUODLQ FDVH KDV EHHQ DQ REMHFW OHVVRQ WR WKRVH ZKR EHOLHYHG WKDW LW ZDV LPSRVVLEOH
IRU D GLQJR WR NLOO $]DULD...
7KHVH FRPPHQWV
LQGLFDWH WKDW VRPH SHRSOH SDUWLFXODUO LQ $XVWUDOLD VWLOO KDYH JHQGHU ELDV PLQGVHW LQ WKHLU RSLQLRQV DQG SXW...
+RZH ZDQWV WR VKRZ WKH HPRWLRQV DQG RSLQLRQV RI
WKH µVLOHQW PDMRULW¶ DV D FRXQWHU EDODQFHG RSLQLRQ DQG WR VKRZ WKDW QRW DO...
GHILQHV VH[XDOLW DV µD WHUP WKDW SRLQWV
WR ERWK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO SKHQRPHQD WR ERWK WKH UHDOP RI WKH SVFKH DQG WKH PDW...
,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU 
ϴϮ
WKH VH[XDOLW IDFWRU LQ /LQG¶V FDVH *ROGVZRUWK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feminist Thought in Adrian Howe’s Book: ‘Chamberlain Revisited: A 25th Anniversary Retrospective’

393 views

Published on

Feminist Thought in Adrian Howe’s Book: ‘Chamberlain Revisited: A 25th Anniversary Retrospective’

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Feminist Thought in Adrian Howe’s Book: ‘Chamberlain Revisited: A 25th Anniversary Retrospective’

 1. 1. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH &RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϬ )(0,1,67 7+28*+7 ,1 $'5,$1 +2:(¶6 %22. µKDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH¶ $ULI 5RKPDQ $%675$7 ,W LV ZHOONQRZQ WKDW /LQG KDPEHUODLQ H[SHULHQFHG D IRUP RI JHQGHU LQHTXDOLW DQG JHQGHU ELDV GXULQJ KHU WULDO LQ V 7KLV FKDOOHQJHG $GULDQ +RZH WR ZULWH D ERRN ZKLFK DLPV WR FRXQWHU D JHQGHU ELDV PLQGVHW WKDW VWLOO H[LVWV LQ VRPH SHRSOH¶V EHOLHI +RZH XVHV JHQHDORJ DV D SDUW RI GLVFRXUVH DQDOVLV PHWKRG E UHSUHVHQWLQJ VHOHFWHG OHWWHUV ZULWWHQ E SHRSOH PDLQO ZRPHQ ZKR DUH IURP GLIIHUHQW UHOLJLRQV HWKQLFLW DQG DJH ZKR VXSSRUWHG /LQG KDPEHUODLQ ,Q WKLV DUWLFOH , ZLOO WU WR DQDOVH DQG HYDOXDWH DFDGHPLF DUHDV RI LQYHVWLJDWLRQ DV WKH KDYH EHHQ UHIOHFWHG LQ +RZH¶V ERRN LQ WHUPV RI ZKDW ZDV WKH VFKRODUV LQ +RZH¶V ERRN UHSUHVHQW PDLQVWUHDP JHQGHU DV D ELDV RSHUDWLQJ LQ WKH OHJDO DQG VRFLDO DWWLWXGHV WKDW HPHUJH LQ WKH ERRN .H :RUGV /LQG KDPEHUODLQ $GULDQ +RZH JHQGHU ZRPHQ LQHTXDOLW $ ,QWURGXFWLRQ $V D VFKRODU IURP D GHYHORSLQJ FRXQWU ZKR LV VWXGLQJ ZRPHQ DQG JHQGHU , ZDV OLWWOH ELW VXUSULVHG ZKHQ , KHDUG DQG UHDG DERXW /LQG KDPEHUODLQ¶V FDVH ZKLFK KDSSHQHG LQ $XVWUDOLD D GHYHORSHG FRXQWU 7KLV LV EHFDXVH ZKDW /LQG H[SHULHQFHG ZDV D IRUP RI JHQGHU LQHTXDOLW DQG JHQGHU ELDV GXULQJ KHU WULDO LQ V 0DQ VFKRODUV SDUWLFXODUO IHPLQLVWV KDYH GLVFXVVHG WKLV SKHQRPHQRQ IURP GLIIHUHQW DQJOHV 2QH ERRN ZKLFK H[DPLQHV /LQG¶V FDVH LV µ/LQG KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH¶ E $GULDQ +RZH LQ 7KH ERRN WULHV WR SUHVHQW µPDUJLQDO YRLFHV¶ ZKLFK VXSSRUWHG /LQG KDPEHUODLQ EXW ZKLFK KDYH QHYHU EHHQ H[SUHVVHG E WKH PHGLD DQG KDYH QRW EHHQ DFNQRZOHGJHG DV D SDUW RI KLVWRU +RZH LQ KHU ERRN XVHV JHQHDORJ WR SURYH WKDW QRW DOO SHRSOH HVSHFLDOO ZRPHQ LQ $XVWUDOLD KDG EHHQ FRQWDPLQDWHG E WKH PHGLD DQG SRVLWLRQHG WKHPVHOYHV DJDLQVW /LQG KDPEHUODLQ 6KH DUJXHV WKDW KHU WULDO EDVLFDOO UHODWHG WR VH[ SUHMXGLFH ZKLFK KDV EHHQ LQVWLWXWLRQDOLVHG LQ WKH VRFLHW¶V PLQG 7R VXSSRUW KLV DUJXPHQW +RZH UHIHUV WR VRPH ZRUNV E ZRPHQ IHPLQLVWV ZULWWHQ E 'LDQQH -RKQVRQ .HUUQ *ROGVZRUWK DWKHULQH 5RJHUV +HOHQ *UDFH DQG -XOLH 0DUFXV ,Q WKLV DUWLFOH , ZLOO WU WR DQDOVH DQG HYDOXDWH WKHVH DFDGHPLF DUHDV RI LQYHVWLJDWLRQ DV WKH KDYH EHHQ UHIOHFWHG LQ +RZH¶V ERRN LQ WHUPV RI ZKDW ZDV WKH VFKRODUV LQ +RZH¶V ERRN UHSUHVHQW PDLQVWUHDP JHQGHU DV D ELDV RSHUDWLQJ LQ WKH OHJDO DQG VRFLDO DWWLWXGHV WKDW HPHUJH LQ WKH ERRN ,Q WKLV DUWLFOH , ZLOO LGHQWLI FODVVLI DQG DQDOVH WKH ZRUNV RI IHPLQLVW VFKRODUV UHODWHG WR WKHLU PLQGVHW LQ JHQGHU HTXDOLW RQ GLVFXVVLQJ /LQG KDPEHUODLQ¶V FDVH DQG WKH FRQQHFWLRQ RI JHQGHU ELDV ZLWK $XVWUDOLDQ¶V VRFLDO DQG FXOWXUDO VWUXFWXUHV DW WKDW WLPH DQG RQ UHIOHFWLRQ HDUV ODWHU $V D PHWKRG VWXG , ZLOO XVH GLVFRXUVH DQDOVLV ZKLFK IRFXVHV RQ WKH JHQGHU LVVXHV WR LGHQWLI DQ GLIIHUHQFHV DQG FKDQJHV LQ SHUVSHFWLYH HDUV ODWHU DIWHU WKH FDVH , ZLOO ORRN DW WKH ZDV WKH UHSUHVHQW JHQGHU ELDV LQ WKHLU ZULWLQJ UHODWHG WR /LQG¶V FDVH IURP WKH VH[XDOLW PDWHUQLW DQG WKH ERG LPDJH DVSHFWV % 7KH DVH RI /LQG KDPEHUODLQ DQG $GULDQ +RZH¶V %RRN 7R UHIUHVK WKH PHPRU DERXW /LQG KDPEHUODLQ¶V FDVH LW LV YHU LPSRUWDQW IRU PH WR SUHVHQW D EULHI QRWH DERXW KHU FDVH 7KH WUDJHG EHJDQ RQ $XJXVW DW $HUV 5RFN 8OXUX ZKHUH WKH KDPEHUODLQ IDPLO VSHQW WKHLU KROLGD DQG $]DULD WKHLU QLQH ZHHN ROG GDXJKWHU ZHQW PLVVLQJ IURP WKH WHQW /LQG VDLG 3K' 6WXGHQW DW KDUOHV 6WXUW 8QLYHUVLW $XVWUDOLD
 2. 2. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϭ WKDW WKHUH ZDV D GLQJR ZKLFK WRRN KHU EDE +RZHYHU IHZ SHRSOH VHHPHG WR DFFHSW WKDW WKH FXOSULW FRXOG KDYH EHHQ D GLQJR ,Q 2FWREHU DIWHU D ORQJ WULDO SURFHVV /LQG ZDV FRQYLFWHG RI PXUGHU /LQG ZDV LPPHGLDWHO VHQWHQFHG WR WKH PDQGDWRU VHQWHQFH IRU PXUGHU RI OLIH LPSULVRQPHQW LQ %HUULPDK -DLO LQ 'DUZLQ 1RUWKHUQ 7HUULWRU ZKLOH 0LFKDHO KHU KXVEDQG ZDV JLYHQ D VXVSHQGHG VHQWHQFH DQG D WKUHH HDU JRRG EHKDYLRXU ERQG LQ RUGHU WR WDNH FDUH RI WKHLU FKLOGUHQ -RKQVRQ
 3. 3. )RUWXQDWHO WKH GLVFRYHU RI WKH EDE¶V PDWLQHH MDFNHW QHDU $HUV 5RFN EURXJKW JRRG QHZV IRU /LQG DQG HYHQWXDOO RQ )HEUXDU /LQG ZDV UHOHDVHG IURP SULVRQ +RZH
 4. 4. 7KH /LQG KDPEHUODLQ FDVH KDV EHHQ DQ REMHFW OHVVRQ WR WKRVH ZKR EHOLHYHG WKDW LW ZDV LPSRVVLEOH IRU D GLQJR WR NLOO $]DULD DQG ZKR DFFXVHG /LQG DV D PXUGHUHU 7KH KDYH UHDOLVHG WKDW D GLQJR D ZLOG $XVWUDOLDQ DQLPDO LV GDQJHURXV DQG WKDW LW FDQ DWWDFN KXPDQV 7KLV KDV EHHQ VKRZQ ZKHQ LQ $SULO D GLQJR NLOOHG D WHQ HDU ROG FKLOG RQ )UDVHU ,VODQG 7KH IDFW WKDW GLQJRHV ZHUH TXLWH FDSDEOH RI DWWDFNLQJ DQG NLOOLQJ FKLOGUHQ VHHPV QRZ WR KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG LQ $XVWUDOLDQ VRFLHW +RZHYHU WKH SUREOHP KDSSHQHG ZKHQ PDQ ZHOOLQIRUPHG FRPPHQWDWRUV EODPHG $XVWUDOLDQ ZRPHQ DV KDYLQJ UHVSRQVLELOLW IRU /LQG¶V ZURQJIXO LPSULVRQPHQW 7KH EHOLHYHG WKDW ZRPHQ ZHUH UHVSRQVLEOH EDVHG RQ VHYHUDO UHDVRQV )LUVWO WKH DUJXH WKDW ZRPHQ¶V WHVWLPRQLHV GXULQJ WKH WULDO ZHUH D IDFWRU ZKLFK PDUJLQDOLVHG /LQG¶V SRVLWLRQ LQ WKH FRXUW RZLQJ WR WKHLU SUHMXGLFH 6HFRQGO WKRVH ZKR VWLOO KDYH D VH[LVW IUDPHZRUN LQ WKHLU PLQG SRLQW RXW WKDW WKH ZRPHQ MXURUV ZKR KDG EHHQ XQFRQYLQFHG E WKH SURVHFXWLRQ FDVH DOORZHG WKHPVHOYHV WR EH SHUVXDGHG E PRUH YRFDO DQG RXWVSRNHQ PHPEHUV RI WKH PDOH GRPLQDWHG MXU WR EULQJ LQ D JXLOW YHUGLFW 7KLUGO WKH EHOLHYHG WKDW WKH JUHDWHVW REVWDFOH LQ FKDQJLQJ SXEOLF SHUFHSWLRQV DERXW /LQG ZDV WKH ZRPHQ RI $XVWUDOLD ZKR WRRN D PXFK KDUGHU YLHZ RQ /LQG KDPEHUODLQ WKDQ PHQ GLG 7KH FODLP WKDW RXW RI DQ JURXS ILYH RXW RI WHQ PHQ PLJKW VD VKH GLG LW ,Q FRQWUDVW QLQH RXW RI WHQ ZRPHQ ZHUH FRQYLQFHG VKH ZDV KRUULEOH DQG VKH ZDV JXLOW 7KH FRQFOXGH WKDW ZRPHQ ZHUH PRUH KRVWLOH WR /LQG WKDQ PHQ DQG WKH ZRPHQ DOVR ZKR WKRXJKW WKDW /LQG VKRXOG VHUYH KHU IXOO WHUP RI OLIH LPSULVRQPHQW )LQDOO WKH LQVLVW WKDW WKHUH ZDV DQ HQRUPRXV DPRXQW RI FRPPXQLW DQWLSDWK SDUWLFXODUO E ZRPHQ WRZDUGV /LQG KDPEHUODLQ DQG LW LV GLIILFXOW WR GHQ LW +RZH
