Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ap aralin 3 part 1

1,844 views

Published on

  • Be the first to comment

Ap aralin 3 part 1

  1. 1. Ang sektor ng paggawa ay may mga suliraningnakahahadlang sa pagkakaroon ng mga manggagawa ngmaayos na pamumuhay.Maraming mga pilipino ang handang mag hanap buhaysubalit wala namang mahanap na trabaho.Marami namang may trabaho subalit hindi naman lubosna nagagamit ang kanilang kabuuang potensyal o kayanaman o kaya naman ay mababaang kanilangnatatanggap na sahod.Isa sa mga LAYUNIN ng pag-aaral ng ekonomiks ay angpagbibigay ng hanapbuhay sa mga taongnangangailangan nito at ang at pagkakamit ng mataasna bilang ng mga taong may trabaho.
  2. 2. Ang Department of Labor and Employment ( DOLE ) Pangunahingahensya ng pamahalaang nagbabalanagkas at nangangasiwa saibat’ibang patakaran at programang nauukol sa paggawa.LAYUNIN:Nakatuon sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at pagbibigay-proteksyon sa karapatang pantao, paggalang sa dignidad ng tao habangnaghahanapbuhay, at pagsulong sa mataas na bilang ng mga taong mayhanapbuhay.Bumabalangkas ang DOLE ng isang programa na may Apat naestratehiya:1. Supply for Employment Generation : Kabilang sa estratehiyang ito ang programang nakalaan upang matulungan ang mga kabataan, may kapansanan, at mga maralitang pamayanan.Ilan sa mga programang ito ay ang SPECIAL PROGRAM FOREMPLOYMENT OF STUDENTS ( SPES ), TULONG ALALAY SA MGATAONG MAY KAPANSANAN, AT AKSYON NG SAMBAYANAN LABANSA KAHIRAPAN.
  3. 3. 2. Employment Facilitation.- Ang DOLE ay nagkaloob ng tulong upangmapadali ang paghahanapbuhay sa loob at labas ng bansa. ionGamit ang makabagong teknolohiya isinasagawa ng ahensya angpagtatala ng mga bakanteng trabaho at ang mga kasanayan nakailangan dito.Mga programang nakapaloob dito:Labor Market Information System ( LMIS )The Phil-JobNetOverseas Employment Program3. Employment Preservation: Itinataguyod ng DOLE ang kapayapaan saindustriya a pamamagitan ng Edukasyon, mabilis at pantay naresolusyon ng mga pagtatalo ukol sa paggawa, at pagsusulong ngkooperasyon sa pangangasiwa ng paggawa.Halimbawa:Labor Dispute Settlement and Prevention ProgramLabor Education Program.
  4. 4. Aralin 4 WastongPagpapahalaga sa mgaPinagkukunang-Yaman
  5. 5. Group Reporting:Pangkat 1: ANG KONSEPTO NG LIKAS- KAYANG PAGGAMITPangkat 2: PAGKAWASAK NG KALIKASAN AT PAGKAUBOUS NG YAMANG LIKASPangkat 3: KAHALAGAHAN NG PANGANGALAGA SA KALIKASANPanagkat 4: MGA BATAS UKOL SA PANGANGALAGA NG PINAGKUKUNANG-YAMAN

×