Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EcoLearnFarm Toy

381 views

Published on

Gyvenimo būdo Dizaino Laboratorijoje sukurto produkto pristatymas

Presentation of product created in Life style Design Laboratory

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EcoLearnFarm Toy

 1. 1. Ec oLearnFarm ToyLearn & Grow
 2. 2. Ec oLearnFarm Toyvazon ė liai augalams – d ė lion ė
 3. 3. Esmin ė s savyb ė s:Nat ū ralios med ž iagos Patogi eksplotacija Ž aisminga i š vaizda
 4. 4. Learn &Grow
 5. 5.  Bendra t ė v ų ir vaik ų veikla Gamtos pa ž inimas Atsakomybės ugdymas
 6. 6.  Lavina vaikovaizduotę Praktin ė s ž inios-augal ų sodinimoprie ž i ū rospagrindai Ec oLearnFarm Toy
 7. 7. Kasmet ekologi š k ų produkt ų pardavimai i š auga 20–30% ** “Verslo ž ini ų ” portalas Ec oLearnFarm Toy
 8. 8. Lietuvoje daug ė ja ekologi š ki ų preki ų e- parduotuvių ie 50 – ekologi š k ų ž aisl ųparduotuv ė s Ec oLearnFarm Toy
 9. 9. Lietuvoje per 1 dien ągimsta100 k ū diki ų Ec oLearnFarm Toy
 10. 10. Tikslin ė grup ė Tėvai Ec oLearnFarm Toy
 11. 11. 2011 m. Lietuvoje i š viso gim ė 34,4 t ū kst. vaikų* * pagal Lietuvos Statistiskos departamento duomenis
 12. 12. 34,4 t ū kst. mamų, gyvenan č i ų mieste ir kaime : 20,64 t ū kst. atmetus 40 % gyvenan č i ų kaime planuojama u ž imti 2 % rinkos per metus produkto kaina - 250oLearnFarm Toy Ec Lt
 13. 13. 8600 Lt per m ė n esį103,2 t ū kst. Ltper metus
 14. 14. Grow Your- -Dream
 15. 15. Ec oLearnFarm Toyt eam Vaidas BieliūnasRamunė Kulbokaitė Vaida Vaskelaitė

×