SlideShare a Scribd company logo

Victoria Hospital.pdf

R
raj2002pal

Name:-Raju M Reg No:-P18CX21A0093 Course:- M.A - History

1 of 33
Download to read offline
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ
qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560001.
¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt
C¥ÀðuÉ
qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ,
Bengaluru – 560001.
¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ,
Bengaluru – 560001.
gÁdÄ. JA
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:-P18CX21A0093
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ,
Bengaluru – 560001.
ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ C¦ð¸ÀĪÀªÀgÀÄ
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð:- «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ
qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023
¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt
(History and computing)
ಅರ್ಪಣೆ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃf£À EwºÁ¸À
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð ¸À°èPÉ.
1. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À» 2. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À»
2
«zÁåyð WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ
F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ 2022-23£ÉÃ
¸Á°£À ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð “EwºÁ¸À
ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt” (History and Computing) ªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. F «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹gÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ
r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.
¢£ÁAPÀ :
¸ÀܼÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
gÁdÄ. JA
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:P18CX21A0093
3
zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 2022-23£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ
UÀtQÃPÀgÀt”(History and Computing) «µÀAiÀÄzÀ°è gÁdÄ .JA (£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå :-
P18CX21A0093) JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹzÁÝgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ°
AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄ, r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ.
¦.n. ²æäªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
4
¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r
ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ.
gÁdÄ. JA
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:-
P18CX21A0093
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ.
qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ
EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ,
¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ.
PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ
F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀÅ CvÀåAvÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ, F
¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ £À£Àß ¤AiÉÆÃfvÀ
PÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r gÀªÀjUÉ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß
C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ £ÀªÀÄä
«¨sÁUÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä gÀªÀjUÀÆ, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À UÀæAxÀ¥Á®PÀjUÀÆ
ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÀÆ
ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ.
gÁdÄ .JA
JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå : P18CX21A0093
5
¸ÀĸÁéUÀvÀ
6
Ad

Recommended

Victoria Hospital PPT.pdf
Victoria Hospital PPT.pdfVictoria Hospital PPT.pdf
Victoria Hospital PPT.pdfraj2002pal
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 

More Related Content

Featured

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...AccuraCast
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsKayla Martin-Gant
 

Featured (20)

