Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Školení řidičů
2
Osnova
Úvod
Pravidla provozu
Jednání při dopravní nehodě
Zásady bezpečné jízdy
Evidence a dopravní přestupky
3
Toto školení se nevztahuje na řidiče –
profesionály nad 3,5 t (tj. osoby, které mají řízení
vozidla sjednáno v pracovní ...
4
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stano...
5
Zákon č. 361/2000 Sb.
zákon o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon)
je základním právním předpisem pravidel...
7
 Účastnit se periodických školení řidičů motorových
vozidel v rámci školení bezpečnosti práce (bez
absolvování tohoto š...
8
Zdravotní prohlídky zaměstnanců - řidičů
Určení Předpis Věk Perioda Lékař
Řízení vozidla JE
obvyklou součástí
výkonu prá...
9
Povinnosti zaměstnance
 Zkontrolovat vozidlo před započetím jízdy a nahlásit
případné závady provozovateli vozidla
 bě...
10
Povinnosti zaměstnance
 Zkontrolovat vozidlo před započetím jízdy a nahlásit
případné závady provozovateli vozidla
• h...
11
Povinnosti zaměstnance
 Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu z
bodu A do bodu B nesmí odjíždět do bodu C
(nak...
12
 věnujte plnou pozornost řízení vozidla,
 dodržujte nejvyšší dovolenou rychlost,
 při jízdě za zhoršených podmínek z...
13
Základní pravidla bezpečné jízdy
14
Základní pravidla bezpečné jízdy
§40 V č.341/2014 Sb.
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost
provozu na pozemních...
15
Základní pravidla bezpečné jízdy
§40 V č.341/2014 Sb.
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost
provozu na pozemních...
16
Základní pravidla bezpečné jízdy
§40 V č.341/2014 Sb.
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost
provozu na pozemních...
17
Základní pravidla bezpečné jízdy
§40 V č.341/2014 Sb.
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost
provozu na pozemních...
18
Doklady pro řízení vozidla
• občanský průkaz
• řidičský průkaz - pozor na platnost ! (10 let)
• osvědčení o registraci ...
19
• doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla (zelená karta)
Doklady pro řízení vozi...
20
• doklad o zdravotní způsobilosti (řidiči od 65 let věku)
Doklady pro řízení vozidla
21
• Dálniční známka
Doklady pro řízení vozidla
22
Lékařské prohlídky
Všichni řidiči
 jsou povinni se podrobit pravidelné
vstupní lékařské prohlídce při
nástupu do zaměs...
23
Povinnosti řidiče
 chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných os...
24
• Řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen
zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má
rozhled.
v obci 50 ...
• 50 m před železničním přejezdem a při
jeho přejíždění smí jet řidič rychlostí
nejvýše:
• pokud NE-bliká bílé světlo 30 k...
26
Řidič nesmí vjíždět na železniční
přejezd když:
 svítí-li červená přerušovaná světla
přejezdového zabezpečovacího zaří...
27
Železniční přejezdy
28
Přednost chodců
(§ 5 zák. č. 361/2000 Sb.)
Řidič musí:
 s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který
je na přechod...
29
Řidič je povinen:
 přibližovat se k přechodu
pouze takovou rychlostí, aby
mohl zastavit vozidlo před
přechodem, a poku...
30
Řidič nesmí ohrozit chodce :
 přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič
odbočuje,
 při odbočování na místo lež...
31
Cyklista
(§ 17 zákona č. 361/2000 Sb.)
• Při předjíždění cyklisty musí dát řidič znamení o změně
směru jízdy.
Poznámka:...
32
Telefonování za jízdy
(§ 7 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným
způsobem telefonní p...
33
Telefonování za jízdy
(§ 7 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Je tedy zakázáno přidržování telefonu ramenem
apod. a navíc ustano...
34
Alkohol za volantem
(§ 5 zákona č. 361/2000 Sb.)
Řidič nesmí:
 požít alkoholický nápoj ani
jinou látku obsahující alko...
35
Alkohol za volantem
(§ 5 zákona č. 361/2000 Sb.)
 řídit vozidlo, jestliže je jeho
schopnost k řízení vozidla snížena
v...
