SlideShare a Scribd company logo

Minto Ophthalmic Hospital

Ramya.S.S P18CX21A0057 M.A History

1 of 34
Download to read offline
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ
qÁ. ෈.஄ฑ. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023
¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt
(History and computing)
ஃ஢ბൕ
඲
౳ . ๯෥ . ല
ம๻஧ஏ ඩ
౳ උ౲ ஢ஏฆ
அൟ๻ம ๬౬ ஞಆ஻ஞ
౨ ந ஃ஡౲ ஧஢
஦ൡ
౨ ๸๗஻஡ක ಄ஂ஠
౳
ம౽ბค ஏม ౽ศ೩
෍ஂ஑ิฆ - 560001
ඩ
౳ උ౲ ஢ஏฆ ஦ൡ
౨ ๸෽஻஖ஏฆ
அൟ๻ம ๬౬ ஞಆ஻ஞ
౨ ந ஃ஡౲ ஧஢
஦ൡ
౨
๸๗஻஡ක ಄ஂ஠
౳
ம౽ბค ஏม ౽ศ೩
෍ஂ஑ิฆ - 560001
റ. ஄ฑ . ౽஫ப
౵ ஦౱
෥஑ბ஠஬ბஏฆ
ஃඪბ๯஫஫ฆ
ந஦౲ .ஊ๺ஊ๺.
ஊஂ.ஊ 4ඡ ๲෦மౣ ฑ เർ౲ ൮ბ
ඣ஻ஂ஠൐ ๸ಒ౲ :-P18CX21A0057
ம౽ბค ஏม ౽ศ೩
෍ஂ஑ิฆ - 560001
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ
qÁ. ෈.஄ฑ. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023
¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt
(History and computing)
ஃ஢ბൕ
ஃ஢ბൕ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃf£À EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
¥ÀzÀ«AiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð ¸À°èPÉ.
1. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À» 2. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À»
«zÁåyð WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ
F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
2022-23£Éà ¸Á°£À ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt” (History and Computing)
ªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛêÉ. F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ
ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹gÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ r¥ÉÆèêÀiÁ
CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.
¢£ÁAPÀ :
¸ÀܼÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
gÀªÀÄå J¸ï J¸ï
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:P18CX21A0057
zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 2022-23£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è “EwºÁ¸À
ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt”(History and Computing) «µÀAiÀÄzÀ°è ந஦౲ ஊ๺.ஊ๺
(£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå :- P18CX21A0057) JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß
AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹzÁÝgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ
PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«±Àé«zÁå®AiÀÄ, r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ.
zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ.
«zÁåyð ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ.r
gÀªÀÄå J¸ï.J¸ï ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
¢éwÃAiÀÄ JA.J. 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
£ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå: P18CX21A0057 EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ 560001
qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä
¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ¦.n. ²æäªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ – 560001 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001
PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ
F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀÅ CvÀåAvÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ, F
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ £À£Àß
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r gÀªÀjUÉ vÀÄA§Ä
ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ £ÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. Dgï.
PÁªÀ®èªÀÄä gÀªÀjUÀÆ, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À UÀæAxÀ¥Á®PÀjUÀÆ ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÀÆ
ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ.
gÀªÀÄå J¸ï J¸ï
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå : P18CX21A0057
Minto Ophthalmic Hospital
Ad

Recommended

Minto Ophthalmic Hospital
Minto Ophthalmic Hospital Minto Ophthalmic Hospital
Minto Ophthalmic Hospital ramyaramesh7317
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 

More Related Content

Featured

Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...AccuraCast
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsKayla Martin-Gant
 
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxStan Skrabut, Ed.D.
 

Featured (20)