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
 

Victoria Hospital.pdf

 • 1. EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560001. ¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt C¥ÀðuÉ qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, Bengaluru – 560001. ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, Bengaluru – 560001. gÁdÄ. JA JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:-P18CX21A0093 EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, Bengaluru – 560001. ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ C¦ð¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð:- «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ
 • 2. EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð - 2023 ¥ÀwæPÉ : 4.1 EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt (History and computing) ಅರ್ಪಣೆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃf£À EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð ¸À°èPÉ. 1. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À» 2. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À» 2
 • 3. «zÁåyð WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ 2022-23£Éà ¸Á°£À ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt” (History and Computing) ªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹gÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ : ¸ÀܼÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. gÁdÄ. JA JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:P18CX21A0093 3
 • 4. zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 2022-23£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è “EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt”(History and Computing) «µÀAiÀÄzÀ°è gÁdÄ .JA (£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå :- P18CX21A0093) JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹzÁÝgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀB CxÀªÁ ¥ÀÆtðªÁV DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄ, r¥ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ¥ÀzÀ«UÁV ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. ¦.n. ²æäªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4 ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ. gÁdÄ. JA JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:- P18CX21A0093 EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ. qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ EwºÁ¸À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ.
 • 5. PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀÅ CvÀåAvÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ, F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ £À£Àß ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ¸ÀĪÀiÁ .r gÀªÀjUÉ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. F ¤AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ £ÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. Dgï. PÁªÀ®èªÀÄä gÀªÀjUÀÆ, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À UÀæAxÀ¥Á®PÀjUÀÆ ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. gÁdÄ .JA JA.J 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå : P18CX21A0093 5
 • 8. ¥Àj«r ❖¦ÃpPÉ ❖zÉë PÉA¥À£ÀAdªÀÄätÂAiÀĪÀgÀÄ ❖«PÉÆÖÃjAiÀiÁ ºÉ¸Àj£À »£Éß¯É ❖ªÁ¸ÀÄÛ²®à ❖¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉåzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ ❖«¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ❖ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ❖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À EvÀgÉ D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ❖ G¥À¸ÀAºÁgÀ ❖ UÀæAxÀIÄt ❖ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ 8
 • 9. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ 9 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ PÀ鴃 :- WIELE STUDIO
 • 10. 1689gÀ°è ªÉÆWÀ®gÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß aPÀÌ zÉêÀgÁd MqÉAiÀÄjUÉ 3 ®PÀëPÉÌ ªÀiÁjzÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ EzÀÄ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À£À C¢üãÀPÉÌ §AzÁUÀ 1799gÀ 4£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå ©ænµÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» PÉÃAzÀæªÁ¬ÄvÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ©ænµÀgÀÄ MqÉAiÀÄjUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½PÉÆmÁÖUÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀÄ ©ænµÀgÀ C¢üãÀzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÉ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀªÀªÉà ªÁt «¯Á¸À D¸ÀàvÉæ, «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ, «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ. 10
 • 11. zÉë PÉA¥À£ÀAdªÀÄätÂAiÀĪÀgÀÄ 11 ¸Ë¨sÁUÀåªÀw ªÀĺÁgÁt ²æà ªÁt «¯Á¸À ¸À¤ßzsÁ£À PÉA¥À£ÀAdªÀÄät CªÀgÀÄ 1895 jAzÀ 1902gÀ ªÀgÉUÉ ªÉÄʸÀÆj£À gÁtÂAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁd ºÀvÀÛ£Éà ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ MqÉAiÀÄgïgÀªÀgÀ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁd £Á®Ì£Éà PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgïgÀªÀgÀ vÁ¬Ä. ªÉÄʸÀÆgÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è EªÀgÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. £ÁUÀjÃPÀjUÉ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £Á®Ì£Éà PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgïgÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁV, ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ ¥Àæ¹zÀÞ DqÀ½vÀUÁgÀgÀ°è M§â ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ DqÀ½vÀUÁwðAiÀiÁV G½¢zÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁtÂAiÀÄgÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ gÀvÀßUÀ¼À°è M§âgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. zÉë PÉA¥À£ÀAdªÀÄätÂAiÀĪÀgÀÄ
