ANURADHA

  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்ெசய்த
             திருப்பாைவ
மார்கழி என்றதும் மனதில் பள ீெரனத் ேதான்றும...
ANURADHA

திருப்பாைவக்குள் ெசல்வதற்கு முன்னால் ஆண்டாைளப் பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம்.
ெபரியாழ்வாருக்கு ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வ...
ANURADHA

ைவத்து "அட எவ்வளவு பாக்கியம் ெசய்த கண்கள்" அவளுைடயது என்று வியக்க
ைவத்த இளஞ்சிங்கம் ேபான்றவனுமான,கரிய ேமனியும்,ச...
ANURADHA

ெபாருள் : "வாமனனாய் ஓங்கி மூவுலைகயும் அளந்த உத்தமன் ெபயைரப் பாடி,
விடிகாைல நீராடி ேநான்பிருந்தால், நமக்கு மட்டும...
ANURADHA

வா. நாங்கெளல்லாம் மார்கழி நீராட ேவண்டுமல்லவா. அதலனால் நீ ெபாழிந்து
எங்கைள ரட்சி", என்கிறார்.

5. ராகம்: ஸ்ரீ தாள...
ANURADHA

6. ராகம்: சங்கராபரணம் தாளம்: மிச்ரசாபு


புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளைரயன் ேகாயிலில்
ெவௗfைள விளி சங்கின் ேபரரவம்...
ANURADHA

ெகான்ற ேகசவைன நாங்கள் பாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒலி ேகட்டும் உறங்கிக்
கிடக்கிறாேயா? கதைவத் திறந்து வருவாயாக"

8. ரா...
ANURADHA

ேசாம்ேபறியா? அல்லது, இவள் எழுந்திருக்கேவ கூடாது என்று யாரும் மந்திரம்
இட்டுவிட்டார்கேளா?

மஹாமாயன், மஹாலஷ்மிைய ம...
ANURADHA

ெபாருள் : "ஆயர்பாடி பசுக்கெளல்லாம் அளவில்லாது பால் சுரக்கும்.
அப்படிப்பட்ட ஆவினங்கைள ேமய்க்கும் ஆயர்கள், கண்ணிைன...
ANURADHA

ெபாருள் : பறைவயாய் (ெகாக்கு உருவில் என நிைனக்கிேறன்) வந்த ெபால்லாத
அரக்கைன ெகான்ற எம்ெபருமானின் ெபரும் கீ ர்த்தி...
ANURADHA

ெபாருள் : இந்த பாடல் ஒரு உைரயாடல் ேபால அைமந்துள்ளது!

ேதாழிகள் : ெபண்ேண!இளம் கிளி ேபான்றவேள!இன்னுமா உறங்குகிறாய்...
ANURADHA

உள்ேள விடுவாயாக."17. ராகம்: கல்யாணி தாளம்: கண்டசாபு


அம்பரேம தண்ண ீேர ேசாேற அறம் ெசய்யும்
எம்ெபருமான் நந்தே...
ANURADHA

உன் கணவனின் புகைழப் பாட வந்துள்ேளாம், உன் அழகிய திருக்கரங்களால்,வைள
குலுங்க வந்து கதைவத் திறந்து எங்கைள மகிழ்விப...
ANURADHA

ேபான்ற ெமல்லிய மார்பும், சிகப்பு நிற வாயும்,சிறிய இைடயும் ெகாண்ட நப்பின்ைனப்
பிராட்டிேய! எழுந்திரு. விசிரியும், ...
ANURADHA

பங்கமாக்கப் பட்டு, உன் பள்ளியைறயின் முன் வந்து தவம் கிடப்பது ேபால், நாங்கள்
வந்துள்ேளாம். உன் தாமைரப்ேபான்ற வாயி...
ANURADHA

ெபாருள் : அன்ெறாருநாள் வாமனாவதாரத்தின் ேபாது மூவுலைகயும் அளந்த உன்
ேசவடிையப் ேபாற்றுகின்ேறாம்.இராவணைன மாய்க்க இல...
ANURADHA

என் முன்ேனார்கள் ெசய்தது ேபால் நாங்களும் ெசய்ய ேதைவயான ெபாருட்கைள
கூறுகின்ேறாம், ேகட்டுக் ெகாள். உலகத்ைதேய நடுங்...
ANURADHA

ெபாருள் : ேகாவிந்தா! நாங்கள் ஆயர்கள்.மாடு ேமய்க்கேவண்டி, கறைவகளுடன்
காட்டுக்குச் ெசன்று,பின் நிைனத்த இடத்தில் அம...
ANURADHA

ெபாருள் : கூர்மாவதாரத்தில் பாற்கடைல கைடந்த மாதவன், ேகசவன் என்று
அைழக்கப்படும் கண்ணனிடம்,சந்திரைனப் ேபால் வதனமுைட...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6964436 -

