912 Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil STPM (Baharu)

3,733 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

912 Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil STPM (Baharu)

 1. 1. STPM/S912 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA TAMIL Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Bahasa Tamil yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan PelajaranBahasa Tamil sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi PersekolahanMalaysia pada tahun 2000. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012.Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaanpertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran BahasaTamil ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysiaterhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistempeperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dancalon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis PeperiksaanMalaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasipengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasipengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akanmemberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang hal ehwal Bahasa Tamilyang meliputi tajuk-tajuk seperti Sejarah Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Tamil,Tatabahasa, Kesusasteraan Tamil Moden, Kesusasteraan Tamil Pertengahan, dan KesusasteraanTamil Klasik. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkankemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, berfikir secara kritis dan kreatif, sertaberkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkanagar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang,berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakanpelbagai bentuk komunikasi.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Dr. Kanthasamy a/l Nallusamy dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Anggotajawatankuasa yang lain terdiri daripada pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yangberpengalaman luas dalam pengajaran Bahasa Tamil di tingkatan enam. Bagi pihak MajlisPeperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepadajawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapanMajlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calondalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran iniberjaya mencapai matlamatnya.OMAR BIN ABU BAKARKetua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 912 Bahasa Tamil HalamanMatlamat 1[Versi Bahasa Melayu]Objektif 1[Versi Bahasa Melayu]Kandungan[Versi Bahasa Melayu] Penggal Pertama 2 4 Penggal Kedua 5 7 Penggal Ketiga 8 10Skim Pentaksiran 11 14[Versi Bahasa Melayu]Pemerihalan Prestasi 15[Versi Bahasa Melayu]Matlamat 16[versi Bahasa Tamil]Objektif 16[Versi Bahasa Tamil]Kandungan[Versi Bahasa Tamil] Penggal Pertama 17 19 Penggal Kedua 20 23 Penggal Ketiga 24 26Skim Pentaksiran 27 30[Versi Bahasa Tamil]Pemerihalan Prestasi 31[Versi Bahasa Tamil]Teks Kajian 32[Versi Bahasa Tamil]Senarai Rujukan 33[Versi Bahasa Tamil]Kertas Soalan Contoh Bahasa Tamil 1 34 38 Bahasa Tamil 2 39 42 Bahasa Tamil 3 43 45 4
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN 912 BAHASA TAMILMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan untuk membolehkan pelajar:(a) menguasai kecekapan berbahasa Tamil bertaraf peringkat lepasan menengah;(b) meningkatkan potensi penggunaan bahasa Tamil untuk keperluan pendidikan tinggi dan kerjaya;(c) mengetahui sejarah perkembangan bahasa dan kesusasteraan Tamil;(d) meningkatkan pembelajaran karya kreatif dalam pelbagai genre, teori dan kritikan sastera; dan(e) menyuburkan perkembangan emosi dan rohani menerusi penghayatan karya-karya sastera Tamil zaman klasik, pertengahan, dan moden.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar:(a) menggunakan tatabahasa, kosa kata, dan retorik bahasa Tamil dengan betul dan tepat;(b) menganalisis, mensintesis, dan menilai pelbagai bahan prosa dan puisi Tamil;(c) menghasilkan pelbagai bentuk esei bermutu yang merangkumi pelbagai bidang dengan menggunakan bahasa Tamil yang sesuai dan persis;(d) mengekspresi nilai-nilai estetika, kehalusan seni, pemikiran, intelek, moral, dan budaya dalam kesusasteraan Tamil;(e) mentafsir dan menjelaskan unsur-unsur unggul kesusasteraan Tamil dari zaman klasik hingga kontemperori; dan(f) menginterpretasi dan mengkritik karya-karya kesusasteraan Tamil zaman klasik, pertengahan, dan moden. 1
 6. 6. Penggal Pertama Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1 Bacaan dan 30 Calon seharusnya dapat: Kefahaman (a) mengenal pasti isi utama Sebuah teks dan isi sampingan; berbentuk linear atau (b) mengemukakan pendapat bukan linear secara kritis dan kreatif diberikan dalam berdasarkan teks; bahagian ini. (c) membezakan isi tersurat Teks daripada media dengan tersirat; elektronik dan bahan bercetak seperti (d) menganalisis dan menilai internet, jurnal, surat fakta dalam teks; khabar, majalah (e) mentafsir dan mingguan atau menganalisis teks yang bulanan, karya diberikan. kesusasteraan tempatan atau luar negara diberikan. Panjang teks adalah antara 400-450 patah perkataan. Teks ini dipilih daripada bidang seperti: sains dan teknologi, ekonomi, seni budaya, bahasa, kesusasteraan, kemasyarakatan, dan isu-isu semasa. Lima soalan diberikan dalam bahagian ini. Calon dikehendaki menjawab semua soalan.2 Tatabahasa: 30 Calon seharusnya dapat: Morfologi (i) Kata nama 6 (a) mengenal pasti dan Dua soalan jenis-jenis menggunakan jenis-jenis diberikan dalam kata nama kata nama dalam bahasa bahagian tatabahasa. Tamil dengan betul; Calon dikehendaki (ii) Kata kerja 6 (b) mengenal pasti dan menjawab semua transitif dan menggunakan jenis-jenis soalan. tak transitif kata kerja dengan betul; 2
