Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actividades con internet

Presentaciónpara o grupo de traballo do departamento de Historia do IES María Sarmiento. Marzo 2010

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actividades con internet

 1. 1. Uso das TIC nas clases de Ciencias Sociais Raúl Hidalgo IES María Sarmiento, marzo/abril 2010
 2. 2. Actividades usando internet <ul><li>Internet non é unha ferramenta pensada no ensino. </li></ul><ul><li>A maioría dos recursos que atopamos na web non son apropiados para o seu uso nas clases: os contidos non se adaptan ao currículo, teñen erros, publicidade intrusiva… </li></ul><ul><li>O exceso de información aturulla aos nosos alumnos (e a nos). Ante o anuncio do buscador dicindo que se atoparon máis de 1000000 de resultados o normal é que sólo miren o primerio. </li></ul>CONCLUSIÓN As actividades que se fagan con internet deben ser dirixidas, proporcionando os recursos apropiados e supervisando contínuamente o traballo.
 3. 3. <ul><li>O alumnado non debe dedicar a maior parte do tempo a buscar información. É preferible que se dedique a traballar con ela. </li></ul><ul><li>Debemos proporcionarlle a “materia prima” e pedirlle traballos que axuden a asimilala aproveitando os recursos que nos proporcionan as TIC: realización de esquemas, resumes, presentacións, liñas do tempo, pósters, comentario de imaxes ou vídeos… </li></ul>
 4. 4. Que necesitamos coñecer? <ul><li>Uso avanzado dos buscadores </li></ul><ul><li>Ferramentas para gardar as páxinas atopadas – marcadores sociais </li></ul><ul><li>Suscribirnos ás actualizacións de blogs e páxinas con noticias – RSS </li></ul><ul><li>Ferramentas para resumir a información: esquemas, mapas conceptuais, cronogramas… </li></ul><ul><li>Crear actividades nas que se empregue internet: webquest, cazas do tesouro, viaxes virtuais </li></ul>
 5. 5. Uso avanzado dos buscadores <ul><li>Busca de recursos en distintos formatos </li></ul><ul><li>Segundo os dereitos de autor </li></ul><ul><li>En distintos lugares da páxina (título, texto…) </li></ul>
 6. 6. Marcadores sociais <ul><li>Permiten almacenar enderezos de páxinas </li></ul><ul><li>Importante pensar nun sistema de etiquetas que nos permitan clasificar as páxinas </li></ul><ul><li>Posibilidade de coñocer xente que garde páxinas similares ás nosas </li></ul>
 7. 7. Sindicación de contidos RSS <ul><li>Podemos suscribirnos ás actualizacións de blogs e páxinas de noticias </li></ul><ul><li>Aforramos o traballo de visitar periódicamente páxinas que nos interesa seguir: é o contido das páxinas o que ven a nos </li></ul>
 8. 8. Ferramentas para crear esquemas <ul><li>Usos en clase de historia: </li></ul><ul><ul><li>http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.claseshistoria.com/c-maps/indice.htm </li></ul></ul>
 9. 9. Actividades usando Internet Lesson plans Viaxes virtuais WebQuest MiniQuest Cazas do tesouro Actividades Usando Internet
 10. 10. Cazas do tesouro <ul><li>Son follas de traballo cunha serie de preguntas que o alumnado debe contestar coa axuda de internet. </li></ul><ul><li>Coas preguntas debemos dar os vínculos ás páxinas web nas que deben atopar as respostas. </li></ul><ul><li>Recomendadas para o último ciclo de primaria e toda a secundaria e bacharelato. Para nenos máis pequenos pódense facer moi sinxelas, con poucas preguntas e poñendo os vínculos xunto a elas. </li></ul><ul><li>Pódense facer cun procesador de texto, un editor de páxinas web ou utilizar algún xerador dos que hai en internet. </li></ul>
 11. 11. Estrucutura das cazas <ul><li>Introducción – na que se fai unha descrición do traballo. Debe captar o interese do alumnado. </li></ul><ul><li>Preguntas – que sirvan para acadar os obxectivos propostos. O número de preguntas depende da súa dificultade e a idade do alumnado a que vai dirixida a caza. Como norma xeral non pasar de 10. Se os nenos son moi pequenos chegan dúas ou tres. </li></ul><ul><li>Recursos – listado de páxinas nas que hai que atopar as respostas. Pódense poñer xunto á pregunta ou agrupalas todas al rematalas. </li></ul>
 12. 12. Estructura das cazas <ul><li>A gran pregunta – a resposta non debe aparecer directamente nos recursos proporcionados, pero pode deducirse a partir deles. Se o tema o permite pódese aproveitar para pedir a opinión sobre o tema. </li></ul><ul><li>Avaliación – convén valorar aspectos como as estratexias de busca utilizadas, o traballo en equipo ou a calidade das respostas. </li></ul><ul><li>Créditos – autor/a, curso ao que vai dirixida, obxectivos que se queren acadar… </li></ul>
 13. 13. Exemplos de cazas A historia da televisión O enigma escondido nun grabado de Goya Leonardo da Vinci ... O home que quixo voar Que pasou o día que nacín ? Shakira : unha vida en movemento Como facer unha caza do tesouro ?