36
Odpovědnost provozovatele
(§ 10 zákona č. 361/2000 Sb.)
 provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit
samostatné ří...
37
Pravidla – jízda v pruzích
(§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Na pozemní komunikaci, kde jsou tři jízdní pruhy
v jednom sm...
38
Pravidla – jízda v pruzích
(§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.)
• V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více
jízdních pruzí...
39
Pravidla – jízda v pruzích
(§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.)
• Pokud by vozidla jedoucí v obci současně ve všech
jízdních p...
40
Kolony
(§ 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Pokud se na dálnici nebo rychlostní komunikaci
o dvou jízdních pruzích v...
41
Kolony
(§ 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.)
42
Zipování
Pravidlo:
• při souběžné jízdě umožní řidiči
vozidel jedoucích v průběžném
pruhu řidičům vozidel do tohoto
pru...
43
Kruhový objezd
(§ 22 zákona č. 361/2000 Sb.)
• Na kruhových objezdech, které jsou označeny
značkou "Kruhový objezd" spo...
44
Znamení na kruhovém objezdu
(§ 30 zákona č. 361/2000 Sb.)
• Při vjíždění na kruhový objezd řidič znamení o
změně směru ...
45
Zastavení a stání
(§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Řidič smí zastavit a stát na obousměrné komunikaci
jen vpravo ve směr...
46
Zastavení a stání
(§ 27 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve
vzdálenosti kratší než...
47
Zastavení a stání
(§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)
 § 25 odst. 1 písm. a - Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve
směru ...
48
Zastavení a stání
(§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)
 § 25 odst. 3 - Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh ...
49
Zastavení a stání
(§ 27 zákona č. 361/2000 Sb.)
 § 27 odst. 1 písm. f - Řidič nesmí zastavit a stát u
zastávky tramvaj...
50
Zastavení a stání
(Vyhláška 30/2001 Sb.)
 § 22 odst. 2 písm. c - Označení zákazů
zastavení a stání jsou „Zákaz zastave...
51
Vyhrazené pruhy - omezení
Platnost tohoto dopravního značení může být omezená
dodatkovou tabulkou s uvedením časového o...
52
Pravidla - osvětlení
(§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Povinnost svítit při jízdě celoročně v kteroukoliv denní
dobu,
 v...
53
Pravidla - osvětlení
(§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
 Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy,
sněžení nebo hus...
54
Pravidla - osvětlení
(§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
55
Pravidla - osvětlení
(§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
56
Pravidla - osvětlení
(§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
57
Pravidla - osvětlení
svícení na přejezdech – ztlumení světel
58
Zimní pneu
 Od 1. listopadu do 31. března vhodné zimní
pneumatiky na úsecích vyznačených dopravní značkou
„zimní výbav...
59
Čerpání pohonných hmot
 V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je řidiči i
přepravované osobě zakázáno kouřit, zach...
60
Přesahující náklad
 Při přesahu dopředu, nebo dozadu o více jak 1 m a
do boku více jak 40 cm označte náklad červeným
p...
Přesahující náklad
 S těžkým nákladem na střeše
má vůz výrazně odlišné jízdní
vlastnosti. Jeho těžiště se změnilo.
Je teď...
Jízda v tunelu
(1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro
kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, neb...
Jízda v tunelu
c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii
nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu....
64
Bodový systém
(Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)
 bodový systém sleduje opakování páchání
přestupků nebo trestných činů...
65
• Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových
vozidel na území ČR
Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona (...
66
• Aktuální bodový stav řidiče je možné zjistit na kterémkoliv
Czech POINtu (pošta, notáři,...), na obecním úřadě
• Při ...
67
Dodržujte vždy pečlivě pravidla silničního provozu:
V 90% případů jsou řidičům strhávány body za přestupky z 5
základní...
68
Jak předejít vybodování
• Průběžně sledujte svůj bodový stav:
Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2
týdnech ...
69
Odebrání řidičského průkazu
 pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, oznámí tuto skutečnost
řidiči příslušný obecní...
70
Dopravní nehoda
(§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.)
Co je dopravní nehoda dle zákona č. 361/2000 Sb.
