SlideShare a Scribd company logo

Mobilní zařízení ve výuce

Proč je potřeba, aby učitelé používali modilní zařízení ve výuce...

1 of 29
Download to read offline
Využití mobilních 
zařízení ve výuce 
Radek Maca 
31.10.2014
Nejčastější dárek k vánocům… 
?
Přenosné počítače dneška… 
• notebook 
• netbook 
• ultrabook™ 
• konvertibilní 
notebook/ultrabook/tablet 
• tablet 
• čtečka (e-book) 
• Smartphone 
• …
Umíme je využívat? 
Realita: 
•Česká škola stojí pořád do značné míry na vnější motivaci. 
Předpokládá, že se žáci budou bát známek, učitelů a 
přijímaček, a proto se budou učit. Ukazuje se ale, že to už 
nefunguje, děti se přestaly bát. Myslím, že je to zákonité, 
společnost se liberalizovala, strach zmizel i ze školy a učitelé 
si s řadou situací nevědí rady. Mocenské nástroje, které vždy 
měli k dispozici, už nefungují. 
Jak se změnila (a mění) společnost za posledních 100 let? 
Jana Straková 
Představa: 
•Vzdělávací systém bude zajišťovat výbavu každého jedince bez 
rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v 
informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání v 
průběhu celého života. 
Strategie digitálního vzdělávání
Doprava 
1910 2010 
Najdi aspoň 3 rozdíly… 
Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
Medicína 
1910 2010 
Najdi aspoň 3 rozdíly… 
Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
Armáda… 
1910 2010 
Najdi aspoň 3 rozdíly… 
Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
Přístup k informacím… 
1910 2010 
Najdi aspoň 3 rozdíly… 
Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
Škola… 
1910 2010 
Najdi aspoň 3 rozdíly… 
Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
Modely školy budoucnosti (OECD 2007) 
budoucnosti/ 
adrese 
mluvit-o-najdete na cesko-melo-Více cz/jak-by-ceskomluvi.http://
Kostra projektu 
Hlavní cíl: 
– Metody sdílení dat a spolupráce nad nimi s využíváním mobilního zařízení ve vzdělávání 
•Dílčí cíle 
– Podpora HW 
• Tablety, notebooky, netbooky 
• WIFI 
• Prezentace z mobilního zařízení 
– Podpora metodická 
• Ukázky, návody, 
• Praktické příklady využívání ICT ve výuce 
• Výstupy Aktivity 
– Analýza aktuálního stavu A1 – školení ředitelů 
B1 – školení pedagogů (kde jsme) 
– Plán rozvoje školy a ICT vzdělávání A2 - mentoring 
– Materiální vybavení B2 – základy práce s mobilním zařízením 
– Příklady práce s mobilním zařízením B3 – školení dle vzdělávacích oblastí 
– Systém metodické podpory A3 – studium metodik a koordinátor ICT 
– (Auto)evaluační zpráva C - jaký to má přínos (pro učitele, žáka, …)
Východiska „filosofická“ 
sledovaná hodnota tradiční perspektiva romantická 
perspektiva 
postmoderní 
perspektiva 
organizace učebního 
procesu 
vyučování ve třídách dle 
věku 
individualizované 
vyučování 
proměnlivé seskupování 
do skupin 
pedagogický přístup konzervativní ústup do pozadí liberální 
priorita důrazu na obsah metoda proces a cíl 
určující aktér dominující učitel pedocentrismus hledání, tázání se 
převažující atmosféra disciplína dána vnější 
autoritou 
svoboda s odpovědností tolerance a důvěra 
kompetence učitele odbornost odhalování, objevování tvořivost, flexibilita 
očekávaná reflexe aktivita jedince reakce na podněty vztahová aktivita v síti 
úroveň poznatků jistota vyvracení, zpochybňování pravděpodobná možnost 
postojový princip konkurence, soutěživost spolupráce zlepšování všech 
pomocí všech 
hnací síla řízení zvenčí prostor pro vnitřní řízení sebevedení na základě 
reflexí 
morální kvalita loajalita, přizpůsobení se volnost (sebe)odpovědnost 
obecný smysl mluvení o věcech pro 
formování dětí 
konání věcí pro děti konání věcí s dětmi
Východiska „legislativní“ 
Koncept Strategie rozvoje ICT ve vzdělávání – Profil Škola21
Východiska „legislativní“ 
Strategie digitálního vzdělávání Cílem strategie je zapojení moderních technologií 
do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v 
určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak 
mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na 
čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení…
Východiska metodická 
Proč mobilní zařízení (nejen) pro učitele? 
–Jednoduché použití (interaktivita, dotek, hlas, pohyb…) 
–Komplexní nástroj (záznamník, fotoaparát, video, interaktivní tabule, vizualizér, 
kancelář, zásobník materiálů, ...) 
–Mobilita (vlastní prostředí, na které jsem zvyklý … všude…) 
–Spousty aplikací (výukové, komerční i zdarma…) 
–Propojování aplikací a služeb 
–Trend ve vývoji, rychlý vývoj dle požadavků uživatelů 
–Pohodlný přístup k funkcionalitám 
–Umožňuje rychlou zpětnou vazbu 
–Je motivační 
–Podporuje kreativitu 
–Umožňuje spolupráci sdílení, 
komunikaci 
–… 
https://www.youtube.com/watch?v=XNhNKpwIV-4
Východiska metodická 
Příklady možného použití digitálních technologií: 
