Manual PBS Geografi Penggal 3 2013

10,609 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,609
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual PBS Geografi Penggal 3 2013

 1. 1. TERHAD1 TERHADPEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)(MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)Manual Pentaksiran Berasaskan SekolahKerja Kursus (Kajian Luar) GeografiKertas 4 (942/4)Penggal 3 Tahun 2013PERINGATAN:Manual ini khusus untuk kegunaan guru/calon sahaja.__________________________________________________________________________________Manual ini terdiri daripada 32 halaman bercetak.© Majlis Peperiksaan Malaysia 2013MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
 2. 2. TERHAD2 TERHADKandunganBil. Perkara HalamanBAHAGIAN I : GURU1.0 Pengenalan 32.0 Objektif Penilaian 3 – 42.1 Kemahiran kognitif2.2 Kemahiran manipulatif2.3 Kemahiran insaniah (soft skills)3.0 Pelaksanaan Kajian Luar 4 – 73.1 Arahan umum3.2 Tanggungjawab Pengetua3.3 Tanggungjawab Guru3.4 Tanggungjawab Calon4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 7 – 105.0 Langkah Menjalankan Kajian Luar 10 – 116.0 Kaedah Kajian 127.0 Peralatan dan Kegunaannya 128.0 Format Penulisan 12 – 139.0 Struktur Penulisan 13 – 1410.0 Penskoran 1411.0 Skop Kajian Luar 15 – 1911.1 Alam Sekitar Fizikal11.2 Alam Sekitar ManusiaLampiran 20 – 25BAHAGIAN II : CALON12.0 Tanggungjawab Calon 26 – 2713.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 27 – 2814.0 Format Penulisan 28 – 2915.0 Struktur Penulisan 29 – 30Soalan tugasan (942/4) 31 – 32
 3. 3. TERHAD3 TERHAD1.0 PengenalanManual ini disusun bagi membantu guru dan calon sekolah kerajaan dan calon sekolahbantuan kerajaan dalam pelaksanaan dan penilaian kerja kursus (kajian luar) Geografi.Kajian luar ini hendaklah dijalankan pada penggal 3 mengikut tempoh yang ditetapkanoleh Majlis Peperiksaan Malaysia.2.0 Objektif PenilaianKajian luar ini dilaksanakan untuk menilai keupayaan calon dalam kemahiran berikut.2.1 Kemahiran kognitif,2.1.1 mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengankedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dansebaliknya serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya dalamkonteks setempat,2.1.2 menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikaldan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya,2.1.3 mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjahdengan keadaan sebenar di lapangan, dan2.1.4 mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentangkedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dansebaliknya.2.2 Kemahiran manipulatif,2.2.1 mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, danmengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer,2.2.2 menemu bual, melakukan pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidikuntuk mendapatkan data primer di lapangan,2.2.3 mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekundermelalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta sertamemuat turun bahan daripada sumber Internet,2.2.4 memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, danmenganalisis data dan maklumat yang diperoleh, dan2.2.5 mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dari lapangan kedalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan untukmenggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagimenganalisis dan mempersembahkan data.2.3 Kemahiran insaniah (soft skills),2.3.1 boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan,2.3.2 boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerjasebagai satu pasukan,2.3.3 berupaya memimpin dan mengawal selia aktiviti kajian luar yangdilaksanakan secara berkumpulan,BAHAGIAN I : GURU
 4. 4. TERHAD4 TERHAD2.3.4 berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan,2.3.5 berupaya menyelesaikan masalah,2.3.6 berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif,2.3.7 boleh menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik,2.3.8 menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar,2.3.9 boleh menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika, dan2.3.10 berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi.3.0 Pelaksanaan Kajian Luar3.1 Arahan Umum3.1.1 Kertas kerja kursus (kajian luar) Geografi wajib diambil oleh semua calonsekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan3.1.2 Kertas kerja kursus (kajian luar) Geografi hendaklah dibuat dalamPenggal 33.2 Tanggungjawab Pengetua3.2.1 Mempengerusikan Mesyuarat PBS Tingkatan Enam peringkat sekolah3.2.2 Memastikan ahli jawatan kuasa PBS sekolah menyediakan Fail Induk PBSTingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyaiFail PBS bagi mata pelajaran masing-masing3.2.3 Memastikan calon dibimbing dan diselia oleh guru Geografi3.2.4 Memastikan bahawa semua hasil penulisan kajian luar calon telah dinilaidan diberikan markah oleh guru mengikut borang markah yang disediakan3.2.5 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan calon di bawahPeraturan Pelancongan Sekolah 1957 dipatuhi oleh guru dan calon3.2.6 Memastikan keperluan logistik/bekalan untuk melaksanakan kajian luardipenuhi3.3 Tanggungjawab Guru Geografi3.3.1 Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahanmenjalankan kerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.2 Memastikan semua calon memahami keperluan menjalankan kerja kursus(kajian luar) Geografi3.3.3 Memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus(Kajian Luar) Geografi dari laman Web MPM dan memperbanyak salinanBahagian II untuk diedarkan kepada calon3.3.4 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:(a) memahami skop tugasan dan merancang(b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan(c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
