Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Травень 2018
ДОВІДНИК
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ
МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
(підготовлений Програмою USAID РАДА:...
Довідник організацій, проектів та програм
міжнародної технічної допомоги
2 Довідник організацій, проектів та програм міжна...
ЗМІСТ
3Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 65 Ad

Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

Download to read offline

Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (12)

Similar to Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги (20)

Advertisement

More from radaprogram (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

 1. 1. Травень 2018 ДОВІДНИК ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ (підготовлений Програмою USAID РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво)
 2. 2. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 2 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Довідник включає організації/проекти/програми, які сприяють діяльності Верховної Ради України. Перелік організацій/проектів/програм сформовано на підставі відкритої реєстрації, що проводилася Програмою USAID РАДА (квітень 2018 року). Програма USAID РАДА виконується консорціумом українських організацій у складі Фонду Східна Європа, громадської організації «Інтерньюз-Україна», грома- дянської мережі ОПОРА, громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» та ГО «Ліга Інтернів». З кінця 2013 року Фонд Східна Європа почав впроваджувати в Україні проект USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) – Програму «РАДА: відповідаль- ність, підзвітність, демократичне парламентське представництво». Головною метою Програми РАДА є сприяння становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу – Парламенту Украї- ни – шляхом: 1.Сприяння народним депутатам України у їх зусиллях із налагодження ефектив- ної системи співпраці з виборцями і підвищення якості виконання їх представни- цьких повноважень; 2.Сприяння поширенню ініціатив громадянської освіти і моніторингу за діяль- ністю як Верховної Ради України так і народних депутатів України з метою покра- щення їх підзвітності виборцям; 3.Сприяння становленню незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом підвищення ефективності чинних парламентсь- ких процедур. Завданнями проекту є: •Більш ефективне залучення громадян до законодавчого процесу; •Розширення участі громадян у моніторингу роботи єдиного законодавчого органу держави; •Посилення ефективності незалежного парламентського контролю за вико- навчою владою. Це видання здійснене завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представни- цтво»). Думки і твердження можуть не співпадати з позицією USAID або Урядом США. Електронну версію цього видання розміщено на веб-сайті Програми USAID РАДА – www.radaprogram.org.
 3. 3. ЗМІСТ 3Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 4. 4. 4 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги ЗМІСТ
 5. 5. 5Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги ПРОЕКТИ
 6. 6. 6 Програма USAID РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво Донор/джерело фінансування Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Виконавець Фонд Східна Європа Тривалість 2013-2018 роки Сфера діяльності демократія, е-демократія, права люди- ни та врядування Адреса вул. Шовковична, 7а, офіс 2, м. Київ, Україна Тел.: +38 (050) 443-61-97, +38 (044) 253-27-65, +38 (044) 253-27-91 E-mail: office@radaprogram.org Веб-сайт: www.radaprogram.org Контактна особа Ігор Когут – директор Програми, Олександра Телегузова – старший асистент по координації роботи з Парламентом Цілі, місії, завдання 1) сприяння народним депутатам України в їх зусиллях із налагодження ефективної системи співпраці з вибор- цями і підвищення якості виконання їхніх представницьких повноважень; 2) сприяння поширенню ініціатив гро- мадянської освіти і моніторингу діяль- ності як Верховної Ради України, так і народних депутатів України з метою покращення їх підзвітності виборцям; 3) сприяння становленню незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом підвищення ефективності чинних парламентських процедур. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування; Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; Комітет з питань запобігання і протидії корупції; Апарат Верховної Ради України Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України • сприяння в організації заходів (виїзні засідання, комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо); • аналітичні продукти (методичні матеріали, посібники, аналітичні за- писки, аналітичні довідки, аналітичні звіти); • підтримка Європейського інформацій- но-дослідницького центру у Верховній Раді України; • аналітична та організаційна підтрим- ка Програми парламентського стажу- вання; • співпраця з народними депутатами України в рамках проекту “Модельний округ”; • підтримка професійного зростання працівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 7. 7. 7Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Вихід за межі Києва: зміцнення потенціалу регіональних суб'єктів змін заради сприяння ключовим політичним реформам Донор/джерело фінансування Уряд Федеративної Республіки Німеччина Виконавець Democracy Reporting International Тривалість травень 2016 - квітень 2020 Сфера діяльності - Забезпечення української громадсь- кості та міжнародних партнерів звіта- ми та аналітикою про політичні реформи (аналітичні звіти, оцінки законопроектів, постійний онлайн моніторинг законодавчих ініціатив тощо); - Розвиток компетенцій регіональних громадських організацій, груп та ініціатив моніторити, аналізувати і адвокувати реформи (організація семінарів та шкіл, поглиблення міжрегіонального діалогу про рефор- ми та інше); - Надання студентам та молодіжним групам можливостей відігравати помітну та конструктивну роль у процесі реформ (проведення тренін- гів, організація конкурсів та дебатів). Адреса Тел.: +38 (067) 500-16-41 E-mail: d.filipenko@democracy- reporting.org Веб-сайт: http://democracy-reporting.org/ Контактна особа Дмитро Філіпенко Цілі, місії, завдання DRI у співпраці з Інститутом міжнарод- них відносин КНУ ім. Тараса Шевченка та українськими партнерами, переду- сім громадськими організаціями, здійс- нює свою діяльність з метою підвищен- ня прозорості складного процесу демо- кратичних реформ та їх узгодження як з вимогами громадськості, так і з між- народними стандартами. DRI дослід- жує моделі реформ на основі світових стандартів, порівняльних прикладів, що відповідають українському контек- сту, та висвітлює рекомендації міжна- родних організацій. У партнерстві з різними міжнародними та місцевими організаціями, діяльність DRI сконцен- трована на конституційній реформі, децентралізації, судовій реформі, ре- формі прокуратури, реформі виборчо- го законодавства та реформі політич- них прав людини. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань прав людини, націо- нальних меншин і міжнаціональних від- носин, Комітет з питань правової полі- тики та правосуддя Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України http://democracy-reporting.org/monitor-ua/ - моніторингова таблиця законодавчих ініціатив Верховної Ради України щодо політичних реформ (конституційна реформа, децентралізація, правосуд- дя, прокуратура, політичні права люди- ни, виборче законодавство).
