161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap

Radek Maca
Radek MacaRadek Maca
1
Podpora sociálně
znevýhodněných romských
žáků středních škol,
konzervatoří a studentů
vyšších odborných škol na
rok 2017Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111
msmt@msmt.cz • www.msmt.cz
2
Dotační program MŠMT
„Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ“
Dotace se poskytuje na základě Nařízení vlády ze dne 20. 2. 2002 č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.
Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední
školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „právnická
osoba“) na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a
studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud
jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním
nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.
Program se realizuje ve dvou kolech: období leden – červen a září - prosinec
3
Podporované aktivity programu
V programu jsou podporovány tyto aktivity:
a) aktivita A:
- zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční
podpora na školné, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby),
b) aktivita B:
- zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří
žádají o podporu v rámci aktivity A.).
4
aktivita A: Zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů
Podmínky pro podání žádosti:
i.žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon odst. 1 a 2 písm. a)
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ii.žák/student nedosáhl v době podání žádosti ještě 27 let,
iii.žák/student není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,
iv.žákovi/studentovi v předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho celkové
hodnocení hodnoceno neprospěl,
v.žák/student doloží, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom,
že je příslušníkem romské menšiny,
vi.žák/student doloží, buď on sám (v případě že nežije ve společné domácnosti se
zákonnými zástupci), nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že jejich
příjmy jsou na hranici životního minima pro zajištění studia žáka/studenta.
5
Motivací těchto žáků/studentů ke vzdělávání posiluje i odstupňování přidělované
dotace podle ročníku, který sociálně znevýhodněný žák/student navštěvuje.
Toto opatření by mělo přispět nejen k tomu, aby sociálně znevýhodnění
žáci/studenti do školy nastupovali, ale také ve studiu pokračovali a školu úspěšně
dokončovali.
Výše dotace může činit na jedno období:
i.maximálně 4 000,- na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ, konzervatoře
ii.maximálně 5 000,- na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ, konzervatoře
iii.maximálně 6 000,- na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ, konzervatoře
iv.maximálně 7 000,- na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ, konzervatoře
v.maximálně 7 000,- na jednoho žáka v 1. a 2. ročníku nástavbového studia SŠ
vi.maximálně 8 000,- na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ
6
Dotace v aktivitě A . se poskytnuta na:
Školné
Stravné
Cestovné
Ubytování
 Úhradu školních potřeb a učebních materiálů
7
Za sociálně znevýhodněné se pro účely tohoto dotačního programu
považuje:
1) žák/student pocházející z rodiny s nízkým sociálním statusem,
2) žák/student žijící v sociálním vyloučení,
3) žák/student z neúplné či vícečetné rodiny.
8
Aktivita B. Zajištění přímé podpory vzdělávání
-Je určena pouze pro právnické osoby žádající o podporu v rámci aktivity A.
-Aktivita B navazuje na aktivitu A, bez které nelze realizovat toto opatření.
Cílová skupina: Romští žáci/studenti, kteří žádají (podporované aktivitě A.)
v dotačním programu na podporu romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů VOŠ.
c) Cíl podporované aktivity:
- pomáhat romským žákům/studentům zlepšit jejich vzdělávací výsledky a
motivovat je k úspěšnému ukončení studia na škole,
- identifikovat možné problémy žáků/studentů a navrhnout efektivní
metody a strategie na zlepšení studijních výsledků žáka/studenta,
- v případě potřeby žáka/studenta zajistit doučování,
- soustředit se na prevenci možných konfliktů žáka/studenta v prostředí
školy, pomáhat odstraňovat příčiny odchodu romských žáků/studentů z
řádného vyučovacího procesu.
9
Forma realizace aktivit:
- Individuální konzultace
- Skupinové aktivity
- Práce s žáky, studenty
Požadavky na realizátora aktivit:
- Měsíční rozsah práce realizátora aktivit: max. 8 hodin
- Praxe: min. 3 roky ve výuce (pedagogické vzdělání)
Povinnosti realizátora aktivit:
- realizovat doučování žáků/studentů,
- jednou měsíčně udělat výkaz práce se seznamem o aktivitách (hodnocení
žáků/studentů, popis individuálních a skupinových aktivit, popis problémů, doporučení),
- poskytovat informace o studijních výsledcích žáků/studentů MŠMT (závěrečná zpráva,
zpráva o dosažených výsledcích žáků/studentů) vždy za dané období.
Podporovanou aktivitu bude může zastávat pedagogický pracovník školy.
10
Aktivita B:
Finanční zajištění funkce: poskytnutá dotace může činit na jedno
období leden –červen (6 měsíců) – Tabulka č. 1,
Období září – prosinec (4 měsíce) - Tabulka č. 2.
Počet žáků/studentů Max. stanovená výše podpory na školu (na realizátora doučování) v Kč
1-5 7 200,-
6-10 14 400,-
11-15 21 600,-
16-20 28 800,-
21-25 36 000,-
26-30 43 200,-
31-40 50 400,-
41-50 57 600,-
51- více 70 000,-
Tabulka č. 1
11
Počet žáků/studentů Max. stanovená výše podpory na školu (na realizátora doučování) v Kč
1-5 4 800,-
6-10 9 600,-
11-15 14 400,-
16-20 19 200,-
21-25 24 000,-
26-30 28 800,-
31-40 33 600,-
41-50 38 400,-
51- více 50 000,-
Tabulka č. 2
12
Vyhlášení programu
I. období leden – červen
2017
Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do pátku
2. prosince 2016 na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého
vzdělávání
Mgr. Anna Pechová
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Elektronický systém bude otevřen od pátku 18. listopadu do
pátku 2. prosince 2016
Rozhodující je datum poštovního razítka.
Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem: „ROMA
SŠ a VOŠ“ vždy na dané období.
II. období září – prosinec
2017
Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do pátku 30.
června 2017 na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého
vzdělávání
Mgr. Anna Pechová
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Elektronický systém bude otevřen od čtvrtka 1. června do
pátku 30. června 2017
Rozhodující je datum poštovního razítka.
Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem: „ROMA
SŠ a VOŠ“ vždy na dané období.
12
13
Děkuji za pozornost.
Mgr. Anna Pechová
Oddělení předškolního,základního a základního
uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a sportu
anna.pechova@msmt.cz
1 of 13