–V duchu transmisivní pedagogiky pasivní předávání 
poznatků 
• Psaní, kreslení jako u normální tabule … Smart Notebook Express 
• Prezentace PPT, filmu, ... Mocniny 10 
• Zobrazování informací z internetu … Spalovací motor 
–V duchu konstruktivismu aktivní nalézání nových informací 
• ACTIVprezentace pedagogů (i žáků) s rozborem souvislostí … podcasting 
• Interaktivní schémata, kresby … mapa 
• Animace, simulace, modelace … 
• Interaktivní webové stránky … virtuální muzeum 
• Sdílení a komunikace…Google aplikace … 
videonávody - můj studijní svět online
Východiska metodická 
Bloomova taxonomie pro výukové aktivity 
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/ 
Samantha Penney: Bloom’s interactive 
pyramid 
http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/
Požadavky na učitele 
Technological Pedagogical Content Knowledge 
C 
Znalost předmětu 
(Content) 
P 
Pedagogická trojnožka je stabilní, jsou-li všechny tři nohy stejně dlouhé … 
T 
Znalost 
technologií 
(Technological) 
Znalost 
pedagogická 
(Pedagogical) 
Zdroj: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2300
Od „teď“ k „potom“ … vzdělávací oblasti
Od „teď“ k „potom“ … profesní rozvoj
Příklady „hotových“ aktivit ve výuce s využitím ICT 1 
1. WebQuest (www.webquest.cz) 
je výuková aktivita zaměřená na bádání, při níž se většina použitých 
informačních zdrojů nachází na Webu. Smyslem WebQuestů je 
aktivizovat zájem studentů na řešení konkrétních problémů, umožnit jim 
soustředit se na zpracování informací spíše než na jejich hledání a 
podpořit rozvoj myšlení na úrovni analýzy, syntézy a hodnocení. 
Bernie Dodge, profesor vzdělávacích technologií na San Diego State University, autor pojmu WebQuest
Typy úloh (dle WebQuest.cz) 
Struktura WebQuestů 
• Popis 
• Úkol 
• Postup 
• Hodnocení 
• Závěr 
• Metodická doporučení 
Druhy úloh 
• Upevnění učiva 
• Kompilace 
• Řešení záhady 
• Zpravodajství 
• Návrh realizace 
• Tvůrčí počin 
• Hledání konsensu 
• Lobování 
• Sebepoznávání 
• Analýza 
• Rozhodovací řízení 
• Vědecký experiment
Příklady „hotových“ aktivit ve výuce s využitím ICT 2 
2. Katalog vzdělávacích aktivit společenskovědních předmětů 
•Z celkem 42 vzdělávacích aktivit, které až dosud byly identifikovány, je 
– 13 orientováno na budování obsahových, koncepčních a procesních znalostí 
v rámci společenskovědních oborů. 
– 29 aktivit pak dává žákům příležitost různými formami vyjádřit své pochopení 
dané problematiky. 
• Z toho 6 představuje aktivity konvergentní a 23 divergentní, jež jsou ještě 
dále předkládány v pěti odlišných sadách – psané, vizuální, koncepční, 
produktově orientované a společenské. 
•Vše je zpracováno v podobě tabulek, jež obsahují popis aktivit a s nimi 
kompatibilní technologie, jež mohou být na jejich realizaci použity. 
Více: 
•soubor TPCK - Katalog vzdělávacích aktivit s ICT.pdf nebo 
•přímý odkaz: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2417
Trendy: { }  PPT  LMS  PLE 
VSW, e-učebnice, PPT, 
interaktivní tabule, … 
Výuka podporovaná ICT 
Výuka bez ICT 
Výuka řízená ICT 
(jedno pro všechny) 
Výuka v prostředí ICT 
(jedno pro mne) 
Učebnice, sešity, atlasy, 
tabule, křída, … 
LMS, výukové portály, … 
Mobilní dotyková zařízení, 
sdílené zdroje, online 
komunikace, …
Změna pojetí školy 
Institucionální 
Individuální 
Statická 
Uzavřená 
Definovaná 
Přenos všem 
naráz 
Dynamická 
Otevřená 
Improvizovaná 
Osobní řízení vzdělávání 
a osobní vzdělávací prostředí
PROTO: 
Ptejte se… 
a naučte účastníky vzdělávání ptát se… 
být kreativní… 
komunikovat… 
budovat si s využitím služeb webu 2.0 
osobní vzdělávací prostředí 
– viz např. 
https://www.youtube.com/watch?v=YEls3tq5wIY 
Využijte projekt … 
Pro sebe 
•Vyberte si vhodné moduly školení 
Obracejte se na školního koordinátora projektu… 
– B1 – základy (AZ, internet jako zdroj informací, sdílení a ukládání 
dat, … ) 
– B3 – využití mobilních zařízení v oboru 
Pro školu 
•Sdílejte digitální materiály 
•Komunikujte s kolegy (žáky, rodiči) prostřednictvím 
moderních kanálů 
Pro žáky 
•Motivujte je vlastním příkladem ke smysluplnému 
učení s využitím ICT
Závěr 
• Spokojený a úspěšný život spočívá v tom, že najdeme SVÉ 
životní „úkoly“, které pomáhají posilovat prioritní hodnoty. 
• Své jednání sladíme podle SVÝCH priorit, hodnot. 
• Hodnoty měníme jen po dlouhé zralé úvaze. 
• Maximum energie věnuji věcem, které mohu ovlivnit (nikoliv 
lidem). 
• Na lidi se snažíme působit POUZE pozitivně, vlastním 
příkladem. 
• Do hlavy a z úst necháme proudit pouze pozitivní, věcné zprávy 
• Při práci (nejen) s mobilním zařízením používejte zdravý selský 
rozum  
• a …
Ať děláte cokoliv, mějte odvahu snít svůj sen  
http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/mate-odvahu-snit-svuj-sen

