Unit 2

1,716 views

Published on

e-commerce thailand unit2

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit 2

 1. 1. เริ่มต้นทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
 2. 2. <ul><li>e-Commerce </li></ul><ul><li>การดำเนินธุรกิจโดยอาศัยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการค้าขายที่หวังผลกำไร </li></ul>
 3. 3. ชื่ออื่นของ e-Commerce <ul><li>Digital Commerce </li></ul><ul><li>Web Commerce </li></ul><ul><li>Net Commerce </li></ul><ul><li>Business Website </li></ul><ul><li>Electronic Marketplace </li></ul>
 4. 4. ความเป็นมาของ e-Commerce <ul><li>เริ่มจากบริษัทในอเมริกาที่ส่งเอกสารในลักษณะ Electronic ที่เรียกว่า EDI </li></ul><ul><li>ในสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ได้มีการสร้างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า EFT เพื่อใช้โอนเงินตราระหว่างประเทศ </li></ul><ul><li>ปัจจุบันใช้ Internet จึงทำให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไป </li></ul>
 5. 5. <ul><li>EFT (Electronic Funds Transfer) ถูกออกแบบมาใช้เพื่อส่งผ่านระบบโอนเงินในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงิน </li></ul><ul><li>EDI (Electronic Data Interchange) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร </li></ul>
 6. 6. ลักษณะของการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ G2G G2C B2G B2B B2C C2C ธุรกิจ Business รัฐบาล Government ผู้บริโภค / ประชาชน Customer/Citizen
 7. 7. <ul><li>B2C(Business to Customer) </li></ul><ul><li>B2B(Business to Business) </li></ul><ul><li>C2C(Customer to Customer) </li></ul><ul><li>B2G(Business to Government) </li></ul><ul><li>G2C(Government to Citizen) </li></ul><ul><li>G2G(Government to Government) </li></ul>แบ่งการดำเนินธุรกิจได้ 6 ประเภท คือ
 8. 8. องค์ประกอบของ e-Commerce <ul><li>ผู้ซื้อ </li></ul><ul><li>ผู้ขาย </li></ul><ul><li>ผู้ผลิต </li></ul><ul><li>สินค้า / บริการ </li></ul>
 9. 9. เหตุผลที่มีการทำธุรกิจแบบ e-Commerce <ul><li>เปิดโอกาสทางการค้า </li></ul><ul><li>ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ </li></ul><ul><li>รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด </li></ul><ul><li>ขายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (7 วัน ) </li></ul><ul><li>ตัดปัญหาเรื่องการต่อรองราคา </li></ul><ul><li>โฆษณาขายสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก </li></ul><ul><li>เก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>ประหยัดกระดาษ </li></ul>
 10. 10. อุปสรรค์ในการทำธุรกิจแบบ e-Commerce <ul><li>อาจไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด </li></ul><ul><li>ผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าและบริการ </li></ul><ul><li>ต้องมีความรอบคอบ และความระมัดระวัง </li></ul><ul><li>อัตราการแข่งขันสูง </li></ul>
 11. 11. ประเภทของสินค้าและบริการ <ul><li>สินค้าที่จับต้องได้ ( Tangible Goods ) = </li></ul><ul><li>Hard Goods </li></ul><ul><li>สินค้าที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Goods ) = </li></ul><ul><li>Soft Goods </li></ul><ul><li>ระบบบริการ ( Services) </li></ul>
 12. 12. ระบบ e-Commerce ระบบหลังร้าน ระบบจัดการของคงคลัง ระบบสั่งซื้อ ระบบบัญชี F I R E W A L L Computer system Computer and Browser Internet ผู้ผลิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบบหน้าร้าน Web catalog Webconnect server F I R E W A L L Web Commerce server ผู้ซื้อ ธนาคาร Payment Gateway
 13. 13. องค์ประกอบเทคโนโลยี e-Commerce เนื้อหา ( สินค้า บริการ ข้อมูล ) Software ทาง Internet และ ภาษาในการโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐานทาง Internet โครงสร้างพื้นฐานทาง โทรคมนาคม ความปลอดภัย ซอฟท์แวร์ทาง ธุรกิจ การชำระเงินทาง อิล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ทาง การเงิน การจัดส่ง
 14. 14. ขั้นตอนการทำ e-Commerce <ul><li>Create a successful web presence </li></ul><ul><li>Building an online store </li></ul><ul><li>Electronic commerce security </li></ul><ul><li>Electronic payment system </li></ul><ul><li>Shopping Cart System </li></ul><ul><li>Delivery System </li></ul>
