Posted 21 September 2009 - 07:58 PM
ตอนนี้ xxx รักษาตัว กับ นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทอันดับตนๆ ซึ่งเป...
Posted 22 September 2009 - 07:39 PM
รายงาน ตอ คือเรา ก็ เปนเจาหนาที่ทํางานที่ตึกนั้น ชั้น 16 ก็เลยไดมีโอกาสเห็นสภาพตอ...
[b]เจดดดดดดดดดดดดด

แบบนี้ ซอ 7 ชิดซาย ไปเลย

ทําไม ตรูอานแลวเชื่อ จังวะ....(เชื่อ จิงนะ มะไดประชด )

นักเขียน นิยา...
จนคนรับใชตองชักปนออกมาขูจึงยอมหยุด xxx เครียดมาก ปวยคราวนี้สงสัยเหตุหลักก็นาจะเปนลูกชาย

เขาเรื่องอาการปวย เมื่อว...
แหลงขาวเลาตอวา เมียหลวงนาสงสารตองไปนอนที่บานทวีวัฒนา คนเดียว พอดึกๆ เธอมักจะเหงาคิดถึงพอ แมเธอ
และมักจะไปหาที่บ...
วันกอนเห็นลูกชายของเมียหลวง แลว ตัวจริงนารักนะ เห็นปาทั้งสองพามา แกเปน ADHD คือแบบวา ซนมากๆ
อยูไมสุก วุนวายตลอด แ...
แตเปนกลับเปนใหมตอนนี้กระจายไปปอด กระดูก เธอเปนโรคออทิสติก ดวย คิดวาอยูไดไมเกิน 6 เดือน
(ไมไดแชงนะ) หมอเองก็ไม...
ตองขอบอกกอนวาทีมแพทยที่ทําการรักษา xxx มีอยูหลายทีม แตไดเขาตรวจ xxx อาทิตยละครั้ง เพราะ xxx
ไมชอบใหมาตรวจบอยๆ ...
Posted 27 September 2009 - 08:21 PM
เห็นเพื่อนสมาชิกมีขอโตแยงเรื่องภรรยาใหมของ ooo ซึ่ง บางกระแสก็วาคนโนน คนนี้
เราไป...
(อันนี้เราเองก็ไมเคยเห็น)

เทาที่ไปอัพเดตขาวคราวลาสุดของภรรยา ooo ก็มีเทานี้แหละ

มีคนสอบถามมาเรื่องนองสาวที่แขนหัก ...
แลวกับ sss คือ sss เราก็ไมมีขอมูลแนชัดวาเธอ เปนอาชีพอยางวา นะ แตขอมูลที่มี คือ พอเธอเปนคนสาว ตัดหญา
ใหกับบา...
Posted 30 September 2009 - 03:18 PM
ถาเพื่อนสมาชิกยอนกลับไปอานสิ่งที่เราไดเคยเขียนเอาไวเมื่อวันที่ 23 และ 24 กย เราเ ...
เรื่องคนที่มาลงชื่อ สวนใหญเปนคนอายุราว 50 ขึ้น มักจะมาจากตางจังหวัด วัยรุนไมคอยเห็นเทาไร

เรื่องจํานวน เราวาคราวก...
Posted 30 September 2009 - 09:27 PM
ดวน ที่สุด ตอนนี้เลย กําลังเข็นไป CT scan สมอง ก็เราบอกแลววาอาการทางสมองเดนที่สุด
...
จนลูกสาวคนเล็กของ vvv ตองมาหามขอชีวิตพอกับ ooo ไวนั่นก็เปนหนึ่งในสาเหตุท่ี เธอเลือกที่จะอยูกับพอที่อเมริกา และเ...
สรุป * xxx มานอนดวยอาการทางสมอง
 * เคยทํา CT scan สมอง มากกวา 1 ครั้ง
 * มี นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระ...
ในเรือนจําบางขวางจะมีตนโพธิ์ตนใหญอยู 3 ตน เห็นวาปลูกอยูแถวๆ โรงยอมผา ใกลกับทางที่จะไปโรงครัว
          ...
ลูกพี่ลูกนอง xxx แกเปนโรคจิตเภท รวมดวย ตอนนี้ อาการทางสมองก็เลยหนักกวาเดิม
ขนาดตัดนมออกไปแลวมะเร็งก็ยังกลับมาอีก...
ขอมูลนี่เปนขอเท็จจริง ไมใชขาวลือ ไปตรวจสอบดูได ที่นี่
สรุป ไมเกินมาฆบูชา ปหนา มีงานที่ทองสนามหลวง 100 เปอร...
วันตอมา กินไดมากขึ้น ไมมีไข งดอาหารทางน้ําเกลือ

