Ilakkanam & ilakkiyam

1,878 views

Published on

tamil

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilakkanam & ilakkiyam

 1. 1. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum 2008
 2. 2. KATA PENGANTAR Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003. Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untuk menyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarang keraguan kepada guru dan pelajar. Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini juga mengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa dan ceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduan ini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa dan ceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbangan untuk memurni dan memantapkan buku ini. i
 3. 3. PRA KATA Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkan oleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalam membantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk memahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran. Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telah menyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharap buku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-buku tatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantap dan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasa dan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum dengan bantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini. Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikan semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil. ii
 4. 4. # + , ! # $ % $ % & - . / 0 1 ' 2 , % 3 " #4& $5 $ ( %) * ) * 6 % ' % & ) 48 " % 9: 48 ( %) ( %) 4 % # ; $5< " ( 15 1% " +( ! ! 4& , ! ) * ( %) * $ " % & ' " 7 7 ' % & ) 48 1 4 & %! %" % 2( ! $5< " ( 1! 1% " +( + 2. + & 2 /" ( & 7= % ! $% /) ) * + 7 , 1 ) ) * / 1 >1 + 4 8 $! %9 ( 1! 2+ ?! # $% /) (@ :! % ) * " 7 ' % &) * " % 9: * ( %) % 2( 7 ' % &) * ( %) * - , / 1 5 + , + 4 1 iii
 5. 5. AB C B DB E F G B HB IJ K G L E MB E N G F G IB E O G B E DB DB N B P B HB O B E Q J R R G S T Penaung P UV B X N WY B Z [ UYW B K E W W I]Y^U_U N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaX a` i ]Y^UgU` ` UX L UV cc F ]d G YWd N UUeU DU` WX aU MI DaUYba N UWYaY8 N abWd K ]_d U` UV [ aYUe]^U_UY F UYgUeU` h I]YehU_U N UUeU DU` WX MI D]Y^ba B ` jaUY B fnUY8 F aUX S WjWe U Ketua Penasihat O _ S ]] N ccY P aU F ]d I]YcX aU cY^ I]Y^U_U N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaX a` K UYc^U_UY E U` jWd lUW I]Yh]X HAF oDp WU AUZUd I]X U_UY I]_Ub UY UV Penasihat L U` UYUd UY E U^U_Ud WYU` F ]d G YWd N UUeU DU` WX aU N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaX a` i ]_UeWY^U` i ]` ZUhU HK F S UZa N ]eU_ F aX 8 F ]gU W` I]Y^a_ae I_cV ]b F aYUe]]X HaZ_U` UYWU` UY I]YcX cY^ I]Y^U_U N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaX a` G eU_UYW B _a` a^U` HK F B W_ Md U` [ ]c_^]d Y8 IaX IWYUY^ cm Ua B AF I_cf K UghU O _ HUZUZUd i ]Ya^cjUX h I]YehU_U8 AUZUd I]Y^UV MYgWU UY WUY G YWk]_eWd K UX W UhU8 F aUX S a` ja_ U [ UY]e HUZUjUd K aYaeU` h h HK F O Ud P V B ZgaX C UUZ ab HaY^UW HWjad I]_Ub 8 Ha_]e F ajjaeU` h I]YcX cY^ I]Y^U_U N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaX a` E U_UhUYUY F _WeYUY HK F Hh]Wb B ZgaX [ UYW N Wgc_8 I]_Ub DU` WX kUY I]_a` UX e]X I]YcX cY^ I]Y^U_U N UU^WUY N aba D]be IcYYWU` U K aYWUYgh HK F H_W F cd U DUWjWY^8 I]_Ub H]^U_UY K ad Ujj]Y I]YcX cY^ I]Y^U_U S ]` ZU^U I]j]_WbeUUY K UX UheWU E UgU_UV [ cjUX U HK F K ]d cgWed HaY^UW HWjad I]_Ub 8 Q UYg_UY i ]]_U` ad a HK F O ]Y^bWX O ]Y^bWX H]X 8 UY^c_ IccZUX K UYWlbU` UY I]YcX cY^ I]Y^U_U AIE IUUY^ i WV UhUba` U_ K aYWUYgh HK F B ZgaX HU` Ug D]X O Ud cb cb8 H]X UY^c_ IU_U` UeWkU` i UgWk]X a F ]d G YWd N UUeU DU` WX aU MI L UV K ]X U_8 H]_]` ZUY U ]m iv
 6. 6. HaZ_U` UYWU` L ]Y^UeU` h HK F H]X UYgU_ H]X UYgU_8 K ]X UbU N UebU_UY HUYbU_UY HAF oDp HaY^UW L ]Y^^U` HU B X 8 H]X U` UY^c_ H]X kU_UV L ]Y^UeU` h UY HK F O Ud N ]YgUU_U ab AUeWY8 K ]X UbU L UV Ue]_UY F _WeYUY HAF oDp HaY^UW K UY^^We N UYd WY^8 H]X UY^c_ H]X F a` U_UY HaZ_UhUY kU HK F K ]Yd UbUZ K ]Yd UbUZ8 IUUY^ K ccbUW] q B YZU_UeW G d UYgUY HAF oDp I]_eWU_UY L UV K agU K aeU U I]X UZaUY F X UY^8 H]X UY^c_ HclbUX WY^U` B _a` a^U` O ]e]^U_ HK F F U_Ub F U_Ub8 IUUY^ HU_Ud O ]kW E U_UhUYUY U HAF oDp Q cYk]Yd H]_]` ZUY8 E ]^]_W H]` ZWX UY IakUY]em U_W F UX ad W` a HAF oDp HaZ_U` UYWhU N U_Ud W [ ]X a^c_8 IaX IWYUY^ Ua i Uea^W Q UbbU_U F aYbW L U` UY HAF oDp S UgUY^ L ]jU DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWX UY B l]] HaZ_U` UYWU` HAF oDp N abWd K ]_d U` UV N abWd K ]_d U` 8 I IWYUY^ UV DUYUZUX E U_UhUYUY UY HAF oDp N _Ugm UX X HWX WUa8 E ]^]_W H]` ZWX UY F ]jjUX DcgUbbUX W UY HAF oDp O ]eU IWYV W S UUd I]_Ub 8 S c^UZUX D]YgUhcagUZU` HAF oDp AUX F UX UY WgW K aU_8 Acc_ E U^U_UV HaZ_U` UYWU` UY HAF oDp S UgUY^ H^ HU` Ub G X N ]_YU` 8 I]_Ub a F Ued a_W K UYWlbU` HAF oDp DU` jWY DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWX UY i UX Ud AUbU_UY U_` W HAF oDp DUYV aY^ L U` Zad UY DUYV aY^ L U` Zad I]_Ub UY8 v
