Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dpli pendidikan

2,128 views

Published on

mengenai falsafah dalam pendidikan barat dab malaysia

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dpli pendidikan

 1. 1. Pensyarah: ZALINA BT AHMADzalinasmkkj@yahoo.com ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 1
 2. 2. MENGAPA ANDA MESTIMEMPELAJARI KURSUS INI ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 2
 3. 3. BOLEHKAN ANDA MENJADI PENDIDIK YANG BAIK TANPA MENGIKUTI KURSUS INI? Boleh!!!!! Tetapi……Anda akan mengalami kehilangansuatu paradigma (Shulman ,1986) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 3
 4. 4. A paradigm (pronounced PEHR-uh-daim , from Greekparadeiknyai - to show side by side) is a pattern or an example of something. The word also connotes the ideas of a mental picture and pattern of thought. ….a "series of peaceful interludes punctuated by intellectually violent revolutions", and in thoserevolutions "one conceptual world view is replaced by another". ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) (Kuhn 1962) 4
 5. 5. PARADIGMA?Pendidikan Falsafah Kurikulum PendidikanFalsafah Pengajaran & Pembelajaran Pembangunan Insan Pembangunan Negara ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 5
 6. 6. PENDIDIKAN Proses Matlamat Adakah pendidikan itu merupakan prosesmemindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 6
 7. 7. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 7
 8. 8. Persoalan?1. Apakah yang menjadi arah/ hala tuju pendidikan?2. Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna?3. Sejauhmanakah wujud perbezaan didikan dan latihan?4. Adakah wujud bentuk pengetahuan yang berbeza?5. Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk pelajar yang berbeza?6. Bagaimanakah kandungan dibentuk di dalam kurikulum?7. Bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh dijustifikasikan?8. Sejauhmanakah realiti yang baru perlu dimasukkan di dalam sesebuah kurikulum? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 8
 9. 9. PersoalanMengapakah anda hendakmenjadi guru?Untuk menjadi guru, apakahilmu yang mesti anda kuasai? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 9
 10. 10. Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yangprofesional mestilah menguasai 7 jenispengetahuan: Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia KurikulumKursus ini akan membincangkan 3 jenis pengetahuanyang akhir. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 10
 11. 11. 1. Pengetahuan Pedagogi• Prinsip pengajaran• Strategi pengajaran• Pengurusan bilik darjah• Pengurusan idea ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 11
 12. 12. 2. Pengetahuan Kandungan Subjek • Falsafah subjek • Teori-teori tentang subjek • Struktur ilmu subjek • Kandungan subjek ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 12
 13. 13. 3. Pengetahuan Kurikulum• Konsep & pengertian kurikulum• Teori-teori kurikulum• Model-model kurikulum ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 13
 14. 14. 4. Pengetahuan Konten-Pedagogi• Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran dan pedagogi• Taakulan pedagogi• Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran• Transformasi - Persediaan - Representasi - Pemilihan - Adaptasi• Pengajaran dan pembelajaran• Penilaian• Refleksi ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 14
 15. 15. Pengetahuan Konten-Pedagogi (sambungan) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 15
 16. 16. 5. Pengetahuan Tentang Pelajar• Ciri-ciri psikologi• Latar belakang keluarga• Rakan sebaya• Keadaan komuniti• Prospek kerjaya ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 16
 17. 17. 6. Pengetahuan Konteks Pendidikan di Malaysia• Sejarah sistem pendidikan di Malaysia• Matlamat pendidikan di Malaysia• Struktur pendidikan di Malaysia• Pengaruh perubahan ekonomi terhadap sistem dan corak pendidikan• Pengaruh budaya setempat terhadap sekolah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 17
 18. 18. 7. Pengetahuan Tentang Tujuan Dan Falsafah Pendidikan Malaysia• Tujuan pendidikan• Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): i. Asas pembinaan FPK. ii. Bentuk dan prinsip pendidikan iii. Proses & pelaksanaan pendidikan iv. Kesan ABDULAH (Nota Kuliah) ZAINI akhir pendidikan. 18