 5. 5. 7KHVH FRPPHQWV LQGLFDWH WKDW VRPH SHRSOH SDUWLFXODUO LQ $XVWUDOLD VWLOO KDYH JHQGHU ELDV PLQGVHW LQ WKHLU RSLQLRQV DQG SXW VWUHVV RQ ZRPHQ DV D JURXS ZKR QHHG WR EH EODPHG GXH WR WKHLU SUHMXGLFHV 7KRVH FRPPHQWV FKDOOHQJHG $GULDQ +RZH WR ZULWH D ERRN ZKLFK DLPV WR FRXQWHU D JHQGHU ELDV PLQGVHW WKDW VWLOO H[LVWV LQ VRPH SHRSOH¶V EHOLHI +RZH XVHV JHQHDORJ DV D SDUW RI GLVFRXUVH DQDOVLV PHWKRG E UHSUHVHQWLQJ VHOHFWHG OHWWHUV ZULWWHQ E SHRSOH PDLQO ZRPHQ ZKR DUH IURP GLIIHUHQW UHOLJLRQV HWKQLFLW DQG DJH ZKR VXSSRUWHG /LQG KDPEHUODLQ 7KHUH DUH DERXW OHWWHUV ZULWWHQ WR WKH KDPEHUODLQV IURP V WKURXJK WR WKH HDUO V +RZH
 6. 6. +RZH ZDQWV WR VKRZ WKH HPRWLRQV DQG RSLQLRQV RI WKH µVLOHQW PDMRULW¶ DV D FRXQWHU EDODQFHG RSLQLRQ DQG WR VKRZ WKDW QRW DOO SHRSOH LQ $XVWUDOLD HVSHFLDOO ZRPHQ KDWHG /LQG KDPEHUODLQ +RZH DOVR SUHVHQWV D QXPEHU RI ZRPDQ IHPLQLVW VFKRODUV¶ ZRUNV WR PDNH SHRSOH UHPHPEHU DQG FRQVLGHU WKDW ZRPHQ DOVR FDUHG DERXW /LQG KDPEHUODLQ DQG VXSSRUWHG KHU VWUXJJOH WR JHW D IDLU KHDULQJ ,Q P RSLQLRQ ZKDW +RZH GRHV E XVLQJ JHQHDORJ DV D PHWKRG LV D JRRG VWUDWHJ DQG JRRG FKRLFH WR GHDO ZLWK WKH SUREOHP VLQFH VRPH SHRSOH VHHP QRW WR UHFRJQLVH WKHVH YRLFHV 7KLV LV EHFDXVH D JHQGHU ELDV PLQGVHW LV FORVHO UHODWHG WR D VRFLDO DQG FXOWXUDO FRQVWUXFWLRQ ZKLFK KDV EHHQ LQVWLWXWLRQDOLVHG D ORQJ WLPH DJR LQ WKH SDWULDUFKDO VRFLHW 7KHUHIRUH SUHVHQWLQJ VRPH IDFWV ZKLFK KDSSHQHG GXULQJ WKH KDPEHUODLQ FDVH ZKLFK ODFNHG SUHYLRXV H[SRVXUH LQ WKH PHGLD ZLOO EH KHOSIXO IRU WKH PHPEHUV RI FRPPXQLW LQ UHWKLQNLQJ WKHLU RSLQLRQV DQG YLHZV EDVHG RQ WKH PDWHULDOV WKDW KDYH EHHQ SURYLGHG E +RZH *HQGHU %LDV 6H[XDOLW $VSHFW 7KH ILUVW DVSHFW WKDW , QRWLFH LQ WKH +RZH¶V ERRN LV WKH ZD IHPLQLVW VFKRODUV UHSUHVHQW JHQGHU ELDV LQ /LQG¶V FDVH EDVHG RQ WKH VH[XDOLW DVSHFW -RVHSK %ULVWRZ
 7. 7. GHILQHV VH[XDOLW DV µD WHUP WKDW SRLQWV WR ERWK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO SKHQRPHQD WR ERWK WKH UHDOP RI WKH SVFKH DQG WKH PDWHULDO ZRUOG¶ 5HJDUGLQJ
 8. 8. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϮ WKH VH[XDOLW IDFWRU LQ /LQG¶V FDVH *ROGVZRUWK
 9. 9. EHOLHYHV WKDW LQ KHU WULDO /LQG EDVLFDOO ZDV D µPDUWU WR KHU VH[¶ 7KLV LV EHFDXVH PDQ SHRSOH ZKR ZHUH LQIOXHQFHG E SDWULDUFKDO LGHRORJ DQG WKH PLVRJQLVW PHGLD QRPLQDWHG KHU DV D FDQGLGDWH IRU WKH PRVW KDWHG SHUVRQ LQ $XVWUDOLDQ KLVWRU EHFDXVH RI µKHU GHYLDQW EHKDYLRXU DV D ZRPDQ¶ /LQG GXULQJ KHU WULDO VKRZHG XQFRPPRQ EHKDYLRXUV ZKLFK GLG QRW UHIOHFW WKH IHPLQLQLW H[SHFWHG LQ D SDWULDUFKDO VRFLHW 7KLV KDV EHHQ VKRZQ E KHU DWWLWXGH VXFK DV KHU FRXUDJH LQ VSHDNLQJ KHU RZQ ZRUGV DQG RQ KHU RZQ EHKDOI VKH GLG QRW µVKXW XS¶ VKH GLG QRW FU VKH GLG QRW ODPHQW DQG VKH ZDV D µKDUGIDFHG ELWFK¶ /LQG KDPEHUODLQ DOVR UHFHLYHG D QHJDWLYH VWHUHRWSH DV D GDQJHURXV ZRPDQ ZKR SURYRNHG FULWLFLVP DV FRXQWHUVWHUHRWSLFDO ZRPDQ DQG UHIXVHG WR SOD KHU DVVLJQHG JHQGHU UROH 6KH ZDV DQ DFWLYH VSRNHVSHUVRQ IRU KHU ULJKWV EXW WKH PDOHGRPLQDWHG PHGLD ZDV DQJHUHG DQG WHUULILHG E KHU UHIXVDO WR SOD WKH UROH RI D SURSHUO JHQGHUHG ZRPDQ 6LPLODUO +RZH
 10. 10. EHOLHYHV WKDW PRVW SHRSOH LQ $XVWUDOLD KDWHG /LQG EHFDXVH WKH ZHUH QRW SUHSDUHG WR DFFHSW WKDW D ZRPDQ FRXOG UHVSRQG UDWLRQDOO HORTXHQWO DQG FDOPO LQ VWUHVVIXO FLUFXPVWDQFHV 0RUHRYHU VKH SRLQWV RXW WKDW WKLV KDSSHQV LQ SDWULDUFKDO VRFLHWLHV ZKHQ PHQ KDYH FUHDWHG WZR UROHV WKDW DUH DYDLODEOH WR ZRPHQ )LUVW µ'DPQHG :KRUH¶ VH[XDOLW WKH UROH UHIOHFWV D EDG ZRPDQ¶V EHKDYLRXU EHLQJ D GLVRUGHUO LPPRUDO DQG GDQJHURXV ILJXUH ZKLFK LV XQFRQVWUDLQHG DQG XQFRQWDLQHG E WKH VWUXFWXUH RI FKXUFK DQG VWDWH 6HFRQG µ*RG¶V 3ROLFH¶ VH[XDOLW PHDQV D JRRG ZRPDQ¶V EHKDYLRXU VXFK DV YLUJLQ VSLQVWHUV RU UHVSHFWDEOH PRWKHUV ZKR FRQVWLWXWH WKH QDWLRQ¶V PRUDO JXDUGLDQV ,I D ZRPDQ GLG QRW PHHW WKH HQWLUH UHTXLUHPHQW WR EH D JRRG ZRPDQ WKHQ WKH VRFLHW ZRXOG FODVVLI KHU DV D 'DPQHG :KRUH OLNH /LQG 7KDW LV ZK D µFRQVSLUDF RI WKH HQWLUH QDWLRQ DJDLQVW /LQG KDPEHUODLQ¶ KDSSHQHG LQ $XVWUDOLD *ROGVZRUWK