 7. 7. $ ! r s' & ' $ % F N HL $ t -u %" tt #% ) -u , #% ) -u , 4 t 8 8 $8 v8 #8 w 8 -8 x8 y8 z8 { 8 | $ 8 1 -u , & , % 1 z >3 % #% ) -u , 4 1 "8 +/3 " - $ ! oWp 1 " o 2+1u ,p o}p ~ oWWp +/3 " o+/ + u ,p o•p t ~ +/3 % { (; % -u , 4 o 8 v8 w 8 x8 y8 { 8 | p + € -u , + € -u , 4 tT 8 =8 98 •8 ƒ . ! oWp 8 8 8 58 !8 " o„p … oWWp + " o„p … oWWWp $ t . % { (; % -u , 4 o 8 $8 #8 -8 zp % o„p … 8 €8 )8 "8 ‚8 ? 8 48 28 % z ; % o 8 98 8 8 !8 2 p + % z ; o=8 •8 8 58 8 % p " 8 + " $ $ ! z ; % o€8 )8 "8 ‚8 ? 8 4p #% )+ € -u , #% )+ € -u , 4 t„ #% ) -u , + € -u , #% )+ € -u , & † ‡ o+ €p o#% )p 9 ‡ o+ €p w o#% )p () " 1 1 -u , ˆ o#% )+ € -u ,p ˆ 1 ‰ o#% )+ € -u ,p &
 8. 8. #% )+ € -u , & 4 o Š ? +/ = " #% )+ € -u , 4 + " #% )+ € -u , 4 $ % #% )+ € -u , 4 #% )+ € - † p † • -u , 4 † • -u , 4 † • -u , 4 t„ -u , 4 1 " † tT ‹ } ˆ Œ -u , 4 ‡ # ˆ ‡ z ˆ + #% )+ € +/3 " † tT ‹ • ˆ t „ -u , 4 - † ‡ w ˆ > ‡ { ˆ t• t} € -u , ƒ . 04& & + z 2+1u ; r , % + - † -Ž Ž Ž, ? +/ = #% ) -u , + € -u , #% )+ € -u , € -u , + " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P " ' , 0 4 8 < @ D H L P " ( , 0 4 8 < @ D H L P W [ W [ W [ W [ -u , 3 z "• o Ž p $, #• )+ €+%u ; t tT t„ t •• # ) 1 5 9 = A E I M Q T X $ * . 2 6 : > B F J N R U Y ] " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P " & , 0 4 8 < @ D H L P W [ W [ W [ W [ W [ W [ 2 ! % + / 3 7 ; ? C G K O S V Z ^
 9. 9. t„ 5 -u , 4 ( ‘ z & -u , -u , 4 - ! ’8 “ 8 ” 8 •8 –8 — - † ’)! 2 7" # % 8 0˜ 8 ” ˜ –8 — . 5 •8 • 63 ! 3 5 -u , 4 8 , • 8 +( " %" t - , Ž, #%) !0 8 p #%) Ž1 … #% 4& #4& ) - p - Ž1 † … $ ! 2.4 )8 & 1! , ! 8 ) % (8 , ) 1 21 #% = &; 4 &; 1! , + - † 3 8 +(3 8 0 " - , !0 " , + 4 & o#%) 8 †… ' - ! Ž1 p y 1 #% 21 8 " p p $p vp #p " + z 1 8 (. … 8 + … " ) 48 $ & % ) " … 8 0 8 " … = 48 0 3 8 " & … " ) ! ( 2+(" 8 %" 48 %" 4 ( ! 1'
 10. 10. #%) " Ž1 + " ) " z 1 " " + z + 4 & % # ) , , $ ! 8 z 8 - ! + & 1! , z ™ z . 4 & 1! , - † z / 2 + 0 • 2 / 2 4 + 4 0 = 4 4 $ : $ ) $ ƒ p 1! , $ †… ! … : - p … : 1 - $p ) … ) 1 + %) - ! † / 8 - 8 / = 48 -= 48 % 8 % ) " / . + %) 4 - ! † /@ /@ 48 # 8 # ,8 /@ 8 /@ @ 8 #= 4 8 = ) ) : ) - )8 † ) , - ! 8 4 48 ,8 21!+ %) 4 ) 48 8
 11. 11. } + %)9+( " z + & + % + %)9+( 2 4 + %)9+( 2 4 . oWp + + %) … z oWWp $ !+ %) oWWWp 1 ! , + %)9+( " 2. # x2 ! + & - † … {) $ - † !+ %) † „ !+ %) … z + 1! , - † & † 08 7 2+ %) … + - 7 † 0!+ %) okWp + 1! , (% 8 : = 1! , 8 /4& '8 - okp 1! , 8 š 8 ( %)8 + % 4& 8 "8 … - oWkp ( + % 8 š /2.8 & &8 … 8 " € $ ƒ 1 y5 8 " , 8 #% 8 "8 + & % 7 8 & " 1! , : 3 !08 x2. . ! , 2. 2. 2. 2. # 0 $" y "8 8 z 8 { 8 # 2. … 7 : … $ 8 $ 5,8 $"8 / . % … … (! 3 %" 7 ( " 7 +( 1 7 : , )' -u 7 … 2. 2. †… # 0 / 8 2. + %)9+( " 2. - -u = " , #.!0 7 8 $ 1! , "8 2 ( !0 ! ( ! , 9 #%)' … / 7 › 5, + 2 1 … 7 ( 7 21" )5 , 5 ) , (
 12. 12. 1 2. x7 o & ,8 # 2. $"8 $ "8 2. 2. p • % … Š7 › , 0 , … Š7 › % $ 8 … Š7 › $ … 7 : # 0 $" o & " œ 7 "p … /2 1 " , @ 7 0 4 0 + 4 7 ( • $= 9+( " z + & o-u 9+( " - ! 9+( " ƒ . ! €p + 7 " , +(% +( " †… $15 / ? $ - ) $15 z +(%" - † 3 " , + 8 / 5 7 " / 5, 3 5, 8 48 3 7" / + 2. , $15 )8 +( 1, / ? z +(%" " , + ž ? - † 1 8 / 1 8 + 3 1 48 ! , 1 )8 +(" 1, $ - ) z - +(%" † " , + 8 / 7" / 8 6 + 1 48 ! )8 +("6 , - )
 13. 13. T 2. z % 2. - † š , 8 2.!+ 21 8 - 8 $ + 21 4 0" € 1, ) 4 3! 1 !0 † 2. ! , 8 Œ " ) 4 8 8 - 8 $ % 2. t + 21 4 € 1, 3! ) 4 2. - ! 1 2 1 + & 8 " 7 $15 / ? - ) #%) Ž1 #%) % 2 1 15,+ 4 $ z z " ) ) ) + z 1 ) " " " -9( 2.!+ 1 , , " , $ -9( + %)9+( " - † " , 8 -9( - ! 2.!+ . 2 $ + % 9+( " % +( " - ) / x2 3% 1 3 -9( o 2.p + %+ 9( 8 p + %+ 9( … +%9( - $ ! 2.!+ 1 9+( " o-9( p + %)9+( " ( )5, / 1 " + %+ 9( - ! - † 3 o-9( p 0 o+ %)9+( "p {3% % o-9( p o+ %)9+( "p 7 9
 14. 14. Wp - ) - † 1! + %+ 9( %" o- ) WWp v.+ - † - ) 1 -9( p 1! 1! + %+ 9( %" ˆ ž + 7% p +%9( … o+ %)9+( "p Ÿ v. † … ˆ ˆ , 7% ! 0 ? 9 +(" 9+( " o-9( p +%9( - ! 2 19 3 3 , o-9( p o 2.p 3! 3 o-9( p t +(€ + 0 ? +(" 2.!+ 1 ( )5, / 1 " - %" o 4 2.p œ +(%! p +(€ z +(€ - % -u € oz % " -u † p € %" 7 / . +(€ , +(€ + ! 3 % 4 p +(%! z +(%! - † % " +(%! + * %" 7 % " + ! / , +(€ ( %) + , +(€ ! , % +(%! 2 4 > 1 ) 1 !0 † oWp $ oii) +(%! # ) ! %= * ( % > ! +(€%! z 8 " -u 2 , 1, # % o "p x2. + " ) , € ƒ 1 ! , & " 2.