 8. 8. 8 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА» Сфера діяльності Виборчий процес, парламентський моніторинг, освітня політика, житло- во-комунальна політика Адреса вул. Грушевського 34а, офіс 93 м. Київ, Україна, 01021 Тел.: +38 (044) 591-44-44 E-mail: info@opora.org.ua Веб-сайт: https://www.oporaua.org Контактна особа Айвазовська Ольга Павлівна Цілі, місії, завдання Ми прагнемо сталого розвитку суспіль- ства, незворотних змін, які можуть бути забезпечені через якісні інституційні реформи, позитивні соціальні та культурні зрушення. • Наша мрія Громадяни залучені до суспіль- но-політичного життя, а державна та місцева політики відображають їхню волю. У наших мріях державні інститу- ції виконують сервісну функцію та є відкритими, прозорими і підзвітними. Конкуренція між політиками (policy) відбувається на основі принципів, а не лише інтересів. У їх формуванні ключо- ву роль відіграють інтелект, професіо- налізм, далекоглядність та відпові- дальність. Ми впевнені, якщо старанно працювати, то кожна наша дія буде кроком на шляху до мрії. Тож мріймо дієво ;). • Наші цінності Ми працюємо всі гуртом, бо маємо спільні цінності. Кожному члену коман- ди ОПОРИ важливі права людини, демократія, свобода, суспільна користь, верховенство права, які не можуть існувати без громадської, організаційної та персональної відпо- відальності. • Наші цілі Ми хочемо активізувати громадян, щоб вони хотіли та могли впливати на покращення свого середовища, свідо- мо брали участь у суспільному житті. Ми прагнемо зробити прозорим, інклю- зивним та відкритим публічне вряду- вання, покращити його якість у контек- сті прийняття рішень органами влади, їх комунікації з громадянами, виро- блення політик та надання послуг, доступності даних. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Організація співпрацює з усіма парла- ментськими комітетами з метою удос- коналення робочих процедур, стандар- тів прозорості та відкритості їх роботи. Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Рекомендації щодо підвищення прозо- рості роботи парламентських комітетів. Допомога у здійсненні реформи вибор- чого законодавства, врегулювання питання реалізації права голосу ВПО та трудових мігрантів за місцем фактичного проживання.
 9. 9. Глобальна трудова програма, ГО «Трудові ініціативи» Донор/джерело фінансування USAID Виконавець Solidarity Center Тривалість 1 лютого 2016 р. – 1 лютого 2021 р. Сфера діяльності Трудові права, свобода об`єднань і подолання економічної дискримінації в Україні. GLP сприяє демократичному розвитку та реформуванню профспі- лок, розвитку правової бази у відповід- ності до міжнародних норм прав людини в сфері праці, та проведенню освітньої роботи Адреса вул. С. Петлюри, 10, м. Київ, Україна, 01023 Тел.: +38 (066)-839-17-75 E-mail: info@trudovi.org Веб сайт: www.trudovi.org Контактна особа Михальченко Олена Цілі, місії, завдання “Трудові ініціативи” – громадська ор- ганізація, що створена з метою захисту трудових прав працівників в Україні, дотримання законності у сфері трудо- вих відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників. Цілі – втілення правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини і основних свобод, підвищення рівня правової свідомості громадян, захист трудових прав в Україні. Завдання: 1) сприяння процесу розвитку правової держави в Україні; 2) сприяння захисту прав фізичним особам, зокрема, незахищеним верст- вам населення; 3) сприяння забезпеченню рівності можливостей та антидискримінаційної практики; 4) пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини і основних свобод, правове просвітни- цтво; 5) сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основних свобод в Україні до відома своїх членів та громадськості; 6) пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод; 7) співпраця з державними та недер- жавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проб- лем. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Ресурсна підтримка або інтелектуальні продукти, які надаються Верховній Раді України Організація тренінгів, заходів та зуст- річей, експертна оцінка та пропозиції по вдосконаленню законодавства. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 9
 10. 10. 10 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Громадська організація "Громадянська комісія з прав людини" Донор/джерело фінансування CCHR International Тривалість 2013 рік початку роботи в Україні Сфера діяльності Захист прав людини в області психіа- трії, інформування громадськості про шкідливі і руйнуючі здоров'я психіа- тричні практики. Адреса вул Святомихайлівська 15 оф. 3, Київська обл, Києво-Святошинський р-н, с. Святометрівське, 08141 Тел.: +38 (067) 465-33-05, +38 (066) 803-55-83 E-mail: info@cchr.org.ua Веб-сайт: cchr.org.ua Контактна особа Вілінська Анастасія Петрівна, керівник Цілі, місії, завдання Мета - в психіатрії відсутні порушення прав людини, немає примусових руй- нуючих практик, допомога надається на принципах добровільності. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань охорони здоров’я Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Надання технічної допомоги та ресурс- ної підтримки у сфері реформування охорони здоров’я, реформи системи фінансування, зокрема системи фінан- сування закладів охорони здоров’я та її законодавчого забезпечення
 11. 11. Елекронне врядування задля підзвітності влади та участі громади Донор/джерело фінансування Уряд Швейцарської Конфедерації Виконавець Фонд Східна Європа Тривалість 2015–2019 рр. Сфера діяльності електронне врядування та електронна демократія Адреса вул. Саксаганського, 96, офіс 501, м. Київ, Україна Тел.: +38 (044) 206-04-46 E-mail: info@egap.in.ua; chechotkina@eef.org.ua Веб-сайт: www.egap.in.ua Контактна особа Олена Саєнко Цілі, місії, завдання • Місія: вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспіль- ного та економічного розвитку України. • Ключові завдання: - Вироблення фахової експертної оцін- ки в сфері економіки та економічної політики, розробка стратегічних та інструментальних складових економіч- ної політики. - Формування громадської думки шля- хом організації публічного діалогу та поширення знань. - Сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання розвит- ку дослідницької спільноти в Україні. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює • Комітет з питань інформатизації та зв’язку, • Комітет з питань будівництва, місто- будування і житлово-комунального гос- подарства Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Експертно-методологічна та організа- ційно-технічна допомога. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 11