• je událost v provozu n...
71
 Zastavte u kraje silnice 50 až 100 metrů za
nehodou ve směru vaší jízdy. Máte-li možnost,
je ideální zastavení mimo v...
72
Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím
svědkem:
 zjistěte v jaké stavu jsou ostatní účastníci dopravní
nehody a...
73
 zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření
dopravní nehody Policií ČR (požívání alkoholických náp...
74
75
Kdy musíte k dopravní nehodě volat Policii ČR?
 došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení
osoby,
 dosáh...
76
Kdy není nutné na místo autonehody
volat Policii České republiky
 dopravní nehoda se obešla bez zranění
či usmrcení os...
77
Účastníkům dopravní nehody, ke které není nutné volat Policii ČR ukládá
zákon povinnost sepsat společný záznam o doprav...
78
Doporučuje se
používat evropský
formulář
Záznamu o nehodě:
Ten musí obsahovat:
• identifikaci místa a času
dopravní neh...
79
Doporučuje se používat evropský formulář
Záznamu o nehodě
80
Minimální povinná výbava
 náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu,
pokud jsou v elektrické ins...
81
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/vybava-vozidla-pri-ceste-do-
zahranici
 Pokud vyjíždíte do zahrani...
82
Volání zdravotnické záchranné služby
 volat linku 155, př.112
 sdělit své jméno
 Kde jsem? – dálnice: uvádíte číslo ...
83
Přivolání první pomoci
 Co se stalo? – u dopravní nehody vždy
specifikujte i počty a druhy dopravních
prostředků (např...
Přivolání první pomoci
 Hrozí nějaké jiné riziko?
uvádějte únik kapalin z havarovaných aut, kouř,
zápach, oheň, špatně př...
85
 jen hrozí-li další nebezpečí, je-li
blokován přístup
k dalším poraněným,
 nelze-li poskytnout první
pomoc na místě (...
86
První pomoc
Vyšetření poraněného:
• pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení,
polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
• ...
87
První pomoc
88
První pomoc
89
Srážka se zvířetem
90
Srážka se zvířetem
91
92
93
Všechny otázky řidičů http://www.autoskola-testy.cz/prohlizeni_otazek.php
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Řidiči AMU

1,164 views

Published on

školení řidičů

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Řidiči AMU

 1. 1. 1 Školení řidičů
 2. 2. 2 Osnova Úvod Pravidla provozu Jednání při dopravní nehodě Zásady bezpečné jízdy Evidence a dopravní přestupky
 3. 3. 3 Toto školení se nevztahuje na řidiče – profesionály nad 3,5 t (tj. osoby, které mají řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě – na ty se vztahuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) Toto školení se vztahuje na zaměstnance AMU, pro něž není řízení vozidla výkonem práce, ale používají služební vůz například na pracovní cestě nebo vlastní auto pro služební účely – dříve používaný název řidič „referent“. Úvod
 4. 4. 4 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Školení řidičů vyplývá ze zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení „řidičů referentů“ zajišťuje zaměstnavatel pro všechny zaměstnance, kteří na pracovních cestách řídí motorová vozidla (služební i soukromá do 3,5 t). Legislativa
 5. 5. 5 Zákon č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon) je základním právním předpisem pravidel provozu na pozemních komunikacích, který určuje:  práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích,  pravidla provozu na pozemních komunikacích,  úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,  řidičská oprávnění a řidičské průkazy,  vymezení působnosti a pravomoci orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
 6. 6. 7  Účastnit se periodických školení řidičů motorových vozidel v rámci školení bezpečnosti práce (bez absolvování tohoto školení nesmí zaměstnanec řídit motorové vozidlo pro pracovní cesty),  seznámit se s návodem na použití motorového vozidla, které bude řídit  dodržovat bezpečnostní přestávky nejpozději po uplynutí maximální doby řízení (4,5 hod.) v trvání nejméně 30 minut, (může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut),  za dobu řízení se považuje i přerušení řízení, na dobu kratší nežli 15 min.,  účastnit se zdravotních prohlídek Povinnosti zaměstnance
 7. 7. 8 Zdravotní prohlídky zaměstnanců - řidičů Určení Předpis Věk Perioda Lékař Řízení vozidla JE obvyklou součástí výkonu práce nebo do místa výkonu práce JSOU přepravovány další osoby 79/2013 Sb. do 50 6 let smluvní poskytovatel PLS zaměstnavatele 50 a více 4 roky Řízení vozidla NENÍ obvyklou součástí výkonu práce a/zároveň do místa výkonu práce NEJSOU přepravovány další osoby 79/2013 Sb. do 50 6 let registrující praktický lékař zaměstnance nebo smluvní poskytovatel PLS zaměstnavatele 50 a více 4 roky Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou výše, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