How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
 
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
 

Minto Ophthalmic Hospital

 • 1. EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ qÁ. ෈.஄ฑ. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023 ¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt (History and computing) ஃ஢ბൕ ඲ ౳ . ๯෥ . ല ம๻஧ஏ ඩ ౳ උ౲ ஢ஏฆ அൟ๻ம ๬౬ ஞಆ஻ஞ ౨ ந ஃ஡౲ ஧஢ ஦ൡ ౨ ๸๗஻஡ක ಄ஂ஠ ౳ ம౽ბค ஏม ౽ศ೩ ෍ஂ஑ิฆ - 560001 ඩ ౳ උ౲ ஢ஏฆ ஦ൡ ౨ ๸෽஻஖ஏฆ அൟ๻ம ๬౬ ஞಆ஻ஞ ౨ ந ஃ஡౲ ஧஢ ஦ൡ ౨ ๸๗஻஡ක ಄ஂ஠ ౳ ம౽ბค ஏม ౽ศ೩ ෍ஂ஑ิฆ - 560001 റ. ஄ฑ . ౽஫ப ౵ ஦౱ ෥஑ბ஠஬ბஏฆ ஃඪბ๯஫஫ฆ ந஦౲ .ஊ๺ஊ๺. ஊஂ.ஊ 4ඡ ๲෦மౣ ฑ เർ౲ ൮ბ ඣ஻ஂ஠൐ ๸ಒ౲ :-P18CX21A0057 ம౽ბค ஏม ౽ศ೩ ෍ஂ஑ิฆ - 560001
 • 2. EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ qÁ. ෈.஄ฑ. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023 ¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt (History and computing) ஃ஢ბൕ ஃ஢ბൕ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃf£À EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð ¸À°èPÉ. 1. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À» 2. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À»
 • 3. «zÁåyð WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ 2022-23£Éà ¸Á°£À ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt” (History and Computing) ªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛêÉ. F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹gÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ : ¸ÀܼÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. gÀªÀÄå J¸ï J¸ï JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:P18CX21A0057
 • 4. zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 2022-23£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt”(History and Computing) «µÀAiÀÄzÀ°è ந஦౲ ஊ๺.ஊ๺ (£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå :- P18CX21A0057) JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹzÁÝgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄ, r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. «zÁåyð ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ.r gÀªÀÄå J¸ï.J¸ï ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ ¢éwÃAiÀÄ JA.J. 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå: P18CX21A0057 EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ 560001 qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ¦.n. ²æäªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ – 560001 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001
 • 5. PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀÅ CvÀåAvÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ, F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ £À£Àß ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r gÀªÀjUÉ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ £ÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä gÀªÀjUÀÆ, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À UÀæAxÀ¥Á®PÀjUÀÆ ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. gÀªÀÄå J¸ï J¸ï JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå : P18CX21A0057
 • 7. ¥Àj«r * D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀ¼Éà PÀlÖqÀ. * D¸ÀàvÉæAiÀÄ FV£À PÀlÖqÀ. * »£Éß¯É * EwºÁ¸À * D¸ÀàvÉæAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄ * ªÀĺÁgÁd PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï – * ºÉ¸Àj£À »£Éß¯É * D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ * D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ * ¥ÉèÃUï£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁvÀæ * ¥ÉèÃUï£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁvÀæ * ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼À §¼ÀPÉ * ¹ÃvÀªÀÄä ªÁqïð * PÀtÂÚ£À ¨ÁåAPï * ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ * PÉÆëqï – 19gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁvÀæ * ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ * 125£Éà ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ * ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ * D¸ÀàvÉæAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ * G¥À ¸ÀAºÁgÀ * UÀæAxÀIÄt
