Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programul alo

366 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programul alo

 1. 1. AE PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI –ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO) 1. A TREIA CALE: ORDOLIBERALISMUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC 2. DE CE PARTIDULUI ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)? 3. STAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI. 4. OBIECTIVELE PARTIDULUI ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO). 4.1 VIAŢA POLITICĂ 4.2 VIAŢA ECONOMICĂ 1
 2. 2. A TREIA CALE - ORDOLIBERALISMUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC - Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) a regândit felulîn care valorile naţionale de bază pot fi transpuse în soluţii modernepentru problemele ridicate de securitatea globală la începutulsecolului al XXI-lea şi de schimbarea modului de lucru şi de viaţă înRomânia. Iată de ce, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) văpropune o a treia cale, un nou mod de a face şi de a înţelege politica:ORDOLIBERALISMUL german cu elemente sociale detradiţionalism de tip japonez. Poporul german a încercat această cale după cel de-al doilea Război Mondial şi rezultatele le cunoaştem cu toţii: Germania este, astăzi, una dintre ţările cele mai puternice şi mai bogate din lume. În aceeaşi perioadă, poporul japonez a încercat în domeniul politicilor sociale noul model de tip paternalist, îndepărtat în multe privinţe de modelele vest-europene şi de cel american. Japonezii s- au bazat şi continuă să se bazeze pe joncţiunea elementelor tradiţionale de întrajutorare în mediul familial cu intervenţia statului şi antrenarea substanţială a patronatului în soluţionarea problemelor sociale.De ce să nu încercăm şi noi, românii, această alternativă la retoricaliberală sau social democrată tradiţională, la premisele şi poziţiilelor? Numai astfel, Partidul ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO) arecertitudinea că vom găsi împreună o metodă de creştere economică, desporire a încrederii în sine a individului, de dreptate socială într-o erăinformaţională a globalizării. Modelele german şi japonez de politicăsocială sunt, astăzi, recunoscute ca fiind bine integrate în cerinţeleeconomiei de piaţă, iar instrumentele politicii sociale sunt conceputeastfel încât să fie conforme cu principiile de funcţionare eficientă a pieţei.Calificativul “economie socială de piaţă” este motivat de faptul că seurmăreşte ca funcţionarea pieţei să nu fie stânjenită de dezvoltareaprogramelor sociale, fără ca aceasta să însemne limitarea dezvoltăriipoliticilor sociale. Să facem ca acest calificativ, recent obţinut şi de cătreRomânia, să devină, cu adevărat, funcţional! 2
 3. 3. A treia cale nu este o nouă cale între socialism şi capitalism, ci deuna între social democraţie şi liberalism. Societatea modernă funcţioneazăprin alternanţa la putere a social democraţiei cu liberalismul. Ori,niciodată un social democrat nu va putea acţiona ca un liberal şi invers.A treia cale, alta decât social-democraţia şi liberalismul, şi anumeordoliberalismul, este o cale a echilibrului, a pragmatismului. Aceastavine în întâmpinarea nevoilor oamenilor, care au din ce în ce mai multeprobleme. Libertatea a fost interpretată ca fiind un principiu social absolut decătre doctrina liberală. Noi considerăm că libertatea nu înseamnă putereade a face orice, ci puterea de a face tot ceea ce este posibil să se facă într-un stat de drept. Dacă acest stat nu este bun într-un aspect sau altul, eltrebuie modificat, respectându-se regulile jocului democratic. PartidulALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO) consideră că renaşterealiberalismului în varianta germană ordoliberală se poate realiza cusucces în România, în măsura în care principiul libertăţii şi respectuluipentru persoana umană se încadrează într-o ordine morală. Aceastaînseamnă a utiliza libertatea economică nu numai pentru satisfacereamaterială a individului, ci şi pentru binele comun, pentru progresulsolidarităţii şi echităţii proprii întregii societăţi. Ordoliberalismul este conceput ca un mecanism al jocului liber alforţelor pieţei corelat cu ideea de drept natural, la care se adaugă câtevaprincipii creştine, precum şi elementele de politică tradiţională de tippaternalist – japonez. În această perspectivă, statul, printr-o serie degaranţii constituţionale, asigură libertatea producţiei, schimbului şiconsumului, precum şi menţinerea respectului pentru principiile dedrept stabilite (poliţia şi tribunalele). O notă specifică Ordoliberalismului este este dată de ideeaexistenţei în stat, pe lângă puterea legislativă, executivă şijudecătorească, a unei a patra: puterea intelectuală şi ştiinţifică.Instituţionalizată sub forma consiliilor ştiinţifice, această putere are rolulde a sesiza presiunile exercitate de interesele private asupra statului, de ale neutraliza şi supune raţionalităţii interesului general. Optând pentru acest mod de a vedea şi a face politica, partidulnostru consideră că statul îşi justifică existenţa, în primul rând prinfuncţia sa de corectare a exceselor individualismului şi ale pieţii, în sensulcă doar puterea publică poate proteja cetăţenii români de excesele puteriiprivate. Impozitele şi taxele trebuie folosite pentru a proteja cetăţeniicontra bolilor, bătrâneţii, şomajului! Iată de ce ALO propunereformarea structurilor tradiţionale de asigurări sociale şi stabilirea unuisistem puternic de protecţie pentru grupuri care nu se pot proteja singure. 3
 4. 4. În ceea ce priveşte raporturile statului cu economia, PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE consideră că statul trebuie săintervină pe piaţă doar într-o manieră conjuncturală, pe trei direcţii: a) menţinerea concurenţei prin politici antimonopoliste; b) susţinerea categoriilor sociale dezavantajate; c) operarea de corecturi pentru a evita disfuncţionalităţile în evoluţia pieţei; Economia de piaţă este o condiţie necesară, dar nu suficientăpentru o societate liberă, justă şi ordonată! Trebuie să depăşim politica trecutului dreapta versus stânga,liberali versus social-democraţi, afaceri versus muncă, dezvoltare versusmediu, proguvernare versus antiguvernare, pentru a putea crea un centrudinamic în epoca globalizării! Trebuie să gândim politica internă înperspectiva ei internaţională, cu consecinţele sale internaţionale! Numaiastfel vom fi participanţi la transformările omenirii şi membrii activi aiacestui proces al globalizării. Construirea şi întreţinerea unei societăţi libere este ca untaburet cu 3 picioare: un picior este guvernarea democratică; aldoilea picior este economia socială de piaţă; al treilea picior estesocietatea civilă (asociaţiile civice, instituţiile religioase, eforturilevoluntare, ONG-urile şi actele individuale făcute de cetăţeni). Toateacestea împreună ţes pânza vieţii democratice! În noile ţări libere, cum este şi România, societatea civilă este lafel de importantă ca şi alegerile şi economia de piaţă liberă. Încontext, doctrina noastră consideră că societatea civilă este valoareademocratică fundamentală ce trebuie să pătrundă în viaţa cotidiană acetăţenilor români! 4
 5. 5. 2. DE CE PARTIDUL ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO)? Pentru că valorile fundamentale pe care se clădeşte programulpolitic al Partidului ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO) au rădăciniadânci în veacurile de istorie românească şi, astăzi, ele aparţin tuturorcetăţenilor Europei Unite: democraţie, libertate şi bunăstare socială,echitate si justiţie socială, solidaritate şi demnitate umană, egalitateaşanselor, garantarea drepturilor omului, respectul faţă de proprietate. Pentru că doctrina noastră vă propune o politică fermă,inteligentă, pragmatică, demnă, neaservită nici unui grup financiarsau de interese şi care să ţină seama permanent de schimbările ceintervin în evoluţia rapidă a societăţii româneşti şi în viaţainternaţională! Este necesară o nouă abordare a politicii, privită nu ca modalitatede câştig, ci ca sursă de responsabilitate, liber asumată, în scopulmaterializării ideilor, valorilor şi principiilor tradiţionale româneşti şiintegrării Euro-atlantice. Să punem degetul pe rană şi să analizăm câteva din problemelesociale grave cu care se confruntă societatea românească. Să aducemla cunoştinţa cetăţenilor României soluţiile pe care Partidul nostru le-aidentificat pentru redresarea social-economică a ţării. Competenţa membrilor echipei nostre rezultă din cunoaştereaprofundă a realităţilor româneşti, în diagnosticarea greşelilor şi asucceselor înregistrate în cei 23 de ani de guvernare democratică, dar şia experienţei acumulate înainte de Decembrie 1989. Partidul ALIANTA LEGE ŞI ORDINE (ALO) vă propune sădepăşim împreună mitul românesc al Meşterului Manole: să nu maijertfim generaţii întregi de români, doar de dragul de a experimentaschimbarea. Să continuăm ceea ce a început bine şi să încercăm săîndreptăm erorile fără să plătim costuri sociale usturătoare. Oare nusuntem în stare să gândim pozitiv, fără patimă şi să avem o dată pentrutotdeauna încredere în forţele noastre?Principiile de bază pe care se fundamentează programul nostru politicsunt:1. Partidul nostru este adeptul supremaţiei legii şi prin doctrina pe care o propunem vom fundamenta, o dată pentru totdeauna, “a b c”- ul statului de drept. Un stat de drept nu poate să existe, ca dealtfel însăşi democraţia, fără principiul separaţiei puterilor în stat. Noi insistăm asupra respectului proprietăţii prin respectul condiţiei sociale a cetăţeanului. Partidul nostru va face în aşa fel încât principiul “nimeni nu este mai presus de lege” să fie respectat de către toţi cetăţenii României şi mai cu seamă de către instituţiile 5