 8. 8. 9 Povinnosti zaměstnance  Zkontrolovat vozidlo před započetím jízdy a nahlásit případné závady provozovateli vozidla  během bezpečnostní přestávky nesmí řidič vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad  starat se o služební vozidlo a předávat jej čisté a v provozuschopném stavu, nahlásit případné závady provozovateli vozidla  zaměstnanec hradí sám a na místě v hotovosti případné pokuty, způsobené nedodržením pravidel silničního provozu na služební cestě. Pokud tak neučiní, zaplatí i vícenáklady s tím spojené.
 9. 9. 10 Povinnosti zaměstnance  Zkontrolovat vozidlo před započetím jízdy a nahlásit případné závady provozovateli vozidla • hladinu provozních kapalin, • funkci brzd, • seřízení brzd přípojného vozidla v závislosti na brzdách tažného vozidla, • osvětlení (musí být zapnuto před zahájením a po dobu jízdy), • upevnění nákladu a jeho označení, v případě, že náklad přečnívá přes okraj vozidla (vztahuje se i na přívěsné vozidlo), • uložení předmětů v kabině řidiče, • funkčnost případné nástavby vozidla nebo jeho přídavného zařízení, • zápisy v knize jízd.
 10. 10. 11 Povinnosti zaměstnance  Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu z bodu A do bodu B nesmí odjíždět do bodu C (nakoupit, na chatu, domů apod.)  Při nehodě spáchané pod vlivem omamných látek a alkoholu hradí škodu zaměstnanec
 11. 11. 12  věnujte plnou pozornost řízení vozidla,  dodržujte nejvyšší dovolenou rychlost,  při jízdě za zhoršených podmínek zpomalte,  dodržujte bezpečnou vzdálenost,  sledujte situaci i za vozidlem,  zapněte výstražná směrová světla vždy, když se blížíte ke stojící koloně,  netelefonujte za jízdy,  včas řaďte vyšší převodové stupně a brzděte motorem,  nesledujte nehody v protisměru atp. Základní pravidla bezpečné jízdy
 12. 12. 13 Základní pravidla bezpečné jízdy
 13. 13. 14 Základní pravidla bezpečné jízdy §40 V č.341/2014 Sb. Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)  Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
 14. 14. 15 Základní pravidla bezpečné jízdy §40 V č.341/2014 Sb. Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) Závadou je vždy: osvětlení vozidla, • nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky, • nelze-li přepnout dálková světla na potkávací, • způsobují-li světlomety oslnění • jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, • jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla,
 15. 15. 16 Základní pravidla bezpečné jízdy §40 V č.341/2014 Sb. Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) Závadou je vždy:  zasklení vozidla • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o délce nebo průměru větším než 20 mm, nebo • zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 70 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %  výfuk • na výfukovém potrubí vozidla je netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla,
 16. 16. 17 Základní pravidla bezpečné jízdy §40 V č.341/2014 Sb. Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) Závadou je vždy:  deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,  zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků,  poškozené pneumatiky,  poškozené brzdy
 17. 17. 18 Doklady pro řízení vozidla • občanský průkaz • řidičský průkaz - pozor na platnost ! (10 let) • osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz")
 18. 18. 19 • doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelená karta) Doklady pro řízení vozidla
 19. 19. 20 • doklad o zdravotní způsobilosti (řidiči od 65 let věku) Doklady pro řízení vozidla
 20. 20. 21 • Dálniční známka Doklady pro řízení vozidla
 21. 21. 22 Lékařské prohlídky Všichni řidiči  jsou povinni se podrobit pravidelné vstupní lékařské prohlídce při nástupu do zaměstnání,  periodickým prohlídkám v rámci trvání pracovního poměru, a dále pak  nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku,  po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
 22. 22. 23 Povinnosti řidiče  chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj, nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat,  přizpůsobil své chování stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemních komunikací, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,  řídit se pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu,  řídit se světelnými signály a dopravními značkami, a.j.