 • 10. »£É߯É: «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj PÀuÁÚ¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ gÉ¥sÀgÀ¯ï ¸ÉAlgï «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj PÀuÁÚ¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ gÉ¥sÀgÀ¯ï ¸ÉAlgï DVzÉ. CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «±ÉõÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß 1913 gÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÉ. PÀtÂÚ£À gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß aQwì¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ «±ÀézÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «±ÉõÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è MAzÁVzÉ.
 • 11. EwºÁ¸À  ZÉ£ÉßöÊ£À JUÉÆäÃgï JA§ ¸ÀܼÀzÀ°è 1819gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ KµÁåzÀ ªÉÆzÀ® PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀiÁVzÉ.  F D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ £ÀªÉA§gï 9, 1896gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À aPÀÌ¥ÉÃmÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÉÆAzÀgÀ°è PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ JA§ OµÀzsÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgɬÄvÀÄ.  qÁ|| J¸ï.«. gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï gÀªÀgÀÄ £ÉÃvÀæ«eÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀjtÂw ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÀÄ.  ªÉÆzÀ® ¢£À 9 d£À ºÉÆgÀgÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ.  ªÉÆzÀ® ¢£À 9 d£À ºÉÆgÀgÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ.  1897gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è aPÀÌ¥ÉÃmÉAiÀÄ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è PÀtÂÚ£À ±À¸ÀÛçaQvÉìUÉ C£ÀÄPÀÆ®vÉ EgÀ°®è.  ºÁUÁV £ÉÃvÀæ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯Á¯ï¨ÁUï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ¯Á¯ï¨ÁUï ªÀ¸ÀwUÀȺÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÀÄ.  F PÀlÖqÀzÀ°è £ÉÃvÀægÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀgÉÆÃVUÀ¼À£ÁßV zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ 12 ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ 4 ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ, MlÄÖ 16 ºÁ¹UÉUÀ½zÀݪÀÅ.  PÁ®PÀæªÉÄÃt ºÁ¹UÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 36PÉÌ KjvÀÄ.  ¯Á¯ï¨ÁUï ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÉÃvÀægÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉìAiÀÄ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä «¥sÀ®ªÁzÁUÀ zÉÆqÀØ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÀgÀÄ. D AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁd £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï EA¢£À «ÄAmÉÆà PÀuÁÚ¸ÀàvÉæUÉ r¸ÉA§gï 17, 1910gÀ°è Cr¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ.
 • 12. «ÄAmÉÆà C¥ÁÛ°äPï D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÉÃvÀæ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄ
 • 13. ªÀĺÁgÁd £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ Cr¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁQzÀªÀgÀÄ.
 • 14. «ÄAmÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÉ¸Àj£À »£Éß¯É 1905gÀ°è ¯Áqïð «ÄAmÉÆÃgÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʸÀgÁAiÀiï DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV §®¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑwÛzÀÝ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ UËgÀªÁxÀðªÁV £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀgÀÄ. ¯Áqïð «ÄAmÉÆÃ
 • 15. «ÄAmÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À aPÀÌ¥ÉÃmÉAiÀÄ CAUÀrAiÉÆAzÀgÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ JA§ OµÀzÁ®AiÀÄ vÉgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. qÁ|| J¸ï.«. gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï gÀªÀgÀÄ £ÉÃvÀæ«eÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀjtÂw ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÀÄ. qÁ|| J¸ï.«. gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAಛgï
 • 16. «ÄAmÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ DqÀ½vÀ CªÀ¢ü 01 qÁ|| J¸ï.«.gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï 1913 – 1917 02 qÁ|| ©.f.J¸ï. DZÁAiÀÄð 1917 – 1923 02 qÁ|| ©.f.J¸ï. DZÁAiÀÄð 1917 – 1923 03 qÁ|| ©.PÉ. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï 1923 – 1938 04 qÁ|| ¦.Dgï. ¸ÀĨÁâgÁªï 1938 – 1941 05 qÁ|| JA. ¥ÉÆ£ÀßA§¼ÀA 1941 – 1947 06 qÁ|| J¸ï. ªÁ¸ÀÄzÉêï gÁªï 1947 – 1954 07 qÁ|| r.Dgï. £ÀAd¥Àà 1954 – 1961 08 qÁ|| JA.©. ¸ÀÄAzÀgï gÁªï 1961 – 1967
 • 17. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥À ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ DqÀ½vÀ CªÀ¢ü 01 qÁ|| J¸ï.n. ¥ÀÄlÖtÚ ªÉÄà 1967 – dįÉÊ 1968 02 qÁ|| r. ZÁªÀÄgÁeï dÆ£ï 1974 – K¦æ¯ï 1976 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ DqÀ½vÀ CªÀ¢ü 01 qÁ|| PÉ.J¸ï.¸ÀħæªÀÄtÂAiÀÄ£ï ªÉÄà 1976 - ªÉÄà 1981 02 qÁ|| J. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÉÄà 1981 – dÆ£ï 1981 03 qÁ|| ºÉZï. wªÀÄäAiÀÄå dÆ£ï 1981 – dÆ£ï 1982
 • 18. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ DqÀ½vÀ CªÀ¢ü 01 qÁ|| ¯Á®å£ÁAiÀÄPï CPÉÆÖçgï 1982 – dÆ£ï 1988 02 qÁ|| J. ªÉAPÀlgÁªÀÄ£ï dįÉÊ 1988 – K¦æ¯ï 1990 03 qÁ|| f.J¸ï. wªÀiÁägÉrØ ªÉÄà 1990 - ªÀiÁZïð 1992 04 qÁ|| ¹.Dgï wgÀĪÀįÁZÁgï K¦æ¯ï 1992 - ªÉÄà 1996 05 qÁ|| J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ±ÉnÖ ªÉÄà 1996 – dÆ£ï 1999 05 qÁ|| J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ±ÉnÖ ªÉÄà 1996 dÆ£ï 1999 06 qÁ|| J£ï. ¸ÀvÀå¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁj dÆ£ï 1999 – K¦æ¯ï 2001 07 qÁ|| Dgï. ªÀvÀì® ªÉÄà 2001 - ¸É¥ÉÖA§gï 2003` 08 qÁ|| J.Dgï. CgÀÄt CPÉÆÖçgï 2003 - ªÉÄà 2009 09 qÁ|| ²æÃ¥ÀæPÁ±ï PÉ.J¸ï. ªÉÄà 2009 – dįÉÊ 2011 10 qÁ|| ²ªÀ¥Àæ¸Ázï gÉrØ dįÉÊ 2011 - ¥sɧæªÀj 2015 11 qÁ|| gÀªÉÄñï n.PÉ. ªÀiÁZïð 2015 - ªÀiÁZïð 2017 12 qÁ|| ºÉZï.J¸ï. ¸Àwñï 2017 – 2018
 • 19. ¥ÉèÃUï£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁvÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸É¥ÉÖA§gï 1898 ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁZïð 1899gÀ £ÀqÀÄªÉ 3,321 d£ÀgÀÄ ¥ÉèÃUï¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸É¥ÉÖA§gï 1898 ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁZïð 1899gÀ £ÀqÀÄªÉ 3,321 d£ÀgÀÄ ¥ÉèÃUï¤AzÀ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀgÀÄ. ¥ÉèÃUï ªÀiÁgÀuÁAwPÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀiÁVzÀÝ PÁgÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ NrºÉÆÃzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¯Á¯ï¨ÁUï ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀ°è PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwvÀÄÛ. ªÀÄÄRå ¸À¨sÁAUÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß gÉÆÃVUÀ¼À ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉìUÁV §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
 • 20. D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁ¤UÉƼÀUÁzÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
 • 21. ¹ÃvÀªÀÄä ªÁqïð ¹ÃvÀªÀÄä ªÁqïð 1923gÀ°è ¹ÃvÀªÀÄä PÀȵÀÚ CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ GzÁgÀ zÉÃtÂUÉAiÀÄ PÁgÀt ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV 16 ºÁ¹UÉUÀ¼À ªÁqïð ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ, D ªÁqïðUÉ “¹ÃvÀªÀÄä ªÁqïð” JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
 • 22. K¦æ¯ï 1, 1970gÀ°è PÀtÂÚ£À ¨ÁåAPï DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. F WÀlPÀªÀ£ÀÄß 1975gÀ°è ‘Q±À£ïZÀAzï K¦æ¯ï 1, 1970gÀ°è PÀtÂÚ£À ¨ÁåAPï DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. F WÀlPÀªÀ£ÀÄß 1975gÀ°è ‘Q±À£ïZÀAzï ZɯÁègÁªÀiï’ ‘L ¨ÁåAPï CAqï PÁ¤ðAiÀįï UÁæ¦ÖAUï ¸ÉAlgï’ JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
 • 23. D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ PÀtÂÚUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzsÀvÀé ¤ªÁgÀuÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ.
 • 24. PÉÆëqï-19gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D¸ÀàvÉæ ¥ÁvÀæ  ªÀÄÆåPÁªÉÄÊðPÉÆù¸ï ( PÀ¥ÀÄà ²°ÃAzÀæ) ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArvÀÄÛ.  ªÀiÁZïð 2020gÀ ªÉüÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 PÀtÂÚ£À ±À¸ÀÛç aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹvÀÄÛ.  D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉ®ªÀÅ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß PÉÆëqï-19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä §¼À¸À¯ÁVvÀÄÛ.
