Open innovatie - een introductie

467 views

Published on

Wat is open innovatie? Hoe doe je dat? Welk proces, tools, methoden etc zijn er?

Published in: Design
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Ik zit als calimero-MKB er (de eenpitter) ook in een open innovatie project wat langzaam verworden is tot een open invention project (er moet een onnauwkeurige machine gerobotiseerd worden).
  Er is best een groot praktisch verschil tussen reguliere opdrachten met een vraag van de klant en mijn offerte (dat waar ik nu m'n boterham mee probeer te verdienen), m'n oude werk als medewerker bij een R&D afdeling met gesloten innovatie en de open innovatie.
  Net als na de finish van een marathon ga ik na afloop zeggen: hierna nooit meer.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mooie aanvulling van @AdBresser: Europa heeft een 'Open Innovation 2.0'-initiatief op de 2020-agenda gezet : http://ec.europa.eu/digital-agenda/open-innovation-20
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Oa het gelinkteartikelwekt de indrukdat ‘open innovatie’ belangrijk is en toenemendaandachtkrijgt … de onderste quote laatoaziendat open innoveren met concurrenten het minstgebeurt (want het moeilijkst?)De slides zijngemaakt door Raoul Teeuwen van Tipping Point, voor interne bespreking. De slides zijnmogelijkooknuttigvooranderen, en wordendaaromgedeeldonder Creative Commons CC BY.
 • Henry Chesbroughpubliceerde in 2003 het 1ste boek over open innovatie.Zijndefinitie van wat het is zou je alsuitgangspuntkunnennemen (maar uiteraard kun je discussieren over ‘open innovatie’ ondertussenwatanders is dan prof Chesbroughinitieelstelde)
 • Om tebegrijpenwat open innovation is, is het nuttigtekijkenwatniet-open,dus closed, innovation is
 • Echter, verschillendefactorenhebbenertoebijgedragendatdit concept steeds lastigervoltehoudenwerd (Chesbrough, 2003).Door internet kun je snelkennisuitwisselen, kennisvinden en communiceren in het algemeenProducten endienstenworden steeds complexer (ookomdatervaakhogereeisenaanwordengesteld), consumentenhebbenveelmeerinformatie en nietmerkentrouw, erzijnmeer regels, wetten en juridischerisico’s, je product kansnellerwordennagemaaktetcErzijnmeerconcurrenten en je moet steeds snellerinnoveren (en er is dusmeerrisicodat je je R&D nietterugverdient)Er is toenemendebeschikbaarheid en mobiliteit van hooggeschooldewerknemers. Er is dusnietalleeneenenormehoeveelheidkennisaanwezigbuiten de R&D labs van grotebedrijven, de aanwezigekenniswordtvaakookmeegenomen door de werknemerswanneerzij van baanveranderen.Ten slottezijnernog de anderespelers in de keten (bijvoorbeeldtoeleveranciers) die een steeds sterkereinvloeduitoefenen op het innovatieproces.Er is de laatstejareneensignificantetoename van durfkapitaal. De beschikbaarheidhiervanzorgtervoordatveelbelovendeideeën op eenanderemanierverderontwikkeldkunnenworden, bijvoorbeeld in de vorm van start-ups.Daarnaastnemen de mogelijkhedenomideeënbuiten het bedrijfverderteontwikkelen, bijvoorbeeld door spin-offs of uitlicensering, verder toe.
