Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫1‬

‫אופציות וחוזים עתידיים‬
‫פרופ‘ רפי אלדור‬

‫ניהול סיכונים של הבורסה לני"ע בת"א‬

‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי א...
‫2‬

‫הקדמה לביטחונות‬
‫מטרת הביטחונות הנדרשים על ידי הבורסה לניירות‬
‫ערך בתל-אביב היא מצד אחד,‬
‫להיות בטוחה כמה שיותר מ...
‫3‬

‫הקדמה לביטחונות‬
‫הדירקטוריון במוסדות פיננסיים קובע את המגבלות לפעילויות‬
‫השונות‬
‫3791- 61 אופציות רכש על מניות ב ...
‫4‬

‫הקדמה לביטחונות‬
‫בשוק המעו"ף אומצה שיטת ה‬
‫‪SPAN‬‬
‫שהומצאה על ידי הבורסה בשיקגו-‪CME‬‬
‫בשנת 8891‬
‫הבנויה על סימ...
‫ביטחונות קניה‬

‫5‬

‫•בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו/נתקבלו.‬
‫•בטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שליל...
‫ביטחונות כתיבה‬

‫6‬

‫•בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו/נתקבלו‬
‫•ביטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שלי...
‫בטחונות ונגזרים‬

‫7‬

‫1.‬
‫2.‬
‫3.‬
‫4.‬
‫5.‬
‫6.‬

‫קניית ‪.0-CALL‬‬
‫כתיבת ‪-CALL‬לא מוגבלת.‬
‫קניית ‪.0-PUT‬‬
‫כתיבת...
‫8‬

‫קיזוז בטחונות‬
‫ניתן לקזז גם קניות וכתיבות למועדי מימוש שונים,‬
‫עם זאת קניה למועד מימוש קרוב וכתיבה למועד מימוש‬
‫ר...
‫9‬

‫דוגמא לקיזוז ביטחונות‬
‫בחישוב בטחונות נדרשים מתיק יש לקזז את הקניות מהכתיבות‬
‫לדוגמא:‬
‫כתיבת )084(‪ ,C‬קניית שתי ...
‫01‬

‫הדרישה לביטחונות‬

‫הביטחונות הנדרשים הינם עבור טווח מדדים מוגדר‬

‫(אחרת על כתיבת ‪ CALL‬היה נדרש אינסוף בטחונות)‬...
‫11‬

‫חישוב ביטחונות בבורסה לני"ע בת"א‬
‫הבורסה מגדירה 44 תרחישים שונים‬

‫תרחישים אלו נבדלים‬
‫בערכי נכסי הבסיס ובסטיות ...
‫הגדרת התרחישים‬

‫21‬

‫יהיו:‬
‫‪- S‬מדד קובע‬

‫‪‬‬

‫-סטיית תקן‬

‫‪ - M‬טווח תנודה של המדד‬

‫‪ - a‬תנודה בסטיית התקן...
‫התרחישים הרלוונטיים‬

‫31‬

‫מדד/סטיית‬
‫תקן‬
‫)‪S(1-2M‬‬

‫‪2   a   a‬‬

‫מדד/סטיית‬
‫תקן‬
‫‪S‬‬

‫‪2   a   a‬...
‫41‬

‫המדדים לחישוב התרחישים‬
‫תרחיש ראשון המדד נוכחי‬
‫מדד בתוספת %01 , %02 .... %001 מטווח תנודת המדד‬
‫מדד בניכוי %01 ...
‫51‬

‫מספר התרחישים‬
‫התרחישים יחושבו עבור מדדים אלו, פעם עבור סטיית התקן‬
‫בתוספת תנודה ופעם עבור סטיית תקן בניכוי תנודה...
‫61‬

‫דוגמא היסטורית‬
‫הפרמטרים שקבעה הבורסה עבור טווח‬
‫תנודה של המדד ותנודה בסטיית התקן הינם:‬
‫טווח תנודה של המדד‬
‫במ...
‫71‬

‫טווח תנודה בסטיית התקן‬

‫עבור מדדים – הגבוה מבין %4 או חמישית מסטיית התקן‬
‫השנתית (מעוגלת לאחוז השלם הקרוב)‬
‫עבו...
‫חישוב הביטחונות‬