 5. 5. TERHAD5 TERHAD3.3.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti kajian luarsemasa di lapangan, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerjakursus (kajian luar) Geografi3.3.6 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi olehsetiap calon semasa menjalankan aktiviti kajian luar3.3.7 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus (kajianluar) Geografi secara individu3.3.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kajian luar)Geografi berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan sepertipada para 4.0/13.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus(Kajian Luar) Geografi3.3.9 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerjakursus (kajian luar) Geografi mengikut masa yang ditetapkan oleh gurumata pelajaran Geografi. Selain itu, mengingatkan calon agar menyediakansatu folder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telahdisemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengankerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memprosesdata/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar)Geografi3.3.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiraninsaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangankerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus (kajian luar)kepada guru Geografi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan olehguru/pihak sekolah. Muka hadapan penulisan kerja kursus (kajian luar)hendaklah menggunakan muka hadapan yang telah ditetapkan oleh pihakMPM (Lampiran 1)3.3.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kajianluar) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calondianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidakmengambil kertas 942/4 seterusnya akan gagal dalam keseluruhan kertasGeografi STPM3.3.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani BorangPerakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengankerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon3.3.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang RekodKerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkansupaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara gurudengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kajian luar)
 6. 6. TERHAD6 TERHAD3.3.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara gurudan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kajian luar)calon3.3.19 Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus (kajian luar)Geografi, BMKKC, dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah kesekolah calon yang baharu3.3.20 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan olehMPM ketika mentaksir kerja kursus (kajian luar) Geografi calon3.3.21 Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus (kajian luar) Geografi3.3.22 Menilai pembentangan calon dan memberi markah secara individu sertamengisi Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus(Kajian Luar) Geografi (Lampiran 4)3.3.23 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus (kajian luar) Geografi bagisetiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja KursusCalon (BMKKC) (Lampiran 5)3.3.24 Memasukkan markah kerja kursus (kajian luar) calon denganmenggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh MajlisPeperiksaan Malaysia (MPM). Kegagalan menghantar markah kerja kursus(kajian luar) calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakankerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/43.3.25 Mencetak Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) dan membuatsemakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kajian luar) calonbersama dengan seorang lagi guru Geografi. Pembetulan hendaklah dibuatsekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon.3.3.26 Memastikan kerja kursus (kajian luar) Geografi, BPC, BMKKC, danBRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinetberkunci) bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusanpeperiksaan STPM keseluruhan diumumkan3.4 Tanggungjawab Calon3.4.1 Memahami sukatan pelajaran Geografi dan tugasan untuk melaksanakankerja kursus (kajian luar)3.4.2 Melaksanakan kerja kursus (kajian luar) dalam tempoh yang ditetapkan3.4.3 Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa,dan selepas kerja kursus (kajian luar) dijalankan3.4.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) secara individu3.4.5 Berdasarkan soalan tugasan yang dipilih, calon perlu;(a) memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja,(b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan(c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan3.4.6 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkanpenulisan kajian luar
 7. 7. TERHAD7 TERHAD3.4.7 Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasapencarian/pengumpulan data/maklumat3.4.8 Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulispenulisan kerja kursus (kajian luar)3.4.9 Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kajian luar) yang telahditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerjakursus (kajian luar) calon3.4.10 Menghantar hasil kerja kursus (kajian luar) kepada guru Geografi padamasa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalanmenghantar kerja kursus (kajian luar) pada tarikh yang telah ditetapkanoleh guru/pihak sekolah akan menyebabkan calon dianggap tidakmelaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambilkertas 942/43.4.11 Mengakui kerja kursus (kajian luar) Geografi yang dihasilkan ialah hasilkerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC)(Lampiran 2)3.4.12 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja KursusCalon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepadaguru Geografi pada setiap kali pertemuan antara calon dengan guru bagimembincangkan proses penghasilan