 7. 7. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) Peyareccam dan 6 (c) mengenal pasti dan Vinaiyeccam membezakan kata-kata adjektif, adverba, dan eccam; (iv) Adjektif dan 6 (d) mengaplikasi kata adverba adjektif, adverba, dan eccam dalam ayat dengan betul; (v) Kata sendi 6 (e) mengenal pasti dan idaiccol menggunakan jenis-jenis vetrumai kata sendi dengan betul. Urubukal kala itainilaikal vikutikal carikaikal vina eluttukal suttu eluttukal um urubukal uvama urubukal acai corkal am, kol, matru, e, o3 Kesusasteraan Tamil 30 Calon seharusnya dapat: Moden: Puisi (i) Teks Kuyil 15 (a) mengenal pasti unsur- Bahagian ini pattu: unsur puisi: mengandungi dua soalan. Kuyil tema Bentuk soalan ialah Kuyilin pattu bentuk soalan esei, soalan Kuyilin kathal imaginasi esei pendek, atau Kathai soalan konteks. emosi Kathalo keindahan bahasa kathal gaya Kuyilum Kurangkum 3
 8. 8. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (ii) Teks Puccaram: 15 (b) menghuraikan unsur- Calon dikehendaki Puriyata putir unsur puisi: menjawab satu soalan sahaja. kehidupan kemasyarakatan kebudayaan (c) menghuraikan ciri-ciri estetika dalam puisi; (d) mentafsir dan mengkritik puisi secara rasional.4 Sejarah 30 Calon seharusnya dapat: Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Tamil (i) Sejarah 15 (a) mengenal pasti asal usul Bahagian ini perkembangan bahasa dan kesusasteraan mengandungi dua bahasa Tamil Tamil; soalan. Zaman Awal (b) menggalurkan sejarah Bentuk soalan ialah perkembangan bahasa dan soalan esei atau Zaman kesusasteraan Tamil; soalan esei pendek. Pertengahan (c) mentafsir unsur-unsur Calon dikehendaki Zaman penting dalam bahasa dan menjawab satu Moden kesusasteraan Tamil; soalan sahaja. (ii) Sejarah 15 (d) menghuraikan faktor- perkembangan faktor yang kesusasteraan menggalakkan Tamil perkembangan bahasa dan kesusasteraan Tamil; Zaman Klasik (e) menganalisis Zaman perkembangan bahasa dan Pertengahan kesusasteraan Tamil. Zaman Moden 4
 9. 9. Penggal Kedua Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1 Penulisan Ulasan 30 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti isi utama Sebuah petikan dan isi sampingan; berbentuk linear atau (b) mengemukakan pendapat bukan linear (graf, secara kritis dan kreatif iklan, ilustrasi berdasarkan teks; kartun, jadual, dsb.) dimuatkan. (c) mengulas teks dengan menggunakan gaya Satu petikan bahan bahasa sendiri. terbitan tempatan atau luar negara yang panjangnya kira-kira 300 patah perkataan daripada media cetak atau elektronik dikemukakan dalam bahagian ini. Teks ini dipilih daripada bidang seperti: sains dan teknologi, ekonomi, seni budaya, bahasa, kesusasteraan, kemasyarakatan, dan isu-isu semasa. Calon dikehendaki memberikan ulasan sebanyak lebih kurang 100 patah perkataan.2 Tatabahasa: 30 Calon seharusnya dapat: Sintaksis (i) Tokai nilai totar 3 (a) mengenal pasti tokai nilai Satu teks atau totar dan toka nilai totar beberapa ayat untuk berdasarkan tatabahasa kajian bahasa tradisi; diberikan. (ii) Toka nilai totar 3 (b) mengenal pasti unsur- Tiga soalan unsur yang terdapat dalam diberikan dalam ayat dengan tepat (subjek, bahagian ini. (iii) Ayat 12 objek, dan predikat); Calon dikehendaki Ayat selapis menjawab semua Ayat berlapis soalan. Ayat kompleks 5
 10. 10. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iv) Analisis kesalahan 12 (c) menkonstruksi pelbagai bahasa ayat dengan betul; subjek dan (d) mengenal pasti, predikat membetulkan, dan memberikan sebab kesalahan kesalahan-kesalahan penggunaan tatabahasa yang terdapat huruf r, l, n dalam esei dan hasil kesalahan otru penulisan. kesalahan fakta kesalahan penggunaan kata tanda baca3 Kesusasteraan Tamil 30 Calon seharusnya dapat: Klasik/Epik (i) Akananuru 10 (a) mengenal pasti dan Bahagian ini puisi:163, 164, menghuraikan ciri-ciri mengandungi dua 166, 168, 170 akam: soalan. mutalporul Bentuk soalan ialah soalan esei, soalan karupporul esei pendek, atau uripporul soalan konteks. (b) menghuraikan corak Calon dikehendaki kehidupan masyarakat menjawab satu Tamil zaman Sangam; soalan sahaja. (c) mengekspresi nilai-nilai estetika dalam puisi akam (ii) Patirruppattu 10 zaman Sangam; puisi: 32, 37, 38 (d) mengenal pasti dan menerangkan unsur-unsur tinai dan turai dalam puisi-puisi puram; (e) menghuraikan aspek keperwiraan, kedermawanan, dan keagungan raja-raja; (f) mengekspresi nilai-nilai estetika dalam puisi puram zaman Sangam; 6
 11. 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) Nalavenpa 10 (g) menyatakan sinopsis Nalavenpa; Kalimakan Certal 5 (h) menghuraikan implikasi (puisi 209 – 216) persahabatan yang negatif dan kegiatan perjudian; Cutinal Torran (puisi 217 – 230) 5 (i) menjelaskan keunikan puisi-puisi Nalavenpa : keindahan bahasa simili etika4 Kesusasteraan Tamil 30 Calon seharusnya dapat: Moden: Novel Antimakalam 30 (a) mengenal pasti unsur- Bahagian ini unsur novel: mengandungi dua soalan. tema Bentuk soalan ialah plot soalan esei, soalan perwatakan esei pendek, atau soalan konteks. latar Calon dikehendaki teknik menjawab satu (b) menganalisis unsur-unsur soalan sahaja. seperti tema, plot, perwatakan, latar, dan teknik dalam novel; (c) membincang dan mengkritik gambaran kehidupan sosial dalam novel; (d) membincang dan mengkritik novel berdasarkan teori-teori: feminisme eksistensialisme sosialisme marxisme 7