806 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6964436 -

 1. 1. ANURADHA ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்ெசய்த திருப்பாைவ மார்கழி என்றதும் மனதில் பள ீெரனத் ேதான்றும் சில விஷயங்கள்,தஞ்ைச நகரின் பச்ைச வயல்கள்,வண்ணக் ேகாலங்கள் அதிக ெவய்யிலும்,அைட மைழயும் இல்லா பருவங்கள்,மார்கழி மாத இைச விழா,காைலத் துயில் எழுப்பும் ஆண்டாளின் திருப்பாைவ,அதிக்காைல பஜைன,அது முடிந்ததும் கிைடக்கும் ெவண்ெபாங்கல் என ஒரு ெபரிய பட்டியேல ேபாடலாம். இப்படி மார்கழியில் ஒரு அங்கமான திருப்பாைவயில் ஆழ்ந்து படிப்பவர் அைனவைரயும் ெமய் சிலிர்க்க ைவக்கும் ஏேதா ஒரு சக்தி அதில் எங்ேகா ெபாதிந்திருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட உன்னதப் பாடல்களுக்கு உைர பல தமிழறிஞர்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள். அந்தப் ெபரும் நதியில் எனக்கும் ஒரு ைக நீெரடுத்துப் பருக ஆைச. ஆதலால்,ேகாைதக்கு அருளிய அரங்கன் ேமல் பாரத்ைதப் ேபாட்டுவிட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிேறன். பிைழயிருப்பின் மன்னித்தருளவும். 1
 2. 2. ANURADHA திருப்பாைவக்குள் ெசல்வதற்கு முன்னால் ஆண்டாைளப் பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம். ெபரியாழ்வாருக்கு ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வடபத்ரசாயி ெபருமாள் அளித்த பிரசாதமாய் நந்தவனத்தில் கிைடத்த ேகாைத, பூமாேதவியின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவள். தினம்ேதாறும் ெபருமாளுக்கு சாற்ற ேவண்டிய பூமாைலைய "எப்படிச் சூட்டினால் அழகாக இருக்கும்', என்று தான் சூடிக் ெகாண்டு அழகு பார்த்துவிட்டு ைவத்து விடுவாள். இவ்வாறு நடப்பைத ஒருநாள் ெபரியாழ்வார் பார்த்துவிட, அவைளக் கடிந்து ெகாண்டு ேவெறாரு மாைலைய ெபருமாளுக்கு சாற்றுகிறார். அன்று அவர் துயிலில் எம்ெபருமான் ேதான்றி "ேகாைத சூடிவிட்டு அளித்த பூேவ எனக்கு பிரியமானது" என்று உைரக்க, அன்றுதான் தன் மகள் சாதாரணமானவள் அல்ல என்பைத உணர்கிறார். ஆண்டாள் பருவம் எய்தியதும் திருமணம் ெசய்ய எத்தனிக்கிறார்ெபரியாழ்வார். மணந்தால் ரங்கைனேய மணப்ேபன்,மானிடனுக்கு வாழ்ைகப்பட விருப்பமில்ைல" என்று ஆணித்தரமாய் கூறிவிடுகிறாள் ஆண்டாள். என்ைன ெசய்வெதன்று அறியாது தவித்த ெபரியாழ்வார் கனவில் திருவரங்கத்துப் ெபருமான் ேதான்றி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அைழத்து வருமாறு பணிக்கிறார். திருவரங்கக் ேகாயில் கருவைற அைடந்த ஆண்டாள் திடீெரன மாயமாய் மைறந்து இைறவைனச் ேசர்ந்து விடுகிறாள். கண்ணைன அைடய பாைவ ேநான்பு எனும் விரதத்ைத மார்கழி மாதத்தில் ேமற்ெகாண்டால் ேபாதுெமன நாரதர் ேகாபியரிடம் கூறியதாய் ஒரு ஐதீகம். திருப்பாைவயில் ஆண்டாள், ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூைர ஆயர்பாடியாகவும், பிருந்தாவனமாகவும், தன் ேதாழியைர ேகாபிைககளாகவும் உருவகித்து பாைவ ேநான்பிருக்க ேகாபிைககைள காைலயில் எழுப்பி அைழத்து ெசல்வது ேபால எழுதியுள்ளார். 1. ராகம்: நாட்ைட தாளம்: ஆதி மார்கழி(த்) திங்கள் மதி நிைறந்த நன்னாளால் நீராட(ப்) ேபாதுவர் ேபாதுமிேனா ேநரிைழயீர் ீ சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடி(ச்) ெசல்வ(ச்) சிறுமீ ர்காள் கூர்ேவல் ெகாடுந்ெதாழிலன் நந்தேகாபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணி யேசாைத இளம் சிங்கம் கார் ேமனி ெசங்கண் கதிர் மதியம் ேபால் முகத்தான் நாராயணேன நமக்ேக பைற தருவான் பாேரார் புகழ(ப்) படிந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : இது மார்கழி மாதம்,ஆண்டாள் பாைவ ேநான்பு ெதாடங்கிய தினம் ெபௗர்ணமி என்பதால் 'மதி நிைறந்த நன்னாளாம்' என்கிறாள். இந்த சுபதினத்தில் அதிகாைல எழுந்து நீராட ேதாழிமாைர அைழக்கிறாள். "ெசல்வம் ெகாழிக்கும் ஆயர்பாடிையச் ேசர்ந்த சிறுமியேர! கூரிய ேவைலக் ெகாண்டு ஆயர்பாடிையக் காக்கும் நந்தேகாபனின் மகனும்,அவதாரமாய் வந்து யேசாைதயின் கண்ைண குளிர 2
 3. 3. ANURADHA ைவத்து "அட எவ்வளவு பாக்கியம் ெசய்த கண்கள்" அவளுைடயது என்று வியக்க ைவத்த இளஞ்சிங்கம் ேபான்றவனுமான,கரிய ேமனியும்,சிவந்த கண்களும்,சந்திர சூரியர்கைளப் ேபால பிரகாசமான முகத்ைதயுைடய நாரயணைனப் புகழ்ந்து பாடினால், நமக்கு அருள் ெசய்து நமக்கு ேமாகஷத்ைத அளிப்பான்." 2. ராகம்: ெகௗள தாளம்: மிச்ரசாபு ைவயத்து வாழ்வர்காள் நாமும் நம்பாைவக்கு(ச்) ீ ெசய்யும் கிரிைசகள் ேகள ீேரா பாற்கடலுள் ைபய(த்) துயின்ற பரமனடி பாடி ெநய்யுண்ேணாம் பாலுண்ேணாம் நாட்காேல நீராடி ைமயிட்டு எழுேதாம் மலரிட்டு நாம் முடிேயாம் ெசய்யாதன ெசய்ேயாம் தீக்குறைள(ச்) ெசன்ேறாேதாம் ஐயமும் பிச்ைசயும் ஆந்தைனயும் ைக காட்டி உய்யுமாற் எண்ணி உகந்ேதேலார் எம்பாவாய். இரண்டாவது பாடலில் பாைவ ேநான்ைப எப்படிெயல்லாம் ேநாற்கலாம் என்று கூறுகிறாள். ெபாருள் : "ைவயத்தில் இருப்பவர்கேள! நாம் நம் பாைவ ேநான்பிற்கு ெசய்யேவண்டியைவகைளக் ேகளுங்கள்!பாற்கடலில் பாம்பின் ேமல் உறங்கும் பரந்தாமனின் ேசவடிையப் ேபாற்றிப் பாடி,இம்மாதம் முழுவதும் ெநய்யும் பாலும் உண்ணாது, விடிகாைலயில் நீராடி,அழகிய கண்ணுக்கு ைமயிட்டு எழுதாமல், கூந்தலுக்கு மலர் சூட்டாது,ெசய்யக்கூடாதைத ெசய்யாது, வம்பு ேபச மாட்ேடாம். ('தீக்குறைள ெசன்ேறாேதாம்" என்றால் "ேகாள் ெசால்ல மாட்ேடாம்' என்று ெபாருெளன சுஜாதா ஒரு கட்டுைரயில் எழுதியிருந்தார்). வாரி வாரி தானம் வழங்கி,கண்ணைன எண்ணி கசிந்துருகி நம்ைம உய்விக்க ேவண்டி நிற்ேபாம்" என்கிறார். 3. ராகம்: ஆரபி தாளம்: ஆதி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் ேபர் பாடி நாங்கள் நம் பாைவக்கு(ச்) சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாெடல்லாம் திங்கள் மும் மாரி ெபய்து ஓங்கு ெபறும் ெசந் ெநல் ஊடு கயலுகள(ப்) பூங்குவைள(ப்) ேபாதில் ெபாறி வண்டு கண் படுப்ப(த்) ேதங்காேத புக்கிருந்து சீர்த்த முைல பற்றி வாங்க குடம் நிைறக்கும் வள்ளல் ெபரும் பசுக்கள் நீங்காத ெசல்வம் நிைறந்ேதேலார் எம்பாவாய் 3