แสดงวาหมอตองสั่งให ทํากายภาพคนไข ในขณะที่คนไขมีสายใหอาหารทางน้ํ...
ที่เลามาเปนซีรี่ย หนังเรื่องใหม นะ
====================================================
==============================...
มันก็ไมนาที่จะเปนไปไดที่คนปวยใหสายอาหารทางเสนเลือดอยูหมอก็ไมนา ที่จะปลอยใหไปทํากายภาพ

เพื่อนๆ ลองกลับไปอานคํ...
ของรางกายลดลงไปมากกวาเดิม เดิมที่สมชายเคยเปนเสนเลือดสมองอตีบตัน มาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ ปลาย 2550
แกเปนโรคหัวใจ โรคพาร...
สรุป สมชาย โดนวางยา+เครียด

ทําใหเสนเลือดสมองอุดตัน กลามเนื้อออนแรง กลืนแลวสําลัก ปอดอักเสบ

ตองใหอาหารทางน้ําเกลือ...
พวกเราจะไมมีคุณ สมชาย คนเดิมอีกตอแลว
ทั้งหมดลวนเปนนิยาย ที่เราแตงขึ้นเอง มันไมใชเรื่องจริง??.
แตอยาลืมนะวา เรื่องจริงบางเรื่อง มันก็ยิ่งกวานิยาย
จบ??.
================================================
========...
มีขาวมาโปรโมทเรียนเพื่อนสมาชิกทุกทานโปรด อดใจรอ และโปรดติดตาม การกลับมาของนวนิยายแนวดรามาเรื่องใหม
เนื้อหาตัวอย...
โปรดติดตามเรื่องราวทั้งหมดไดเร็วๆ นี้????
ใน

The Exclusive about the next Queen
======================================================
============================...
ผิดเพียงรัก มากมิดไมคดฝน
            ิ
พอรวมสุข ลูกรวมทุกขทุกคืนวัน
ปวยใจนั้นหายยากกวาปวยกาย
มรดก...
Posted 09 October 2009 - 09:19 PM

[quote]กู..ลูกหมา, on 09 October 2009 - 05:05 PM, said:
เอ คุณ hi's มาโพสแบบนี้ แสดงว...
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
A9 r4b73.tmp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A9 r4b73.tmp

60,328 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
60,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A9 r4b73.tmp

