Bezbednost na internetuOdgovorni digitalni korisniciRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
KO SU ODGOVORNI KORISNICI?Podatak 10.maja, 2013.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
SADRŢAJDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na internetuII.Rešenja i strategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
DIGITALNI PEJZAŢDigitalni po rođenju• Rođeni posle 1990• Veoma konektovani• 97% igraju video igre• 75% imaju mobilni telef...
DIGITALNI PEJZAŢ“Toga nije bilo u mojevreme”• “Mehur Interneta” veomautiče na lične odnose međuljudima• Prihvaćen je Web k...
DIGITALNI PEJZAŢVremenska Mašina• Vreme provedeno na netu –13 sati nedeljno – pre 5godina bilo 8 sati nedeljno• Vreme se u...
KO SVE ŢIVI U DIGITALNOM PEJZAŢU?Drugar ili neko drugi?• Lako je lažirati online profil• Predatori se prilagođavajusocijal...
DIGITALNI PEJZAŢSamo za odrasle?• Pornografija postaje sve teža ilakša da se na nju naleti• Veća je šansa da se slučajnona...
DIGITALNI PEJZAŢRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
CONTENTSDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na InternetuII.Rešenja i StrategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
ŠTA JE CYBERBULLYING• Maltretiranje prekodigitalnih aparata• SMSporuke, Facebook, Youtube i svi zajedničkimediji• Potencij...
GDE JE CYBERBULLYING?• SveprisutnoTelefoni, kompjuteri• JavnoVidljivo svima• Konstantnoškola, igra, kod kuće• ViralnoDrušt...
KOJE SU SVE OPASNOSTI?• Zloupotreba dece• Pedofilija• Laţni profili• Trgovina dece puteminterneta• Međuvršnjačko nasilje• ...
SADRŢAJDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na InternetuII.Rešenja i StrategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
KAKO ZAPAZITI?Komunikacija• Pitajte dete konkretnapitanja o njegovomdruženju na internetu• Pitajte dete šta misli omaltret...
STRATEGIJABudite Roditelj• Odlučite kada je pravovreme da vaše detekrene da koristi Internet• Razmotrite zrelostdeteta i n...
STRATEGIJACyberbullying• Ozbiljno shvatiteproblem• Uverite dete da ćezlostavljanje prestati• Nemojte reagovati nazlostavlj...
STRATEGIJARadoslava & Teodor Sandel-KonjevićKrivična dela koja obuhvatavisokotehnološki kriminal :• Nigerijska prevara u R...
Radoslava & Teodor Sandel-KonjevićKljučna reč za pretragu:•BEZBEDNOST NA INTERNETU,•PREVARE NA INTERNETU,•OPASNOST NA INTE...
Radoslava & Teodor Sandel-KonjevićVaša pitanja?
Hvala na paţnjiRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bezbednost dece i mladih na internetu, Festival Nauke, Novi Sad, 2013.

1,263 views

Published on

Predavanje za Festival nauke 2013, Novi Sad - Bezbednost mladih i dece na internetu.
NEDELJA, 12. maj u 12:00
Internet je postao deo naše svakodnevice i uvukao se u skoro sve sfere naših života. Kompjuter i internet su postali jedne od prvih stvari koje deca nauče da koriste, nekada čak i pre nego što potpuno progovore. Međutim, iako mu najčešće pristupamo iz topline svoga doma, koliko smo zaista bezbedni na internetu? Osim brojnih korisnih stvari koje nam je internet doneo, postoji i njegova mračna strana o kojoj se sve više priča. Posvetićemo posebnu pažnju nekim opasnostima koje vrebaju „sa mreže“: zloupotreba dece na internetu, pedofilija i lažni profili, zavisnosti od interneta, prevara zarad finansijskih koristi i trgovine dece putem interneta, međuvršnjačko nasilje na internetu i posledice. Saznajte kojih to pravila treba da se pridržavamo da bi se zaštitili od neželjenih pretnji sa interneta i ponovo bezbedno surfovali!