 23. 23. 24 • Řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. v obci 50 km/h v obci na dálnici a silnici pro mot. vozidla 80 km/h mimo obec 90 km/h mimo obec na dálnici 130 km/h Rychlost jízdy
 24. 24. • 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí jet řidič rychlostí nejvýše: • pokud NE-bliká bílé světlo 30 km/h • pokud bliká bílé světlo 50 km/h • Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka STOP "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Železniční přejezdy
 25. 25. 26 Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd když:  svítí-li červená přerušovaná světla přejezdového zabezpečovacího zařízení  je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku  sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory  je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení Železniční přejezdy
 26. 26. 27 Železniční přejezdy
 27. 27. 28 Přednost chodců (§ 5 zák. č. 361/2000 Sb.) Řidič musí:  s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky,  snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
 28. 28. 29 Řidič je povinen:  přibližovat se k přechodu pouze takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem, a pokud je to nutné, je povinen zastavit  snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem Přechody pro chodce
 29. 29. 30 Řidič nesmí ohrozit chodce :  přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje,  při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci,  při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání Přechody pro chodce
 30. 30. 31 Cyklista (§ 17 zákona č. 361/2000 Sb.) • Při předjíždění cyklisty musí dát řidič znamení o změně směru jízdy. Poznámka: pozor na poryv vzduchu od projíždějícího vozu směrem k předjížděnému cyklistovi
 31. 31. 32 Telefonování za jízdy (§ 7 zákona č. 361/2000 Sb.)  Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
 32. 32. 33 Telefonování za jízdy (§ 7 zákona č. 361/2000 Sb.)  Je tedy zakázáno přidržování telefonu ramenem apod. a navíc ustanovení zakazuje držení takových zařízení jako je PDA (Personal Digital Asistent- PC do ruky), či diktafon, které lze považovat minimálně za záznamová zařízení.
 33. 33. 34 Alkohol za volantem (§ 5 zákona č. 361/2000 Sb.) Řidič nesmí:  požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,  řídit vozidlo pod vlivem alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky
 34. 34. 35 Alkohol za volantem (§ 5 zákona č. 361/2000 Sb.)  řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,  předat řízení vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu, Řidič nesmí:
 35. 35. 36 Odpovědnost provozovatele (§ 10 zákona č. 361/2000 Sb.)  provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti  provozovatel, příp. osoba, které provozovatel vozidlo svěřil, jsou povinni na výzvu policie, krajského nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče podezřelého z porušení pravidel silničního provozu (tedy zákona č. 361/2000 Sb.).
 36. 36. 37 Pravidla – jízda v pruzích (§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.)  Na pozemní komunikaci, kde jsou tři jízdní pruhy v jednom směru jízdy, smí řidič z levého jízdního pruhu přejíždět do středního jen tehdy, pokud při tom neohrozí řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu.  Obdobně se postupuje na komunikacích o čtyřech a více jízdních pruzích
 37. 37. 38 Pravidla – jízda v pruzích (§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.) • V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.
 38. 38. 39 Pravidla – jízda v pruzích (§ 12 zákona č. 361/2000 Sb.) • Pokud by vozidla jedoucí v obci současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; • to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě
 39. 39. 40 Kolony (§ 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.)  Pokud se na dálnici nebo rychlostní komunikaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vytvoří kolona jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.  Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči v levém a středním jízdním pruhu (vznikne tak mezera mezi středním a pravým pruhem).  Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.
 40. 40. 41 Kolony (§ 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.)
 41. 41. 42 Zipování Pravidlo: • při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.