 1. 1. Posted 21 September 2009 - 07:58 PM ตอนนี้ xxx รักษาตัว กับ นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทอันดับตนๆ ซึ่งเปนหมอประจําตัวของ xxx โดยอาการเจ็บปวยของ xxx เริ่มมากตั้งแต ชวงเย็นวันอังคารที่ผาน xxx ไปศิริราช มีอาการปวดศีรษะ ความดันขึ้น ลิ้นขยับไมคอยได แตยังไมไดนอนรพ. เพราะเมียยังไมอยากใหนอนรพ. และ xxx ตองมารพ. อีกรอบในวันพุธ ดวยอาการเดิม (แอบไปเงียบๆ) และสุดทายก็ตองมานอนจนได เพราะหมอเห็นทาจะไมดี เมื่อวานนี้ xxx มีอาการสมองขาดเลือดเล็กนอย และมีไขติดเชื้อที่ปอด ตอนนี้ไดทํา MRI สมองไปแลว ที่จริงทําไปตั้งแตวันพุธ อาการก็ยังไมหนาไววางใจนัก นอนอยู ชั้น16 ชั้นนี้คนอื่นหามใช ตอนนี้ที่นั่น มีทีมแพทยที่เกงระดมทีมกันอยูหลายสิบคน อาการของ xxx ยังทรงๆ อยู บอกตามตรงวาคราวนี้เปนหนักวาเมื่อ 3 ปกอน ชวงนี้ xxx เครียดเรื่องลูกชายมาก กอนหนานี้แหลงขาวแจงวา xxx มีปากเสียงกับลูกชาย เรื่องบานใหมของลูกชาย ไปเอาโคมดวงไฟที่สรางเลียนแบบวังบัคกิ้งแฮม และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่สมัยปูของ xxx สรางไวที่ ถนนประวัติศาสตร(นาจะรูวาหมายถึงเสนไหน ) ที่เปนของหลวงยึดเอาไ ปเปนของตัวเอง เอาไปประดับที่บานปลูกใหเมียใหม xxx เห็นวามัน มากเกินไปที่ลูกชายทําเชนนั้น และเรื่องที่ที่ลูกชาย จะทวงบานสวนกุหลาบของเมียเกาที่แมมอบใหเปนของปลอบใจวันหยา ก็อีกเรื่องที่ xxx เครียด ที่ทําใหxxx เครียด อีกก็เพราะ ชวงนี้พี่นองทะเลาะกัน เมื่อราวหาปกอน ชวงงานศพถนอม ลูกชายก็ทําลูกสาวแขนหักมาทีหนึ่งแลว สังเกตไดวาคราวนี้ถาลูกสาวคนรองไปเยี่ยมพอ ลูกชายจะไมไป ตอนนี้ลูกชายไปเยียมลูกเมียที่เปนแอรที่เยอรมัน (แฟรงคเฟริ์ต) ไปไดซักพักแลว ไมรูวาจะกลับมาเยี่ยมพอหรือเปลา บอกตามตรงวาตอนนี้สงสาร และเห็นใจมียหลวงเปนที่สุด ไหนจะเรื่องลูกที่เปน ADHD ไหนจะโดนกระหน่ําเรื่องภาพหลุดที่เคยแกผา ไหนจะสามีท่นอกใจ เมพนี่แบบวาเกลียดเธอสุดๆ ี แตแมผวยังโอเคกับลูกสะใภนะ ั ======================================================================= ============================================== =======================================================
 2. 2. Posted 22 September 2009 - 07:39 PM รายงาน ตอ คือเรา ก็ เปนเจาหนาที่ทํางานที่ตึกนั้น ชั้น 16 ก็เลยไดมีโอกาสเห็นสภาพตอน xxx ปวย เนื่องจาก xxx มานอนเปนคืนแรกๆ จึงนอนไมคอยหลับ หมอไดใหยาชวยใหหลับ แตก็อดแปลกใจอยูวา ทําไมเมียแก มาแปลบเดียวก็กลับบานเลย ไมอยูนอนเปนเพื่อน xxx ตัวจริงใกล xxx แกลงไปมากทีเดียว แบบวาสงสรแกนะ เห็นเจาหนาที่ไปเก็บปสสาวะของแกไปตรวจบอกวา