 15. 15. tt tt 1% p œ 1 1% % " +(%! ) 1% - 1 4 - † + & x2 2 1 1% - % x2. * -u %= & " ¡- ¢8 ¡- 2 1¢8 ¡% ¢ 4 € % o 1% p , ) p ?5 ) 1 % ¡- ) ¢8 - ¡- 2 1¢8 2. 1 € + & x2. ¡% ¢ - 1 2 1 4 * 1 + % †… -u " +(%! +(%! 1 ) + < % 7 o 1 !0 † +(%! % / - † -u + %= & " % + + +(%! o 1 !0 † +(%! + &! + 4 % 1 ) •( + -u 4 ) 4 1,p 15,8 $" , ) ) 15, #4& ,p 9 p p 7 ) 1 @3 4 + & € o , 7 o 1 % ! % ( 4 ! 1
 16. 16. t $ 9+( " 9+( + %)9+( $ $ 9+( $ 9+( $ ! - † oWp oWWp oWWWp oWkp okp okWp okWWp okWWWp oW£p - "6 9+( "6 $ %" " , 5, + & & +( " $ 9+( " - ! " , $ 5 " + 4 , 2 * 4 %= & " $ ! % - . 7 ! † # " { œ " , œœ x+ 1 " œ x+ % œ 6 - 1 6 œ2 $ œ 6 $, $, % % % " " œ$ ! % " , œ$ 5 6 % t + %)8 % $, + % 9+( 2 & 8 % p + % … … - % - " , $%" $ & ! + %)9+( " % & , + % % + % ¡ ¢ - 1 +( " # 0 + 2. † 75 7 o+ % p o+ %)9+( "p #% o+ % p % … 9+( " % % % ¡ … - , p o+ %)9+( "p % & ¢ - 1 +( " # 0 + 2. † {3 o % o % p % 10 , o ! p 4 9+( "p ( o ) 9+( "p
 17. 17. % u + +( 2> 8 +( 2+1 ) 7 ! ? %= & " ƒ . #.!0 4 #4& +(%! + 4 t -u €8 p -u % 8 +(%! € … … … % … … - † + -u % +(% +( " 2. 48 + %)9+( 2 48 % % % -" %= & 6 % $ 4 … % 8 - 8 - 2 1 , +(%! + 4 t o-u @ €p o+(%! + o-u ¤ = €p o % $= o-u % €8 2.9 % 8 4 -u … $p +(%! " , z +(%" / ? 2 € $ ! , -u € % % % )8 -,8 8 % % & -u !0 , % % -u € + %)9+( 2 48 + 4 % % " -u % ; -u € + &! % ' 1! ' # ) ! … p + % € % & -u !0 % % 5 4p % !+ %) o % ) p p 1! #4& ,p 4 ? %= , 3! p +(€ - † p - & ,8 !0 - %" / % /2. % † $, % %= 4 #4& … + &! 7 + € , … % 11 ! + . " @¥ , " 3! %"
 18. 18. $p 7' ? , " - † t )9( - † … % 48 %" 3! &8 ( % t … #4& , # 4p &p )9( % " ” •7 • o %!0p y % • 1 •o / ' œ, y % • 0 o % p !0 t 3! %" "8 ; $5< o $ . € / & o z7 5, • o( "p " ? • o ? , "p • #p # % %= p & ƒ % ! % { ) -u + 2. - € " , -u % , † t 0 ) o-u & ' {) + €p %! ) o % + ) % ! €p o-u + € 4 z o-u p = + €p o % 1 ) p % -u ) € % & + 3 , % "# $ - † $& 3 5 = ™ % z . 2 x+ "8 $ ! , + ) % - ! - † / : 1 12 ) & 1% ! 9 ( 1! 9 +(€ ! % %= 4 % $ $ 5, 6 / " 5 3% " ! "8 $ "8 !09 +( 2 & 6 ,' + ) ™ - 8
 19. 19. /) >2.8 >2.8 p %2>2. /) >2. z ) >1 % /) >21 " z - p ) >1 % 1 >. , ) >1 % +( 2 & $ @ † ¦/ / >1 2 ! 2 4 1% 1 8§ - . + %2>2. /) >21 6 4& +( 2 & 21 ! ) $ 2 x2 >. , %2>21 " $ 2 4 1 $ ! - @ 2 ! + >1 /) >2 1 %2>21 2. , 2. , x2 21= & + 4 1 " † /) >2. / $, $ $= $5 $ /@ # $ . $!+ u , / & /2. $ " -= 4 / = 4 %2>2 1 %2>2. œ 4 œ œ , = 5 / $ œ œ 4 œ . !+ u , ./ 4 4 " = 4 = 4 13 ) /) >21 1, .
 20. 20. • 0 %" $ +( 2 4 z . ! 0 ) , 0 )9( $‚ +( 2 & " " +( " / + +( " + 7 - . 1! ) / + 7% v2+1u , + 7% 0 ) 0 )9( 0 )9( $ ! † •t $%"0 0 / - 7 - . $ + u , , z . Wp $%"0 0 )9( WWp ! 0 )9( )9( + 7 % " o " +( " "p #4& $. + 7 % " o$ , +( " "p #4& 21 1 ! 0 ) , $%"0 0 )9› † Wp WWp ) " ‡ ‡ &% 7 ˆ ˆ / + 7 v21 " + € -u , $ 5, #% + u , % + €; ‚'% -u , " -u , ) &% " 7 + 7 $%" " ! 0 + € ‡ #% ) - • † Wp WWp ! 0 ‡ 7 ‡ $" )9( $ +( 2 4 0 + 7% 0 )9( % ! 0 Wp WWp WWWp + )9( 1" " " ˆ ˆ , / + 7% 21= 4 x2 ! †… 14 7 " v21 " , o$. % ! p !
 21. 21. • t 1" / + 7; . o p 7; 0 , { ) -u ,! 0 #% ) ‡ #% )+ € - o + † p : - ‡ $ ‡ ‡ % † ‡ $ ‡ o$p ovp ˆ ˆ $ % % ? ‡ % † - ‡ % ˆ -‚% ‚ {+ u , z + - † + $ 1 = 3 - † o#p ˆ ‚% ˆ $‚% ? ‚ š 7 ‡ "+ u , ‡ ( ‡ = 4 " / + € ˆ š• ( • ˆ = 4 + 7 #% + u , + € 5,8 + 7 % $. % " #4& + € ‡ $ ‡ 3 ˆ ˆ + €% 3 ow p # / + € + 7 v21 " #% + o#% + u ,p $ 5, + 7 " x , { ) #% + u , $ 5 " $%" ! 0 $% ‚ #% ) &; # , 2 o$ ! 2 p . + €+%u # + €% # • • + € $ % # # ! + € + € 15 †… "
 22. 22. Wp / # + € o‚p + 7 v21 " $8 v8 y % #% ) -u , & ¨ ) ,8 + 7 " #% ) -u , 5 " ¡ ¢ . - † ‡ $ ‡ 0 š ˆ ˆ š 0 WWp % / # + € o€p + 7 v21 " $8 v8 y8 % #% ) -u , 4 5, + 7 " #% ) -u , 5 " ¡%¢ . - † ‡ # ' ˆ ; ' > ‡ 4 ˆ > % 4 o © !0 † x • " % . p " / + 7 v. 2 1 ) -u p 8 Wp + 7 5, " p † † 8 & Wp 4 ª - ˆ ˆ 898 % ; ‡ ‡ ‡ 8 + €%@ . ˆ + 4 4 16 0 ˆ ˆ ˆ " ‡ ‡ 21 " ( €5 , 0 o 898! † p ‡ z2. o p + "+ u - ) " . + $ $p 0 ‡ ‡ ª 2 - , { ) -u , " 0 )9( % o 898! † WWp 0 , + €%@ . ª - 6 , = •( €5 , 5 ) " p +(3 ˆ ˆ +(3
