Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oru Kunju Poovinte

1,683 views

Published on

The Malayalam Lyrics Of 'Oru Kunju Poovinte' From The Movie 'Chandranudikkunna Dikkil....'

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oru Kunju Poovinte

  1. 1. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.netMovie : Chandranudikkunna DikhilSinger : YesudasMusic : Vidya SagarLyrics : Ramesan NairDirector : Lal Jose**********************************************¦ ¦ ¦ ¦............²øá µáEá ÉâÕßæa §Ä{ßW ÈßæKÞøá ÄáUßÎÇáøæÎX ºáIßW æÉÞÝßEáæÕCßWÄÈßæÏ ©ùBáK øÞÕßW ÈßÜÞÕßæaÄ{ßV æÎJ ÈàçÏÞ ÕßøߺîáæÕCßW®æa ÄÉTßæa ÉáÃc¢ Ä{ßVJáæÕCßW®æa ÄÉTßæa ÉáÃc¢ Ä{ßVJáæÕCßW. . .µá¿ÕáÎÞÏí çÉÞµáæKÞøOÞ¿ß ÎáµßW¯æa dÙßÆÏJßW ¥dÎßÄ¢ Ä{ßAáµßæÜïÉÈßÈàøá æÉÏîáK ÉÞÄßøÞ µÞxßæaÉÜïÕß Èà ØbÏ¢ ÉÞ¿áµßæÜïµáEá ÉøßÍÕ¢ ÄÞæÈ ÎùAáµßæÜïµáEá ÉøßÍÕ¢ ÄÞæÈ ÎùAáµßæÜï. . .å
  2. 2. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net®Õßæ¿æÏÞ µIá ÎùæKÞøÞ Îᶢ§Ká ÇÈáÎÞØ ºdwÈÞÏí ÄàVKÄæÜïµá{ßVµÞxá ÄÝáµáæKÞæøÞVNÄX ÉøßÎ{¢dÉÃÏÎÞÏí ÉâÕßGá ÕKÄæÜïÈßæa µÕß{Já ØtcµZ ÕßøßÏáµßæÜïÈßæa µÕß{Já ØtcµZ ÕßøßÏáµßæÜï. . .¦ ¦ ¦ ¦............Ä{ßV ÕßøW ÄâÕÜÞW ÈàæÏX ÎÈØßæaÄÞÎø æºMá ÄáùKáæÕCßW¥ÄßÈáUßW ÎßKáK µìÄáµ¢ºá¢ÌߺßGÈáøÞ·¢ ®KᢠæÎÞÝß¾áæÕCßW¥Äá çµGá ØbV·¢ Õß¿VKáæÕCßW¥Äá çµGá ØbV·¢ Õß¿VKáæÕCßW. . . øÞçµ×í

×