 4. 4. ANURADHA ெபாருள் : "வாமனனாய் ஓங்கி மூவுலைகயும் அளந்த உத்தமன் ெபயைரப் பாடி, விடிகாைல நீராடி ேநான்பிருந்தால், நமக்கு மட்டுமல்ல, ஊருக்ேக தீைமகள் அகன்று நல்லது நடக்கும். மாதம் மும்மாரி ெபாழியும். ெநற்கதிர்கள் ஓங்கி வளரும். அவற்றின் ஊேட மீ ன்கள் விைளயாடும் ேபாழுது அங்ேக மலர்ந்து இருக்கும் குவைள மலர்கைள அைசக்கும். அந்த அைசப்பு, அம்மலரில் உறங்கும் ெபான்வண்டிைன ஊஞ்சலில் இட்டு தாலாட்டுவது ேபால ஆட்டி கண்ணுரங்க ைவக்கும். (ஆஹா!என்ன ஒரு கற்பைன!!!) கண்ணனால் ேமய்க்கப்படும் ேபரிைனப் ெபற்ற மாடுகள் எல்லாம் வள்ளலாய் மாறியதால், ஆயர்கள் ஆவினங்களின் மடியிலிருந்து குடம் குடமாய் பால் கறந்த வண்ணமிருப்பர்." இப்படிெயல்லாம் ெசல்வச் ெசழிப்பில் ஊேர திகழும் என்கிறார். 4. ராகம்: வராளி தாளம்: ஆதி ஆழி மைழ(க்) கண்ணா ஒன்று நீ ைக கரேவல் ஆழி உள் புக்கு முகந்து ெகாடு ஆர்த்து ஏறி ஊழி முதல்வன் உருவம் ேபால் ெமய் கறுத்து(ப்) பாழிய் அம் ேதாளுைட(ப்) பற்பனாபன் ைகயில் ஆழி ேபால் மின்னி வலம்புரி ேபால் நின்று அதிர்ந்து தாழாேத சார்ங்க முைதத்த சர மைழ ேபால் வாழ உலகினில் ெபய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : இந்த பாடல்,வருணைன ேநாக்கி பாடி அவைன எப்படிெயல்லாம் ெபாழிய ேவண்டும் என்று ஆண்டாள் கட்டைள இடுவதாக நான் படித்த பல உைரகளில் உள்ளது. எனக்ெகன்னேமா எம்ெபருமாைனத்தான் வருணனாகப் பாடுவதாகத் ேதான்றுகிறது. 29 பாடல்கள் கண்ணைனப் பற்றி எழுதி இதில் மட்டும் வருணைன ேநாக்கிப் பாடியிருப்பார் என்று ேதான்றவில்ைல. ேமலும்,ைவஷ்ணவ சம்பிரதாயப்படி விஷ்ணுேவ ஒேர ேதவன் என்பதால், கண்ணைனக் குறித்ேத எழுதியிருப்பார் என்று எனக்குத் ெதரிந்தவர் ஒருவரும் ெசான்னார். "ஆழி ம¨ழாயாய் ெபாழியும் கண்ணேன!உன் கருைணைய நீ சற்றும் மைறக்காது ெபாழிவாயாக! கடலினுள் புகுந்து அந்த கரிப்பு நீைர கவர்ந்து, வானத்தில் ஏறி, உலகின் முதல்வனான கண்ணனின் கரிய நிறம் ெகாண்டு ேமகமாய் நீ மாறி, அழகிய ேதாள்கைளயுைடய பத்மனாபனின் ைகயில் உள்ள சக்கரம் ேபால் மின்னலடித்து, பாஞ்சசன்னியம் என்ற அவனது சங்கின் முழக்கம் ேபால அதிர்ந்து,அவன் ைகயில் இருக்கும் சாரங்கம் என்ற வில்லிலிருந்து பறக்கும் சரிமாரியான அம்பு மைழ ேபால் நீ ெபய்ய ேவண்டும்." அதிலும் 'வாழ உலகில் ெபய்திடாய்' என்கிறார். அதாவது, "அம்பு மைழப் ேபால் உக்கிரமாக ெபய்தாலும், உலகிற்கு ேகடு விைளவிக்காமல் வாழ வழி ெசய்யும் மைழயாக 4
 5. 5. ANURADHA வா. நாங்கெளல்லாம் மார்கழி நீராட ேவண்டுமல்லவா. அதலனால் நீ ெபாழிந்து எங்கைள ரட்சி", என்கிறார். 5. ராகம்: ஸ்ரீ தாளம்: ஆதி மாயைன மன்னு வட மதுைர ைமந்தைன(த்) தூய ெபரு நீர் யமுைன(த்) துைறவைன ஆயர் குலத்தினில் ேதான்றும் அணி விளக்ைக(த்) தாைய(க்) குடல் விளக்கம் ெசய்த தாேமாதரைன(த்) தூேயாமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி(த்) ெதாழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க(ப்) ேபாய பிைழயும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் ெசப்ேபேலார் எம்பாவாய். ெபாருள் : "கண்ணன் ஒரு மாயன். வடமதுைரைய ஆண்டவன், தூய்ைமயான, ெபரிய அளவில் நீைரயுைடய யமுனா நதியில் விைளயாடிய 'யமுைனத் துைறவன்'.ஆயற்குலத்தில் உதித்து அக்குலத்ைதேய பிரகாசிக்க ைவத்த விளக்கு. உரலில் கட்டப்பட்ட ேபாது வந்த தழும்பால் 'தாேமாதரன்' என்றி ெபயர் ெபற்றவன். இப்படி அன்ைன அளித்த அடிையயும், உரலில் கட்டுண்டதால் ஏற்பட்ட தழும்ைபயும் தாங்கி, அவன் தாயின் மணிவயிற்றுக்கு ெபருைம ேசர்த்தவன். இப்படிப்பட்டவைன தூய்ைமயடன் அணுகி,அழகிய மலர்களால் அர்ச்சித்து, வாயினால் பாடி, மனதினால் சிந்தித்தால், ெசய்த பாவத்ைதெயல்லாம், தீ பஞ்ைச அழிப்பது ேபால, அவன் அருள் அழித்துவிடும். ஆதலால் அவன் புகைழ வாயாரச் ெசால்ேவாம்." 'புள்ளும் சிலம்பின காண்' என்ற 6-ஆவது பாடல் முதல், 'எல்ேல இளம் கிளிேய' என்ற 15-ஆவது பாடல் வைர,ெபாழுது விடிந்ததன் பல கூறுகைளக் கூறி,தன் ேதாழிமாைர எழுப்புகிறாள். அளவிலாப் ேபரமதுமான எம்ெபருமாைன தான் பருகியது மற்றும் பற்றாமல், தன் ேதாழிகள் இந்த சுகத்ைத அனுபவிக்காமல் உறங்குகின்றனேர என்று பைத பைதக்கிறாள். தூங்கும் ேதாழிைய கனிவாய் அைழக்கிறார்,அப்படியும் எழும்பாவிடில் 'ேபேய' என்று திட்டுகிறார், 'உன்ைனத்தான் கண்ணனுக்கு இஷ்டம் சீக்கிரம் புறப்படு' என்று ஆைச காட்டுகிறார், ேதாழியின் தாயிடம் ெசன்று முைறயிடுகிறாள். இந்த பாடல்களில் உள்ள தவிப்ைப நிைனக்ைகயில் ெமய் சிலிர்க்கிறது. 18 வயது சிறுமி வடு வடாகச் ெசன்று ஒவ்ெவாருவைரயும் மன்றாடி ீ ீ ேகாவிலுக்கு அைழத்துச் ெசல்லும் காட்சிைய சற்று மனக்கண் முன் நிறுத்திப் பாருங்கள். உங்கள் கண்கள் பனிப்பது உறுதி. 5