 23. 23. WWp " ª 2 - o 898! † " " " ‡ ‡ ‡ ( ˆ ˆ ˆ " /" ‡ ‡ ¤ ? ˆ 2« « ˆ /21 ? 21 4 WWWp " † Wkp 4 ‡ 4 ˆ ª + 2( 2 2 ª 2 - • p 4 " / + 7 v. + " , z . 2 + " 0 )9›% p ‡ $ 7 + 7 v21 " % $ - † 1 ¢ v2.! / 0 + 5, - $p - + € % 0!+ %)! 0 0!+ ¬ !+ %)! 0 !+ - † " 7 )9( " + 7 % " #4& 6 + 7 $ + u , ˆ +(= " ˆ ( 2«) ˆ @ ) w ) /@ ) )9( , % 7 $ + $ ƒ . / y5, + + 1 ¢ v. 15, ‡ ‡ ‡ u, " ‚ ˆ ˆ +( (. Wp z . , - + ‡ ‡ 7 % " #4& ¡ , ¡ ¢ v. 1; † , z . , o 1 ,p % / $ p ¡ 6 0 -u , 4 + ‡ ‡ ‡ ‡ 17 / + 7 - " , , , , ˆ $ , ˆ ! , ˆ / 2 , ˆ y , ¬ !+ %
 24. 24. . xu z , , WWp ¡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ , , , , , ,¢ / + 7; + 7 - ¬ !+ %) $ - † , , , , , , , , , ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ - † (!0 z . $ ƒ . / y5, . xu z , , , , , , " , ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ / ‡ z . ‡ $ ‡ ƒ . ‡ / ‡ y5, ‡ . ‡ xu ‡ ‡ z , ‡ , . + + + + % . 7; ƒ . 5, . u , + ˆ z‚+ . ˆ $‚¨ ˆ ƒ . ˆ /5/ ˆ y 5, ˆ ‚ . ˆ -‚ u ˆ -‚+ ˆ z + , ˆ ! , )9( ( % 1 (!+ % 1% " 0 - z . " z . $ ƒ . / y5, . xu z , WWWp z . " , % - ¬ !+ %) 0 ) " vp ˆ . ˆ -u ˆ ˆ + ˆ ! +( " +1 † (!+ %) - ) ‚ (!+ % 1 +( "6 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ + 2 + 2 7 2 18 7 2 7 2 / / ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ + + @/ ? . 7 2 7 2 œ "/ 7
 25. 25. 7 2 + 2 } + 7 9 (5 + 7 $ 5,8 2+1 Wp $ ‡ ‡ ‡ ( ( / o 7 7 % v21 " " , +/ + . / + - † () ‡ ‡ ‡ ‡ WWp / + - † WWWp / + - „ † ¢ . (% ‡ ‡ ‡ $5 v‘ $5 ˆ ˆ ˆ . •5 • ‘ 5 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡#œ ¢ˆ ¡{ ¢ w ‰ % ( ® ‡ ‡ ‡ # % # # % ˆ ˆ ˆ ‰ ( ® . % % % $ = 4 +( 2+1 + = ) & "8 " / + 7% 1 !0 † / „t " , +/ + = " 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡$œ ˆ ¡x¢ v¢ • 8 $8 - + + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u , & " 7 v21 " ( $ = & " "+ u , " -u , " $ 5 " + 7 … " /2 +( " + 7 … , /2 +( " : + u † $ - ‡ ‡ ‡ ¡-¢ ( ˆ ( ˆ $! ! ˆ -9(= 9 (= 19 " + 2+1 %" + ˆ () ˆ ˆ ˆ ( (% ( 21 (œ p 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡ œ ¢ ˆ ¡ ( @ ? 9 +( 2 * + + ) &" / + 7 2+1 15, +/ + ˆ ˆ ˆ " -u (
 26. 26. „ 5 8 $5 8 -5 - „ † „• : 5 $5 -5 ‡ ‡ ‡ = 8 $= 8 -= - † = $= -= % † +( 2 * 8 ˆ ˆ ˆ +( 1 - $ † 21 „„ + - ) 9: , !0 2. „• 9 +( 2 * „T † $ + 9 +( " 21 ) ! !0 7" ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ : 5 2+1u - ˆ ˆ ˆ ! ) + + = ! 3 $= -= 9 +( 1 ! 3 9 +( " $! 3 ! : -! 3 + +( " ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 75 ˆ ˆ ˆ +( 2 * ‡ ‡ ‡ % ! , 21 %6 † +( 2 * +( " : 21 - 5 ! $5 -5 ! 3 ! 3 ‡ $! 3 ‡ -! 3 ‡ $ 8 ˆ ˆ ˆ 75 - ‡ ‡ ‡ 0 & ! 3 8 $! 3 8 -! 3 - „} - 9: !0 7" + + , !0 2. : 5 , ‡ ‡ ˆ ˆ 7 21 %6 9 +( 2 * u " 7 ! - ! † / „Œ 8 - † ‡ ‡ - + - ‡ ‡ ˆ u! ˆ / + " ¬ !+ %) & : ˆ ˆ 20 0 + ! : %" ,
 27. 27. , - „ tt 8 $ , $ , , - , † 8 - , ‡ ‡ ‡ v. + - ) - ( † 8 $ - „t † - v2. % 2. † ‡ ‡ % 2. - „ t„ - † 3 o © !0 † # % ‡ ‡ ‡ ;4& % 898 8! ˆ ˆ $ ! 898 8! ˆ ˆ %" / ) % ! +( " 5 + / € % ! ) ‡ ‡ 2. +%9(= & ˆ €! ) ! ˆ € >1 ˆ - ! ( ˆ $¯ % ! 3 # 0 o p † 1 3; # 0 oyp $ „ t} / % ˆ +(€%9 +( " 9 ˆ 3! 3 4 ‡ ) ‡ >1 ‡ ( ‡ 3 € - ˆ ( ! ˆ { +( " 3 4 - . € $ 9 (1% ! + % + " % ‡ ‡ $¯ „ t• ˆ $ , ˆ , ˆ - , +%9(= & €8 - 8 € † (1% + % + ‡ ‡ +(€% 3 €8 € +( 2 & 1! + %+ 9( { „t - + 9 +( " 5 7 3 Ž1 % $ ! ˆ / € 3 ˆ % 5 ˆ 39 ( 5 ( !0 & " 15,4&   „t p 21 1 2. # 0 & ,8
 28. 28. „ t• # + %" $ +( 2 4 0 )5, z +( " 15, , + % # % 15,4& + # - † ‡ ‡ ) „ tT 0 + - „ tŒ † + 4 & (, „ ‡ ‡ ! $ + %+ + % + † %" # 0 8 z! 8 / 4 ) ( 1!0!+ %) ‡ 7 ‡ † @ š 7 + ˆ + 4 & ˆ (, ! 4 o+ % o(, 4p p %" ! 0 + ,! + % $ { + u ,8 z + 7% • ˆ ˆ 4 0 + {+ u , z + - 4 , $ 18 %" $ + %+ - $%= # 0 & + % %" z 5, + ,!+ %) = 4 7 & 1 ( 1!0! 0 + ˆ ˆ = 4 7! 7 ! , / . + 4 {+ u , z + 7 ‡ ‡ ‡ % 8 ! ( 3 ˆ ˆ ˆ > Ž, { + u , + 7 " 8 98 @( 3 9 š > $ = 4 +( 2+1 + = •t ,8 $,8 - † $, , ) & "8 + 7 ¡ 8 98 " / + 7 v21 " ( 8 $ ‡ ‡ ‡ : 8 !¢ % $ = &" "+ u , & " , , ! + %) & ˆ $, ˆ , ˆ 4 22 4 8 !