kerja kursus (kajian luar) Geografi3.4.13 Membentangkan hasil kerja kursus (kajian luar) pada sesi pembentanganpada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah3.4.14 Memastikan kerja kursus (kajian luar) yang dihasilkan ialah hasil usahacalon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakandan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam penulisankerja kursus (kajian luar)3.4.15 Menyediakan satu folder PBS untuk menyimpan semua draf penulisanyang telah disemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitandengan kerja kursus (kajian luar) Geografi4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi4.1 Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus (kajian luar)Geografi ini bagi semua calonnya berdasarkan tugasan yang disediakan olehMajlis Peperiksaan Malaysia4.2 Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja kursus (kajian luar) Geografiadalah seperti berikut:
 8. 8. TERHAD8 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaanAktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon10 Meihingga9 Jun 2013MPM memuatnaik bahan berikutdalam portal MPM(www.mpm.edu.my) pada10 Mei 2013:i. Manual PBSyang mengandungiBahagian I: Guru,Bahagian II :Calon, dan soalantugasanii. Kriteriapenilaian danpemarkahan Mesyuarat penyelarasanperingkat negeri antara PNdengan PD dan seterusnyamesyuarat penyelarasanperingkat daerah antara PDdengan guru-guru (bermula10 Mei 2013) Memuat turun Manual PBSberserta kriteria penilaiandan pemarkahan Memberi taklimat tugasankepada calon Memilih soalan danmenetapkan lokasi kajian Merancang jadual kerja Membuat tinjauan awallokasi Memohon kebenaranlawatan/kajian luar daripadaJPN (jika perlu) Menerima soalantugasan Memahami skop tugasankajian luar10 Junhingga14 Jun 2013Persiapan sebelumke lapangan Menyediakan surat-menyurat Menghubungi agensi yangberkaitan Mengagihkan calonmengikut kumpulan Menyediakan pengangkutandan guru pengiring Menyediakan peralatan daninstrumen kajian Mengurus sumberkewangan Menjelaskan calon tentangelemen kemahiranmanipulatif dan kemahiraninsaniah yang akan dinilai Menilai kemahiran insaniah Mendapatkan sumberkewangan Mendapatkan kebenaranibu bapa/penjaga Membincangkan jadualkerja bersama-sama ahlikumpulan Mengagihkan kerja danmembentuk strukturorganisasi kumpulan Menyediakan kerangkatugasan Menyediakan peralatandan instrumen sepertiborang soal selidik Mencari sumber rujukanseperti sumber primerdan sekunder
 9. 9. TERHAD9 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaanAktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon17 Junhingga28 Jun 2013Perlaksanaankajian di lapangan Membimbing calonmelaksanakan aktiviti dilapangan Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiran insaniah Mengumpul data danmaklumat melaluipemerhatian,pencerapan, pengukuran,temu bual, dan kajiselidik Memperoleh data danmaklumat dari sumbersekunder1 Julaihingga31 Julai2013Penulisan kajiansetelah kembalidari lapangan Menjelaskan item-item yangdinilai dalam penulisankajian Membimbing calon menulispenulisan kajian luarmengikut format yangditetapkan Menilai progres/kemajuanhasil penulisan calon secaraberterusan Memperbaiki kelemahandan membimbing calonmembuat penambahbaikan Menetapkan tarikh akhirpenghantaran laporan kajianluar mengikut arahan MajlisPeperiksaan Malaysia Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiran insaniah Menyusun dapatan(data dan maklumat)mengikut keutamaan danstruktur tugasan Memproses, mentafsir,manganalisis, danmerumus data danmaklumat Mempersembahkan datadan maklumat dalambentuk peta, jadual, graf,carta, dan lain-lain yangbersesuaian Membincangkan dapatanhasil kajian danmenghubungkait denganteori yang dipelajari Menulis penulisan kajianluar yang lengkapmengikut format yangditetapkan Menyemak dan membuatpenambahbaikanpenulisan kajian luar
 10. 10. TERHAD10 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaanAktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon1 Ogoshingga20September2013 Penilaianlaporan kajianluar Pembentanganberkumpulanhasil kajian luaroleh semuacalon Menerima penulisan kajianluar daripada setiap calon Membuat penilaian danpemarkahan bagi setiapcalon mengikut kriteriapenilaian yang ditetapkanoleh MPM Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiran insaniah Menilai kebolehan dankeupayaan setiap calondalam kemahiran yangdiperlukan Menghantar penulisankajian luar masing-masing kepada guru Membentangkan hasilkajian luar secaraberkumpulan23Septemberhingga11 Oktober2013 Penyemakan silang markah PBS Pengisian dan penghantaran markah PBS keMajlis Peperiksaan Malaysia melalui perisiane-submissionTidak berkenaan14 Oktoberhingga3 November2013Penyelarasan markah PBS oleh Ketua PenyelarasKebangsaan/Penyelaras Negeri/Penyelaras DaerahTidak berkenaanOgos 2014 Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan daritarikh keputusan STPM dikeluarkan)Tidak berkenaan5.0 Langkah menjalankan kajian luar5.1 MPM memberikan dua soalan tugasan berdasarkan sukatan pelajaran GeografiSTPM (rujuk para 11.1 dan 11.2). Guru dan calon perlu berbincang untuk memilihhanya satu soalan tugasan sahaja.5.2 Kawasan yang hendak dikaji mestilah sesuai dengan tajuk yang dipilih. Hanyasatu kawasan kajian sahaja diperlukan bagi setiap soalan. Pada amnya, kawasankajian yang dipilih mengandungi gabungan perkara yang berikut:5.2.1 Berskala mikro5.2.2 Unsur alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia5.3 Pemilihan lokasi kajian luar hendaklah mengambil kira jarak dari sekolah keranaini akan melibatkan kos pengangkutan dan masa perjalanan. Sebaik-baiknyaperjalanan pergi dan balik dari lokasi kajian itu tidak memakan masa lebihdaripada dua jam. Dengan itu, calon akan mempunyai masa sekurang-kurangnyaenam jam berada di lapangan untuk melaksanakan kajian luar.