 12. 12. 12 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Залучення широкого кола суб’єктів громадянського суспільства з регіонів України до громадської підтримки, просування та моніторингу реформ (Просування реформ в регіони) Донор/джерело фінансування Європейський Союз Виконавець Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в партнерстві з “Європейською правдою” Тривалість Червень 2016 р. – травень 2019 р. Сфера діяльності Розбудова громадянського суспіль- ства, засоби масової інформації Адреса вул. Рейтарська, 8/5-а, м.Київ, Україна, 01030 Тел.: +38 (044) 235-63-60, +38 (044) 278-63-42 Факс: 38 (044) 278-63-36 E-mail: rfr@ier.kiev.ua Веб-сайт: www.ier.com.ua Контактна особа Ірина Коссе Цілі, місії, завдання Загальна мета: Посилення підтримки та тиску громадськості задля здійснен- ня проєвропейських реформ в Україні шляхом активізації участі та залучення широкого кола суб’єктів громадянсько- го суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію імплементації Угоди про асоціацію. Конкретні цілі: 1) збільшення участі широкого кола суб’єктів громадянського суспіль- ства (ГС) у обговоренні питань, пов’я- заних із ЄС, із особливою увагою до моніторингу та адвокації імплементації Угоди про асоціацію (УА); 2) зміцнення спроможності суб’єктів ГС відстежувати, оцінювати вплив та під- тримувати реформи, пов’язані із УА; 3) суттєве посилення ролі регіональ- них ЗМІ у адвокації реалізації секто- ральних реформ відповідно до УА; 4) суттєве посилення ролі та візуально- го представлення громадянського суспільства у просуванні реформ та їх оцінці на національному та регіональ- ному рівнях через потужну медіа-плат- форму З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань європейської інтегра- ції Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Оцінка інформаційного покриття євро- пейських тем в регіональних ЗМІ Украї- ни та аналітика від регіональих громад- ських огранізацій-субгрантистів проек- ту
 13. 13. Ініціатива «Відкритий Парламент» Донор/джерело фінансування Програма розвитку ООН в Україні та інші партнери, що фінансують діяль- ність ГО-моніторів на виконання Плану дій відкритого парламенту Виконавець Програма розвитку ООН в Україні, проект ЄС-ВР України-ПРООН “Рада за Європу” Сфера діяльності Прозорість та відкритість роботи пар- ламенту Адреса вул. Інститутська, 28, проект “Рада за Європу”, м. Київ, Україна Тел.: +38 (095) 588-70-55 E-mail: openparliamentua@gmail.com Веб-сайт: www.facebook.com/ openparliament.ukraine Контактна особа Наталі Ватаманюк – Координатор Ініціативи “Відкритий парламент” Цілі, місії, завдання Метою діяльності Ініціативи “Відкритий парламент” є забезпечення більшої відкритості та прозорості роботи пар- ламенту і залучення громадян до законодавчого процесу. Завдання Ініціативи відповідають зобов’я- занням між Парламентом і громадянським, які прописані у Плані дій реалізації Декларації відкритості парламенту за наступними напря- мами: 1) доступ до інформації; 2) залучення громадян до парламент- ських процесів; 3) звітність; 4) технології та інновації З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Сьогодні до ініціативи “Відкритий парламент” в Україні входять народні депутати різних фракцій, представники Апарату ВР, міжнародні організації, журналісти, представники громадян- ського суспільства. Це є спільна коопе- рація з усіма комітетами та підрозділа- ми Апарату ВР в залежності від підня- того питання. Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Учасниками Ініціативи в рамках вико- нання Плану дій розробляються різні ІТ рішення для моніторингу діяльності парламенту та залучення громадсь- кості до законодавчого процесу. Ведеться постійна робота для запро- вадження у ВР кращих практик законо- давчої відкритості через навчальні воркшопи, підтримку функціонування Порталу відкритих даних, експертний супровід та вироблення інтелектуаль- них продуктів Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 13
 14. 14. 14 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Інститут економічних досліджень та політичних консультацій Донор/джерело фінансування EU, USAID, SIDA, Відродження, Федеральний уряд Німеччини Виконавець Проект "Просування реформ в регіони" (разом з Європейською правдою, за фінансування ЄС), Проект "Діалог зі сприяння торгівлі" (за фінансування ЄС), Проект "розуміння Угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдо- вою і Грузією" (У консорціумі з CEPS (Бельгія), Expert-Grup (Молдова) і Reformatics (Грузія), Проект "Пріорите- ти допомоги ЄС Україні: взаємовигід- ний рух назустріч" (Діяльність підтри- мується проектом "Громадська синер- гія" Міжнародного фонду «Відроджен- ня» за фінансової підтримки ЄС), Проект "Ділова думка" Сфера діяльності Бізнес-клімат, міжнародна торгівля, макроекономіка, рекомендації з економічної політики, опитування підприємств, розвиток малого та середнього підприємництва, ре-ґран- тинг, сприяння розвитку регіональних ОГС та ЗМІ, адвокація змін. Адреса вул. Рейтарська 8/5-А, м. Київ, Україна, 01030 Тел.: + 38 044 278-63-42; +38 (044) 278-63-60; факс: +38 (044) 278-63-36 E-mail: institute@ier.kiev.ua веб-сайт: http://www.ier.com.ua Контактна особа Ігор Бураковський Цілі, місії, завдання Місія: вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспіль- ного та економічного розвитку України. Ключові завдання: - Вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки та економіч- ної політики, розробка стратегічних та інструментальних складових економіч- ної політики. - Формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань. - Сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання розвит- ку дослідницької спільноти в Україні. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює «Комітет з питань промислової політи- ки та підприємництва», «Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань податкової та митної політи- ки» Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Національне опитування МСП "Щоріч- на оцінка ділового клімату" (ABCA, Annual business Climate Assessment); Місячний економічний моніторинг України, Макроекономічний прогноз України; Опитування експортерів та імпортерів "Діалог зі сприяння тор- гівлі"; Опитування промислових підприємств України (Ділова Думка); Аналітичні записки і звіти.