 19. 19. KONTEN (Apa pengetahuan yang hendak diajar? I OG PE G MB DA UM EL E PE N-P UL AJA LA IK E JA R NT RA ILMU KU R KO N PROFESIONAL KEGURUAN KONTEKS/ PENILAIAN PEDAGOGI PERSEKITARAN (Bagaimanakah menentukan(Bagaimanakah pengetahuan tujuan pembelajaran tercapai?) hendak disampaikan?) TUJUAN & FALSAFAH ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 19
 20. 20. KONSEP & PENGERTIAN ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 20
 21. 21. Falsafah = PhilosophyPhilosophy = The love of wisdomFalsafah = Mencintai kearifan / KebijaksanaanPendidikan = Education (Educare / Educere)Pendidikan = Didikan vs LatihanKurikulum = Curriculum/ curereKurikulum = Jurusan/ bidang/ fakulti ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 21
 22. 22. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 22
 23. 23. Perbandingan PENDIDIKAN (education) DIDIK LATIH Belajar untuk keterampilan (educere) (educare) Belajar untuk belajar Ke aan ma san hira ijak n Keb Me pin lati mim h Me Ada san r teru had Be ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 23
 24. 24. Konsep Pendidikan1. Instrumentalis: Pendidikan ialah ______ i. cara untuk mencapai matlamat. ii. untuk mencapai sesuatu keperluan. iii. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. iv. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 24
 25. 25. 2. Bukan instrumentalis: Pendidikan ialah _______ i. mempunyai matlamat implisit. ii. menjadi makhluk terdidik. iii. satu kehidupan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 25
 26. 26. Jenis PENDIDIKANPendidikan Formal InformalPerbandingan: Cth: SK, Cth: Adab, tutur SMK, MRSM, kata, akhlak2. Rekabentuk IKM3. Pengajaran4. Pembelajaran Non Formal5. Organisasi Cth: Kursus6. Penilaian masakan, jahitan, ternakan7. pengiktirafan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 26
 27. 27. Formal Informal Non formalReka bentuk Perkembangan ilmu Bina kemahiran Perkembangan & kemahiran, j/m untuk kehidupan, j/ kemahiran, j/m lama m berterusan pendekPengajaran Guru terlatih, Keluarga & Ahli yang pakar pedagogi. masyarakatPembelajaran Seragam, berjadual, - Berjadual teksInstitusi Rasmi: bangunan & Tidak rasmi: rumah, Rasmi & tidak kelas, sekolah, masyarakat rasmi: agensi kerajaan & swasta.Kurikulum Rasmi, kebangsaan, Tidak rasmi Tidak rasmi berstrukturPenilaian Rasmi & kebangsaan - -Pengiktirafan Perjawatan: sijil, - Sijil penyertaan Dip., IjazahOrganisasi Pra sekolah, sk. ren - - & men, IPT ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 27
 28. 28. Definisi PendidikanIdea Klasik GreekUsaha manusia/kerajaan untuk membentukgenerasi mendatang. • Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, taat pemimpin dan cintakan tanah air. • Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 28
 29. 29. 1. Pendidikan ialah latihan. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti.” (Plato: 427 S.M. – 347 S.M.)2. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran.” (Socrates: 470 S.M. – 399 S.M.) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 29
 30. 30. 3. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.” (Aristotle: 384 S.M. – 322 S.M.)4. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat.” (John Dewey: 1933) 30 ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)
 31. 31. 5. Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.” (Stuart Mill)6. Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar, latihan dan indoktrinasi.” (Ducasse) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 31
 32. 32. Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Ta’dib Memelihara/ (Mendidik/ membaiki) membentuk adab & akhlak MAKHLUK Ta’lim (Pengajaran) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 32
 33. 33. • ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”. (Al-Jamali)• ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna.” (khursid Ahmad)• Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 33
 34. 34. • ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”. (Al-Jamali)• ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna.” (khursid Ahmad)• Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 34
 35. 35. Fikirkan Sejenak….. Apakah yang anda faham tentang konsep dan pengertian pendidikan? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 35
 36. 36. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 36
 37. 37. Konsep & Pengertian Falsafah Dan Falsafah PendidikanFalsafah = PhilosophyPhilosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdomFalsafah = Mencintai Kebijaksanaan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 37