 14. 14. Como as levo á aula? <ul><li>Débese fixar un tempo para facer a caza. </li></ul><ul><li>Ségún o tipo de preguntas e os ordenadores dispoñibles hai que decidir se o traballo vai ser individual ou en grupo. Un bo sistema é por parellas cun dos alumnos anotando na folla de traballo. </li></ul><ul><li>Hai que controlar que fan os estudantes: se entenderon a tarefa, se se atascan no manexo do ordenador, se rematan rápidamente con respostas de “servizos mínimos”… </li></ul><ul><li>Pódese facer unha sesión de corrección en grupo (facer un debate sobre as distintas respostas á gran pregunta, pedir a un grupo de 3 ou 4 alumnos/as que expoñan o tema partindo das respostas atopadas, expoñer resultados nun mural ou blog de aula…) </li></ul>
 15. 15. Que ferramentas uso? <ul><li>Directamente no procesador de textos. </li></ul><ul><ul><li>Para os vínculos é mellor poñer o nome do recurso e esconder o enderezo da web có menú Inserir  Hipervínculo. </li></ul></ul><ul><ul><li>A grabación pódese facer en HTML (Arquivo  Gardar como páxina web) ou PDF (o Word non graba PDF pero pódense usar o procesador de textos OpenOffice Writer ou instalar un programa de conversión como o Primo PDF) </li></ul></ul><ul><li>Usando prantillas en Internet </li></ul><ul><ul><li>Aula 21 – Créase a caza e descárgase nun arquivo HTML </li></ul></ul><ul><ul><li>PHPWebquest – Crea e aloxa a caza </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubistar – Ferramenta para facer rúbricas (táboas de avaliación) </li></ul></ul><ul><li>Creando unha páxinas web. Google Sites facilita a tarefa de creaciónda páxina e aloxamento na web. </li></ul>
 16. 16. MiniQuest <ul><li>Inspiradas nas webquest, son de construccións máis sinxela e requiren menos sesións de clase. </li></ul><ul><li>Teñen tres seccións: escenario, tarefa e producto. </li></ul><ul><li>Sitúan ao alumnado nunha situación real, prantexando unha pregunta que debe responder coa axuda dos recursos proporcionados. </li></ul><ul><li>Recomendadas para o profesorado que empeza a preparar e utilizar actividades con internet. </li></ul>
 17. 17. Seccións das miniquiest <ul><li>Escenario – establece o contexto do problema, describindo a situación e facendo a pregunta principal. </li></ul><ul><li>Tarefa – na que se fan unha serie de preguntas coas que se pretende guiar na busca da información requerida para responder á pregunta principal. As preguntas deben estar relacionadas con recursos específicos en internet. </li></ul><ul><li>Producto – descrición do que os estudantes deben facer para responder á pregunta prantexada. Debe ser un producto real e relacionado coa situación proposta. </li></ul>
 18. 18. Exemplos de miniquest O tribunal constitucional O lixo : un proble - ma de contami -nación do solo Os símbolos de España O antigüo Exipto Charlie e a fábrica de chocolate Unha miniquest para crear unha miniquest
 19. 19. Webquest <ul><li>Definidas en 1995 por Bernie Dodge e Tom March, da Universidade de San Diego. </li></ul><ul><li>O profesor encarga unha tarefa que se debe realizar coa axuda de internet. Hai que describir a tarefa, os pasos para realizala e os recursos web que deben empregarse. </li></ul><ul><li>Son actividades nas que se pretende centrarse no uso da información máis que na súa busca. </li></ul><ul><li>Propón tareas de investigación utilizando uns recursos que, na súa maioría, están en internet. </li></ul><ul><li>Non se deben usar no ensino de datos puntuais (capitais dos países, ríos de Galicia, listado de obras dun pintor…). Deben buscarse tarefas abertas nas que haxa que crear ou interpretar e que admiten varias solucións. </li></ul><ul><li>O traballo realízase preferentemente en grupo. </li></ul>