Recommended

Ondřej Neumajer: Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologií
Ondřej Neumajer: Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologiíOndřej Neumajer: Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologií
Ondřej Neumajer: Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologiíKISK FF MU
 
DK 1: informační a datová gramotnost
DK 1: informační a datová gramotnostDK 1: informační a datová gramotnost
DK 1: informační a datová gramotnostMichal Černý
 
Organizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetí
Organizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetíOrganizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetí
Organizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetíKISK FF MU
 
Prezentace ELF 2011
Prezentace ELF 2011Prezentace ELF 2011
Prezentace ELF 2011sudpet
 
DK3: Tvorba digitálního obsahu
DK3: Tvorba digitálního obsahuDK3: Tvorba digitálního obsahu
DK3: Tvorba digitálního obsahuMichal Černý
 
DK2: Komunikace a spolupráce
DK2: Komunikace a spolupráceDK2: Komunikace a spolupráce
DK2: Komunikace a spolupráceMichal Černý
 
Budoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. stoletíBudoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. stoletíBorivoj Brdicka
 
Učící se společnost 4
Učící se společnost 4Učící se společnost 4
Učící se společnost 4Michal Černý
 

More Related Content

What's hot

Učící se společnost 6
Učící se společnost 6Učící se společnost 6
Učící se společnost 6Michal Černý
 
Virtualni svet jako nastroj vzdelavani
Virtualni svet jako nastroj vzdelavaniVirtualni svet jako nastroj vzdelavani
Virtualni svet jako nastroj vzdelavaniTomáš Bouda
 
02 2 role lidi
02 2 role lidi02 2 role lidi
02 2 role lidiRadek Maca
 
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povolání
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povoláníTechnologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povolání
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povoláníMichal Černý
 