‫81‬

‫עבור כל תרחיש:‬
‫•יחושב ערך בלק ושולס של כל אופציה לפי הפרמטרים‬
‫של אותו תרחיש‬
‫•הערך המחושב ש...
‫91‬

‫המשך‬
‫השוואה בין התרחישים‬
‫•יושוו כל התרחישים. הביטחונות הנדרשים הינם אילו‬
‫הנובעים מהתרחיש הגרוע ביותר היינו הת...
‫02‬

‫המשך‬
‫השוואה בין התרחישים לשווי השוק‬
‫הביטחונות הנדרשים ע"י הבורסה הינם הסכום הגבוה‬
‫מבין התרחיש הגרוע ביותר ושו...
‫12‬

‫שאלה 1‬
‫תיק מורכב מכתיבת 01 אופציות רכש בכסף. כתיבת 01 אופציות‬
‫נוספות עשויה להוריד את הביטחונות הנדרשים אם אופצי...
‫שאלה 2‬

‫22‬

‫כתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪ X‬וקניית כמות כפולה של‬
‫אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪: Y‬‬
‫א-‬
‫ב-‬
‫ג-...
‫שאלה 3‬

‫32‬

‫תיק מורכב מכתיבת 01 אופציות רכש בכסף. קניית 01 אופציות‬
‫נוספות תוריד את הביטחונות הנדרשים ל 0 אם אופציות...
‫42‬

‫שאלה 4‬
‫כתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪ X‬וקניית כמות זהה של‬
‫אופציות רכש עם מחיר מימוש ‪ Y‬וקניית כמות זהה של ...
‫52‬

‫שאלה 5‬
‫לאסטרטגיית "קופסא" ‪: BOX‬‬
‫א- לא נדרשים ביטחונות.‬
‫ב- יש תטא 0.‬
‫ג- יש גמא 0.‬
‫ד- כל התשובות נכונות.‬...
‫רווח מקניית חוזה‬

‫62‬

‫רווח מקניית חוזה עתידי כפונקציה של נכס הבסיס‬
‫במועד המימוש:‬

‫רווח‬

‫נכס הבסיס במועד‬
‫המימו...
‫רווח ממכירת חוזה‬

‫72‬

‫רווח ממכירת חוזה עתידי כפונקציה של נכס הבסיס‬
‫במועד המימוש:‬

‫רווח‬

‫נכס הבסיס במועד‬
‫המימו...
‫אסטרטגיית קניית בוקס‬

‫82‬

‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬

‫‪S‬‬

‫014‬

‫תמורה‬

‫004‬

‫© כל הזכויות שמורו...
‫92‬

‫אסטרטגית קניית בוקס – סה"כ‬
‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬

‫תמורה‬

‫0001‬

‫‪S‬‬
‫014 004‬

‫© כל הזכו...
‫03‬

‫קניית מרווח עולה באופציות רכש‬

‫קניית מרווח עולה באופציות רכש היא: קניית אופציית רכש‬

‫בעלת מחיר מימוש נמוך ומכיר...
‫אסטרטגיות – קניית מרווח עולה‬

‫13‬

‫דוגמא:‬
‫מדד‬
‫במועד‬
‫המימוש‬

‫קניית 0001 = (005)‪ C‬וכתיבת 006 = (015)‪C‬‬

‫ערך...
‫גרף קניית מרווח עולה‬

‫23‬

‫ערך רווח מתיק‬

‫ערך רווח אופציה‬

‫0001‬

‫006‬
‫מדד מעו"ף במועד‬
‫המימוש‬

‫015‬

‫005‬...
‫33‬

‫קניית מרווח יורד באופציות מכר‬

‫קניית מרווח עולה באופציות מכר היא: קניית אופציית מכר‬

‫בעלת מחיר מימוש גבוה ומכיר...
‫43‬

‫אסטרטגית קניית בוקס – סה"כ‬
‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬

‫תמורה‬

‫0001‬

‫‪S‬‬
‫014 004‬

‫© כל הזכו...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

בטחונות

694 views

Published on

רפי אלדור, מרצה במרכז הבינתחומי בקורס "אופציות וחוזים עתידיים" בהרצאה בנושא בטחונות. בין השאר, מהם הבטחונות הנדרשים ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומה מטרתם.
לפרופסור רפי אלדור, בעל תואר לכלכלה מאוניברסיטת הרווארד, ניסיון של שנים רבות כמרצה במוסדות אקדמים מובילים בארץ: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן והמרכז הבינתחומי.
פרופסור רפי אלדור כתב מספר ספרים, הידוע מביניהם הוא "אופציות וחוזים עתידיים", אשר נכתב בעקבות סדרת הרצאות שנתן אלדור בבורסה בתל אביב.