xxx เปรยคนใกลตัววา อยากเห็นหลานสาวที่เปนลูกดาราหนังที่ตอนนี้เห็นวาไปเที่ยว และดูงานอยูที่อิตาลี วันนี้เห็นลูกสะใภมาดวย ตัวจริงก็ไมคอยสวยเทาไร ตัวเล็กๆ คล้ําๆ มาเยียม xxxx แตยังไมเห็นสามีมา  แกก็ทักทายกับเจาหนาที่ดนะ ไมคอยถือตัว ี มีเรื่องประหลาด คือ พอก็ปวยอยูแทเห็นเจาหนาที่ในนั้น มาเมาทวา ลูกสาวคนเล็ก็ยังทะเลาะกับพอเรื่องอยากใหลูกสาวอวนของตนเองไดสายสะพาย เหมือนของหลานสาวคนโต(จริงๆ ลูกของเธอ และเธอแลวตองโดนปลดออกไปแลวดายซ้ํา แลวเพราะผิดประเพณี) และเรื่องที่อยากใหพอชวยเคลียร ที่ไมอยากใหสามีเกาที่เปนนักบิน ที่แพลนวาจะกลับมาอยูไทยแบบถาวรปลายปนี้ ตอนเขาไปเห็น xxx เอาพระมา2 องค สอบถามไดความวา เปน พระสมเด็จจิตรลดา และพระสมเด็จ จปร แกคงอยากเอามาบูชา วันนี้แกก็ไมคอยมีไขแลว แตอาการโดยรวมยังไมคอยดีเทาไร เห็นหมอกําลังจะตามตัวหมออเมริกัน คนที่ผาหลังให xxx เมื่อ 3 ปกอนมาใหชวยดูอาการปวดหลัง งานนี้บอกไดเลยวา xxx คงจะนอนไมตํากวาเดือน เพราะดูทาทางแกเครียดเรื่องลูกชายเอามากๆ จริงๆ xxx ่ นาจะปลอยวาง สงสารแกจัง (โคมรูปหงษคาบไฟ ที่ราชดําเนิน ตอนนี้ที่ติดอยูเปนของปลอม ไปถามกรมศิลปากร ไดเลย สวนของจริงไปอยูที่แถวพุทธมลฑล) [quote name='AngeL-InterpreteR' date='22 September 2009 - 06:44 AM' timestamp='1253576684' post='431295']
 3. 3. [b]เจดดดดดดดดดดดดด แบบนี้ ซอ 7 ชิดซาย ไปเลย ทําไม ตรูอานแลวเชื่อ จังวะ....(เชื่อ จิงนะ มะไดประชด ) นักเขียน นิยาย เกาปะนี่.... นาติดตาม ตอจิงๆ[/b] [/quote] ก็เราเลาความจริงนี่ ไมเชื่อไปสืบคนขอมูลเพิ่มเติมได ======================================================================= ======== ======================================================================= ======== Posted 23 September 2009 - 07:03 PM ชวงหลัง xxx มารพ. บอยขึ้นแตปดขาว สวนเมียแก มักจะไปใชบริการที่ รพ.จุฬา มากกวา จึงไมคอยไดรูรายละเอียด หลานสาวคนโตก็เคยทองเสีย มานอนโรงพยาบาลแหงนี้ ที่เราไดรูขาววงในก็ ไดคุยกับคนรับใชที่ทํางานอยูที่บาน xxx และคนขับรถเชฟโรเลตของ xxx ที่ใชเปนรถขนอาวุธสงครามทั้งอากา เอ็ม 16 ที่ขับในแถวของ xxx ที่เคากลาเลาก็คงเปนเพราะเราเปนคนบานเดียวกัน เห็นกันทุกครั้งที่ xxx มารพ. คนใชเมาทวาตอนนี้ ลูกชายติดลูกเมียใหมเอามากๆ ไมสนใจเมียหลวงเลย เห็นวาตอนนี้เมียหลวงไปเปนหัวหนาฝายทําอาหารที่ บริษัทสายการบิน เพราะเธอจบคหกรรม ไดเงินเดือน 800,000 บาท วันนี้เธอก็มา และพาพอ แมเธอ และอีกคนไมรูเหมือนกันวาเปนใคร แตสองวันนี้เราไมเห็นเธอเอาลูกมาดวยนะ ไดยินมาวาลูกชายทะเลาะกับพอที่ไร ก็ปาของใสพอ ตรงเขามาจะทํารายพอ