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologiíPedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologiíCEINVE
 
Učící se společnost 1
Učící se společnost 1Učící se společnost 1
Učící se společnost 1Michal Černý
 
Od přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorstvíOd přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorstvíCEINVE
 
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusVzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusBorivoj Brdicka
 
Nabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser VNabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser VCEINVE
 
Nabidka workshopu
Nabidka workshopuNabidka workshopu
Nabidka workshopuCEINVE
 
Online vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxiOnline vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxiMichal Černý
 
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLETBorivoj Brdicka
 
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"KISK FF MU
 
Učící se společnost 5
Učící se společnost 5Učící se společnost 5
Učící se společnost 5Michal Černý
 
Vzdělávání založené na datech
Vzdělávání založené na datechVzdělávání založené na datech
Vzdělávání založené na datechMichal Černý
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
 
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLETBorivoj Brdicka
 
E-learning a jeho možnosti
E-learning a jeho možnostiE-learning a jeho možnosti
E-learning a jeho možnostiMartin Slavík
 
Kritický přístup k edTechu
Kritický přístup k edTechuKritický přístup k edTechu
Kritický přístup k edTechuMichal Černý
 

What's hot (20)

Učící se společnost 6
Učící se společnost 6Učící se společnost 6
Učící se společnost 6
 
Virtualni svet jako nastroj vzdelavani
Virtualni svet jako nastroj vzdelavaniVirtualni svet jako nastroj vzdelavani
Virtualni svet jako nastroj vzdelavani
 
02 2 role lidi
02 2 role lidi02 2 role lidi
02 2 role lidi
 
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povolání
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povoláníTechnologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povolání
Technologie ve vzdělávání jako výzva pro nová informační povolání
 
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologiíPedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
 
Učící se společnost 1
Učící se společnost 1Učící se společnost 1
Učící se společnost 1
 
Od přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorstvíOd přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorství
 
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusVzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
 
Nabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser VNabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser V
 
Nabidka workshopu
Nabidka workshopuNabidka workshopu
Nabidka workshopu
 
Online vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxiOnline vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxi
 
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
 
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
 
Učící se společnost 5
Učící se společnost 5Učící se společnost 5
Učící se společnost 5
 
Vzdělávání založené na datech
Vzdělávání založené na datechVzdělávání založené na datech
Vzdělávání založené na datech
 
Definování IG NIQES
Definování IG NIQESDefinování IG NIQES
Definování IG NIQES
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
 
E-learning a jeho možnosti
E-learning a jeho možnostiE-learning a jeho možnosti
E-learning a jeho možnosti
 
Kritický přístup k edTechu
Kritický přístup k edTechuKritický přístup k edTechu
Kritický přístup k edTechu
 

Similar to Mobilní zařízení ve výuce

Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzděláváníEdtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzděláváníHana Tulinská
 
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxi
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxiVzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxi
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxisudpet
 
Nové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzděláváníNové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzděláváníMichal Černý
 
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel VlachPopis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel VlachMartin
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyBorivoj Brdicka
 
Modul 13 závěrečný úkol KPI
Modul 13  závěrečný úkol KPIModul 13  závěrečný úkol KPI
Modul 13 závěrečný úkol KPIMartina Filová
 
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKu
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKuVýzkumný profil edTechové profilace na KISKu
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKuMichal Černý
 
Vizualizace výuky
Vizualizace výukyVizualizace výuky
Vizualizace výukyJiří Husa
 
Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017Libor Klubal
 
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnosti
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnostiStrategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnosti
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnostiINTERES - KISK
 
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“KISK FF MU
 
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikacíVyhledávání a hodnocení výukových aplikací
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikacíKISK FF MU
 
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentůProč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentůMichal Černý
 
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznáníDigitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznáníÚstřední knihovna FF MU
 
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně PoličkaInformační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně PoličkaKlára Kašparová
 
Jak se učí informační gramotnost na SOŠ
Jak se učí informační gramotnost na SOŠJak se učí informační gramotnost na SOŠ
Jak se učí informační gramotnost na SOŠMíša Blažejová
 
eSkills workshop DZS 2010
eSkills workshop DZS 2010eSkills workshop DZS 2010
eSkills workshop DZS 2010Daniel
 

Similar to Mobilní zařízení ve výuce (20)

Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzděláváníEdtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
 
