Successfully reported this slideshow.

Chankya election management

1,185 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chankya election management

 1. 1. caaNa@ya<br />!!!!<br />Search Engine <br />ekuNamatdar<br />mahIlaavapu$YasaM#yaa<br />yaadImarazIva [Mga`jaImaQyao<br />pahNyaasaazI<br />
 2. 2. caaNa@ya<br />marazIva [tr<br />marazIva [trmatdaraMcaI<br />maahItIpahNyaasaazI<br />matdarsaM#yaapahNyaasaazI<br />KalaIlamaahItIip`MT<br />krNyaasaazI<br />
 3. 3. caaNa@ya<br />vayaaogaTanausaar<br />matdarsaM#yaapahNyaasaazI<br />vayaanausaarmatdaryaadI<br />maagaIlainakala<br />
 4. 4. caaNa@ya<br />A^DvhMasasaca-<br />puNa- kuTuMbaacaIvaaoTrslaIpekamaaobaa[lavarpazivaNyaasaazI<br />A^DvhMasasaca-<br />
 5. 5. caaNa@ya<br />Last Day <br />Management<br />matdanakolaolaovanakolaolyaa<br />laaokaMcaImaahItIpahNyaasaazI<br />paoilaMgaejaMTkDUnaAalaolyaamatdarnaMpuZoi@lakkrNao<br />puNa- vaaD-maQyaoJaalaolaoekuNamatdana<br />knfma- ApaoisaT<br />yaapOkIAalaolaomatdar<br />kaya-kr%yaaMnaasaMpuNa- irJalTmaaobaa[-lavarSMSkrNyaasaazI<br />P`a%yaok<br />kaya- kr%yaanausaarmatdanaalaaAalaolaomatdar<br />maosaoja Ta[-p krNyaasaazImaosaoja baa^@sa<br />
 6. 6. caaNa@ya<br />SMS<br />marazIvaAmarazI<br />matdaraMnaaSMS pazivaNyaazI<br />Massage Type krNyaasaazI<br />Massage Box<br />
 7. 7. caaNa@ya<br />Reports<br />AaDnaavaanausaarmatdaryaadI<br />saaosaayaTIvacaaLInausaarmatdaryaadI<br />
 8. 8. caaNa@ya<br />Reports<br />mahanagarpailakainavaDNaUk 2012<br />mahanagarpailakainavaDNaUk 2012<br />marazImatdaryaadI<br />jaatvap`aMtanausaarmatdaryaadI<br />
 9. 9. caaNa@ya<br />Reports<br />mahanagarpailakainavaDNaUk 2012<br />yaadIp`maaNaomatdaryaadI<br />kaya-k%yaa-nausaarmatdaryaadI<br />
 10. 10. caaNa@ya<br />Reports<br />yaadIp`maaNaoinakalaivaSlaoYana<br />tarKop`maaNaokaya-k`maaMcaImaaga-diSa-ka<br />
 11. 11. caaNa@ya<br />Reports<br />SWOT Analysis<br />

×