Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doktori beszámoló (2014. május 27.)

434 views

Published on

EKF Neveléstudományi Doktori Iskola.
Elektronikus tanulási környezetek alprogram

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doktori beszámoló (2014. május 27.)

 1. 1. ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK AZ ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK TÉMAKÖRBEN Az újmédia eszközök oktatásba való bevezetésének módszertani megalapozása
 2. 2. Az előadás felépítése 1. A kutatás tárgya 2. A dokumentumelemzés alapját szolgáló szempontrendszer bemutatása 3. A kutatási probléma megfogalmazása 4. Eddigi eredmények (2013-2014) 5. Jövőbeni tervek, a kutatás további ütemezése
 3. 3. Kutatás tárgya • Elektronikus tanulási környezetek – kialakítása módszertani szempontból – a kialakítás háttérének vizsgálata – működésük – utóéletük Módszerei – Dokumentumelemzés, tartalmi feltárás meghatározott szempontok szerint (alapszabályok, törvények, fórumok/weboldalak, esettanulmányok) – Összehasonlító pedagógiai vizsgálat meghatározott szempontok szerint a magyarországi sztenderdhez hasonlítva – Interjúk (strukturált formában a tartalomelemzés eredményei alapján) (célirányos vagy szakértői mintavétellel) • Szakértőkkel • Projektekben résztvevőkkel Funkciója - idiografikus: egyedi jellegzetességek keresése és leírása az egyes országok oktatásában - meliorisztikus : a legjobb modell keresése egy oktatási probléma megoldási változatainak összevetésével
 4. 4. A dokumentumelemzés csomópontjai 1. Fogalmi keretek 2. Az ETK-projektek bevezetésének körülményei, támogatói rendszerek megjelenése és szerepe (szakmai, anyagi…) 3. A humántőke szerepe, attitűdje és kompetenciái 4. Fenntarthatóság és a kutatások hozadéka és utóélete
 5. 5. Változórendszer 1. rész: Fogalmi keretek Vizsgált szempontok (változók) Az ETK főbb fogalmi keretei • újmédia fogalma (eszköz, módszer, szemlélet) • ETK fogalmai, fogalmi struktúrája • változás mértéke • változás bekövetkezésének okai • változás élettartama • minek hatására változott • a személyre szabott oktatási környezetek bevezetésének megjelenése • a személyre szabott oktatási környezetek jellemzőinek megjelenése Pedagógiai kultúra, ETK • elterjedésének mértéke • elterjedés módjai • elterjedés hiányának mértéke • elterjedés hiányának okai
 6. 6. Változórendszer 2. rész: A bevezetés körülményei, támogatói rendszer (szakmai, anyagi…) Vizsgált szempontok (változók) Az ETK bevezetésének jellemzői • Oktatási intézmény típusa / foka (Ba; Ma) • projektek időtartama • alkalmazott IKT-eszközök • támogató(k) • pedagógusok felkészítése Állami támogató szervezetek a pilot projektekben • szerepük az ETK fejlesztésében • támogatás jellemzői, minősége • támogatás mértéke • szabályozottság mértéke Tudásbázisok • száma • használat mértéke • használat módja Inkubáció/Támogatás • megléte/jelenléte • módjai • szerveződés mértéke • szerepe • hatása
 7. 7. Változórendszer 3. rész: A humántőke szerepe, attitűdje és kompetenciái Vizsgált szempontok (változók) A humántőke • végzettsége • életkora • IKT-felkészültsége, jártassága • motiváltsága • motiválás eszközei • szerepe a projektben • saját módszertan kialakításának lehetősége • szabályozottság mértéke IKT-kompetencia • fogalmi keretei • fejlesztési lehetőségei • mérésének lehetőségei • állami szabályozás mértéke
 8. 8. Változórendszer 4. rész Fenntarthatóság és a kutatások hozadéka és utóélete A kutatás hozadéka, utóélete • kapott eredmények • eredmények utóélete, disszeminációja • tapasztalatok megosztásának módjai Fenntarthatóság • eszközei • sikeressége • metódusok alkalmazói
 9. 9. A kutatás hatóköre • Szakterület: – felsőoktatás, tanárképzés • Időbeni fókusz: – a Bologna-rendszer bevezetését követő állapot • A földrajzi hatókör: – A nemzetközi mérési (PISA-vizsgálatok) eredményei alapján választanám ki
 10. 10. A kutatási probléma megfogalmazása • Az elektronikus tanulási környezetek bevezetése során milyen hasonló/különböző vonások fedezhetőek fel a hazai és a nemzetközi gyakorlatban? • Az elektronikus tanulási környezetekben a humán tőke milyen formában jelenik meg, az IKT- kompetencia milyen fejlesztési formái figyelhetők meg? Hogyan mérik? • A kutatásokat segítő tudásbázisok milyen formában jelennek meg az említett területeken? • Hogyan változnak az ETK főbb jellemzői, fogalmi keretei? A személyre szabott oktatási környezetek milyen szinten valósulhatnak meg? • Milyen állami támogató szervezetek bevonásával zajlanak a pilot-programok a köz-és a felsőoktatásban, illetve milyen formában nyújtanak támogatást? • Milyen tényezők befolyásolják az anyagi lehetőségeken túl az IKT-eszközök oktatásban történő eredményes bevezetését? • Milyen összefüggés tapasztalható a megfelelő infrastruktúra megléte illetve a digitális pedagógiai kultúra és elektronikus tanulási környezet általános elterjedésének hazánkban hiánya mögött? • Milyen metódusok teszik a hasonló eszközökkel folytatott pedagógiai kutatásokat/kísérleteket külföldön fenntarthatóvá? • Milyen módszertani modell felállítása válik lehetővé a nemzetközi gyakorlatok alapján, a magyarországi viszonyokra adaptálva?