 6. 6. ANURADHA 6. ராகம்: சங்கராபரணம் தாளம்: மிச்ரசாபு புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளைரயன் ேகாயிலில் ெவௗfைள விளி சங்கின் ேபரரவம் ேகட்டிைலேயா பிள்ளாய் எழுந்திராய் ேபய் முைல நஞ்சுண்டு கள்ள(ச்) சகடம் கலக்கழிய(க்) காேலாச்சி ெவௗfளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்திைன உள்ளத்து(க்) ெகாண்டு முனிவர்களும் ேயாகிகளும் ெமௗfள எழுந்து அரி என்ற ேபரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "ெபண்ேண! ெபாழுது விடிந்து பறைவகள் எல்லாம் சத்தமிடுகின்றன! கருடைன வாகனமாகக் ெகாண்ட ெபருமாளின் திருக்ேகாயிலில் ஊதப்படும் ெவள்ைள நிற சங்கின் ஒலி உனக்குக் ேகட்கவில்ைலயா? ேபைதப் ெபண்ேண எழுந்திரு! ேபயான பூதைன முைலயில் நஞ்சு தாங்கி வந்த ேபாது அவைள ெகான்றவனும்,கள்ளத்தனம் நிரம்பிய சகடாசுரைன மாய்தவனும்,பாற்கடலில் பள்ளி ெகாண்டவனுமான எம்ெபருமாைன உள்ளத்தில் சுமந்த முனிவர்களும்,ேதவர்களும் "ஹரி" என்று ேபரும் சத்தத்துடன் ேகாஷமிடுகிறார்கள். அந்த ேகாஷம் உள்ளத்ைத நிைறய ைவத்து குளிரச் ெசய்யக் கூடியது. இந்த சுகத்ைதெயல்லாம் அனுபவிக்க துயிெலழுவாய்" 7. ராகம்: ைபரவி தாளம்: மிச்ரசாபு கீ சு கீ சு என்று எங்கும் ஆைன(ச்) சாத்தான் கலந்து ேபசின ேபச்சரவம் ேகட்டிைலேயா ேபய்(ப்) ெபண்ேண காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப(க்) ைக ேபர்த்து வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் ஓைச படுத்த தயிரரவம் ேகட்டிைலேயா நாயக(ப்) ெபண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி ேகசவைன(ப்) பாடவும் நீ ேகட்ட கிடத்திேயா ேதசமுைடயாய் திறேவேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "ெபாழுது விடிந்தைதக் குறிக்க 'கீ சு கீ சு" என்று ஆைனச்சாத்தன் கத்தும் ஒலி ேகட்காமல் இப்படி ேபய்த்தூக்கம் உறங்குகிறாேய ேபய்ப்ெபண்ேண!! ஆயர்பாடியில் ெபண்கள் எல்லாம் காைலயில் எழுந்து தயிர்கைடகின்றனர், அப்படி ஓைசயுடன் மத்தினால் கைடயும் ேபாது, அந்த நறுமணம் ெகாண்ட கூந்தைலயுைடய ெபண்களின் அணிந்த காசு மற்றும் பல நைககளும் ஓைச எழுப்புகின்றன. இந்த மணமும் ஓைசயும்,ேகட்காது, எங்கள் நாயகியான நீ தூங்கலாமா? 'ேகசி' என்ற அரக்கைனக் 6
 7. 7. ANURADHA ெகான்ற ேகசவைன நாங்கள் பாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒலி ேகட்டும் உறங்கிக் கிடக்கிறாேயா? கதைவத் திறந்து வருவாயாக" 8. ராகம்: தன்யாசி தாளம்: கண்டசாபு கீ ழ் வானம் ெவௗfெளன்று எருைம சிறு வடு ீ ேமய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ைளகளும் ேபாவான் ேபாகின்றாைர(ப்) ேபாகாமல் காத்து உன்ைன(க்) கூவுவான் வந்து நின்ேறாம் ேகாதுகலம் உைடய பாவாய் எழுந்திராய் பாடி(ப்) பைற ெகாண்டு மாவாய் பிளந்தாைன மல்லைர மாட்டிய ேதவாதி ேதவைன(ச்) ெசன்று நாம் ேசவித்தால் ஆவாெவன்று ஆராய்ந்து அருேளேலார் எம்பாயாய் ெபாருள் : "கிழக்கு ெவளுத்து விட்டது.ஆயர்பாடியில் உள்ள எருைமகெளல்லாம் ேமய்வதற்கு கிளம்பிவிட்டன பார். உன்ைனத்தவிற மற்ற ெபண்கெளல்லாம் ெபருமாைன தரிசிக்க புறப்பட்டுவிட்டனர். அப்படி ேபாகின்றவைரெயல்லாம் நீ வரவில்ைல என்பதற்காக காக்க ைவத்துவிட்டு, உன்னிடம் ெசால்ல வந்து நிற்கிேறாம். ெபண்ேண எழுந்திரு!! மிருகமாய் வந்த அரக்கனின் வாய் பிளந்தவைன,கம்சன் மற்றும் பல மல்லர்கைள மாய்த்தவைன, ேதவாதி ேதவைன,ெசன்று நாம் ேசவித்தால், "ஆஹா, நம்ைமத்ேதடி இவர்கள் வந்துவிட்டார்கேள" என்று மனம் இரங்கி அருள் ெசய்வான்" 9. ராகம்: அமீ ர் கல்யாணி தாளம்: ஆதி தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்ெகரிய(த்) தூபம் கமழ(த்) துயிலைணேமல் கண் வளரும் மாமான் மகேள மணி(க்) கதவம் தாழ் திறவாய் மாமீ ர் அவைள எழுப்பீேரா உன் மகள் தான் ஊைமேயா அன்றி ெசவிேடா அனந்தேலா ஏம(ப்) ெபருந் துயில் மந்திர(ப்) பட்டாேளா மாமாயன் மாதவன் ைவகுந்தன் என்ெறன்று நாமன் பலவும் நவின்ேறேலார் என்பாவாய் ெபாருள் : தூய்ைமயான உன் மணி மாடத்ைதச் சுற்றி விளக்குகள் எரிய, நல்ல மணம் கமழும் உன் பள்ளியைறயில் படுத்தால் தூக்கம் நன்றாக வரும். மாமன் மகேள! உன் மாணிக்கக் கதைவ திறப்பாய்! மாமி,உங்கள் ெபண்ைண எழுப்புங்கள், நாங்கள் கூப்பிட்டும் பதிலளிக்காது இருக்க அவள் என்ன ஊைமயா? அல்லது, எங்கள் குரேல காதில் விழாது இருக்கச் ெசவிடா? இப்படி யார் எழுப்பியும் எழாதிருக்க அவள் என்ன 7
 8. 8. ANURADHA ேசாம்ேபறியா? அல்லது, இவள் எழுந்திருக்கேவ கூடாது என்று யாரும் மந்திரம் இட்டுவிட்டார்கேளா? மஹாமாயன், மஹாலஷ்மிைய மணந்ததால் மாதவன், ைவகுந்ததில் உைரபவன் என்ெறல்லாம் எங்களுடன் ேசர்ந்து அவன் நாமத்ைத உைரக்க எழுந்திராய்!!! 10. ராகம்: ேதாடி தாளம்: ஆதி ேநாற்று(ச்) சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய். மாற்றமும் தாராேரா வாசல் திறவாதார் நாற்ற(த்) துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் ேபாற்ற(ப்) பைற தரும் புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வழ்ந்த கும்ப கரணனும் ீ ேதாற்றும் உனக்ேக ெபருந்துயில் தான் தந்தாேனா ஆற்ற அனந்தல் உைடயாய் அருங்கலேம ேதற்றமாய் வந்து திறேவேலார் எம்பாவாய். ெபாருள் : "ெபண்ேண!நீ ேநாற்க ேவண்டிய ேநான்புகைள ேநாற்று சுவர்க்கத்ைத அைடய ேவண்டியவள். ஆனால் அைதெயல்லாம் ெசய்யாது இப்படி கதைவ அைடத்து ெகாண்டு உறங்குகிறாய். கதைவத்தான் திறக்கவில்ைல, உன் வாையயுமா திறக்கக் கூடாது? நறுமணம் ெகாண்ட முடிையயுைடய நாரயணைனப் ேபாற்றிப் பாடினால் ேமாக்ஷத்ைதப் ெபறலாம். ேகாபுரம் ேபால் ேமனி ெகாண்ட கும்பர்கர்ணன் மடிந்தேபாது அவனுைடய தூக்கத்ைத உனக்களித்துச் ெசன்றாேனா. அவைனேய ேதாற்கடிக்கும் வண்ணம் இப்படித் தூங்குகிறாேய. ேசாம்பல் உைடயவேள, நீ அருங்கலம் என்னும் ஆபரணம் ேபான்றவள். தூக்கத்ைத ஒழித்து வந்து கதைவ திறவாய்" 11. ராகம்: ஹ¤ேசனி தாளம்: மிச்ரசாபு கற்று(க்) கறைவ(க்) கணங்கள் பல கறந்து ெசற்றார் திறலழிய(ச்) ெசன்று ெசரு(ச்) ெசய்யும் குற்றம் ஒன்றிலாத ேகாவலர்த்தம் ெபாற்ெகாடிேய புற்று அரவு அல்குல் புனமயிேல ேபாதராய் சுற்றத்து ேதாழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் ேபர் பாட சிற்றாேத ேபசாேத ெசல்வ ெபண்டாட்டி நீ எற்றுக்கு உறங்கும் ெபாருேளேலார் எம்பாவாய் 8