 6. 6. abilitate să vegheze la aplicarea şi respectarea legii. Prezumţia de nevinovăţie – vârful de lance al supremaţiei legii - va fi respectată, în principal, de cei investiţi cu autoritate de stat.2. Partidul nostru doreşte instaurarea unui climat de ordine şi siguranţă pentru toţi cetăţenii;3. Partidul nostru va lupta pentru asigurarea unei protecţii sociale care se va manifesta prin acces la învăţământ, sănătate, locuinţe sociale pentru tineri, fără însă a neglija generaţia părinţilor şi bunicilor noştri;4. Mediul de afaceri românesc trebuie să devină mai atractiv prin reducerea considerabilă a birocraţiei, a corupţiei şi mai ales prin stabilitatea legislaţiei financiar-economice. Vom propune doar acele legi necesare, simple şi clare prin conţinutul lor.5. Faţă de minorităţile naţionale din România noi avem o unică unitate de măsură, cea cu care îi apreciează şi pe majoritari, pentru că toţi cetăţenii României trebuie să fie egali în drepturi şi obligaţii. Tuturor, doctrina noastră le va cere un singur lucru: loialitate faţă de statul român şi faţă de instituţiile sale fundamentale. Partidul nostru doreşte reforma reală a administraţiei, astfelîncât cetăţeanul să nu mai simtă acea puternică şi invizibilă barieră întreel şi instituţiile sau funcţionarii statului, context în care vom aduce îndiscuţia societăţii civile legea responsabilităţii ministeriale. 3. STAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI Ca urmare a tranziţiei înspre civilizaţie, lumea de astăzi seconfruntă cu probleme grave generate de reconstrucţia sistemuluimondial de putere şi de securitate, ca urmare a globalizării şi aschimbărilor geostrategice provocate de dispariţia sistemului comunistîn Europa. Recent, un prestigios institut de cercetări anunţa că o treimedintre români trăiesc în sărăcie extremă. Alte 40 de procente din populaţiaţării trăieşte într-o stare de sărăcie relativă. Atunci cine trăieşte bine înRomânia ? Dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti implică solidaritateşi cere evitarea comportamentului egoist. De aceea, Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) vă cere ca, împreună, să operăm o serie demodificări în modul de gândire ale societăţii româneşti în ansamblul ei,sub semnul spiritului constructiv in configurarea viitorului. 6
 7. 7. Trebuie să recunoaştem că societatea românească azi nu mai eteidentică cu cea din 1989. Este adevărat că s-au făcut progrese, dar amăsurat cineva costurile sociale uriaşe plătite de poporul român în cei 23de ani de democraţie? Evident că nimeni NU a făcut acest lucru. În politica externă şi la capitolul imagine publică internaţională,România a făcut paşi importanţi, în special în rolul de membru cu drepturidepline în structurile Alianţei Nord-atlantice şi în structurile UniuniiEuropene. Dar, în acelaşi timp, putem vorbi despre crize fără precedent peplan intern: lipsa unei protecţii sociale reale pentru o mare parte asocietăţii româneşti este agravată de criza din domeniul medical. Nici îndomeniul învăţământului lucrurile nu stau mai bine, abandonul şcolar şidificultăţile financiare ale unităţilor de învăţământ fiind numai douădintre cele mai acute aspecte. Iar dacă ne referim la ţăranii din sateleromâneşti, aceste probleme sunt foarte grave. Astăzi, se încearcă acreditarea ideii potrivit căreia “pentru ane fi mai bine în viitor, trebuie să ne fie cât mai rău în prezent”. Practic,unităţile de producţie au fost lichidate sau vândute la preţuri derizorii.Pentru a facilita jaful din economie, se pare că nici un organism de stat nuare drept de control asupra modului în care se efectuează privatizareaîntreprinderilor de stat, iar funcţionarilor li se asigură prin lege imunitatepentru ilegalităţile comise. Ce face Curtea de Conturi a României ? Un prim-ministru al României a afirmat la un moment dat că“nici de furat nu a mai rămas mare lucru”. Articulate pe o diversitate deprograme şi ideologii, toate guvernările post-decembriste prezintă unelement comun, firul roşu constituindu-l interesele de grup şi nu interesulnaţional. S-au creat, astfel, multe feude şi fiefuri politice în carereprezentanţii puterii au practicat şi practică în continuare jaful, vânzarea,lichidarea fără o strategie coerentă, spre disperarea unui popor adus înpragul sărăciei. Datele statistice referitoare la nivelul de trai al românilordemonstrează – dacă mai era nevoie – realitatea socială prezentată de noişi binecunoscută de dumneavoastră. Noţiuni ca “democraţie”, “stat de drept”, “separaţia puterilor”,“supremaţia legii”, ca să nu mai vorbim despre „prezumţia denevinovăţie” au ajuns să fie golite de conţinut. În context, lideriiPartidului ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) se întreabă dacă aexistat o voinţă reală pentru redresarea ţării sau guvernanţii au avut – şicontinuă să aibă – numai dorinţa acerbă de a se menţine la putere cu oricepreţ ? 7
 8. 8.  Politica consecventă de distrugere a industriei româneşticoncretizată într-un management cu tentă antinaţională şi în programeinternaţionale neadecvate au avut drept rezultantă colapsul industriei –ramuri, subramuri şi grupuri de întreprinderi au fost sau sunt într-unavansat proces de lichidare. „Lichidarea găurilor negre” a avut dreptefect prăbuşirea producţiei industriale. Consecinţa s-a doveditfalimentară: creşterea blocajului din economie, reducerea drastică aveniturilor la buget, intrarea statului în incapacitate de plată şi lipsa desusţinere a învăţământului, sănătăţii şi armatei, a cercetării, artei şiculturii. Preţurile de consum - pe fondul scăderii producţiei interne,concomitent cu creşterea importurilor – înregistrează o creşterealarmantă. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt la energia electrică, gazenaturale şi combustibili, iar majoritatea populaţiei are dificultăţi mari cuplata “întreţinerii” locuinţei. Aceste majorări de preţuri şi tarife au intratîn realitatea cotidiană prin reglementări şi procedee antisociale, cum arfi falsa supraveghere a preţurilor şi tarifelor la monopolurile naturale şialte entităţi monopoliste (energie, gaze naturale, apă potabilă). Laprăbuşirea puterii de cumpărare a populaţiei un rol hotărâtor l-au avut, pelângă creşterile de preţuri şi insuficienţa veniturilor, majorările deimpozite şi taxe, în special a celor suportate de către cetăţeni. (majorareaimpozitului pe clădiri şi terenuri, actualizarea taxelor de timbru, notariale,şcolarizare, contribuţii de sănătate etc.) Puterea de cumpărare a salariului a scăzut drastic. Pentru pensionari,această deteriorare este şi mai dramatică: în medie, puterea de cumpărarea vârstei a treia este mai redusă decât a salariaţilor cu încă 30%. Politica socială s-a derulat într-un climat economic ostil. Au fostînregistrate evoluţii nefavorabile în economie care au restricţionatalocarea de resurse pentru politica socială, în condiţiile în care volumulde protecţie socială a populaţiei a crescut deosebit de mult sub influenţaunor factori obiectivi şi subiectivi. În legătură cu aceasta, specialiştii Partidului ALIANŢA LEGEŞI ORDINE (ALO) fac următoarele precizări: Criza economică, de care economia românească era deja marcată şipână în 1989, s-a accentuat enorm; Efortul investiţional a scăzut permanent; Evoluţiile în plan social n-au fost concordante cu cele din domeniuleconomic. Astfel, în timp ce rezultatele din economie au fost în scăderepermanentă, în plan social fie s-au promovat unele măsuri socialepopuliste, fie, din cauza presiunilor nevoilor sociale nesatisfăcute, arezultat o scădere mai lentă a cheltuielilor sociale; 8
 9. 9.  Creşterea inflaţiei şi a şomajului a apărut ca o consecinţă a procesulde restructurare din economie, alăturat lipsei de preocupare pentruinvestiţii şi liberalizării principalelor pârghii economice (preţuri la bunurişi servicii, dobânda, eliminarea subvenţiilor, trecerea la convertibilitatealimitată a monedei naţionale, etc.), Creşterea gradului de fiscalitate a salariilor a fost soluţia la care s-aapelat în scopul susţinerii unor măsuri absolut necesare de protecţiesocială (ajutor de şomaj, compensare-indexare), în condiţiile scăderiiresurselor la nivel naţional. Problema şomajului a afectat generaţia de 40-50 de ani şi nu în ultimulrând tineretul. Modificările au fost de amploare, ridicând numeroaseprobleme politicii sociale, atât din perspectiva ocupării, a pieţei muncii,cât şi din aceea a protecţiei sociale – asigurarea în caz de şomaj. Dinproblema ocupării derivă o multitudine de alte tensiuni sociale înlegătură cu locuinţele, formarea şi disoluţia familiilor, fenomenulinfracţional. Toate cele de mai sus relevă faptul că, în ultima perioadă,măsurile din domeniul social au fost luate sub imperiul necesităţii, pe de oparte, din cauza resurselor în scădere – consecinţă a disfuncţionalităţilorgrave din economie - şi, pe de altă parte, ca urmare a presiunii nevoilorsociale crescânde. Tranziţia la economia de piaţă şi criza de autoritate a instituţiilorstatului din fostele ţări comuniste au favorizat diversificarea şiproliferarea crimei organizate şi, ca efect, crearea unei economiisubterane paralele care subminează puterea statului şi care zdruncinăîncrederea populaţiei în activitatea organelor judiciare. Grupurile deinfractori infiltrati structuri de tip mafiot, din ce în ce mai organizate, auprosperat continuu prin activităţi de contrabandă, evaziune fiscală, plasarede monedă falsă etc. Fenomenul criminalităţii dispune de o uriaşă forţă de a se infiltra şi dea corupe sistemele politice şi juridice, ajungând foarte rapid la stadiul de ainfluenţa actul de decizie în materie economică, politică şi socială. Elexploatează cu măiestrie fisurile şi contradicţiile existente la un momentdat în societate, compromite binele social şi dezvoltarea armonioasă aeconomiei anumitor ţări. Astăzi, România parcurge o perioadă în care înrăutăţirea condiţiilor deviaţă ale oamenilor a avut drept efect erodarea din interior a organismuluisocial şi subminarea autorităţii statului şi a instituţiilor sale. Asistămla o amplificare a atentatelor la siguranţa cetăţeanului, a bunurilorpersonale, fenomene tot mai grave de violenţă, trafic de droguri, de carnevie, etc. În acest moment, în România sunt creaţi factorii socio-economicişi criminogeni care stimulează crima organizată din interior pentru 9
