Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
5 s' implementation
5 s' implementation
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to Company Profail (20)

Advertisement

Company Profail

  1. 1. R.P.M | Engineering & Project Managment ‫מכאנית‬ ‫בהנדסה‬ ‫המתמחה‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ - R.P.M .‫וחברות‬ ‫פרטיים‬ ,‫ליזמים‬ ‫הנדסה‬ ‫ופתרונות‬ ,‫אנליזות‬ ‫שרטוטים‬ ,‫תיכון‬ ‫סקרי‬ ‫דרך‬ ‫המוצר‬ ‫אפיון‬ ‫משלב‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫פתרון‬ ‫מספקים‬ ‫אנו‬ ,‫בפיתוח‬ ‫מתמחים‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ - R.P.M .‫והרכבה‬ ‫ייצור‬ ‫ועד‬ ‫חישובים‬ .‫מורכבים‬ ‫וחומרים‬ ‫פלסטיק‬ ,‫מתכת‬ ,‫מוצרים‬ ,‫מתקנים‬ ,‫קלאסית‬ ‫מכאניקה‬ ,‫עיצוב‬ ,‫תכנון‬ ,‫תוכן‬ ‫דרך‬ ‫הפיתוח‬ ‫משלב‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫מלווים‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ - R.P.M .‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫תקנים‬ ‫לפי‬ ‫עבודה‬ .‫סידרתי‬ ‫וייצור‬ ‫ייצור‬ ,‫טיפוס‬ ‫אבי‬ ‫בניית‬ ,‫ייצור‬ ‫תיקי‬ ‫הכנת‬ ‫הנדרש‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫מתייעצים‬ ‫אנו‬ ‫תגבור‬ ‫או‬ ‫מומחיות‬ ‫שדורש‬ ‫פרויקט‬ ‫בכל‬ .‫ביותר‬ ‫המקצועי‬ ‫ובאופן‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ‫שהלקוח‬ ‫והבנה‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫דיוק‬ ,‫איכות‬ ,‫בזמן‬ ‫הספקות‬ ‫על‬ ‫ניתנים‬ ‫יתרה‬ ‫והקפדה‬ ‫רב‬ ‫דגש‬ .‫ביותר‬ ‫איכותית‬ ‫מקצועיות‬ ‫לפונקציונאליות‬ ‫דרישות‬ :‫כגון‬ ‫שיקולים‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחים‬ ,‫התכנון‬ ‫שירותי‬ ‫במסגרת‬ ,‫מטרה‬ ‫ומחירי‬ ‫ייצור‬ ‫כמויות‬ ,‫סביבה‬ ‫תנאי‬ ,‫המוצר‬ ‫איכות‬ ,‫אנוש‬ ‫והנדסת‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ .‫וגיאומטריה‬ ‫משקל‬ ‫ויכולות‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ .‫חדשים‬ ‫למוצרים‬ ‫טיפוס‬ ‫אבי‬ ‫ותכנון‬ ‫הנדסיות‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקות‬ .‫שלביו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פרויקט‬ ‫וליווי‬ ‫תכנון‬ ‫שירותי‬ .‫מוגמר‬ ‫מוצר‬ ‫תיק‬ ‫עם‬ ‫לייצור‬ ‫מוכנות‬ ‫עד‬ ‫הנדסי‬ ‫תיעוד‬ – "‫הנייר‬ ‫"על‬ ‫מכני‬ ‫תכנון‬ ,‫שרטוטים‬ ,3D ‫קבצי‬ ‫כולל‬ ‫התיק‬ :‫לייצור‬ ‫מלא‬ ‫שרטוטים‬ ‫תיק‬ ‫העברת‬ .‫המזמינה‬ ‫החברה‬ ‫נוהלי‬ ‫לפי‬ ‫מפורטות‬ ‫חלקים‬ ‫ורשימות‬ ‫תחזוקה‬ ,‫הרכבה‬ ‫הוראות‬ .‫הלקוח‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ‫מכונות‬ ‫של‬ ‫והרכבה‬ ‫ייצור‬ ,‫תכנון‬ .‫שונים‬ ‫למוצרים‬ ‫עובדים‬ ‫דגמים‬ ‫וייצור‬ ‫תכנון‬ .‫קב"ש‬ ,‫ספקים‬ ‫בבחירת‬ ‫ייעוץ‬ .‫הסדרתי‬ ‫לייצור‬ ‫מוכנות‬ ‫לשלב‬ ‫עד‬ ‫התיעוד‬ ‫ועדכון‬ ‫הדגמים‬ ‫ייצור‬ ‫ליווי‬ .‫הפרויקט‬ ‫מתיעוד‬ ‫כחלק‬ ‫סופיים‬ ‫אלמנטים‬ ‫אנליזות‬ ‫ביצוע‬