 29. 29. • 8 { 8 x8% - - -u † ‡ ‡ -= • •• † ¡ 3 ¢8 ¡ - . $ . - . .¢ † •„ ‡ ‡ ‡ † #%) - - •T 8 $= , † •Œ † ) = $= -= -, x, % , % ˆ ˆ ‡ ) ‡ + ) ‡ 3 ) ‡ +( 1 ,! + %) & ˆ ˆ - . x - † ‚ &' $‚ & ' -‚ & ' ) , , " ‡ + ‡ ) ‡ +(" 1 € ‡ ‡ ‡ ‡ : ) ˆ - . ) ˆ 1 5, + ) ˆ +(€, 3 ) ˆ + +( 1 ‡ (1% ‡ 15 , 8 -= 3 . +( +%9(= & (1% 15 , 1 3; ˆ ˆ ˆ : = $= -= 8 9 +( 2 & + ) +(" 1 € 9 +( 2 & € € ˆ ˆ ˆ ˆ % 5 ‚ & '8 $‚ & '8 -‚ & ' - , 3; -,8 x,8 % ,8 % - +%9(= & 8 …€,¢ - . † = ) ! + %)8 + € ˆ . +( 1 ˆ $ . 5 ) ˆ - . ) ) - . 1 5, +(€, + +( ) , +( 1 •• € +( 1 5 ) 3 ‡ . ‡ ¡… .8 …5,8 … - ˆ ˆ -= 21 ()5, : •} +( ) .8 $ .8 - . - , -, x, % , % , €¥ €¥ % ¥ 5 ¥ & '! + %) & ‡ + % ‡ (1% ‡ ˆ ‚ &' + % ˆ $‚ & ' ( 1 % ˆ -‚ & ' 23 ,
 30. 30. •t + %+ 9( - • tt † -u - , ) 15 # € ‡ ‡ ‡ + " † & - + ‡ ‡ ‡ ° 2. - • t• y5 • t} # 0 & 2. † , $ 1 1 • - 2. ˆ ˆ +( 1 7 +% 3 r % +( 1 75 ‡ ‡ , 21 , , % , 3 1 4 + ˆ ˆ ˆ ˆ ) 3 + ( + 7 #%) ˆ ˆ 24 1 3 1 + 3 2. , † 21 % ˆ ˆ - %" / , ˆ > % 5, ˆ @3 . +( 1 !0 & " $ $ 2. + = 4 $ 5,8 / . - %" ‡ ‡ ‡ ‡ o © !0† $ + ) 15,4& " $ • t• 3 +( 1 ,8 # + 4 + % 21 ‡ ‡ % 2. † z 8 { # 0 & - - ‡ ‡ > % 5, ‡ @3 . ‡ 1 - # 0 & 2. † ˆ š , ˆ š €5 , ˆ ( " > %, ˆ ° 4 ˆ $ + = 4 ˆ 7 +% r % - • t„ , €5 , > %, ‡ ‡ ‡ ƒ 1 † 5, , $ •t š " † 1 , š ( " •t ˆ ) ˆ 15 ˆ # 1 5, ( 75 4 ) # % y p % € $ !
 31. 31. o © !0† $ + ) % 15,4& • tT !0 & " " $ # + + - ! 9 +( " " # " , - %" 1 1 2. 2. # 0 & + % % , # 0 15 ! " # + † # # 0 +(3 ; + 3 ; ; ; + 21 ; " ; / ; @ ; • tŒ + # + +(3 + 3 € + 21 " / @ %" , 9+( " % " + %)9+( "6 ()5, + % $, ƒ . = &; $ ( %) & >21 $ ! 8 $ + 3! % " + 5, + 4 , ( 1! %3 - † ‡ + %) ˆ 3 @ : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ +(€ T ,8 # p /. , !0 + 3 /@ ) @ + 1" : + 4 + 3 +(€+ 7 " 1 4 ? + 8 p /@ ) + 1" + 4 + 3 + 7" " , % 7 %" 7= 2 4 % /. 3! 1 4 %" !+ 5,4& !08 + 48 204& o 8 p +( 2 & % 204& $ - † 1 8 + 48 $ 14 $ 8 8 9+( 2 * , % "8 x+ 1 " ! 204& $ 25 ! + % ,
 32. 32. - † % # 7 - 8 ? %" 1 & 9+( 2 * - † ! 204& $ ' &8 & -u , - † 7 , 204& $ 8 •8 • )8 8 • • 5 =8 ( =>) %= & " , &! , 2 204& $ - † / ( 1! , 48 ( 5 /) >21 - p † % % ¤ $. % " ¦/ >1 < " / "8 7 ( 4 $ + 1 204& $ % 2 1 8§ - . !04& o ™ p + $ - ) † %= & " t z . + 4 % * ?5 @ 1 204& % !04& " ( 1! 7 + 5, ™ / @ 5 , 3 15, $p ! - @ ! = % " ™ + 5, & 9 +(€, o † p " >1 % z 1 , >. , 204& $ - † ? ' $ >. 2+1 . # " 26 & + ?' ,† z . #% ) ? '8
 33. 33. % - vp † " z 1 # " / ! # " / $" $ , 2.!04& o † 3 " " + #p # † / t u $ # † z2 1 - ( %) (= 4 ? 9( 8 +( 2 * ! p •$ 3; 1! " # )9( 1 /" • % 2 1• 1 o ¡ ¢ p % + , z2 1 z 1 % 7 2 % % +( 2+1 4 1 $ ? + 7 $ ; 8 $& ; / 15 , ¡$ 4 - . 15 4 1% 4 -= 4 €¢ - . +( .4& ) † ¡+ & 8 + 9 ( 1! - , 1 $ - 2.!04& 3 !0 % $. % 6 t y % • # " x &6 %2( +(€† ? 9( % o ! p * † $ + 2.!04& $ ( o+ 2 1 ) o & )p 1 4 2 21 - %" % 8 9( 8 + & + &! , )9( - w p + 1 8 $ (5 , 1® ) 4 #4& ) = &" )9( -" ? " 2.!04& $ 4 35 ! 1 %" # +( 2: - , 2 p % % - & 8 204& $ ! % ¢ / 27 75 ? < " + ,™ & - 1 $%" % >1 9 z2 1 2 4
 34. 34. -p $ 2 z + - xp 4 1 o ¦ ) >1 % +( 2 7 & + 2 4 1 $ † $& / § p & ! 3 % 8 3' % $ 1 8 ¦ ! /@ 4 >1 % = 1 8§ - 1 * ,8 $ = ± 6 1' ) >1 % $ 3 % / 1 o ¥ p z $ - % † t $5 x /@ +(" % % %9 +(€ " ¥ ) % )¥ 28 2 1
 35. 35. $ t 2 ( $ ( / 4 < " 4† 4 8 o ƒ) % 8 +( 5 +( • 8 o ) ( tp8 8 o +( 8 o ? " 8 p8 -& % p8 /" ( ! ? $ 8 : 0 ? -u ¥ % 8 p8 /21 ? $ … otŒŒ p8 / ² " ( ( 5 < 2 3 ! # 7 … otŒŒ p8 / ² " ( ( 5 < 2 3 !0 # 7 o-u 8 +( o+( " „ / ! ! } • /%! ) o 8 +( p 7 p p8 $%21 ? $ 8 7 % 8 + & %@ 8 + & %@ 8 ? ! 8 +( T % = (8 o p8 ?+ 7 %"8 ! %" + €%! 7 € 8 8 š 0 ) ( Œ ! t . tt +(% 8 otŒTTp8 8 +( / 5 )8 otŒŒ p8 / @8 o p $ / ² " Š? $ 8 Š? $ 29 " 3 ; ! 8 # 8 +( ! 8 š)
 36. 36. ! $ $ % ' & ' F N HL $ % +(€;4 t ‰ 3 o| t 1 % )p +(% 2. 0 / +(%" & 9 +(€ " / + 4 . , ( , $%" , " + $% 1 • } „ • T Œ t tt t v , 1 + 4& $" , # ' , %2( % - + , z!0 + # / > 7" 7 %; + %! 21 ! +(€% " 1 2+ 5 ) 1 5, x2. + # 1 , (% ! 2 4 , $7 # u + 7 %" < " & / * % 1 " , " u &; y% ( +% | + > > " , x2 , $ ? 9( # 7! 1 ! 1) + {, /" 1 " + # %, & " / #4& +(" >1 > , w - . 3 / 5,+ 3! 4& > , ( > , (" + 1 ¤ 21 ! 30 9 +(% %