 • 12. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ ºÉ¸Àj£À »£Éß¯É MqÉAiÀÄgï ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ gÁtÂAiÀiÁzÀ PÉA¥À£ÀAdªÀÄät CªÀgÀÄ 1895 gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåPÉÌ ¥ÉèÃUï ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ ºÀgÀqÀÄwÛ¢zÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ, gÁtÂAiÀiÁVzÀÝ PÉA¥À£ÀAdªÀÄät CªÀgÀÄ 22£Éà dÆ£ï 1897gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä AiÉÆÃf¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ gÁtÂAiÀĪÀgÀ 60£Éà ªÀµÀðzÀ d£À䢣ÉÆÃvÀìªÀzÀ £É£À¦UÁV CªÀgÀÄ ¤«Äð¸À®Ä AiÉÆÃf¹zÀÝ D¸ÀàvÉæUÉ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. F D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß 8£Éà r¸ÉA§gï 1900gÀ°è CA¢£À ªÉʸïgÁAiÀiï DVzÀÝ, ¯Áqïð PÀdð£ïgÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. 12 gÁt «PÉÆÖÃjAiÀiÁ (Qæ.±À 1837-1901)
 • 13. 13 ➢«PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ “UÉÆÃyPï ±ÉÊ°”AiÀÄ°è ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÄÝ, F ±ÉÊ°AiÀÄÄ AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï RAqÀzÀ°è 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÀÆ gÁd±ÉÊ°AiÀiÁV PÁt¹PÉÆArvÀÄÛ. ➢©ænµÀjUÉ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è F ±ÉÊ°AiÀÄÄ ¥ÀæZÀ°vÀªÁ¬ÄvÀÄ. ➢UÉÆÃyPï ±ÉÊ°AiÀÄ «±ÉõÀ£ÉAzÀgÉ, F ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØzÁzÀ QlQUÀ¼ÀÄ, PÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À JvÀÛgÀ¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛªÉ. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ gÀZÀ£É
 • 14. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ➢ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ 08£Éà r¸ÉA§gï 1900 gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉêÀ® 100 ºÁ¹UÉUÀ½zÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ K¼ÀƪÀgÉ ®PÀë ªÉZÀÑzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀlÖqÀ, ¹§âA¢ ªÀ¸ÀwUÀȺÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ➢ 1898gÀ°è ¥ÉèÃUï PÁ¬Ä¯É ºÀgÀrzÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÉÃmÉUÀ¼À°è ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ UÀtwAiÀÄ£ÀÄß CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀ vÀ£Àß Report on The Administration of Mysore ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ. 1903-04 gÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÉèÃUï PÁ¬Ä¯ÉUÉ aQvÉì ¤ÃrzÀ «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ. 14 In-door Out-door Total Total Treated Daily average Total Treated Daily average Number Daily average Men Women Children 5,371 3,013 1,038 228.79 127.39 53.73 4,96,052 2,22,587 3,13,716 3,247.78 1,508.32 1,964.16 5,01,423 2,25,600 3,14,754 3,476.57 1,635.71 2,017.89 Total 9,422 409.91 10,32,355 6,720.26 10,41,777 7,130.17 (Report on The Administration of Mysore – 1903-04. ¥ÀÄl ¸ÀASÉå - 73)
 • 15.  1924gÀ°è ¸Àgï PÉ.¦. ¥ÀÄlÖtÚ ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ GzÁgÀ zÉÃtÂUɬÄAzÀ ªÀÄÆ® ºÉÆgÀgÉÆÃV «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ 15 PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ªÀµÀð C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ «¨sÁUÀ MlÄÖ ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ 01 1900 ºÉÆgÀ gÉÆÃV «¨sÁUÀ, zÀAvÀ, PÀë-QgÀt, J¯ÉPÉÆÖçà xÉgÀ¦, EJ£ïn ªÀÄvÀÄÛ ªÉ£ÉjAiÀįï PÁ¬Ä¯É 100 02 1938 - 300 03 1966 ¦ü¹AiÉÆÃxÉgÀ¦ «¨sÁUÀ 300 04 1968 ¸ÀÆPÀëöä fë±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 300 05 1969 ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À «¨sÁUÀ 300 06 1981 PÀÈvÀPÀ eÉÆÃqÀuÁ «¨sÁUÀ 300 07 1990 - 764 08 ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 15PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «¨sÁUÀUÀ½ªÉ 1000 In-door Out-door Total Total Treated Daily average Total Treated Daily average Number Daily average Men Women Children 5,424 3,382 1,221 380.60 192.27 117,18 5,17,251 2,24,793 3,28,505 2,857.70 1,344.50 1,783.55 5,22,675 2,28,175 3,29,726 3,238.30 1,536.77 1,900.73 Total 10,027 690.05 10,70,549 5,985.75 10,80,576 6,675.80 (Report on The Administration of Mysore – 1904-05. ¥ÀÄl ¸ÀASÉå - 63)
 • 16. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉåzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ 16 1955gÀ°è SÁ¸ÀVAiÀĪÀjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉåzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 1957gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ªÀ»¹PÉÆArvÀÄ. 1957jAzÀ ªÁt«¯Á¸À D¸ÀàvÉæ, «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ, «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ.
 • 17. «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ • £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ vÀ¦à¸ÀĪÀ J¯Áè DºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀÅ DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ GAmÁV «l«Ä£ï PÉÆgÀvÉUÉ PÁgÀtªÁV C£ÁgÉÆÃUÀå GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. • «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è£À DºÁgÀ «¨sÁUÀªÀÅ gÉÆÃVUÀ½UÉ CªÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ aQvÀìPÀ DºÁgÀzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. • ¥Àæw gÉÆÃVUÉ ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ DºÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ DºÁgÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ. • «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ gÉÆÃVUÀ½UÉ DºÁgÀzÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÁæAvÀåzÀ d£ÀvÉUÉ «²µÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåzÀ ZÉÃvÀjPÉUÉ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÉ. 17 Department of Nutrition & Dietetics (¥ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞw E¯ÁSÉ)
