Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2011 05 12 - final3

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 57 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to 2011 05 12 - final3 (20)

Advertisement

2011 05 12 - final3

 1. 2. <ul><li>Představení projektu </li></ul>Irena Obrusníková, projektová manažerka
 2. 3. Cíle zájmového a neformálního vzdělávání v ČR <ul><li>Provázat formální a neformální vzdělávání na základě rozvoje klíčových kompetencí </li></ul><ul><li>Reagovat na potřeby zaměstnavatelů a moderní společnosti </li></ul><ul><li>Platná součást celoživotního učení </li></ul>
 3. 4. Cíl projektu <ul><li>Vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality </li></ul><ul><li>a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání. </li></ul>Vzdělávání Uznávání zájmového a neformálního vzdělávání Podpůrné aktivity
 4. 5. Kroky realizace <ul><li>Co je potřeba realizovat k naplnění cíle a k celospolečenskému uznávání výstupů zájmového a neformálního vzdělávání: </li></ul><ul><li>Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) </li></ul><ul><li>Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací </li></ul><ul><li>(KA 02) </li></ul><ul><li>Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) </li></ul>
 5. 6. Kroky realizace <ul><li>Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) </li></ul><ul><li>Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeže na veřejném životě (KA 07 + KA 04 + PR) </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Vzdělávání </li></ul>Tomáš Machalík, odborný manažer projektu
 7. 8. Koncepční materiály MŠMT <ul><li>Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 </li></ul><ul><li>19 oblastí </li></ul><ul><li>! Hlavní cíl: „Vytváření vhodných podmínek pro osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti“ </li></ul><ul><li>Strategie celoživotního učení v ČR </li></ul><ul><li>Provázanost strategických směrů, návrhu opatření a operačních programů ČR pro období 2007–2013 </li></ul><ul><li>! Hlavní cíl: „Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“ </li></ul>
 8. 9. Linie projektu UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY KA 01 Výzkumy KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání KA 03 Studium pedagogiky volného času KA 04 Průběžné vzdělávání KA 05 Funkční vzdělávání KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání KA 07 Podpora informačního systému pro mládež
 9. 10. Vzdělávání v projektu provázanost KA VZDĚLÁVÁNÍ KA 03 KA 02 KA 04 KA 05 KA 07 KA 06 KA 01 METODICKÁ ČINNOST REALIZACE KURZŮ A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PDP M K P KA 01 Výzkumy KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání KA 03 Studium pedagogiky volného času KA 04 Průběžné vzdělávání KA 05 Funkční vzdělávání KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání KA 07 Podpora informačního systému pro mládež
 10. 11. Realizace projektu <ul><li>Facilitovaný proces Evaluace ŠVP </li></ul><ul><li>Odbornostní setkání po krajích ČR </li></ul><ul><li>Proškolení koordinátoři a odborná veřejnost v průřezových tématech </li></ul><ul><li>Celostátní setkání pedagogů volného času a vychovatelů, výměna zkušeností </li></ul><ul><li>Pracovní workshopy k posílení kvality organizací, Benchmarking </li></ul><ul><li>Publikace a Příklady dobré praxe </li></ul>Metodická činnost
 11. 12. Realizace projektu - V zdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání Sada 8 e-learningových kurzů pro klíčové kompetence
 12. 13. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 03 Studium pedagogiky volného času Podrobný obsahový návrh Studia pedagogiky volného času s rozšířenou časovou dotací Nový obsahový návrh Studia pedagogiky volného času – e-learning s časovou dotací 80 hod
 13. 14. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 04 Průběžné vzdělávání Sada 6 vzdělávacích programů pro průřezová témata projektu včetně blended learningových kurzů Sada 60 vzdělávacích programů ve formě příkladů dobré praxe – pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží či pro děti a mládež