 15. 15. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України Донор/джерело фінансування Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Виконавець WFD (Westminster Foundation for Democracy) Сфера діяльності Аналітично-наукова діяльність Адреса вул. Велика Житомирська, 11, каб. 512, м. Київ, Україна, 01025 Тел.: +38 (044) 255-92-31 E-mail: info@feao.org.ua Веб-сайт: www.feao.org.ua Контактна особа Керівник Офісу Віктор Мазярчук Цілі, місії, завдання Посилення ефективності і якості еко- номічного та фінансового законодав- ства, яке розробляє і ухвалює Верхов- на Рада України, та підвищення вико- ристання наявної в Україні фінансової та економічної інформації для здійс- нення ефективного нагляду та аналізу. Здійснення об’єктивного, неупередже- ного та достовірного аналізу економіч- ного та фінансового законодавства, що розробляється та ухвалюється Вер- ховною Радою України. Надання парламентарям експертної підтримки у виконанні ними функцій законотворення та парламентського контролю. Постійний розвиток профе- сійного рівня, забезпечення високої якості нашої аналітичної роботи та вдосконалення наших продуктів, враховуючи інтереси та побажання народних депутатів та комітетів ВР України З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює • Комітет з питань бюджету, • Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування, • Комітет з питань економічної політи- ки, • Комітет з питань запобігання і проти- дії корупції, • Комітет з питань паливно-енергетич- ного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, • Комітет з питань податкової та митної політики, • Комітет з питань промислової політи- ки та підприємництва, • Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, • Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності, • Комітет з питань європейської інтеграції Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Надання експертних порад щодо наближення українського законодав- ства до законодавства ЄС згідно з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сферах економіки та фінансів. Надання фінансово-еко- номічного аналізу в формі стандартних продуктів, а також за потребою у відповідь на запити народних депу- татів України чи комітетів Верховної Ради України в доступних форматах. Аналітичні документи, довідки і звіти з питань фінансового аналізу законопро- ектів, що розглядаються Верховною Радою України, а також бюджету, звітів Рахункової палати України та інших урядових звітів Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 15
 16. 16. 16 Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Донор/джерело фінансування USAID Виконавець Management Systems International Тривалість 2017-2022 Сфера діяльності Протидія корупції Адреса вул. Велика Васильківська, 1-3.2, м. Київ, Україна, 01004 Веб-сайт: https://www.facebook.com/ ChargeAgainstCorruption/ Контактна особа Ірина Доброгорська, +380664989458 Цілі, місії, завдання Проект USAID Підтримка організа- цій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" - це п'ятирічна ініціатива з запобігання корупції, яка впроваджу- ється компанією Management System International (MSI), група компаній Tetra Tech. Програма підтримує зусилля уряду України щодо систематичного зниження рівня корупції та спрямована на підтримку ключових державних установ у їхніх прагненнях щодо запо- бігання корупції та розповсюдження інформації про наявні антикорупційні заходи. Зниження рівня суспільної толерантності до корупції також вхо- дить до пріоритетів проекту. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань запобігання та проти- дії корупції Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України матеріали про діяльність проекту, інфографіка про гендер та корупції. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 17. 17. Програма USAID «Нове правосуддя» Донор/джерело фінансування USAID Тривалість Жовтень 2016 р. – лютий 2021 р. Сфера діяльності Судова система Адреса вул. Івана Франка, 36, 3-й поверх, м. Київ, Україна, 01030 Тел.: +38 (044) 581-33-03 E-mail: office@new-justice.com Веб-сайт: www.newjustice.org.ua (станом на 09.05.2010р. на стадії роз- робки) Контактна особа Керівник програми – Девід Майкл Вон Цілі, місії, завдання Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, під- звітної, прозорої та ефективної систе- ми правосуддя, яка забезпечує верхо- венство права, та у боротьбі з коруп- цією. Завданнями програми є: • Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування; • Підвищення підзвітності та прозорості судової влади; • Підвищення якості правничої освіти з метою покращення професійної підго- товки кадрів для судової системи; • Сприяння удосконаленню судового адміністрування; • Розширення можливостей доступу до правосуддя та захисту прав людини З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань правової політики і правосуддя, Апарат Верховної Ради України Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Експертна підтримка законодавчих ініціатив в сфері судової реформи задля утвердження принципу верхо- венства права у відповідності із євро- пейськими стандартами Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 1717
 18. 18. Проект «Гендерне бюджетування в Україні» Донор/джерело фінансування Уряд Швеції через Sida (Шведське агентство з міжнародного розвитку) Виконавець Дві консультаційні компанії: NIRAS-Indevelop та CPM Тривалість 12 листопада 2013 р. – 31 грудня 2018 р. Сфера діяльності Гендерно-орієнтоване бюджетування Адреса вул. Ярославів Вал, 14В, офіс 36, м. Київ, Україна, 01030 Факс: +38 (044) 234-19-25 E-mail: nadiya.ivchenko@grbproject.org Веб-сайт: www.grbproject.org Контактна особа Чернюк Ольга Станіславівна Цілі, місії, завдання Мета проекту – підвищення економіч- ної ефективності та прозорості бюд- жетних асигнувань з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків шляхом впровадження ґендерно-орієнтова- ного бюджетування (ҐОБ) в Україні. Кінцева мета ҐОБ – посилення резуль- татів бюджетної політики шляхом введення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної категорії, що безпосередньо сприяє реформуванню управління державними фінансами в Україні З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин; Комітет ВР з питань молоді, спорту та туризму; Комітет з питань бюджету Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України зустрічі, круглі столи, друковані мате- ріали, консультації 18 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 19. 