 11. 11. TERHAD11 TERHAD5.4 Semasa melaksanakan kajian luar, calon dibahagikan kepada kumpulan kecil (4–5orang) untuk memudahkan mereka menjalankan kajian, dan memudahkan gurumengawasi serta menjaga keselamatan mereka.5.5 Sebelum ke lapangan, guru membuat persiapan awal seperti berikut:5.5.1 Menentukan lokasi kajian dan melakukan tinjauan awal yang bersesuaiandengan soalan tugasan5.5.2 Menentukan kumpulan calon5.5.3 Menguruskan surat-menyurat seperti surat kebenaran penjaga, suratkebenaran dari sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan PelajaranNegeri (JPN)5.5.4 Menghubungi agensi-agensi yang hendak dikunjungi5.5.5 Menyediakan pengangkutan dan guru pengiring5.5.6 Menyediakan peralatan dan instrumen yang diperlukan termasuklahborang soal selidik5.5.7 Memberikan taklimat kepada calon yang meliputi tugasan kumpulan,aspek kajian, jumlah responden yang ingin ditemu bual/soal selidik,taklimat kawalan keselamatan dan lain-lain yang bersesuaian5.6 Semasa di lapangan, calon menjalankan pemerhatian, pencerapan, pengukuran,temu bual, dan soal selidik mengikut item-item tugasan yang telah dipilih (calonmesti mendapatkan data primer dalam melaksanakan tugasan kajian luar).5.7 Sekembali dari lapangan, calon melaksanakan tugasan berikut:5.7.1 Menyusun dapatan (data dan maklumat) yang diperoleh mengikutkeutamaan atau mengikut item yang telah dipecahkan dari soalan yangtelah dipilih5.7.2 Memproses maklumat – mentafsir, menganalisis, dan membuat hubungkait antara dapatan yang diperoleh5.7.3 Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf, carta,dan rajah bagi mana-mana item yang relevan dan sesuai5.7.4 Membincangkan dapatan/hasil kajian – menghubungkaitkan dapatan yangdiperoleh dengan teori yang telah dipelajari di dalam bilik darjah5.7.5 Menyiapkan penulisan kajian mengikut format yang ditetapkan oleh MajlisPeperiksaan Malaysia5.7.6 Membuat kesimpulan daripada hasil kajian dalam pembentangan5.7.7 Membentangkan hasil kajian masing-masing. Tempoh pembentangan dansoal jawab hendaklah tidak melebihi 20 minit bagi setiap kumpulan5.7.8 Penggunaan TMK dalam pembentangan adalah digalakkan
 12. 12. TERHAD12 TERHAD6.0 Kaedah kajian6.1 Maklumat diperoleh dari dua jenis sumber, iaitu sumber primer dan sumbersekunder6.2 Bagi mendapatkan maklumat primer, kaedah berikut digunakan: kaedahmencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, menemu bual,pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik6.3 Bagi mendapatkan maklumat sekunder, kaedah berikut digunakan: kaedahmengumpul, merekod, menyalin, kajian di perpustakaan, mengumpul laporanagensi kerajaan dan swasta serta muat turun sumber Internet7.0 Peralatan dan kegunaannyaBagi menjalankan kajian luar, peralatan/bahan berikut boleh digunakan7.1 Peta topografi digunakan untuk menentukan lokasi dan membuat peta lakarsesuatu kawasan kajian7.2 Borang soal selidik yang telah disediakan sebelum ke lokasi kajian7.3 Pancang jajar digunakan untuk menjajarkan sesuatu pengukuran linear semasamengukur profil, dan sekiranya yang diukur ialah profil pantai, pancang jajar iniboleh juga digunakan untuk mengukur ketinggian ombak serta tempohnya7.4 Pita ukur digunakan untuk kerja-kerja pengukuran jarak7.5 Kompas prismatik digunakan untuk menentukan arah7.6 Alat GPS (Global Positioning System) digunakan untuk menentukan letakan,ketinggian, dan arah7.7 Higrometer putar dan air suling digunakan untuk merekodkan suhu kering dansuhu basah dan mengira kelembapan bandingan7.8 Termometer Sixes, tolok hujan, anemometer, dan barometer digunakan untukmengukur unsur cuaca7.9 Alat pengukur kecerunan (Alat Aras Abney, Klinometer, dan Teodolit digunakanuntuk merekodkan kecerunan dan ketinggian sesuatu poin yang diukur)7.10 Kamera digunakan untuk merakam gambar foto sebagai bukti tempat itu danbahan sokongan kajian7.11 Alat perakam suara8.0 Format Penulisan8.1 Calon digalakkan menggunakan TMK untuk memperoleh maklumat tambahan8.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan penulisan kajianluar mengikut format berikut:8.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja8.2.2 Tulisan: Times New Roman saiz 12 poin ditaip pada sebelah muka suratsahaja8.2.3 Langkau (spacing): 1.5
 13. 13. TERHAD13 TERHAD8.2.4 Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk secara konsisten.Contoh:2.0 Objektif kajian2.1 Menghuraikan jenis kegiatan ekonomi di kawasan yang dikaji8.2.5 Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah,graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuklampiran8.3 Penulisan hasil kajian luar hendaklah menggunakan laras bahasa kajian ilmiah.Contohnya,i. "Berdasarkan pemerhatian di kawasan kajian..."ii. "Sungai X didapati telah tercemar disebabkan penggunaan racun serangga..."8.4 Penulisan hasil kajian mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temubual, dan penyataan lokaliti8.5 Susunan laporan kajian luar adalah seperti berikut:8.5.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)8.5.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)8.5.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)8.5.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon Sekolah (BMKKC) (Lampiran 4)8.5.5 Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus (Kajian Luar)Geografi (Lampiran 5)8.5.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi8.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) yang telah siap hendaklah diserahkan kepadaguru dalam bentuk bercetak dan berjilid.9.0 Struktur PenulisanKajian luar dilakukan secara berkumpulan tetapi penulisannya mesti disediakan secaraindividu. Oleh itu, satu penulisan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembalidari lapangan. Penulisan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:9.1 Isi kandungan9.2 Penghargaan9.3 Pengenalan – Huraian isu semasa yang berkaitan dengan tajuk tugasan9.4 Objektif kajian – Penyataan semua objektif mengikut tugasan soalan9.5 Lokasi kawasan kajian – Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakanserta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian9.6 Kaedah kajian – Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran,pencerapan, soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh dataprimer. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan, muat turun bahandari sumber Internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta
 14. 14. TERHAD14 TERHAD9.7 Hasil kajian dan perbincangan – Huraian tentang dapatan kajian yang telahdianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding,membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal denganaktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkandalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta9.8 Kesimpulan – Kesimpulan hasil dari dapatan kajian dan cadangan untukpenambahbaikan yang berkaitan9.9 Senarai rujukan – Rujuk format Gaya Dewan seperti contoh berikut:Jamaluddin Md. Jahi. 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Anuwar Ali dan Rajah Rasiah. 1996. Perindustrian dan PembangunanEkonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.9.10 Lampiran – Borang soal selidik, foto, maklumat-maklumat lain yang pentingyang tidak dimasukkan dalam teks10.0 PenskoranBil. Item Penilaian Markah penuh Peratus (%)A Penulisan1. Pengenalan 1 22. Objektif kajian 1 23. Lokasi kawasan kajian 5 104. Kaedah kajian 2 45. Hasil kajian dan perbincangan 24 486. Kesimpulan kajian 2 47. Senarai rujukan 1 28. Lampiran 1 2Jumlah Markah 37 74B Pembentangan 5 10C Kemahiran manipulatif 3 6D Kemahiran insaniah 5 10Jumlah Markah 13 26Jumlah Besar 50 100
 15. 15. TERHAD15 TERHAD11.0 Skop Kajian Luar11.1 Alam Sekitar FizikalKajian luar alam sekitar fizikal dikhususkan kepada empat tajuk yang berikut:(a) Sistem geomorfologi(b) Sistem atmosfera(c) Sistem hidrologi(d) Sistem ekologi11.1.1 Kajian luar sistem geomorfologi boleh dilakukan di salah satu kawasan berikut:(i) Lembah sungai(ii) Cerun(iii) Pinggir pantai(iv) Tanah tinggi(v) Tanah pamahTumpuan kajian bagi setiap sistem geomorfologi yang dipilih adalah sepertiberikut:(i) Proses geomorfologi(ii) Faktor yang mempengaruhi(iii) Kepentingan kepada pembentukan bentuk muka bumi(iv) Interaksi dan impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia(v) Cadangan untuk mengurangkan impak tersebut11.1.2 Kajian luar berkaitan sistem atmosfera boleh dilakukan di stesen kaji cuaca ataukaji iklim. Kajian perlu ditumpukan kepada aktiviti mencerap, merekod,menganalisis unsur cuaca, menjelaskan faktor yang mempengaruhinya sertaimpak ke atas alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Unsur cuaca yangdikaji adalah seperti berikut:(i) Suhu(ii) Hujan(iii) Angin(iv) Sejatan(v) Kelembapan bandingan(vi) Litupan awan(vii) Tekanan udara11.1.3 Kajian luar berkaitan sistem hidrologi boleh dijalankan di salah satu kawasanberikut:(i) Luar bandar(ii) Bandar(iii) Perumahan(iv) Perindustrian
 16. 16. TERHAD16 TERHAD(v) Pertanian(vi) Bencana Banjir Kemarau Pencemaran airKajian luar sistem hidrologi perlu ditumpukan kepada:(i) Aspek permintaan dan bekalan air serta faktor yang mempengaruhinya[untuk kawasan (i) hingga (v)](ii) Kejadian banjir, kemarau, dan pencemaran air serta faktor yangmempengaruhinya [untuk kawasan (vi)](iii) Interaksi dan impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia(iv) Cadangan untuk mengurangkan impak tersebut11.1.4 Kajian luar berkaitan sistem ekologi boleh dijalankan di salah satu kawasanberikut:(i) Hutan(ii) Tasik(iii) Sungai(iv) Pinggir pantai(v) Paya(vi) Kawasan ekosistem buatan manusiaKajian perlu ditumpukan kepada:(i) Komponen asas ekosistem(ii) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem(iii) Pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem11.2 Alam Sekitar ManusiaKajian luar alam sekitar manusia dikhususkan kepada tiga tajuk yang berikut:(a) Penduduk(b) Transformasi desa dan pembandaran(c) Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitarPemilihan ketiga-tiga tema ini dibuat setelah mengambil kira masa, kos, logistik, dankesesuaian tema dengan keupayaan dan keperluan pelajar tingkatan enam.11.2.1 Kajian luar berkaitan dengan penduduk dilakukan terhadap subtema berikut:(i) Taburan penduduk(ii) Ciri-ciri penduduk(iii) Migrasi(iv) Kaitan penduduk dengan aktiviti ekonomi
 17. 17. TERHAD17 TERHADTumpuan kajian bagi setiap subtema tajuk penduduk ialah seperti berikut:(i) Taburan penduduk dari segi lokasi kediaman, pola, kepadatan, dankomposisi kaum(ii) Faktor geografi setempat yang mempengaruhi pola/corak taburanpenduduk(iii) Ciri penduduk, seperti kadar kelahiran dan kematian, struktur umur danjantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan(iv) Faktor yang mempengaruhi ciri penduduk di kawasan kajian(v) Pengaruh ciri penduduk di sesebuah kawasan ke atas pembangunanekonomi dan sosial setempat(vi) Arah alir, isi padu, dan komposisi migrasi masuk dan keluar di kawasankajian(vii) Faktor yang mempengaruhi migrasi masuk dan keluar di kawasan kajian(viii) Masalah dan isu migrasi di kawasan kajian serta cadangan mengatasinya(ix) Kaitan antara taburan dan ciri penduduk dengan aktiviti ekonomi setempat(x) Impak aktiviti penduduk