 12. 12. Penggal Ketiga Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1 Esei 60 Calon seharusnya dapat: (i) Esei dalam (a) menggunakan bahasa yang Tiga tajuk esei pelbagai bidang: indah, gaya penulisan dikemukakan. kebudayaan, yang sesuai, dan laras kesenian, ekonomi, bahasa yang tepat; Calon dikehendaki politik, teknologi, memilih satu tajuk (b) menyampaikan fakta dan menulis sebuah sejarah, sains, dengan sempurna, rapi, esei yang panjangnya bahasa, dan teratur; antara 450 hingga kemasyarakatan, kesusasteraan, (c) menggunakan bentuk 500 patah perkataan. pendidikan, tulisan, struktur ayat, kesihatan, dan pemerengganan, tata lain-lain bahasa, tanda baca yang sesuai, dan gaya bahasa (ii) Format: yang menarik; (a) Esei (d) menghasilkan penulisan berformat yang mencerminkan umum kematangan pemikiran, logik, kebolehan pendapat menyelesaikan masalah, perbincangan kemahiran membuat keputusan dengan tepat, perbahasan idea yang bernas dan jitu. penjelasan penghuraian (b) Esei berformat khusus laporan ucapan/ syarahan/ ceramah/ pidato memorandum 8
 13. 13. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2 Kesusasteraan 30 Calon seharusnya dapat: Tamil Pertengahan/Etika (i) Panniru 10 (a) menghuraikan riwayat Bahagian ini Thirumurai hidup Cuntarar; mengandungi dua Cuntarar (b) menjelaskan ciri keimanan soalan. Tevaram Cuntarar; Bentuk soalan ialah Tiruvennai (c) menyatakan keunggulan soalan esei, soalan Nallur Tuhan Siva; esei pendek, atau (Tevaram 7) soalan konteks. (d) menganalisis puisi dalam bab Tiruvennai Nallur dari Calon dikehendaki aspek menjawab satu soalan sahaja. keindahan bahasa simili imaginasi perawakan kebaktian kerestuan (ii) Nalayirat tivya 10 (e) menghuraikan riwayat pirapantham hidup Kulasekara alvar; Kulasekara (f) menjelaskan ciri keimanan alvar Kulasekara alvar; Tarutuyaram (g) menyatakan keunggulan tatayel Tuhan Vishnu; (h) menganalisis puisi dalam bab Tarutuyaram tatayel dari aspek: keindahan bahasa simili imaginasi perawakan kebaktian kerestuan (iii) Thirukkural 10 (i) menjelaskan tiga aspek: kebenaran (aram) Ikai (bab 23) kebendaan (porul) Pukal kebahagiaan (inbam); (bab 24) 9
 14. 14. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) menghuraikan keistimewaan derma; (k) menerangkan ciri-ciri sanjungan; (l) menganalisis puisi Thirukkural dari aspek keindahan bahasa simili etika3 Kesusasteraan 30 Calon seharusnya dapat: Tamil Moden: Cerpen (i) Kehidupan 10 (a) mengenal pasti unsur- Bahagian ini masyarakat unsur cerpen: mengandungi dua Tamil di ladang tema soalan. Attaikal plot Bentuk soalan ialah perwatakan soalan esei, soalan Iraikal esei pendek, atau (ii) Belia dalam latar soalan konteks. 10 sektor teknik keusahawanan Calon dikehendaki (b) menganalisis unsur- menjawab satu Urutikonta unsur seperti tema, soalan sahaja. nencam plot, perwatakan, latar, dan teknik dalam cerpen; Pillaiyar culi (c) membincangkan dan (iii) Masyarakat 10 mengkritik gambaran Tamil di bandar kehidupan sosial dalam Vitum cerpen; Vilutukalum (d) membincangkan dan Aravatu mengkritik cerpen Kappiyam berdasarkan teori-teori: feminisme eksistensialisme sosialisme marxisme subultern 10
 15. 15. Skim Pentaksiran Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 912/1 Ujian Bertulis 100 2 jam Pentaksiran Pertama Bahasa Tamil 1 (33.3%) berpusat Bahagian A: 30 Soalan berstruktur 5 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 20 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian C: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan Bahagian D: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan Penggal 912/2 Ujian Bertulis 100 2 jam Pentaksiran Kedua Bahasa Tamil 2 (33.3%) berpusat Bahagian A: 25 Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Bahagian B: 25 Soalan berstruktur 3 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian C: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan Bahagian D: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan 11
 16. 16. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 912/3 Ujian Bertulis 100 2 jam PentaksiranKetiga Bahasa Tamil 3 (33.3%) berpusat Bahagian A: 50 Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 3 soalan yang diberikan Bahagian B: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan Bahagian C: 25 Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan 12
 17. 17. Skim PentaksiranPentaksiran bagi mata pelajaran bahasa Tamil diadakan dalam tiga penggal, iaitu pada PenggalPertama, Penggal Kedua, dan Penggal Ketiga. Pentaksiran dijalankan secara berpusat oleh MajlisPeperiksaan Malaysia (MPM).Penggal PertamaKertas 912/1 (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi empat bahagian, iaitu Bahagian A, B, C, dan D.Bahagian A mengandungi lima soalan jawapan pendek yang menguji kemahiran bacaan dankefahaman. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. (30 markah)Bahagian B mengandungi dua soalan jawapan pendek yang merangkumi tajuk Morfologi. Calondikehendaki menjawab semua soalan. (20 markah)Bahagian C mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumi tajuk puisi.Calon dikehendaki menjawab satu soalan. (25 markah)Bahagian D mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumi tajukSejarah dan Perkembangan Bahasa dan Sastera Tamil. Calon dikehendaki menjawab satusoalan. (25 markah)Penggal KeduaKertas 912/2 (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi empat bahagian, iaitu Bahagian A, B, C, dan D.Bahagian A mengandungi satu soalan esei yang menguji kemahiran membuat ulasan. Calon wajibmenjawab soalan ini. (25 markah)Bahagian B mengandungi tiga soalan jawapan pendek yang merangkumi tajuk Sintaksis. Calondikehendaki menjawab semua soalan. (25 markah)Bahagian C mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumi tajukKesusasteraan Klasik dan Kesusasteraan Epik. Calon dikehendaki menjawab satu soalan.(25 markah)Bahagian D mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumi teks novel.Calon dikehendaki menjawab satu soalan. (25 markah)Penggal KetigaKertas 912/3 (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, B, dan C.Bahagian A mengandungi tiga soalan esei yang berformat atau tidak berformat. Calon dikehendakimenjawab satu soalan berdasarkan salah satu daripada tiga tajuk yang dikemukakan. Panjang eseiantara 450-500 patah perkataan. (50 markah) 13