 9. 9. ANURADHA ெபாருள் : "ஆயர்பாடி பசுக்கெளல்லாம் அளவில்லாது பால் சுரக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆவினங்கைள ேமய்க்கும் ஆயர்கள், கண்ணிைனப் ேபால் கண்ணைனக் காத்து அவைன எதிர்க்கும் வலுவான எதிரிகைள முறியடிக்கும் வல்லைம ெபற்றவர்கள். அந்த குலத்தின் ெபாற்ெகாடிையப் ேபான்றவேள!புற்றில் இருக்கும் பாம்பிைனப் ேபான்ற இைடயுைடய மயில் ேபான்ற அழகிேய!உன் ேதாழிமார்களாகிய நாங்கள் உன் வட்டு முற்றத்தில் நின்று முகில்வண்ணனின் நாமத்ைத பாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ீ நீ அைதக் காதிேல ேபாட்டுக்ெகாள்ளாமல் அைசயாது,ேபசாது படுத்திருக்கலாமா? கண்ணனின் அன்புக்கு உகந்த ெசல்லப் ெபண் அல்லவா நீ. இப்படிெயல்லாம் நாங்கள் கூறுவைதக் ேகட்டாவது எழுந்து வாராய்" 12. ராகம்: ேகதார ெகௗள தாளம்: ஆதி கைனத்து இளம் கற்ெறருைம கன்றுக்கு இரங்கி நிைனத்து முைல வழிேய நின்று பால் ேசார நைனத்து இல்லம் ேசறாக்கும் நற் ெசல்வன் தங்காய் பனித் தைல வழ நின் வாசற் கைட பற்றி(ச்) ீ சினத்தினால் ெதன் இலங்ைக(க்) ேகாமாைன(ச்) ெசற்ற மனத்துக்கு இனியாைன(ப்) பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் :ெதன்ன ேபர் உறக்கம் அைனத்து இல்லத்தாரும் அறிந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "இளம் கன்ைறயுைடய எருைம,தன் கன்ைற எண்ணியவுடன், அதன் மடியிலிருந்து பால் சுரந்து வட்ைடேய ேசராக்கும். அப்படிப்பட்ட ீ இல்லத்ைதயுைடயவனின் தங்ைகேய! மார்கழி மாதப் பனி எங்கள் தைல ேமல் விழ, நாங்கள் உன் வட்டு வாசலில் உனக்காக காத்திருக்கிேறாம். இலங்ைக ேவந்தனான ீ இராவணைனக் ெகான்ற மனதுக்கு இனிய இராமனின் புகைழ நாங்கள் பாடுவது ேகட்டும் நீ வாய் திறக்காமல் இருக்கிறாய். இது என்ன அப்படி ஒரு ெபரும் உறக்கம்? நீ தூங்குவது அைனத்து இல்லத்தாருக்கும் ெதரிந்துவிட்டது. இனியாவது எழுந்திரு!!!" 13. ராகம்: அடாணா தாளம்: ரூபகம் புள்ளின் வாய் கீ ண்டாைன(ப்) ெபால்லா அரக்கைன(க்) கிள்ளி(க்) கைளந்தாைன(க்) கீ ர்த்தி ைம பாடி(ப்) ேபாய்(ப்) பிள்ைளகள் எல்லாரும் பாைவ(க்) களம்புக்கார் ெவௗfளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று புள்ளும் சிலம்பின காண் ேபாதரி(க்) கண்ணினாய் குள்ள(க்) குளிர(க்) குைடந்து நீராடாேத பள்ளி(க்) கிடத்திேயா. பாவாய். நீ நன் நாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்ேதேலார் எம்பாவாய். 9
 10. 10. ANURADHA ெபாருள் : பறைவயாய் (ெகாக்கு உருவில் என நிைனக்கிேறன்) வந்த ெபால்லாத அரக்கைன ெகான்ற எம்ெபருமானின் ெபரும் கீ ர்த்திைய பாடிக் ெகாண்டு பாைவ ேநான்பிருக்க அைனத்து ெபண்களும் கிளம்பிவிட்டனர்.சூரியன் எழுந்து சந்திரைன உறங்க அனுப்பிவிட்டது.பறைவகள் எல்லாம் ஒலி எழுப்புகின்றன. காைலயில் ஆற்றுநீர் குளிர்ந்திருக்கும் ேவைளயில் நாம் நீராடிவிட ேவண்டும்,ெபாழுது புலர்ந்தால் சூரியனின் கிரணங்களால் நீர் சூடாகிவிடும்.அப்படிச் ெசய்யாமல் படுத்துக் கிடக்கிறாேய ெபண்ேண! இன்று நன்னாள், உன் கள்ளத்ைத விட்டுவிட்டு எழுந்து வந்து எங்களுடன் கலந்துெகாள்!!! 14. ராகம்: ஆனந்த ைபரவி தாளம்: ஆதி உங்கள் புழக்கைட(த்) ேதாட்டத்து வாவியுள் ெசங்கழுன ீர் வாய் ெநகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண் ெசங்கற் ெபாடி(க்) கூைர ெவண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்ேகாயில் சங்கிடுவான் ேபாதன்றார் எங்கைள முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ேபசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுைடயாய் சங்ேகாடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்ைகயன் பங்கய(க்) கண்ணாைன(ப்) பாேடேலார் எம்பாவாய். ெபாருள் : "உங்கள் புழக்கைடயில் உள்ள ேதாட்டத்தில்,ெபாழுது விடிந்ததற்கு அறிகுறியாய், ெசங்கழுன ீர்ப்பூ மலர்ந்தும்,ஆம்பல் மலர்கள் குவிந்தும் இருப்பைதப் பார். சிகப்பு (காவி) நிற உைட தரித்து,ெவண் பற்கைளயு¨டாய முனிவர்கள் எம்ெபருமாைனச் ேசவிக்க ேகாவிலுக்குப் புறப்பட்டுவிட்டார்கள். எங்கைள எல்லாம் வந்து எழுப்புவதாய் வாய் கிழிய ேபசிவிட்டு இப்படித் தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாய், இப்படி எல்லாம் ெசால்லியும் தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிேறாேம என்று ெவட்கம் கூட உனக்கு இல்ைல, வாய் மட்டும்தான் இருக்கிறது. சங்ைகயும், சக்கரத்ைதயும் ஏந்திய வண்ணம் இருக்கும் தாமைரக் கண்ணன் புகழ் பாட எழுந்திராய்!" 15. ராகம்: ேபகட தாளம்: ரூபகம் எல்ேல. இளம் கிளிேய இன்னம் உறங்குதிேயா சில் என்று அைழேயன் மின் நங்ைகயீர் ேபாதருகின்ேறன் வல்ைல உன் கட்டுைரகள் பண்ேட உன் வாய் அறிதும் வல்லீ ர்கள் நீங்கேள நாேன தான் ஆயிடுக ஒல்ைல நீ ேபாதாய் உனக்ெகன்ன ேவறுைடைய எல்லாரும் ேபாந்தாேரா ேபாந்தார் ேபாந்து எண்ணிக்ெகாள் வல் ஆைன ெகான்றாைன மாற்றாைர மாற்றழிக்க வல்லாைன மாயைன(ப்) பாேடேலார் எம்பாவாய் 10