 11. 11. Feltételezés A vizsgált országok pedagógiai kultúráját figyelembe véve az IKT-eszközök bevezetése és alkalmazása kapcsán felfedezhetőek olyan elemek, mozzanatok, amely alapján egy pedagógiai modell/ jó gyakorlat (best practice) tudásbázis felállítható.
 12. 12. Elért eredmények • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013 nyertese (2013.október — 2014.október) Negyedévek/ Vállalások I. II. III. IV. Publikációk 0 1 0 1 Konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen előadás tartása. 1 1 1 1 Kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok/előadások megtartása 1 0 1 0 Felsőoktatási intézmény intézményi, kari kiadványában közzétett közlemények 1 0 0 0 Tudományos szerkesztési feladatok vállalása 1 0 0 0 Egyéb, saját vállalások 0 0 1 1
 13. 13. 1.negyedév helyzetjelentése Időszak/ fázis Vizsgálati célok Fókusz Főbb hivatkozások 2013. 10. 01— 2013.12. 31. A hagyományos és elektronikus tanulási környezetek köznevelési aspektusai a nemzetközi tanulói teljesítménymérések tükrében. elvárások • EU2020 irányelvek • Nemzeti infokommunikációs stratégia elvárásai eszközellátottság mértéke • Nemzeti alaptanterv 2012 • kerettantervek • ESSIE-jelentés • OECD-átlagok • ELEMÉR-jelentés nemzetközi méréseken elért eredmények • PIRLS, PISA, TIMSS Az összehasonlító pedagógiai vizsgálatok nyersanyagbázisának összegyűjtése. A másodelemzések és az annotált bibliográfia alapját képezi. az IKT-eszközök bevezetése digitális pedagógiai kultúra Bray, 2006; Gordon-Győri, 2009; B. Kozma, 2009; Huarng, 2011; Hargraves, 2012 Szempontrendszer finomítása, amely az annotált bibliográfia rendezési lapajaként is szolgál. A rejtett bibliográfia vizsgálata.
 14. 14. Negyedév Vállalás megnevezése Teljesítés 1. negye dév Konferencián előadás tartása XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger Összehasonlító pedagógiai kutatások az új tanulási környezetek bevezetésében 2013. november 6-7-8-9. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr, The electronic learning environments in international public educational practice : a comparative research 2013. december 4– 7. Kutatáshoz kapcsolódó szeminárium megtartása Elektronikus tanulási környezetek kurzus (LMP_MI006K2) Felsőoktatási intézmény intézményi, kari kiadványában közzétett közlemény “A jövő oktatási környezetében az iskola falai nem leomlanak, hanem kitágulnak.” : Beszámoló a "Változó életformák, régi és új tanulási környezetek" címmel megrendezett XIII. Országos Neveléstudományi Konferenciáról (Eger, 2013. november 6-9.) IN: A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum 2. Főszerkesztő: Monok István, ISSN 2062-5561. ISBN 978-963-9894-70-9 pp.189-202. Tudományos szerkesztési feladatok ellátása Változó életformák – régi és új tanulási környezetek: absztraktkötet. – szerk. Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai tudományos Bizottsága. Eger: Líceum Kiadó, 2013. (ISBN 978-615-5250-32-3) 561 p.
 15. 15. 2.negyedév helyzetjelentés Időszak Vizsgálati célok Fókusz Főbb hivatkozások 2014. január 1.- 2014. március 31. A digitális állampolgárok kompetenciáinak vizsgálata. a kommunikációs képességek konstellációja • Catts, Ralph-Lau, Jesus (2008) Az információs műveltség helyzete és jövőbeni lehetőségei. az információs műveltség és a digitális kompetencia fogalmi struktúrája • Campbell, S. (2004) • Hungary 2009/2010 (European Schoolnet) • Ferrari, A. et al. (2013) • DigComp 2013 Hazai és nemzetközi fejlesztési lehetőségei. • Ribble, M. (2013) • Ollé-Lévai et al. (2013) A digitális állampolgárság kompetencia
 16. 16. Negyedévek Vállalás megnevezése Teljesítés 2.negyedév Publikációk Tavaszi Szél Konferencia 2014 Debrecen, 2014. március 21 – 23 Az információs műveltség szerepe és a digitális kompetencia fejlesztési lehetőségei: elvárások és eredmények hazai és nemzetközi viszonylatban Konferencián előadás tartása 9 th ICAI (International Conference on Applied Informatics), Eger 2014. január 29 – február 1. Opportunities for improving digital competences: expectations and findings on a national and international ground (poszter) VI. Oktatás-informatikai Konferencia, Budapest 2014. február 7-8. Az információs műveltség megjelenése a köznevelés hazai és nemzetközi gyakorlatában KIH által szervezett tudományos, illetve tudománynépszerűsítő rendezvényen való szakmai és ismeretterjesztő tevékenységek Tavaszi Szél Konferencia 2014 Debrecen, 2014. március 21 – 23