Smisene uceni1
Smisene uceni1Smisene uceni1
Smisene uceni1
 
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxi
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxiVzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxi
Vzdělávání, technologie, prostor: od teorie k praxi
 
Nové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzděláváníNové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzdělávání
 
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel VlachPopis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
 
Learning analytics
Learning analyticsLearning analytics
Learning analytics
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
 
Modul 13 závěrečný úkol KPI
Modul 13  závěrečný úkol KPIModul 13  závěrečný úkol KPI
Modul 13 závěrečný úkol KPI
 
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKu
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKuVýzkumný profil edTechové profilace na KISKu
Výzkumný profil edTechové profilace na KISKu
 
Vizualizace výuky
Vizualizace výukyVizualizace výuky
Vizualizace výuky
 
Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017
 
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnosti
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnostiStrategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnosti
Strategie CR pro vzdelavani v digitalni spolecnosti
 
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“
Webináře 2014: Pavlína Mazáčová "Projekt INTERES aneb „Tablety učitelům“
 
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikacíVyhledávání a hodnocení výukových aplikací
Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací
 
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentůProč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
 
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznáníDigitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
 
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně PoličkaInformační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
 
MICTP/FKIOP
MICTP/FKIOPMICTP/FKIOP
MICTP/FKIOP
 
Jak se učí informační gramotnost na SOŠ
Jak se učí informační gramotnost na SOŠJak se učí informační gramotnost na SOŠ
Jak se učí informační gramotnost na SOŠ
 
eSkills workshop DZS 2010
eSkills workshop DZS 2010eSkills workshop DZS 2010
eSkills workshop DZS 2010
 

More from Radek Maca

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modulRadek Maca
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod soutezeRadek Maca
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isRadek Maca
 
Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Radek Maca
 
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-apRadek Maca
 
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1Radek Maca
 
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Radek Maca
 
PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017Radek Maca
 
2015 prezentace is-def
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-defRadek Maca
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-defRadek Maca
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_iRadek Maca
 
07 osobni vzdelavaci-prostredi
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostrediRadek Maca
 
2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitelRadek Maca
 
2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hgRadek Maca
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikaceRadek Maca
 
2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_iRadek Maca
 
2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_iRadek Maca
 
2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_iRadek Maca
 
2015 prezentace is - v3
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3Radek Maca
 
2015 prezentace - metodika
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodikaRadek Maca
 

More from Radek Maca (20)

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
 
Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
 
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
 
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
 
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
 
PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017
 
2015 prezentace is-def
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-def
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
 
07 osobni vzdelavaci-prostredi
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostredi
 
2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel
 
2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikace
 
2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i
 
2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i
 
2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i
 
2015 prezentace is - v3
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3
 
2015 prezentace - metodika
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodika
 