 10. 10. racordarea rapidă la procesul de globalizare şi internaţionalizare aorganizaţiilor criminale, începând cu Triadele chinezeşti şi Jacuzajaponeză, până la structurile clasice ale Mafiei de acum bine cunoscute,din SUA şi Sicilia, dar şi cele din Rusia, Cecenia, Ucraina şi altele. După adoptarea Constituţiei din decembrie 1991 şi prin modificărileaduse în anul 2003 Legii Fundamentale, sistemul judiciar a suferitmodificări de esenţă. Prin promulgarea legii de organizare si funcţionare aputerii judecătoreşti, prin adaptarea codurilor de procedură penală şicivilă la noile relaţii sociale şi economice, cu accent pe competenţamaterială şi teritorială a instanţelor de judecată, prin reconsiderareadreptului la apărare, al administrării probelor-modul concret de realizarea actului jurisdicţional lasă de dorit, şi în mod special la capitolulprezumţiei de nevinovăţie din cauza lipsei de experienţă şiprofesionalism, a relei credinţe, a abuzului de putere şi nu în ultimul rânda corupţiei care a pătruns şi în acest segment important al puterilorstatului. Inflaţia legislativă - generată de desele modificări ale actelor normativeşi de numărul mare de Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului - corupţia sinesiguranţa cetăţeanului au ajuns fenomene sociale. Există sărăcie şipoluare a mediului, iar mecanismele economiei de piaţă nu funcţioneazăîncă la parametrii acceptaţi - europeni. Dezindustrializare, dezurbanizare, destrămarea structuriloragriculturii de tip industrial, scăderea drastică a puterii decumpărare a populaţiei, scăderea calităţii vieţii şi a volumuluiprestaţiilor serviciilor publice de sănătate şi educaţie, scădereanatalităţii şi a speranţei de viaţă, lipsa perspectivelor pentru tineri,slăbirea solidarităţii sociale şi naţionale! Acestea sunt cuvintele – cheieale celor 23 ani de guvernări democratice succesive care au avut carezultate concrete reducerea PIB la 80% faţă de cel din 1989, iar aputerii de cumpărare la 70% faţă de aceeaşi perioadă. Cât de mare estediscrepanţa dintre promisiunile făcute în campaniile electorale şi realitate! Dar aceasta este politica şi tocmai de aceea, Partidul ALIANŢALEGE ŞI ORDINE (ALO) vă propune o altfel de abordare, pragmatică,ordoliberală, o soluţie politică şi socială care se fundamentează petranspunerea în practică a prevederilor constituţionale, pe respectareaConstituţiei de către toţi funcţionarii statului! 10
 11. 11. 4. OBIECTIVELE PARTIDULUI ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) Valorile fundamentale pe care se clădeşte programul politic alPartidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) nu sunt noi: ele aurădăcini adânci în veacurile de istorie românească şi, astăzi, ele aparţintuturor cetăţenilor Uniunii Europene: democraţie, libertate şi bunăstaresocială, echitate si justiţie socială, solidaritate şi demnitate umană,egalitatea şanselor, garantarea drepturilor omului, respectul faţă deproprietate. Opuse valorilor fundamentale sunt problemele sociale:dezindustrializarea, dezurbanizarea, scăderea drastică a puterii decumpărare a populaţiei, scăderea calităţii vieţii şi a volumului prestaţiilorserviciilor publice de sănătate şi educaţie, scăderea natalităţii şi asperanţei de viaţă, slăbirea solidarităţii sociale şi naţionale! Este extrem de grav faptul ca unul din doi cetăţeni români trăieştesub pragul sărăciei. În doctrina noastră, propunem un ansamblu depolitici ce au ca fundament strategii sectoriale ce vizează: sistemulasigurărilor sociale, asistenţa socială, educaţia, sănătatea, veniturile,locuinţele, fiscalitatea, susţinerea grupurilor sociale cu un risc ridicat desărăcire. Bunăstarea colectivă reprezintă valoarea fundamentală centrală careva călăuzi întreaga activitate a partidului nostru! Suntem o naţiunedemnă! În consecinţă, pentru a fi competitivi pe plan internaţional,trebuie să ne bazăm pe propriile resurse umane. Iată de ce considerăm căproductivitatea optimă este cel mai bine realizată numai dacă românii augarantată o bunăstare reală! Statul de drept cu respectarea strictă a separării puterilor în stat şia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor esteobiectivul fundamental al platformei noastre program Partidul nostru nu acceptă ca în România, stat naţional, unitar şiindependent, în cadrul instituţiilor de stat, în administraţia centrală şilocală să se utilizeze o altă limbă decât limba română, limba oficială înstatul român! Supremaţia legii cu vârful său de lance – prezumţia de nevinovăţie –este obiectivul strategic al Partidului ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE(ALO)! Controlul social al puterii politice prin stabilirea unor raporturiflexibile, între cetăţeni, societatea civilă şi instituţiile statului! Partidulnostru va fi liantul şi garantul acestuia! 11
 12. 12.  Echipa noastră nu va ocoli soluţiile radicale, dar va pune în balanţă,pe de o parte, beneficiile, iar pe de altă parte costurile sociale, pentru cănoi vrem ca toţi cetăţenii români să trăiască civilizat într-un stat de drept. Noi suntem adepţii pluripartitismului pentru realizarea unui echilibrureal al forţelor democratice pe întreg eşichierul politic românesc, avânddrept fundament interesul naţional! Valoarea centrală a doctrinei noastre rezidă în principii stricte pentrutoţi, nu favoruri pentru cine ţipă mai tare! Dezvoltarea societăţii româneşti implică solidaritate şi cere evitareacomportamentului egoist. De aceea, Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) vă cere ca, împreună, să operăm o serie de modificăriîn modul de gândire al societăţii româneşti în ansamblul ei. În acest sens,proiectul nostru politic militează pentru elaborarea unui Cod alDemnităţii şi Onoarei! Lupta cu birocraţia, cu indiferenţa, cu carierismul şi cu tentaţiaabuzului de putere este o obligaţie morală şi o sarcină permanentă pe carene-o asumăm. Numirea în funcţii publice pe criterii arbitrare, clientelare,nu au ce căuta în acţiunile şi ideologia partidului nostru! Competenţa şiasumarea răspunderii trebuie să învingă!În acest context, doctrina noastră îşi propune îndeplinirea următoarelorobiective: Respectarea supremaţiei legii ! vrem să se fundamenteze, respectulproprietăţii prin respectul condiţiei sociale a cetăţeanului!Consolidarea ordinii de drept şi întărirea autorităţii statului! Acestea suntsingurele căi ce garantează cetăţenilor o viaţă în siguranţă. Întărirea capacităţii instituţionale de respectare şi compatibilizare alegislaţiei româneşti cu cea comunitară! Ţelul partidului nostru estede a realiza funcţionarea de facto a economiei şi societăţii româneşti, prinmecanismele specifice economiei de piaţă în concordanţă cu cele aleUniunii Europene şi convenite în cadrul angajamentelor internaţionale! Legi clare, stabile şi instituţii eficiente! Modul în care este asiguratăsiguranţa cetăţeanului, este administrat actul de justiţie şi este înfăptuitădreptatea influenţează prestigiul instituţiilor democratice şi, în ultimăinstanţă, însăşi esenţa unei societăţi moderne. Sistemul democratic dinRomânia trebuie apărat prin legi clare şi instituţii eficiente împotrivaconduitelor anarhice si distructive ale celor care confundă libertatea cudreptul de a încălca legea. Consolidarea ordinii de drept şi întărirea autorităţii statului! Numaiprin aplicarea fermă a legilor şi prin funcţionarea eficientă a instituţiilordemocratice va fi posibil un climat de siguranţă pentru viaţa cetăţenilor,va fi asigurată ordinea publică şi respectată autoritatea legitimă a statului 12