 42. 42. 43 Kruhový objezd (§ 22 zákona č. 361/2000 Sb.) • Na kruhových objezdech, které jsou označeny značkou "Kruhový objezd" společně se značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", mají vozidla jedoucí po kruhovém objezdu přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd.
 43. 43. 44 Znamení na kruhovém objezdu (§ 30 zákona č. 361/2000 Sb.) • Při vjíždění na kruhový objezd řidič znamení o změně směru jízdy nedává • Znamení řidič nedává ani při jízdě po kruhovém objezdu (nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého) • Znamení je řidič povinen dát až při výjezdu z kruhového objezdu
 44. 44. 45 Zastavení a stání (§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)  Řidič smí zastavit a stát na obousměrné komunikaci jen vpravo ve směru jízdy, na jednosměrné pak vpravo i vlevo.  Vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t zastavovat a stát také kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 45. 45. 46 Zastavení a stání (§ 27 zákona č. 361/2000 Sb.)  Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;  tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
 46. 46. 47 Zastavení a stání (§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)  § 25 odst. 1 písm. a - Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.
 47. 47. 48 Zastavení a stání (§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.)  § 25 odst. 3 - Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;  při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
 48. 48. 49 Zastavení a stání (§ 27 zákona č. 361/2000 Sb.)  § 27 odst. 1 písm. f - Řidič nesmí zastavit a stát u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky,  a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor
 49. 49. 50 Zastavení a stání (Vyhláška 30/2001 Sb.)  § 22 odst. 2 písm. c - Označení zákazů zastavení a stání jsou „Zákaz zastavení" (č. V 12c), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání; značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky; značka přerušuje platnost svislé dopravní značky  § 22 odst. 2 písm. d - Označení zákazů zastavení a stání jsou „Zákaz stání" (č. V 12d), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání; značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky; značka přerušuje platnost svislých dopravních značek
 50. 50. 51 Vyhrazené pruhy - omezení Platnost tohoto dopravního značení může být omezená dodatkovou tabulkou s uvedením časového omezení.
 51. 51. 52 Pravidla - osvětlení (§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)  Povinnost svítit při jízdě celoročně v kteroukoliv denní dobu,  vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla,  řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla.  Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
 52. 52. 53 Pravidla - osvětlení (§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)  Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.  Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy
 53. 53. 54 Pravidla - osvětlení (§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
 54. 54. 55 Pravidla - osvětlení (§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
 55. 55. 56 Pravidla - osvětlení (§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.)
 56. 56. 57 Pravidla - osvětlení svícení na přejezdech – ztlumení světel
 57. 57. 58 Zimní pneu  Od 1. listopadu do 31. března vhodné zimní pneumatiky na úsecích vyznačených dopravní značkou „zimní výbava“ a  na ostatních úsecích pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy předpokládat.  Vozidla do 3,5 tuny musí být opatřeny zimními pneumatikami s minimální hloubkou dezénu 4 mm na všech kolech,  těžší vozidla musí mít na všech hnaných kolech zimní pneumatik s minimální hloubkou dezénu 6 mm.
 58. 58. 59 Čerpání pohonných hmot  V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla.  Před čerpáním pohonných hmot musí řidič zastavit motor a vypnout zapalování. Pokud je k vytápění vozidla použito nezávislého topení, musí je řidič vypnout již před příjezdem k čerpací stanici pohonných hmot.  Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost. Přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
 59. 59. 60 Přesahující náklad  Při přesahu dopředu, nebo dozadu o více jak 1 m a do boku více jak 40 cm označte náklad červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm.  Každý automobil má stanoven maximální váhový limit pro zatížení střechy. Tento údaj je zapsán v TP.
 60. 60. Přesahující náklad  S těžkým nákladem na střeše má vůz výrazně odlišné jízdní vlastnosti. Jeho těžiště se změnilo. Je teď vyšší, což poznáte zejména v zatáčkách při působení odstředivé síly. Prodlužuje se brzdná dráha a samozřejmě s narušenou aerodynamikou roste spotřeba PHM.  Na rozměrný náklad samozřejmě nesmíte zapomenout.  Za uložení a upevnění nákladu vždy zodpovídá řidič.