  2. 2. :‫שלנו‬ ‫הייעוץ‬ ‫מאפייני‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫יכולת‬ - ‫והבקרה‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫אבחון‬ ‫יכולת‬ .‫המשק‬ ‫ענפי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ .‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫בשיפור‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫ויכולת‬ ‫בעיקר‬ ‫התמקדות‬ .‫מטרות‬ ‫וממוקדת‬ ‫נעימה‬ ‫תקשורת‬ .‫גדולים‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫זעירים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫צרכים‬ ‫והבנת‬ ‫ניסיון‬ ,‫השכלה‬ ,‫ידע‬ .‫ההסמכה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫והדרישות‬ ‫העבודה‬ ‫מאפייני‬ ‫של‬ ‫מקרוב‬ ‫היכרות‬ .‫לציפיותיכם‬ ‫המותאם‬ ‫ביותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫לו"ז‬ :‫בארגון‬ ‫איכות‬ ‫מערכת‬ ‫הקמת‬ ‫תהליך‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫והטמעתה‬ ‫ההקמה‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫שמים‬ ‫בחברתנו‬ .‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫בקרב‬ :‫צעדים‬ ‫מספר‬ ‫נבצע‬ ,‫אלו‬ ‫יעדים‬ ‫השגת‬ ‫לשם‬ ‫קיימים‬ ‫נהלים‬ ‫ואיסוף‬ ‫בארגון‬ ‫הקיים‬ ‫האיכות‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ - ‫ואיסוף‬ ‫סקירה‬ .‫בארגון‬ ‫תהליכים‬ ‫התנהגות‬ ‫אחרי‬ ‫ומעקב‬ ‫בע"פ‬ ‫או‬ ‫בכתב‬ .‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫לצרכים‬ ‫כללים‬ ‫התאמת‬ - ‫איכות‬ ‫מערכת‬ ‫הקמת‬ ‫מרשמים‬ ‫הכנת‬ ‫גם‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ - ‫משלימים‬ ‫עבודה‬ ‫והוראות‬ ‫נהלים‬ ‫כתיבת‬ .‫בהם‬ ‫והשימוש‬ ‫הנהלים‬ ‫הטמעת‬ ‫את‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫משופרת‬ ‫מעשית‬ ‫לעבודה‬ .‫הארגון‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫האיכות‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫והסברה‬ ‫הדרכה‬ - ‫הארגון‬ ‫הדרכת‬ ‫נלווה‬ ‫בארגון‬ ‫האיכות‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ההטמעה‬ ‫תהליך‬ ‫הצלחת‬ ‫לשם‬ - ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬ ‫ההסמכה‬ ‫מכון‬ ‫לאישור‬ ‫עד‬ ,‫שתתעורר‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫ונייעץ‬ ‫היישום‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫ונתמוך‬ .‫התקן‬ ‫לדרישות‬ ‫הארגון‬ ‫והתאמת‬ ‫הנדרש‬ ‫התיעוד‬ ‫בביצוע‬ ‫נסייע‬ ‫ההטמעה‬ ‫לפעולת‬ ‫במקביל‬ - ‫ובקרה‬ ‫תיעוד‬ ‫לתקן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תהליכים‬ ‫בקרת‬ ‫נבצע‬ ‫בנוסף‬ ‫החדשים‬ ‫הנהלים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ .‫ההסמכה‬ ‫מכון‬ ‫הערות‬ ‫את‬ . R.P.M | Engineering & Project Managment Nahariya 22320 Mobile: 972-52-2979656 E-mail: ramizert@gmail.com www.rpm-eng.co.il ‫איכות‬ ‫הנדסת‬ :‫תקנים‬ ‫עבור‬ ‫לתעשייה‬ ‫איכות‬ ‫ובקרת‬ ‫הבטחת‬ ‫פיתרונות‬ ‫מספקים‬ ‫אנו‬ ISO 9001, AS 9100 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 ,‫והבינלאומית‬ ‫המקומית‬ ‫התקינה‬ ‫בתחום‬ ‫ועסקים‬ ‫לחברות‬ ‫ייעוץ‬ ‫הינו‬ ‫פעילותינו‬ ‫עיקר‬ ‫מבדקים‬ ‫ועורכי‬ ‫איכות‬ ‫מהנדסיי‬ ‫ע"י‬ ‫מנוהלת‬ ‫החברה‬ .‫סקרים‬ ‫וביצוע‬ ‫תוכניות‬ ‫עריכת‬ .‫בארץ‬ ‫ארגוניים‬ ‫כיועצים‬ ‫רב‬ ‫מוניטין‬ ‫צברו‬ ‫אשר‬ ,‫בכירים‬ .‫הישראלית‬ ‫בתעשייה‬ ‫מובילים‬ ‫ועסקים‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליכי‬ ‫מובילים‬ ‫יועצינו‬

×