 13. 13. român. Iată de ce, noi milităm consecvent pentru consolidarea ordinii dedrept si întărirea autorităţii statului, singurele căi care vor putea limitafenomenul infracţional şi vor garanta cetăţenilor proprietatea şi celelaltedrepturi si libertăţi fundamentale . Respectarea legii responsabilităţii ministeriale! Echipa noastră nuva accepta în rândurile membrilor de partid indivizi asupra cărora esteîncepută urmărirea penală şi va condamna ferm pe toţi aceia asupra căroraplanează suspiciuni în legătură cu modul în care şi-au exercitat mandatulîncredinţat de către cetăţenii români! Reforma reală a administraţiei ! Partidul nostru va acţiona cufermitate pentru realizarea acesteia, astfel încât cetăţeanul sã nu mai simtăacea puternică şi invizibilă barieră între el şi instituţiile sau funcţionariistatului. Instituţii publice în slujba cetăţeanului! Este cuvântul de ordine alprogramului politic al Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)!Acesta va monitoriza activitatea Guvernului şi activitatea de restructurarea serviciului public, a autorităţii executive şi a celei administrative astfelîncât principiul “nimeni nu este mai presus de lege” să devină o realitate.Este important ca oamenii să ştie în permanenţă care sunt consecinţeleeconomice şi sociale ale actelor de guvernare. Aşa se construieşteîncrederea reciprocă între guvernanţi şi cetăţeni, condiţie a funcţionăriinormale a oricărei societăţi democratice! Bunăstarea fiecăruia dintre noi este bunăstarea României! PartidulALIANŢA LEGE ŞI ORDINE vă propune să reconsiderăm împreunăvaloarea muncii în dezvoltarea societăţii. Împotriva sărăciei nu se luptă cudiscursuri politicianiste, ci cu măsuri practice, cu eforturi şi muncăinteligentă! Iată de ce, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)va milita pentru creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare apopulaţiei! NU birocraţiei! Stabilitatea cadrului legislativ şi, în special, alegislaţiei financiar-economice! Specialiştii Partidului ALIANŢALEGE ŞI ORDINE (ALO) ştiu să transforme mediul de afaceriromânesc prin asigurarea stabilităţii sociale, prin promulgarea de legisimple şi clare. Respectând legea, oamenii de afaceri vor fi respectaţi decătre propriii angajaţi şi de către reprezentanţii legii! Climat social favorabil afacerilor! Numai în acest mod vor puteacreşte investiţiile în economia românească - atât cele interne cât si celestrăine – şi se va dezvolta clasa de mijloc. Partidul nostru va monitoriza modul în care instituţiile abilitate alestatului vor realiza controlul deficitului bugetar prin dimensionareacheltuielilor publice in raport cu sursa de venituri si de finanţare 13
 14. 14. neinflaţionistă. Vom monitoriza modul în care aceste instituţii vorconsolida reforma sistemului descentralizat de impozite, vor eficientizaoperaţiunea de colectare a impozitelor şi vor utiliza veniturile obţinute dinprivatizare pentru modernizare si dezvoltare economico-socială pe criteriide eficienţă. În această direcţie, vom sprijini reorganizarea şidescentralizarea sistemului de instituţii autorizate să perceapă şi săcontabilizeze impozitele şi taxele, fiind adepţi ai autonomiei locale. Politică fiscală echitabilă! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) nu va tolera instituţiilor abilitate promovarea unei politici deimpozitare şi redistribuire a veniturilor fără o analiză prealabilă acosturilor sociale! Trebuie să punem în balanţă, pe de o parte, costurilepe care le implică buna funcţionare a societăţii româneşti la toatepalierele vieţii economice şi sociale şi, pe de altă parte, veniturilenecesare a fi colectate pentru a îndeplini – gradual – obiectivele propuse.Este nevoie, deci, de stabilirea unui nivel optim al fiscalităţii! Politici salariale optim dimensionate! Suntem adepţii promovăriiprincipiului corelării nivelului de salarizare cu contribuţia adusă ladezvoltarea societăţii de fiecare categorie socio-profesională în parte! Un NU hotărât economiei subterane! Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) NU va tolera evaziunea fiscală! Vom cere organelorabilitate ale statului să îşi facă cu stricteţe datoria, fără manifestări deservilism politic sau clientelar! Vom milita pentru sprijinirea creşterii competitivităţii si accesuluiproduselor româneşti pe pieţele externe şi pentru respectareaangajamentelor asumate, pe plan internaţional! Vom acţiona utilizând toate pârghiile legale, pentru recâştigareapieţelor tradiţionale - Asia, America de Sud şi Africa –. Solidaritate socială şi echitatea prin politică socială ! Politici socialeşi instrumente orientate către sprijinirea celor săraci! Este extrem de gravfaptul că unul din doi cetăţeni trăieşte sub pragul sărăciei. Iată de ce,Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) vă propune unansamblu de politici care au ca fundament strategii sectoriale ce vizează:sistemul asigurărilor sociale, asistenţa socială, educaţia, sănătatea,veniturile, locuinţele, fiscalitatea, susţinerea grupurilor sociale cu un riscridicat de sărăcire. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)promovează o politică activă de combatere a sărăciei care să aibă ca axcentral relansarea economiei, demararea unui proces de dezvoltaredurabilă, în condiţii de profit şi generatoare de locuri de muncă. Protecţie socială reală care să se manifeste prin acces la învăţământ,sănătate, locuinţe sociale pentru tineri, fără a neglija generaţia părinţilor şibunicilor noştri! 14
 15. 15. Sprijin social pentru categoriile sociale defavorizate prin redistribuireaveniturilor societăţii, prin intermediul mecanismelor statului şi aleorganizaţiilor neguvernamentale. Protecţia sau securitatea socială a acelorsegmente ale populaţiei, care, dintr-un motiv sau altul, sunt în dificultatereprezintă motivaţia strategiei economice pe care noi o propunemdumneavoastră şi nu un simplu adaos al acesteia. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale vârstnicilor, a căror unicăsursă de existenţă este pensia, prin promovarea unor măsuri complexe deprotecţie a acestei categorii sociale!Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va elabora programesociale care să rezolve nu numai problemele financiare ale pensionarilor,ci şi pe cele care vizează reintegrarea socială şi redarea demnităţii acestuisegment de populaţie. Sistem de finanţare normativă a serviciilor sociale şi stabilirea unuinivel regional de subzistenţă! Creşterea veniturilor şi a puterii decumpărare a cetăţenilor români şi diminuarea cotelor de impozitare pentrupersoanele cu salarii mici si medii ! Noi locuri de muncă şi o societate aegalităţii şanselor pentru toţi ! Împreună vom găsi soluţii la problemele cucare se confrunta tineretul pe piaţa forţei de muncă şi în ceea ce priveşteaccesul la locuinţe. Sănătate pentru toţi românii ! Stoparea declinului demografic !Partidul nostru susţine accesul egal al populaţiei la serviciile medicale,organizarea sistemului public naţional de sănătate cu servicii de calitatecorespunzătoare pentru întreaga populaţie. Capital autohton puternic bazat pe monedă naţională puternică !vom sprijini şi încuraja capitalul autohton, prin aplicarea unui programconcret de investiţii, pentru întărirea monedei naţionale şi reducereainflaţiei. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) vrea să dezvoltedemocraţia prin perfecţionarea sistemului instituţional şi prindiversificarea modalităţilor de participare a cetăţenilor la viaţa publică. Diminuarea discrepanţelor între regiunile istorice româneşti şi acelor existente între sate şi oraşe prin dezvoltarea şi diversificareapotenţialului economic şi social al ţării! Acesta este obiectivul global petermen lung al Partidului ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)! Modernizarea structurilor de proprietate cu accent pe caracteruldinamic al proprietăţii private, pe rolul acesteia în impulsionareaeconomiei sociale de piaţă ! Partidul ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE(ALO) vrea ca societatea românească să acorde o grijă deosebităfinalizării procesului de reconstituire a dreptului de proprietate şiorganizării de ferme agricole moderne prospere, precum şi privatizării întoate domeniile economiei. 15
 16. 16.  Sat românesc modern – Românie modernă! Partidul ALIANŢALEGE ŞI ORDINE (ALO) vrea să dezvolte zonele rurale. România nupoate rezista concurenţei la nivel european şi global dacă nu-şi păstreazăşi nu-şi reconstruieşte din temelii agricultura şi, pe această bază, dacă nuregenerează viaţa economică şi socială din satele româneşti. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va sprijini inovăriletehnologice, crearea societăţii informaţionale şi IT. Să creăm împreunănoi activităţi industriale şi de servicii în domenii de vârf, precuminformatica, Internetul, telecomunicaţiile, comerţul electronic, producţiade programe specializate pentru tehnica de calcul! Munca eficientă, inteligentă şi bine plătită este cea mai bunăprotecţie socială! Ocuparea forţei de muncă şi crearea de noi locuri demuncă, utilizarea cât mai eficientă a resurselor de muncă este o condiţie adezvoltării economice şi stimulent al protecţiei sociale. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va elabora măsuri de ordinlegislativ şi administrativ pentru stimularea muncii eficiente şi inteligente,spre crearea de noi locuri de muncă decent plătite. Loialitate faţă de statul român şi faţă de instituţiile salefundamentale! Este ceea ce Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) pretinde de la toţi cetăţenii României, indiferent de naţionalitate,sex sau religie. Faţă de aceştia, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) are o singură unitate de măsură, indiferent dacă sunt majoritarisau minoritari, pentru că toţi cetăţenii României sunt egali în drepturi şiobligaţii! Justiţia - imperativ al demnităţii umane! Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) crede în valoarea intrinsecă a justiţiei şi vaacţiona ferm pentru asigurarea independenţei acesteia, pentru respectareade către reprezentanţii instituţiilor fundamentale ale statului a principiuluiseparaţiei puterilor în stat, a principiului supremaţiei legii cu vârful său delance – prezumţia de nevinovăţie. Numai astfel vom reuşi consolidareastatului de drept! Statul coeziunii sociale este un stat al demnităţii şi al onoarei!Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va susţine reformajustiţiei in sensul garantării independenţei şi inamovibilităţii magistraţilorfaţă de influenţele politice. Reforma trebuie să se concretizeze încreşterea importanţei finalităţii actului de justiţie! Magistraţii trebuie să fie modele de corectitudine şiincoruptibilitate! Pentru exercitarea corectă a actului juridic un factoresenţial este autoritatea morală a celor chemaţi să facă dreptate. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va lupta pentru îmbunătăţireaCodului Deontologic al profesiei de magistrat, pentru prevenirea şi 16