 61. 61. Jízda v tunelu (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení, b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
 62. 62. Jízda v tunelu c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu. d) nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm. (3) Přepravované osoby ve vozidle jsou povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.
 63. 63. 64 Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)  bodový systém sleduje opakování páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných řidiči,  body jsou stanoveny za jednání spočívající v porušení povinností,  dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenává se mu počet bodů stanovený za nejzávažnější z nich.
 64. 64. 65 • Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona (viz Tabulka přestupků s body). • Za bodovaný přestupek je možné získat od 2 do 7 bodů. • Body je možné i odečítat - 4 body se odečtou automaticky po roce ježdění bez bodovaného přestupku • 3 body je možné za určitých okolností odečíst úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)
 65. 65. 66 • Aktuální bodový stav řidiče je možné zjistit na kterémkoliv Czech POINtu (pošta, notáři,...), na obecním úřadě • Při dosažení 12 bodů dochází k vybodování a vše směřuje ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok • Proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu je možné se bránit podáním námitky • Pro vrácení řidičského průkazu musí řidič po roce od pozbytí řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole, lékařskou prohlídku a dopravně psychologického vyšetření Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)
 66. 66. 67 Dodržujte vždy pečlivě pravidla silničního provozu: V 90% případů jsou řidičům strhávány body za přestupky z 5 základních oblastí. Chcete-li předejít vybodování, řiďte se zejména následujícími doporučeními: • nepřekračujte předepsanou rychlost v obci • buďte připoutaní /používejte ochrannou přilbu/ • respektujte příkazové a zákazové značky • neporušujte ustanovení o osvětlení vozidla • netelefonujte za jízdy s telefonním přístrojem v ruce Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.) Jak předejít vybodování
 67. 67. 68 Jak předejít vybodování • Průběžně sledujte svůj bodový stav: Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2 týdnech ověřte ve výpisu z bodového hodnocení na CZECHPOINTU kolik máte bodů! O připisování bodů nejste nikým informování. První informaci obdržíte až při dosažení 12 bodů - od příslušného obecního úřadu spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu. Další info na http://www.12bodu.cz Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)
 68. 68. 69 Odebrání řidičského průkazu  pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, oznámí tuto skutečnost řidiči příslušný obecní úřad a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu,  řidič je povinen odevzdat řidičský průkaz nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů,  po dosažení 12 bodů pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území ČR po dobu 1 roku,  o vrácení řidičského průkazu je řidič oprávněn požádat nejdříve po uplynutí 1 roku, podmínkou je přezkoušení z odborné způsobilosti ne starší 30ti dnů. Bodový systém (Hlava V. zákona č. 361/2000 Sb.)
 69. 69. 70 Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.) Co je dopravní nehoda dle zákona č. 361/2000 Sb. • je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu
 70. 70. 71  Zastavte u kraje silnice 50 až 100 metrů za nehodou ve směru vaší jízdy. Máte-li možnost, je ideální zastavení mimo vozovku.  Zapněte blikající výstražná světla.  Než opatrně vystoupíte, oblékněte si výstražnou vestu.  Vezměte s sebou lékárničku, mobil, výstražný trojúhelník, případně hasicí přístroj.  Umístěte výstražný trojúhelník 50 m před nehodu (na dálnici 100m), cca 1,5 m od krajnice. Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.) Vidíte před sebou nehodu?
 71. 71. 72 Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem:  zjistěte v jaké stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody a v případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte složky Integrovaného záchranného systému,  stala-li se dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné aby její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou stranu až na bezpečné místo za svodidla, Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.)
 72. 72. 73  zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody Policií ČR (požívání alkoholických nápojů, pohyb s vozidly apod.),  je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici,  je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii ČR a pojišťovně,  společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité informace o vozidlech,  pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla porušuje tím zákon, zavolejte Policii ČR, před jejím příjezdem na místo si zapište alespoň registrační značku druhého vozidla. Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.)
 73. 73. 74
 74. 74. 75 Kdy musíte k dopravní nehodě volat Policii ČR?  došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby,  dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody),  dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí osoby,  došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla. Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.)