 18. 18. Bahagian B mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumitajuk Kesusasteraan Pertengahan dan Kesusasteraan Etika. Calon dikehendaki menjawab satu soalan.(25 markah)Bahagian C mengandungi dua soalan jawapan pendek atau soalan esei yang merangkumi tajukcerpen. Calon dikehendaki menjawab satu soalan. (25 markah) 14
 19. 19. Pemerihalan PrestasiGred A Calon mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa dan kesusasteraan Tamil. Calon menguasai pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Tamil. Calon menjelaskan unsur-unsur sastera, mentafsir, dan mengkritik karya-karya sastera dengan betul dan tepat. Calon mengenal pasti kesalahan bahasa dan membetulkannya. Calon menguasai dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Calon menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Calon menghuraikan idea yang bernas. Calon menghasilkan penulisan mengikut format yang betul. Calon memperlihatkan kemahiran insaniah yang tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Tamil.Gred C Calon kurang mempunyai pengetahuan tentang bahasa dan kesusasteraan Tamil. Calon kurang menguasai pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Tamil. Calon kurang berkebolehan untuk menjelaskan unsur-unsur sastera, mentafsir, dan mengkritik karya-karya sastera dengan betul dan tepat. Calon kurang berkebolehan untuk mengenal pasti kesalahan bahasa dan membetulkannya. Calon kurang menguasai dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Calon kurang menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Calon kurang berupaya untuk menghuraikan idea yang bernas. Calon kurang mampu menghasilkan penulisan mengikut format yang betul. Calon kurang memperlihatkan kemahiran insaniah dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Tamil. 15
 20. 20. À¡¼ò¾¢ð¼õ 912 ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ÌȢ¢ÄìÌþôÀ¡¼ò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û ¸£úì¸ñ¼Åü¨È «¨¼Ôõ ÌȢ¢Äì̸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ:(«) ¯Â÷¿¢¨Äô ÀûÇ¢ìÌ ²üÒ¨¼Â ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ¬üȨÄô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷;(¬) ¯Â÷¸øÅ¢ìÌõ ¦¾¡Æ¢ÖìÌõ §¾¨ÅôÀÎõ ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÀÂýÀ¡ðÎ ¬ü鬀 §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ÷;(þ) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, ¾Á¢ú þÄ츢 ÅÃÄ¡Ú¸¨Ç «È¢Å÷;(„) ¾Á¢úô À¨¼ôÀ¢Ä츢 ÅÊÅí¸û, §¸¡ðÀ¡Î¸û, ¾¢ÈÉ¡ö×î º¢ó¾¨É¸û ¬¸¢Â ÜڸǢø ¸ü鬀 §ÁõÀÎòÐÅ÷;(¯) ºí¸, þ¨¼ì¸¡Ä, ¿Å£É ¾Á¢ú þÄ츢Âô À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯öòн÷¾Ä¢ýÅÆ¢ ¬ýÁ£¸, ¯Ç ¯½÷׸¨Çî ¦ºØ¨ÁÔÈî ¦ºöÅ÷.§¿¡ì¸õþôÀ¡¼ò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û ¸£úì¸ñ¼Åü¨È «¨¼Ôõ §¿¡ì¸í¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ:(«) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ý þÄ츽õ, ¦º¡ü¸ÇﺢÂõ, ¿¨¼ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡¸×õ ÀÂýÀÎòÐÅ÷;(¬) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ÖûÇ ÀøŨ¸ ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÛÅø¸¨ÇÔõ ¸Å¢¨¾¸¨ÇÔõ ÀÌò¾¡öÅ÷; ¦¾¡Ìò¾¡öÅ÷; Á¾¢ôÀ¢ÎÅ÷;(þ) ¦À¡Õò¾Á¡É ÁüÚõ ²üÒ¨¼Â ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ô ÀøÐ¨È º¡÷ó¾ ¾ÃÁ¡É ¸ðΨø¨Çô À¨¼ôÀ÷;(®) ¾Á¢ú þÄ츢Âô À¨¼ôҸǢý ÓÕ¸¢Âø, ¿Âõ, º¢ó¾¨É, «È¢Å¡üÈø, ¿ý¦ÉÈ¢ ÁüÚõ ÀñÀ¡ðÎì ÜÚ¸¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷;(¯) ºí¸ ¸¡Äõ Ó¾ø ¾ü¸¡Äõ ŨÃÂ¢Ä¡É ¾Á¢ú þÄ츢Âò¾¢ý ¯ýÉ¾í¸¨Ç Á¾¢ôÀ¢ÎÅ÷; Å¢ÇìÌÅ÷;(°) ºí¸, þ¨¼ì¸¡Ä, ¿Å£É ¾Á¢ú þÄ츢Âô À¨¼ôÒ¸¨Çò ¾¢ÈÉ¡ö× ¦ºöÅ÷; ¸ÕòШÃôÀ÷. 16
 21. 21. ¾Å¨½ 1 §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ1 Å¡º¢ò¾Öõ 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: ¸Õòн÷¾Öõ («) Ó츢Âì ¸Õòиû, ¯¨Ã¿¨¼ «øÄРШ½ì ¸Õòи¨Ç ¯¨Ã¿¨¼ «øÄ¡¾ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷; ÀÛÅø¸û þôÀ¢Ã¢Å¢ø (¬) ¸Õòн÷ þ¼õ¦ÀÚõ. §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¬ö×î º¢ó¾¨É, þôÀ¢Ã¢Å¢ø ¬ì¸î º¢ó¾¨É þ¨½Âõ, «ÊôÀ¨¼Â¢ø «îÍ¢Âø, Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ÷; Á¢ýÉ¢Âø ¬¸¢Â (þ) ¦¾Ã¢¿¢¨Ä, Ò¨¾¿¢¨Ä ¾¸Åø °¼¸í¸Ç¢ø ²¼ø¸¨Ç ¦ÅÇ¢Â¡É §ÅÚÀÎòÐÅ÷; ¯û¿¡ðÎ ¦ÅÇ¢¿¡ðÎò ¾Á¢ú (®) ÀÛÅÄ¢ÖûÇ ¦Á¡Æ¢ þÄ츢Âô ¸Õòи¨Çô À¨¼ôÒ¸û ÀÌò¾¡öÅ÷, ӾĢÂÅüȢĢÕóÐ Á¾¢ôÀ¢ÎÅ÷; ±Îì¸ôÀð¼ 400 (¯) ÀÛŨÄô 450 ¦º¡ü¸û ÀÌò¾¡öÅ÷; ¦¸¡ñ¼ ÀÛÅø Å¢ÇìÌÅ÷. ´ýÚ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. þôÀÛÅø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ, ¸¨Ä, ÀñÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢, þÄ츢Âõ, ºã¸Å¢Âø, ºÁ¸¡Äô À¢Ã¨É¸û ¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐ ±Îì¸ôÀÎõ. þôÀ̾¢Â¢ø ³óÐ §¸ûÅ¢¸û ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. 17
 22. 22. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ2 þÄ츽õ: 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: ¦º¡øÄ¢Âø 6 («) ¾Á¢Æ¢ÖûÇ þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ (i) ¦ÀÂ÷¡ø ¦ÀÂ÷¡ü¸Ç¢ý §¸ûÅ¢¸û ¦À¡Õð¦ÀÂ÷ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ Ũ¸¸¨Ç «È¢Å÷; þ¼ô¦ÀÂ÷ Өȡ¸ô Á¡½Å÷¸û ¸¡Äô¦ÀÂ÷ À¢¨Æ¢ýÈ¢ô þÃñÎ º¢¨Éô¦ÀÂ÷ ÀÂýÀÎòÐÅ÷; §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ÀñÒô¦ÀÂ÷ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷ §ÅñÎõ. (ii) Å¢¨É¡ø 6 (¬) Å¢¨ÉÓüڸǢý ¦¾Ã¢¿¢¨Ä Ũ¸¸û, ÀÂýÀ¡Î Å¢¨ÉÓüÚ Ó¾Ä¢ÂÅü¨È «È¢Å÷; ÌÈ¢ôÒ À¢¨Æ¢ýÈ¢ô Å¢¨ÉÓüÚ ÀÂýÀÎòÐÅ÷; (iii) ¦À¦Ãîºõ, 6 (þ) «¨¼¸ÙìÌõ Å¢¨É¦Âîºõ ±îºí¸ÙìÌõ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡ð欃 «È¢Å÷; À¢¨Æ¢ýÈ¢ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷; (iv) ¦ÀÂè¼, 6 (®) š츢Âò¾¢ø Å¢¨É¨¼ «¨¼¸û, ±îºí¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý Àí¸¢¨É «È¢Å÷, À¢¨Æ¢ýÈ¢ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷; (v) þ¨¼î¦º¡ø 6 §ÅüÚ¨Á (¯) þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç ¯ÕÒ¸û «È¢Å÷; À¢¨Æ¢ýÈ¢ô ¸¡Äí¸¡ðÎõ ÀÂýÀÎòÐÅ÷. þ¨¼¿¢¨Ä¸û Ţ̾¢¸û º¡Ã¢¨Â¸û Ţɡ ±Øòиû ÍðÎ ±Øòиû «¨ºî ¦º¡ü¸û ¯õ, ¯ÅÁ ¯ÕÒ¸û, «õ, ¦¸¡ø, ÁüÚ, ², µ 18