 11. 11. ANURADHA ெபாருள் : இந்த பாடல் ஒரு உைரயாடல் ேபால அைமந்துள்ளது! ேதாழிகள் : ெபண்ேண!இளம் கிளி ேபான்றவேள!இன்னுமா உறங்குகிறாய்? தைலவி : இதுதான் சாக்கு என்றி கடும் ெசாற்கைள என் ேமல் வசாதீர்! இேதா ீ வந்துவிட்ேடன் ேதாழிகள் : நாங்களா கடுஞ்ெசால் கூறிகிேறாம்! உன் வாய் பற்றி எங்களுக்கு ெதரியாதா என்ன? தைலவி : சரி நாேன வாயாடியாய் இருந்துவிட்டுப் ேபாகிேறன். ேதாழிகள் : சரி சரி, ஏன் எங்கைள விட்டுப் பிரிந்து ேபசுகிறாய்? சீக்கிரம் புறப்படு. தைலவி : எல்ேலாரும் வந்துவிட்டார்களா? ேதாழிகள் : எல்ேலாரும் வந்தாகிவிட்டது. சந்ேதகெமனில் நீேய வந்து எண்ணிப் பார்த்துக் ெகாள். கம்சன் ேபான்ற பல வல்லைம பைடத்த அரக்கர்கைள அழிக்கும் வல்லைம பைடத்த மாயவைனப் பாடலாம் வா! 16. ராகம்: ேமாஹனம் தாளம்: ஆதி நாயகனாய் நின்ற நந்தேகாபன் உைடய ேகாயில் காப்பாேன. ெகாடி ேதான்றும் ேதாரண வாயில் காப்பாேன. மணி(க்) கதவம் தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியேராமுக்கு அைற பைற மாயன் மணி வண்ணன் ெநன்னேல வாய் ேநர்ந்தான் தூேயாமாய் வந்ேதாம் துயில் எழ(ப்) பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாேத அம்மா. நீ ேநய நிைல(க்) கதவம் நீக்ேகேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : தன் ேதாழியர் அைனவைரயும் எழுப்பி அைழத்துக் ெகாண்டு கண்ணைன எழுப்ப அவன் மாளிைகக்குச் ெசல்கிறாள். "எங்கள் ஆயர் குலத்தின் நாயகனாய் நிற்கும் நந்தேகாபனின் மாளிைகையக் காப்பவேன, ெகாடியாலும், ேதாரணங்களாலும், அலங்கரிக்கப்பட்ட வாயிைலக் காப்பவேன, எங்கள் மணிவண்ணன் உறங்கும் மணிக்கதைவ திறந்து விடுவாய்.பாைவ ேநான்பிருக்க ஆயர்குலச் சிறுமியரான எமக்கு பைற முதலியன தருவதாக ேநற்று கூட எம்ைம அைழத்தான் கண்ணன்.தூய்ைமயுடன் வந்து கண்ணன் துயிெலழ திருப்பள்ளிெயழுச்சி பாட வந்ேதாம். உன் வாயால் 'திறக்க முடியாது' என்று வாதிடாேத.நிைலக் கதைவத் திறந்து எங்கைள 11
 12. 12. ANURADHA உள்ேள விடுவாயாக." 17. ராகம்: கல்யாணி தாளம்: கண்டசாபு அம்பரேம தண்ண ீேர ேசாேற அறம் ெசய்யும் எம்ெபருமான் நந்தேகாபாலா எழுந்திராய் ெகாம்பனார்க்கு எல்லாம் ெகாழுந்ேத குல விளக்ேக எம்ெபருமாட்டி யேசாதாய் அறிவுறாய் அம்பரம் ஊட அறுத்து ஓங்கி உலகு அளந்த உம்பர் ேகாமாேன உறங்காது எழுந்திராய் ெசம் ெபாற் கழலடி(ச்) ெசல்வா பலேதவா உம்பியும் நீயுன் உறங்ேகேலார் எம்பாவாய். ெபாருள் : "எங்களுக்கு உைடயும்,குளிர் நீரும்,உண்ண உணவும் அளித்து அறம் ெசய்யும் எங்கள் தைலவா! நந்தேகாபா! எழுந்திராய்! ெபண்குலத்தின் குலவிளக்ேக! எங்கள் தைலவியான யேசாைதேய! துயிெலழுந்து உன் அறிவிற்கு வாராய். வானத்ைத அறுத்து, வாமனாவதாரத்தில் ஓங்கி உலகளந்த, ேதவர்களின் தைலவேன! உறங்கியது ேபாதும் எழுந்திரு! நல்ல ெபான்னால் ஆன கழைல அணியும் ெசல்வேன!பலராமேன! நீயும் உன் தம்பியும் உறங்காமல் எழுந்திருங்கள்!" 18. ராகம்: சாேவரி தாளம்: ஆதி உந்து மத களிற்றன் ஓடாத ேதாள் வலியன் நந்தேகாபன் மருமகேள நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கைட திறவாய் வந்து எங்கும் ேகாழி அைழத்தன காண் மாதவி(ப்) பந்தல் ேமல் பல் கால் குயிலினங்கள் கூவின காண் பந்து ஆர் விரலி உன் ைமத்துனன் ேபர் பாட(ச்) ெசந்தாமைர(க்) ைகயால் சீரார் வைள ஒலிப்ப வந்து திறவாய் மகிழ்ந்ேதேலார் எம்பாவாய். ெபாருள் : "மதயாைனைய கண்டு ஓடாது உந்தித் தள்ளி ெவற்றி ெகாள்ளக் கூடிய அளவு ேதாள் வலிைம ெபாருந்தியவன், நந்தேகாபன்.அவனுைடய மருமகேள!நப்பின்ைன நாச்சிேய! நல்ல வாசம் மிக்க கூந்தைல உைடயவேள! தாழ் திறவாய்! எல்லா இடத்திலும் ேகாழிகள் கூவி ெபாழுது புலர்ந்தைதக் கூறுகின்றன. மாதவிப் பந்தல் ேமல் அமர்ந்து குயில்கள் கூவுவைதப் பார்!பந்திைன ைகயில் ைவத்துக் ெகாண்டு தூங்குபவேள, 12
 13. 13. ANURADHA உன் கணவனின் புகைழப் பாட வந்துள்ேளாம், உன் அழகிய திருக்கரங்களால்,வைள குலுங்க வந்து கதைவத் திறந்து எங்கைள மகிழ்விப்பாயாக" 19. ராகம்: ஸஹானா தாளம்: ஆதி குத்து விளக்ெகரிய ேகாட்டு(க்) கால் கட்டில் ேமல் ெமத்ெதன்ற பஞ்ச சயனத்தின் ேமல் ஏறி(க்) ெகாத்தலர் பூங்குழல் நப்பிைன ெகாங்ைக ேமல் ைவத்து(க்) கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய் ைம(த்) தடம் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளைன எத்தைன ேபாதும் துயிெலழ ஒட்டாய் காண் எத்தைனேயலும் பிரிவு ஆற்றகில்லாயால் தத்துவம் அன்று தகேவேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "குத்துவிளக்கின் மங்கலான கிறக்கம் தரும் ஓளிையத் தர, தந்தத்தினாலான கட்டில் ேமலிர்க்கும் ெமத்ெதன்ற பஞ்சைன ேமல்,மலர்கள் பல சூடிய குழலுைடய நப்பின்ைன பிராட்டியின் மார்பின்ேமல் அைணந்து கிடக்கும் மலர்மார்பேன! உன் வாையத் திறந்து ஏேதனும் கூறுவாயாக. ைமயிட்டிழுதிய அழ்கிய கண்கைள உைடயவேள! நீ உன் கணவைன எத்தைன ேநரம்தான் எழவிடாமல் ைவத்திருப்பாய்? ஒரு ெநாடி கூட அவைனப் பிரியமாட்ேடன் என்று அவைன எழவிடாமல் ெசய்வது தத்துவங்களுக்கு உகர்ந்ததல்ல (இது நியாயமல்ல)" 20. ராகம்: ெசஞ்சுருட்டி தாளம்: மிச்ரசாபு முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் ெசன்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலிேய துயில் எழாய் ெசப்பம் உைடயாய் திறல் உைடயாய் ெசற்றார்க்கு ெவப்பம் ெகாடுக்கும் விமலா துயில் எழாய் ெசப்ெபன்ன ெமன் முைல(ச்) ெசவ்வாய்(ச்) சிறு மருங்குல் நப்பின்ைன நங்காய் திருேவ துயில் எழாய் உக்கமும் தட்ெடாளியும் தந்து உன் மணாளைன இப்ேபாேத எம்ைம நீராட்ேடேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "முப்பத்து முக்ேகாடி ேதவர்களுக்கு துயர் வருவதற்கு முன்ேன ெசன்று அவர்கைள காக்கும் பரம்ெபாருேள எழுந்திராய்.தீயவர்கைள ெவப்பம் ேபால தாக்கி அவர்கைள எரிக்கும் வல்லைம பைடத்த விமலேன துயிெலழுவாய்.ெசப்புக் கலசம் 13