 11. 11. 7KLV SDUDGR[LFDO DWWLWXGH LV VWLOO DURXQG LQ WKH SDWULDUFKDO VRFLHW WRGD DQG LW LV GHVLJQHG IRU ZRPHQ EXW QRW IRU PHQ 7KLV LV EDVLFDOO D PRGHO ZKLFK LV WKH SURGXFW RI VRFLDO FRQGLWLRQLQJ LQ WKH UROH RI WKH ZRPDQ ,W ZDV VKRZQ ZKHQ 0LFKDHO KHDUG WKH EDE FULQJ DQG DVNHG /LQG WR JR DQG VHH ZKDW ZDV ZURQJ +H DFWXDOO FRXOG HDVLO KDYH JRQH DQG KDG D ORRN KLPVHOI EXW KH KDG QHYHU GRQH LW DQG KH FKRVH WR FRQWLQXH HDWLQJ KLV PHDO 7KLV FDQ EH XQGHUVWRRG DV GRPLQDWLRQ RI PHQ RYHU ZRPHQ :KDW +RZH VDLG LV D UHIOHFWLRQ RI 6LPRQH GH %HDXYRLU
 12. 12. ZKR VDLG WKDW VH[XDOLW LV SODV D VLJQLILFDQW UROH LQ KXPDQ OLIH 0HQ ZKR GHVFULEH WKHPVHOYHV DV µWKHVHOI¶ DQG ZRPHQ DV µRWKHUV¶ IHHO WKUHDWHQHG E ZRPHQ DQG WKH ZD IRU WKRVH PHQ WR IHHO VHFXUH LV E RSSUHVVLQJ ZRPHQ 7KH GR WKLV E FUHDWLQJ VPERO DQG PWK VR WKDW ZRPHQ EHFRPH VXERUGLQDWH DQG LQVWLWXWLRQDOLVHG DQG VHH WKLV DV D GHVWLQ WR ZKLFK WKH DUH ERUQ $FFRUGLQJ WR /LQGD /H0RQFKHFN
 13. 13. ZRPHQ WRGD OLYH LQ PDQ¶V ZRUOG LQ ZKLFK ZRPHQ DUH VVWHPDWLFDOO VH[XDOLVHG E PHQ LQ D ZD WKDW GHKXPDQLVHV ZRPHQ 6KH EHOLHYHV WKDW ZRPHQ DUH GHKXPDQLVHG LQ WKH GRPHVWLF VSKHUH WKH HFRQRPLF DQG WKH SROLWLFDO VSKHUHV DQG DUH WDXJKW WR EHOLHYH WKDW PHQ DUH DOZDV ULJKW DQG EHVW ' *HQGHU %LDV %RG ,PDJH 6HFRQGO WKH ZULWHUV LQ +RZH¶V ERRN DOVR SUHVHQW D JHQGHU ELDV LQ /LQG¶V FDVH RZLQJ WR WKH VWHUHRWSH LPDJH DERXW KHU ERG 3HRSOH VWLOO UHPHPEHU WKDW GXULQJ WKH WULDO /LQG KDPEHUODLQ EHFDPH WKH IRFXV RI WKH PHGLD DQG SRSXODU JD]H (YHU DVSHFW RI KHU OLIH DQG DSSHDUDQFH ZDV H[DPLQHG LQFOXGLQJ KHU FORWKHV DQG IDFLDO H[SUHVVLRQV 6KH LV EHFRPH SXEOLF SURSHUW WKURXJK WKH PHGLD HYHQ WKRXJK LQ WKH QH[W GD VKH DOVR ZDV FUXFLILHG LQ WKH PHGLD DQG DFURVV WKH QDWLRQ IRU ZHDULQJ GDUN JODVVHV DQG IRU ZHDULQJ GLIIHUHQW GUHVVHV WR FRXUW ,Q WKDW WLPH WKH PHGLD DOVR KLJKOLJKWHG /LQG KDPEHUODLQ EHFDXVH VKH GUHVVHG LQ D IDLUO VH[ ZD VKRZLQJ KHU VH[ DSSHDO VKH GUHVVHG OLNH D VFKRRO JLUO ZLWK D OLJKW EOXH GUHVV D EORZLQJ VNLUW EREEVRFNV DQG DQRWKHU GD OLNH D ILOP VWDU ZLWK D EODFN GUHVV UHG OLSV VKRHV DQG KDQGEDJ -RKQVRQ
 14. 14. 6KH DOVR KDG EHHQ SRUWUDHG DV D ZRPDQ ZKR ZRUH D KLJKQHFNHG UHG DQG EODFN GUHVV D QDUURZ EODFN EHOW EHLJH VWRFNLQJV DQG EODFN KLJKKHHOHG DQNOH VWUDSSHG VKRHV +HU GDUN KDLU ZDV WHDVHG LQWR D ERXIIDQW VWOH ZLWK D ORFN GURSSLQJ RYHU KHU ULJKW HH KHU IDFH D OLWWOH KROORZ FKHHNHG ZDV TXLWH KHDYLO PDGH XS ZLWK D UHG OLSVWLFN PDVFDUD JLYLQJ D GHHSVHW ORRN WR KHU HHV +HU ERG LPDJH ZDV JHWWLQJ
 15. 15. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϯ WRR PXFK DWWHQWLRQ IURP PHGLD ZKHUHDV 0LFKDHO KDPEHUODLQ UDUHO JRW DWWHQWLRQ IURP PHGLD +RZH
 16. 16. /LQG¶V ERG ZDV VXEMHFWHG WR D YRHXULVWLF PDOH JD]H D ERG ZKLFK ZDV GUHVVHG DQG XQGUHVVHG RYHU DQG RYHU DJDLQ E D PDOHGRPLQDWHG PHGLD ZKLYK FRPSDUHG XQIDYRXUDEO IHPDOHV VWHUHRWSHV 7KLV ERG PDGH KHU D YLFWLP E PHGLD DQG WKHQ E FRXUW IRXQG JXLOW IRU GRLQJ D PXUGHU WKDW VKH QHYHU FRPPLWWHG 5HJDUGLQJ WKLV *UDFH
 17. 17. EHOLHYHV WKDW WKH JXLOW YHUGLFW E WKH FRXUW ZDV EDVHG RQ DHVWKHWLF MXGJHPHQW DQG WKH SRRU SHUIRUPDQFH RI /LQG KDPEHUODLQ 6LPLODUO 5RJHUV
 18. 18. VDV WKDW WKH HYLGHQFH IRU WKH JXLOW YHUGLFW ZDV KHU ERG LPDJH H[SUHVVLRQ PDLQO IDFLDO H[SUHVVLRQ ZKLFK ZDV FUHDWHG LQWHUSUHWHG XVHG PRGHOOHG DOWHUHG DQG WHPSHUHG E WKH PHGLD 5HJDUGLQJ WKH ERG LPDJH DVSHFW -XGLWK %XWOHU
 19. 19. DUJXHV WKDW SHUFHSWLRQV RI D ZRPDQ¶V ERG DUH FUHDWHG FRQVWUXFWHG DQG LPSRVHG WKURXJK FXOWXUDO QRUPV $ ZRPDQ KDV OLWWOH FKRLFH UHODWLQJ WR KHU ERG EHFDXVH WKH FXOWXUDO QRUP JRYHUQV KHU DQG KHU ERG %XWOHU PHQWLRQV WKDW WKLV SURFHVV FDOOHG µSHUIRUPDWLYLW¶ LV LQWURGXFHG DQG UHSHDWHG XQWLO ZRPHQ DFFHSW DQG QHYHU TXHVWLRQ LW %XWOHU DOVR VDLG WKDW KHJHPRQLF FXOWXUH FDQ EH VKRZQ E ELQDU VWUXFWXUHV ZKLFK DSSHDU LQ WKH ODQJXDJH DQG DUH DFFHSWHG XQLYHUVDOO %XWOHU
