Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikalawang modelo

25,643 views

Published on

Ikalawang modelo

  1. 1. Ikalawang ModeloAng pag-iral ng Sistema ng Pamilihan sa Pambansang Ekonomiya
  2. 2. Ikalawang Modelo Tuon: Ang pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya Pangunahing Sektor: Sambahayan at Bahay- Kalakal Binubuo ng iba’t ibang aktor Magkaiba ang sambahayan at bahay- kalakal.
  3. 3. Dalawang Uri ng Pamilihan FACTOR MARKETS – Pamilihan ng mga Salik ng Produksyon. – Pamilihan para sa Kapital na Produkto, Lupa, at Paggawa. GOODS/COMMODITY MARKETS – Pamilihan ng mga tapos na produkto.
  4. 4. Bahay-Kalakal at Sambahayan Bahay-Kalakal  Sambahayan – May suplay ng – May demand sa produkto at serbisyo produkto – May kakayahang – Walang kakayahang lumikha ng produkto lumikha ng produkto – Umupa sa Salik ng – May suplay ng salik ng Produksyon produksyon
  5. 5. Konklusyon Kumikita ang isang sektor sa bawat paggastos ng ibang sektor. May dalawang paraan sa pagsukat sa pagkita ng Pambansang Ekonomiya a. Halaga ng Gastusin ng Sambahayan at Bahay- Kalakal. b. Kabuuang kita ng Sambahayan at Bahay- Kalakal.
  6. 6. Ang paglago ng Ekonomiya aynakabatay sa… Pagtaas ng produksyon – Kailangang marami ang magagamit na salik ng produksyon. – Kailangang maitaas ang produktibidad ng mga salik ng produksyon. – Kailangan ng paglago ng Kapital – Kailangang dumami ang job opportunities – Kailangang malinang ang produktibidad ng lupa. – Kailangang mapag-ibayo ng entreprenyur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. = Tataas ang KITA ng Sambahayan at Bahay-Kalakal.

×