 15. 15.  Create a successful web presence <ul><li>Identifying web presence goals </li></ul>
 16. 19. <ul><li>Achieving web presence goal </li></ul><ul><li>and Making the web different </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Creating flexible web site interface </li></ul>
 18. 25. <ul><li>Usability Testing </li></ul><ul><li>Identify and reaching customer </li></ul>
 19. 26.  Build online store <ul><li>Making host or build decision </li></ul><ul><ul><li>Using a web host service </li></ul></ul>
 20. 29. ประเภทของ Web Hosting <ul><li>Dial-up Access </li></ul><ul><li>Non Virtual Hosting </li></ul><ul><li>Virtual Hosting </li></ul>
 21. 30. สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ Web hosting <ul><li>Security </li></ul><ul><li>Web space </li></ul><ul><li>Price </li></ul><ul><li>Programming Support </li></ul><ul><li>Bandwidth </li></ul><ul><li>Traffic Transfers </li></ul><ul><li>E-mail account </li></ul><ul><li>Problem Support </li></ul><ul><li>Update software planning </li></ul><ul><li>Others </li></ul>
 22. 31. ตัวอย่างการสร้างร้านโดยใช้ Web Hosting
 23. 36. การคำนวณเงิน
 24. 37. <ul><li>Promote your store </li></ul>
 25. 38. <ul><li>Creating a store </li></ul>
 26. 39. Online Catalog
 27. 41. <ul><li>Visiting your Store </li></ul>
 28. 43.  Electronic commerce security <ul><li>Authentication and Authorization </li></ul><ul><li>Confidentiality </li></ul><ul><li>Integrity </li></ul><ul><li>Non-repudiation </li></ul>
 29. 44. Technology for Security <ul><li>Cryptography </li></ul>
 30. 45. ข้อเสีย - ใช้เวลาเข้าและถอดรหัสนาน เพราะว่าต้องใช้การคำนวณมาก ข้อเสีย - การบริหารจัดการกุญแจทำได้ยาก เพราะใช้กุญแจเข้าและถอดรหัสเหมือนกัน ข้อดี - การบริหารจัดการกุญแจทำได้ง่ายกว่า เพราะใช้กุญแจเข้าและถอดรหัสต่างกัน - สามารถใช้ง่ายร่วมกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <ul><li>ข้อดี </li></ul><ul><li>- รวดเร็ว เพราะใช้การคำนวณที่น้อยกว่า </li></ul><ul><li>สามารถสร้างได้ง่าย </li></ul>Asymmetric Symmetric
 31. 46. <ul><li>Digital Signature </li></ul>
 32. 47. <ul><li>Digital Certification </li></ul>
 33. 48. กลไกรักษาความปลอดภัย <ul><li>Secure Electronic Transactions(SET) </li></ul><ul><li>Secure Socket Layer(SSL) </li></ul>
 34. 49.  Electronic Payment System <ul><li>Using scrip for online purchases </li></ul>
 35. 50. <ul><li>Using electronics checks for </li></ul><ul><li>online purchases </li></ul>
 36. 51. <ul><li>Using credit cards for online purchases </li></ul>
 37. 52. กระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบน Internet ลูกค้า ธนาคาร ลูกค้า ธนาคาร ผู้ค้า ผู้ค้า Payment Gateway เครือข่ายเฉพาะ Clearing House บัญชี ลูกค้า บัญชี คู่ค้า Internet 6. ยืนยัน 1. สั่งซื้อ 2. ขอตรวจสอบ 5. อนุมัติ 7. เข้าบัญชี 4. อนุมัติ 3. ตรวจสอบ 8. เรียกเก็บเงิน 9. หักบัญชี
 38. 53. <ul><li>Using electronic cash for online purchases </li></ul>
 39. 54. กฎหมาย e-Commerce 6 ฉบับ <ul><li>กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) </li></ul><ul><li>กฏหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) </li></ul><ul><li>กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Crime Law) </li></ul><ul><li>กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Fund Transfer Law) </li></ul><ul><li>กฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Date Protection Law) </li></ul><ul><li>กฎหมายลำดับรองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 78 เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (Universal Access Law) </li></ul>