19. Проект "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) Донор/джерело фінансування USAID Виконавець Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU) Тривалість Серпень 2016 - серпень 2020 Сфера діяльності Економічний розвиток Адреса вул. Гоголівська, 10, оф. 12, Київ, Україна, 01054 Тел.: +38 (044) 484-41-21 E-mail: CAPUkraine@woccu.org Веб-сайт: https://www.facebook.com/ USAID.WOCCU.CAP/ Контактна особа Олена Федькович Цілі, місії, завдання Зміцнення сектора кредитних спілок України для покращення якості фінан- сових послуг та продуктів, які пропону- ються фермерам та агровиробникам у сільській місцевості України. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності, Комітет з питань податкової та митної політики Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Проект організовує міжнародні нав- чально-ознайомчі поїздки, в яких беруть участь депутати Верховної Ради та працівники секретаріатів. Під час поїздок учасники мають можливість поглибити свої знання у сфері кредит- ної кооперації, ознайомитися з євро- пейським досвідом та отримати нав- чальні матеріали. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 19
 20. 20. Проект «Відкрите місто» Донор/джерело фінансування Фонд Східна Європа за підтримки Фонду Ч.С. Мотта (США) Виконавець Фонд Східна Європа Сфера діяльності взаємодія громадян і місцевої влади Адреса вул. Саксаганського 83, 3-й поверх, м. Київ, Україна, 01033 Тел./факс: +38 (044) 200-38-26 E-mail: info@eef.org.ua Веб-сайт: www.opencity.in.ua Контактна особа Юрій Піскалюк Цілі, місії, завдання Мета: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади. Завдання: запровадження інновацій- них механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагод- ження результативної співпраці грома- дян і органів місцевої влади, активіза- ція самоорганізації громадян З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Організаційно-технічна підтримка 20 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 21. 21. Проект USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» / TAPAS Донор/джерело фінансування Агентство США з міжнародного розвит- ку (USAID), Уряд Великої Британії через UK aid Виконавець Фонд «Євразія» у партнерстві з Фондом Східна Європа, Київською школою економіки, TransparencyInternational Україна, Texty.org.ua, SocialBoost, ODI. Сфера діяльності Електронне врядування, удосконален- ня системи публічних закупівель, пере- ведення публічних послуг в електрон- ний формат, створення доступу до відкритих даних, антикорупційна діяль- ність. Адреса Київ, 01032 вул. Саксаганського, 96, 6-й поверх Контактна особа Петро Матіяшек Цілі, місії, завдання Спільно з українським урядом, місце- вою владою та громадянами фахівці проекту працюють над удосконален- ням системи публічних закупівель, електронних послуг та доступу до відкритих даних для зменшення коруп- ції в Україні.Компонент «Електронні публічні закупівлі» Підтримка розвитку екосистеми публіч- них закупівель та професіоналізація галузі для подолання корупції у публіч- них закупівлях. Компонент «Відкриті дані» Надання підтримки органам державної влади та органам місцевого самовря- дування у відкритті даних. Компонент «Електронні послуги» Підвищення ефективності та прозо- рості надання публічних послуг шляхом їх переведення в електронний формат. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Державне агентство з питань елек- тронного урядування України, Державне підприємство «Прозорро» Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Розробка законопроектів, експертні зустрічі та консультації, підготовка аналітичних матеріалів Розробка законопроекту «Про публічні електронні реєстри» (триває робота в співпраці з профільним комітетом зв’язку та інформацтизaції, очікуваний строк подачі законопроекту на розгляд комітету – осінь 2018 р.) Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 21
 22. 22. Проект USAID «Громадяни в дії» (Створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспільства) Донор/джерело фінансування USAID Виконавець Український незалежний центр полі- тичних досліджень Тривалість 11 серпня 2014 р. – 10 серпня 2019 р. Сфера діяльності Законодавство для організацій грома- дянського суспільства Адреса вул. Антоновича, 10-А. офіс 3, м. Київ, Україна Тел.: +38 (044) 537 07 80, E-mail: citizen.in.actionua@gmail.com Веб-сайт: www.dovidnyk.org.ua Контактна особа Максим Лациба Цілі, місії, завдання Загальна мета цього проекту полягає у сприянні формуванню кращого законо- давчого та стратегічного середовища для діяльності громадянського суспіль- ства, яке вдовольняє його потребам та відповідає європейським стандартам. Для цього проект ставить перед собою такі основні завдання: 1) сприяння підвищенню якості законів, що забезпечують діяльність громадсь- кого суспільства та відповідних заходів дер- жавної політики; 2) сприяння підвищенню спроможності державних службовців та самих органі- зацій громадянського суспільства забезпечувати ефективне впровад- ження цих законів та державної політи- ки З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування; Комітет з питань податкової та митної політики; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Комітет з питань правової політики та правосуддя Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Розробка законопроектів, правовий аналіз законопроектів 22 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 23. 23. Проект USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) Донор/джерело фінансування USAID Виконавець Global Communities Тривалість 8 червня 2016 р. – 7 червня 2021 р. Сфера діяльності Децентралізація Адреса вул. Ділова 5б, офіс 510, м. Київ, Україна Тел.: +38 (050) 554-67-97 E-mail: dobre@globalcommunities.org Веб-сайт: www.facebook.com/ decentralizationisdobre Контактна особа Юлія Єсмуханова, заступник керівника програми Цілі, місії, завдання DOBRE має дві основних цілі: 1) підтримка місцевого самоврядуван- ня в ОТГ; 2) допомога громадянам в конструк- тивній взаємодії з органами врядуван- ня та формуванні вимог щодо прозо- рості та послуг. Програмна діяльність включає в себе такі компоненти: покращене стратегіч- не планування, Місцевий економічний розвиток (МЕР), Проектний фонд МЕР, покращення комунальних послуг, Фонд ППНП, Фонд Інфраструктури, Фонд міжмуніципального співробітництва, Фонд заохочувальних грантів, покра- щена робота місцевих органів само- врядування, бюджетування та управ- ління фінансами, покращення в залу- ченні громадян, місцеві ради молоді, гранти рівня громади, публічна інфор- мація і комунікація З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Експертна підтримка та аналітика з роботи в об’єднаних громадах Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 23