 • 18. ªÀÄÆ¼É aQvÉì «¨sÁUÀ (Department of Orthopaedic) EwºÁ¸À:- fãï DAqÉæ ªÉ£É¯ï 1780gÀ°è ªÉÆzÀ® ªÀÄÆ¼É ±À¸ÀÛç aQvÁì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ EªÀgÀ£ÀÄß C¹Ü aQvÉìAiÀÄ ¦vÁªÀĺÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. o ªÀÄÆ¼É ±À¸ÀÛç aQvÉì CxÀªÁ C¹Ü aQvÉì JA§ÄzÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄ, vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ, ªÀÄÆ¼É ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ «¨sÁUÀªÁVzÉ. o «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨sÀÄd ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÊ ±À¸ÀÛç aQvÉì, QîÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀÄ£À¤ªÀiÁðt, ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtPÁ°£À ±À¸ÀÛç aQvÉì, ¨É£Éß®Ä§Ä ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀÄÄAvÁzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 18
 • 19. gÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ (Department of Pathalogy) ▪ gÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß gÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛçdÕ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ▪ gÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛçªÀÅ gÉÆÃUÀ CxÀªÁ UÁAiÀÄzÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁVzÀÄÝ, EzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ fêÀ±Á¸ÀÛç ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ▪ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è F «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV Cw ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÉÆëqï – 19 ▪ PÉÆëqï – 19gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è d£ÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÉ. ▪ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¨Éqï ºÁUÀÆ DQìd£ï PÉÆgÀvÉ EzÀÝgÀÆ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 ¨ÉqïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆëqï – 19 PÉÃAzÀæªÁV ¥ÀjªÀwð¹ d£ÀjUÉ aQvÉì MzÀV¹zÉ. 19
 • 20. OµÀ¢ü ªÀUÁðªÀuÉ «¨sÁUÀ Department of Transfusion Medicine (Blood Bank) ➢ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸ÁܦvÀªÁzÁV¤AzÀ®Æ gÀPÀÛ¤¢ü PÉÃAzÀæ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀPÀÛ PÉÃAzÀæ ²©gÀªÁVzÉ. ➢ 2005gÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ gÀPÀÛ¤¢ü WÀlPÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀzÀ OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀjAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ. ➢ gÀPÀÛ¤¢üAiÀÄÄ ¢£ÀzÀ 24/7 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® gÀPÀÛzÀ CUÀvÀå«gÀĪÀ J¯Áè gÉÆÃVUÀ½UÉ gÀPÀÛ MzÀV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ➢ gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉ, gÀPÀÛ ºÉ¥ÀÄàUÀlÄÖ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄzÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ GavÀªÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀPÀÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ➢ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀĪÀgÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀgÁ¸Àj 50-70 ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃjvÀ gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ➢ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ Kqïì ¤AiÀÄAvÀæt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2008gÀ°è «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁzÀj gÀPÀÛPÉÃAzÀæ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 20
 • 21. ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀå±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ (Department Of Psychiatry) oªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀå±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß 1972 gÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀå±Á¸ÀÛçªÀÅ MAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀdÕvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ aQvÉìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. oEzÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¨sÁªÁvÀäPÀ ªÀvÀð£É, eÁÕ£ÀUÀæºÀt ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæAiÀiÁvÀäPÀ C¸Àé¸ÀÜvÉUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. oªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄÄ «ÄzÀĽ£À £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ°è DVgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. 21
 • 22. ¥Áè¹ÖPï ¸Àdðj «¨sÁUÀ (Department of Plastic Surgery) • «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀÖvÉæAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï ¸Àdðj «¨sÁUÀªÀÅ CvÀåAvÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è Cw PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §qÀªÀjUÉ G¥ÀPÁjAiÀiÁVzÉ. • ¨ÁgÀvÁzÀåAvÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ KPÀªÉÄêÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼À aQvÁì «¨sÁUÀªÁV EzÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. ¥Àæw¢£À 60 jAzÀ 70 d£À M¼ÀgÉÆÃVUÀ¼ÁV zÁR¯Áw ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. F gÉÆÃVUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ vÀPÀÌ DºÁgÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà vÀAiÀiÁj¸À®Ä DºÁgÀvÀdÕgÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. • E£ï¥sÉÆù¸ï mÉPÁß®f ¥sËAqÉõÀ£ïgÀªÀgÀÄ 40®PÀë gÀÆ.UÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è PÉÃA¢æPÀÈvÀ ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß F «¨sÁUÀPÉÌ MzÀV¹zÁÝgÉ. 22