NGO KompKamp
www.compcamp.net

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
539
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • DaliVašedetekoristiračunar? Akojošuvek ne koristisva je prilika da ćepoželetičimbudemalostarije... Kao majkajednogdetetakoje je praktičnorodjeno pored tastature, znam da decamnogoprovodevremenanainternetu, igrajućiigrice li pričajućisadrugarima pa isanepoznatimljudima. Takođe, kaostručnjakidugogodisnjikorisnikinternetairacunara * od 1991., znamkoliko je važno da deteznatačnosakimonokomunicira, da li je ta osobastvarno ta zakoju se predstavlja. Prica o bezbednostinanetu je neophodnapošto je to nuznozlokojenaspratii s kojimmoramo da se nosimoakozelimo da koristimocitavpotencijalintereneta, ali s kojimmnogi ne znajukako da se nose, a pogotovo ne roditeljidecekojatekpocinju da gakoriste.Ucilismodecukakodapelazeulice, da ne dirajuuticnicezastruju, da ne otkljucavajusvakom/nikomvratakadsusami...*drzite se legokockicaidrugihigracaka, do 8-e godine
 • Internet je postaodeonašesvakodneviceiuvukao se u skorosvesferenašihživota. Kompjuteri internet supostalijedne od prvihstvarikojedecanauče da koriste, nekadačaki pre negoštopotpunoprogovore. Međutim, iako mu najčešćepristupamoiz topline svogadoma, vecinanas ne znakolikosmozaistabezbedninainternetu? Osimbrojnihkorisnihstvarikojenam je internet doneo, postojiinjegovamračnastrana o kojoj se svevišepriča. Posvetićemoposebnupažnjunekimopasnostimakojevrebaju „samreže“: zloupotrebadecenainternetu, pedofilijailažniprofili, zavisnosti od interneta, prevarazaradfinansijskihkoristiitrgovinedeceputeminterneta, međuvršnjačkonasiljenainternetu... Saznajtekojih to pravilatreba da se pridržavamo da bi se zaštitili od neželjenihpretnjisainternetaibezbednosurfovali!
 • Danas ćemorazgovarti o tome šta je digitalnipejzaž, aliigdestavitiračunarkojidetekoristi.Kakostećiuvid u sajtovekojedeteposećuje? Kako mu ograničitipristupsajtovimanakoje ne želite da odlazi?Sa kolikogodinadetemože da imasvojprofilnaFacebooku?Svesuovopitanjanakojaće pre ilikasnijebitipotrebno da potražiteodgovor (čestoiranijenegoštostemislili), čakiakosamiuopštenistezainteresovaninitiupućeni u koriscenjeInternetamnogoviše od čitanjamejlova. Nova generacija “milenijumskedece” rasteisazreva u okruženjuInterneta, mobilnihkomunikacijaibrzerazmeneinformacijairaznihtehnološkihigračakakoje, njihoviroditelji , u njihovimgodinamanisumoglinidazamisle. Nijeničudo da susvečešćesituacije da sudecanaprednijikorisniciInternetaikompjuterskihprograma od roditelja .Sa drugestrane, u trenutkukadasvomdetetudozvolitepristup online sadrzajimapoželjno je daznatekako da deteuputiteizaštititesajednestraneali da ihni ne ograničite u sticanjuznanjaiveštinakojećeim u današnjevremebitiitekakoneophodne. Kao itoliko toga drugogi Internet možebitiisjajaniloš – u zavisnosti od toga nakojinačin se koristi.
 • Akopogledamonekebrojkevidecemojasnodasudecaovihdanaitekakonaprednijaodroditeljasto se ticekompjuteraitehnologijeuopste. Kakosu mi rekli, to nikad pre nije bio slucaj. Postojitaj “digitalnijaz”, kakoganazivaju. Mozemodavidimoda *CITANJE SA SLAJDA* ...idostalako se mozemoprilagoditinanovetehnologije, mnogobrzeodnasihroditelja.
 • “Toga nijebilo u mojevreme”, nestostocestocujemoodstarijihljudi. Misle pre sveganasvetesmartfonoveiajpodove, alimisli se inanacinnakoji se decadruze u ovodoba. Web je sad postaoglavnomestozadruzenje. Postojitaj “mehur” kojipredstavljadistancaianonimnostkojupruza web, stodovodi do preuvelicanihverzijanasihlicnosti – ne ponasamo se u realnostiistokaoinainternetu. Izamonitoraponasamo se mnogoglasnijehrabrijeijace. Normalniusloviipravilakojeimamokadakomuniciramo u cetiriokacesto se gube.