 38. 38. Apakah Hakikat Falsafah/ Kebijaksanaan? Aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral,konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 38
 39. 39. Definisi Falsafah1. Falsafah sebagai usaha menyelidik ‘Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentukpengetahuan yang murni bagi mencapaikebijaksanaan. (Socrates)2. Falsafah sebagai usaha mengetahui ‘Falsafah ialah usaha mengetahui segala yangada berhubung dengan manusia dan kehidupannyauntuk mencapai hakikat kebenaran.’ (Plato)3. Falsafah ialah disiplin ‘Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dansebab segala benda.’ (Aristotle) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 39
 40. 40. 1. Falsafah ialah ilmu ‘ Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.’ (al-Farabi)4. Falsafah mempunyai ciri perbincangan ‘Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam.’ (al-Ghazali) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 40
 41. 41. Hubungkait Membina penghayatanFalsafah, 2. Metafizik 3. EpistemologiPendidikan dan 4. AksiologiKurikulum 5. Logik Proses mengembangkan FALSAFAH 2. Kognitif 3. Afektif 4. psikomotor PENDIDIKAN Tidak KURIKULUM Formal Sekolah/institusi Formal Non Kebangsaan Formal i. Kurikulum ideal ii. Kurikulum formal iii. Kurikulum tersembunyi ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 41
 42. 42. FALSAFAH: Cabang, Persoalan Dan PenyelesaianUmum CABANG FALSAFAH Umum PERSOALAN 1. METAFIZIK Apakah alam semesta?LO Realiti / Kewujudan Kehidupan? Kebebasan? GIK J 2. EPISTEMOLOGI a Apakah yang boleh diketahui? DE Teori Pengetahuan w Bagaimana kita mengetahui? a Perihal Mengetahui DU Apakah sumber pengetahuan? p KT Sejauhmanakah ia boleh dipercayai? IF a 3. AKSIOLOGI KT IF n Nilai: Apakah hakikat kebagusan? DU Estetika Apakah yang patut diutamakan? Apakah IN Etika yang patut disukai? Apakah yang patut K menjadi cantik? Apakah rasa yang bagus? GI LO FALSAFAH BARAT Khusus FALSAFAH TIMUR 4. LOGIK ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) FALSAFAH ISLAM 42
 43. 43. Falsafah Umum : PengaruhnyaKepada Falsafah Pendidikan Barat FALSAFAH PENDIDIKAN FALSAFAH UMUM BARAT IDEALISME PERENIALISME REALISME PROGRESIVISME PRAGMATISME ESENSIALISMEEKSISTENSIALISME REKOSNTRUKSIONISME ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 43
 44. 44. FALSAFAH BARAT (Mazhab) Idealisme Realisme Pragmatisme Eksistensialisme Ciri Terawal & Tradisional Awal abad 20 – Pertengahan abad 20 - tradisional US / moden Eropah/ modenFokus  Kebenaran  Kebenaran  Kebenaran  Kebenaran dari  akal, jiwa,  nyata/ dari pengalaman bebas kerohanian maujud pengalaman  Pengalaman bentuk  Dimensi fizikalnya  Persekitaran idea & pengetahuan Kebenaran,  Kewujudan bersifat  Individu berhak keadilan dan di alam dinamik. mempuat pilihan & keindahan  fikiran  Pengalaman bertanggung jawab menerusi selaras dgn individu proses alam nyata. berbeza penaakulanTokoh Plato, Aristotle, Dewey, Kierkegard, Jaspers Descartes, Russel, Darwin, James Kant, Hagel dll Bacon, Lock dll ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 44
 45. 45. Falsafah Pendidikan Barat: Perbandingan AliranT 1. Perenialisme 2. ProgresivismeRA 1. Masyarakat & PendidikanD MI 2. Pengetahuan & Pembelajaran OS D 3. Pengajaran GuruI EO 4. Tujuan & Program NNAL 3. Esensialisme 4. Rekonstruksionisme ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 45
 46. 46. Masyarakat Dan Pendidikan TRADISIONAL MODENSekolah institusi pendidikan formal Rumah institusi pendidikan formalSekolah agen kebudayaan Sekolah memajukan masyarakatPendidikan matlamat masyarakat Pendidikan kembangkan potensiPengetahuan sediakan pelajar Pengalaman demokrasi di sekolahuntuk demokrasi menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar.Pendidikan kembangkan kognitif Pendidikan bersepadu (kognitif,(akademik) moral dan sosial)Nilai bersifat objektif & tetap Nilai bersifat subjektif (pandangan(berasaskan persetujuan) individu) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 46