terhadap alam sekitar fizikal setempat dancadangan mengatasinya11.2.2 Kajian luar berkaitan dengan transformasi desa dan pembandaran bolehdijalankan di sebuah kawasan luar bandar atau bandar. Kajian di kawasan luarbandar meliputi aktiviti ekonomi desa, interaksi desa bandar, dan pembangunandan pemodenan desa. Tumpuan kajian adalah terhadap perkara berikut:(i) Pelbagai jenis aktiviti ekonomi desa di kawasan yang dikaji(ii) Faktor yang mempengaruhi aktiviti ekonomi dan perkembangan ekonomidesa(iii) Interaksi dan saling bergantung desa – bandar daripada segi pemasaran,penggunaan perkhidmatan, pengangkutan, dan penyebaran maklumat sertainovasi(iv) Impak interaksi desa – bandar ke atas ekonomi dan sosial, guna tanahkawasan desa yang dikaji(v) Program pembangunan dan pemodenan desa yang dijalankan dari segiekonomi, guna tanah, prasarana, kemudahan sosial, dan pembangunanmodal insan (gunatenaga) di kawasan kajian(vi) Masalah dan isu pembangunan desa(vii) Kesan pembangunan desa terhadap persekitaran fizikal setempat(viii) Langkah untuk mengurangkan kesan pembangunan desa terhadappersekitaran fizikal setempat
 18. 18. TERHAD18 TERHADKajian di kawasan bandar meliputi pelbagai fungsi bandar, kawasan pengaruhbandar, dan pembangunan serta perkembangan bandar. Tumpuan kajian adalahmeliputi perkara berikut:(i) Pelbagai fungsi bandar dari segi perkhidmatan, perniagaan, pemasaran,perindustrian, pentadbiran, penyebaran maklumat, dan inovasi(ii) Kawasan pengaruh bandar yang dikaji berdasarkan fungsi, kepentingandan interaksi bandar tersebut dengan kawasan sekitar atau dengan bandar-bandar lain yang berdekatan(iii) Perkembangan bandar yang dikaji dari segi ekonomi, guna tanah,prasarana, kemudahan sosial, dan perkhidmatan bandar(iv) Masalah dan isu pembandaran terhadap penduduk setempat dari segiekonomi, sosial, dan kualiti hidup(v) Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal setempat(vi) Langkah untuk mengurangkan impak pembandaran terhadap alam sekitarfizikal setempat11.2.3 Kajian luar berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan impak alam sekitarboleh dilakukan terhadap aktiviti ekonomi berikut;(i) Ekonomi Primer Pertanian Penternakan Perikanan Perhutanan Perlombongan atau kuari(ii) Ekonomi Sekunder Pemprosesan Pembuatan Pembinaan(iii) Ekonomi Tertier Pengangkutan dan perhubungan Pelancongan Perniagaan dan perdagangan Perkhidmatan awam dan swasta Utiliti (elektrik, air, dan gas) Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
 19. 19. TERHAD19 TERHADTumpuan kajian bagi setiap aktiviti ekonomi di atas meliputi perkara berikut:(i) Ciri aktiviti ekonomi di kawasan kajian yang dipilih(ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti ekonomiyang dikaji(iii) Kepentingan aktiviti ekonomi yang dikaji kepada penduduk dan sosio-ekonomi setempat(iv) Masalah dan isu yang dihadapi oleh sektor ekonomi berkenaan(v) Program pembangunan yang dijalankan terhadap sektor ekonomi yangdikaji(vi) Impak alam sekitar yang ditimbulkan oleh aktiviti ekonomi yang dikaji(vii) Langkah pengurusan alam sekitar yang boleh dilaksanakan di kawasanyang dikaji
 20. 20. TERHAD20 TERHADLampiran 1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4)TAJUKNAMA CALONNOMBORKAD PENGENALANANGKA GILIRANALAMAT SEKOLAHNAMA GURUTANDATANGANGURUTARIKHMARKAH
 21. 21. TERHAD21 TERHADLampiran 2BPCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4)BORANG PERAKUAN CALONBorang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru yang memeriksa kerja kursus calon,dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru. Kegagalan calonmenandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarangmarkah untuk kerja kursus yang dihasilkan.Nama CalonNo. Kad Pengenalan CalonAngka Giliran CalonNama Pusat PBS CalonMakluman kepada calon:Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerjakursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain ataumembenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, ataucalon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerjakursus (kajian luar) Geografi (942) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali denganpenerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Geografi di sekolah.Tandatangan CalonTarikhPerakuan oleh Guru/Pemeriksa:Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kajian luar) Geografi (942) telah dihasilkanmengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kajian luar)calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kajian luar)tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.Tandatangan GuruNama GuruTarikhAlamat
 22. 22. TERHAD22 TERHADLampiran 3BRKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4)BORANG REKOD KERJA KURSUS CALONNo. Pusat/Angka Giliran : ………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………TarikhAktivitiAktiviti dalamPenghasilanKerja Kursus(Untuk diisi oleh calon)Ulasan GuruTandatanganCalonTandatanganGuru(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)Pengesahan Guru GeografiSaya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalampenghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Geografi STPM 2013 mengikut peraturan yangditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.Tandatangan Guru: ………………..………………………………Nama Guru: ……….……………………………………………….Tarikh : …………………............................................................Cop Sekolah:Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara guru-calon dan dilampirkanpada bahagian depan (sebelum kerja kursus calon) apabila kerja kursus dihantar kepadaguru untuk dinilai.