 • 23. ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸ÀPÉÆñÀ aQvÁì «¨sÁUÀ (Department of Cardiothoracic Surgery) • «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸ÀPÉÆñÀ aQvÁì «¨sÁUÀªÀÅ EzÀĪÀgÉUÀÆ ®PÁëAvÀgÀ §qÀ d£ÀjUÉ aQvÉì ¤ÃrzÉ. • F «¨sÁUÀªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸ÀPÉÆñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉ. 23
 • 24. ¸ÀÆPÀëöä fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ (Department of Micro-Biology) • ¸ÀÆPÀëöä fêÀ±Á¸Àæöç «¨sÁUÀªÀÅ «PÉÆÖÃjAiÀi D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è «±ÉõÀ «¨sÁUÀªÁVzÉ. • PÉÆëqï – 19 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F «¨sÁUÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈwÛAiÀiÁV d£ÀgÀ ¥ÁætªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹zÉ. • ¸ÀÆPÀëöä fêÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀÆPÀëöä gÉÆÃUÁtıÁ¸ÀÛç, ²°ÃAzsÀæ±Á¸ÀÛç, ¥ÀgÀfë±Á¸ÀÛç, ¨ÁåQÖÃjAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. 24
 • 25. «QgÀuÁ aQvÁì «¨sÁUÀ (Department of Radiotherapy) ▪ «QgÀt aQvÉì CxÀªÁ gÉÃrAiÉÆÃxÉgÀ¦AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV PÉÆñÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀuÉUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®è®Ä CxÀªÁ PÁå£Àìgï ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä aQvÉìAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ▪ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÉqÉØAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä(GzÁ:-¸ÀÛ£À PÁå£Àìgï£À DgÀA©üPÀ ºÀAvÀ) ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÉqÉØAiÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ aQvÉìAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV EzÀ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. 25
 • 26. fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ (Department of Biochemistry) • fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç CxÀªÁ eÉÊ«PÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçªÀÅ fêÀAvÀ fëUÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁVzÉ. • ¥Ë¶ÖPÁA±ÀªÀÅ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÁA±ÀzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ ¥ÀgÀuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. • fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. • ¨É¼É PÀȶ, ¨É¼É ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ UÀÄjAiÉÆA¢UÉ EwÛÃa£À zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. 26
 • 28. D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÛ°£À EvÀgÉ D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÁt «¯Á¸À ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À D¸ÀàvÉæ ªÁt «¯Á¸À ªÀÄ»¼Á ªÀÄPÀ̼À D¸ÀàvÉæ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C¢üãÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. F D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁZïð,8,1935gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß ²æà PÀȵÀÚ gÁd MqÉAiÀÄgï GzÁÏn¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß F D¸ÀàvÉæUÉ EqÀ¯ÁVzÉ. 28
 • 29. «ÄAmÉÆà £ÉÃvÁæ aQvÁì ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÉÜ 29 «ÄAmÉÆà PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀPÁðj PÀuÁÚ¸ÀàvÉæ DVzÉ. CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «±ÉõÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß 1913gÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÉ. PÀtÂÚ£À gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß aQwì¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ «±ÀézÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «±ÉõÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è MAzÁVzÉ.
 • 30. G¥À¸ÀAºÁgÀ 30 ªÉÄʸÀÆj£À MqÉAiÀÄgÀÄ d£À¥ÀgÀ DqÀ½vÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £ÉÆë£À vÉÆüÀ¯ÁlzÀ Cj«vÀÄÛ. §qÀªÀUÀðzÀ J¯Áè d£ÀjUÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è F D¸ÀàvÉæ PÀnÖ¹zÀgÀÄ. EzÀPÉÌ ©ænµï ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ±Á»AiÀiÁ bÁAiÉĬÄzÉ. MmÁÖgÉ ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ®PÁëAvÀgÀ d£ÀgÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¹ªÀiÁqÀÄvÁÛ C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ ªÀÄgÀÄ fêÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CwzÉÆqÀØ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀªÁzÀ PÉÆëqï – 19gÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀgÀ ¸ÉÃªÉ C¥Àj«ÄvÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀÄÝ.
 • 31. UÀæAxÀIÄt ➢ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀ±Àð£À, ¸ÀA¥ÀÄl-2, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¥ÉÆæ. JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ qÁ. «dAiÀiÁ ➢ Discovering Bengaluru, Written and edited by Meera Iyer ➢ ¸ÀªÀÄUÀæ DzsÀĤPÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀjvÉæ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ - JA. PÀȵÀÚAiÀÄå. 31
 • 32. G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ ➢ https://victoriahospitalbangalore.org/ ➢ https://www.thehindu.com/sci-tech/health/govt-run-victoria-hospital-in- bengaluru-now-has-a-clinic-for-acute-and-chronic- pain/article67213560.ece ➢ https://kn.wikipedia.org/wiki/ ➢ https://archives.karnataka.gov.in/home/viewdocument?doc_id=RGVlc GFrMTc1MDA3&doc_location=RGVlcGFrMQ== ➢ https://archives.karnataka.gov.in/home/viewdocument?doc_id=RGVlc GFrMTc1MDA4&doc_location=RGVlcGFrMQ== 32