 23. 23. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ3 ¿Å£É þÄ츢Âõ: 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: ¸Å¢¨¾ (i) Ì¢øÀ¡ðÎ: 15 («) ¸Å¢¨¾ì ÜÚ¸¨Ç þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñΠ̢ø «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷: §¸ûÅ¢¸û Ì¢Ģý À¡ðÎ À¡Î¦À¡Õû ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. Ì¢Ģý ÅÊÅõ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢, ¸¡¾ü ¸¨¾ ¸üÀ¨É º¢ÚÌÈ¢ôÒ ±Øоø ¸¡¾§Ä¡ ¸¡¾ø ¯½÷ «øÄР̢Öõ ¦º¡øġ𺢠þ¼ïÍðξø ÌÃíÌõ ¿Âõ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. (¬) ¸Å¢¨¾Â¢ý Á¡½Å÷¸û ´Õ (ii) âîºÃõ: 15 À¡Î¦À¡Õ¨Ç §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ Ò⡾ Ò¾¢÷ Å¢ÇìÌÅ÷: Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ Å¡úÅ¢Âø §ÅñÎõ. ºÓ¾¡ÂÅ¢Âø ÀñÀ¡ðÊÂø (þ) ¸Å¢¨¾Â¢ý ÓÕ¸¢Âø ÜÚ¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷; (®) ¸Å¢¨¾¨Â ²Ã½Á¡¸î º¢ó¾¢òРŢÇìÌÅ÷; ¾¢ÈÉ¡ö× ¦ºöÅ÷.4 ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: þÄ츢 ÅÃÄ¡Úõ ÅÇ÷Ôõ (i) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ 15 («) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ ÅÃÄ¡Úõ þÄ츢Âò §¸ûÅ¢¸û ÅÇ÷Ôõ §¾¡üÈò¨¾ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷; ¦¾¡¼ì¸ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢ (¬) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, þÄ츢 ¸¡Äõ «øÄÐ º¢ÚÌÈ¢ôÒ ÅÃÄ¡Ú ÁüÚõ þ¨¼ì¸¡Äõ ±Øоø ÅÇ÷¨Âò ¿Å£É ¸¡Äõ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¦¾¡ÌòÐì ÜÚÅ÷; (þ) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, Á¡½Å÷¸û ´Õ (ii) ¾Á¢ú þÄ츢 15 §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ þÄ츢Âì ÜÚ¸¨Ç ÅÃÄ¡Úõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ Å¢ÇìÌÅ÷; ÅÇ÷Ôõ §ÅñÎõ. (®) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, þÄ츢 ºí¸ ¸¡Äõ ÅÇ÷îº¢ì¸¡É þ¨¼ì¸¡Äõ ¸¡Ã½í¸¨Ç ¿Å£É ¸¡Äõ Å¢ÅâôÀ÷; (¯) ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, þÄ츢 ÅÇ÷¨Âò ¾¢ÈÉ¡ö× ¦ºöÅ÷. 19
 24. 24. ¾Å¨½ 2 §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ1 ¸ÕòШÃò¾ø 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: («) Ó츢Âì ¸Õòиû, ¯¨Ã¿¨¼ «øÄРШ½ì ¸Õòиû ¯¨Ã¿¨¼ «øÄ¡¾ ¬¸¢ÂÅü¨È (ÌȢŨÃ×, «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷; Å¢ÇõÀÃõ, §¸Ä¢îº¢ò¾¢Ãõ (¬) ÀÛÅ¨Ä ´ðÊ §À¡ýȨÅ) ¸Õòи¨Çî ÀÛÅø¸û ÍÕì¸Á¡¸×õ þôÀ¢Ã¢Å¢ø ¦¾Ç¢Å¡¸×õ þ¼õ¦ÀÚõ. ¦ºÈ¢Å¡¸×õ ¸ÕòШÃôÀ÷; «îÍ¢Âø, Á¢ýÉ¢Âø ¬¸¢Â (þ) ÀÛÅ¨Ä ´ðÊ ¾¸Åø ¸Õòи¨Çî ¦º¡ó¾ °¼¸í¸Ç¢ø ¿¨¼Â¢ø ¦ÅÇ¢Â¡É ¸ÕòШÃôÀ÷. ¯û¿¡ðÎ, ¦ÅÇ¢¿¡ðÎò ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ þÄ츢Âô À¨¼ôÒ¸û ӾĢÂÅüȢĢÕóÐ ±Îì¸ôÀð¼ ²Èį̀È 300 ¦º¡ü¸û ¦¸¡ñ¼ ÀÛÅø ´ýÚ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. þôÀÛÅø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ, ¸¨Ä, ÀñÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢, þÄ츢Âõ, ºã¸Å¢Âø, ºÁ¸¡Äô À¢Ã¨É¸û ¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐ ±Îì¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ²Èį̀È 100 ¦º¡ü¸ÙìÌû ¸ÕòШÃôÀ÷. 20
 25. 25. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ2 ¦¾¡¼Ã¢Âø 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: (i) ¦¾¡¨¸¿¢¨Äò 3 («) ÁÃÀ¢Ä츽 ¦Á¡Æ¢ ¬öÅ¢üÌ ¦¾¡¼÷ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ´Õ ÀÛÅø ¦¾¡¨¸¿¢¨Äò «øÄÐ ÀÄ (ii) ¦¾¡¸¡¿¢¨Äò 3 ¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ š츢Âí¸û ¦¾¡¼÷ ¦¾¡¸¡¿¢¨Äò ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «¨¼Â¡ÇÅ ¸¡ñÀ÷; þôÀ̾¢Â¢ø ãýÚ §¸ûÅ¢¸û (¬) š츢Âò¾¢ø §¸ð¸ôÀÎõ. (iii) š츢Âõ 12 ¾É¢ š츢Âõ þ¼õ¦ÀÚõ Á¡½Å÷¸û ãýÚ «ÊôÀ¨¼ ¯ÚôÒ¸¨Ç §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ¦¾¡¼÷ «¨¼Â¡ÇÅ ¸¡ñÀ÷ Å¢¨¼ «Ç¢ì¸ š츢Âõ (±ØÅ¡ö, ÀÂÉ¢¨Ä, §ÅñÎõ. ¸Ä¨Å ¦ºÂôÀΦÀ¡Õû); š츢Âõ (þ) «¨ÁôÒ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨Áó¾ š츢 Ũ¸¸¨Ç ±ØÐÅ÷; 12 (®) ב™ŽÆ›¸è, º´±¸è, (iv) À¢¨Æ ¬ö× ¸ðΨøû, ±ØÅ¡ö - À¨¼ôÒ¸û ÀÂÉ¢¨Ä ӾĢÂÅüÈ¢ø ƒ‖Æ»ò¨Á ¸¡½ôÀÎõ À¢¨Æ¸¨Ç øÃ, ȸÃô «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷; À¢¨Æ¸û À¢¨Æ¸Ùì¸¡É Ä¸Ã, ǸÃ, ¸¡Ã½ò¨¾ì ƸÃô À¢¨Æ¸û ¸ñ¼È¢Å÷; ½¸Ã, ɸÃô À¢¨Æ¸¨Çò À¢¨Æ¸û ¾¢ÕòÐÅ÷. ´üÚô À¢¨Æ¸û ¸ÕòÐô À¢¨Æ¸û ¾ÅÈ¡É ¦º¡øġ𺢠¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸û 21
 26. 26. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ3 ºí¸ þÄ츢Âõ 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: ¸¡ôÀ¢Âõ (i) «¸¿¡ëÚ 10 («) ƒ¿º‘¥Ö¸äÖ þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ À¡¼ø¸û 163, ¸‘«¿º¨Å §¸ûÅ¢¸û 164, 166, 168, 170 ð֗º‘Ïè, ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¸Ï¿—º‘Ïè, ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢, …Í¿—º‘Ïè º¢ÚÌÈ¢ôÒ ±Øоø ‚ŽÆ×í‖é «øÄÐ «‖¥Æ‘ãÅ ¸¡¯ºÑ; þ¼ïÍðξø Øã™Ì×Ñ; ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. (¬) œ›¸´ °ÁÝÍò בâ™‖¸ Ã‖éÇ‖î Ø×Í¿ºÑ; (ƒ) ºí¸ «¸ô À¡¼ø¸Ç¢ý þÄ츢 µÆ›¸‖ã —×俺¨´³×Ñ; (ii) À¾¢üÚôÀòÐ 10 („) ½é¿º‘¥Ö¸äÖ À¡¼ø¸û 32, ±‖«, ¬ŽÆ 37, 38 ˜ì¸‖ã «‖¥Æ‘ãí¸¯¨ Øã™Ì×Ñ; ‡à³×Ñ; (…) ÀòîѸäò ÙÌÅ, —¸‘‖¥, À‘¯½ ¬ŽÆ×í‖é Ø×Í¿ºÑ; (†) œ›¸¿ ½é¿º‘¥Ö¸äò ƒÒ™ŽÆ µÆ›¸‖ã —×俺¨´³×Ñ. (iii) ¿Ç¦ÅñÀ¡ 10 (±) µã—ׯº‘ Á¡½Å÷¸û ´Õ 5 ¸‖°¢ŸÏ™¸ò‖°™ §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ ¸Ç¢Á¸ý ˜ì×Ñ; Å¢¨¼ «Ç¢ì¸ §º÷¾ø §ÅñÎõ. À¡¼ø 209 – 216 (²) ˜¥‘ µª½ ÀíìÅ ¡°‘¨Å ºÝ™¸´±ò ݾ¢É¡ø 5 Ø‖ãÚ¸‖ã §¾¡üÈ¡ý Øã™Ì×Ñ; À¡¼ø 217 – 230 (‣) µã—ׯº‘ º‘¥ø¸Ç¢ø ¸¡«¿º¨Å ¸£ú™¸¯¥ ºñÒ¸¨Ç Øã™Ì×Ñ. - µ‖¥ÆÝÌ - …×‖À - µò—îê 22
 27. 27. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ4 ¿Å£É þÄ츢Âõ: 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: ¿¡Åø «ó¾¢Á ¸¡Äõ 30 («) µ‘×Ö ˜ì¸‖ã þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ «‖¥Æ‘ãÅ ¸‘¯ºÑ; §¸ûÅ¢¸û ¸Ï ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¸‖°´±ª¥Å ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢, º¢ÚÌÈ¢ôÒ º‘´±Ì¿ º‖¥¿½ ±Øоø «øÄÐ »òî¬ þ¼ïÍðξø …´± ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. (¬) ¸Ï, ¸‖°´±ª¥Å, Á¡½Å÷¸û ´Õ º‘´±Ì¿º‖¥¿½, §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ »òî¬, …´± Å¢¨¼ «Ç¢ì¸ Ã°Ò‘î ±éî‘ËÚ™ §ÅñÎõ. ˜ì¸‖ã™ —¸‘¯¨ µ‘×‖Ò´ ±éî‘ËÚ —œË×Ñ; (ƒ) µ‘×Ö ¸‘ª¨Å בâØÆÖ ˜ì¸‖ã Øב±¿ºÑ; ±éî‘ËÚ —œË×Ñ; („) µ‘×‖Ò¿ »ò×ÏÅ ¨Ç Øב±¿ºÑ; ±éî‘ËÚ —œË×Ñ. —º¯¬ÆÅ ƒÏ´°ÓÆÖ œÃ°‘ÆØÆÖ À‘Ñ™÷’ÆÅ 23