 23. 23. TERHAD23 TERHADLampiran 4BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN KUMPULAN KERJA KURSUS(KAJIAN LUAR) GEOGRAFI(a) Senarai Nama Ahli Kumpulan1. ………………………………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan:2. ………………………………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan:3. ………………………………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan:4. ………………………………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan:5. ………………………………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan:- -- -- -- -- -
 24. 24. TERHAD24 TERHADLampiran 4(b) Borang Penilaian IndividuKriteria Penilaian PembentanganCalon1 2 3 4 5Boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisandengan berkesanBoleh bekerjasama dalam kumpulan,mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagaisatu pasukanBerupaya mengurus masa mengikut jadualpembentanganBerupaya menunjukkan keyakinan diri danmotivasiBerupaya menghasilkan pembentangansecara kreatif dan inovatifJumlah Markah(c) Komen Penilai:PENGAKUAN GURU PENGESAHAN PENYELARASSaya memperakui bahawa markahdan butiran di atas adalah benar.Saya memperakui bahawa markah danButiran di atas adalah benar.Tandatangan Guru:………………………................. Tandatangan Penyelaras: ………………………Nama : ……………………………………………… Nama : ………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………….Tarikh : …………………………………………….. Tarikh : …………………………………………No. Telefon (sekolah) : ……………………………(bimbit) : ……………………………No. Telefon (sekolah) : ……………………….(bimbit) : ……………………….
 25. 25. TERHAD25 TERHADLampiran 5BMKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAKERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4)BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALONNama Calon : ………………………………………........ Angka Giliran : ……………………....No. Kad Pengenalan : ……………………………........(Untuk diisi oleh guru & penyelaras)Kriteria Penilaian Markah PenuhMarkahGuruMarkahPenyelarasA. Penulisan1. Pengenalan 12. Objektif kajian 13. Lokasi kawasan kajian 54. Kaedah kajian 25. Hasil kajian dan perbincangan 246. Kesimpulan kajian 27. Senarai rujukan 18. Lampiran 1Jumlah Markah 37B. Pembentangan 5C. Kemahiran manipulatif 3D. Kemahiran insaniah 5Jumlah Markah 13PENGAKUAN GURU PENGESAHAN PENYELARASSaya memperakui bahawa markahdan butiran di atas adalah benar.Saya memperakui bahawa markah danButiran di atas adalah benar.Tandatangan Guru:………………………................. Tandatangan Penyelaras: ………………………Nama : ……………………………………………… Nama : ………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………….Tarikh : …………………………………………….. Tarikh : …………………………………………No. Telefon (sekolah) : ……………………………(bimbit) : ……………………………No. Telefon (sekolah) : ……………………….(bimbit) : ……………………….Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakanperisian e-submission mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
 26. 26. TERHAD26 TERHAD12.0 Tanggungjawab Calon12.1 Memahami sukatan pelajaran Geografi dan tugasan untuk melaksanakan kerjakursus (kajian luar)12.2 Melaksanakan kerja kursus (kajian luar) dalam tempoh yang ditetapkan12.3 Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa, danselepas kerja kursus (kajian luar) dijalankan12.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) secara individu12.5 Berdasarkan soalan tugasan yang dipilih, calon perlu;(a) memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja,(b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan(c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan12.6 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisankajian luar12.7 Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasapencarian/pengumpulan data/maklumat12.8 Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulis penulisankerja kursus (kajian luar)12.9 Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kajian luar) yang telah ditetapkanoleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kajian luar)calon12.10 Menghantar hasil kerja kursus (kajian luar) kepada guru Geografi pada masa dantarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalan menghantarkerja kursus (kajian luar) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihaksekolah akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus(kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/412.11 Mengakui kerja kursus (kajian luar) Geografi yang dihasilkan ialah hasil kerjacalon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC)(Lampiran 2)12.12 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guruGeografi pada setiap kali pertemuan antara calon dengan guru bagimembincangkan proses penghasilan kerja kursus (kajian luar) Geografi12.13 Membentangkan hasil kerja kursus (kajian luar) pada sesi pembentangan padatarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah12.14 Memastikan kerja kursus (kajian luar) yang dihasilkan ialah hasil usaha calonsendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan danmencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam penulisan kerjakursus (kajian luar)BAHAGIAN II : CALON
 27. 27. TERHAD27 TERHAD12.15 Menyediakan satu folder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telahdisemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerjakursus (kajian luar) Geografi13.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kajian Luar) GeografiTarikhPerancangan dan PelaksanaanAktivitiTindakan Calon10 Meihingga9 Jun 2013MPM memuat naik bahan berikutdalam portal MPM(www.mpm.edu. my) pada10 Mei 2013:i. Manual PBS yangmengandungi Bahagian I : Guru,Bahagian II : Calon, dan soalantugasanii. Kriteria penilaian danpemarkahan Menerima soalan tugasan Memahami skop tugasan kajian luar10 Junhingga14 Jun 2013Persiapan sebelum ke lapangan  Mendapatkan sumber kewangan Mendapatkan kebenaran ibubapa/penjaga Membincangkan jadual kerjabersama-sama ahli kumpulan Mengagihkan kerja dan membentukstruktur organisasi kumpulan Menyediakan kerangka tugasan Menyediakan peralatan dan instrumenseperti borang soal selidik Mencari sumber rujukan sepertisumber primer dan sekunder17 Junhingga28 Jun 2013Perlaksanaan kajian di lapangan  Mengumpul data dan maklumatmelalui pemerhatian, pencerapan,pengukuran, temu bual, dan kajiselidik Memperoleh data dan maklumat darisumber sekunder