 24. 24. 24 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Рада громадських експертиз - Громадська антикорупційна експертиза щодо виявлення корупційних ризиків на етапі розгляду законопроектів в комітетах Верховної Ради України Донор/джерело фінансування Міжнародний Фонд "Відродження" Виконавець Громадська організація "Інститут зако- нодавчих ідей" Сфера діяльності Антикорупційна громадська діяльність Адреса вул. Юрія Шумського, 1, 20 м. Київ, Україна, 02098 Тел.: +38 (093) 428-87-50 E-mail: legislative.ideas@gmail.com Контактна особа Хутор Тетяна, Богуславець Мартина Цілі, місії, завдання Громадську організацію «Інститут законодавчих ідей» було засновано на базі Ради громадських експертиз, яка вже 3 роки поспіль, починаючи з 2015 року, працює при Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, здійснюючи громад- ську антикорупційну експертизу зако- нопроектів з метою виявлення в них корупційних ризиків. Мета проекту : Проведення громадської антикорупцій- ної експертизи законопроектів з метою виявлення та усунення корупційних ризиків, основна ціль проекту - змен- шити корупційні ризики не лише на етапі проходження законопроекту в комітетах ВРУ, а ще на етапі їх розроб- ки народними депутатами. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Висновки щодо результатів здійснення громадської антикорупційної експерти- зи проектів нормативно-правових актів.
 25. 25. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 25 «Рада за Європу: зміцнення спроможності та потенціалу Верховної Ради України» Донор/джерело фінансування Європейський Союз Виконавець Програма розвитку ООН в Україні Тривалість 17 червня 2016 р. – 31 травня 2018 р. Сфера діяльності демократія та врядування Адреса вул. Інститутська, 28, блок Г, м. Київ, Україна, 01021 Тел.: +38 (044) 253-59-67 E-mail: jonathan.murphy@undp.org Веб-сайт: www.ua.undp.org Контактна особа Jonathan Murphy (Team Leader) Цілі, місії, завдання Мета: Зміцнення потенціалу ВРУ щодо розробки високоякісного законодав- ства та контролю за його виконанням, зокрема законодавства, що стосується запровадження Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, виконання своїх Конституційних прерогатив, а також дій у якості прикладу та рушійної сили реформ. Завдання: 1) підтримка змін у парламентських процедурах і процесах, встановлення рамок для підвищення якості законодавства по суті і за формою, та контролю за нею, зокрема, в контексті виконання Угоди про асоціацію; 2) зміцнення потенціалу Апарату (зокрема, співробітників секретаріату Голови та комітетів) з метою надання їм можливостей по забезпеченню ефективних і неупереджених послуг для ВРУ і депутатів; 3) забезпечення більшого ступеня прозорості ВРУ та послідовнішої кому- нікації та діалогу з населенням З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітети Верховної Ради України, Апа- рат Верховної Ради України, Секре- таріат Голови Верховної Ради України Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України - підготовка аналітичних матеріалів (коди- фікації досвіду і накопичених уроків в галузі розвитку парламента- ризму); - організація інформаційних заходів (конференції, круглі столи, семінари); - проведення навчальних заходів (візити, тренінги)
 26. 26. 26 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Реагування на порушення прав людини та посилення правової спроможності громадян та правозахисників в Україні” (“Права людини в дії” Цілі, місії, завдання посилення відповідальності за пору- шення прав людини та воєнні злочини, що виникають внаслідок конфлікту на Сході України та незаконної анексії Криму, а також закладання фундамен- ту для сталого миру та соціальної єдності. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань прав людини, націо- нальних меншин і міжнаціональних від- носин Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Аналітичні моніторингові звіти та інформація Центру Документування УГСПЛ Донор/джерело фінансування The U.S. Agency for International Development (USAID) Виконавець Громадська спілка “Українська Гельсін- ська спілка з прав людини” Тривалість 8 вересня 2014 р. – вересень 2022 р. Сфера діяльності Захист прав людини Адреса вул. Фролівська, 3/34, 3-й поверх , м. Київ, Україна, 04070 Тел.: +38 (044) 485-17-92, факс +38 (044) 425-99-24 E-mail: office@helsinki.org.ua Веб-сайт: www.helsinki.org.ua Контактна особа Борис Захаров
 27. 27. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 27 Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (Пульс) Донор/джерело фінансування Агентство США з міжнародного розвит- ку (USAID) Виконавець Асоціація міст України Тривалість грудень 2015- грудень 2020р. Сфера діяльності впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації в Україні, сприяння об'єднанню територіальних громад Адреса вул. Січових Стрільців, 73, 11-й поверх, м. Київ, Україна Тел.: +38 (044) 486-30-66 E-mail: lazarenko@auc.org.ua, info@auc.org.ua Веб-сайт: www.auc.org.ua Контактна особа Ігор Парасюк, директор проекту ПУЛЬС Цілі, місії, завдання Проект Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС) спрямований на створення сприятливого середовища для впро- вадження децентралізаційної рефор- ми в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демо- кратичних процесів розвитку терито- ріальних громад та стабільності держа- ви. Цілі: • удосконалення правового поля щодо проведення децентралізації в Україні; • забезпечення внеску органів місцево- го самоврядування у формування та впровадження політики у сфері децен- тралізації;• збільшення ресурсів місце- вого само- врядування та посилення здатності органів місцевого самоврядування ними ефек- тивно розпоряджатись; • посилення спроможності та професій- ного рівня усіх долучених до реформи груп. До напрямів діяльності проекту ПУЛЬС належать: • Формування правового поля децен- тралізаційної реформи • Збільшення ресурсів місцевого самоврядування • Посилення спроможності учасників реформи Проект готує секторальні Стратегії реформ та законодавчі карти їх реалізації у 9 сферах: • Ресурсні: земля та майно, сталий розвиток громад, місцеві фінанси • Сервісні: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, адміністративні послуги, житлово-комунальне госпо- дарство, кадри та організаційні питан- ня • Спеціальна тема: об’єднані терито- ріальні громади З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го само- врядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України: Аналітичні висновки щодо законопро- ектів, участь у робочих групах з доопрацювання законопроектів, пропо- зиції щодо нових законів та внесення у чинні закони