 28. 28. ¾Å¨½ 3 §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ1 ¸ðΨà 60 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: (i) ÀøÐ¨È º¡÷ó¾ («) ¦Á¡Æ¢Â½¢, ±ØòÐ þôÀ̾¢Â¢ø ãýÚ ¸ðΨÃ: ¿¨¼, ШȺ¡÷¦Á¡Æ¢ §¸ûÅ¢¸û ÀñÀ¡Î, ¸¨Ä, ¬¸¢ÂÅü¨Èî §¸ð¸ôÀÎõ. ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ, ºÃ¢Â¡¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡¸×õ Á¡½Å÷¸û «Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÀÂýÀÎòÐÅ÷; 450 500 ÅÃÄ¡Ú, ¦º¡ü¸ÙìÌû ´Õ (¬) ¸Õòи¨Ç «È¢Å¢Âø, ¦Á¡Æ¢, ¸ðΨà ±Ø¾ ÓبÁ¡¸×õ ºã¸õ, §ÅñÎõ. ¦ºÈ¢Å¡¸×õ, þÄ츢Âõ, ¸øÅ¢, º£÷¨ÁÔ¼Ûõ ±ØÐÅ÷; ͸¡¾¡Ãõ (þ) ÅâÅÊÅõ, š츢 ӾĢÂÉ «¨ÁôÒ, Àò¾¢ «¨ÁôÒ, (ii) ÅÊÅõ: ±Øò¾¢Ä츽õ, «. ¦À¡Ð ÅÊÅì ÌȢ£Î, ¦ºõ¨ÁÂ¡É ¸ðΨà ¦Á¡Æ¢, ºÃÇÁ¡É ¸ÕòÐ ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¦¾Ã¢Å¢ò¾ø ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸ÕòÐ ¨¸Â¡ñÎ ±ØÐÅ÷; Å¢Çì̾ø (®) º¢ó¾¨É Ó¾¢÷, Å¡¾¢ò¾ø ²Ã½õ, º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇÔõ ¬üÈø, Ţš¾¢ò¾ø ºÃ¢Â¡É ÓʦÅÎìÌõ Å¢Åâò¾ø ¾¢Èý, ²¼Ä¡ì¸ò ¾¢Èý, «È¢Å¡üÈø, ¬. º¢ÈôÒ ÅÊÅì ¦À¡Õò¾õ ¬¸¢Â¨Å ¸ðΨà À¢Ã¾¢ÀÄ¢ìÌõ Ũ¸Â¢ø «È¢ì¨¸ ¸ðΨèÂô À¨¼ôÀ÷. ¯¨Ã ÁÏ2 ƒ‖¥™¸‘ÒÅ Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: (i) ºòïϱÏÃ‖é 30 («) Ÿ¹°ÌÍò ב♨¸™ þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ Ìê¿‖º Ø×Í¿ºÑ; §¸ûÅ¢¸û Ÿ¹°ÌÑ ―°×‘ÌÅ 10 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. (¬) Ÿ¹°ÌÍò º™±¢ ±Ï—ׯ—«Ë º¢é¿‖º¿ ―º‘íê ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢, µÖÕ–Ñ Øã™Ì×Ñ; º¢ÚÌÈ¢ôÒ ±Øоø (•Ý‘Å «øÄÐ (þ) º¢×—ºÏÀ‘ïò ±ÏÃ‖é) þ¼ïÍðξø À¸´³×´‖°¿ ½Í¹³ —¸‘è×Ñ; Ø×Í¿ºÑ; ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. 24
 29. 29. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ („) ±Ï—ׯ—«Ë Á¡½Å÷¸û ´Õ µÖÕ–Ñ º±¸´‖°¿ §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ »ò×ÏÅ ˜ì¸Ç¢ø Å¢¨¼ «Ç¢ì¸ ±éî‘ËÚ —œË×Ñ; §ÅñÎõ. —œ‘ÖµÆÅ …×‖ÀµÆÅ ¸íº‖î ―°‘íéÅ º™± «Ïè(ii) µ‘Ò‘ÇÌ´ 10 (உ) âבÍò ±ÜØÆ¿ »Ìº¹°Å בâ™‖ ê¿‖º Ø×Í¿ºÑ; ÌÒ―œ¸Ì‘â×‘Ñ (ஊ) âבÍò °Ï³ÆÌÅ º™±¢ º¢é¿‖º¿ °¥‘―ÆÖ ―º‘íê Øã™Ì×Ñ; (‡) ±ÏÀ‘Óò À¸´³×´‖°¿ ½Í¹³ —¸‘è×Ñ; Ø×Í¿ºÑ; (•) ±ÏÀ‘Óò «×°‘Ì´‖°¿ ½Í¹³—¸‘è×Ñ; Ø×Í¿ºÑ. (‣) °Ï³ÆÌÅ °¥‘―ÆÖ ‡òñÅ º±¸´‖°¿ »ò×ÏÅ ˜ì¸äÖ ±éî‘ËÚ —œË×Ñ —œ‘ÖµÆÅ …×‖ÀµÆÅ ¸íº‖î ―°‘íéÅ º™± «Õû(iii) ÿ± ƒÒ™ŽÆÅ: 10 (․) «éÅ, —º‘Ïè, ±Ï™Ìéè ƒòºÅ ¬ŽÆ ÿ¦À¡Ïè¸‖ã Øã™Ì×Ñ; ®¨¸ (‥) ®¨¸Â¢ý º¢é¿½¸‖ã («¾¢¸¡Ãõ 23) —×俺¨´³×Ñ; Ò¸ú (․ã) ҸƢý º¢é¿½¸‖ã («¾¢¸¡Ãõ 24) Øã™Ì×Ñ; 25
 30. 30. §À¡¾¨É ÌÈ¢ôÒ ¾¨ÄôÒ ¸üÈø §ÀÚ §¿Ãõ (Œ) ±Ï™ÌÈ‖ã¿ »ò×ÏÅ ˜Ú¸Ç¢ø ±éî‘ËÚ —œË×Ñ. —œ‘ÖÒ‘ªº¢ …×‖À µò—îê3 ¿Å£É þÄ츢Âõ: 30 Á¡½Å÷¸û ¯Ú¾¢Â¡¸: º¢Ú¸¨¾ (i) ―°‘ª¥¿½é´ 10 («) º¢ì¸‖°™ ˜ì¸‖ã þôÀ¢Ã¢Å¢ø þÃñÎ °ÁÝÑ ×‘âØÆÖ: «‖¥Æ‘㛸‘¯ºÑ: §¸ûÅ¢¸û ¸Ï ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. «ª‖¥¸è ¸‖°´±ª¥Å ƒ¨Ã¸û ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢, º‘´±Ì¿ º‖¥¿½ º¢ÚÌÈ¢ôÒ ±Øоø »òî¬ «øÄÐ þ¼ïÍðξø …´± (ii) —°‘ÞÖ 10 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ³‖éÇÖ (¬) ¸Ï, ¸‖°´±ª¥Å, ƒ‖ã£÷¸û: º‘´±Ì¿º‖¥¿½, Á¡½Å÷¸û ´Õ »òî¬, …´± §¸ûÅ¢ìÌ ÁðÎõ …ì± ¦¸¡¯¥ Ã°Ò‘î ˜ì¸‖㙠ި¼ÂÇ¢ì¸ —µ¤œÅ —¸‘¯¨ §ÅñÎõ. º¢ì¸‖°‖Æ´ »è‖ãÆ‘Ñ ŸÞ ±éî‘ËÚ —œË×Ñ; (þ) º¢ì¸‖° ¸‘ª¨Å (iii) ¿¸÷¿½é´ °ÁÝÑ 10 בâØÆÖ ˜ì¸‖ã בâØÆÖ: Øב±¿ºÑ; ±éî‘ËÚ —œË×Ñ; ٨ŠØ೸æÅ (®) º¢Ú¸¨¾ì þ¸‘ªº‘¨¸‖ã™ ¬é‘׳ —¸‘¯¨ Øב±¿ºÑ; ¸‘¿»ÆÅ ±éî‘ËÚ —œË×Ñ. —º¯¬ÆÅ ƒÏ´°ÓÆÖ œÃ°‘ÆØÆÖ À‘Ñ™÷’ÆÅ Ø䎶‖Ò œÃ°‘ÆÅ 26
 31. 31. À±¿¼ª¨ Ã‖é°‘è ‡¯Ïõ ½èä¸è §º¡¾¨É Ũ¸ þµÌÅ ¿¢÷Å¡¸õ ¦ÀÂÕõ (œ°ØŽ°Å)¾Å¨½ 1 912/1 ±ØÐõ §º¡¾¨É 100 2 Á½¢ ¨Á ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ 1 (33.3%) Á¾¢ôÀ£Î A À¢Ã¢×: 30 º¢Ú §¸ûÅ¢¸û 5 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ B À¢Ã¢×: 20 º¢Ú §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ C À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ D À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ¾Å¨½ 2 912/2 ±ØÐõ §º¡¾¨É 100 2 Á½¢ ¨Á ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ 2 (33.3%) Á¾¢ôÀ£Î A À¢Ã¢×: 25 ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢ ´Õ §¸ûÅ¢ ¾ÃôÀÎõ ¸ð¼¡Âõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ B À¢Ã¢×: 25 º¢Ú §¸ûÅ¢¸û 3 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ 27
 32. 32. °‘è ‡¯Ïõ ½èä¸è §º¡¾¨É Ũ¸ þµÌÅ ¿¢÷Å¡¸õ ¦ÀÂÕõ (œ°ØŽ°Å) C À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ D À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ¾Å¨½ 3 912/3 ±ØÐõ §º¡¾¨É 100 2 Á½¢ ¨Á¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ 3 (33.3%) Á¾¢ôÀ£Î A À¢Ã¢×: 50 ¸ðΨÃì §¸ûÅ¢ 3 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 3 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ B À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ C À¢Ã¢×: 25 º¢Ú «øÄÐ ¿£ñ¼ §¸ûÅ¢¸û 2 §¸ûÅ¢¸û ¾ÃôÀÎõ 2 §¸ûÅ¢¸Ùû ´ýÈ¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ 28
 33. 33. Á¾¢ôÀ£Î¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ò §¾÷× ãýÚ ¾Å¨½¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ì¸ôÀðÎûÇÐ. þò§¾÷× Á§Äº¢Âò §¾÷ךâÂò¾¡ø ¿¼ò¾ôÀθ¢ýÈÐ.¾Å¨½ 1¾¡û 912/1 (2 Á½¢)þùŢɡò¾¡û A, B, C, D ¬¸¢Â ¿¡ýÌ À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ.A À¢Ã¢Å¢ø Å¡º¢ò¾ø ¸Õòн÷¾ø À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ ³óРŢɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û«¨ÉòРŢɡì¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (30 ÒûÇ¢¸û)B À¢Ã¢Å¢ø þÄ츽ò¾¢ø ¦º¡øÄ¢Âø À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ þÃñΠŢɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ.Á¡½Å÷¸û «¨ÉòРŢɡì¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (20 ÒûÇ¢¸û)C À¢Ã¢Å¢ø ¿Å£É þÄ츢Âõ ¸Å¢¨¾ À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ þÃñÎ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ Å¢É¡ì¸û «øÄп£ñ¼ Ţɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ.(25 ÒûÇ¢¸û)D À¢Ã¢Å¢ø ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, ¾Á¢ú þÄ츢 ÅÃÄ¡Úõ ÅÇ÷Ôõ À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ þÃñÎ º¢ÚÌÈ¢ôÒ Å¢É¡ì¸û «øÄÐ ¿£ñ¼ Ţɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõÀ¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (25 ÒûÇ¢¸û)¾Å¨½ 2¾¡û 912/2 (2 Á½¢)þùŢɡò¾¡û A, B, C, D ¬¸¢Â ¿¡ýÌ À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ.A À¢Ã¢Å¢ø ¸ðΨà «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸ÕòШÃò¾ø §¸ûÅ¢ ´ýÚ §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸ûþùŢɡŢüÌ ¸ð¼¡Âõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (25 ÒûÇ¢¸û)B À¢Ã¢Å¢ø ¦¾¡¼Ã¢Âø ÌÈ¢òÐ ãýÚ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ Å¢É¡ì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û«¨ÉòРŢɡì¸ÙìÌõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (25 ÒûÇ¢¸û)C À¢Ã¢Å¢ø ºí¸ þÄ츢Âõ ÁüÚõ ¸¡ôÀ¢Â þÄ츢Âõ ÌÈ¢òÐ þÃñÎ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ «øÄп£ñ¼ Ţɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ.(25 ÒûÇ¢¸û)D À¢Ã¢Å¢ø ¿Å£É þÄ츢Âõ ¿¡Åø ÌÈ¢òÐ þÃñÎ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ «øÄÐ ¿£ñ¼ Ţɡì¸û§¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. (25 ÒûÇ¢¸û) 29
 34. 34. ¾Å¨½ 3¾¡û 912/3 (2 Á½¢)þó¾ò ¾Å¨½ì¸¡É Á¾¢ôÀ£ðÎ Ó¨È A, B, C ¬¸¢Â ãýÚ À¢Ã¢×¸¨Ç ¯ûǼ츢ÔûÇÐ.A À¢Ã¢Å¢ø ¦À¡Ð ÅÊÅõ. º¢ÈôÒ ÅÊÅõ «¼í¸¢Â ãýÚ ¸ðΨà ¾¨ÄôÒ¸û ÅÆí¸ôÀÎõ.Á¡½Å÷¸û ´Õ ¾¨Äô¨À ÁðÎõ ¦¾Ã¢×¦ºöÐ 450 Ó¾ø 500 ¦º¡ü¸éìÌû ¸ðΨà ±Ø¾§ÅñÎõ. (50 ÒûÇ¢¸û)B À¢Ã¢Å¢ø þ¨¼ì¸¡Äõ ÁüÚõ ¿£¾¢ þÄ츢Âò¨¾¦Â¡ðÊ þÃñÎ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ Å¢É¡ì¸û«øÄÐ ¿£ñ¼ Ţɡì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõ À¾¢ÄǢ츧ÅñÎõ. (25 ÒûÇ¢¸û)C À¢Ã¢Å¢ø ¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾¨Â¦Â¡ðÊ þÃñÎ º¢Ú ÌÈ¢ôÒ Å¢É¡ì¸û «øÄÐ ¿£ñ¼Å¢É¡ì¸û §¸ð¸ôÀÎõ. Á¡½Å÷¸û ´Õ ŢɡŢüÌ ÁðÎõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ.(25 ÒûÇ¢¸û) 30
 35. 35. ¾Ã¿¢¨ÄA ¾Ãõ Á¡½Å÷¸û ¬ÆÁ¡É ¦Á¡Æ¢, þÄ츢 «È¢¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, ¾Á¢ú þÄ츢Âõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÃÄ¡ü¨ÈÔõ ÅÇ÷¨ÂÔõ «È¢óÐûǨ¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú þÄ츢Âì ÜÚ¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ Å¢ÇìÌõ ¬üȨÄô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷; ºÃ¢Â¡¸ þÄ츢Âò ¾¢ÈÉ¡ö× ¦ºöÔõ ¬ü鬀 ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢ô À¢¨Æ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¾¢Õò¾õ ¦ºöÔõ ¬ü鬀 ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢ò ¾¢Èý¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¬ö×î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨ÉÔõ, ¬ì¸î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨ÉÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¸Õòи¨Çî º¢ó¾¨É Ó¾¢÷Լý Å¢Ç츢¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û À¨¼ôÒ¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ÅÊÅò¾¢ø À¨¼ò¾¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÁÉ¢¾Å¢Âø ÜÚ¸¨Çî º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷.C ¾Ãõ Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢, þÄ츢 «È¢¨Å µÃÇ× ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢, ¾Á¢ú þÄ츢Âõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÃÄ¡ü¨ÈÔõ ÅÇ÷¨ÂÔõ «È¢óÐûǨ¾ µÃÇ× ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú þÄ츢Âì ÜÚ¸¨Ç µÃÇ× ºÃ¢Â¡¸ Å¢ÇìÌõ ¬üȨÄô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷; ºÃ¢Â¡¸ þÄ츢Âò ¾¢ÈÉ¡ö× ¦ºöÔõ ¬ü鬀 µÃÇ× ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢ô À¢¨Æ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¾¢Õò¾õ ¦ºöÔõ ¬ü鬀 µÃÇ× ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢ò ¾¢Èý¸¨Ç µÃÇ× ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¬ö×î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨ÉÔõ, ¬ì¸î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨ÉÔõ µÃÇ× ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¸Õòи¨Çî º¢ó¾¨É Ó¾¢÷Լý µÃÇ× Å¢Ç츢¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û À¨¼ôÒ¸¨Ç µÃÇ× ºÃ¢Â¡É ÅÊÅò¾¢ø À¨¼ò¾¢ÕôÀ÷. Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÁÉ¢¾Å¢Âø ÜÚ¸¨Ç µÃÇ× º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢ÕôÀ÷. 31
 36. 36. ãÄ áø¸û1. þ᧺ó¾¢Ãý, Á, 1999. ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ÅÃÄ¡Ú. ¦ºý¨É: ¾Á¢ú ÅÇ÷ þÂì¸õ.2. þáÁº¡Á¢ôÀ¢û¨Ç, ¦º.¦Ã, 1988. ¿Ç¦ÅñÀ¡. ¦ºý¨É: ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ.3. ¸¡¨Ã츢ơ÷, 1980. âîºÃõ. §¸¡Ä¡Äõâ÷: ¾Á¢ú §¿ºý (Á) ¦ºý. ¦À÷†¡ð.4. º¾¡º¢Å ¦ºðÊ¡ÃÅ÷¸û, 1976. «¸ò¾¢Â÷ §¾Å¡Ãò¾¢ÃðÎ, ¦ºý¨É: ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ.5. Шú¡Á¢ôÀ¢û¨Ç, ´ÇÅÅ. Í, 1963. À¾¢üÚôÀòÐ. ¦ºý¨É: ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ.6. À£÷Ó¸ÁÐ, ¨º, 1999. §ÅÕõ Å¡ú×õ. ÀòЧ¸ùŠ: Ó¸¢ø ஋ñ¼÷À¢¨ÃŠ.7. Á¢¨Ä Á¡¾Å¾¡…ý, 1962. ¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ. ¦ºý¨É: Á½Ä¢ ĉÁ½ ӾĢ¡÷ Š¦Àº¢À¢ì ஋ñ§¼¡¦ÁñðŠ.8. «¸µ‘ñ–ì, 1964. —œò‖î: ƒ‖ã£Ñ °Á⢠œ›¸ —×äȨ.9. ¸‘Ñ´±þ¸Ÿ, —Ì, 1999. «¹±À ¸‘ÒÅ. §¸¡Ä¡Äõâ÷: Ó¸¢Äý À¢ÃÍÃõ.10. ±Ï™Ìéè, 1956. ¾¢ÕìÌÈû ÓýÛ‖Ì. —œò‖î: ¸Ý¸ —×äȨ. 32
 37. 37. þÀíþ¸‘è áø¸û1. ¬ÚÓ¸õ, À, 1999. ºã¸Å¢Âø §¿¡ì¸¢ø ¾Á¢ú þÄ츢 ÅÃÄ¡Ú. ¾¢ÕáôÀûÇ¢: ¾Á¢Æ¡ö×ò ШÈ, à ÅÇÉ¡÷ ¾ýÉ¡ðº¢ì ¸øæâ.2. £‘îœÅº¹°ò, œ, 1993. ƒÒ™ŽÆ™ ‖Ò. —œò‖î:‖œ× º¢´°‘¹° ¸–íº±¿½™ ¸Ý¸Å.3. ÀÃó¾¡ÁÉ¡÷, «.¸¢, 1978. ¿øÄ ¾Á¢ú ±Ø¾ §ÅñÎÁ¡? ¦ºý¨É: À¡Ã¢ ¿¢¨ÄÂõ.4. ¦À¡ü§¸¡, 2002, þ측Äò ¾Á¢ú þÄ츽õ, ¦ºý¨É: âõ¦À¡Æ¢ø ¦ÅǢ£Î.5. ¨¸Ä¡ºÀ¾¢, ¸, 1987. À¡Ã¾¢ ¬ö׸û. ¦ºý¨É: ¿¢ä ¦ºïÍâ Òì †×Š À¢¨Ã§Åð Ä¢Á¢¦¼ð.6. »¡ÉÍó¾Ãõ, Å, þáÁº¡Á¢, ¸, 2001. ¾Á¢ú ¿¨¼ì ¨¸§ÂÎ. ¾ïº¡ç÷: ¦Á¡Æ¢ ¦ÅǢ£Î.7. Á¢ýë÷ º£É¢Å¡ºý, 1985. À¡Ã¾¢Â¢ý Ì¢ø À¡ðΠŢÇì¸õ. ¦ºý¨É: Á¢ýë÷ ¦ÅǢ£Î.8. ¸ŒÀ‘ò, ‡Å, 2006. —À‘ÞÉÅ ƒÒ™ŽÆÃÅ. µ‘¸Ñþ¸‘ØÖ: ¸‘Ò¢Ÿ×¨ º±¿º¸Å. 33
 38. 38. KERTAS SOALAN CONTOH 912/1 STPM BAHASA TAMIL KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) ¾Á¢ú, ӾġÅÐ ¾¡û (2 Á½¢)§¾÷× ±ØЧš÷ ¸ÅÉò¾¢üÌ:þ째ûÅ¢ò ¾¡¨Ç «ÛÁ¾¢ ¾ÕõŨà ¾¢È측§¾. A, B À¢Ã¢×¸Ç¢ø ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ, C À¢Ã¢Å¢ø ´Õ §¸ûÅ¢ìÌõ, D À¢Ã¢Å¢ø ´Õ§¸ûÅ¢ìÌõ Å¢¨¼ ±Øи. §¸ûÅ¢ìÌõ §¸ûŢ¢ý À¢Ã¢×¸ÙìÌÁ¡É ÒûÇ¢¸û «¨¼ôÒìÌȢ¢ø ¾ÃôÀðÎûÇÉ [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 912/1 34