Recommended

Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015 by
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015Nová škola, o. p. s.
2K views8 slides
Stránky z devitka 02 2016-nahled by
Stránky z devitka 02 2016-nahledStránky z devitka 02 2016-nahled
Stránky z devitka 02 2016-nahledeftihia67
87 views1 slide
Language and Critical Thinking by
Language and Critical Thinking Language and Critical Thinking
Language and Critical Thinking Eriktatulbekyan
133 views13 slides
Personalization: The Ultimate Tool for Creating a Competitive Advantage by
Personalization: The Ultimate Tool for Creating a Competitive AdvantagePersonalization: The Ultimate Tool for Creating a Competitive Advantage
Personalization: The Ultimate Tool for Creating a Competitive AdvantageChris Risner
237 views48 slides
VR and Pop Culture presentation by
VR and Pop Culture presentationVR and Pop Culture presentation
VR and Pop Culture presentationKayleigh Falvey
120 views9 slides
Can You Name #5WomenArtists? A Viral Campaign for Women's History Month by
Can You Name #5WomenArtists? A Viral Campaign for Women's History MonthCan You Name #5WomenArtists? A Viral Campaign for Women's History Month
Can You Name #5WomenArtists? A Viral Campaign for Women's History MonthMara Kurlandsky
265 views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

Yohana diapositivas by
Yohana diapositivasYohana diapositivas
Yohana diapositivasyohanaandre3
94 views7 slides
Cooperativismko como alternativa de desarrollo by
Cooperativismko como alternativa de desarrolloCooperativismko como alternativa de desarrollo
Cooperativismko como alternativa de desarrolloPablo Cascante
783 views101 slides
Curiosidades sobre algunos edificios by
Curiosidades sobre algunos edificiosCuriosidades sobre algunos edificios
Curiosidades sobre algunos edificiosmartabarrosoisidoro
650 views11 slides
Soufi mon amour by
Soufi mon amourSoufi mon amour
Soufi mon amourZhaïra Bennani
899 views43 slides
Amaneceres en Mar Del Plata by
Amaneceres en Mar Del PlataAmaneceres en Mar Del Plata
Amaneceres en Mar Del PlataEducentro
560 views10 slides
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ... by
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...equitypandit
16 views10 slides

Viewers also liked(10)