Mobilní zařízení ve výuce

 • 1. Využití mobilních zařízení ve výuce Radek Maca 31.10.2014
 • 2. Nejčastější dárek k vánocům… ?
 • 3. Přenosné počítače dneška… • notebook • netbook • ultrabook™ • konvertibilní notebook/ultrabook/tablet • tablet • čtečka (e-book) • Smartphone • …
 • 4. Umíme je využívat? Realita: •Česká škola stojí pořád do značné míry na vnější motivaci. Předpokládá, že se žáci budou bát známek, učitelů a přijímaček, a proto se budou učit. Ukazuje se ale, že to už nefunguje, děti se přestaly bát. Myslím, že je to zákonité, společnost se liberalizovala, strach zmizel i ze školy a učitelé si s řadou situací nevědí rady. Mocenské nástroje, které vždy měli k dispozici, už nefungují. Jak se změnila (a mění) společnost za posledních 100 let? Jana Straková Představa: •Vzdělávací systém bude zajišťovat výbavu každého jedince bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání v průběhu celého života. Strategie digitálního vzdělávání
 • 5. Doprava 1910 2010 Najdi aspoň 3 rozdíly… Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
 • 6. Medicína 1910 2010 Najdi aspoň 3 rozdíly… Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
 • 7. Armáda… 1910 2010 Najdi aspoň 3 rozdíly… Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
 • 8. Přístup k informacím… 1910 2010 Najdi aspoň 3 rozdíly… Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
 • 9. Škola… 1910 2010 Najdi aspoň 3 rozdíly… Zdroj: https://www.scio.cz/o-steffl/verejna-vystoupeni-a-prezentace/
 • 10. Modely školy budoucnosti (OECD 2007) budoucnosti/ adrese mluvit-o-najdete na cesko-melo-Více cz/jak-by-ceskomluvi.http://
 • 11. Kostra projektu Hlavní cíl: – Metody sdílení dat a spolupráce nad nimi s využíváním mobilního zařízení ve vzdělávání •Dílčí cíle – Podpora HW • Tablety, notebooky, netbooky • WIFI • Prezentace z mobilního zařízení – Podpora metodická • Ukázky, návody, • Praktické příklady využívání ICT ve výuce • Výstupy Aktivity – Analýza aktuálního stavu A1 – školení ředitelů B1 – školení pedagogů (kde jsme) – Plán rozvoje školy a ICT vzdělávání A2 - mentoring – Materiální vybavení B2 – základy práce s mobilním zařízením – Příklady práce s mobilním zařízením B3 – školení dle vzdělávacích oblastí – Systém metodické podpory A3 – studium metodik a koordinátor ICT – (Auto)evaluační zpráva C - jaký to má přínos (pro učitele, žáka, …)
 • 12. Východiska „filosofická“ sledovaná hodnota tradiční perspektiva romantická perspektiva postmoderní perspektiva organizace učebního procesu vyučování ve třídách dle věku individualizované vyučování proměnlivé seskupování do skupin pedagogický přístup konzervativní ústup do pozadí liberální priorita důrazu na obsah metoda proces a cíl určující aktér dominující učitel pedocentrismus hledání, tázání se převažující atmosféra disciplína dána vnější autoritou svoboda s odpovědností tolerance a důvěra kompetence učitele odbornost odhalování, objevování tvořivost, flexibilita očekávaná reflexe aktivita jedince reakce na podněty vztahová aktivita v síti úroveň poznatků jistota vyvracení, zpochybňování pravděpodobná možnost postojový princip konkurence, soutěživost spolupráce zlepšování všech pomocí všech hnací síla řízení zvenčí prostor pro vnitřní řízení sebevedení na základě reflexí morální kvalita loajalita, přizpůsobení se volnost (sebe)odpovědnost obecný smysl mluvení o věcech pro formování dětí konání věcí pro děti konání věcí s dětmi
 • 13. Východiska „legislativní“ Koncept Strategie rozvoje ICT ve vzdělávání – Profil Škola21
 • 14. Východiska „legislativní“ Strategie digitálního vzdělávání Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení…
 • 15. Východiska metodická Proč mobilní zařízení (nejen) pro učitele? –Jednoduché použití (interaktivita, dotek, hlas, pohyb…) –Komplexní nástroj (záznamník, fotoaparát, video, interaktivní tabule, vizualizér, kancelář, zásobník materiálů, ...) –Mobilita (vlastní prostředí, na které jsem zvyklý … všude…) –Spousty aplikací (výukové, komerční i zdarma…) –Propojování aplikací a služeb –Trend ve vývoji, rychlý vývoj dle požadavků uživatelů –Pohodlný přístup k funkcionalitám –Umožňuje rychlou zpětnou vazbu –Je motivační –Podporuje kreativitu –Umožňuje spolupráci sdílení, komunikaci –… https://www.youtube.com/watch?v=XNhNKpwIV-4