 • צפייה בניהול תיק אופציות מעו"ף : https://options100.wordpress.com/ תיק אופציות מעו"ף מתעדכן באופן שוטף לאורך החודש.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

בטחונות

 1. 1. ‫1‬ ‫אופציות וחוזים עתידיים‬ ‫פרופ‘ רפי אלדור‬ ‫ניהול סיכונים של הבורסה לני"ע בת"א‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 2. 2. ‫2‬ ‫הקדמה לביטחונות‬ ‫מטרת הביטחונות הנדרשים על ידי הבורסה לניירות‬ ‫ערך בתל-אביב היא מצד אחד,‬ ‫להיות בטוחה כמה שיותר מפני הפסדים או פשיטות רגל,‬ ‫מצד שני לאפשר לכמה שיותר משתתפים לקחת חלק בשוק‬ ‫המעו"ף‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 3. 3. ‫3‬ ‫הקדמה לביטחונות‬ ‫הדירקטוריון במוסדות פיננסיים קובע את המגבלות לפעילויות‬ ‫השונות‬ ‫3791- 61 אופציות רכש על מניות ב ‪CBOE‬‬ ‫דרישה לביטחונות על כתיבות בטווח מדדים מוגדר‬ ‫קיזוז ביטחונות על ידי אופציות אחרות‬ ‫קיזוז ביטחונות על ידי נכסי בסיס אחרים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 4. 4. ‫4‬ ‫הקדמה לביטחונות‬ ‫בשוק המעו"ף אומצה שיטת ה‬ ‫‪SPAN‬‬ ‫שהומצאה על ידי הבורסה בשיקגו-‪CME‬‬ ‫בשנת 8891‬ ‫הבנויה על סימולציה של תרחישים שונים‬ ‫3991-תחילת הפעלת שוק המעו"ף‬ ‫1002- מעבר מ 61 ל 44 תרחישים‬ ‫4002-מעבר מבדיקה לילית למעקב יומי‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 5. 5. ‫ביטחונות קניה‬ ‫5‬ ‫•בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו/נתקבלו.‬ ‫•בטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שלילי.‬ ‫•החשיפה המקסימאלית עבור:‬ ‫‪CALL‬‬ ‫‪PUT‬‬ ‫חוזה עתידי‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 6. 6. ‫ביטחונות כתיבה‬ ‫6‬ ‫•בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו/נתקבלו‬ ‫•ביטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שלילי‬ ‫•החשיפה המקסימאלית עבור:‬ ‫‪CALL‬‬ ‫‪PUT‬‬ ‫חוזה עתידי‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 7. 7. ‫בטחונות ונגזרים‬ ‫7‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫קניית ‪.0-CALL‬‬ ‫כתיבת ‪-CALL‬לא מוגבלת.‬ ‫קניית ‪.0-PUT‬‬ ‫כתיבת ‪-PUT‬מחיר המימוש.‬ ‫קניית חוזה – מחיר המימוש.‬ ‫כתיבת חוזה – לא מוגבלת.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 8. 8. ‫8‬ ‫קיזוז בטחונות‬ ‫ניתן לקזז גם קניות וכתיבות למועדי מימוש שונים,‬ ‫עם זאת קניה למועד מימוש קרוב וכתיבה למועד מימוש‬ ‫רחוק יכולה ליצור בעיית בטחונות פתאומית עם הגעת‬ ‫מועד המימוש הקרוב‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 9. 9. ‫9‬ ‫דוגמא לקיזוז ביטחונות‬ ‫בחישוב בטחונות נדרשים מתיק יש לקזז את הקניות מהכתיבות‬ ‫לדוגמא:‬ ‫כתיבת )084(‪ ,C‬קניית שתי )005(‪–C‬‬ ‫לא ידרשו יותר מ-0002 ₪ בטחונות‬ ‫005‬ ‫0002-‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 10. 