 • 25. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «ÄAmÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 300 d£À M¼À gÉÆÃVUÀ½UÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. * £Á®ÄÌ ¸ÀĸÀfÓvÀ ±À¸ÀÛçaQvÁì PÉÆÃuÉUÀ½ªÉ. * ªÀÄPÀ̼À £ÉÃvÀæaQvÉì * ªÉļÉîUÀtÄÚ aQvÉì * ªÉļÉîUÀtÄÚ aQvÉì * ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀĸÀÆgÀ ¸ÉÃªÉ * UÀÆèPÉÆêÀÄ * «©æAiÉÄÃgÉÃn£À zÀÈ¶× zÉÆõÀzÀ aQvÉì
 • 26. dªÀÄð£ï £À gÉhÄÊ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ vÀAiÀiÁj¹zÀ «¸ÀĪÀiÁåPïì JA§ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß 2019gÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ªÉZÀÑzÀ°è gÁdå ¸ÀPÁðgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¤ÃrzÉ. ¯ÉøÀgï PÀtÂÚ£À ±À¸ÀÛç aQvÉìUÉ F G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 • 27. * PÀtÂÚ£À ¨ÁåAPï£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ * ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁqïð, AiÀıÀ¹é¤ PÁqïð, ©.¦.J¯ï PÁqïð, * ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁqïð, AiÀıÀ¹é¤ PÁqïð, ©.¦.J¯ï PÁqïð, J¸ï.¹./J¸ï.n AiÉÆÃd£É ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ aQvÁì ªÉZÀÑzÀ°è 50% jAiÀiÁ¬Äw¬ÄzÉ.
 • 28. «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ 125£Éà ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁf DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ|| PÉ. ¸ÀÄzsÁPÀgï gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ
 • 29. CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÁ¢AiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ  ¥sÁègÉ£ïì £ÉÊnAUÉïï CªÀgÀ d£À䢣ÀzÀ £É£À¦UÁV ªÉÄà 12gÀAzÀÄ ¥ÀæwêÀµÀð CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÁ¢AiÀÄgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¥sÁègÉ£ïì £ÉÊnAUÉÃ¯ï ©ænÃµï £À¸ïð DVzÀÄÝ, «±ÀézÀ¯Éèà ªÉÆzÀ® £À¹ðAUï ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ®AqÀ£ï£À°è ¸Áܦ¹zÀ QÃwðAiÀÄÆ FPÉVzÉ.  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ zÁ¢AiÀÄ ªÀÈwÛUÉ Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è »AzÀĽzÀ ºÁUÀÆ §qÀd£ÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉA§ zsÉåÃAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.
 • 30. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ qÁ|| ©.J¯ï. ¸ÀÄeÁvÁ gÁxÉÆÃqï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
 • 32. G¥À¸ÀAºÁgÀ  «ÄAmÉÆà £ÉÃvÀæ D¸ÀàvÉæ, £ÉÃvÀæ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ DzsÀĤPÀ PÀtÂÚ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå«gÀĪÀªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zsÉåÃAiÀĪÁVzÉ.  ¥Àæwà ªÀµÀð ¸Á«gÁgÀÄ d£À M¼À gÉÆÃVUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ®PÁëAvÀgÀ d£À ºÉÆgÀ gÉÆÃVUÀ¼ÁV F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.  ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÉÃvÀæ aQvÁì WÀlPÀ ¸ÀºÀ E°èzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÉÃvÀæ aQvÁì WÀlPÀ ¸ÀºÀ E°èzÉ.  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAzsÀvÀé ¤ªÁgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr ¸ÀAZÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.  F «¨sÁUÀzÀ £ÉÃvÀæ vÀdÕgÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, ¥Àæw ²©gÀzÀ°è 100 jAzÀ 200 gÉÆÃVUÀ½UÉ ±À¸ÀÛçaQvÉì £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ.  F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀtÄÚ ¥ÉÆgÉAiÀÄ ±À¸ÀÛç aQvÉìUÉƼÀUÁzÀªÀjUÉ EAmÁæ DPÀÄå®gï ¯É£ïìUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  EzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ¸ÁßvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ºÁUÀÄ CgÉ ªÉÊzÀågÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ, EAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ 300 ºÁ¹UÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  UÁæ«ÄÃt, £ÀUÀgÀ ²©gÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • 33.  UÀæAxÀIÄt * ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀ±Àð£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: ¥ÉÆæÃ. JªÀiï.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå, qÁ|| «dAiÀÄ * £ÉÃgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À * Discovering Bengaluru Written and edited by MEERA IYER * G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ *4@@?94.9/5-:-@-7-3;B5: ￶4@@?CCC:/.5:89:543;B9/-@5/81?���