 14. 15. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) Sada 40 zrealizovaných inovovaných seminářů a kurzů pro pracovníky SVČ, NNO, školních klubů a školních družin KA 04 Průběžné vzdělávání
 15. 16. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 05 Funkční vzdělávání Inovovaný studijní program, který odráží standardy kvality vedoucích pracovníků SVČ a rozvíjí klíčové kompetence potřebné pro řízení (také s využitím pro pracovníky NNO, školní kluby a školní družiny v přímé návaznosti na KA 02)
 16. 17. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání Sada vzdělávacích programů ve formě sborníku příkladů dobré praxe
 17. 18. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA (MI) KA 07 Podpora informačního systému pro mládež Sada 13 inovovaných (ze 14 realizovaných) vzdělávacích programů pro pracovníky poskytující informace mládeži v ICM a pro poskytovatele informací z dalších subjektů
 18. 19. Závěrem Přes 2 500 účastníků vzdělávání od začátku realizace projektu, rozvoj kompetencí Vzdělávání opřené o stavbu kompetenčních profilů jednotlivých pozic směřuje k uznání kvalifikací a lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Evaluace výsledku vzdělávacích akcí: VM/EVAN http:// vm .nidm. cz
 19. 20. <ul><li>Uznávání neformálního vzdělávání </li></ul>Daniela Havlíčková, garantka klíčové aktivity
 20. 21. Cíle klíčové aktivity UNV <ul><li>poskytnout metodickou podporu při vytváření vzdělávacích programů </li></ul><ul><li>připravit podklady k začlenění systému metodické podpory vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže </li></ul><ul><li>navrhnout začlenění systému metodické podpory, podpory vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v oblasti rekvalifikací , systému akreditace a podpory získávání dílčích kvalifikací do programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO </li></ul><ul><li>podpořit tvorbu nástrojů uznávání neformálního vzdělávání u dětí, mládeže a pracovníků s dětmi a mládeží </li></ul>
 21. 22. Cílové skupiny Spolupracující subjekty <ul><li>CÍLOVÉ SKUPINY </li></ul><ul><li>NNO dětí a mládeže </li></ul><ul><li>NNO pracující s dětmi a mládeží </li></ul><ul><li>pracovníci pracující s dětmi a mládeží </li></ul><ul><li>SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY </li></ul><ul><li>zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>vzdělavatelé </li></ul><ul><li>orgány (instituce) zodpovědné za akreditaci vzdělávacích programů </li></ul>
 22. 23. Uznávání neformálního vzdělávání <ul><li>Uznávání neformálního vzdělávání – trojí uznání: </li></ul><ul><li>uznání společenské prospěšnosti </li></ul><ul><li>uznání ze strany zaměstnavatelů + sebeuznání </li></ul><ul><li>„ formální“ uznání kompetencí získaných neformálním vzděláváním ze strany státní správy a vzdělávacích institucí </li></ul>
 23. 25. Kompetence a vzdělávací programy v NNO <ul><li>Zjišťění/ analýza situace v nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží (dále jen NNO) a existujících vzdělávacích programů + externí analýza procesů v organizacích (KA 02) </li></ul><ul><li>24 minimálních kompetenčních profilů (MKP) pro pozice v NNO (+ KA 02, KA 03, KA 04, KA 05) </li></ul><ul><li>návrh vzdělávacích programů/modulů pro vybrané pozice v NNO </li></ul><ul><li>porovnání vzdělávacích programů/modulů s MKP a propojení s nastavenou standardizací v rámci KA 02 </li></ul>
 24. 26. Minimální kompetenční profily pro pracovníky s dětmi a mládeží <ul><li>manažer NNO, </li></ul><ul><li>projektový manažer volnočasových aktivit, </li></ul><ul><li>hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, </li></ul><ul><li>ekonom NNO, </li></ul><ul><li>garant vzdělávání, </li></ul><ul><li>lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání, </li></ul><ul><li>bezpečnostní garant, </li></ul><ul><li>laický zdravotník, </li></ul><ul><li>samostatný vedoucí dětí a mládeže, </li></ul><ul><li>vedoucí dětí a mládeže – nad 18 let, </li></ul><ul><li>pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první pomoci a prevence (průřezová kompetence) </li></ul>