10. ‫01‬ ‫הדרישה לביטחונות‬ ‫הביטחונות הנדרשים הינם עבור טווח מדדים מוגדר‬ ‫(אחרת על כתיבת ‪ CALL‬היה נדרש אינסוף בטחונות)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 11. 11. ‫11‬ ‫חישוב ביטחונות בבורסה לני"ע בת"א‬ ‫הבורסה מגדירה 44 תרחישים שונים‬ ‫תרחישים אלו נבדלים‬ ‫בערכי נכסי הבסיס ובסטיות תקן‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 12. 12. ‫הגדרת התרחישים‬ ‫21‬ ‫יהיו:‬ ‫‪- S‬מדד קובע‬ ‫‪‬‬ ‫-סטיית תקן‬ ‫‪ - M‬טווח תנודה של המדד‬ ‫‪ - a‬תנודה בסטיית התקן‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 13. 13. ‫התרחישים הרלוונטיים‬ ‫31‬ ‫מדד/סטיית‬ ‫תקן‬ ‫)‪S(1-2M‬‬ ‫‪2   a   a‬‬ ‫מדד/סטיית‬ ‫תקן‬ ‫‪S‬‬ ‫‪2   a   a‬‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫24‬ ‫24‬ ‫)‪3 S(1+0.1M‬‬ ‫4‬ ‫)‪37 S(1-O.9M‬‬ ‫83‬ ‫)‪7 S(1+0.2M‬‬ ‫8‬ ‫)‪S(1-0.8M‬‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫)‪11 S(1+0.3M‬‬ ‫21‬ ‫)‪S(1-0.7M‬‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫)‪15 S(1+0.4M‬‬ ‫61‬ ‫)‪S(1-0.6M‬‬ ‫52‬ ‫62‬ ‫)‪19 S(1+0.5M‬‬ ‫02‬ ‫)‪S(1-0.5M‬‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫)‪23 S(1+0.6M‬‬ ‫42‬ ‫)‪S(1-0.4M‬‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫)‪27 S(1+0.7M‬‬ ‫82‬ ‫)‪S(1-0.3M‬‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫)‪31 S(1+0.8M‬‬ ‫23‬ ‫)‪S(1-0.2M‬‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫)‪35 S(1+0.9M‬‬ ‫63‬ ‫)‪S(1-0.1M‬‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫)‪S(1-M‬‬ ‫34*‬ ‫* מדדים קיצוניים‬ ‫)‪S(1+M‬‬ ‫)‪S(1+2M‬‬ ‫44*‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 14. 14. ‫41‬ ‫המדדים לחישוב התרחישים‬ ‫תרחיש ראשון המדד נוכחי‬ ‫מדד בתוספת %01 , %02 .... %001 מטווח תנודת המדד‬ ‫מדד בניכוי %01 , %02....%001 מטווח תנודת המדד‬ ‫סה"כ 12 מדדים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 15. 15. ‫51‬ ‫מספר התרחישים‬ ‫התרחישים יחושבו עבור מדדים אלו, פעם עבור סטיית התקן‬ ‫בתוספת תנודה ופעם עבור סטיית תקן בניכוי תנודה‬ ‫כלומר מספר התרחישים הכולל 24 = 2 ‪21 X‬‬ ‫בנוסף שני תרחישים קיצוניים עם תנודה כפולה במדד‬ ‫וסטיית תקן כפולה‬ ‫כלומר סה"כ 44 תרחישים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 16. 16. ‫61‬ ‫דוגמא היסטורית‬ ‫הפרמטרים שקבעה הבורסה עבור טווח‬ ‫תנודה של המדד ותנודה בסטיית התקן הינם:‬ ‫טווח תנודה של המדד‬ ‫במדד ת"א 52 -%21‬ ‫בשער הדולר - %8‬ ‫בשער האירו - %8‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 17. 