 14. 14. ANURADHA ேபான்ற ெமல்லிய மார்பும், சிகப்பு நிற வாயும்,சிறிய இைடயும் ெகாண்ட நப்பின்ைனப் பிராட்டிேய! எழுந்திரு. விசிரியும், கண்ணாடியும் தந்து உன் கணவைன இப்ேபாழுேத எழுப்பு. அவன் எழுந்து வந்து எங்கள் ேநான்பின் ேபாது எங்கைள நீராட்டி மகிழ்விக்க அருள்வாயாக." 21. ராகம்: நாத நாமக்க்ரியா தாளம்: மிச்ரசாபு ஏற்ற கலங்கள் எதிர் ெபாங்கி மீ தளிப்ப மாற்றாேத பால் ெசாரியும் வள்ளல் ெபரும் பசுக்கள் ஆற்ற(ப்) பைடத்தான் மகேன அறிவுறாய் ஊற்றம் உைடயாய் ெபரியாய் உலகினில் ேதாற்றமாய் நின்ற சுடேர துயில் எழாய் மாற்றார் உனக்கு வலி ெதாைலந்து உன் வாசற் கண் ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா ேபாேல ேபாற்றியாம் வந்ேதாம் புகழ்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "ஆயர்பாடியில் பசுக்கள் ெபரும் வள்ளைலப்ேபாள் பாைல வாரி வழங்க, அைத ஏந்த கலங்கள் பத்தாது,அைனத்து கலங்களும் நிரம்பி வழிகின்றன. இப்படிப்பட்ட நாட்டின் தைலவனான நந்தேகாபனின் மகேன துயிலுழுவாய். பலம் ெபாருந்தியவேன, ெபரியவேன,எங்கைள எல்லாம் வழிகாடிச் ெசல்லக் கூடிய சுடேர எழுந்திராய். உன் பைகவெரல்லாம் வலிைம இழந்து உன் வாசல் முன் உன் அடி பணிவதற்காக காத்திருப்பது ேபாேல நாங்கள் உன் புகைழ பாடி காத்திருக்கிேறாம்.எழுந்து வாராய்." 22. ராகம்: யமுன கல்யாணி தாளம்: மிச்ரசாபு அங் கண் மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி(க்) கட்டிற் கீ ேழ சங்கம் இருப்பார் ேபால் வந்து தைலப்ெபய்ேதாம் கிங்கிணி வாய்(ச்) ெசய்த தாமைர(ப்) பூ(ப்) ேபாேல ெசங்கண் சிறு(ச்) சிறிேத எம்ேமல் விழியாேவா திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தாற் ேபால் அம் கண் இரண்டும் ெகாண்டு எங்கள் ேமல் ேநாக்குதிேயல் எங்கள் ேமல் சாபம் இழிந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : அழகிய ெபரும் ராஜ்ஜியத்ைத ஆண்ட அரசர்கள் எல்லாம், அவர்கள் கர்வம் 14
 15. 15. ANURADHA பங்கமாக்கப் பட்டு, உன் பள்ளியைறயின் முன் வந்து தவம் கிடப்பது ேபால், நாங்கள் வந்துள்ேளாம். உன் தாமைரப்ேபான்ற வாயிலிருந்து வரும் ெசாற்கள் கிண்கிணியின் ஒலி ேபால் இனிைமயானைவ.உன் அழகிய சிகப்பு நிறக் கண்கைள சிறிது சிறிதாகத் திறந்து எம்ைம ேநாக்கிடுவாய். சூரியனும் சந்திரனும் ஒேர சைமயத்தில் உதிப்பது ேபால் உன் இரு கண்களும் திறந்து எம்ைம ேநாக்குமானால்,எங்களது சாபெமல்லாம் நீங்கிவிடும். 23. ராகம்: பிலஹரி தாளம்: ஆதி மாரி மைல முைழஞ்சில் மன்னி(க்) கிடந்து உறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று(த்) தீ விழித்து ேவரி மயிர் ெபாங்க எப்பாடும் ேபர்ந்து உதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி(ப்) புறப்பட்டு(ப்) ேபாதருமா ேபாேல நீ பூைவப்பூ வண்ணா உன் ேகாயில் நின்று இங்ஙேன ேபாந்தருளி(க்) ேகாப்புைடய சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருேளேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : மைழக்காலத்தில் மைழக்கும் ேசறுக்கும் பயந்து ஒரு இருள் நிைறந்த குைகயில் அைடந்து கிடக்கும் சிங்கமானது,மைழக்காலம் முடிந்ததும் கண்களில் தீ பறக்க, தனது பிடரி மயிர்கைள சிலுப்பிக் ெகாண்டும்,அதுவைர உறங்கிக் கிடந்த தன் உறுப்புக்கைள சிலுப்பிக் ெகாண்டும்,ெபரும் கர்ஜைன ெசய்து பாய்ந்து வருவது ேபால், மலர் ேபான்ற அழகுைடய மணிவண்ணேன நீ எங்கைள ேநாக்கி வந்து, அழகிய சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து நாங்கள் வந்ததன் காரணங்கைள ேகட்டு எங்கள் குைறகைள அகற்ற ேவண்டும். 24. ராகம்: சிந்து ைபரவி தாளம்: ஆதி அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி ேபாற்றி ெசன்றங்கு(த்) ெதன் இலங்ைக ெசற்றாய் திறல் ேபாற்றி ெபான்ற(ச்) சகடம் உைதத்தாய் புகழ் ேபாற்றி கன்று குணில் ஆெவறிந்தாய் கழல் ேபாற்றி குன்று குைடயாய் எடுத்தாய் குணம் ேபாற்றி ெவன்று பைக ெகடுக்கும் நின் ைகயில் ேவல் ேபாற்றி என்ெறன்றும் உன் ேசவகேம ஏத்தி(ப்) பைற ெகாள்வான் இன்று யாம் வந்ேதாம் இரங்ேகேலார் எம்பாவாய் 15
 16. 16. ANURADHA ெபாருள் : அன்ெறாருநாள் வாமனாவதாரத்தின் ேபாது மூவுலைகயும் அளந்த உன் ேசவடிையப் ேபாற்றுகின்ேறாம்.இராவணைன மாய்க்க இலங்ைகக்குச் ெசன்றாேய, அந்த திறைனப் ேபாற்றுகின்ேறாம். சக்கர உருவில் வந்த சகடாசுரைன உைதத்து அழித்தாேய அந்த புகைழ ேபாற்றுகின்ேறாம். கன்றாகவும் கனியாகவும் வந்த அசுரர்கள் இருவைர, கனியின் ேமல் கன்ைற எறிந்து அழித்தாய், உன் கழைலப் ேபாற்றுகின்ேறாம். ெபருமைழயிலிருந்து காக்க, குன்ைற குைடயாய் பிடித்த உன் நற்குணத்ைதப் ேபாற்றுகின்ேறாம். உன் பைகவைரெயலாம் ெவல்லக் கூடிய ஆற்றல் ெபற்ற உன் ைகயில் இருக்கும் ேவைலப் ேபாற்றிகின்ேறாம். என்ெறன்றும் உனக்கு ேசைவ ெசய்து ேமாக்ஷத்ைத ெபற வந்ேதாம். எம்ேமல் இரங்குவாயாக. 25. ராகம்: ெபஹாக் தாளம்: ஆதி ஒருத்தி மகனாய்(ப்) பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஔiத்து வளர(த்) தரிக்கிலான் ஆகி(த்) தான் தீங்கு நிைனந்த கருத்ைத(ப்) பிைழப்பித்து(க்) கஞ்சன் வயிற்றில் ெநருப்ெபன்ன நின்ற ெநடுமாேல., உன்ைன அருத்தித்து வந்ேதாம் பைற தருதியாகில் திருத்தக்க ெசல்வமும் ேசவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : மதுராவில் ேதவகியின் மகனாகப் பிறந்தாய். அன்று இரேவ உன்ைன வசுேதவர் ேகாகுலத்தில் விட்டு விட ேவெறாருத்தியின் மகனாக வளர்ந்தாய். அைதயும் ெபாறுக்காமல் உனக்கு தீங்ெகௗ ெசய்ய நிைனத்து அவன் ெசய்த அத்தைன திட்டங்கைளயும் தவிடு ெபாடியாக்கி, அவன் வயிற்றில் பயெமனும் ெநருப்பிைன வளர்த்த நுடுமால் நீ. உன்ைனேய ேவண்டி வந்ேதாம், உன் ெசல்வத்ைதயும் புகைழயும் பாடி வந்ேதாம். எங்கள் வருத்தத்ைத கைளந்து ேமாக்ஷத்ைத அருள்வாயாக. 26. ராகம்: குந்தள வராளி தாளம்: ஆதி மாேல. மணிவண்ணா. மார்கழி நீராடுவான் ேமைலயார் ெசய்வனகள் ேவண்டுவன ேகட்டிேயல் ஞாலத்ைத எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பால் அன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியேம ேபால்வன சங்கங்கள் ேபாய்(ப்) பாடுைடயனேவ சால(ப்) ெபரும் பைறேய பல்லாண்டு இைசப்பாேர ேகால விளக்ேக ெகாடிேய விதானேம ஆலின் இைலயாய் அருேளேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : திருமாேல, மணிவண்ணேன! மார்கழி நீராடி ேநான்பிருக்க நாங்கள் வந்ேதாம். 16