 20. 20. $QRWKHU IHPLQLVW 1DRPL :ROI
 21. 21. SURYRNHV WKH VLWXDWLRQ E VDLQJ WKDW SDWULDUFKDO FXOWXUH LQWURGXFHG WKH FRQFHSW WKDW µPHQ ORRN DW ZRPHQ DQG ZRPHQ ZDWFK WKHPVHOYHV EHLQJ ORRNHG DW¶ 7KLV KHOSV WR H[SODLQ ZKDW KDSSHQHG LQ /LQG¶V FDVH ( *HQGHU %LDV ([SHFWDWLRQ RI 0RWKHU¶V 5ROH )LQDOO IURP WKH PDWHUQLW DVSHFW +RZH
 22. 22. EHOLHYHV WKDW SHRSOH KDG PDQ H[SHFWDWLRQV IRU /LQG KDPEHUODLQ LQ KHU UROH DV D PRWKHU PDLQO KRZ VKH VKRXOG EHKDYH DV D JULHYLQJ PRWKHU ZKHQ KHU FKLOG GLVDSSHDUHG LQ WKH ZLOGHUQHVV +RZHYHU DV D PRWKHU /LQG GLG QRW ZHHS SXEOLFO RYHU KHU PLVVLQJ FKLOG %DVHG RQ WKLV WKH PHGLD SXQLVKHG KHU DQG JDYH D QHJDWLYH VWHUHRWSH RI KHU DV D ZRPDQ ZKR IDLOHG WR SUHVHQW WR WKH ZRUOG DV D SURSHU PRWKHU 0DUFXV
 23. 23. PHQWLRQV WKDW DW WKDW WLPH KHU DELOLW DV D PRWKHU ZDV TXHVWLRQHG DQG VKH EHFDPH D YLFWLP EHFDXVH RI LW 0DQ TXHVWLRQV DVNHG RI KHU VXFK DV ZK VKH WRRN KHU RXQJ DQG YXOQHUDEOH GDXJKWHU LQWR WKH KHDUW RI WKH GDQJHURXV $XVWUDOLDQ EXVK µ,W LV KHU IDXOW DV D PRWKHU VR WKDW ODZ KDYH WR SXQLVK KHU¶ ,Q WKLV FRQWH[W /LQG ZDV PDUJLQDOLVHG GXH WR KHU IDLOXUH WR EHKDYH OLNH D PRWKHU 7KLV DOVR LQGLFDWHV WKDW D ZRPDQ KDV QR SODFH LQ WKH $XVWUDOLDQ ZLOGHUQHVV DQG KDG QR ULJKW WR WDNH D EDE WKHUH 5LJKWO RU ZURQJO ZKHWKHU RU QRW VKH NLOOHG KHU FKLOG VRPH SHRSOH EHOLHYH WKDW VKH KDG YLRODWHG WKH VDQFWLW RI PRWKHUKRRG +RZH
 24. 24. 7KLV LV EHFDXVH LQ D SDWULDUFKDO VRFLHW D ZRPDQ ZKR LV LQWHUHVWHG LQ ORRNLQJ DWWUDFWLYH DW VXFK D WLPH PXVW EH D EDG ZRPDQ DQG D EDG ZRPDQ FDQQRW EH D JRRG PRWKHU LUFXPVWDQFHV SODHG D IDU PRUH LQVLGLRXV UROH LQ /LQG¶V FRQYLFWLRQ WKDQ ZDV DGPLWWHG DQG WKH DFWLYHO FRQVSLUHG DJDLQVW KHU $V D PRWKHU VKH ZDV WKH TXLQWHVVHQWLDO ZURQJ SHUVRQ DW WKH ZURQJ SODFH DW WKH ZURQJ WLPH 6KH JDYH KHU GDXJKWHU WKH ZURQJ QDPH $]DULD ZKLFK PHGLD DOOHJHG PHDQW VDFULILFH LQ WKH ZLOGHUQHVV VKH GUHVVHG $]DULD WKH ZURQJ ZD LQ EODFN DQG VKH WUHDWHG $]DULD LQ WKH ZURQJ ZD WKH EDE ZDV UHSRUWHG WR KDYH EHHQ LQMXUHG LQ D VKRSSLQJ WUROOH LQFLGHQW (YHUWKLQJ VKH GLG DQG VDLG ZDV ZURQJ DW WKDW WLPH 7R H[SODLQ WKLV VLWXDWLRQ SUREDEO ZH VKRXOG ORRN DW ZKDW 0DU :ROOVWRQHFUDIW VDLG DERXW ZRPDQ DV PRWKHU 6KH DUJXHV WKDW PHQ DOZDV LQVXOW ZRPHQ ZLWK WKHLU UXOHV DQG GRPHVWLFDWLRQ $V D PRWKHU D ZRPDQ VKRXOG H[KLELW REHGLHQFH DQG VRIWQHVV RI WHPSHU 7KLV DWWLWXGH KDV EHHQ LPSODQWHG VLQFH WKHLU LQIDQF
 25. 25. 7KXV :ROOVWRQHFUDIW EHOLHYHV WKDW WR HVFDSH IURP VXERUGLQDWLRQ DQG WR JHW IUHHGRP ZRPHQ VKRXOG JHW D SURSHU HGXFDWLRQ DQG EH IUHHG IURP HFRQRPLF GHSHQGHQFH E ZRUNLQJ VR WKDW WKH WKHQ FDQ JHW WKHLU ULJKWV
 26. 26. ) /LQG KDPEHUODLQ¶V DVH DQG ,WV ULWLFV
 27. 27. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϰ QDWLRQDOLVP DQG IRXUWK WKH SRZHU RI NQRZOHGJH +RZH ZDQWV WR VKRZ WKLV DV KH IHHOV WKDW WKHVH IRXU LVVXHV QHHG WR EH FULWLFLVHG DQG UHODWHG WR WKH VWUXJJOLQJ IHPLQLVP LQ WKH IXWXUH VLQFH LW LV D IDFW WKDW QHHGV WR EH GHFRQVWUXFWHG /DFN RI 6HQVLWLYLW RI )HPLQLVW 6FKRODUV 7KH ILUVW LVVXH WKDW KH ZDQWV WR DGGUHVV LV WKH VHQVLWLYLW RI IHPLQLVW VFKRODUV¶ UHDFWLRQ WR /LQG¶V FDVH ,Q KLV RSLQLRQ WKH FDVH GRHV QRW DSSHDU WR KDYH EHHQ D EXUQLQJ RQH IRU WUDLQHG WKLQNHUV ZRUNLQJ LQVLGH RU RXWVLGH DFDGHPLD 7KLV LV DV VKH PHQWLRQV GHVSLWH WKH JURZWK RI FXOWXUDO VWXGLHV ZLWKLQ WKH XQLYHUVLWLHV VFDUFHO DQ DFDGHPLF FRPPHQWDU DSSHDUHG DW WKDW WLPH HLWKHU LQ WKH PHGLD RU LQ VFKRODUO MRXUQDOV +RZH