 20. 20. 5 regras para escribir unha webquest (según Bernie Dodge) <ul><li>Buscar bós sitios web – esixe o dominio das técnicas de busca e rexistro dos enderezos atopados. </li></ul><ul><li>Organizar aos estudantes e aos recursos – normalmente non hai ordenadores para todos e é preciso organizar os grupos para que repartan as tarefas. O ideal sería que todos os ordenadores estivesen ocupados e todos os alumnos facendo algunha tarefa (discutindo a información obtida, facendo esquemas, pensando a estructura do traballo a entregar…). </li></ul><ul><li>Motivar ao alumnado a pensar – a webquest debe promover tarefas de análise, deseño, periodísticas… O proceso de transformación da información obtida debe ser creativo e non limitarse a repetición do atopado. </li></ul>
 21. 21. 5 regras para escribir unha webquest (según Bernie Dodge) <ul><li>Aproveitar os medios – ademais das páxinas web pode conseguirse información por outros cauces: biblioteca, prensa, consultas a persoas (se temos a man algún experto no tema poderíase tratar con él para resolver as dúbidas do alumnado por email ou videoconferencia), foros, bases de datos… </li></ul><ul><li>Preparar previamenta ao alumnado no tipo de tarefas que vai ter que realizar – convén entrenalos nas labores que seguramente non practicaron antes: extraer información útil dunha páxina web, contrastar a información, características do producto que deben elaborar… </li></ul><ul><li>Artigo de Bernie Dodge traducido ao castelán </li></ul><ul><li>Tipos de tarefas para a realización de webquest </li></ul>
 22. 22. Estructura das webquest <ul><li>Introducción – coa que debe atraerse ao alumnado cara ao traballo que debe realizar. </li></ul><ul><li>Tarefa – Descrición do formato que debe ter o traballo rematado e as súas características: unha exposición na aula, un documento, un vídeo, unha presentación… </li></ul><ul><li>Proceso – detállanse os pasos que hai que seguir para desenvolver o traballo. </li></ul><ul><li>Recursos – lista de webs localizadas polo profesor. </li></ul><ul><li>Avaliación – debe ser clara </li></ul><ul><li>Conclusións – resume da actividade, destacando o aprendido. </li></ul>
 23. 24. Exemplos Os castillos medievais Relieve, hidrografía e clima de España O turismo rural Viaxe á antiga Roma A globalización Unha webquest para deseñar webquest
 24. 25. Que ferramentas uso? <ul><li>Directamente no procesador de textos. </li></ul><ul><ul><li>Para os vínculos é mellor poñer o nome do recurso e esconder o enderezo da web có menú Inserir  Hipervínculo. </li></ul></ul><ul><ul><li>A grabación pódese facer en HTML (Arquivo  Gardar como páxina web) ou PDF (o Word non graba PDF pero pódense usar o procesador de textos OpenOffice Writer ou instalar un programa de conversión como o Primo PDF) </li></ul></ul><ul><li>Usando prantillas en Internet </li></ul><ul><ul><li>Aula 21 – Créase a caza e descárgase nun arquivo HTML </li></ul></ul><ul><ul><li>PHPWebquest – Crea e aloxa a caza </li></ul></ul><ul><ul><li>Zunal </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubistar – Ferramenta para facer rúbricas (táboas de avaliación) </li></ul></ul><ul><ul><li>A aula virtual Moodle ten unha ferramenta de creaciónde webquest </li></ul></ul><ul><li>Creando unha páxinas web. Google Sites facilita a tarefa de creaciónda páxina e aloxamento na web. </li></ul>
 25. 26. Viaxes virtuais <ul><li>Consisten en visitas a páxinas web seleccioanadas polo profesor para simular unha viaxe posible ou imposible (outro planeta, o interior do corpo humán, civilizacións antigas…) </li></ul><ul><li>Os sitios seleccionados deben integrarse nalgun tema do currículo. </li></ul><ul><li>Poden usarse como reforzo dunha viaxe real facéndoas previamente para recabar información ou posteriormente como repaso do visto. </li></ul><ul><li>Coa fin de que a viaxe sexa o máis real posible débense empregar todo tipo de recursos: imaxes, vídeos, son, gráficos, animacións, Google Earth, foros… </li></ul><ul><li>A viaxe non debe quedar solo na visita as páxinas. É necesario preparar unha folla de traballo con cuestións a atopar ou pedir a elaboración dalgún tipo de traballo. </li></ul>
 26. 27. Exemplos de viaxes virtuais Viaxe ao centro de Madrid Viaxes virtuais na internet Eduardo Mendoza A virtual tour of Ireland Percorrido polos parques naturais de Colombia Unha viaxe á capi-tal do imperio inca

×