 • *citanjesaslajda*Sadakadsmo se upoznalisanacinomnakojidanasdecakoriste internet, pricacemo o tome kojesveopasnostivrebajuizamonitora.
 • Predator je osobaciji je ciljdazavedeiprevarimaloletnuosobu u seksualneodnose, znacipedofil, kojifunkcioniseiskljucivonainternetuprekoraznihsocijalnihmreza, chat roomovai video igrica. Sto ne znacida je isvakipedofilnainternetu.
 • Glavnastvarkojutrebanaglasiti je da se pornografskisadrzajsiriipogorsavasvakidan.Naglasiti da decanaovajnacinondadobijajusvojeseksualnoobrazovanje
 • Internet je kaopijaca u Bangkoku: sve se moženaći, iništanijepotpunobezbedno. A i ne bisteželeli da vam se deteizgubiovde
 • Navesti da je Cyberbullyingglavni problem u danasnjojbezbednostinanetu. Vrlocesto se dogadjadaprocitamo u novinama o samoubistvukoje je povezanosamaltretiranjemnainternetu.
 • nova vrstazlostavljanjakoja se naziva -cyberbullying.... Nazivdolazi od engleskerečizanasilničkoponašanje – bullying, a radi se o postavljanjuneprimerenihiuvredljivihporukaifotografijanainternetuilislanjuistih.Cyberbullying se razlikuje od ‘običnog’ zlostavljanjapo tome što je natajnačinpojedincamogućezlostavljati 24 satadnevno, a zlostavljačiujednovrlolakomogu da sakrijusvojidentitet.Puteminternetairaznihdruštvenihmrežavrlolakoibrzomogu se širitiuvredljiveporukeilifotografije, a obzirom da je neštoobjavljenonainternetunemogućeizbrisati, postojimogućnost da se zlostavljački ‘materijali’ ponovopojave.Neki od češćihoblikacyberbullyingasuširenjeglasina o žrtvi, pretnjeputem SMS porukaili e-maila, zlostavljanjeputemchataislanjepornografskihiliuvredljivihfotografija...
 • Poentaovde je naglasiti da Cyberbullyingmozebiti gore negomaltretiranje u pravomzivotu, jerdeca ne mogu da pobegnu od njega, veoma je javnoiposebnovažno : zauvekostajenainternetu!!!
 • Kojesusveopasnosti: zloupotrebadecenainternetu, pedofilija, lažniprofili, trgovinadeceputeminterneta, međuvršnjačkonasilje, zavisnost od internetaiigrica....Mislite o posledicama!!!
 • Ograničitevremeprovedenodnevnonakompjuteru. PratitesajtovekojeVašedeteposećuje. (Pristupsajtovimakoje ne želite da posećujuograničitekorišćenjem Parental control programa, Facebook - podesiteprivatnostnjihovihprofila I pratiteaktivnostinjih I njihovihprijatelja u okviruprofila.)Ako je ikakomogućekompjuter NIKADA ne postavljajte u dečjusobuUpoznajte se kolikomožetesapopularnim Internet slengom, listunajupotrebljenijihengleskihinternacionalnih chat skraćenica – potrazitenainternetuPricajtesadecomo njihovojaktivnostinaInternetu. Upoznajteihsapotencijalnoružnimsituacijamakojemogu da iskuseiporazgovarajte o najboljimnačinima da se reše. Objasniteimstasukompjuterskivirusiikako se od njihstiti. Pokaziteimnaprimerimastasukredibilnisajtovia sta ne. Naučiteih da zaštitesvojeličneinformacije,i da se ionisamiponašajuodgovornokadasunaInternetu. Na istinačinnakojiučitedecuda ne pričajusanepoznatimailiidunegdenaulici, naučiteih da to ne radeni online, objasniteim da naInternetu ne morasvakobitionakavkakvim se predstavlja.