 28. 28. Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського суспільства і органами державної влади (Діалог з Сприяння Торгівлі) Донор/джерело фінансування Європейський Союз Виконавець Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. “Асоціація Укрзовніштранс” Тривалість 2014–2018 рр. Сфера діяльності міжнародна торгівля Адреса вул. Рейтарська 8/5а, м. Київ, Україна, 01030 Тел.: +38 (044) 278-63-42 E-mail: tfd@ier.kiev.ua Контактна особа Кузяків Оксана Цілі, місії, завдання Мета: зміцнення потенціалу бізнес-асо- ціацій і НУО щодо визначення і реалі- зації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для успішної інтегра- ції України в світову економіку і подаль- шу інтеграцію в ЄС зокрема. Завдання: • Покращення потенціалу бізнес-асо- ціацій і НУО щодо визначення адмі- ністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніто- рингу та оцінки прогресу їхнього ви- конання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу умови; • Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі; • Зменшення торгових витрат в Україні З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань податкової та митної політики Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Звіти, аналітичні матеріали Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 2528 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 29. 29. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 29 Український центр суспільних даних Донор/джерело фінансування New Media Development Group NFP, Міжнародний фонд "Відродження" Виконавець Міжнародний фонд "Відродження" Сфера діяльності Відкриті дані, вибори, охорона здоров'я Адреса вул. Казимира Малевича 86-Б, м. Київ, Україна, 03150 Тел.: +38 (044) 331-78-32 E-mail: inbox@socialdata.org.ua Веб-сайт: www.socialdata.org.ua Контактна особа Сергій Васильченко, голова правління Цілі, місії, завдання Ми прагнемо створювати суспільство розумних рішень. Суспільство, у якому політики, бізнес, громадськість прий- мали б виважені рішення на основі даних з різних сфер, які адекватно відображають реальність. Для цього ми: • збираємо і систематизуємо масиви даних; • розробляємо системи (в т.ч. геоін- формаційні) для зручного і наочного представлення даних, он-лайн інстру- менти для роботи з даними; • готуємо аналітичні звіти на основі комплексного аналізу даних; • підвищуємо культуру роботи з даними серед експертів та громадсь- кості. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуд- дя Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Аналітичні матеріали, моделювання дії законів та законопроектів
 30. 30. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 2530 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Шведсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні» Донор/джерело фінансування Уряд королівства Швеція через Швед- ське агентство міжнародного розвитку (Sida) Виконавець Шведсько-Український Проект “Під- тримка децентралізації в Україні” впро- ваджує компанія SKL International підвідомча організація Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SALAR) Тривалість 2014–2018 рр. Сфера діяльності Проект міжнародної технічної допомо- ги “Підтримка децентралізації в Украї- ні” здійснюється з метою надання допомоги у впровадженні реформи децентралізації влади та забезпечення її довгострокового впливу шляхом вдосконалення місцевого самовряду- вання та надання послуг. Основні напрямки діяльності проекту: Фінансова децентралізація: Децентра- лізація у сфері освіти: Комунікація реформ Адреса вул. Богдана Хмельницького 30/10, офіс 1Б м. Київ, Україна, 01030 Тел.: +38 (067) 234-55-67 E-mail: khavrylov@gmail.com Веб-сайт: www.sklinternational.org.ua/ua/ http://wiki.sklinternational.org.ua/ Контактна особа Гаврилов Костянтин Цілі, місії, завдання Проект міжнародної технічної допомо- ги “Підтримка децентралізації в Україні” здійснюється з метою надання допомоги у впровадженні реформи децентралізації влади та забезпечення її довгострокового впли- ву шляхом вдосконалення місцевого самоврядування та надання послуг. Основні напрямки діяльності проекту: • фінансова децентралізація, • децентралізація у сфері освіти, • комунікація реформ 1. Фінансова децентралізація: Підтримка Міністерства фінансів Украї- ни, Міністерства регіонального розвит- ку, будівництва та житлово-комуналь- ного господарства України, Міністер- ства охорони здоров’я України 2. Децентралізація у сфері освіти на центральному, місцевому та регіо- нальному рівнях 3. Комунікація реформ: - Розповсюдження досвіду європейсь- ких країн в сфері децентралізації - Розповсюдження інформації щодо перебігу реформ та кращих практик об’єднаних територіальних громад - Посилення агентів змін на регіональ- ному рівні, зокрема, підтримка мережі фахівців з комунікацій З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Експертна підтримка, навчальні візити
 31. 31. Шведсько-Український проект «Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» Донор/джерело фінансування Шведське агентство з міжнародного розвитку (Sida) Виконавець Академія Фольке Бернадотта Тривалість 01 жовтня 2014 р. – 31 грудня 2018 р. Сфера діяльності Запровадження і дотримання прин- ципів верховенства права у наданні публічних послуг органами місцевого самоврядування Адреса вул. Малопідвальна 10, офіс 2, м.Київ, Україна, 01001 Тел.: +38 (097) 006-21-44 E-mail: uliana.zabolotna@gmail.com Веб-сайт: www.ruleoflaw.in.ua Контактна особа Уляна Заболотна Цілі, місії, завдання Метою Проекту є впровадження та подальше дотримання принципів верховенства права у місцевому само- врядуванні в Україні. Проект долу- чається до процесу реформ у сфері децентралізації та місцевого самовря- дування задля підвищення рівня про- зорості у публічному адмініструванні України З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Підтримка заходів Комітету, співпраця в межах робочих груп та засідань Комітету Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 31
