Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Angiografia fluoresceinica

979 views

Published on

Angiografia

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Angiografia fluoresceinica

  1. 1. AAnnggiiooggrraaffiiaa fflluuoorreesscceeiinniiccaa
  2. 2. HHiissttoorriiaa • 11887711:: AAddoollff VVaann BBaaeerryyeerr ssiinntteettiizzaa llaa fflluuoorreesscceeiinnaa.. • 11888822:: PPaauull EEhhrrlliicchh pprreesseenncciiaa ddee fflluuoorreesscceeiinnaa iinnttrraaooccuullaarr eenn ccoonneejjooss.. • 11995555:: MMaaccCClleeaann yy MMaauummeenneecc uuttiilliizzaann fflluuoorreesscceeiinnaa eenn hhuummaannooss..
  3. 3. DDeeffiinniicciioonneess • LLaa aannggiiooggrraaffiiaa fflluuoorreesscceeiinniiccaa eess uunnaa tteeccnniiccaa ddiiaaggnnoossttiiccaa qquuee ppeerrmmiittee llaa vviissuuaalliizzaacciioonn sseeccuueenncciiaall ddeell fflluujjoo ssaanngguuiinneeoo ssiimmuullttaanneeaammeennttee eenn rreettiinnaa,, ccoorrooiiddeess ee iirriiss,, ddaa ssooppoorrttee ddiiaaggnnoossttiiccoo aa iimmpprreessiioonneess cclliinniiccaass bbaassaaddoo eenn aalltteerraacciioonneess ddee ddiinnaammiiccaa ddee fflluuiiddoo,, rreessuullttaaddoo ddee eennffeerrmmeeddaaddeess ooccuullaarreess..

×