 75. 75. 76 Kdy není nutné na místo autonehody volat Policii České republiky  dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osob,  škoda na havarovaných vozidel nedosahuje částky 100.000 Kč,  nebyl poškozen majetek třetí osoby - plot, dopravní značení a podobně,  následkem autonehody není ohroženo životní prostředí - nedochází k úniku provozních kapalin. Dopravní nehoda (§ 47 zákona č. 361/2000 Sb.)
 76. 76. 77 Účastníkům dopravní nehody, ke které není nutné volat Policii ČR ukládá zákon povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě
 77. 77. 78 Doporučuje se používat evropský formulář Záznamu o nehodě: Ten musí obsahovat: • identifikaci místa a času dopravní nehody, • identifikaci účastníků a vozidel, • příčiny, průběh a následky dopravní nehody.
 78. 78. 79 Doporučuje se používat evropský formulář Záznamu o nehodě
 79. 79. 80 Minimální povinná výbava  náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,  po jedné náhradní žárovce od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,  příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy  klíč na matice (šrouby) kol vozidla,  náhradní kolo nebo sadu na opravdu pneumatiky.  reflexní vesta  lékárnička  výstražný trojúhelník
 80. 80. 81 http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/vybava-vozidla-pri-ceste-do- zahranici  Pokud vyjíždíte do zahraničí, je dobré se seznámit nejen s tím, jaké jsou rozdíly v místních předpisech pro pohyb na komunikacích, ale také s tím, jak by mělo být vaše vozidlo vybaveno.  Nemusíte se však bát, pokud by vám něco chybělo, protože platí tzv. vídeňská úmluva z roku 1968, která říká, že vozidlo má být vybaveno podle země, ve které je registrováno.  Takže pokud máte platnou výbavu pro ČR, tak by to mělo být v pořádku.  Přesto není od věci, podívat se na to, co byste s sebou do zahraničí měli mít a výbavu třeba i doplnit. Výbava vozidla při cestě do zahraničí
 81. 81. 82 Volání zdravotnické záchranné služby  volat linku 155, př.112  sdělit své jméno  Kde jsem? – dálnice: uvádíte číslo dálnice, kilometr a směr, kde se nehoda odehrála (např. D1 směrem na Prahu, 56 km), silnice II a III třídy: číslo silnice a poslední projetá ves či město, máte-li navigaci, uveďte GPS souřadnice Přivolání první pomoci
 82. 82. 83 Přivolání první pomoci  Co se stalo? – u dopravní nehody vždy specifikujte i počty a druhy dopravních prostředků (např.: sražení chodce autem na přechodu, nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta, nehoda vlaku a autobusu…) Kolik je postižených a jaká mají zranění? - specifikujte přibližný věk, pohlaví a Vámi diagnostikovaná zranění (např.: jsou tu tři zranění – dítě, asi 3 let, při vědomí, pláče, asi zlomená ruka, žena, asi 30 let, v bezvědomí, dýchá, poraněná hlava, muž, 45 let, zástava, probíhá resuscitace)
 83. 83. Přivolání první pomoci  Hrozí nějaké jiné riziko? uvádějte únik kapalin z havarovaných aut, kouř, zápach, oheň, špatně přístupný a nebezpečný terén, nehodu s rizikem úniku chemických látek či jakékoli komplikace, které Vám ztěžují poskytování první pomoci Uveďte své jméno a telefon. Nezavěšujte dřív, než vás vyzve operátor! Počkejte na místě nehody do příjezdu záchranných složek. Stále přitom kontrolujte stav zraněných.
 84. 84. 85  jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,  nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),  vyproštění provádět co nejšetrněji,  pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky Vyprošťování
 85. 85. 86 První pomoc Vyšetření poraněného: • pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu, • poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení • pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod. • čichem
 86. 86. 87 První pomoc
 87. 87. 88 První pomoc
 88. 88. 89 Srážka se zvířetem
 89. 89. 90 Srážka se zvířetem
 90. 90. 91
 91. 91. 92
 92. 92. 93 Všechny otázky řidičů http://www.autoskola-testy.cz/prohlizeni_otazek.php http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/spechej-pomalu

×