 32. 32. ОРГАНІЗАЦІЇ 32 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги
 33. 33. Аналітичний центр CEDOS Донор/джерело фінансування Open Society Initiative for Europe, National Endowment for Democracy, Charles Stewart Mott Foundation Сфера діяльності Освіта, міграція, міський розвиток Адреса вул. Кропивницького, м. Київ, Україна, 01004 Тел.: +38 (044) 288-08-66, +38 (044) 287-72-11 E-mail: info@cedos.org.ua, ag@cedos.org.ua Веб-сайт: www.cedos.org.ua Контактна особа Анастасія Безверха Цілі, місії, завдання Дослідження державної політики та суспільних процесів у сферах освіти, міграції та міського розвитку з метою формування прогресивних інституцій та посилення участі громадян у прий- нятті рішень. Збір та аналіз даних, ілюстрація їх та забезпечення доступу широ- кого загалу до інформації; підго- товка аналітичних записок та звітів, розробка стратегії кращих політик та інструментів втілення їх у життя. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює • Комітет з питань науки і освіти; Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, • Комітет з питань прав людини, націо- нальних меншин і міжнаціональних від- носин, • Комітет з питань державного будівни- цтва, регіональної політики та місцево- го самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Аналітичні записки і звіти, довідники, розробка законопроектів та правок до законів Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 33
 34. 34. 34 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» Донор/джерело фінансування SKL International Виконавець Асоціація органів місцевого самовря- дування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» Сфера діяльності Місцеве самоврядування Адреса місто Київ, вул. Пирогова, 2, офіс 106 Тел.: +38 (068) 914-17-35 E-mail: office@hromady.org Веб-сайт: https://www.hromady.org/ Контактна особа Комунікаційний менеджер Асоціації об'єднаних територіальних громад Олександра Терещук, тел: +38 (096) 340-66-22 Цілі, місії, завдання Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку місцевого самовря- дування, як одної з основ демократич- ної Української держави, а також пред- ставництво і захист інтересів членів Асоціації та сприяння більш ефектив- ному здійсненню ними своїх повнова- жень, узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів об’єднаних терито- ріальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Підготовка та надання Верховній Раді України пропозиції щодо удосконален- ня законодавчої бази місцевого самоврядування, зокрема, в частині діяльності об'єднаних територіальних громад.
 35. 35. Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги 35 Благодійна організація «Благодійний Фонд «Право на захист» Донор/джерело фінансування УВКБ ООН, Open Society Foundation, National Endowment for Democracy Виконавець Благодійна організація "Благодійний Фонд "Право на захист" Сфера діяльності захист прав людини Адреса вул. Щекавицька 55, м. Київ, Україна, 04071 Тел.: +38 (044) 337-17-62 E-mail: r2p@r2p.org.ua Веб-сайт: http://r2p.org.ua/uk/ Контактна особа Олександр Галкін, директор БФ "Право на захист" Цілі, місії, завдання "Право на захист" - українська некомерційна організація, що працює у тісному співробітництві з глобальною НКО HIAS, однією з найстаріших у світі організацій, яка надає допомогу біжен- цям. Діяльність "Право на захист" спрямована на захист біженців, що опинилися в Україні через несприят- ливі обставини. Організація забезпе- чує також захист і дотримання прав людини інших вразливих груп населен- ня: вимушених переселенців, осіб без громадянства та осіб під ризиком безгромадянства та без документів. "Право на захист" надає пряму юридичну допомогу особам, які потре- бують міжнародного захисту, включаю- чи представництво у національних та міжнародних органах і судах, а також допомагає внутрішньо переміщеним особам в Україні отримати доступ до державних пільг і почати життя заново. Окрім юридичної допомоги, "Право на захист" здійснює адвокаційну діяль- ність, веде стратегічні справи у націо- нальних і міжнародних судах, а також здійснює аналіз законодавства та надає рекомендації стосовно модерні- зації та узгодження існуючої законо- давчої бази України з питань притулку, безгромадянства, міграції та вимуше- ного переміщення з міжнародними стандартами у сфері прав людини. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює Комітет з питань прав людини, націо- нальних меншин і міжнаціональних відносин Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України аналітичні довідки щодо законодав- ства у сфері захисту прав людини; методичні рекомендації; інформаційні матеріали (брошури, буклети, інфо- графіки); моніторингові звіти
 36. 36. Громадська організація «Інтерньюз Україна» Донор/джерело фінансування USAID Тривалість Листопад 2013 р. – листопад 2018 р. Сфера діяльності медіа та комунікації Адреса вул. Ризька 15, 04112, м. Київ, Україна, Тел.: +38 (093) 403-58-87, +38 (044) 501-92-03 E-mail: kparyhina@internews.ua Веб-сайт: www.internews.ua Контактна особа Паригіна Катерина Цілі, місії, завдання Основними цілями “Інтерньюз-Україна” є становлення незалежних та плюралі- стичних медіа в Україні; підвищення стандартів журналістики; удосконален- ня законодавчої бази, що регулює відносини в сфері медіа в Україні; розвиток нових медіа; встановлення ефективної співпраці між медіа, третім сектором та владою, а також підтримка європейської інтеграції України. Через досягнення цих цілей “Інтерньюз-У- країна” робить свій вагомий внесок в розвиток повноцінної демократії і громадянського суспільства в Україні. З яким комітетом чи підрозділом Апарату Верховної Ради України співпрацює З усіма комітетами ВР України Ресурсна підтримка або інтелекту- альні продукти, які надаються Верховній Раді України Посібники, міжплатформовий додаток, освітні відеоролики, створення інфо- графік 36 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

×