 47. 47. Pengetahuan Dan Pembelajaran TRADISIONAL MODENTumpuan terhadap pengetahuan Tumpuan terhadap penyelesaiandan maklumat masalah & peranan individuFokus kepada subjek Fokus terhadap pelajarKandungan subjek: Kandungan subjek:ii. Pilihan guru ii. Pilihan guru & pelajariii. Penyusunan berurutan iii. Susunan ikut kefahamaniv.Orentasi perkara lampau iv.Orentasi semasa & hadapanKandungan subjek dibahagi kpd Kandungan subjek secarabeberapa bidang bersepaduRancangan pengajaran disusun Rancangan pengajaran disusunmengikut topik mengikut minat & masalah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 47
 48. 48. Pengajaran Guru TRADISIONAL MODENOrentasi teks & bilik darjah Orentasi pelbagai bahan & masy.Berkumpulan keseluruhan Keseluruhan, kecil & individuJadual tetap & masa seragam Jadual anjal & masa fleksibelPelajar kumpulan ‘homogeneous’ & Pelajar kumpulan ‘heterogeneous’program khas & program berbezaPengajaran berpusatkan guru & Pengajaran berpusatkan pelajar &pelajar pasif pelajar aktifKeseragaman pengalaman bilik Kepelbagaian pengalaman bilikdarjah dan situasi pengajaran darjah dan situasi pengajaran ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 48
 49. 49. Tujuan Dan Program TRADISIONAL MODENFokus kepada sastera & sains Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional)Pengkhususan UmumKurikulum ditentukan Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajarStandard yang tinggi & cemerlang: Standard yang setara & fleksibel:Tumpuan khas kepada mereka Tumpuan khas kepada merekayang cemerlang yang pencapaiannya rendah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 49
 50. 50. CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT1. Dualisme = sekular vs agama2. Segmentasi = Sains vs agama3. Pengkhususan = Sains – agama4. Fleksibel = Perkembangan kognitif5. Dinamik = Penemuan baru ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 50
 51. 51. Falsafah Dalam Islam1.1 MetafizikIntisari yang Maha Esa, Mutlak dan Kekal1.2 Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Ilmu Naqli (Fardu Ain > Wahyu) ii. Ilmu Aqli (Fardu Kifayah > akal)1.3 AksiologiKebagusan mutlak (kamil), ditetapkan oleh Allahs.w.t. dengan ekspresi lahiriah dalam bentukkebagusan relatif (ketakwaan) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 51
 52. 52. Islam itu addin cara hidup Komprehensif Menyeluruh ADDIN Bersepadu Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. (Kamus Dewan) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 52
 53. 53. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan berterusan ke arahperkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. (Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 53
 54. 54. ROH Pendidikan Bersepadu & Berimbang Pendidikan agama Dalam Islam & moral / akhlak Pe sih ka l & sai an g na h nak an nd at na INSAN ke ma sio eda gu n y idi an n, pe pir ik l KAMIL ika ka , ja ria em ntif ka eng ika n m ndid m sma ah en n Pe ge i, na d iJASAD AKAL ra ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 54
 55. 55. Matlamat Pendidikan IslamINSAN YANG SOLEH i. Manusia yang beriman ii. Manusia yang melakukan amal soleh iii. Manusia yang mempunyai akhlak muliaKHALIFAH ALLAH i. Mengatur kehidupan di dunia sesuai dengan iradah dan petunjuk Allah melalui ilmu naqli ii. Mengambil manfaat dari apa yang dikurniakan Allah dalam alam ini melalui ilmu aqli FOKUS: Jasad = Akal = Roh Ilmu + Iman + Amal ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 55
 56. 56. Perbandingan Falsafah Barat & Islam Falsafah Islam Ketuhanan  Allah Maha Falsafah Barat (KHALIQ) berkuasa & mencipta. Tuhan, manusia &  Makhluk adalahalam adalah sama ciptaan yg tunduk & patuh kpd pencipta. Teologi Falsafah Sains Alam Manusia (MAKHLUK) (MAKHLUK)“Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dansains.” Russell (1946) ABDULAH (Nota Kuliah) ZAINI 56
 57. 57. Falsafah Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan ILMU 1. Wahyu Kneller (1971) NAQLI I 2. Pengetahuan EmpirikalSidi Gazalba (1974) L M 3. Pengetahuan U Rasional A 4. Pengetahuan Intuitif Q L 5. Pengetahuan I Aotoritatif ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 57
 58. 58. Kedudukan Falsafah & Pengetahuan Kedudukan Jenis Falsafah Pengetahuan si (Russell) (Kneller) ul a Wahyu ek Sp TEOLOGI FALSAFAH Intuitif an SAINS Empirikal kul Autoritatif Taa ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) Rasional 58
 59. 59. Kesepaduan Dalam Falsafah Pendidikan KebangsaanEKLEKTIK FALSAFAH PEND. ISLAM Intelek, Intelek, Rohani, Jasmani, Jasmani Emosi FPK FALSAFAH FALSAFAH PEND. BARAT Kognitif, PEND. (TRADISIONAL)Afektif, BARAT Psikomotor (MODEN) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 59