 • 16. Východiska metodická Příklady možného použití digitálních technologií: –V duchu transmisivní pedagogiky pasivní předávání poznatků • Psaní, kreslení jako u normální tabule … Smart Notebook Express • Prezentace PPT, filmu, ... Mocniny 10 • Zobrazování informací z internetu … Spalovací motor –V duchu konstruktivismu aktivní nalézání nových informací • ACTIVprezentace pedagogů (i žáků) s rozborem souvislostí … podcasting • Interaktivní schémata, kresby … mapa • Animace, simulace, modelace … • Interaktivní webové stránky … virtuální muzeum • Sdílení a komunikace…Google aplikace … videonávody - můj studijní svět online
 • 17. Východiska metodická Bloomova taxonomie pro výukové aktivity http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/ Samantha Penney: Bloom’s interactive pyramid http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/
 • 18. Požadavky na učitele Technological Pedagogical Content Knowledge C Znalost předmětu (Content) P Pedagogická trojnožka je stabilní, jsou-li všechny tři nohy stejně dlouhé … T Znalost technologií (Technological) Znalost pedagogická (Pedagogical) Zdroj: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2300
 • 19. Od „teď“ k „potom“ … vzdělávací oblasti
 • 20. Od „teď“ k „potom“ … profesní rozvoj
 • 21. Příklady „hotových“ aktivit ve výuce s využitím ICT 1 1. WebQuest (www.webquest.cz) je výuková aktivita zaměřená na bádání, při níž se většina použitých informačních zdrojů nachází na Webu. Smyslem WebQuestů je aktivizovat zájem studentů na řešení konkrétních problémů, umožnit jim soustředit se na zpracování informací spíše než na jejich hledání a podpořit rozvoj myšlení na úrovni analýzy, syntézy a hodnocení. Bernie Dodge, profesor vzdělávacích technologií na San Diego State University, autor pojmu WebQuest
 • 22. Typy úloh (dle WebQuest.cz) Struktura WebQuestů • Popis • Úkol • Postup • Hodnocení • Závěr • Metodická doporučení Druhy úloh • Upevnění učiva • Kompilace • Řešení záhady • Zpravodajství • Návrh realizace • Tvůrčí počin • Hledání konsensu • Lobování • Sebepoznávání • Analýza • Rozhodovací řízení • Vědecký experiment
 • 23. Příklady „hotových“ aktivit ve výuce s využitím ICT 2 2. Katalog vzdělávacích aktivit společenskovědních předmětů •Z celkem 42 vzdělávacích aktivit, které až dosud byly identifikovány, je – 13 orientováno na budování obsahových, koncepčních a procesních znalostí v rámci společenskovědních oborů. – 29 aktivit pak dává žákům příležitost různými formami vyjádřit své pochopení dané problematiky. • Z toho 6 představuje aktivity konvergentní a 23 divergentní, jež jsou ještě dále předkládány v pěti odlišných sadách – psané, vizuální, koncepční, produktově orientované a společenské. •Vše je zpracováno v podobě tabulek, jež obsahují popis aktivit a s nimi kompatibilní technologie, jež mohou být na jejich realizaci použity. Více: •soubor TPCK - Katalog vzdělávacích aktivit s ICT.pdf nebo •přímý odkaz: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2417
 • 24. Trendy: { }  PPT  LMS  PLE VSW, e-učebnice, PPT, interaktivní tabule, … Výuka podporovaná ICT Výuka bez ICT Výuka řízená ICT (jedno pro všechny) Výuka v prostředí ICT (jedno pro mne) Učebnice, sešity, atlasy, tabule, křída, … LMS, výukové portály, … Mobilní dotyková zařízení, sdílené zdroje, online komunikace, …
 • 25. Změna pojetí školy Institucionální Individuální Statická Uzavřená Definovaná Přenos všem naráz Dynamická Otevřená Improvizovaná Osobní řízení vzdělávání a osobní vzdělávací prostředí
 • 26. PROTO: Ptejte se… a naučte účastníky vzdělávání ptát se… být kreativní… komunikovat… budovat si s využitím služeb webu 2.0 osobní vzdělávací prostředí – viz např. https://www.youtube.com/watch?v=YEls3tq5wIY 
 • 27. Využijte projekt … Pro sebe •Vyberte si vhodné moduly školení Obracejte se na školního koordinátora projektu… – B1 – základy (AZ, internet jako zdroj informací, sdílení a ukládání dat, … ) – B3 – využití mobilních zařízení v oboru Pro školu •Sdílejte digitální materiály •Komunikujte s kolegy (žáky, rodiči) prostřednictvím moderních kanálů Pro žáky •Motivujte je vlastním příkladem ke smysluplnému učení s využitím ICT
 • 28. Závěr • Spokojený a úspěšný život spočívá v tom, že najdeme SVÉ životní „úkoly“, které pomáhají posilovat prioritní hodnoty. • Své jednání sladíme podle SVÝCH priorit, hodnot. • Hodnoty měníme jen po dlouhé zralé úvaze. • Maximum energie věnuji věcem, které mohu ovlivnit (nikoliv lidem). • Na lidi se snažíme působit POUZE pozitivně, vlastním příkladem. • Do hlavy a z úst necháme proudit pouze pozitivní, věcné zprávy • Při práci (nejen) s mobilním zařízením používejte zdravý selský rozum  • a …
 • 29. Ať děláte cokoliv, mějte odvahu snít svůj sen  http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/mate-odvahu-snit-svuj-sen