Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khuluk dan fasakh

15,045 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Khuluk dan fasakh

 1. 1. KHULUK DAN FASAKHDISUSUN OLEH : WINDA SUDARWATIMADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BOGOR
 2. 2. Pengertian KhulukKhuluk Ialah talak yang dijatuhkansuami karena menyetujui ataumemenuhi permintaan istrinya,dengan jalan sang istri membayartebusan
 3. 3. Macam- macam Hukum Khuluk1. Wajib Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.3. Haram Apabila terkandung maksud untuk menyengsarakan istri dan anaknya5. Mubah Bila ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini7. Makruh bila tidak ada keperluan untuk itu9. Sunnah apabila dengan khuluk dimaksud untuk mencapai kemaslahatan bagi keduanya
 4. 4. Dalil Hukum KhulukAllah berfirman : ْ‫الطّلقُ مَرتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ وَل يَحِل ّ لَكُمْ أَن‬ ِ َ ّ ْ‫تَأخذُوا مِم ّا آتَيْتُمُوهنّّ شَيْئ ًا إِل أ َن ْ يَخَاف َا أَل يُقِيم َا حدُود َ الل ّه ِ فَإن‬ ِ ُ ُ ُ ُْ‫خِفْتُمْ أَل يُقِيمَا حدُودَ اللّهِ فَل جنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتدَتْ بِهِ تِلْكَ حدُود‬ ُ َ ُ ُ َ‫اللّهِ فَل تعْتدُوهَا وَمنْ يَتعدّ حدُودَ اللّهِ فَأُولَئكَ هُمُ الظّالِمُون‬ ِ ُ َ َ َ َ َArtinya :Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum- hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim. Al
 5. 5. Pengertian FasakhFasakh ialah jatuhnya talak olehkeputusan hakim atas dasarpengaduan istri, setelah hakimmepertimbangkan kelayakannya,sementara suami tidak maumenjatuhkan talak.
 6. 6. Perceraian Fasakh bisa berlaku Apabila :1. Terdapat aib (cacat) pada salah satu pihak, seperti impotent, berpenyakit kusta dan sebagainya2. Suami tidak memberikan nafkah3. Mengumpulkan dua orang saudara menjadi isteri4. Penganiayaan yang berat pada fisik5. Suami murtad atau hilang tidak jelas hidup atau mati
 7. 7. Dalil Hukum FasakhAllah berfirman :ْ‫ِنّ ا َّ َأْ ُ ُ ُمْ َنْ ُ َ ّوا ال َا َاتِ ِلَى َهِْهَا َِ َا َ َمْ ُمْ َيْنَ ال ّاسِ َن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫م ن إ أ ل وإذ حك ت ب‬ ‫إ ل ي مرك أ تؤد‬ ‫َحْ ُ ُوا ِالْ َدْ ِ ِ ّ ا َ ِ ِ ّا َ ِ ُ ُمْ ِ ِ ِ ّ ا َ َا َ َ ِي ًا َ ِي ًا‬ ‫ت كم ب ع ل إن ّ نعم يعظك به إن ّ ك ن سم ع بص ر‬ ‫ل‬ ‫ل‬Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa : 58)
 8. 8. Pengertian IddahIddah menurut syara` ialah masa menungguyang ditetapkan oleh syara` bagi wanita yangdicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidupmaupun cerai mati.Masa iddah hanya berlaku bagi wanita yangsudah digauli oleh suaminya
 9. 9. Iddah dapat dikelompokan kepada 5 macam :a. Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, maka dalam masa iddahnya 4 bualan 10 hari. Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang pernah dicampuri atau tidak, belum haid, sedang maupun telah lepas haidh. Allah SWT berfirman :
 10. 10. b. Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, walaupun kurang dari empat bulan sepuluh hari.c. Istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman : (QS. Al Baqarah [2] : 234
 11. 11. d. Istri yang ditalak suaminya dan ia masih suka haid, maka masa iddahnya ialah 3 kali suci, Allah SWT berfirman :ْ‫َالْ ُ َّ َا ُ َ َ َ ّصْ َ َِنْ ُ ِ ِ ّ َل َ َ ُ ُو ٍ َل َ ِ ّ َ ُ ّ َنْ َكْ ُمْ َ مَا ََ َ ا ُ فِي َرْ َا ِ ِ ّ ِن‬ ‫و مطلق ت يترب ن بأ فسهن ث ثة قر ء و يحل لهن أ ي ت ن خلق ّ أ ح مهن إ‬ ‫ل‬ ‫ذلك إ أر د إ ح وله م ل‬ ُ ْ‫ُنّ ُؤْ ِنّ ِا ِّ َالْ َو ِ ال ِ ِ َ ُ ُوَ ُ ُنّ َ َقّ ِ َ ّ ِنّ فِي َِ َ ِنْ َ َا ُوا ِصْل ًا ََ ُنّ ِث‬ ‫ك ي م ب ل و ي ْم خر وبع لته أح برده‬ ‫لذ عل هن ب م ر ف ول رج ل عل هن درجة و ّ عز ز حك م‬ ٌ ‫اّ ِي ََيْ ِ ّ ِالْ َعْ ُو ِ َِل ّ َا ِ ََيْ ِ ّ َ َ َ ٌ َا ُ َ ِي ٌ َ ِي‬ ‫ل‬Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah [2] : 228)
 12. 12. e. Istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid (menophouse) masa iddahnya 3 bulan, Allah SWt berfirman :‫َالل ِي َ ِسْ َ ِ َ الْ َ ِي ِ ِنْ ِ َا ِ ُمْ ِ ِ ارْ َبْ ُمْ َ ِ ّ ُ ُ ّ َل َ ُ َشْه ٍ َالل ِي‬ ‫و ئ يئ ن من مح ض م نس ئك إن ت ت فعدتهن ث ثة أ ُر و ئ‬ْ‫َمْ َ ِضْ َ َُول ُ الحْ َا ِ َ َُ ُنّ َنْ َ َعْ َ َمَْ ُنّ َ َنْ َ ّ ِ ا َّ َجْ َل‬ ‫م ل أجله أ يض ن ح له وم يتق ل ي ع‬ ‫ل يح ن و أ ت‬ ‫َ ُ ِنْ َمْ ِ ِ ُسْ ًا‬ ‫له م أ ره ي ر‬Artinya :Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-thalak : 4)
 13. 13. Hikmah perceraian, khuluk dan Fasakh :a. Hikmah perceraian antara lain :2. Sebagai jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu dalam ikatan rumah tangga. Bahkan apabila tidak menempuh jalan ini, salah satu atau keduanya akan semakin menderita baik lahir maupun batin.3. Sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik cocok dan harmonis.
 14. 14. 3. Sebagai salah satu bentuk pengakuan islam akan realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti.4. Dilihat dari segi kejiwaan, perceraian merupakan salah satu obat sakit mental, sebab pasangan suami istri yang tidak harmonis memudahkan timbulnya penyakit mental atau kejiwaan.
 15. 15. b. Hikmah Khuluk, antara lain :1. Terhindar dari kemungkinan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan bai.2. Istri terhindar dari ketidak taatan kepada suami terutama jika istri membenci suami karena alasan tertentu
 16. 16. c. Hikmah Fasak, antara lain :2.Istri memperoleh kebebasan untuk memilih sejauh yang dibolehkan agama3.2. Terhindar dari kezaliman yang mungkin dilakukan oleh suami/istri jika tidak ada Fasakh
 17. 17. TERIMAKASIH WASSALAM

×