17. ‫71‬ ‫טווח תנודה בסטיית התקן‬ ‫עבור מדדים – הגבוה מבין %4 או חמישית מסטיית התקן‬ ‫השנתית (מעוגלת לאחוז השלם הקרוב)‬ ‫עבור מט"ח – הגבוה מבין %4 או חמישית מסטיית התקן‬ ‫השנתית (מעוגלת לאחוז השלם הקרוב)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 18. 18. ‫חישוב הביטחונות‬ ‫81‬ ‫עבור כל תרחיש:‬ ‫•יחושב ערך בלק ושולס של כל אופציה לפי הפרמטרים‬ ‫של אותו תרחיש‬ ‫•הערך המחושב של כתיבות יהיה שלילי. הערך המחושב‬ ‫של קניות יהיה חיובי‬ ‫•יסוכמו ערכי כל האופציות ( החיוביים והשליליים )‬ ‫•באים התרחיש הינו תרחיש קיצוני של לקחת‬ ‫רק %53 מהמספר שנתקבל‬ ‫•באם נתקבל מספר חיובי לא נדרש ביטחונות‬ ‫•באם נתקבל מספר שלילי זהו שווי הביטחונות‬ ‫הנדרש (בערך מוחלט)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 19. 19. ‫91‬ ‫המשך‬ ‫השוואה בין התרחישים‬ ‫•יושוו כל התרחישים. הביטחונות הנדרשים הינם אילו‬ ‫הנובעים מהתרחיש הגרוע ביותר היינו התרחיש בו המספר‬ ‫השלילי הגבוה ביותר (בערך מוחלט)‬ ‫חישוב שווי השוק‬ ‫•יסוכמו ערכי השוק של כל האופציות (חיובי עבור קניות ,‬ ‫שלילי עבור כתיבות)‬ ‫•באם נתקבל מספר חיובי לא נדרש ביטחונות‬ ‫•באם נתקבל מספר שלילי זהו שווי הביטחונות הנדרש‬ ‫(בערך מוחלט)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 20. 20. ‫02‬ ‫המשך‬ ‫השוואה בין התרחישים לשווי השוק‬ ‫הביטחונות הנדרשים ע"י הבורסה הינם הסכום הגבוה‬ ‫מבין התרחיש הגרוע ביותר ושווי השוק‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 21. 21. ‫12‬ ‫שאלה 1‬ ‫תיק מורכב מכתיבת 01 אופציות רכש בכסף. כתיבת 01 אופציות‬ ‫נוספות עשויה להוריד את הביטחונות הנדרשים אם אופציות‬ ‫אלו הינן:‬ ‫א- אופציות רכש בתוך הכסף.‬ ‫ב- אופציות רכש מחוץ לכסף.‬ ‫ג- אופציות מכר.‬ ‫ד- אף תשובה אינה נכונה.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 22. 22. ‫שאלה 2‬ ‫22‬ ‫כתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪ X‬וקניית כמות כפולה של‬ ‫אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪: Y‬‬ ‫א-‬ ‫ב-‬ ‫ג-‬ ‫ד-‬ ‫לא דורשת ביטחונות כיוון שכמות האופציות שניקנו‬ ‫גדולה מאלו שנכתבו.‬ ‫דורשת ביטחונות רק אם ‪ X‬גדול מ ‪.Y‬‬ ‫דורשת ביטחונות רק אם ‪ Y‬גדול מ ‪.X‬‬ ‫דורשת תמיד ביטחונות.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 23. 23. ‫שאלה 3‬ ‫32‬ ‫תיק מורכב מכתיבת 01 אופציות רכש בכסף. קניית 01 אופציות‬ ‫נוספות תוריד את הביטחונות הנדרשים ל 0 אם אופציות אלו הינן:‬ ‫א- אופציות רכש בתוך הכסף.‬ ‫ב- אופציות רכש מחוץ לכסף.‬ ‫ג- אופציות מכר בתוך הכסף.‬ ‫ד- יותר מתשובה אחת נכונה.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 24. 24. ‫42‬ ‫שאלה 4‬ ‫כתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש ‪ X‬וקניית כמות זהה של‬ ‫אופציות רכש עם מחיר מימוש ‪ Y‬וקניית כמות זהה של אופציות‬ ‫רכש עם מחיר מימוש ‪: Z‬‬ ‫א- לא דורשת ביטחונות כיוון שכמות האופציות שניקנו‬ ‫גדולה מאלו שנכתבו.