 37. 37. 0 % t ‰3 o 9( % ) ¨ -!+ v + • w # 6 t tt t t t• + # / - ¬ #%) Œ $ ( ) 5 ! , $7 1 „ T " " $ ? 9( $" , 1 } Ÿ 1" @ , u, $ & ,3 !0 • % )p , # ' #. +(€ 7 # ! 21 , &= , + 4& , #%)' 0 / 1 # x. " / •( +/•( , ' & +(%2 y + 1 (+ 4 8 ,8 ƒ 8 €8 + € +(6 , 21 ! + 21 z2. z . y 0 &; % ? { € " z7 -5 ; | - # 1 + . 1 + 2+ " 21, zu 21 21 2 2 $ ! 5, # + ? ) , 4 % " / 5, + ) 4& 7 %" 2 %,™ @ " 31 7 , /" +/1 % "
 38. 38. + 1 t ; 5 ; 5 o| o| % )p )p ' ; 1 + € 1 5,+ 4& / % + u , ( ' / . %6 9 +( . $ 1 w • } „ • T # %2( % - ¬ 21 1 % ‰, ‰ 6 t t +(€ / " 5 5 ) 1 , 7 ? 9 +(€ &' . : 21 $" & % + , $ &! * , z! 4 & 4 + 2 1 x2 6 5 ³ +(€% 3 + ; & 3 % /2+(%" " #1 ) & &9 / ) 2+ 4& ) 4 +(€; %21 " {3; 5, 1 / +( " % +( " % 9( 1% +(% ) / % + %; / , $ , % 2 ( 15 + + 21 % µ 7 4 ƒ 5, " 1 ! 1 5, +(%" ) " ) y% 0 9 (+% +(€% Œ tt +(%" -u , &; + 7 x +( " 2 , 3% + € +(€ 6 % * 5 ¨ 9 +( 1 , % , +(" 9 () $" 1' %6 z - $" 9 ( 15 ´ %" % , +1,' % , , $ ! / 32 €5 1 &
 39. 39. • # /@ o# o# … { z ! ; … 3 )p )p / * z + + / * … z % / u, / * 1 % -‚ + 2+1 •( 4 +(€ @ 9+(%" 4 +(€ % … z > } + 21 ! 2 1 % ! 01•+( " ! o 7 2 / % - • > 15, = / 0 + > 4* " > > , , , , 1' 1 & ) () +(" ) % ! ¶ 21 1 & >1 " 3% p ( %) ( 1 + 7 " : 21 " + ; (. #%)' ?' „ & 9 +( " 9 +(" $ 1 2. + 7 %1! } , , " • 3 $ = * … -u " & %6 > 5 +(" t " $ + " = +( " 21 ; @ % +( 2 +% … 3 1 . z % ) - / ! 1 ) 9 ( 1!0 ; ) +(%6 2 / / 1 %6 ( #%)5 / ) 7 +(= % ( 1!08 /@ % 7 ) * '* x2 ; 9 ( 0 " 2 2 0 %" $ / ( 1 " /" , 0 1 ( / , " +(u = & = " 9 ( 1!08 : 21 ;4& #1 33 ) & " )™ 1 & %
 40. 40. T z / 7 + % ) $ / & ) @ ? /" ) & + + )0 / 0 š %! & 3 7 · . + )0 / 0 & )5, + Œ < 1 /@ ) ƒ ) ( & „ t ƒ) ) " ) + 4& & < . + )0 . ) w 1 " 6 /@ 3 6 $ z / & + 14 o 4* / 0 + $ 6 , ƒ ) & + otp 3! % % $ $ 21 6 '& , ( /@ 1 " 21 " +(% ' „ 3 ()5 o•p 3 $" " + $%= + &= 3 1 1, $ 1 ) &! + +(%2 % +(€ ) + %) ( 1%) +(%2 % +(€ ) o „p +(€ 2 % +(%" & 9 +(€% " % +(%" & 9 +(€% ) (1 % ) , @ 6 4& )0 / 0 )p )p -u + " 2 1 # -u , 4 -" ¸ ¸ - 1 -u , " # ' & 3! " % $ !0 + .!0 -! , -‚ } 8 , ) & , 7 ( 21 % %+ + " 1 /21 4 + 7 ) o p / " 21 z ) ¤ % 1 3 = 3 "8 ) 21 " % 21 • $ ! /" % + 5 / + 1 ) * % ) +(€ 2 , 1 o •p " $ u . + & $ $u $% 1, 1 + 1 8 (8 +(%" & /2 % - ' 1 ! 9+( " / o }p 8 •+( " ! 34 21 % / , $" 1 21 " +(€ 1
 41. 41. • % ,4 + € ,4 # " + € T $" ! ® z ) €5 / 1 z # t t t• t} ? 3% () , $ % #& $ % ! € )5 / $ % +( x2 , +( 2 & 2 z! t tt 7 = ! % ( - >1" 2. ot 2 4 $ " : , 2+(€ / 1 ( 1+ ! + , 5 / " +(€ " , $‚' 1! , / 1 . / 1" , 1 1! , / . ) / 9 +(€; # % 15, , /" , % / ! ) +( " u % & % & " / 1 - . $ / $ -!+ u , , ? $ ? 1; o} p 1+/1 % " / . ! ? 7 %, #% )/ Ž " ) " ) # 0 oT p 7 % " / 5,+ 4 1 ) 4 # 0 + . " ) 1, - 0 Œ ? 8 6 4& #% 4& ) 4 # 0 p , $ 2 1! % , ot p # (1 ' + ot Tp 1! , /" $ 5 " @ 1 , %! 6 " ! 6 21 /"+ / ) +(€; +( " u ot •p % & ! ( , 21 . ™ @ / % @% u + ot Tp /" ? + $ ot}tp 7 " " = o " ‚ / ! p 1 / ( 15 @ % % & •: 36 35 % # % @ = +(€ $ 2 % % ! " = / )! + . " + 3 ! ) &! + . , @ % @ % % @ % •(! @ 9+(%" 4 @ % "8 +/ !0 ! 1 1 •(
 42. 42. t„ t• tT tŒ 1 0 +7 . Ž 1 1 / . z , 1 %9 ( )5, $ 0 u 3 % 9 ( 15, & = v " /" , 2 /2 2 " ( 1 2 5 2 ) 4 %" z -u z xu ¤ . 2 ¤ . 1' o Œtp 2 ™ &' 1 " 5 ) o Œ„p 5 2 1 &' 5 21 " z 2 ; x ! 0 , o ŒTp 1! " z ) 2. + 4* /" 1 ' 1 * , ! $ u 9+(" " z 2 2 1 % o• p 7 ' $" +(" " % ! , +(" ,4 +(" ,4 z ) 1 '9+(" ! "8 1) ) 21 < " & 21 1 5 3 / 5,+ 4& &' -5 , 1% " , 1% " ) o Œ•p " / 5, + ¬ %) ) 2 1 ) 0 ¬ %) " ) o Œ p 21 ) 4 ¬ 4& ) 4 - 9 +( " ; " $ ! , 0 4 ! 1, 3" " z ) +(" • o „p =+ $" #4& " + €% + u # #4& , +& " #& z ) ( ( ! + €% " # " ! ) + 21 -5 , t ) ‚ . % ) 4 /@ ) &' + ™ 21 1 21! + 2 21 " ) 4 %" w . 1' & )5, >3 % 4 4 +(" • +( 9+(" 9+(" -" o•ttp % 5 +(" = * 4 ( 15 +(" +( 7 + . ‚ 1 '9 +(" 219 +(" = & 9 ( 15 1, -!+ 4 % )% ) € !+ 4 + €!+ 4 1' o• p -5 ! + & ! 21 % ) % ) -! 3 -! 3 +%" +( 2.4 -, # 1 %9 +(€ , 36 6 2 1 1'