 17. 17. eradicarea corupţiei din rândurile magistraţilor, flagel care afecteazăprofund societatea românească.Ţara are nevoie de un cadru modern de exercitare a puteriijudecătoreşti! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) varespecta principiul independenţei actului de justiţie şi va supravegheamodul în care justiţia înţelege să slujească dreptatea şi interesul naţional! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona ferm îndirecţia respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor!Programul politic al Partidul ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE (ALO)are drept element constitutiv principiul conform căruia relaţia dintrecetăţean şi forţa de ordine publică trebuie să se bazeze pe respect reciprocşi pe încredere. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor se poateobţine prin întărirea răspunderii autorităţilor publice locale în problemelede ordine publică şi în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii. Chiar şiatunci când încalcă legea, nu trebuie să se aducă atingere demnităţiicetăţeanului prin comportamente şi tratamente degradante! NU corupţiei, într-o manieră depolitizată! Specialiştii PartiduluiALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) ştiu să întărească mecanismulimunitar al organismului social, prin legi clare si instituţii puternice şi nuprin campanii propagandistice inutile. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va acţiona pentru elaborarea unor mecanisme riguroase,durabile de diminuare şi eliminare a corupţiei, în toate formele demanifestare a acesteia. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)va acţiona cu hotărâre pentru reducerea stării de insecuritate resimţite decătre cetăţenii României, consecinţă a escaladării fără precedent afenomenelor de corupţie şi criminalitate organizată, precum şi a altorfenomene negative generate de economia de piaţă şi de regimul de liberătrecere a frontierei. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) vaacţiona la cele mai înalte cote de exigenţă în favoarea prevenirii şiasanării corupţiei! Corupţia este un flagel care afectează funcţionarea democratică astatului şi a instituţiilor sale şi loveşte, în cele din urmă, în populaţie, înomul cinstit! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va sprijiniorice acţiune a instituţiilor statului, a societăţii civile cu care trebuie săcooperăm, pentru a porni un adevărat război împotriva corupţiei la oricenivel s-ar afla în organismul politic, economic şi social. Fenomenele de corupţie, dimensiunea şi formele lor de manifestare auimpus necesitatea înfiinţării Direcţia Naţională Anticorupţie pe ostructură coercitivă, specializată. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) consideră Parchetul Naţional Anticorupţie ca vârful delance într-o bătălie ce exprimă un interes naţional. Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) consideră că Direcţia Naţională Anticorupţietrebuie să se ocupe cu precădere de profilaxia, identificarea şi 17
 18. 18. sancţionarea marii corupţii, în special a crimei organizate, precum şi alegăturilor externe dintre criminalitatea transfrontalieră şi corupţiainternă, dar şi prin respectarea „prezumţiei de nevinovăţie”, prezumţiecare in ultimii ani s-a confundat cu „prezumţia de vinovăţie”. NU infracţionalităţii transfrontaliere ! Partidul ALIANTA LEGESI ORDINE (ALO) va acţiona pentru sporirea eficienţei luptei împotrivacorupţiei, a crimei organizate şi a infracţiunilor economico-financiare.Securizarea deplină a frontierelor de Est şi de Nord va da o dimensiuneeuropeană preocupării noastre pentru siguranţa cetăţeanului şi vacontribui la prevenirea infracţionalităţii transfrontaliere. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) consideră căprincipala activitate a Poliţiei Române trebuie să fie aceeea de creştere agradului de siguranţă a cetăţeanului şi a ordinii publice, de respectarestrictă a legilor, manifestând intoleranţă faţă de fenomenele antisociale.Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) consideră cu fermitatecă nimeni nu este mai presus de lege şi, în consecinţă, nu va permitetolerarea nici unei fapte antisociale şi niciodată nu va accepta încălcareaprincipiului „prezumţiei de nevinovăţie”. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va acţiona pentru sporirea rolului Poliţiei în primulrând prin profesionalism şi prin promptitudine, dar şi prin spirit de ordineşi corectitudine! Front comun al tuturor împotriva faptelor antisociale! PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va încuraja populaţia să facăfront comun împotriva fenomenelor antisociale, pentru ridicarea graduluide solidaritate cetăţenească împotriva fenomenelor negative. Poliţiaîmpreună cu cetăţenii trebuie să acţioneze unitar în vederea eradicăriifenomenelor antisociale. Este nevoie de profesionalism, de dăruire şidevoţiune faţă de cetăţean şi faţă de interesul naţional. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona neabătut pentruridicarea gradului de responsabilitate şi de implicare a cetăţeanului, deînţelegere a necesităţii şi urgenţei unei acţiuni de autoapărare a societăţiicivile împotriva infractorilor. O colectivitate solidară, unită şi combativăva duce la prevenirea şi diminuarea fenomenului infracţional. Îndeplinirea fermă a angajamentelor pe care ni le-am asumat înmomentul istoric al acceptării noastre ca membrii în Alianţa Nord-atlantică! Pentru Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) acestaspect reprezintă o prioritate strategică a politicii externe şi de securitate aRomâniei, bazată pe aspiraţia naturală şi legitimă a poporului nostru de aface parte din comunitatea Alianţa nord-atlantică a statelor careîmpărtăşesc aceleaşi valori şi principii ale libertăţii şi democraţiei. Politica de securitate şi apărare! Obiective strategice clare şi resurseadecvate acestora! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va 18
 19. 19. acţiona ferm pentru restructurarea armatei! Partidul ALIANTA LEGESI ORDINE (ALO) va acţiona cu hotărâre pentru consolidareacredibilităţii capacităţii de apărare a armatei române astfel încât aceastasă garanteze securitatea militară a ţării. Armată modernă, de profesionişti,eficientă, cu o rapidă forţă de intervenţie şi mişcare, de dimensiunireduse, dar bine organizată, înzestrată şi instruită adecvat, reprezintăpentru mine un obiectiv fundamental, pentru care nu vom precupeţi niciun efort. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acorda un rolimportant serviciilor de informaţii, cooperării dintre ele, atât pe planintern cât şi extern, prin colaborarea acestora cu structurile Euro-atlanticeprin prisma interesului naţional. Răspândirea valorilor umaniste ale culturii şi afirmarea conduitelordeschise înspre dialog, înţelegere si colaborare între oameni si civilizaţii.Cooperarea economică, ştiinţifică, culturală dintre state trebuie săcontribuie la diminuarea decalajelor sociale. În acest sens, PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acorda o atenţie specialărelaţiilor României cu Rusia şi cu China. Dialog şi colaborare între statele lumii, în beneficiul păcii şiprogresului umanităţii, pentru rezolvarea diferendelor prin tratative,pentru eradicarea violenţei din relaţiile internaţionale . 4.1 VIAŢA POLITICĂ Cine este partidul politic care poate face faţă acestei misiuni? Analizând scena politică şi persoanele pe care partidele politice vorsă le înscrie în cursa prezidenţială, nu putem să nu reiterăm faptul căsuntem într-o criză care îşi are originile în criza clasei politice româneşti.Partidele politice s-au discreditat prin prestaţia lor. Populaţia Românieiconsideră că situaţia ei grea este rezultatul prestaţiei acestor partidepolitice. Scandalurile generate de clasa politică ţin cu regularitate primapagină a ziarelor. În aceste condiţii, Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) cere cetăţenilor români să nu mai crediteze aceleaşipartide şi pe reprezentanţii lor, indiferent de ce nume poartă aceştia,fiind bine ştiut că aceiaşi lideri politici, în aceleaşi situaţii, vor faceaceleaşi greşeli. Partidul nostru are soluţia: ordoliberalismultradiţional românesc, un program independent de grupurile de interesefinanciare sau oculte şi care poate gândi şi acţiona în sensul dorit dedumneavoastră şi, deci, poate să aducă un real beneficiu ţării. Vompropune o reformă a vieţii politice care să consolideze democraţia, să 19