 28. 28. $V PHQWLRQHG LQ +RZH¶V ERRN +RZH RQO UHSURGXFHV WKH ZULWLQJ RI 'LDQQH -RKQVRQ .HUUQ *ROGVZRUWK DWKHULQH 5RJHUV +HOHQ *UDFH DQG -XOLH 0DUFXV ZKLFK ZDV ZULWWHQ EHWZHHQ DQG 7KHUH LV JDS GXULQJ XQWLO EXW +RZH GRHV QRW H[SODLQ ZK WKLV KDSSHQHG 6KH QRWLFHG WKDW WKH IHPLQLVWV KDYH EHHQ DFWLYH LQ ZULWLQJ VLQFH DIWHU /LQG ZDV VHQW WR WKH SULVRQ 7KLV LQGLFDWHV WKDW WKH VWXG ZRPHQ DQG JHQGHU LQ XQLYHUVLW VKRXOG QRW EH MXVW WKHRUHWLFDO EXW VKRXOG DOVR FUHDWH VHQVLWLYLW WKDW OHDGV WR SUDFWLFDO RXWFRPHV 1DWLRQDO ,GHQWLW %XULHG WKH 7UXWK 'LQJR 7KH VHFRQG LVVXH LV DERXW WKH GLQJR 7KH GLQJR LV DQ $XVWUDOLDQ ZLOG DQLPDO DQG KDV EHHQ DQ LFRQ RU VPERO RI QDWLRQDOLW :KHQ /LQG WULHG WR EODPH D GLQJR DV D PXUGHUHU SHRSOH UHMHFWHG KHU VWDWHPHQW 7KLV LV EHFDXVH WKLV DQLPDO LV FORVH WR WKHP HVSHFLDOO WR PHQ 6R DQLPDO ORYHUV LQ SDUWLFXODU VXSSRUWHUV RI WKH XQGHUGRJGLQJR ZHUH RXWUDJHG DQG WRRN /LQG¶V VWDWHPHQW DV D MRNH +RZHYHU 5LFKDUG *RXOG LQ KDG DVVHUWHG WKDW GLQJRHV QHYHU DWWDFN KXPDQV WKRXJK KH ZDUQHG QRW WR SHW WKH GLQJR DV WKHUH LV DOZDV WKH RWKHU VLGH RI WKH ZLOG GRJ WKDW LV XQSUHGLFWDEOH +H DOVR PHQWLRQV WKDW 'LQJR UHSUHVHQWV IURQWLHU PDVFXOLQLW DV JHQGHUHG PDOH LQ WKH SUHVHQW ZDYH RI $XVWUDOLDQ QDWLRQDOLVP DQG DFWV DV D PHWDSKRU IRU PDOHQHVV 0DUFXV
 29. 29. 0DUFXV DOVR VDLG WKDW PDQ SHRSOH UHMHFW RWKHU NQRZQ IDFWV ILUVW GLQJRHV RIWHQ FRPH WR WKH FDPS WR ORRN IRU IRRG 6HFRQG GLQJRHV DOVR VWHDO QRW RQO FKLFNHQ EXW DOVR ODPEV JRDWV DQG VPDOO GRJV 7KLUG WKHUH DUH PDQ ELJ GLQJRHV ZKLFK DUH QRW DIUDLG RI KXPDQV )RXUWK $ERULJLQHV IRXQG WKH WUDFNV RI GLQJRHV GXULQJ WKH VHDUFK IRU $]DULD )URP WKHVH IDFWV LW VHHPV WKDW WKH QDWLRQDO LGHQWLW FDQ GHIHDW DQG EXU WKH WUXWK 7KH 0WK RI :LWFK 7KH WKLUG LVVXH LV DERXW WKH PWK RI ZLWFK $HUV URFN 8OXUX RU µWKH URFN¶ LV GHVFULEHG DV DQ DZHVRPH JHRORJLFDO IUHDN WKH GHDG KHDUW OLNH D KXJH EHDVW DW UHVW LQ WKH GHVHUW D EURRGLQJ SUHVHQFH DQG WKH KDXQW RI JKRVWV DQG GHPRQV 2Q WKHLU KROLGD WKH KDPEHUODLQ IDPLO KDG DOUHDG YLVLWHG VXFK SODFHV DV 'HYLO¶V 0DUEOHV QHDU $OLFH 6SULQJV DQG SODFH FDOOHG XW 7KURDW DYH DV ZHOO DV WKH )HUWLOLW DYH DW WKH EDVH RI $HUV 5RFN $V ZHOO /LQG¶V 6HYHQWKGD $GYHQWLVP EURXJKW RXW WKH ODWHQW KRVWLOLW RI $XVWUDOLDQV WR PLQRU RU H[WUHPLVW UHOLJLRXV VHFWV LQ SDUWLFXODU DQG WR YLVLEOH UHOLJLRXV SLHW LQ JHQHUDO *ROGVZRUWK
 30. 30. 3HRSOH VDZ $GYHQWLVP DV D PDUJLQDO 3URWHVWDQW 6HFW UHODWHG WR VRUFHU ZLWK IHDUIXO ULWHV FDUULHG RXW LQ WKH GHVHUW IRU H[DPSOH VDFULILFH LQ WKH ZLOGHUQHVV ,W EHFDPH ZRUVH ZKHQ /LQG VDLG WKHUH ZDV D UHDVRQ IRU $]DULD¶V GHDWK DQG WKDW PDEH LW ZDV QHHGHG WR EULQJ $]DULD EDFN WR *RG 6HFRQG /LQG VDLG WKDW WRXULVWV DWWUDFWLQJ FRQWULEXWHG WR WKH WUDJHG E IDLOLQJ WR SURSHUO UHVSHFW WKH GLQJRHV *RG DOORZV WKLQJV WR KDSSHQ EXW 6DWDQ LV WKH LQVWLJDWRU 7KH RYHUWQHVV KHU UHOLJLRXV EHOLHI EHFRPH D VRXUFH RI SXEOLF DQWDJRQLVP -RKQVRQ
 31. 31. 7KH FDOOHG /LQG D ZRPDQ ZKR KDG IHG KHU EDE WR WKH GLQJRHV D PRGHUQGD /DG 0DFEHWK RU 3RQWLXV 3LODWH DQG WZR OHJJHG GLQJR 7KH VDZ /LQG DV D ZLWFK ZKR FRXOG VKHG QR WHDUV DIWHU $]DULD¶V GLVDSSHDUDQFH DQG WKLV
 32. 32. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϱ EXLOW DQ XQGHUFXUUHQW RI UHVHQWPHQW DQG VXVSLFLRQ 3HRSOH WKRXJKW RI WKH QDPH $]DULD DV D QDPH ZKLFK KDG D SRZHUIXO PDJLFDO ULQJ WKXV VWUHQJWKHQLQJ WKHLU DFFXVDWLRQV -RKQVRQ
 33. 33. 7KH ZLWFK LV D ILJXUH HPERGLQJ WKH SRZHU DQG WKUHDW RI IHPDOH VH[XDOLW ZKLFK PXVW EH WDPHG (ULFD -RQJ VDV WKDW ZLWFKHV KDYH ORQJ EHHQ DVVRFLDWHG LQ WKH SRSXODU PLQG ZLWK µWKH SUDFWLFH RI VRUFHU WKH DELOLW WR DSSHDU DQG GLVDSSHDU DW ZLOO VKDSH VKLIWLQJ WKH SUHSDUDWLRQ RI PDJLF VHOYHV WKH VWHDOLQJ RI FKLOGUHQ GDQFLQJ LQ FLUFOHV DQG KDYLQJ ZLOG QRFWXUQDO SDUWLHV¶ -RKQVRQ