 60. 60. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 60
 61. 61. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 61
 62. 62. Falsafah Pendidikan Kebangsaan INTELEK ROHANI N SA NG IN BA ILMU TANGGUNGJAWAB PENGETAHUAN EIM AN IS S D & SUMBANGAN AKHLAK MULIA M ON KEPADA HAR MASYARAKAT JASMANI EMOSI ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 62
 63. 63. FALSAFAH FALSAFAH FPKUMUM BARAT PENDIDIKAN BARAT Perkembangan Menyeluruh Mazhab Manusia Bersepadu Perenialisme Seimbang Idealisme Kognitif Harmoni Mazhab Intelek Progresivisme Realisme Afektif Mazhab Rohani Esensialisme Pragmatisme Psikomotor Mazhab RekonstruksionismeEksistensialisme Emosi AkalAL QURAN FALSAFAH Jasmani & Roh SUNNAH PENDIDIKAN ISLAM INSAN Jasad CEMERLANG ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 63
 64. 64. FPK : CABANG METAFIZIK FALSAFAHKepercayaan Ketuhanan K K E MENYELURUH U B R SEIMBANGEPISTEMOLOGI A HARMONI Intelek Rohani I NPengetahuan & Jasmani K Keterampilan G Emosi U S BERSEPADU L A AKSIOLOGI U A M NNilai (Etika):Keperibadian ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 64
 65. 65. HURAIAN & PENGHAYATAN FPK PROSES MATLAMAT1. Mendidik sbg satu usaha 2. Membentuk insan2. Mendidik secara berterusan cemerlang: berilmu,3. Pengajaran ke arah mahir, berakhlak mengembangkan potensi murid 3. Melahirkan4. Pengajaran berfokus individu warganegara5. Pengajaran dilaksanakan gemilang: berbakti secara bersepadu & kpd keluarga, menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi, Jasmani) masyarakat & negara6. Membangunkan pelajar 4. Mengangkat martabat secara seimbang dan bangsa yang terbilang harmonis7. Berpaksi ketuhanan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 65
 66. 66. Unsur-Unsur Dalam FPK1.Unsur Intelek Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 66
 67. 67. 2. Unsur Rohani Dan Emosi Keyakinan kepada Tuhan kepercayaan beragama kemantapan jiwa penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat berbudi pekerti mulia berbakti dan berkorban Cintakan tanah air ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 67
 68. 68. 2. Unsur Rohani Dan Emosi Keyakinan kepada Tuhan kepercayaan beragama kemantapan jiwa penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat berbudi pekerti mulia berbakti dan berkorban Cintakan tanah air ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 68
 69. 69. Pendidikan BerterusanUNESCO  4 Rukun Pembelajaran: Bermasyarakat Penghayatan Keterampilan PengetahuanBAGAIMANA ?1. Jenis pendidikan: Formal, informal & non formal2. Sistem pendidikan: Peringkat & aliran pengajian3. Liberalisasi pendidikan: Tiada had (masa, umur, gender dll) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 69
 70. 70. Perkembangan Potensi IndividuAPAKAH POTENSI? Fitrah kejadian manusia  misteri & kepelbagaian Mental Bakat Fizikal Akhlak Sahsiah INTELEK JASMANI ROHANI EMOSI MENGAPA BERBEZA? Genetik Persekitaran BOLEH BERUBAH? Persekitaran = interaksi (bimbingan)  tingkat potensi Vygotsky : Teori ZAINI ABDULAHsosial (ZPD) interaksi (Nota Kuliah) 70
 71. 71. Menyeluruh & Bersepadu ROHANI Hubungan manusia dengan pencipta INTELEKJASMANI EMOSI Hubungan manusia dengan makhlukSeimbang & Harmonis ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 71
 72. 72. Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti yang dihasratkan. NegaraINTELEK ROHANIEMOSIJASMANI Masyarakat Keluarga gan ban sum Diri Seimbang & Harmonis ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 72
 73. 73. KESANPENDIDIKAN WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Dimensi Interinksik Instrumental  Percaya & patuh Berupaya memberi kepada Tuhan sumbangan kepada  Berilmu kesejahteraan & kemakmuran  Berketerampilan  keluarga  Berakhlak  masyarakat  Bertanggungjawab  negara  Sejahtera diri ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 73
 74. 74. Sumbangan Falsafah Terhadap Pendidikan• Penjelasan dan ketepatan makna• Penetapan matlamat/ Objektif• Menggerak pemikiran• Pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah• Pemilihan nilai ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 74
 75. 75. Rumusan2. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran.3. Falsafah pendidikan barat perenialisme, progresivisme, esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme.4. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu, meyeluruh dan seimbang merangkumi akal, roh dan jasad.5. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 75