 20. 20. mărească responsabilitatea şi transparenţa instituţiilor politice faţă decetăţean. Ca Preşedinte, voi iniţia un dialog cu liderii de opinie, cusocietatea civilă, cu toate forţele politice, pentru a asana dezbatereapolitică de atacuri la persoană şi polemici sterile.POLITICA INTERNĂ Păstrarea independenţei şi suveranităţii statului naţional unitarromân, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor camembri ai Uniunii Europene şi a fenomenului globalizării! Esteobiectivul fundamental al programului politic al Partidului ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO)! Elaborarea actelor normative cu participarea societăţii civile!Trebuie să depăşim soluţiilor tradiţionale de elaborare a actelor normativeexclusiv de către organele abilitate constituţional să facă acest lucru.Partidul ALIANŢA LEGE SI ORDINE (ALO) este adeptul unei noimetodologii de elaborare a actelor normative cu participarea societăţiicivile! Arta guvernării este arta negocierii şi armonizării intereselorcetăţenilor. Democraţia însăşi se bazează pe încrederea în oameni, pemaxima receptivitate faţă de interesele lor. Ţările membre din UniuneaEuropeană au încetat să mai elaboreze acte normative fără consultareaprealabilă a societăţii civile! În Anglia există Cartea verde şi Cartea albă,supuse dezbaterii celor interesaţi, şi apoi "bill"-ul aprobat de Cabinet. InFranţa s-au dezvoltat modalităţi de concertare la aceeaşi masă a tuturorfactorilor implicaţi. În elaborarea actelor normative interne avem nevoiede un număr cât mai mare de specialişti, reprezentanţi ai diferitelordomenii ale societăţii româneşti: structuri guvernamentale, partide,sindicate, asociaţii profesionale, societate civilă, cercetători din instituteleacademice şi universitare. Iată de ce, Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) vine în faţa dumneavoastră şi vă propune să dămactelor normative formă legală şi conţinut legitim, prin participareasocietăţii civile, alături de guvernanţi, la elaborarea lor! Ţara are nevoie de un cadru modern de exercitare a puteriijudecătoreşti! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) vaacţiona în sensul respectării principiul independenţei actului de justiţie şiva monitoriza permanent modul în care justiţia înţelege să slujeascădreptatea şi interesul naţional, să răspundă de retroacţiunea - de ordinlegislativ - rezultată din practica luptei împotriva criminalităţii şi dinpractica judiciară, să implementeze aquis-ul comunitar şi să dezvolterelaţiile externe. Să redăm împreună demnitatea şi onoarea carierei de magistrat!Cariera de magistrat- judecător sau procuror - implică o mareresponsabilitate, cu condiţia să poată fi realizată în mod corespunzător 20
 21. 21. acestei responsabilităţi. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)va sprijini această categorie socio-profesională care are menirea de amenţine echilibrul şi pacea socială. Concomitent, pentru stopareafenomenelor de devianţă socială, Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va acţiona în direcţia utilizării mijloacelor educaţieicivice şi ale democraţiei participative, pentru dezvoltarea conlucrării cufactorii administraţiei, cu agenţii economici, cu reprezentanţii autorităţilorlocale, cu comunităţile de cetăţeni, cu societatea civilă. Magistraţii trebuie să fie modele de corectitudine şiincoruptibilitate! Pentru exercitarea corectă a actului juridic un factoresenţial este autoritatea morală a celor chemaţi să facă dreptate. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentru îmbunătăţireaCodului Deontologic al profesiei de magistrat, pentru prevenirea şieradicarea corupţiei din rândurile magistraţilor, flagel care afecteazăprofund societatea românească. Din perspectivă ordoliberală, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) va acţiona către susţinerea unui stat cu “geometrie variabilă”,intervenţionist în perioade de recesiune, pentru a susţine politici decreştere economică, şi minimalist în perioadele de expansiune, cândsarcina sa este de a echilibra bugetele şi de a resorbi deficitele dinperioadele de recesiune. Democraţie participativă! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) va acţiona pentru asigurarea unui cadru democratic legal şiinstituţional care să permită cetăţenilor participarea la structurareadeciziilor privitoare la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentru instaurareademocraţiei participative, mergând până la recurgerea la referendum înplan local. Dezvoltare în plan regional! Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va acţiona pentru extinderea competenţelor statuluicare, prin politici specifice: organizare administrativ-teritorială,descentralizare şi aplicare a principiului subsidiarităţii – va acţiona înfavoarea dezvoltării în plan regional. Cooperare transfrontalieră pentru protecţia mediului! PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va considera o datorie de onoarefaţă de ţară armonizarea acţiunilor statului cu o serie de alte state şi deorganisme regionale şi internaţionale în probleme de mediu, care implicăo tot mai largă cooperare transfrontalieră. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţionaconsecvent pentru creşterea gradului de conlucrare între majoritate şiminorităţi, pentru a genera acea armonie necesară bunei convieţuiri şi 21
 22. 22. afirmării componentei identitare şi a tradiţiilor locale în proiectele dedezvoltare.Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentrudezvoltarea societăţii româneşti cu toată diversitatea sa etnică, culturală şireligioasă. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) esteadversarul declarat al oricăror tentative, vizibile sau deghizate, de ascoate una sau alta dintre zonele României din ansamblul unităţii statului!Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) nu crede în soluţiiindividuale la problemele generale ale României, în construirea de oazede prosperitate într-un deşert de sărăcie! În acest sens, PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va aplica în România politicaUniunii Europene de egalizare a nivelelor de dezvoltare ale statelormembre ale Uniunii Europene. Democraţie şi crearea unei economii funcţionale de piaţă! Ne obligăla aceasta nu doar nevoia creşterii capacităţii administrative a statuluiromân, ci şi cu calitatea noastră de membri ai N.A.T.O. şi ai UniuniiEuropene. Totul depinde de noi! Să transformăm voinţa naţiuniiromâne în fapte! Democraţia nu există în afara politicii! Atunci când aspiraţiilepopulare nu se regăsesc sistematic in preocupările politicului, democraţiadevine pentru cetăţeni ceva abstract. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va promova o reformă a vieţii politice, care săconsolideze democraţia, să mărească transparenţa şi responsabilitateainstituţiilor politice faţă de cetăţean. Legi noi pentru partide şi pentru finanţarea campaniilor electorale!Aceste legi vor contribui la apropierea partidelor de problemelecetăţenilor, la creşterea transparenţei vieţii politice şi la prevenireacorupţiei. Să realizăm împreună o modificare a mentalităţii clasei politice!Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în direcţiainiţierii unor dialoguri cu liderii de opinie, cu societatea civilă, cu toateforţele politice, pentru a asana dezbaterea politică de atacuri la persoanăşi de polemici joase.POLITICA EXTERNĂ Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va promova opolitică externă pragmatică şi eficace şi va contribui direct şi decisiv laîmplinirea proiectelor noastre de politică externă. Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) va susţine o politică externă corespunzătoareunei ţări europene, cu interese îndreptate către întreaga lume. 22
 23. 23. După dizolvarea Pactului de la Varşovia, Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) consideră că România, ca ţară membră aNATO şi a U.E. îşi doreşte stabilitate pe continentul european şi în lume,şi contribuie la eforturile internaţionale contra terorismului, flagelulsecolului XXI. Specialiştii Partidului ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO)consideră că globalizarea se va realiza prin intermediul unor mari blocurigeopolitice, fapt ce va ridica noi tipuri de probleme legate de felul în caresunt organizate aceste blocuri, de gradul lor de coerenţă internă, deintegrare şi democratizare. Cert este însă un aspect şi anume acela căfenomenul globalizării aduce cu sine atât aspecte pozitive, dar şi efectenegative, atât pentru România cât şi pentru celelalte ţări care s-au înscrisde curând pe traiectoria statelor democratice. Globalizarea reprezintăpentru România o şansă pentru recuperarea unor vechi decalaje dedezvoltare şi posibilitatea alinierii la valorile moderne ale progresului şicivilizaţiei, concomitent cu şansa afirmării propriei sale identităţi. Încontext, locul şi rolul României pe plan mondial va fi stabilit pe de oparte de modul în care noi înşine vom şti să ne adaptăm cadrulinstituţional la cerinţele pieţei mondiale cu scopul de a corectadiscrepanţele de dezvoltare. Pe de altă parte, însă, importanţa Românieica actor pe scena geopolitică şi economică a lumii va fi influenţată şi demodul în care organismele politice internaţionale vor şti să introducăcorective funcţionării pieţei interne care se va racorda la cea mondială. Politică externă axată pe promovarea interesului naţional! PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în direcţia promovăriiunei politici externe capabile să răspundă prin pragmatism intensificărilorproceselor de mondializare, globalizare şi integrare, crizelor regionale sauinternaţionale, precum şi acţiunilor unor grupuri etnice sau religioase caretind spre autonomie sau recurg la manifestări centrifuge şi care pot puneîn pericol stabilitatea si integritatea statelor. Integrarea demnă a României în comunitatea internaţională! Esteţelul suprem al politicii externe pe care Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) o propune. Apărarea independenţei, suveranităţii siintegrităţii teritoriale este strâns legată de locul pe care România îl are, camembru cu drepturi depline, al structurilor de securitate în cadrulobiectivului prioritar al politicii externe. Partidul ALIANŢA LEGE ŞIORDINE (ALO) va contribui la intensificarea dialogului politic, social,economic – În cadru bilateral şi multilateral – cu partenerii din UniuneaEuropeană şi Alianţa Nord-atlantică. Suntem datori României în ceea ce priveşte imaginea ei inlume! De prea mult timp şi de prea multe ori, indiferenţa şi ignoranţa augenerat percepţii eronate asupra realităţii româneşti. 23