 25. 27. Tvorba a ověřování vzdělávacích programů <ul><li>Na základě minimálního kompetenčního profilu tvorba vzdělávacího programu </li></ul><ul><li>Ověření vzdělávacího programu </li></ul><ul><li>Návrh úprav minimálního kompetenčního profilu </li></ul><ul><li>Příklad dobré praxe </li></ul><ul><li>Vzdělávací program (metodika, podklady pro e-learning, kalkulace) </li></ul><ul><li>Publikace metodik a příkladů dobré praxe pro využití v dalších NNO </li></ul>
 26. 28. Tvorba karet typových pozic Právní rámec ky realizace <ul><li>Expertní skupiny – tvorba 11 karet typových pozic </li></ul><ul><li>Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací (NSK) </li></ul><ul><li>Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Hodnotící standard </li></ul><ul><li>Kvalifikační standard </li></ul><ul><li>Úplná kvalifikace </li></ul><ul><li>Dílčí kvalifikace </li></ul><ul><li>Sektorové rady </li></ul>
 27. 29. Klíčové kompetence pracovníků s dětmi a mládežíky realizace Klíčové kompetence pro pracovníky s dětmi a mládeží jsou kompetence měkké i odborné. Osobní kompetenční portfolio
 28. 30. Nástroje ke zhodnocení a prezentaci kompetencí <ul><li>Youthpass – Program Mládež v akci </li></ul><ul><li>Profilpass </li></ul><ul><li>Kompetenznachweis – příklad z Bavorska </li></ul><ul><li>S.E.N. – sebeevaluační nástroj – příklad z Francie </li></ul><ul><li>Vzdělávací modul/Evaluační nástroj NIDM </li></ul><ul><li>EUROPASS </li></ul>
 29. 31. Odborná setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností k tématu uznávání neformálního vzdělávání Odborná setkání
 30. 32. <ul><li>Výzkumy </li></ul>Miroslav Bocan, garant klíčové aktivity
 31. 33. Proč výzkumy? <ul><li>Výzkum jako „základní stavební kámen“ všech aktivit: </li></ul><ul><li>zajišťují nezbytná vstupní data </li></ul><ul><li>zjišťujeme aktuální stav v dané problematice </li></ul><ul><li>s realizací výzkumů, koncepcí a analýz má NIDM bohatou zkušenost z minulosti, jejich realizace je součástí zřizovací listiny NIDM </li></ul><ul><li>realizování výzkumů vychází z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013 </li></ul>
 32. 34. Realizace výzkumů probíhá v oblastech <ul><li>standardizace organizací – dotazníkové šetření zaměřené na procesy a činnosti v organizacích (školská zařízení pro ZV a NNO pro NV) </li></ul><ul><li>systém vzdělávání – analýza stavu DVPP zv a MKP pedagogů volného času a vychovatelů </li></ul><ul><li>průřezová témata – výzkumná šetření na téma dobrovolnictví, participace, zdravé klima v ZV a NV, inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do ZV a NV, stav multikulturality v ZV a NV </li></ul><ul><li>podpora informačního systému pro mládež – výzkum Informovanost a participace mládeže </li></ul>
 33. 35. Výzkum napříč všemi tématy <ul><li>Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let, zaměřuje se na: </li></ul><ul><li>Rodinu </li></ul><ul><li>Školu </li></ul><ul><li>Způsoby trávení volného času </li></ul><ul><li>Média </li></ul><ul><li>Hodnoty, životní postoje a aspirace </li></ul>
 34. 36. Využití výzkumů v rámci projektu KPŽ <ul><li>Komplexní poznání problematiky v oblasti dětí, mládeže a volného času. </li></ul><ul><li>Při přípravě obsahů vzdělávacích kurzů v rámci průřezových témat určených pro: </li></ul><ul><li>krajské koordinátory, </li></ul><ul><li>pracovníky SVČ, ŠK, ŠD, a NNO a další odbornou veřejnost. </li></ul><ul><li>Pro zhodnocení a inovaci systému DVPPzv. </li></ul><ul><li>Při tvorbě modelových standardů procesů v organizacích pro ZV a NV. </li></ul>
 35. 37. Pro všechny pracovníky pracující s dětmi a mládeží <ul><li>ale i rodiče, odbornou a akademickou veřejnost, studenty </li></ul><ul><li>- lepší poznání této věkové skupiny </li></ul><ul><li>- možnost reagovat na aktuální potřeby dětí a mládeže </li></ul><ul><li>- impuls pro veřejnou debatu o dětech a mládeži </li></ul><ul><li>- východisko pro tvorbu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže </li></ul><ul><li>Všechny výzkumné zprávy jsou dostupné na adrese www. vyzkum - mladez . cz </li></ul>
 36. 38. <ul><li>Standardizace organizací neformálního vzdělávání </li></ul>Tomáš Oršulák, garant klíčové aktivity
 37. 39. Standardizace?