 • Ohrabritedete (i to raditestalno) da vamprijavisvakukonverzacijuilikontaktkojiim se učiničudanili se zbognjega ne osećajudobro. Objasniteim da to ne treba da brišu (zbogpotencijalnihdokazaiutvrdjivanjaizvoraporuke, danas je to lakoizvodljivoukolikopostojiopravdanirazlog). Imajte u viduda se decačestoplaše da ćeteimuskratitikoriscenjeracunaraukoliko se budupozalilii da je to ponekimistraživanjimakojasuradjena u USA jedan od najčešćihrazlogazašto ne prijavljujuroditeljimauznemiravanje online.7. I nakraju – buditeistinskizainteresovanizaonoštovašedeteradi online. Nadjitevremena da sanjimposetiteomiljenisajt, odigratenekuigricu, porazgovarateo tome. Stvoritenekizajednički online prostor pa ćeidetebitiotvorenijeispremnije da savamapodelisvojaiskustva. Pokušajte da stvoriteatmosferupoverenjau kojojce vase detebitidovoljnoopusteno da vampostavljapitanjairazgovara o svojimaktivnostimanaInternetu.
 • Navešćemonekolikonajčešćihinajpoznatijihsituacijakada možetebitiprevareninaInternetu:1) PosaoprekoInternetaRad od kuće predstavlja najpoželjniju karijeru za mnoge od nas i zato neki nasedaju na priče o lakoj zaradi na Internetu. Prevara teče na sledeći način: neko vas kontaktira bilo putem oglasa ili  mejla i saopšti vam da ste, od mnogobrojnih kandidata, baš vi izabrani za odličan posao. Plata je visoka a posao jednostavan. Sve što treba da uradite je da ili platite članarinu, uložite početni kapital u kupovinu opreme za rad ili da poslodavcu pošaljete podatke o svojim bankovnim računima. Kada to uradite poslodavac vas više neće kontaktirati. U nekim slučajevima, vi čak odradite traženi poslić ali nikada ne budete isplaćeni.Druga varijante prevare su ponude za rad u inostranstvu. Postoje mnogobrojni sajtovi koji nude dobijanje radne vize u drugim zemljama, zelene karte ili vam nude posao u inostranstvu. Uvek je potrebno platiti početne troškove registracije ili dati podatke o svojim bankovnim računima. Kada prevaranti dobiju od vas ono što su tražili više vam se neće javljati.Oglasi za posao se mogu koristiti i za prikupljanje ličnih podataka preko poslatih CV-jeva. Zato uvek pazite preko kojih sajtova se prijavljujete na oglas i kojim firmama šaljete podatke.2) Onlajn upoznavanje i romansaPrevaranti najčešće nalaze svoje žrtve na onlajn sajtovima za upoznavanje ili putem spam mejlova. Prevarant je najčešće devojka iz siromašne zemlje koja u početku samo želi prijateljstvo. Dopisivanje sa žrtvom može da potraje i nedeljama, nakon čega dolazi dramatičan mejl u kome se devojka žali da je  zapala u velike probleme, da je opljačkana ili joj je život ugrožen  i da joj samo žrtva može pomoći, i to naravno slanjem novca. Mnogi potkleknu pred molećivim mejlovima i pošalju novac. Potom se prevarant zahvaljuje i nastavlja da traži novac, sve dok žrtva ne iskaže prve znake sumnje ili izrazi želju da se upozna sa devojkom. Tada prestaje svaka komunikacija, a žrtva shvata da ne može mnogo šta da učini kako bi dobila novac nazad.3) Kupovina ili prodajaNaiđete na sajt koju nudi veoma jeftine proizvode i želite da ih kupite koristeći svoju kreditnu karticu ili neki drugi nalog za plaćanje. Kada ukucate svoje finansijske podatke, dobićete lažnu potvrdu da će vam na mejl ili poštansku adresu stići proizvod, dok će u isto vreme vebsajt snimiti vaše podatke i iskoristiti ih da isprazni vaš račun u banci. Stoga izbegavajte sumnjive sajtove i one sa niskom reputacijom.Na oglasima takođe možete naleteti na prevaranta. Kada kupujete prevara sa najčešće sastoji u tome da platite za proizvod ili uslugu koju na kraju ne dobijete ili dobijete robu nižeg kvaliteta.  