Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Jai Shree Ganesh!!!

  1. 1. SHREE GANESH VANDANA Mantra
  2. 2. CHUKLAM BARATHARAM VISHNUM
  3. 3. SHASHI VARNAM CHATURBHUJAM
  4. 4. PRASANNA VADANAM DHYAYET
  5. 5. SARVA VIGHNOPA SHANTAYE
  6. 6. AGAJANANA PADMARGAM GAJANANA
  7. 7. MAHIRSHAM ANEKA DANTAM BHAKTANAM
  8. 8. EKA DANTAM UPASMAHE

×