 17. 17. ANURADHA என் முன்ேனார்கள் ெசய்தது ேபால் நாங்களும் ெசய்ய ேதைவயான ெபாருட்கைள கூறுகின்ேறாம், ேகட்டுக் ெகாள். உலகத்ைதேய நடுங்க ைவக்கும் உன் ெவள்ைள நிற சங்கான பாஞ்ச சன்யத்தின் ஒலிையப் ேபால் ஒலிெயழுப்பக் கூடிய சங்குகள் ேவண்டும். ெபரிய பைறகள் ேவண்டும். உன் புகைழப் பாடும் பல்லண்டி இைசப்பவர்கள் ேவண்டும். விளக்குகள்,ெகாடிகள் எம்ைம காத்துக் ெகாள்ள விதானங்கள்(பந்தல்) ேவண்டும். பிரளயத்தின் ேபாது ஆலிைலேமல் படுத்து அைனத்துேம காக்கும் வள்ளல் நீ,உனக்கு இெதல்லாம் எங்களுக்கு அருள்வது ஒரு ெபரிய காரியமில்ைல. இதைனக் ெகாடுத்து எங்கைள மகிழ்த்துவாய். 27. ராகம்: பூர்வி கல்யாணி தாளம்: மிச்ரசாபு கூடாைர ெவல்லும் சீர் ேகாவிந்தா உந்தன்ைன(ப்) பாடி(ப்) பைற ெகாண்டு யாம் ெபறும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக(ச்) பாடகேம ேதாள் வைளேய ேதாேட ெசவிப் பூேவ பாடகேம என்றைனய பலகலனும் யாம் அணிேவாம் ஆைட உடுப்ேபாம் அதன் பின்ேன பாற் ேசாறு மூட ெநய் ெபய்து முழங்ைக வழி வார(க்) கூடி இருந்து குளிர்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : "உன்னுடன் கூடாதவைர, பைகவைர, உன் அருளினால் ெவல்லும் ேகாவிந்தேன! உன் புகைழப் பாடுவதால் யாம் ெபரும் சன்மானங்கைளக் ேகள். இந்த நாடு முழுதும் பார்த்து வியப்புறும் வைகயில் ைகயில் அணியும் சூடகமும், ேதாளில் அணியும் மாைலகளும், வைளயல்களூம், ேதாடும், அந்த ேதாடில் ெதாங்கும் ெசவிப்பூக்களும்(மாட்டல்) மற்றும் பல நைககளும் அணிந்து, புத்தாைட உடுத்தி, பால் ேசாறும்,முழங்ைகயில் வழிந்ேதாடும் வண்ணம் ெநய் ஊற்றி ெசய்யப்பட்ட அன்னக்களும் உன்னுடன் கூடி உண்டு மகிழ்ந்திருப்ேபாம்." 28. ராகம்: காம்ேபாதி தாளம்: ஆதி கறைவகள் பின் ெசன்று கானம் ேசர்ந்து உண்ேபாம் அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்(க்) குலத்து உந்தன்ைன(ப்) பிறவி ெபறுந்தைன(ப்) புண்ணியம் யாம் உைடேயாம் குைற ஒன்றும் இல்லாத ேகாவிந்தா உந்தன்ேனாடு உறேவல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ைளகேளாம் அன்பினால் உந்தன்ைன சிறு ேபர் அைழத்தனமும் சீறி அருளாேத இைறவா நீ தாராய் பைறேயேலார் எம்பாவாய் 17
 18. 18. ANURADHA ெபாருள் : ேகாவிந்தா! நாங்கள் ஆயர்கள்.மாடு ேமய்க்கேவண்டி, கறைவகளுடன் காட்டுக்குச் ெசன்று,பின் நிைனத்த இடத்தில் அமர்ந்து உண்ணும், அறிவில்லாதவர்கள். எங்கள் குலத்தில் நீ வந்து அவதரிக்க என்ன தவம் ெசய்ேதாம் என்று ெதரியவில்ைல. உன்ேனாடு உறேவதும் எங்களுக்கு அைமயாது ேபானால்,நாங்கள் இந்த உயிைர ைவத்துக் ெகாண்டு ெபாறுத்துக் ெகாண்டிருக்க முடியாது.நாங்கள் அறியாைமயாலும், அன்பின் மிகுதியாலும் அவ்வப்ேபாது உன்ைன ஏக வசனத்திலும்,ெசல்லப் ெபயரிட்டும் அைழத்திருக்கலாம். அைத எல்லாம் ெபரிது படுத்தாது ெபாறுத்தருளி,எங்கள் இைறவேன!எமக்கு ேமாக்ஷத்ைத அளிப்பாய். 29. ராகம்: மத்யமாவதி தாளம்: ஆதி சிற்றம் சிறு காேல வந்து உன்ைன ேசவித்து உன் ெபாற்றாமைர அடிேய ேபாற்றும் ெபாருள் ேகளாய் ெபற்றம் ேமய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்று ஏவல் எங்கைள(க்) ெகாள்ளாமல் ேபாகாது இற்ைற(ப்) பைற ெகாள்வான் அன்று காண் ேகாவிந்தா எற்ைறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்ேனாடு உற்ேறாேம ஆேவாம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம் மற்ைற நம் காமங்கள் மாற்ேறேலார் எம்பாவாய் ெபாருள் : விடிகாைல எழுந்து வந்து உன் ெபாற்றாமைர அடிைய ேசவித்தெதல்லாம் எதற்காக? மாடுகைள ேமய்த்து பிைழப்பு நடத்தும் ஆயர்குலத்தில் பிறந்த நீ, எங்கைள குற்ேறவல் புரியவாவது உன்னிடம் ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இன்ெறாரு நாள் எங்களுக்கு மகிழ்வளித்து எமக்கு ேமாக்ஷேமயளித்தாலும், அது ேதைவயில்ைல ேகாவிந்தா! என்ெறன்றும், ஏேழழு பிறவிக்கும், உன்ேனாடு இருந்து நாங்கள் ைகங்கர்யம் ெசய்ய ேவண்டும். ேவேறதும் எண்ணங்கள் ேதான்றி உன்ைன மறக்காத வண்ணம் எம்ைமக் காத்து அருள்வாயாக. 30. ராகம்: சுருட்டி தாளம்: மிச்ரசாபு வங்க(க்) கடல் கைடந்த மாதவைன ேகசவைன திங்கள் திருமுகத்து ேசய் இைழயார் ெசன்று இைறஞ்சி அங்க(ப்) பைற ெகாண்ட ஆற்ைற அணி புதுைவ(ப்) ைபங்கமல(த்) தண் ெதரியல் பட்டர் பிரான் ேகாைத- சங்க(த்) தமிழ் மாைல முப்பதும் தப்பாேம (-ெசான்ன இங்கு இப்பரிசுைரப்பார் :ரிரண்டு மால் வைர ேதாள் ெசங்கண் திருமுகத்து(ச்) ெசல்வ(த்) திருமாலால் எங்கும் திருவருள் ெபற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய். மங்களம் 18
 19. 19. ANURADHA ெபாருள் : கூர்மாவதாரத்தில் பாற்கடைல கைடந்த மாதவன், ேகசவன் என்று அைழக்கப்படும் கண்ணனிடம்,சந்திரைனப் ேபால் வதனமுைடய ேகாபியர்கள் சரணாகதியால் அைடந்தது ேமாக்ஷத்ைதப் ெபற்றார்கள். இந்த வரலாற்ைற பட்டரின் புதல்வியான, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் ேதான்றிய ஆண்டாள்,ைபந்திமிழில் 30 பாடல்கள் புைனந்துச் ெசான்னாள். இங்கு இைதப் பாராயணம் ெசய்பவர்கள்,நான்கு ெபரும் ேதாள்களும், ெசவ்வரிேயாடிய கண்களும் ெகாண்ட திருமாலால் என்றும் ரட்சிக்கப் படுவார்கள். 19

×