U slučaju da ste prodavac postoji mogućnost da vam se javi kupac ponudi najbolju cenu, uzme proizvod i ne plati ga ili ga plati lažnom karticom koju banka kasnije poništi.Kupovina i prodaja preko Interneta je normalna stvar, ali morate biti oprezni preko kojih sajtova to obavljate.4) Spam mejloviSpam mejlovi ne šire samo viruse, kao što mnogi misle, već nose i druge opasnosti. Spam mejl možete dobiti sa nepoznate ili poznate email adrese.Spam od nepoznate osobe koji predstavlja prevaru sadrži:predlog za kupovinu raznoraznih sumnjivih proizvoda,obaveštenje da ste dobitnik bogatog nasledstva,poziv da donirate nekoj instituciji ili organizaciji,ponudu zapošljenja,molbu za određenu uslugu i zauzvrat visoku novčanu nagradu,dobitak na nagradnoj igri.itd…Ako nasednete i odgovorite na ovaj mejl tada počinje drugi korak prevare gde se od vas zahteva da nešto platite, ili da ostavite nekom svoje finansijske podatke.U slučaju da dobijete  imejl iz poznatog izvora takođe morate biti oprezni;ako vam prijatelj šalje paničan mejl u kome traži novčanu pomoć to može da znači da je njegov mejl hakovan,ako dobijete mejl od vaše banke, Fejsbuka ili nekog drugog sajta koji redovno posećujete u kome vas mole da im ponovo pošaljete svoje podatke ili da updejtuje svoj profil, budite izuzetno oprezni jer na taj način možete biti žrtva fišinga.5) Nagradne igre i pokloniSvi vole da dobiju besplatne stvari, i stoga se lako upecaju na obaveštenje da su dobili nagradu u nagradnoj igri, iako u njoj nisu ni učestvovali. Svako misli da nema šta da izgubi, ali onda se pri preuzimanju nagrade traži da im date broj i podatke sa kreditne kartice, dodatna uplata ili slično.Isto tako budite oprezni i u kojim nagradnim igrama učestvujete, jer one nekada mogu da budu maska za prikupljanje ličnih podataka.6) Lažno predstavljanjeNikada ne možemo da znamo ko se krije iza nekog onlajn naloga. Iza lažnog profila može da stoji muškarac od 70 godina, a da se predstavlja kao devojka od 20. Ljudi to uglavnom rade iz sasvim bezazlenih razloga, ali nekada to može biti sa ciljem uzimanja informacija, novca, manipulacije i slično.Prevaranti se mogu lažno predstaviti i kao neko nama poznat, na primer kao organizacija čiji smo član ili kao naš najbolji prijatelj.7) Donacije i pomoćJedna od prevara u svetu je i lažno prikupljanje pomoći i donacija. U nekoj internet zajednici se pojavi osoba ili organizacija sa izmišljenom srceparajućom pričom i potom zatraži novac kao pomoć. Kod nas još uvek nije razvijeno prikupljanje pomoći putem Internet donacija, pa još uvek i nema takvih slučajeva, ali ne škodi da uvek proverite da li iza zahteva za pomoć stoji realna osoba ili grupa.
 • Pamtite!
 • Bezbednost dece i mladih na internetu, Festival Nauke, Novi Sad, 2013.