 76. 76. Perbincangan2. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham.3. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat dan Islam yang diaplikasikan dalam FPK?4. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan FPK?5. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 76
 77. 77. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 77
 78. 78. Pengertian kurikulum• Etimologi “ currere” - bahasa Latin - bermaksud “race course” atau laluan/jejak/jurusan “curriculum”- bahasa Inggeris - bermaksud jelmaan Maka, Daud Hamzah (1993) memperluas erti kurikulum kepada “jurusan pengajian” yang diikuti oleh pelajar di sekolah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 78
 79. 79. Kepelbagaian Definisi Kurikulum Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Pelbagai definisi untuk kurikulum: 1. Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. (Smith et al, 1957). 2. Kurikulum merupakan semua pengalaman yang dimiliki pelajar di bawah bimbingan sekolah (Foshay,1969) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 79
 80. 80. 4. Kurikulum ialah suatu perancangan untuk pembelajaran(Taba,1962)5. Kurikulum ialah pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diharapkan, dibentuk melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematik , di bawah naungan sekolah (Tanner & Tanner,1975)6. Kurikulum dianggap sebagai lingkungan luas mod-mod berfikir yang semakin bertambah tentang pengalaman manusia (Beth,1965) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 80
 81. 81. Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah, masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 81
 82. 82. Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapatditafsirkan seperti berikut:1. Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah2. Kurikulum ialah satu set mata pelajaran3. Kurikulum ialah isi kandungan4. Kurikulum ialah program-program pengajian5. Kurikulum ialah suatu set bahan6. Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 82
 83. 83. 7. Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan8. Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian9. Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas tambahan, bimbingan dan hubungan interpersonal10.Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 83
 84. 84. 11. Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah12. Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah13. Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan.• Maka, definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 84
 85. 85. Kurikulum Zais (1996), Kurikulum meliputiDI SEKOLAH segala pembelajaran:(Terancang & tidak dirancang) DI SEKOLAH (Terancang) DI BILIK DARJAH (Terancang)Umum Khusus ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 85
 86. 86. Prinsip KurikulumTerdapat 4 persoalan dasar(prinsip) yang perludijawab dalam usaha membina kurikulum danmerancang pengajaran Tyler(1945):1. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah?2. Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan inidapat dikendalikan dengan berkesan?4. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 86
 87. 87. Kurikulum Formal• Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum)• Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan• Seperti yang terkandung dalam silibus dan buku teks.Kurikulum formal berfokus kepada:• Matlamat (goal)• Objektif• Subject matter• Struktur/susunan pengajaran ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 87
 88. 88. Kurikulum tidak formal• Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum)• Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya• Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru , yang melibatkan perasaan ,sikap, dan tingkah laku ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 88
 89. 89. Kurikulum bukan formal• Dirancang oleh organisasi tertentu dalam sekolah atau di luar sekolah untuk pelajar• Kadang kala mempunyai sistem peperiksaan dan pensijilan• Lazimnya tertumpu kepada golongan tertentu dengan matlamat dan objektif tertentu• Contohnya: kursus kepimpinan pengawas, kursus pustakawan sekolah , bengkel teknik belajar untuk pelajar Tingkatan 5 ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 89