 28. 28. TERHAD28 TERHADTarikhPerancangan dan PelaksanaanAktivitiTindakan Calon1 Julaihingga31 Julai2013Penulisan kajian setelah kembalidari lapangan Menyusun dapatan (data danmaklumat) mengikut keutamaan danstruktur tugasan Memproses, mentafsir, manganalisis,dan merumus data dan maklumat Mempersembahkan data danmaklumat dalam bentuk peta, jadual,graf, carta, dan lain-lain yangbersesuaian Membincangkan dapatan hasil kajiandan menghubungkait dengan teoriyang dipelajari Menulis penulisan kajian luar yanglengkap mengikut format yangditetapkan Menyemak dan membuatpenambahbaikan penulisan kajianluar1 Ogoshingga20September2013 Penilaian laporan kajian luar Pembentangan berkumpulanhasil kajian luar oleh semuacalon Menghantar penulisan kajian luarmasing-masing kepada guru Membentangkan hasil kajian luarsecara berkumpulan14.0 Format Penulisan14.1 Calon digalakkan menggunakan TMK untuk memperoleh maklumat tambahan14.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan penulisan kajianluar mengikut format berikut:14.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja14.2.2 Tulisan: Times New Roman saiz 12 poin ditaip pada sebelah muka suratsahaja14.2.3 Langkau (spacing): 1.514.2.4 Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk secara konsisten.Contoh:2.0 Objektif kajian2.1 Menghuraikan jenis kegiatan ekonomi di kawasan yang dikaji14.2.5 Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah,graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuklampiran
 29. 29. TERHAD29 TERHAD14.3 Penulisan hasil kajian luar hendaklah menggunakan laras bahasa kajian ilmiah.Contohnya,i. "Berdasarkan pemerhatian di kawasan kajian..."ii. "Sungai X didapati telah tercemar disebabkan penggunaan racun serangga..."14.4 Penulisan hasil kajian mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temubual, dan penyataan lokaliti14.5 Susunan laporan kajian luar adalah seperti berikut:14.5.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)14.5.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)14.5.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)14.5.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon Sekolah (BMKKC) (Lampiran 4)14.5.5 Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus (Kajian Luar)Geografi (Lampiran 5)14.5.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi14.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) yang telah siap hendaklah diserahkan kepadaguru dalam bentuk bercetak dan berjilid.15.0 Struktur PenulisanKajian luar dilakukan secara berkumpulan tetapi penulisannya mesti disediakan secaraindividu. Oleh itu, satu penulisan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembalidari lapangan. Penulisan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:15.1 Isi kandungan15.2 Penghargaan15.3 Pengenalan – Huraian isu semasa yang berkaitan dengan tajuk tugasan15.4 Objektif kajian – Penyataan semua objektif mengikut tugasan soalan15.5 Lokasi kawasan kajian – Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan,letakan serta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada dikawasan kajian15.6 Kaedah kajian – Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran,pencerapan, soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh dataprimer. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan, muat turun bahandari sumber Internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta15.7 Hasil kajian dan perbincangan – Huraian tentang dapatan kajian yang telahdianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding,membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal denganaktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian bolehdipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta15.8 Kesimpulan – Kesimpulan hasil dari dapatan kajian dan cadangan untukpenambahbaikan yang berkaitan
 30. 30. TERHAD30 TERHAD15.9 Senarai rujukan – Rujuk format Gaya Dewan seperti contoh berikut:Jamaluddin Md. Jahi. 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Anuwar Ali dan Rajah Rasiah. 1996. Perindustrian dan PembangunanEkonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.15.10 Lampiran – Borang soal selidik, foto, maklumat-maklumat lain yang pentingyang tidak dimasukkan dalam teks
 31. 31. TERHAD31 TERHAD
 32. 32. TERHAD32 TERHADJawab satu soalan sahaja.Soalan 1Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan yang bercerun. Berdasarkankajian tersebut, tuliskan satu penulisan yang lengkap yang merangkumi perkara berikut;(a) Bentuk-bentuk cerun yang terdapat di kawasan kajian.(b) Proses kegagalan cerun yang berlaku.(c) Faktor yang menyebabkan berlakunya kegagalan cerun.(d) Kesan kegagalan cerun terhadap persekitaran fizikal dan manusia.(e) Langkah yang sesuai untuk menstabilkan cerun di kawasan yang dikaji.[50]Soalan 2Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah daerah/bandar/mukim yang sesuai.Berdasarkan kajian luar tersebut, tuliskan satu penulisan yang lengkap yang merangkumiperkara berikut;(a) Taburan penduduk yang tinggal di kawasan yang anda kaji.(b) Ciri demografi di kawasan berkenaan.(c) Kaitan antara taburan dan ciri demografi dengan kegiatan ekonomi setempat.(d) Impak negatif aktiviti ekonomi penduduk terhadap alam sekitar fizikal setempat.(e) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan impak negatif aktiviti ekonomi pendudukterhadap alam sekitar fizikal setempat.[50]942/4

×