  1. 1. Bezbednost na internetuOdgovorni digitalni korisniciRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  2. 2. KO SU ODGOVORNI KORISNICI?Podatak 10.maja, 2013.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  3. 3. SADRŢAJDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na internetuII.Rešenja i strategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  4. 4. DIGITALNI PEJZAŢDigitalni po rođenju• Rođeni posle 1990• Veoma konektovani• 97% igraju video igre• 75% imaju mobilni telefon• 68% koriste IM (instant poruke)• 70% koriste virtualno druženje• Lako se prilagode i usvojeRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  5. 5. DIGITALNI PEJZAŢ“Toga nije bilo u mojevreme”• “Mehur Interneta” veomautiče na lične odnose međuljudima• Prihvaćen je Web kaodominantni medij zadruženje i komunikaciju• Komotni su kao da se svipoznajuRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  6. 6. DIGITALNI PEJZAŢVremenska Mašina• Vreme provedeno na netu –13 sati nedeljno – pre 5godina bilo 8 sati nedeljno• Vreme se uglavnom provodina igrama i socijalnimmrežama• Pedijatri ne preporučujuviše od 2 sata dnevno zamlađe od 16Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  7. 7. KO SVE ŢIVI U DIGITALNOM PEJZAŢU?Drugar ili neko drugi?• Lako je lažirati online profil• Predatori se prilagođavajusocijalnim mrežama• Praktikovanjeiznuđivanja, što uključuje ikorišćenje digitalnihsadržaja za ucenjivanje8 lažnih profila da bi na Facebookupridobio decu...Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  8. 8. DIGITALNI PEJZAŢSamo za odrasle?• Pornografija postaje sve teža ilakša da se na nju naleti• Veća je šansa da se slučajnonaleti na pornografiju zbogspam-mailova i socijalnihmreža• Prosečan broj godina kadadete prvi put vidi pornografijuje 11 godinaRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  9. 9. DIGITALNI PEJZAŢRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  10. 10. CONTENTSDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na InternetuII.Rešenja i StrategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  11. 11. ŠTA JE CYBERBULLYING• Maltretiranje prekodigitalnih aparata• SMSporuke, Facebook, Youtube i svi zajedničkimediji• Potencijalnosmrtonosne situacije(poznati slučajevi)Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  12. 12. GDE JE CYBERBULLYING?• SveprisutnoTelefoni, kompjuteri• JavnoVidljivo svima• Konstantnoškola, igra, kod kuće• ViralnoDruštveni mediji• ozbiljanRizik od samoubistva ?Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  13. 13. KOJE SU SVE OPASNOSTI?• Zloupotreba dece• Pedofilija• Laţni profili• Trgovina dece puteminterneta• Međuvršnjačko nasilje• Prevare radi finansijskekoristi• Zavisnost od internetaRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  14. 14. SADRŢAJDigitalni PejzaţI.Maltretiranje na InternetuII.Rešenja i StrategijeIII.Radoslava & Teodor Sandel-Konjević
  15. 15. KAKO ZAPAZITI?Komunikacija• Pitajte dete konkretnapitanja o njegovomdruženju na internetu• Pitajte dete šta misli omaltretiranju preko neta• Recite im da prijave akovide druge kakozlostavljaju nekog prekointernetaRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  16. 16. STRATEGIJABudite Roditelj• Odlučite kada je pravovreme da vaše detekrene da koristi Internet• Razmotrite zrelostdeteta i njegovihvršnjaka• Postavite konkretnapravila• Postavite konkretneposlediceRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  17. 17. STRATEGIJACyberbullying• Ozbiljno shvatiteproblem• Uverite dete da ćezlostavljanje prestati• Nemojte reagovati nazlostavljača• Snimite i prijaviteRadoslava & Teodor Sandel-Konjević
  18. 18. STRATEGIJARadoslava & Teodor Sandel-KonjevićKrivična dela koja obuhvatavisokotehnološki kriminal :• Nigerijska prevara u Republici Srbiji• Korisni saveti za zaštitu računara• Korisna uputstva za zaštitu Vašihličnih podataka roditeljimatite:Vaša deca mogu da znaju više od Vas otehnologiji, ali Vi znate više o životu.Deca bi, i u ovom području, trebalo daod Vas nauče kako da računare koristena bezbedan način.www.mup.gov.rsKako i gde prijaviti problem?VTK sluţba
  19. 19. Radoslava & Teodor Sandel-KonjevićKljučna reč za pretragu:•BEZBEDNOST NA INTERNETU,•PREVARE NA INTERNETU,•OPASNOST NA INTERNETU,•KAKO SE ZAŠTITI NA INTERNETU....Gde da se informišem?
  20. 20. Radoslava & Teodor Sandel-KonjevićVaša pitanja?
  21. 21. Hvala na paţnjiRadoslava & Teodor Sandel-Konjević

  ×