 90. 90. Pengertian & Peranan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia• Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik & kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan.• Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskankan kepada ahli-ahlinya. (KPM) Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 90
 91. 91. Falsafah & Kurikulum• Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan• Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas• Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan• Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi instrumental/sosial dan dimensi intrinsik ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 91
 92. 92. Dimensi Intrinsik Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan alam sekitar dan alam spiritual. Berperanan memperkembangkan individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani Individu yang terhasil : mampu berfikir secara logik dan rasional, membuat keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, berkomunikasi dengan berkesan, berinteraksi dengan sosial dan persekitaran dengan baik, menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan, beriman dan patuh kepada tuhan. Proses pendidikan perlu berterusan dan berkesinambungan dari semasa ke semasa. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 92
 93. 93. Dimensi Instrumental/Sosial• Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat.• Apakah sumbangan individu yang terhasil kepada masyarakat, bangsa dan negara• Sebagai jentera dalam proses menyediakan tenaga kerja yang terlatih• Bagi tujuan pembangunan negara dari sudut sosial, kestabilan politik, perpaduan rakyat, pemeliharaan cara hidup demokrasi dan pencapaian dasar wawasan negara ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 93
 94. 94. kurikulum di sekolah perlu ke arahmenyediakan generasi abad ke-21 yangmempunyai pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu (al-ulum insaniah) keperluan sosial (al-ulum kauniyah) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 94
 95. 95. Apakah implikasi falsafah &kurikulum terhadap pendidikan?  Falsafah memainkan peranan sebagaidasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan (sebab itu FPK diwujudkan). Kurikulum berasaskanfalsafah yang menjadi bahan pengisian pendidikan. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 95
 96. 96. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 96
 97. 97. Imbasan Perkembangan Pendidikan Malaysia Era Pendidikan tidak formal, penerapan Masyarakat budaya, adat, agama dan kedaulatanMelayu Tradisi Pengabaian, pecah & perintah, Era masyarakat majmuk, penghakisan Penjajahan budaya, vernakular. Pendidikan untuk mengekalkan kuasa penjajah. Ambang Pendidikan untuk kesedaran,Kemerdekaan penyatuan dan kemerdekaan. Pasca Pendidikan untuk perpaduan, tenaga Merdeka kerja dan pembangunan. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 97
 98. 98. Pengajaran & Pembelajaran PENDEKATAN (cth: Konstruktivisme) KAEDAH (cth: PBL) STRATEGI (cth: Projek) TEKNIK (Cth: Berkumpulan) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 98
 99. 99. Perkembangan Falsafah Pendidikan Malaysia1. Falsafah Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional Pendidikan tidak formal mengekalkan hirarki status kuo Kemasyarakatan & kekitaan Perjuangan untuk kelangsungan hidup Bakti kepada tanah Cinta tanah air Pengekalan budaya & warisan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 99
 100. 100. 2. Falsafah Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957) Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah Tunduk & kepatuhan – pendidikan sekadar ada. Menekankan prinsip pecah & perintah Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum Dualisme Mengabaikan keharmoniah masyarakat Menyekat pengetahuan tentang negara. Penerapan ideologi penjajah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 100
 101. 101. 3. Falsafah Pendidikan Selepas Kemerdekaan i. 1957 – 1980: Pendidikan untuk pembangunan intelektual dalam memenuhi tuntutan negara:- a. Perpaduan b. Tenaga kerja mahir c. Pembangunan negara ii. 1988 - 2+++: FPK didokumentasikan sebagai teras & tujuhala pendidikan negara untuk pembentukan insan secara bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani) ke arah pembangunan & kemajuan individu, keluarga, masyarakat dan negara  warganegara cemerlang iii. Wawasan 2020  Wawasan Pendidikan  PIPP ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 101