‬ ‫ב- דורשת ביטחונות כאשר ‪.Y>X>Z‬‬ ‫ג- דורשת ביטחונות כאשר ‪.Y>Z>X‬‬ ‫ד- תשובות ב ו ג נכונות.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 25. 25. ‫52‬ ‫שאלה 5‬ ‫לאסטרטגיית "קופסא" ‪: BOX‬‬ ‫א- לא נדרשים ביטחונות.‬ ‫ב- יש תטא 0.‬ ‫ג- יש גמא 0.‬ ‫ד- כל התשובות נכונות.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 26. 26. ‫רווח מקניית חוזה‬ ‫62‬ ‫רווח מקניית חוזה עתידי כפונקציה של נכס הבסיס‬ ‫במועד המימוש:‬ ‫רווח‬ ‫נכס הבסיס במועד‬ ‫המימוש‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 27. 27. ‫רווח ממכירת חוזה‬ ‫72‬ ‫רווח ממכירת חוזה עתידי כפונקציה של נכס הבסיס‬ ‫במועד המימוש:‬ ‫רווח‬ ‫נכס הבסיס במועד‬ ‫המימוש‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 28. 28. ‫אסטרטגיית קניית בוקס‬ ‫82‬ ‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬ ‫‪S‬‬ ‫014‬ ‫תמורה‬ ‫004‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 29. 29. ‫92‬ ‫אסטרטגית קניית בוקס – סה"כ‬ ‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬ ‫תמורה‬ ‫0001‬ ‫‪S‬‬ ‫014 004‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 30. 30. ‫03‬ ‫קניית מרווח עולה באופציות רכש‬ ‫קניית מרווח עולה באופציות רכש היא: קניית אופציית רכש‬ ‫בעלת מחיר מימוש נמוך ומכירת אופציית רכש בעלת מחיר‬ ‫מימוש גבוה, לאותו מועד פקיעה ועל אותו נכס בסיס‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 31. 31. ‫אסטרטגיות – קניית מרווח עולה‬ ‫13‬ ‫דוגמא:‬ ‫מדד‬ ‫במועד‬ ‫המימוש‬ ‫קניית 0001 = (005)‪ C‬וכתיבת 006 = (015)‪C‬‬ ‫ערך קניית ערך‬ ‫כתיבת‬ ‫(005) ‪C‬‬ ‫(015) ‪C‬‬ ‫ערך תיק‬ ‫פרמיה‬ ‫ששולמה‬ ‫רווח מתיק‬ ‫094‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫004‬ ‫004-‬ ‫005‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫004‬ ‫004-‬ ‫015‬ ‫0001‬ ‫0‬ ‫0001‬ ‫004‬ ‫006‬ ‫025‬ ‫0002‬ ‫0001-‬ ‫0001‬ ‫004‬ ‫006‬ ‫035‬ ‫0003‬ ‫0002-‬ ‫0001‬ ‫004‬ ‫006‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 32. 32. ‫גרף קניית מרווח עולה‬ ‫23‬ ‫ערך רווח מתיק‬ ‫ערך רווח אופציה‬ ‫0001‬ ‫006‬ ‫מדד מעו"ף במועד‬ ‫המימוש‬ ‫015‬ ‫005‬ ‫004-‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 33. 33. ‫33‬ ‫קניית מרווח יורד באופציות מכר‬ ‫קניית מרווח עולה באופציות מכר היא: קניית אופציית מכר‬ ‫בעלת מחיר מימוש גבוה ומכירת אופציית מכר בעלת מחיר‬ ‫מימוש נמוך, לאותו מועד פקיעה ועל אותו נכס בסיס‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬
 34. 34. ‫43‬ ‫אסטרטגית קניית בוקס – סה"כ‬ ‫)004(‪+P(410) , -C(410) , -P(400) , +C‬‬ ‫תמורה‬ ‫0001‬ ‫‪S‬‬ ‫014 004‬ ‫© כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור‬

×