 24. 24. Merităm altceva, pe măsura aspiraţiilor noastre sincere, acapacităţilor noastre, a culturii noastre, a istoriei noastre. Modelul ordoliberal – un model viabil de reducere a decalajeloreconomice! În noul context internaţional, Uniunea Europeană estechemată să-şi asume responsabilităţi în calitate de actor global, să semanifeste cu mai multă vizibilitate, coerenţă şi eficienţă, să contribuie lacrearea unui sistem multipolar fondat pe principiile dreptului internaţionalşi la edificarea unei noi arhitecturi economice mondiale care săcontracareze efectele negative ale globalizării. Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentru implementarea cât mairapidă şi cu costuri sociale cât mai reduse a modelului ordoliberal! Noi vom fi cei care vor construi viitoarea Europă! Vom fi cetăţeniiei, egali în drepturi şi obligaţii, purtători ai suveranităţii unui poporeuropean care se va naşte prin unirea în diversitate a naţiunilor europeneşi care va recunoaşte şi va apăra valorile pozitive ale Europei: democraţie,libertate, demnitate, solidaritate şi justiţie socială, umanism şi toleranţă,dialog şi cooperare între indivizi, comunităţi şi naţiuni. Reuşita reformelor economice şi a schimbărilor sociale şi politice auo importanţă majoră în stabilirea poziţiei geostrategice pe care România ova dobândi în sistemul mondial. Pentru a deveni compatibili cu spaţiulUniunii Europene şi competitivi pe o piaţă cu exigenţe înalte, Româniatrebuie să dea substanţă proceselor de reformă economică şiadministrativă! Avem nevoie de o concurenţă liberă, dar în condiţii loiale,independente de factorul politic şi avem nevoie de o competiţie pentru oproductivitate mai mare, prin muncă susţinută, performantă, prin maimultă inovaţie, prin produse mai bune şi de calitate! Avem nevoie de opregătire bună, de şcoli bune, de universităţi bune, de instituţii decercetare bune, de o infrastructură bună şi de telecomunicaţii la fel debune. Şansa noastră istorică pentru a reduce decalajele care ne despart deţările dezvoltate este de a ne alinia la cerinţele noii societăţiinformaţionale, bazată pe cunoaştere şi pe creaţie intelectuală! Împreună,să redăm noţiunii de reformă sensul originar, legat de speranţeleoamenilor într-o înnoire în bine a societăţii, într-o viaţă mai bună! Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în sensulreînnodării raporturilor politice, economice şi culturale ale României cupartenerii deveniţi tradiţionali în perioada postbelică, acesta reprezentândun proces de natură să consolideze poziţia politică a ţării noastre pe planinternaţional. Instituţia Preşedintelui va practica deschiderea faţă de toatenaţiunile lumii, cu care doreşte să întreţină şi să dezvolte relaţii deprietenie în folosul reciproc al ţărilor. 24
 25. 25.  NU clientelismului politic! Pentru a contribui atât la îmbunătăţireasituaţiei sociale şi economice interne, cât şi la construirea unei imaginifavorabile României în lume, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE(ALO) va acţiona pentru alcătuirea, instrumentarea şi realizareaprincipiilor şi a obiectivelor strategice de politică externă pe baze noi,neaservite clientelar sau politic.ROMÂNIA ŞI CELELALTE STATE Tactul si pragmatismul vor caracteriza participarea noastră activă latoate formele de colaborare care antrenează statele din Europa de sud-est!Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona permanentîn direcţia menţinerii rolului de furnizor de securitate pentru România!Împreună cu dumneavoastră, vreau sa menţinem pentru România rolul deţară furnizoare, şi nu consumatoare de securitate. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) consideră ţărilevecine ca fiind prietenii constanţi şi siguri ai ţării noastre! PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în sensul amplificăriirelaţiilor bilaterale cu ţările învecinate. Căutarea si identificareatemeiurilor comune ale convieţuirii paşnice constituie garanţia realizăriiintereselor fiecărei părţi, iar realizarea obiectivelor, pe care ni le-amasumat în cadrul structurilor Euro-atlantice, constituie premise ale acestuidemers. Interesele noastre nu se pot realiza fără a lua în considerare cadrulpolitic, economic, social şi cultural sub-regional şi regional. Promovândvalorile adevăratei prietenii – loialitatea şi sinceritatea – PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va contribui, prin propriulexemplu, la sporirea încrederii reciproce. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentru cadialogul bilateral cu românii din Republica Moldova să fie constructiv,onest şi nepărtinitor. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) vainsista pentru respectarea tuturor înţelegerilor internaţionale ce au casubiect Republica Moldova. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va promovacaracterul special al relaţiilor cu Republica Moldova, insistând pentrudezvoltarea lor continua în plan economic, politic şi cultural. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va promova opolitică care să nu prejudicieze, în nici un fel, păstrarea integrităţiiteritoriale şi a independenţei Republicii Moldova. În relaţiile cuRepublica Moldova, vom acţiona consecvent principiului dezvoltării unorraporturi speciale, privilegiate, pe baza unei strategii pragmatice elaborate 25
 26. 26. în comun si care să conducă la integrarea economică şi culturală aRomâniei cu Republica Moldova într-o Europă unită.ROMÂNIA ŞI ROMÂNII DE PRETUTINDENI Românii din străinătate au nevoie să ştie şi să simtă că România nui-a uitat! Cu sprijinul lor, vom consolida prestigiul şi bunăstareaRomâniei! 10 milioane de români trăiesc dincolo de frontierele tării, înUcraina şi Ungaria, la sud de Dunăre, precum şi în alte părţi ale lumii.Unii dintre aceştia au suferit, de-a lungul timpului, procese dedeznaţionalizare forţată, alţii au fost asimilaţi treptat de popoarele cu careaceştia coexista, dar cei mai mulţi dintre ei nu şi-au uitat limba, cultura şitradiţiile şi se simt legaţi de patrie. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) consideră o datorie de onoare misiunea de a milita caromânii de pretutindeni sa fie conştienţi de originea lor comună şi decauza unităţii naţionale a românilor. Doctrina noastră va promova o politică activă de conservare şiapărare a identităţii culturale, sociale, economice şi politice, care sărăspundă loialităţii comunităţilor româneşti din străinătate faţă de proprianaţiune, care să ofere acestora certitudinea că ţara-mamă nu i-a uitat şi căare nevoie de ei in măsura în care pot contribui la prosperitatea şiprestigiul României. va acţiona pentru ca toţi românii de peste graniţă să se bucure de toatedrepturile şi libertăţile universale ale omului. În măsura în care, într-o ţarăsau alta ei sunt supuşi discriminărilor şi persecuţiilor, România va acţionape toate căile pentru ca prevederile documentelor universale şi europenereferitoare la drepturile omului, în special cele referitoare la drepturilepersoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, să fie respectate întocmai. Politica externă a României trebuie să ofere tuturor cetăţenilor eiprilejul de a fi prezenţi, activi, fermi în sprijinirea eforturilor de afirmarepe plan intern şi internaţional. În Europa va fi loc pentru toţi românii şiîmpreună trebuie să ne regăsim acolo!INTERESUL ROMĂNIEI ÎN FAŢA GLOBALIZĂRII România în acord cu noile tendinţe ce se afirma pe plan mondial!România intra în competiţia istorică pentru dezvoltare având un potenţialdeosebit al capitalului uman, cultural şi ştiinţific. Globalizarea - fenomen legic şi obiectiv! Partidul ALIANTA LEGESI ORDINE (ALO) va acţiona împotriva grefelor instituţionale efectuatepe realităţi economice, sociale, politice şi culturale diferite. Dezvoltareaeconomică nu se naşte din aplicarea brutală a liberului schimb, încă de la 26