 38. 40. Standardizace ? <ul><li>Z odborného hlediska nepokrýváme vytvářeným modelem přímo „hlavní procesy“ organizace, ale především „řídící“ a „podpůrné procesy“. </li></ul><ul><li>Pro účely zavádění hodnocení bude vytvořen tzv. model hodnocení organizace. </li></ul>
 39. 41. Cíle a výstupy <ul><li>Vytvoření nástroje pro zvyšování kvality řízení organizací – model hodnocení organizace </li></ul>Návrhy systémových legislativních opatření v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.
 40. 42. Cíle x výstupy x vazby
 41. 43. Výstupy
 42. 44. Výstupy
 43. 45. Výstupy
 44. 46. Výstupy
 45. 47. Výstupy
 46. 48. Výstupy
 47. 49. Výstupy
 48. 50. Výstupy
 49. 51. Quo Vadis? <ul><li>Standardizace není o standardech, ale o kvalitě řízení a především o porozumění své vlastní organizaci, potřebám a kompetencím svých zaměstnanců, službám které nabízí a klientům, kteří tyto služby využívají. </li></ul>
 50. 52. <ul><li>Podpora informačního systému pro mládež </li></ul>Gabriela Hrdinová, garantka klíčové aktivity
 51. 53. Celkový záměr Podpora a propagace Informačního systému pro mládež (dále jen „ISM“) <ul><li>Vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality </li></ul><ul><li>a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání. </li></ul><ul><li>= > </li></ul><ul><li>Modernizovat systém ISM </li></ul><ul><li>= > </li></ul><ul><li>Inovace a zpřehlednění (ujednocení) sítí ISM </li></ul><ul><li>Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků ICM </li></ul><ul><li>> Zkvalitnění poskytovaných služeb v ICM </li></ul><ul><li>Zvýšení povědomí mládeže a celé společnosti o ISM </li></ul><ul><li>Přispění k vymezení pojmu Informační bod pro mládež </li></ul><ul><li>Nepřímá podpora klíčových kompetencí dětí a mládeže </li></ul>
 52. 54. Naplňování celkového záměru - cílů <ul><li>Vzdělávací aktivity </li></ul><ul><li>Publikační činnost </li></ul><ul><li>Putovní prezentace vzorového ICM </li></ul><ul><li>Jednotná, aktualizovaná a otevřená databáze informací a příkladů dobré praxe z oblastí práce s dětmi a mládeží - > práce regionálních koordinátorů-redaktorů - > REMIX </li></ul><ul><li>I-katalogy </li></ul>
 53. 55. Návrhy legislativních změn <ul><li>> Stálé zakotvení v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží: </li></ul><ul><li>podpora certifikovaných Informačních center pro mládež, včetně personálního zabezpečení </li></ul><ul><li>systematické vzdělávání pracovníků ICM (a IBM) </li></ul>
 54. 56. Udržitelnost <ul><li>Putovní prezentace vzorového ICM </li></ul><ul><li>- > využívání na veletrzích, přednáškách, prezentacích a jiných akcích. </li></ul><ul><li>Publikace </li></ul><ul><li>- > průběžná distribuce v rámci NICM a pracovníků jiných ICM v ČR. </li></ul><ul><li>Audio spoty a animovaná hra </li></ul><ul><li>- > Hra bude umístěna na webech NIDM, ICM v ČR a partnerů. </li></ul><ul><li>Jednotná, aktualizovaná a otevřená databáze informací a příkladů dobré praxe </li></ul><ul><li>- > Zajištění externistů – mladých žurnalistů, kteří budou dále spolupracovat dobrovolně. </li></ul><ul><li>I-katalogy </li></ul><ul><li>- > Zařadit průběžnou aktualizaci do činnosti certifikovaného ICM. </li></ul>
 55. 57. <ul><li>Děkujeme za pozornost </li></ul>www.kliceprozivot.cz

×