 39. 39. A À¢Ã¢× [30 ÒûÇ¢¸û]¸£úÅÕõ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¢É¡ì¸ÙìÌî ¦º¡ó¾ ¿¨¼Â¢øÅ¢¨¼ ±Øи. ÁÉ¢¾ þÉõ §¾¡ýȢ ¸¡Ä󦾡𧼠¿¡ðÎôÒÈ þÄ츢Âí¸Ùõ§¾¡ýȢŢð¼É ±ÉÄ¡õ. þ¨Å ²ðÊø ±Ø¾¡ Å¡ö¦Á¡Æ¢ þÄ츢Âí¸Ç¡Ìõ.þùÅ¢Ä츢Âí¸û Áì¸ÇÐ ¸Å¢ Ò¨ÉÔõ ¬üȨÄ, ¸üÀ¨É ÅÇò¾¢¨É ÁðÎõ±ÎòÐ측ðÎÅмý ¿¢ýÚÅ¢¼Å¢ø¨Ä. ´ù¦Å¡Õ À¡¼¨ÄÔõ Ü÷óÐ §¿¡ì¸¢ýÁì¸Ç¢ý ¯ÇÅ¢Âø ¾ý¨Á «¾¢ø °ÎÕÅ¢ ¿¢üÀ¨¾ «È¢ÂÄ¡õ. Ó¨ÉÅ÷ ¬Ú. 5«Æ¸ôÀý «Å÷¸û ‚¿¡ðÎôÒÈô À¡¼ø¸û - ¾¢ÈÉ¡ö×‛ ஋ýÈ áÄ¢ø ¿¡ðÎôÒÈôÀ¡¼ø¸¨Ç ²Æ¡¸ Ũ¸ôÀÎò¾¢ÔûÇ¡÷. «¨Å ÌÆó¨¾ô À¡¼ø¸û, Àì¾¢, ¦¾¡Æ¢ø,¦¸¡ñ¼¡ð¼õ, ¯½÷, ´ôÀ¡Ã¢, ÀýÁÄ÷ô À¡¼ø¸û ¬¸¢Â¨Å. þÅüÚû ÌÆó¨¾ô À¡¼ø¸¨Ç þÕŨ¸Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸Ä¡õ. ´ýÚÌÆ󨾸û À¡ÎÅÐ; Áü¦È¡ýÚ ÌÆ󨾸Ù측¸ ÁüÈÅ÷¸û À¡ÎÅÐ. ÌÆó¨¾ 10ÅÇ÷ ¿¢¨Ä¢ý ´ù¦Å¡Õ ¸ð¼ò¾¢Öõ À¡¼ø¸Ç¢ý À¡Î¦À¡Õû Á¡ÚÀθ¢ýÈÐ.ÌÆó¨¾ ¾ÅØõ§À¡Ðõ ¯ñÏõ§À¡Ðõ º¡öó¾¡Îõ§À¡Ðõ ¨¸Å£Íõ§À¡ÐõÅ¢¨Ç¡Îõ§À¡Ðõ ¯üÈ¡Õõ ¦Àü§È¡Õõ ÌÆ󨾸Ù측¸ô À¡¼ø¸¨ÇôÀ¡Î¸¢ýÈÉ÷. Å¢¨Ç¡ðÎô ÀÕÅò¾¢ø Å¢¨Ç¡ðÎô À¡¼ø¸¨ÇÔõ ¸¨¾ôÀ¡¼ø¸¨ÇÔõ ÌÆ󨾸Ùõ À¡Î¸¢ýÈÉ÷. 15 ÌÆó¨¾ô ÀÕÅõ ÁÉ¢¾ ÅÇ÷¢ø Á¢¸×õ þýȢ¨Á¡¾ ÀÕÅÁ¡Ìõ.­ì¸¡Äò§¾ ÌÆó¨¾Â¢ý ‘¬úÁÉò¾¢ø’ À¾¢ÂöÔõ ¦ºö¾¢¸û ÀÍÁÃò¾¡½¢§À¡øÀ¾¢óРŢθ¢ýÈÉ. ÌÆó¨¾ô À¡¼ø¸û þù§Å¨Ä¢¨É ±Ç¢¾¡¸î ¦ºöÐŢθ¢ýÈɱɢø Á¢¨¸Â¢ø¨Ä. ¾¡Ä¡ðÎô À¡¼Öõ ÌÆó¨¾ô ÀÕŠŢ¨Ç¡ðÎô À¡¼ÖõÌÆó¨¾ìÌ ¦Á¡Æ¢¨Âì ¸üÀ¢ôÀÉÅ¡¸, ¿¢¨ÉÅ¡ü鬀 §ÁõÀÎòÐÅÉÅ¡¸, ¸üÀ¨É 20¬ü鬀 ÅÇ÷ôÀÉÅ¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ýÈÉ. ¾¡ö¨Á ¯½÷Å¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡¸ «¨ÁÔõ ¾¡Ä¡ðÎô À¡¼ø¸û ¾¡Â¢ýÁÉ¿¢¨Ä째üÀ×õ ÌÆó¨¾ ¯ÈíÌõ ¸¡Ä§¿Ãò¾¢üÌ ²üÀ×õ «¨Á¸¢ýÈÉ.¾¡Ä¡ðÊý À¡¼ü¦À¡Õû ÌÆó¨¾ìÌò ¦¾Ã¢ÔÁ¡? «ôÀ¡¼ø¸û ±ùÅ¡Ú ¯ÇÅ¢Âø㾢¡¸ì ÌÆ󨾸¨Ç Á¡üÚõ? ¿¡õ ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø ¦ÀÚõ «ÛÀÅí¸¨ÇÅ¢¼, 25¯Èì¸ ¿¢¨Ä¢ø ¿õ ¬úÁÉò¾¢ø À¾¢Ôõ ¦ºö¾¢¸û ¿õ¨Á ÅÆ¢ ¿¼òО¢øÓ츢Âô ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ýÈÉ ±ý¸¢ýÈÉ÷ ¯ÇÅ¢ÂÄ¡Ç÷¸û. ¸ÕÅ¢ø þÕìÌõ§À¡§¾À¢Ã¸Ä¡¾ý ¿¡Ã¾÷ À¡¼øÅÆ¢ Àì¾É¡¸ ÅÇ÷ó¾¡ý; «À¢ÁýÔ ÀòÁ Å¢ä¸ò¨¾ «È¢óЦ¸¡ñ¼¡ý §À¡ýÈ Òá½ì¸¨¾¸û þíÌ þ¨½òÐ §¿¡ì¸ò¾ì¸É. ÁÉ¢¾ý¸¡ñÀÉ, §¸ðÀÉ «¨ÉòÐõ «Åý Å¢ÕôÀÁ¢ýÈ¢§Â «ÅÛ¨¼Â ã¨Ç¢ø À¾¢Å¡¸¢ 30Ţθ¢ýÈÉ. þôÀ¾¢× ¯¼üÜüÈ¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡Ìõ. þ¨Å ÁÉ¢¾ô ÀñÀ¢ý§ÅÚÀ¡Î¸Ç¡ø ÅÕõ Å¢¨Ç× ஋ýÀ¡÷ áÀ÷ð À¢Ã¢ðˆ…í. ¾¡Ä¡ðÎô À¡¼ø¸û ÌÆó¨¾ìÌò àñ¼ø ¯½÷¨ÅÔõ ¦Á¡Æ¢ ¸üÌõ¾¢È¨ÉÔõ ÒÄý¸Ç¢ý ÅƢ¡¸ «È¢Å¡üÈø ¦ÀÚõ ¾ý¨Á¢¨ÉÔõ «Ç¢ì¸¢ýÈÉ.àñ¼ø ¯½÷× ±ýÀÐ ´ý¨È ÓÂüº¢¦ºöÐ «¨¼Â §ÅñÎõ ±Ûõ ¯½÷¨Å 35«Ç¢ôÀÐ ±ýÀ÷ ¯ÇÅ¢ÂÄ¡Ç÷¸û.912/1 35
 40. 40. ¦ÅûǢ¢ø ¦ºö¾ ²ðÊø ¨Åà ±Øò¾¡½¢ ¦¸¡ñ¦¼Ø¾ ÀûǢ¢ø §º÷ì¸ Á¡Áý Àâ׼ý Åó¾¢ÎÅ¡÷ 40±Ûõ À¡¼ø ÌÆó¨¾ìÌì ¸øÅ¢ ¸üÀ¾ü¸¡É Ó¨Éô¨À «Ç¢ôÀ¾¡¸ ¯ûÇÐ. º£¨¾ Á¸§É¡ ±ï¦ºøÅõ º£Ã¡Çý ¦Àò¾ ¸ñ§½¡ «øÄ¢ Á¸§É¡ ±ï¦ºøÅõ «÷îÍÉÉ¡÷ ¦Àò¾ ¸ñ§½¡ 45±Ûõ À¡¼ø Åâ¸Ç¢ýÅÆ¢ ¯Â÷Å¡É ¸üÀ¨É¨Âò ¾¡ö ¾ý ÌÆó¨¾ ÁÉò¾¢ø°ðθ¢ýÈ¡û. ¾¡öìÌõ ÌÆó¨¾ìÌÓûÇ À¢¨½ôÒ, ºÓ¾¡Âò¾¢ø ÌÆó¨¾ Óý§ÉÈ ´ÕÀ¡Ð¸¡ôÒ உ½÷Å¢¨É «Ç¢ì¸¢ÈÐ ஋É¢ø Á¢¨¸Â¢ø¨Ä. ‚­Ç¨Á¢ø ¾¡ÂýÒ¸¢¨¼ì¸ô ¦ÀÈ¡¾ ÌÆó¨¾ ­ÇíÌüÈšǢ¡¸ உÕÅ¡¸ Å¡öôÀ¢Õ츢ÈÐ,‛ ஋Ûõ 50¸ÕòÐ þíÌ ´ôÒ §¿¡ì¸ò¾ì¸Ð. ±É§Å, ¾¡Ä¡ðÎô À¡¼ø¸û ¯ÇÅ¢Âø㾢¡¸î º¢Èó¾ þ¨½ô¨À ²üÀÎòÐõ ¯È×ô À¡Äí¸Ç¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ýÈÉ ±ÉÄ¡õ. Å¢¨Ç¡ðÎô À¡¼ø¸û ÅƢ¡¸ì ÌÆó¨¾ìÌì ¸øŢ¢¨Éò ¾¡öÒ¸ðθ¢È¡û. ÁüÚõ Ţɡި¼ ÅÊÅ¢ø «¨ÁÔõ À¡¼ø¸û ¿¢¨ÉÅ¡üȨÄòàñÎõ À¡¼ø¸Ç¡¸×õ ­ÕôÀ¨¾ì ¸¡½Ä¡õ. ‚¯Â¢Ã¢Éí¸û Å¡ú쨸¢ø 55¬ÅÄ¡¸î ¦ºö§ÅñÊ §Å¨Ä¸Ù측¸ò ¾í¸¨Çò ¾Â¡÷¦ºöÐ ¦¸¡ûÅÐÅ¢¨Ç¡ðÎ ãÄÁ¡Ìõ,‛ ஋ýÀ¡÷ ¾¡õºý. ¬ñ ÌÆ󨾸û À¢ü¸¡Äò¾¢ø§Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ÀÙÅ¢¨É, ¦Àñ ÌÆ󨾸û þøÄÈò¾¢ø §Áü¦¸¡ûǧÅñÊ ¸¼¨Á¢¨É ÓýÜðʧ ÌÆ󨾸Ǣý ÁÉò¾¢ø ÒÌòОüÌõþùÅ¢¨Ç¡ðÎô À¡¼ø¸û Å¢ò¾¢Î¸¢ýÈÉ. §ÁÖõ º¢Ä Å¢¨Ç¡ðÎô À¡¼ø¸û ÜÊ 60šƧÅñÊ þÂøÀ¢¨É °ðΞ¡¸×õ ¯îºÃ¢ôÒô À¢üº¢Â¢¨É «Ç¢ôÀ¾¡¸×õÀ¢ïÍ ¦¿ïº¢ø Àì¾¢ ¯½÷¨Å ²üÚž¡¸×õ «È¢×¨Ã Ò¸ðΞ¡¸×õÓʦÅÎìÌõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ôÀ¾¡¸×õ «¨Á¸¢ýÈÉ. ±ý §º¡ðÎô À¢û¨Ç¸Ç¡ þÇÅ¡¨Æò ¾ñθǡ 65 Å¡¨Æì ÌÕòиǡ Å¢¨Ç¡¼ Åèħ¡±Ûõ À¡¼ø ÌÆó¨¾ìÌì ÜÊ Å¢¨Ç¡¼§ÅñÎõ ±ýÈ ÀñÀ¢¨Éô ÒÌòи¢ýÈÐ. ÌÆó¨¾ô À¡¼ø¸û ¦ÅÚõ À¡¼ø¸Ç¡¸ ÁðÎÁ¢ýÈ¢, ÌÆó¨¾Â¢ý¯ûÇò¨¾î ¦ºõ¨ÁôÀÎòÐõ À¡¼ø¸Ç¡¸×õ «¨Á¸¢ýÈÉ. ÌÆó¨¾ô À¡¼ø¸û 70´ù¦Å¡Õ Åð¼¡Ãò¾¢Öõ ´ù¦Å¡Õ Å¢¾Á¡¸ «¨Á¸¢ýÈÉ. þ¨Å «¨Éò¨¾Ôõ¾¢ÃðÊ ¬öžý ãÄõ «ó¾ó¾ þÉ, ºã¸ Áì¸Ç¢ý ¸Õòиû ¯ÇÅ¢Âø 㾢¡¸ìÌÆó¨¾Â¢¼õ ±ôÀÊ ±ÎòÐî ¦ºøÄôÀθ¢ýÈÉ ±ýÀ¨¾ «È¢óЦ¸¡ûÇ þÂÖõ. (ãÄõ: ¾Á¢ú þÄ츢Âò¾¢ø «È¢Å¢Âø º¢ó¾¨É¸û º¢Ä Á¡üÈí¸Ù¼ý) (442 Å¡÷ò¨¾¸û)912/1 36
 41. 41. §¸ûÅ¢¸û:1 ¿¡ðÎôÒÈ þÄ츢Âí¸û Áì¸Ç¢ý ±ò¾¨¸Â ¾ý¨Á¸¨Çô ÒÄôÀÎòи¢ýÈÉ? [3]2 ¾¡Ä¡ðÎô À¡¼ø¸û ¯ÇÅ¢Âø 㾢¡¸ì ÌÆó¨¾Â¢ý ÁÉò¾¢ø ²üÀÎòÐõ ãýÚ Á¡üÈí¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸. [3]3 Å¢¨Ç¡ðÎô À¡¼ø¸û ÌÆ󨾸Ǣý À¢ü¸¡Ä Å¡ú쨸ìÌ ±ùÅ¡Ú ¯¾×¸¢ýÈÉ? [6]4 ¿¡ðÎôÒÈô À¡¼ø¸û «Æ¢Â¡Áø ¸¡ôÀ¾ü¸¡É ÅƢӨȸ¨Ç Å¢Çì̸. [8]5 ‚­Ç¨Á¢ø ¾¡ÂýÒ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÈ¡¾ ÌÆó¨¾ ­ÇíÌüÈšǢ¡¸ ¯ÕÅ¡¸ Å¡öôÀ¢Õ츢ÈÐ.‛ ­ì¸Õò¾¢¨É Á¾¢ôÀ¢Î¸. [10] B À¢Ã¢× [20 ÒûÇ¢¸û]¸£úÅÕõ ±øÄ¡ Ţɡì¸ÙìÌõ Å¢¨¼ ¾Õ¸.6 («) À¢ýÅÕõ ŨÃÅ¢ÖûÇ ¸¡Ä¢ þ¼í¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºö¸. ´ù¦Å¡Ï ×‖¸™ÌÅ ‥Ñ ‡¨´³™¸‘ª¨´ °Ï¸•. [6] ¦ÀÂ÷¡ø Ũ¸¸û ¦ÀÂ÷¡ø Ũ¸ (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (¬) ¸£ú측Ïõ ¦º¡ü¸¨Ç Å¢¨ÉÓüÈ¡¸ Á¡üÚ¸. «Åü¨Èî ¦º¡ó¾ š츢Âí¸Ç¢ø «‖À´³™¸¡ª¨•. [4] (i) ¸ø (ii) ¸¡ñ7 («) þ¨¼î¦º¡ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ¿¡ýÌ ±ÎòÐ측ðθû ¾Õ¸. [6] (¬) ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸Ç¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç ±Øи. [4] (i) ÀÆò¨¾ (ii) ÀÊ츢ýÈ¡ý912/1 37
 42. 42. C À¢Ã¢× [25 ÒûÇ¢¸û]¸£úÅÕõ Ţɡì¸Ùû ´ýÈ¢üÌ Å¢¨¼ ±Øи.8 ÁÉ¢¾¨ÉÔõ ÌÃí¨¸Ôõ ´ôÀ¢ðΠ̢ø À¡ÊÔûǨ¾ì ‘Ì¢ø À¡ðÎ’ Åâ¸Ç¢ý Ш½¦¸¡ñΠŢÇì̸.9 ‚..... ³§Â¡ §¸ñÁ¢ý ¾£¾È¢Â¡î º¢ò¾¢Ãò¾¢ø ¾¢Õ§º÷ ¸ñ¸û ¾£ð¼¡¾ ¸¡Ã½§Áý? ¦¾Ã¢Ô Á¡§Á¡! ‚¸¡¾ÖìÌì ¸ñ½¢ø¨Ä‛ ஋ýÚ ¦º¡øÖõ ¸¨¾ÔÁìÌô Ò¾¢ÂЧš! ÒâóÐ ¦¸¡û¸ ¸¡¾ÖìÌì ¸ñ½¢ø¨Ä! ¸ñ½¢ Õó¾¡ø ¸¡¾¦ÄÄ¡õ ¿¼ôÀ¾¢ø¨Ä; ¸¡¾ø ­ø¨Ä!‛ §Áü¸ñ¼ «Ó¾É¢ý Üü¨Èò Ш½Â¡¸ì¦¸¡ñÎ ‘Ò⡾ Ò¾¢÷’ ÌÚí¸¡Å¢Âò¾¢ý ¸ÕÅ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¸¡¾Ä÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸¢Â §À¡Ã¡ð¼í¸¨Ç Å¢ÅâòÐì ÜÚ¸. D À¢Ã¢× [25 ÒûÇ¢¸û]¸£úÅÕõ Ţɡì¸Ùû ´ýÈ¢üÌ Å¢¨¼ ±Øи.10 ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ¸¡Äì¸ð¼ô À¢Ã¢×¸û ±ùÅ¡Ú Å¨¸ôÀÎò¾ôÀðÎûÇÉ ±ýÀ¨¾ Å¢ÅâòÐì ÜÚ¸.11 ¿Å£É ¾Á¢ú þÄ츢 ÅÊÅÁ¡É º¢Ú¸¨¾ 60-¸û Ũà «¨¼ó¾ ÅÇ÷¢¨Éò ¦¾¡ÌòÐì ÜÚ¸.912/1 38

×