Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecological Foot Prints of Agriculture: Case of Kuntala Gudem

 • Login to see the comments

Ecological Foot Prints of Agriculture: Case of Kuntala Gudem

 1. 1. క ుంటల గూడుం చౌటుప్పల్ ముండల, నల్గ ుండ జిలలా వ్యవ్సాయ రుంగ ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల (జిలలా ప్ర్ిషత్ హైస్కూల్, క ుంటల గూడుం, విద్యయరథు ల చేసిన ఒక అధ్యయనుం ఆధయరుం గా)
 2. 2. గాా మ ముఖ చిత్రుం • మొత్తుం: 106 • స్ర్వే చేసిన క టుుంబాల : 102 • మొత్తుం వ్యవ్సాయ భూమి: 536.25 ఎకర్ాల • వ్ర్ాా ధయరుం: 137.50 ఎకర్ాల • బో రథబావ్ుల కుంద: 398.75ఎకర్ాల • మొత్తుం బో రథ బావ్ుల : 83; ఎుండిపో యినవి: 3 • టార న్స్ ఫారమర్ ల : 17 • పంటల సరళి: – ప్త్తత: 372 ఎకర్ాల ; – వ్ర్ి: 127.75 ఎకర్ాల ; – ప్శుగాా స్ుం: 19 ఎకర్ాల
 3. 3. ర్ైత్ుల చేత్తలో వ్యవ్సాయ భూమి • 01.00-02.50 ఎకర్ాల : 33 ర్ైత్ుల • 02.50-05.00 ఎకర్ాల : 34 ర్ైత్ుల • 05.00-10.00 ఎకర్ాల : 23 ర్ైత్ుల • 10.00-20.00 ఎకర్ాల : 11 ర్ైత్ుల
 4. 4. వ్ర్ాా పాత్ుం 2013 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 జనవ్ర్ి ఫిబరవ్ర్ి మలర్్ ఏప్ిరల్ మే జూన్స జూలై ఆగషుు సెప్ెుుంబర్ అకటుబర్ నవ్ుంబర్ డిసెుంబర్ వ్రాపాత్ుం మీ.మీ వ్ర్ి ప్త్తత మొత్తుం వ్ర్ాా పాత్ుం: 969 మీ.మీ BPT 5204 వ్ర్ి రకుం కటత్ స్మయుం లో ప్డే వ్రాుం లో నషుము
 5. 5. ఎరథవ్ుల , రసాయనయల వినియోగుం • యూర్ియల : 842.5 బసాత ల • డి.ఎ.ప్ి : 791.0 బసాత ల • కుంపో స్టు : 95.5 టార కురథా • పౌల్ట్ుీ మలనయయర్ : 24.0 టార కురథా • బయో ఫెర్ిులైజర్ : 10.0 కవజీ. • కల ప్ు ముందయల : 113. 0 కవజి • ప్ురథగు ముందయల : 557.0 ల్ట్.
 6. 6. ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల : నీటి వినియోగుం • మొత్తుం వ్ర్ి విసతతరణుం: 127.75 ఎకర్ాల • ఎకర్ానిక స్గటు నీటి వినియోగుం: 60 లక్షల ల్ట్టరథా • మొత్తుం వ్ర్ి కటస్ుం నీటి వినియోగుం 76,65,00,000 (1.53 లక్షల ట ంకరలు ) • మొత్తుం వ్ర్ి ఉత్పత్తత: 268.27 టనయుల • కలో వ్ర్ి ప్ుండటానిక నీటి వినియోగుం: 2857 ల్ట్. • కలో బియయుం ప్ుండటానిక నీటి వినియోగుం: 4759 ల్ట్.
 7. 7. ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల : నీటి వినియోగుం • మొత్తుం ప్త్తత విసతతరణుం: 372 ఎకర్ాల • ఎకర్ానిక స్గటు నీటి వినియోగుం: 6 లక్షల ల్ట్టరథా • మొత్తుం ప్త్తత కటస్ుం నీటి వినియోగుం 22,32,00,000 (44,640 ట ంకరలు ) • మొత్తుం ప్త్తత ఉత్పత్తత: 204.6 టనయుల • కలో ప్త్తత ప్ుండటానిక నీటి వినియోగుం: 1090.00 ల్ట్. • కలో దకద్ి ప్ుండటానిక నీటి వినియోగుం: 3629.70 ల్ట్.