 102. 102. Bagaimanakah rupabentuk pendidikanmasa kini dan masa depan negara? ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 102
 103. 103. Landasan Pembentukan FPK PENYATA RAZAK 1956 & LAP. RAHMAN TALIBORDINAN PELAJARAN 1957 1960 & AKTA PEL. 1961Pembentukan Sis. Pel. Keb. Reformasi struktur: Pendidikan untuk (Persekolahan 9 thn,perpaduan Keseragaman Bahasa, Kurikulum –(Bahasa, kurikulum, kemahiran/ agama &peperiksaan) Persekolahan 6 moral)thn RANG UNDANG-UNDANG LAPORAN JK KABINET PENDIDIKAN 1995 1979Dasar Pendidikan. Penegasan kepada KualitiFalsafah Pend. Negara. & pengurusan pendidikan. Kurikulum : KBSR & Kurikulum corak Malaysia:KBSM Pendidikan bertaraf Persekolahan 11 thn. 103 ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)dunia
 104. 104. AKTA PENDIDIKAN NEGARA ORDINAN PELAJARAN 1957 Dasar Pelajaran Penubuhan AKTA PELAJARAN 1961 satu sistem pelajaran + Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan bahasa Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979). pengantar AKTA PENDIDIKAN 1996i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan.ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan.iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 104
 105. 105. Pelaksanaan Dasar Pendidikan KebangsaanMelalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:• Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantarutama.• Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.• Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupukPerpaduan negara ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 105
 106. 106. Sistem Pendidikan Kebangsaan Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada : a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah c) Pendidikan Menengah d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, a) institusi pendidikan kerajaan b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan c) institusi pendidikan swastahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Malaysia#Sekolah_bestari ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 106
 107. 107. Menteri Kabinet Pelajaran Perancangan KPM Pembinaan JPN Penyebaran PPD SEKOLAH PelaksanaanOrganisasi Dan Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia (KPM) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 107
 108. 108. SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA DIP/ IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI 3 – 5 Thn Kolej/ IPTA/ IPTS STPM/ Matrik SMK & Pusat Matrikulasi 2 thn SPM PENDIDIKAN MENENGAH 2 thn SMK Harian KBSM PMR SMK Asrama Penuh SMK Agama 3 thn SM Pensendirian/swastaPendidikan UPSR PENDIDIKAN RENDAH Khas Sekolah Rendah Kebangsaan 6 thn SRJK Cina SRJK Tamil KBSR SR Persendirian/swasta Pra sekolah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 108
 109. 109. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Menteri Pelajaran TMP II TMP I Ketua Setiausaha (KSU) (PTD) Ketua PengarahTKSU I TKSU II Pelajaran Malaysia Pemb. Pengurusan Unit (KPPM) (PTD) (PTD) Pengurusan Sumber Manusia (PTD) TKPPM TKPPM TKPPM Dasar Pemb. Pemb. Operasi Profesional Pendidikan Pendidikan Keguruan JPN PPD Sekolah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 109
 110. 110. Implikasi FPK Terhadap Tahap persekolahan, Aliran persekolahan Sistem PERSEKOLAHAN Kategori sekolah, Pendidikan Jenis sekolah, K Apa? Siapa? U Siapa? Bagaimana? R Di mana? G U Pendidikan, I SISTEM R latihan, kualiti K PEND U dll U L Bagaimana? U Mengapa? Liputan, Mengapa? M Reka bentuk,Perkembangan, Penilaian, BUDAYA Ilmu, kualiti, berwatak, Pengajaran & SEKOLAH kemasyarakatan dllPembelajaran, ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 110
 111. 111. Perubahan Pendidikan Holistik Selektif Faktor E, R, I, Cmempengaruhi (Environment, Resource, Involvement, Perubahan Communication) ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 111
 112. 112. PERBINCANGAN1. Apakah bentuk anjakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan di Malaysia?2. Apakah peranan Kementerian Pelajaran dan agensi pendidikan lain dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.3. Perubahan pendidikan akan mempengaruhi perubahan guru, kaedah pengajaran & pembelajaran, bahan sumber, teks dan sistem nilai & kepercayaan. Bahaskan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 112
 113. 113. ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 113

×