 43. 43. } „ • ) ¤ . z 21 3 + 4& 7 5, / Œ + 4& #4& %2( $ 0 %2( z . %" z - - ) o• }p " -9( % ? +/ !0 % , ™ , 5 ¬ - , $u €5 z +(% €5, + 4& - , @ ) * T ? + 2 % )/@ %, #%)' &' 5 % w % 2+ o•„•p 4& t ™ + ) = 5 ) o}Œ}p ) & 3 3 &' 4 4 /@ * ! ) * % ( 1!0 4 #% %21 9 +(" ! + o„t„p 9+(€; ™ %2( $" 4& % % = -€, % ! + 1 +(% 9 +(€% - ¬ % 2 19 +(€, 3 œ o| o| / 1 z 2 9 +(€ - . =+ + & & )+ = * % + % $& /@ "p ( 15 # " 21 - % ) o„„„p 1 ) 4 #. ; 3; # $7 5 = $ & / 0 o•TTp # % /u ' , z % $u , ! , . / { 3 9+( . ! / • ƒ, 7 6 4& , % % ) & 1% , $ 5 " # 5 " % % )p )p 5/ 1 … / . /@ " 3% " # ! . /2 +(€ @ % z ) 37 % " o#9( % 6 4& # +(€ "
 44. 44. { % 1 ' #. @ = + @ 3 % + 3 , T t € " + ! 8 " + +1 … &' %" " { 1 (. @ 4 { 3 + 3 8 % @ 4 ; = % ! , % 1% , 2 % > , " , 5, . + " 2 1! 1 21 + ( . 9 +(€;4 4 " ) &! * 21 ) &! ) & ) " ) ) & % ) + ! ) % /" ) / / 1 / + / ) * / =+ : ) * / 21 )8 " # " ) ) - 1 $ 1 )5 ) * . $" o " -" ) $ )p # ) * o )p . 3 1 & + 1 & $ 1 ;4& )8 %21 ) - 1 . $" " -" ) 2 1 5 4 $ 1 ) * % ) * . " -" ) 1 1 1 & $ 1 /" )8 + ) - 1 . " ) / / %" / . 4 0 $ 1 )8 ) - 1 . $" " -" ) /" 1 % & $ 1 38 1
 45. 45. (" @ ; % @ + 16 : @ o p$& = ƒ: 1 + € ; v( -5 $ %3 /@ 7 6 1 21 21 @ % $ ( , $ &! , ' 8 & # (5 * & )9( %& ! , ' 8 + 2. # 6 $ &! , ' 8 $& " # 2 9 : % 7= & , ' 8 ) & 6 4& #1 •( 4 @ = & )9( % ' & " , 5 % % $ 1 ! = & /7 &% z& % #% # ; € $ ; % - , - 1 > / 1 % - +( " ? , w € $ 1 % ' / ' 21 ' + & 9( ' # ' 5 # " # 1; ' -= /@ 1 / 15,4& ™ # )5 ) * #4& ' / ) * $" ' &= / ( * 1 / 8 - , - 1 +( % ) ! " $. % " $ 1% 21 ) 4 # 3 9 +(€; $ 1 %! 21 ! 0 ? 2 9 +( 2 & % , o| Œ /" 7 o| t )p % )p " 7 5, -" /" ) ) z • +( " + ! … 4& € x? 1!05 + " / € 2 •( % +( ' +(€ " + & + 5, ! {3! $ = & " #4& - 1 7 9+( "6 & xu 1! 6 + )5, 2 & 0+ + " &= / $‚' % €5, # ' •( +( ' +(€ " 7 = * & / 8 ' +( ' +(€% ™ 9 +( ' x2 ! + + 4& 1 7 , / ( @ % $ 39
 46. 46. t /@ +/1 + € -‚+ z & o ) ) ; @ ) 9+(%" ; ) % : 4p Š 4p ( / ) ,•( ) 2+ 4& ) … +(‚ !0= + 4& ) ) 3 # " / + 1) 9 +(€; " , 2. ; ¤ 2. ; $ ! ) +(% " + 21 % % #. % - ; ) tt / / 3 '. +(% '. + 21 %; ( %; @ = ; , , 9+(% + $ ! ¤ ; % 2 1; ¤ 1 z ) . 3% ) /" ) / + " ) + &" +/"6 # ; 8 /@ ) µ ; 0" ? š 2 # /" ) z / / , ) /" $" 3 >1 > , 2 1 % x+ "8 +/"6 # 1% #4& , ( 1!0!+ 21 > #4& , z % 21= 1 &! + t / + 1 o› !r o› ( : 0 #1 3 ! 7 % % 21= 1 &! , + 4& # /@ µ " #4& 01 $ ? , > , )8 1 1% 1% Š 4p 4p = 1 @ '4& ) & )5, 1) «# ) + = 1 @ ) 2 ) u % ) … = 4 1% & /@ , " / 1% & /@ . (5 # " $ 1 % )8 % &! &= / / /@ + 4& / , "8 ) , ! + / " 1) / , 40 % "8 , , /@ ) / . ! ) +
 47. 47. $ + 78 # t $ + 7 t = • } „ • T Œ "6 . " t tt t t t• t} t„ t• tT tŒ Œ … … … … … … … … … … … … 6 " 4 1 / 1 : 2. 2. ; (; / @ 7 7 0 u 4& + … … … … … … … … )8 $ & 0 + )8 7+ 7 ) … … … @ … … 1 & ( " -u , ‰ % (21 " )5 +(5 : 8 ( $ = &" œ+ )9( % $" ( 1!0 œ #%)' œ u + 1 / $ ' 6 œ -!+ u , œ -" / 6 -5 6 / œ > , # ; + 3' : , œ ? ' ,% ( ! 2 1 œ , ' + 5, œ -6 0 + ; 3 % 4& 2 * / 15, ( $" ž " 1 ' œ 3 !0 x2. + 4& 5 , , / ! œ : 21 6 ; 75 ; /" , + , + )5, 21! / 1 @ ) œ0 ? œ 0 ( 21 / ! " $ + u $ 1 € - ; š ; • } „ • T $= + 1 6 $ . " 5 $ , # -6 0 # t + " ) … … … % 0 … t … 41 , " # " 21" + & ! " 15 -! , ; )9( + 3 " z +(€ ! ' " -" 6 1 %! 8 # ! z 1 " 7% " 5 ! , , /@ = " ?5 $ 6 #%)5 ) . ) /" " /3 @ % #4& ! % œ ()5 $ " "
 48. 48. tt t % % % %" $ t €5 , … ! 3% +(€ " … z + 3% #. 0 4 œ , ( , !0 x2 , & ( ( … /@ { ) { ( † @3 ( ( + … € - … - 01 $ { 3 %, 9 ( † $ &% + 5, ( † 21 " /@ ) z / 9 ( 9: % 4 " ( +/ 3 * 4 + $3 5, u5 , • … % - } & & † z - … 1 † z ; 1 : ) ' „ • T /1/1 … ( - … : .: .! @ " + >3 % +(%" % 4 + " " † $ /1/1+ /1/1 3 @ , 9( "8 +(% " z + &! , " † ) % … . % † … - † $ ' + . +(€ " & & &+ (% )5 $ 2 % % 5, % + , ( " 1 ) $ { " ) 42 ( 3 , 4 8 ) ( , & %" 3 5 { ' { ( + 3 , + & Œ + z& ) " " , + " , / ! , {3 8 7 @ 4 , &