 34. 34. $ ZLWFK LV D SHUVRQ NQRZOHGJHDEOH DERXW KHUEV DQG SRLVRQV D SHUVRQ ZKR PDGH D SDFW ZLWK WKH GHYLO IRU SRZHU HYHQ LI RQO LQ WKHLU LPDJLQLQJV D SHUVRQ ZKR DUUDQJHG ZLWK RWKHU SHUVRQV WR EULQJ DERXW VXSHUQDWXUDO HIIHFWV PLGZLYHV ROG ZRPHQ +LVWRULHV RI ZLWFKFUDIW LQ WKH PLGGOH DJHV VKRZ WKDW RIWHQ D PDQ ZKR ORRNHG XSRQ D RXQJ ZRPDQ ZLWK OXVW ZRXOG DFFXVH KHU RI PDNLQJ KLP OXVW E PHDQV RI ZLWFKFUDIW ,I WKH ZRPDQ GLG QRW UHVSRQG WR WKH PDQ WKLV WRR FRXOG EH FDXVH IRU DFFXVLQJ KHU RI ZLWFKFUDIW $FFRUGLQJ WR -RQJ KXQGUHGV RI WKRXVDQGV RI SHRSOH ZKRP ZHUH ZRPHQ ZHUH NLOOHG IRU EHLQJ ZLWFKHV GXULQJ WKH PLGGOH DJHV -RKQVRQ
 35. 35. 7KH PWK DERXW ZRPDQ DV ZLWFK EDVLFDOO ZDV SURPXOJDWHG E PHQ ZKR WKRXJKW WKDW WKH EHVW ZD WR FRQWURO ZRPDQ LV WR FRQVWUXFW PWKV DERXW KHU 0WKV DUH PHDQW WR H[SODLQ WKH XQH[SODLQDEOH WR VLPSOLI WKH FRPSOH[ WR UDWLRQDOLVH WKH LUUDWLRQDO 7RQJ
 36. 36. 7KH LQIOXHQFH RI WKH PWK DERXW ZRPHQ DQG JHQGHU ELDV GXULQJ WKH FRXUW KHDULQJ LQGLFDWHV WKDW WKLV SUREOHP QHHGV WR EH IROORZ XS DQG FRXQWHUHG LPPHGLDWHO :LNOHU
 37. 37. VXJJHVWV WKDW HGXFDWLQJ MXGJHV DERXW JHQGHU ELDV LQ WKH FRXUW LV QHFHVVDU VR WKDW WKH WHUPV OLNH µWULDO E VH[¶ DQG µPDUWU WR KHU VH[¶ ZLOO QHYHU KDSSHQ DJDLQ % HGXFDWLQJ WKH ODZ HQIRUFHUV WKLV ZLOO PLQLPLVH WKH LQIOXHQFH RI JHQGHUEDVHG PWKV ELDVHV DQG QHJDWLYH VWHUHRWSHV DERXW ZRPHQ %XULHG .QRZOHGJH 9V 'LVTXDOLILHG .QRZOHGJH 7KH IRXUWK LVVXH WKDW KDV EHHQ DGGUHVVHG E +RZH LQ WKLV ERRN LV WKH VWUXJJOH EHWZHHQ µEXULHG NQRZOHGJH¶ DQG µGLVTXDOLILHG NQRZOHGJH¶ 5HJDUGLQJ /LQG¶V WULDO +RZH EHOLHYHV WKDW EXULHG NQRZOHGJH LV D VFKRODUO NQRZOHGJH WKDW ZDV SUHVHQW EXW ZKLFK KDG EHHQ EXULHG RU PDVNHG %XULHG NQRZOHGJH FRQWHQWV DUH SURIRXQGO LPSRUWDQW LQ WKDW WKH PDNH HIIHFWLYH FULWLTXH SRVVLEOH DOORZLQJ XV WR VHH FOHDUO WKH GLYLGLQJ OLQHV LQ FRQIURQWDWLRQ DQG VWUXJJOH 2QO FULWLFDO DQDOVLV DQG UHVHDUFK FDQ XQPDVN RU XQEORFN WKHP 2Q WKH RWKHU KDQG GLVTXDOLILHG NQRZOHGJH LV TXLWH GLIIHUHQW DV D ZKROH H[SHULHQFH RI NQRZOHGJH WKDW KDV EHHQ GLVTXDOLILHG E WKH KLHUDUFK RI HUXGLWLRQ DQG VFLHQFHV DV QRQFRQFHSWXDO DV LQVXIILFLHQWO HODERUDWHG QDwYH DQG KLHUDUFKLFDOO LQIHULRU DQG EHORZ WKH UHTXLUHG OHYHO RI HUXGLWLRQ RU VFLHQWLILFLW 7KHVH ORZ UDQNLQJ GLVTXDOLILHG DQG HYHQ XQTXDOLILHG ERGLHV RI NQRZOHGJH DUH IDU IURP EHLQJ JHQHUDO FRPPRQ VHQVH NQRZOHGJH 7KH DUH ORFDO DQG VSHFLILF DQG KDYH QR FRPPRQ PHDQLQJ 7KH DUH LQFDSDEOH RI XQDQLPLW 7KLV NQRZOHGJH LV NQRZQ DW ORFDO EXW QHHGV WR EH EURXJKW RXW WR SURYLGH D IUDPHZRUN IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH LPPHGLDWH FRQWH[W )RU H[DPSOH GXULQJ WKH WULDO D QXPEHU RI SHRSOH ZURWH OHWWHUV WHOOLQJ WKHLU H[SHULHQFHV RI GLQJRHV DWWDFNLQJ KXPDQ EXW WKH MXU SUHIHUUHG WR EHOLHYH WKH /RQGRQ H[SHUW ZKR VWDWHG WKDW GLQJRHV ZHUH QR GDQJHU WR D KXPDQ ERG +RZH
 38. 38. 7KH JHQHDORJ PHWKRG WKDW XVHG E +RZH ZDV LQWURGXFHG E )RXFDXOW WR UHDFWLYDWH ORFDO NQRZOHGJH VR WKDW LW FDQ SURYLGH VSDFH IRU WKRVH VXFK DV WKH ERXQW KXQWHU IDUPHU RU ZRPHQ UDLVHG LQ WKH RXWEDFN RU WKH QXUVH¶V NQRZOHGJH RI KRZ JULHYLQJ SDUHQWV EHKDYH DQG SLWV WKHP DJDLQVW H[SHUW RSLQLRQV 3HRSOH ZURWH WR WKH KDPEHUODLQV LQ RUGHU WR VKDUH WKHLU ORFDO H[SHULHQWLDOO EDVHG NQRZOHGJH VR DV WR KHOS ULJKW WKH ZURQJ WKH VDZ XQIROGLQJ EHIRUH WKHP 'LVTXDOLILHG NQRZOHGJH FRQWDLQV PHPRULHV RI KRVWLOH HQFRXQWHUV WKDW KDYH EHHQ PDUJLQDOLVHG 'XULQJ WKH /LQG¶V WULDO SHRSOH SUHIHUUHG WR EHOLHYH WKH VFLHQWLILF WUXWK SUHVHQWHG WR WKHP UDWKHU WKDQ UHO RQ ORFDO NQRZOHGJH +RZH
 39. 39. )RXFDXOW PHQWLRQV WKLV SKHQRPHQRQ DV D UHJLPH RI WUXWK ,QGHHG KH VXJJHVWV WKDW IHPLQLVWV WR XVH ORFDO NQRZOHGJH DV DQ DOWHUQDWLYH VROXWLRQ WR ILJKW PDOH GRPLQDWHG VFLHQFHV ZKLFK WHQG WR RSSUHVVLYH WR ZRPHQ 6DZLFNL