 8. 8. ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల : నీటి వినియోగుం • ఒక ఎకరుం 100 మీ.మీ. వ్రా పాత్ుం: లక్ష ల్ట్టరా నీళ్ళు • గాా ముం లో వ్రాపాత్ుం: 969 మీ.మీ • గాా ముం లో క ర్ిసిన మోత్తుం వ్రాుం: 51,96,26,250 • గాా ముంలో ప్ుంటలక వాడిన నీళ్ళు: – వ్ర్ి క : 76,65,00,000 లీ. – ప్త్తత క : 22,32,00,000 లీ. – మొత్తం: 98,97,00,000 లీ. • త్లస్ర్ి నీటి వినియోగుం: 300 ల్ట్. ర్ోజుక • మొత్తుం జనయభా: 530 • గృహ అవ్స్ర్ాలక నీటి వినియోగుం: 5,80,35,000 ల్ట్. స్ుంవ్త్్ర్ానిక • ప్శువ్ులక నీటి వినియోగుం: 150 ల్ట్ ర్ోజుక • మొత్తుం ప్శువ్ుల : 265 • మొత్తుం ప్శువ్ుల కటస్ుం నీటి వినియోగుం: 1,45,08,750 ల్ట్. స్ుంవ్త్్ర్ానిక • మొత్తుం గాా మ నీటి వినియోగుం: 106,22,43,750 లీ • వ్యత్యయస్ుం: 106,22,43,750- 51,96,26,250= 54,26,17,500 లీ సంవత్సరానికి • గ్ాా మం లో 50% భూమి లో భూగరభ జలాలు వున్నాయి అనుకుంటే పరతి సంవత్సరం 20 సం.మీ. భూగరభ జలాలు అడుగంటుత్ున్నాయి
 9. 9. ప్ర్ాయవ్రణ పాద ముదరల : బో రథ బావ్ులక విదయయత్ుత • ఒక బో రథ బావి ర్ోజుక 6 గుంటల , స్ుంవ్త్్ర్ానిక 200 ర్ోజుల నడిసతత అయియయ విదయయత్ుత వినియోగుం 4474 యూనిటుా . • ఒక యూనిట్ విదయయత్ ఉత్పత్తత వ్లన అయియయ 3.2 మెటిరక్ టనయుల • గాా ముం లో మొత్తుం ప్ని చేస్యత ను బో రథ బావ్ుల : 80 • బో రథబావ్ుల త్ో మొత్తుం 11,45,344 మెటరరక్ టనుాల కారబన్స డై ఆకై్డ్ విడుదల
 10. 10. ప్ర్ాయవ్రణ పాద ముదరల : వ్ర్ి సాగుత్ో మీథేన్స • నిల వ్ నీటిత్ో వ్ర్ి సాగుత్ో ఎకర్ానిక ర్ోజుక వెల వ్డే మీథేన్స : 460 కలోల • ప్ుంటకాలుం (150 ర్ోజులోా ): 69 టనయుల • గాా ముం మొత్తుం లో వ్ర్ి విసతతరణుం: 127.75 ఎకర్ాల • ఒక టనయు మీథేన్స = 21 టనుాల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • మొత్తుం మీథేన్స: 8,814.5 టనయుల =1.85 లక్షల టనుాల కారబన్స డై ఆకై్డ్ విడుదల
 11. 11. ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల : రసాయనిక ఎరథవ్ుల • బసాత యూర్ియల ఉత్పత్తత లో: 92.46 కలోల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • బసాత యూర్ియల రవాణయలో: 62.1 కలోల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • బసాత యూర్ియల వినియోగుం త్ో వెల వ్డే N2O: 28.75 కలోల • ఒక కలో N2O = 310 కలోల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • మొత్తుం యూర్ియల వినియోగుం: 842.5 బసాత ల • గాా ముం మోత్తుం యూర్ియల వినియోగుం త్ో వెల వ్డే కారబన్స డై ఆకై్డ్ =7638.98 టనయుల