Cooperativismko como alternativa de desarrollo by Pablo Cascante
Cooperativismko como alternativa de desarrolloCooperativismko como alternativa de desarrollo
Cooperativismko como alternativa de desarrollo
Pablo Cascante783 views
Amaneceres en Mar Del Plata by Educentro
Amaneceres en Mar Del PlataAmaneceres en Mar Del Plata
Amaneceres en Mar Del Plata
Educentro560 views
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ... by equitypandit
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...
Weekly Outlook for Nifty and major indices (November 21, 2016 - November 25, ...
equitypandit16 views
Etiological role of concha bullosa in paranasal sinuses inflammatory diseases by Dr.Juveria Majeed
Etiological role of concha bullosa in paranasal sinuses inflammatory diseasesEtiological role of concha bullosa in paranasal sinuses inflammatory diseases
Etiological role of concha bullosa in paranasal sinuses inflammatory diseases
Dr.Juveria Majeed765 views
Herramientas by Educentro
HerramientasHerramientas
Herramientas
Educentro258 views

More from Radek Maca

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul by
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modulRadek Maca
33 views11 slides
Isprom navod souteze by
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod soutezeRadek Maca
65 views14 slides
2017 0609 prezentace is by
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isRadek Maca
488 views44 slides
Metodika dotací 2018 by
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Radek Maca
440 views16 slides
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1 by
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1Radek Maca
964 views36 slides
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017 by
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Radek Maca
1.4K views45 slides

More from Radek Maca(20)

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul by Radek Maca
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
Radek Maca33 views
Isprom navod souteze by Radek Maca
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
Radek Maca65 views
2017 0609 prezentace is by Radek Maca
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
Radek Maca488 views
Metodika dotací 2018 by Radek Maca
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
Radek Maca440 views
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1 by Radek Maca
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
Radek Maca964 views
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017 by Radek Maca
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Radek Maca1.4K views
PRCH - metodika dotací 2017 by Radek Maca
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017
Radek Maca1.5K views
2015 prezentace is-def by Radek Maca
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-def
Radek Maca705 views
2015 prezentace metodika-def by Radek Maca
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
Radek Maca698 views
2015 09 08 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
Radek Maca235 views
07 osobni vzdelavaci-prostredi by Radek Maca
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostredi
Radek Maca402 views
2015 04 02 - jak se učí učitel by Radek Maca
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel
Radek Maca282 views
2015 03 09 - ka_i pro hg by Radek Maca
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg
Radek Maca271 views
Talent nad zlato text publikace by Radek Maca
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikace
Radek Maca309 views
2015 02 10 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i
Radek Maca272 views
2015 01 12 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i
Radek Maca269 views
Mobilní zařízení ve výuce by Radek Maca
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuce
Radek Maca541 views
2014 09 08 - vkp - ka_i by Radek Maca
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i
Radek Maca270 views
2015 prezentace is - v3 by Radek Maca
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3
Radek Maca491 views
2015 prezentace - metodika by Radek Maca
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodika
Radek Maca592 views

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
18 views22 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
23 views22 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
32 views38 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
37 views38 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
26 views60 slides
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
24 views48 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste18 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste23 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste32 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste37 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste26 views
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste24 views