 40. 40. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϲ $V D UHIOHFWLRQ WKHUH DUH OHWWHUV LQ WKH KDPEHUODLQ DUFKLYH DQG WKH SHWLWLRQV ZKLFK VKRZ WKDW QRW HYHURQH ZDV FRQYLQFHG 7KH OHWWHUV WR /LQG UHSUHVHQW RQH JURXS RI WKRVH PDUJLQDOLVHG YRLFHV +RZH
 41. 41. *ROGVZRUWK
 42. 42. PHQWLRQV WKDW WKH PDUJLQDO YRLFHV EHOLHYH WKDW WKH WULDO DQG FRQYLFWLRQ RI /LQG KDSSHQHG EHFDXVH RI WZR EDVLF WKLQJV D SULPLWLYH UHOLJLRXV SKHQRPHQD DQG KHU IDLOXUH WR ZHHS DW KHU GDXJKWHU¶V IXQHUDO WKXV YLRODWLQJ WKH VDQFWLW RI PRWKHUKRRG
 43. 43. 7KH YRLFHV RI WKLV VLOHQFHG FRXQWHUSXEOLF FKDOOHQJH ZLGHVSUHDG PLVFRQFHSWLRQV DERXW WKH KDPEHUODLQ FDVH )LUVW WKH FKDOOHQJH WKH LGHD WKDW WKH QDWLRQ FRQGHPQHG /LQG 6HFRQG WKH FKDOOHQJH WKH VH[LVW IDQWDV WKDW KHU ZRUVW HQHPLHV ZHUH RWKHU ZRPHQ +RZH
 44. 44. * RQFOXVLRQ ,Q FRQFOXVLRQ , DSSUHFLDWH WKDW +RZH¶V ERRN FRQWULEXWHV VLJQLILFDQWO WR $XVWUDOLDQ VRFLHW E DGGUHVVLQJ D SDUW RI WKH KLVWRULFDO IDFWV RI WKH /LQG KDPEHUODLQ FDVH WKDW ZDV SUHYLRXVO LJQRUHG E WKH PHGLD DQG DW WKH WULDO 7KH ZULWHUV LQ +RZH¶V ERRN KDYH VKRZQ WKDW JHQGHU ELDV ZDV DQ LVVXH GXULQJ WKH WULDO HVSHFLDOO LQ UHJDUG WR VH[XDOLW ERG LPDJH DQG WKH PDWHUQLW DVSHFWV /LQG¶V FDVH DIIHFWHG WKH OHJDO VVWHP VLQFH FRXUWV KDYH XVHG /LQG¶V FDVH DV D SUHFHGHQW LQ GHDOLQJ ZLWK VLPLODU FDVHV GXULQJ WULDOV +RZHYHU HYHQ WKRXJK WKDW LW ZDV HDUV DJR VLQFH /LQG¶V FDVH KDSSHQHG WKHUH DUH VWLOO VRPH SHRSOH ZKR KDYH D JHQGHU ELDV LQ WKHLU PLQGVHW 7KLV LQGLFDWHV WKDW IHPLQLVWV VWLOO QHHG WR ZRUN KDUG LQ ILJKWLQJ IRU JHQGHU HTXDOLW LQ VRFLHW $QRWKHU LPSRUWDQW WKLQJ WKDW , KDYH QRWLFHG DV D PLQRU ZHDNQHVV LQ +RZH¶V ERRN LV WKDW KH GRHV QRW H[SODLQ ZK IHPLQLVW VFKRODUV LQ WKH EHJLQQLQJ EHWZHHQ WKH WULDO LQ DQG GLG QRW UHDFW WR GHIHQG WKH KDPEHUODLQV DQG ZK WKH DEVWDLQHG IURP FRPPHQWDWLQJ :HUH WKH DOVR LQIOXHQFHG E WKH PLVRJQRXV PHGLD DQG SXEOLF GHSLFWLRQ RI /LQG DV DQ HYLO ZLWFKOLNH NLOOHU 1HYHUWKHOHVV WKLV ERRN LV QRW WKH HQG )HPLQLVWV VWLOO QHHG WR SUHVHQW WKHLU ZRUNV DV D FRQWLQXDWLRQ RI +RZH¶V JHQHDORJ E XVLQJ DQRWKHU DSSURDFK VXFK DV GHFRQVWUXFWLRQ DQDOVLV WR FRXQWHU JHQGHU ELDV DQG WKH VH[LVW PLQGVHW ZKLFK VWLOO VWURQJO H[LVW LQ VRPH VRFLHWLHV %LEOLRJUDSK %HDXYRLU 6G 7KH 6HFRQG 6H[ 1HZ RUN 9LQWDJH %RRNV %ULVWRZ - 6H[XDOLW 1HZ RUN 5RXWOHGJH %XWOHU - %RGLHV 7KDW 0DWWHU 1HZ RUN 5RXWOHGJH *HQGHU 7URXEOH 1HZ RUN 5RXWOHGJH *ROGVZRUWK . µ0DUWU WR +HU 6H[¶ LQ KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH HG $GULDQ +RZH DQDGD %D /KU 3UHVV SS *UDFH + µ$ 6KURXG RI (YLGHQFH¶ LQ KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH HG $GULDQ +RZH DQDGD %D /KU 3UHVV SS +RZH $ /LQG KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH DQDGD %D /KU 3UHVV -RKQVRQ ' µ)URP )DLU WR :LWFK ,PDJHU DQG 0WK LQ WKH $]DULD DVH¶ LQ KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH HG $GULDQ +RZH DQDGD %D /KU 3UHVV SS
 45. 45. ,QWHUQDWLRQDO JRXUQDO RI 6FLHQFH RPPHUFH DQG +XPDQLWLHV 9RO 1R 2FWREHU ϴϳ /H0RQFKHFN / 'HKXPDQL]LQJ :RPHQ 1HZ -HUVH 5RZPDQ $OODQKHOG 0DUFXV - µ3ULVRQHU RI 'LVFRXUVH 7KH 'LQJR WKH 'RJ DQG WKH %DE¶ LQ KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH HG $GULDQ +RZH DQDGD %D /KU 3UHVV SS 5RJHUV µ7KH 1DWXUH RI (YLGHQFH 1RWHV $FFRPSDQLQJ WKH ([KLELWLRQ¶ LQ KDPEHUODLQ 5HYLVLWHG $ WK $QQLYHUVDU 5HWURVSHFWLYH HG $GULDQ +RZH DQDGD %D /KU 3UHVV SS 6DZLFNL - 'LVFLSOLQLQJ )RXFDXOW 1HZ RUN 5RXWOHGJH 7RQJ 5 )HPLQLVW 7KRXJKW /RQGRQ 5RXWOHGJH :LNOHU 1- µ(GXFDWLQJ -XGJHV DERXW *HQGHU %LDV LQ WKH RXUWV¶ LQ :RPHQ 7KH RXUWV DQG (TXDOLW DOLIRUQLD 6DJH 3XEOLFDWLRQV SS :ROI 1 7KH %HDXW 0WK /RQGRQ 9LQWDJH :ROOVWRQHFUDIW 0 7KH 5LJKWV RI :RPDQ 1HZ RUN -0 'HQW 6RQV /WG

×