 12. 12. ప్ర్ాయవ్రణ పాద ముదరల : యుంత్యర ల • టార కుర్ త్ో దయనుటానిక ఎకర్ానిక డీజిల్ వినియోగుం 8 ల్ట్. • హర్వేసాు ర్ త్ో ప్ుంట కటయటానిక ఎకర్ానిక డీజిల్ వినియోగుం 8 ల్ట్. • గాా ముం లో పొ లుం మొత్తుం దయనుటానిక 536.25x2x8= 8580 ల్ట్. • గాా ముం మొత్తుం వ్ర్ి కటయటానిక 127.75x8=1022 ల్ట్. • గాా ముం మొత్తుం లో యుంత్యర ల వ్లన డీజిల్ వినియోగుం: 9620 ల్ట్ • ల్ట్టర్ డీజిల్ వినియోగుం త్ో 2.35x 10-3 మెటిరక్ టనయుల కారబన్స డై ఆకై్డ్ విడుదల • గాా ముం మొత్తుం యుంత్యర ల వ్లన వెల వ్డే కారబన్స డై ఆకై్డ్ 22.6 మెటిరక్ టనయుల
 13. 13. మొత్తుం గాా మ సాు యి ప్ర్ాయవ్రణ పాద ముదరల • బో రథబావ్ుల విదయయత్ుత త్ో మొత్తుం 11,45,344 టనుాల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • వ్ర్ి సాగు త్ో మీథేన్స రూప్ుం లో 1,85,109.75 టనుాల కారబన్స డై ఆకై్డ్ • గాా ముం మోత్తుం యూర్ియల వినియోగుం త్ో వెల వ్డే కారబన్స డై ఆకై్డ్ =7638.98 టనయుల • గాా ముం మొత్తుం యుంత్యర ల వ్లన వెల వ్డే కారబన్స డై ఆకై్డ్ 22.6 మెటిరక్ టనయుల • మొత్తం: 3,77,881.08 టనుాల కారబన్ డై ఆక్ససడ్
 14. 14. ఇద్ి 79,554 స్ుంవ్త్్రుం పాటు వెల వ్ర్ిుంచే బొ గుగ ప్ుల స్య వాయువ్ు త్ో స్మలనుం 143,95,46,971.20 కలో మీటరా కారథ ప్రయలణుం త్ో స్మలనుం ఇద్ి 202943.652 టనయుల బొ గుగ ముండిుంచటుం త్ో స్మలనుం ఇద్ి 2026 ర్ైలవే వాగన్స ల బొ గుగ ముండిుంచటుం త్ో స్మలనుం ఇద్ి 96,89,258 మొకూల ప్ద్ి స్ుంవ్త్్ర్ాల పాటు ప్తల ్క నే బొ గుగ ప్ుల స్య వాయువ్ు త్ో స్మలనుం ఇద్ి 3,09,739 ఎకర్ాల అడవి స్ుంవ్త్్రుం పాటు ప్తల ్క నే బొ గుగ ప్ుల స్య వాయువ్ు త్ో స్మలనుం
 15. 15. ప్ర్ాయవ్రణ పాదముదరల : ప్రత్యయమలుయలల • ఇద్ే వ్రా పాత్ుం త్ో పొ లుం సాు యి లో నీళ్ళు నిల ప్ుక ుంటే ర్ుండు ప్ుంటల కరథవ్ు బార్ిన ప్డక ుండయ ప్ుండిుంచయ కటవ్చయ్ • నీరథ గాా మ సాు యి లో సతకర్ిసతత ఊరుంత్య ఒక స్ుంవ్త్్రుం పాటు గృహ అవ్స్ర్ాలక వాడుకటవ్చయ్ • SRI ప్దధత్తక మలర్ిత్ే నీటి వినియోగుం స్గుం కావ్టుం త్ో పాటు మీథేన్స వెల వ్డి, విదయయత్ుత వినియోగుం కూడయ స్గానిక త్గుగ త్ుుంద్ి.

×