 49. 49. t … - )'8 / † / / , = 4 + = tt … (% † - t … 6 t• ( ( t} 6 7 % $u † 3! / % - t " ; 7 " &' … ( - +(5/ 1 † … † &@ &@ … ( ) ) - u 5, z& 0 + t • } „ • " - 5 u " "/@ ) & ) + , >(9 +(€; z& % ) = 5 + 4& ! 3 , x2 %9 ( † & ) & ) … % & - 5, ( ( + z& œ + % " - • + " ! 3 -!+ u , 3 , tT + { ( ! + , 4 $u ,9 +( 1 ) 2 1 !0 † - t• (. … (. (. 4 z 1 + . , , # z † 6 6! -u ! % 6 6 { ( % 75 u % / . %, … & & 3! , -u ( %& t„ ! z % " % 1 " + )9( % € † - ) ,! ›% 5 = 4 u ! & &+ &@ &@ - . ) ) @ 1 & ) & ) - . ) ( 4& $ 1 " 4& " ! 7 ) " 1! " #9( &) " … … … … … … … z +(% ( ! 9 +(€, &' " +( 7 " z 1 ! >. " ( 21 z 1 9 ( " z % 5 ? 9 +(€ " + ? 9( " 43 15 )
 50. 50. T Œ t - ! x ) ! 4 & 9 : € z t t• t} t„ … " ) tt z2 1 t { … … " / 21" … … € = " " … … … … t• tT š: " , 3 … … tŒ , , " 2. & € + " ¬ , /@ t " 4* @ = ! 3 … … u' " • } „ • T Œ t & " 4 + } „ • … > " + " ; &' € +( ( € " 3 7 " " " u " • / /@ * ! " %" + … … … " " 3 … … " 0 … … … … … … … … … … … :% 9 (5 " 1) +( " 1 3 +%" / ! ) œ -& ! (! >3 % ) / 1 ! % 1' œ z " ! ) " œ - )+ 4* " œ - ) ,! " ! 3% / 21" œ 3 $ -" 2 1; -" -& 9 +( " 1 $%"0 œ #& 1 + 3 / ) #. š¬ " x 21 !0 " u , 1 % 5, ! ,! € " œ /u ' " x2 , " œ ! + z % " , , 1 %! 21 u 3 , 1 " ( ) % ! + € +( "6 " u ‰ 76 ! " $ ! , 1% œ 5 # $" / ) 2 z ) " , z . 3 œ 21 + 9 (1, + # +(€ 5, " , + .! + 4* " / 1 . " / " # +(€ " 21 " , . $ 7 # " œ$ = " œ$ ( " x , >1 ) " ? % " /" / " " #1 , 3 " œz 1 21 6 " . %" , ! " œ ' : %9( 5 % 1 21 ) x2. / " z +(% " v 4& , % $ " 0 @! 1 : " œ % 1 : " @ 2 + , / 1 .+ / 0 " œ = " $" œ 1 z . 44 1) " " ! ; 5, % " œ !
 51. 51. T Œ • } u ƒ9: $ 1 " + * , = 7+ " … … … u %2( ; œ @ % +(€ " œ @ " 3 9 ( 1! 9 +(€ " # " + ) 7 t 7 % z ; ) € 9 +( " 6 3 u z‚+ 4 & " 3 3 % 2 1! + 2. + 1' % 1 & & • ( / " „ " / 7 / v T Œ t tt ( % " # +(€ + ! 0 ( • 2. ) 1 / } %2( +(€% 0 ! /" / 1% 4& 1% $7 " +(% v $& = . % $& % ) ) " ! +(€; &' 21 z " (21 z ( % " $ + ‚ +(‚ +(€, 3 $& $& 7% z & / ! w / $ >3 ? u $ , 5, 7 #4& & ' / / 1 % / & €5 " z ( % " -u , " 2 ! " ( ! " / +(€ % z " . +(%" & " v 3% , 1% , ! 21 ; #! # - 7 7 45 9+(% " % +(% " , 1 = * 1 " - %" + #% 4& 1 1 5, $1= ! > x2 ; -u , , ) &
 52. 52. t -€ $ 21 2 + 4 " % " t / ) #4& y5 " &% , y " - ; $& % " -& ' ‚ . +(€% $% , t• t} z2. % z z / % z . -" ) , + " # z 1 &; , ¥ 5, 2. 4& , 0 5, 21 + ) ?' 5, z +/ 5, 4& ™ z . +(%" , %" ? " /" ?' ; t„ t• ' & / $ 1 / ) 7 ! ) -! 3 ! -& " tT ( "6 3 $ = 2.4& (@ & x2 ) ) - . " €! 3% tŒ ! , % ! ) ; + - , >1 ) ¤ 21 + 4 ! % 8 ‰ ?/ 9 ( , + 4& ( ( 9 +( ' +(€, $ ( , ?5 " ( 1!01 7 ( - ; + 1 3; ! 7 1% ! t (. 3! + (. 9 (. 9 ( +(5 u / ! 7 % 2( +(€, 5 " ? ,! + " / " 7 (. , 0 " # ' %21 " , 2 , & %" / # ' ( . ,& + + 4& ( . 9 ( . 9 () 1 z / 1 / & 46 / + " & * ! + "
 53. 53. • } : ) & 21" + w 3 "8 : / % ¤ $%= Ž, , : ¤ € % " ; 21 ! 3 + 6 " „ : , ( / # " / $ 5 " + , % 9 ( 1! • ! , , ? z ? T ( 15 @3 / Œ / / % 21 6 $ 6 ?5 /7 z + $" t >) +(€ / %21 # " / 1 1 21! 3 '. & , 7 % / , 9 +(€, ? = * #1 @ ()5, +(€% > , . ) ; 8 1 21 +(" ? % ( 1 , " + . ; 9 +(%" 3 3; ¥ / + % " + " , z + &! 7 3 " : 21 )! w , / % 1 / ,! 1 #%)5 ) ? )5, #2( w ! z , %" z +(% + 9 +(€ " 9+(%" ( 1! 0 1 • } „ &% $ ! 21" ? # " ) # z +(% 9 +(€, 3 3; +(€; 7 * ! 1 @ •: /@ (" 7 9 z 1! 21 / 1 5,4& z % 2( % 3% " - '. + " 9 ¥ ! 21 %2( ; % ) $ ? 9( % % ) -5 + +(% 6 %2( % v , #. 47 ) 6 & 9+(% " + 21
 54. 54. • ! z T % 5, " 1 ( Œ z 2 • " v = ! 0"6 ( , 21 + " $ " + ; " % " -‚ & ' )5, +(€, 2 ! + 6 + z % 4 &; %) &% + ; 75 (. % -! 3 +(%" " -! 3 &= w + 4& ? , = &; 4 x2 3 % " -9( ; / & % $ ) & % 3 ) 48 1 , & + 1% 2+ " - ) 9
 55. 55. 2 t 4 < 2 3 %" 7 !0 ) u 8 otŒŒ p / ² " < 2 !0 7 8 +( ~ t T ( 8 o +( # 14 + & ' 8 o-u ( ( p8 5 !0 < 2 ( ( 5 7 8 …tT ( • p 3 @8 otŒTŒp $ = 14 + & ' 4 & 8 otŒŒŒp 8 ! -& 14 -& % # 8 +( 8 %! 7 …t• )‘ 8 +( … t• } 5 !& „ / ( ( ‘ 8 +( “ % ( 8 o …t• p /@ < " D I 8 otŒ„ p • 5 ) 8 o T 7 !0 ~ t T ) 1< 2 + u 8 otŒT•p Œ 6: ( 8 otŒŒ„p š) t ( %) & u 8 otŒŒ•p 1 tt ( %) t ( %) "¹ 8 u8 o ( %) 1+/19( p /" & 2 ? & 8 +( $ ( ( 5 $ 0 + …•t p ? + 7 $ % 2( "¹ 8 0 u 8 otŒŒ„p $ š) ¥8 8 49 & / < 2 : 8 + ' 7 8 – š) % 8 +( !0 8 ) $ % + ) • % ; 8 $5, ‘8 ? -u 7 # ,8 , / 7+ …ƒ 7 7 …t T 8 +( 4 + & %@ 8 9( "8 3 < " , = ( %) %2(

×