 40. 55. <ul><li>มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของ </li></ul><ul><li>ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับหนังสือหรือ </li></ul><ul><li>หลักฐานที่เป็นหนังสือ และรองรับวิธีกานส่งและ </li></ul><ul><li>รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผลของกฎหมายฉบับนี้ </li></ul><ul><li>จะ ทำให้ผลของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่ง </li></ul><ul><li>กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทุกประเทศ </li></ul><ul><li>ยอมรับ สามารถเทียบเคียงได้กับรูปแบบของ </li></ul><ul><li>United Nations Commission on International </li></ul><ul><li>Trade Law: ( UNCITRAL ) </li></ul>1. กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law)
 41. 56. 2. กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) <ul><li>มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้อย่างแพร่หลาย โดยใช้เทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เสมือนกับการลงลายมือชื่อแบบธรรมดา กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑ์และวิธีการที่เชื่อถือได้ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลผู้ลงลายมือชื่อและแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นเห็นชอบด้วยกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ ซึ่งกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนทางด้านเทคนิค ซึ่ง จะต้องมีหน่วยงานผู้ประกอบการรับรอง (Certification Authority) และคณะกรรมการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้มาถึงหลักการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลมีความครบถ้วนจริง (Data Integrity), สามารถระบุตัวตนได้จริง (Authentication), มีวิธีการห้ามปฎิเสธความรับผิด (Non-repudiation) ทั้งกฎหมายฉบับนี้ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีแบบหนึ่งแบบใด (Technology neutrality) </li></ul>
 42. 57. 3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) <ul><li>เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการลักลอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกันมาก และยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะเอาผิดผู้กระทำความผิดนี้ได้ ฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ จะมา ช่วยลดความเสี่ยงของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดความผิดของผู้กระทำผิดได้ ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนและมีวิธีสืบดำเนินคดีมาก </li></ul>
 43. 58. 4. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Law) <ul><li>วัตถุประสงค์เพื่อวางกฎเกณฑ์ให้ธุรกรรมทาง </li></ul><ul><li>การเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวก </li></ul><ul><li>คล่องตัวและมีความปลอดภัย </li></ul><ul><li>บนพื้นฐานของการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>จะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น </li></ul>
 44. 59. 5. กฎหมายการคุ้มครอง ข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Protection Law) <ul><li>เนื่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมัยนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล </li></ul><ul><li>จะสามารถถูกเก็บรวบรวมไว้ได้ง่าย และส่งกระจายได้ </li></ul><ul><li>อย่างรวดเร็ว หรือการทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์จะ </li></ul><ul><li>เกิดการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรม </li></ul><ul><li>ของแต่ละบุคคลขึ้น และสามารถเก็บรายละเอียดได้ </li></ul><ul><li>ทุกขั้นตอน วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ </li></ul><ul><li>เพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy) </li></ul><ul><li>จากการคุกคามของบุคคลอื่นที่ฉวยโอกาสนำเอาข้อมูล </li></ul><ul><li>ส่วนตัวของบุคคลไปใช้ในทางที่มิพึงปรารถนา </li></ul>
 45. 60. 6. กฎหมายลำดับรองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 78 เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน (Universal Access Law) <ul><li>มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการอุดช่องว่างระหว่างผู้ได้เปรียบ </li></ul><ul><li>จากการให้สารสนเทศกับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ </li></ul><ul><li>ทางด้านภูมิศาสตร์ ระบบโทรศัพท์ การโทรคมนาคม </li></ul><ul><li>การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า </li></ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐานสารสานเทศ </li></ul>

×