161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap

 • 1. 1 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz • www.msmt.cz
 • 2. 2 Dotační program MŠMT „Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ“ Dotace se poskytuje na základě Nařízení vlády ze dne 20. 2. 2002 č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „právnická osoba“) na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže. Program se realizuje ve dvou kolech: období leden – červen a září - prosinec
 • 3. 3 Podporované aktivity programu V programu jsou podporovány tyto aktivity: a) aktivita A: - zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na školné, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby), b) aktivita B: - zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají o podporu v rámci aktivity A.).
 • 4. 4 aktivita A: Zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů Podmínky pro podání žádosti: i.žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon odst. 1 a 2 písm. a) č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ii.žák/student nedosáhl v době podání žádosti ještě 27 let, iii.žák/student není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy, iv.žákovi/studentovi v předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho celkové hodnocení hodnoceno neprospěl, v.žák/student doloží, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že je příslušníkem romské menšiny, vi.žák/student doloží, buď on sám (v případě že nežije ve společné domácnosti se zákonnými zástupci), nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že jejich příjmy jsou na hranici životního minima pro zajištění studia žáka/studenta.
 • 5. 5 Motivací těchto žáků/studentů ke vzdělávání posiluje i odstupňování přidělované dotace podle ročníku, který sociálně znevýhodněný žák/student navštěvuje. Toto opatření by mělo přispět nejen k tomu, aby sociálně znevýhodnění žáci/studenti do školy nastupovali, ale také ve studiu pokračovali a školu úspěšně dokončovali. Výše dotace může činit na jedno období: i.maximálně 4 000,- na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ, konzervatoře ii.maximálně 5 000,- na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ, konzervatoře iii.maximálně 6 000,- na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ, konzervatoře iv.maximálně 7 000,- na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ, konzervatoře v.maximálně 7 000,- na jednoho žáka v 1. a 2. ročníku nástavbového studia SŠ vi.maximálně 8 000,- na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ
 • 6. 6 Dotace v aktivitě A . se poskytnuta na: Školné Stravné Cestovné Ubytování  Úhradu školních potřeb a učebních materiálů
 • 7. 7 Za sociálně znevýhodněné se pro účely tohoto dotačního programu považuje: 1) žák/student pocházející z rodiny s nízkým sociálním statusem, 2) žák/student žijící v sociálním vyloučení, 3) žák/student z neúplné či vícečetné rodiny.
 • 8. 8 Aktivita B. Zajištění přímé podpory vzdělávání -Je určena pouze pro právnické osoby žádající o podporu v rámci aktivity A. -Aktivita B navazuje na aktivitu A, bez které nelze realizovat toto opatření. Cílová skupina: Romští žáci/studenti, kteří žádají (podporované aktivitě A.) v dotačním programu na podporu romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ. c) Cíl podporované aktivity: - pomáhat romským žákům/studentům zlepšit jejich vzdělávací výsledky a motivovat je k úspěšnému ukončení studia na škole, - identifikovat možné problémy žáků/studentů a navrhnout efektivní metody a strategie na zlepšení studijních výsledků žáka/studenta, - v případě potřeby žáka/studenta zajistit doučování, - soustředit se na prevenci možných konfliktů žáka/studenta v prostředí školy, pomáhat odstraňovat příčiny odchodu romských žáků/studentů z řádného vyučovacího procesu.
 • 9. 9 Forma realizace aktivit: - Individuální konzultace - Skupinové aktivity - Práce s žáky, studenty Požadavky na realizátora aktivit: - Měsíční rozsah práce realizátora aktivit: max. 8 hodin - Praxe: min. 3 roky ve výuce (pedagogické vzdělání) Povinnosti realizátora aktivit: - realizovat doučování žáků/studentů, - jednou měsíčně udělat výkaz práce se seznamem o aktivitách (hodnocení žáků/studentů, popis individuálních a skupinových aktivit, popis problémů, doporučení), - poskytovat informace o studijních výsledcích žáků/studentů MŠMT (závěrečná zpráva, zpráva o dosažených výsledcích žáků/studentů) vždy za dané období. Podporovanou aktivitu bude může zastávat pedagogický pracovník školy.
 • 10. 10 Aktivita B: Finanční zajištění funkce: poskytnutá dotace může činit na jedno období leden –červen (6 měsíců) – Tabulka č. 1, Období září – prosinec (4 měsíce) - Tabulka č. 2. Počet žáků/studentů Max. stanovená výše podpory na školu (na realizátora doučování) v Kč 1-5 7 200,- 6-10 14 400,- 11-15 21 600,- 16-20 28 800,- 21-25 36 000,- 26-30 43 200,- 31-40 50 400,- 41-50 57 600,- 51- více 70 000,- Tabulka č. 1
 • 11. 11 Počet žáků/studentů Max. stanovená výše podpory na školu (na realizátora doučování) v Kč 1-5 4 800,- 6-10 9 600,- 11-15 14 400,- 16-20 19 200,- 21-25 24 000,- 26-30 28 800,- 31-40 33 600,- 41-50 38 400,- 51- více 50 000,- Tabulka č. 2
 • 12. 12 Vyhlášení programu I. období leden – červen 2017 Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do pátku 2. prosince 2016 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Mgr. Anna Pechová Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 Elektronický systém bude otevřen od pátku 18. listopadu do pátku 2. prosince 2016 Rozhodující je datum poštovního razítka. Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem: „ROMA SŠ a VOŠ“ vždy na dané období. II. období září – prosinec 2017 Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do pátku 30. června 2017 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Mgr. Anna Pechová Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 Elektronický systém bude otevřen od čtvrtka 1. června do pátku 30. června 2017 Rozhodující je datum poštovního razítka. Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem: „ROMA SŠ a VOŠ“ vždy na dané období. 12
 • 13. 13 Děkuji za pozornost. Mgr. Anna Pechová Oddělení předškolního,základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a sportu anna.pechova@msmt.cz