 • Dezeplaatjeslatenallemaal op ietsanderemanierzien hoe open innovatiewerkt
 • Hiernogeenvoorbeeld in de criminaliteits-hoek … waareerderallesgescheidenwerdgedaan per specialisme, kan open innovatie en samenwerkingleiden tot extra, nieuweverrassendenieuweproducten en diensten
 • OI kan met klanten, met kennis-instituten, met de overheid, met partners (bvleveranciers) en met concurrenten. En dekreten ‘Inside out & Outside in’ gevenkrachtigaanwat de kern van OI is
 • Ookdezetabel (uiteeneerdergelinkedartikel) geeftmooiaanwat het verschiltussen open- en gesloteninnovatie is
 • De auto-industrie: daarbij is de auto-fabrikantvaakdegene die de carosseriemaakt en het geheelontwerpt, designed etc, maar erzijnveletoeleveranciers die allemaalmoeteninnoveren en risicodragen … Verder is de brandstofcel-auto eenvb van dat heel veelpartijenjarenlangmoesteninnoveren en onderzoeken, bvkennis-instellingen, auto-ontwerpers, overheidetcomvoldoendepompenteregelen (en kip/eitedoorbreken) etc
 • Je kunt jeproces en/of je product (outcome) via open innovatie-principesorganiseren
 • Wellichtdacht je: maar heel veelbedrijvengebruiktentoch al veellanger de buitenwereld? Ditplaatjeondersteuntdat: het zijnvooral de groterebedrijven die de omvanghaddenom ‘alleszelftedoen’ en daar nu van terugkomen/dataanvullen met principes van open innovatie. De tabel met sterke en zwakkepunten van kleine en grotebedrijvenvondik erg concreet en ooknuttig.
 • Eenaantalvoorbeelden. Opvallendvindikoadat HP op zijn Open Innovatie-achtigewebpagina’sconcreeteentarievenlijstheeftstaan van wat ‘slimmemensen van HP’ per uurkosten; die kun je dusinhuren. Waarbijikbenieuwd ben of zebijwijze van sprekenook met concurrentenzoudengaanpraten en hoe je danbepaalt of ze ‘het achterste van hun tong latenzien’. En de quote over GE vondikookinteressant: die stond op eenpaginasamen met anderevoorbeeldenwaarbij van eenaantal de vraagkennelijk was of ze, naeenhoopvolle start, nogwel ‘levend’ waren. Kan het zijndatveelbedrijvenwelaan OI beginnen, maar dat het (vanwegeteweinigvoordelen?) naenigetijdweerwordtopgegeven?
 • Nogeenmanieromtegen open innovatieaantekijken: de mate waarinmensenuitgenodigdwordenmeetedenken (selectief of iedereen) en de mate waaropwordtingekaderdwaaroverkanwordengesproken/gedacht (‘alles is bespreekbaar’ of ‘alleenbepaaldezaken’)
 • Nadatik het lijstjevonddatals 1ste op deze slide tezien is (ik hoop dat u de ‘geanimeerdeversie’ van de slidesheeft) en dat al eenfijnconcreetlijstje met manieren van open innovatievond, vondiknogeenmooieroverzicht van methodes
 • Het gelinkteartikelsteltdatvoor open innovatie ‘strategischeconversatie’ uitematebelangrijk is. Ikhaaleruitdatals je wilbeginnen met OI, je eengelijke basis en zelfdewereldbeeldmoethebben/maken/delen. Datkanoa via ‘strategischeconversatie’ bereiktworden, via scenario-denken etc. Door een ‘goedgesprek’ groeithopelijkookvertrouwen
 • Als je artikelen en informatieleest over open innovatiekom je ondermeerbovenstaandekretentegen … er is nietaltijdovereenstemming of dit nu allemaalonder OI valt
 • Open innovatie - een introductie