 27. 27. începutul procesului de transformare structurală a unei economiirezultatele obţinute de România post-decembristă stau mărturie afirmaţieimele iar liberalizarea bruscă a comerţului exterior şi a preţurilor, înabsenţa legilor şi a instituţiilor de reglementare a concurenţei a avutefecte devastatoare asupra economiei naţionale. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în direcţiaresponsabilizării atât a societaţii româneşti, cât şi a societăţiiinternaţionale în legătură cu modul de abordare a problemelor dezvoltăriiglobale: realitatea impune nevoia de a recunoaşte dreptul statului de ainterveni în economie, ca parte a soluţiei la problemele dezvoltării şiglobalizării, ca şi urgenţa constituirii unui cadru instituţional la nivelglobal pentru a reglementa funcţionarea pieţelor mondiale şi a corectadiscrepanţele de dezvoltare induse de acestea, lucru care ar fi în favoareacelor mai slab dezvoltaţi. Economie globalizată -o societate civilă la nivel global. Aceastăsocietate civilă cere cu fermitate un proiect politic global care săstructureze instituţii şi reguli ale globalizării, să impună respectarea lor şisă limiteze efectele negative ale procesului asupra societăţii ca şi asupramediului natural. România este atât subiect, cât şi actor al schimbărilorinduse de globalizare. Integrarea sa în proces se face prin intermediul adouă mecanisme instituţionale diferite Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona pentru amobiliza instituţiile statului, partidele şi societatea civilă, în sensul uneiacţiuni ferme de folosire a oportunităţilor oferite de procesul deglobalizare în scopul accelerării dezvoltării şi modernizării economiei şisocietăţii româneşti.Cuvintele de ordine vor fi: restructurare, modernizareşi retehnologizare prin crearea unor domenii de excelenţă, cum ar fiindustria de soft. O societate globală este o societate informaţională! Investiţia îneducaţie este cea mai productivă pentru viitorul României. PartidulALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona consecvent înfavoarea creării unor sisteme publice naţionale de educaţie performante,unor structuri instituţionale capabile să asigure racordarea României lasocietatea informaţională mondială. Să concepem şi să conducem procesele de globalizare şi de integrareastfel încât ele să respecte diversitatea identităţilor şi culturilor, şi înacelaşi timp să răspundă nevoilor şi aşteptărilor comune cetăţeniloracestei planete! Prin integrare şi globalizare, umanitatea poate accede lavalorile acestui model social unic în istoria sa, adoptându-l ca bază aprocesului de micşorare a gravelor decalaje de dezvoltare cu care neconfruntăm acum. 27
 28. 28. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona ferm pentruconstruirea viitorului României în acord cu exigentele lumii de mâine! 4.2 VIAŢA ECONOMICĂSTAREA ECONOMIEI Politici economice bune, rezultate slabe ale economiei! În 23 de anide guvernări democratice, ne-am obişnuit cu declaraţiile aleşilor noştricare încearcă, în mod repetat, să ne convingă de eşecul economic generalprin explicaţii stângace despre „greşeli punctuale”. Ne-am obişnuit săgândim că politicile economice promovate au fost bune şi că doaranumite măsuri au fost greşite. Este timpul să nu ne mai amăgim! Este timpul să recunoaştem căpoliticile economice au avut slăbiciuni de fond, care au împiedicattransformările dorite. A venit timpul să recunoaştem aceste slăbiciuni şisă evidenţiem cauzele adevărate care determină insuccesul economic alRomâniei. Inconsecvenţă pe calea reformelor şi alternarea reformelor cu anti– reformele! Nici un guvern post – decembrist nu a fost consecvent pecalea reformelor. În faţa protestelor sociale vehemente, guvernele nu auavut curajul să ducă lucrurile la bun sfârşit. Reformele au fost incompleteşi au alternat cu anti-reformele, obţinându-se fie o creştere economicănesănătoasă, fie o recesiune profundă. Guvernanţii nu au crezut suficient în economia de piaţă!Intervenţiile nepotrivite ale statului au avut un rol major în eşecurile dineconomie. Din cauza neîncrederii în instituţiile şi mecanismele pieţei,guvernanţii au adoptat de prea multe ori soluţii politice, sociale şieconomice, constând în noi şi noi combinaţii de intervenţiiguvernamentale. Singurul rezultat a fost agravarea problemelor. Bunăstarea generală a ajuns să depindă din ce în ce mai mult deredistribuirea bunurilor şi a resurselor. În loc să stimuleze productivitatea,guvernanţii au contat prea mult pe redistribuire, exagerând în a lua de launii pentru a da altora. Bunăstarea unor categorii de populaţie a ajuns sădepindă din ce în ce mai mult de redistribuirea bunurilor şi a resurselor. În loc să stimuleze interesul întreprinderilor pentru restructurare,guvernanţii au impus soluţii de sus in jos. Au creat schemeguvernamentale de restructurare, bazate pe iertarea de datorii.Consecinţele: întreprinderile neviabile au fost ţinute în viaţă, iar finanţelepublice pe care le-au folosit pentru a ascunde ineficienţa au deterioratgrav bugetul statului. Guvernanţii au preferat o privatizare lentă a întreprinderilor destat. 28
 29. 29. Pe fondul privatizării lente, întreprinderile de stat au continuat să fie osursă de risipă. Membrii consiliilor de administraţie, numiţi în special pecriterii politice, s-au coalizat pentru a-şi creşte salariile şi indemnizaţiile,indiferent de rezultatele economice realizate. Conducerile întreprinderilorşi-au urmat propriile interese, ignorând proprietarul de drept, statul. Perpetuarea sistemul păgubos al căutării de rente pe seama statului.Prin intervenţii inconsecvente ale statului în reforme şi în redistribuireabunăstării, guvernanţii au încurajat grupuri aservite politic şi clientelar săcaute şi să obţină rente de pe urma economiei de stat. Cei ce s-auîmbogăţit din rente sfidează reformele şi luptă să le dilueze sau chiar să leîmpiedice. Guvernanţii şi-au asumat proiecte publice ignorând restricţia deresurse. În toţi anii de guvernare democratică, conducătorii aleşi ai ţăriinu au dorit sau nu au ştiut să stabilească priorităţi în utilizarea resurselorpublice. Pentru a-şi servi clientela politică, guvernanţii au alocat fondurilepublice pentru realizarea unui număr mult prea mare de proiecte.Consecinţa: nici unul dintre proiectele asumate nu a dispus de resursesuficiente pentru a se fi încheiat cu rezultate benefice pentru bunăstareasocială.POLITICA ORDOLIBERALĂÎn context, Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) văpropune o politică economică realistă, pragmatică: Nu vom ocoli soluţiile radicale, dar vom pune în balanţă, pe deo parte, beneficiile, iar pe de altă parte costurile sociale! Nu vom mai sacrifica generaţii de români pe altarul evoluţieidemocratice a ţării către modelul unic european! Bunăstare prin creştere economică! vom acţiona astfel încâtbunăstarea generală şi bunăstarea individuală să fie realizată prin creştereeconomică, şi nu prin redistribuire! În condiţiile în care performanţeleeconomice sunt slabe, redistribuirea nu poate să ne facă pe toţi bogaţi!Numai prin creştere economică se pot realiza şi consolida echilibrelefundamentale din economie, este asigurată credibilitatea reformei şi suntsoluţionate probleme sociale majore: locuri de muncă bine plătite, pensiidecente. Partidul ALIANTA LEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona ca aliatnecondiţionat al acelor partide politice şi al societăţii civile, alsindicatelor şi al patronatelor în vederea promovării iniţiativelor viabilepentru creştere economică şi competitivitate! Climat social favorabil afacerilor! Partidul nostru va acţiona pentrua asigura în România un climat favorabil pentru afaceri! Numai în acestmod vor putea creşte investiţiile în economia românească - atât celeinterne cât si cele străine – şi se va dezvolta clasa de mijloc. 29
 30. 30. LEGISLAŢIA ECONOMICĂ ŞI ECONOMIA SOCIALĂ Dezvoltarea mediului economic concurenţial din România înconformitate cu reglementările Uniunii Europene! Partidul ALIANTALEGE SI ORDINE (ALO) va acţiona în favoarea consolidării mediuluicompetiţional şi pentru eliminarea monopolurilor! Suntem în favoarea restructurării economiei pe baza unui complexde programe sectoriale si de ansamblu, care să elimine dezechilibrele siblocajele economice. Milităm în favoarea reorientării industriei româneştispre sectoarele de vârf, profitabile si competitive, în acord cu noiletendinţe ce se afirmă azi în societăţile post-industriale bazate peinformatică, tehnică de calcul şi telecomunicaţii. Sistem fiscal simplu şi transparent şi asigurarea stabilităţii legislaţieieconomice menite să reglementeze funcţionarea întreprinderilor mici şimijlocii! Vom sprijini, utilizând toate pârghiile legale, asigurareaaccesului la credite şi extinderea posibilităţilor de acordare a creditelor încondiţii avantajoase/preferenţiale pentru înfiinţarea întreprinderilor noi,precum şi pentru dezvoltarea celor deja existente. Vom sprijini prezenţa statului în economie prin mecanisme modernede reglementare, de supraveghere şi de redistribuire. Economia actuală,sistem complex, cu multiple corelaţii nu poate funcţiona la parametrioptimi fără măsuri legislative care să stabilească reguli unitare ale joculuipentru toţi agenţii economici, în interesul acestora şi al societăţii, îngeneral. Totodată, statul social, instituţie naţională a solidarităţii, prinpolitica socială, mobilizează resurse împotriva sărăciei, a marginalizăriisau discriminării! Cunoaşterea, informaţia, tehnologiile de vârf, potenţialul uman şicultural – sunt factorii dezvoltării economiei mondiale actuale! Seconturează un nou tip de economie şi de societate în care factoriidezvoltării devin cunoaşterea, informaţia, tehnologiile de vârf, potenţialuluman şi cultural. România trebuie să valorifice cu prioritate asemeneacomponente socio-economice, menite să-i sporească potenţialulmodernizării în contextul globalizarii. Partidul ALIANTA LEGE SIORDINE (ALO) va acţiona consecvent pentru reevaluarea conţinutuluişi sensului transformărilor structurale aflate în curs, din perspectivaacestor schimbări de lunga durata. Aceasta este şansa noastră, pe care nuavem voie să o pierdem!http://m.cugetliber.ro/stiri-politica-fostul-candidat-la-primaria-constanta-gheorghe-dinu-a-infiintat-alianta-lege-si-ordine-161024 30

×