 17. 17. Megjelent publikációk, előadások 2014 1. Racsko Réka Az információs műveltség megjelenése a köznevelés hazai és nemzetközi gyakorlatában In: Ollé János (szerk.) VI. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.02.07-2014.02.08. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2014. p. 95. (ISBN:978-963-284-493-0) Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 2. Racsko Réka „A jövő oktatási környezetében az iskola falai nem leomlanak, hanem kitágulnak.” In: Czeglédi László, Verók Attila (szerk.) Könyvtár és történet. 203 p. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2014. pp. 189-202. (A helyi érték. Sectio iuvenum; 2.) (ISBN:978-615-5250-56-9) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos Készült az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének és Történelemtudományi Intézetének közreműködésével
 18. 18. 2013 2013 3. Racsko Réka, Hidvégi Péter Work stress according to the comparative examination of the professional staff of hungarian customs and finance guard and the teaching staff of secondary schools under the supervision of security forces. PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY 53: pp. 40-50. (2013) Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos 4. Racsko Réka The electronic learning environments in international public educational practice: a comparative research In: Veronika Stoffová (szerk.) XXVI. DIDMATTECH 2013: ABSTRACTS – ABSTRAKTY. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2013.12.04- 2013.12.07. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. pp. 27-28. (ISBN:978-80-8122-086-9) Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 5. Racsko Réka, Varga Tamás Táblagépek elméleti és gyakorlati alkalmazása a közoktatásban In: Nemzeti Információs Infrastrukúra Fejlesztési Intézet (Budapest) (szerk.) Networkshop 2013. Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2013.03.26-2013.03.28. Budapest: NIIFI, 2013. p. 45. (ISBN:978-963-88335-3-2) Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 6. Racsko Réka Összehasonlító pedagógiai kutatások az új tanulási környezetek bevezetésében In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : absztraktkötet. 561 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. (Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága) Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 156. (ISBN:978-615-5250-32-3) Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos Könyv/Konferenciakötet/Tudományos
 19. 19. 2013 7. Kis-Tóth Lajos, Fülep Ádám, Racsko Réka E-papír kísérletek a hazai közoktatásban NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2013:(1) pp. 107-123. (2013) Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos 8. Herzog Csilla, Racsko Réka Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana ISKOLAKULTÚRA 23:(7-8) pp. 142-144. (2013) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos 9. Herzog Csilla, Racsko Réka A 14–18 éves tanulók médiaműveltségének háttérváltozói In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : absztraktkötet. 561 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. (Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága) Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 413. (ISBN:978-615-5250-32-3) Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 10. Herzog Csilla, Racsko Réka A 14-18 éves tanulók médiatudatosságának empirikus vizsgálata és fontosabb eredményei In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Tanulmányok az emberi gondolkodás tárgykörében. 129 p. Komárno: International Research Institute, 2013. pp. 12-23. (ISBN:978-80-971251-9-6) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 11. Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : absztraktkötet Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Eger: Líceum Kiadó, 2013. 561 p. (ISBN:978-615-5250-32-3)
 20. 20. Jövőbeni tervek, a kutatás további ütemezése Ütemezés Tevékenység Részletek 2014. április 1 — október 31. Annotált bibliográfia összeállítása elektronikus, webes tartalommegosztó rendszerben való közzététel 2014. június 5. Konferencia-előadás és tanulmány megjelentetése A Massive Online Open Course (MOOC) szerepe az új tanulási környezetek kialakításában 2014. október vége Tanulmány megjelenése az ÚKN kötetben (A XIII. ONK konferencián megjelent előadás írásos anyaga) Összehasonlító pedagógiai kutatások az új tanulási környezetek bevezetésében 2014. augusztus vége Tanulmány megjelentetése (A XXVI. DIDMATTECH konferencián elhangzott előadás írásos anyaga) The electronic learning environments in international public educational practice: A comparative research 2014. augusztus vége Tanulmány megjelentetése ICAI poszter előadás írásos anyaga 2014. augusztus 28. Informatika a Felsőoktatásban konferencián szimpózium előadás megtartása 2014. szeptember Felkérés tanulmány írására Annales Mathematicae et Informaticae 2014. október 11-12. Agria Media 2014 előadás
 21. 21. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

×