  1. 1. Open Innovatie “Groeiend besef in Nederland dat open innovatie de toekomst heeft” – ManagersOnline, 13okt2013 “42% van de Nederlandse bedrijven geeft de voorkeur aan open innovatie” Met “Klanten (92%), strategische partners (88%) en/of concurrentie (14%)” CC BY – Tipping Point, Raoul Teeuwen, www.tippingpoint.nl Download evt het bestand als u geen animaties en speakernotes ziet
  2. 2. Doel sessie • • • • • • wat is het (definitie(s)) status/ actualiteiten gefundeerd beeld vormen van wat het is hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden spelers in NL methoden / technieken/ werkvormen
  3. 3. Oorsprong • Chesbrough: Open Innovatie. April 2003 (eerste werk over Open Innovatie); • “The central idea behind open innovation is that, in a world of widely distributed knowledge, companies cannot afford to rely entirely on their own research, but should instead buy or license processes or inventions (i.e. patents) from other companies. In addition, internal inventions not being used in a firm's business should be taken outside the company (e.g. through licensing, joint ventures or spin-offs)”
  4. 4. Closed innovation Traditioneel vond het gehele proces van productontwikkeling en het op de markt brengen van deze producten binnen de muren van de organisatie plaats
  5. 5. What happened? Toegenomen concurrentie & innovatie-snelheid Toegenomen technologische en maatschappelijke complexiteit en onzekerheid
  6. 6. Solution: open innovation Het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten. (Van de Vrande, Rochemont; 2006)
  7. 7. Inside out & Outside in
  8. 8. Gesloten vs Open
  9. 9. Verticaal & horizontaal Voorwaarden voor horizontale vs verticale samenwerking
  10. 10. Proces of Product
  11. 11. Wie ‘doet het’ Bron: “Meer Open Innovatie”, AWT tbv MinEZ, 2006
  12. 12. OVO OI Framework BP Oil Spill Idea Contest
  13. 13. OI-methoden • Innovation or Idea competitions (solutions to innovation problem usually, but not exclusively, collected via Web 2.0 platform); “in it’s simplest form a suggestion box for customers to submit ideas” • Toolkits (development environment, toolkits, workshop during which clients and users could come easily to innovative solution) • Lead-User model (collect information about both needs and solutions from the leading edges of the target market and from analogue markets, as those markets faced similar problems in a more extreme form) • Innovation marketplace/broadcast search platforms (usually online places where requests are matched with solutions) • Open Innovation communities (virtual groups of people that discuss, decide and implement business ideas in cooperation) • Cross-industry innovation (method based not on the research of solutions but on studying analogies, differences and cooperation of actors from different fields) Bron Bron
  14. 14. Een aanpak • Doel: samenwerken met anderen • Gewenst: collectief wereldbeeld • Methode: strategische conversatie – Scenario-denken – Technologie-monitoring – Kenniskaarten – Roadmaps Artikel
  15. 15. Niet eenvoudig Algemene condities voor succesvolle OI: • Elke partij mag halen maar moet ook brengen. • Elke partij moet de vraag ´what´s in for me?’ tot zijn eigen tevredenheid en die van de anderen kunnen beantwoorden. • Er moet voldoende tijd, capaciteit en expertise worden uitgetrokken voor het project. • Er moet een bindende onafhankelijke projectleider zijn die oog heeft voor de belangen van alle partijen in het project. • Er moet een heldere, beknopte samenwerkingsovereenkomst zijn waarin alle belangrijke punten geregeld zijn (oa verdeling van het intellectueel eigendom)
  16. 16. Is dit wel/niet OI?
  17. 17. Spelers Wim Vanhaverbeke TTI TopTechnologischInstituut
  18. 18. Enkele conclusies • Hype-achtig woord, verwatering&verwarri ng • Nodig: inzicht in omgeving/ontwikkelingen • Gewenst vaardigheid: (Snel) kansen herkennen • Het gaat bij OI om: onzekerheidsreductie en vertrouwen • Video > klik >
  19. 19. Diverse quotes • Chesbrough:“I think the starting point is to identify ways to create sufficient value that one can construct win-win collaborations, such that both parties will benefit from the collaboration.” • Chesbrough: “My advice for Belgian SMEs is to focus first on your customers, and develop a deep understanding of their situation, their problems, and their needs. Then create a business model that can deliver a solution to those needs that harnesses the energies of other companies (some of them SMEs, and perhaps even a few large companies). But there needs to be a control point where the SME captures some portion of the value in all this.” • “Partijen zijn in veel grotere mate gezamenlijk verantwoordelijk voor succes of mislukking (‘samen lachen, samen huilen’) dan in gebruikelijke samenwerkingsconcepten.”
  20. 20. Meer info • • • • • • • • • P&G over OI (video) Geweldige samenvatting/intro & hier 4 OI-experts op Twitter UC Open Innovation EC Open Innovation Yearbook 2012 Open business models, 2006 (Gijs van Wulfen) Open Service Innovatie, 2011 (Gijs van Wulfen) Voorbeelden van open innovatie hier & hier Innovations Mapping Method
  21. 21. Vragen, opmerkingen etc Tipping Point heeft al jaren ervaring met ideation, conceptontwikkeling & (open) innovatie. Eén van de onderscheidende kenmerken is dat we juist over sectoren heen werken. Heeft u vragen, opmerkingen etc naar aanleiding van deze sheets? Wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan vooral contact op!

  ×