 4. 4. จนคนรับใชตองชักปนออกมาขูจึงยอมหยุด xxx เครียดมาก ปวยคราวนี้สงสัยเหตุหลักก็นาจะเปนลูกชาย เขาเรื่องอาการปวย เมื่อวานนี้ xxx ไปทํา เพ็ด สแกน หมอสงสัยวา xxx มีพฤติกรรมแปลก เชนชอบพูดเรื่องเกาๆ กินขาวแลวก็บอกยังไมไดกิน หมอสงสัยเปนโรคเกี่ยวกับสมอง และไดเห็น นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ นพ. ธีระวัฒน กุลทนันท ที่ตอนนี้เปนคณบดี และ .นพ. อุดม คชินทร หมอโรคทางเดินอาหาร ตอนนี้ xxx ไมคอยมีไข แตเย็นมักเริ่มสบสน มีคนมาเลาตอวา xxx เพอถึงหมอทิด หรือหมอนิด อะไรนี่แหละฟงไมถนัดตลอดเวลา xxx บอกวาคราวนี้ หมอทิดตองชวยดวยนะ (เราก็ไมเขาใจเหมือนกันวา xxx หมายถึงอะไร) ที่ xxx ไมกินขาว หมอสงสัย วาเปนอาการขางเคียงจากยาทางสมองหรือเปลาที่ทําให xxx ไมยอมกินขาว xxx เคยซีโครงหัก เพราะลูกชายผลักพอลม เมื่อ 3 ปกอน และมีกระดูกทับเสน xxx เคยบอกวาขอพักตอนอายุ 60 ป แตเห็นสภาพลูกชายแกก็เลยไมปลอยวาง ที่แถลงการจริงๆหมอไมไดเขียน ฝาย xxx นาจะเขียน ปดขาวบางสวน แตสวนใหญที่แจงก็ตรงกับอาการจริงๆ ราว 50 เปอรเซนต นาจะได ====================================================== ======================================================= Posted 24 September 2009 - 04:22 PM วันนี้ ooo กลับมาแลว ไปเยี่ยมพอ เราเลยไดคุยกับคนใชของ ooo ก็ ไดรับความรวมมือเปนอยางดี เห็นวาแกมากลับจากเยอรมันตั้งแตเมื่อวาน เพราะวันนี้มีคิวตองมาถวายดอกไมใหกับปู ไปคราวนี้ไปอยูกับนองนุย แกมีโรงแรมหรู รูสึกวาแกเปนหุนสวนเหมือนกัน (อันนี้แหลงขาวเองไมยืนยัน) พอลงเครื่องที่ กองบิน บน6 แกก็ตรงไปหาเมียใหมลาสุดที่เปนแอรเหมือนกันทันที คนนี้นาจะยังไมทอง ตํารวจ สน. ดอนเมืองรูกันดี (คนนี้แหละที่โดนเมียหลวงตามไปตบ ไมใชนองนุยตามขางลือ) คนนี้อายุคราวลูกเลยที่เดียว เห็นวาชื่อ โบว
 5. 5. แหลงขาวเลาตอวา เมียหลวงนาสงสารตองไปนอนที่บานทวีวัฒนา คนเดียว พอดึกๆ เธอมักจะเหงาคิดถึงพอ แมเธอ และมักจะไปหาที่บานพอ แม ที่อยูแถว นั้นตอนดึกๆ (ตํารวจที่ สน.ธรรมศาลา ทราบดีเพราะตองตามไปเฝาเธอดึกๆ ดื่นๆ ) บานพอ แม หลังนี้มีนามสกุลติดอยู หราที่ทางเขา เราเองไมเคยเห็นแตไดยินมาวา ปลูกบนที่ดิน 5 ไร 20 งาน ปลูกอยูใกลๆ กับหมูบานอนันตธารา ทวีวัฒนา ซึ่งพี่สาวทั้งสอง(พี่กุง พี่ปลาที่เห็นวา ลูกมีคดียา) ก็ซื้อบานอยูที่นี่ ราคาราว 20 ลานบาท สวนนองชายเธอก็ทํางานอยูกับ ooo พูดถึงบานใหมของ ooo ตอนนี้ถาใครผานก็จะแปลกใจวาทําไมสรางไมเสร็จเสียที ก็ooo สั่งใหทุบทิ้งแลวทุบอีก เห็นวาครั้งนี้เปนรอบที่ 3 แลว เหตุผลก็ เพียง กรมโยธาฯ สรางไมถูกใจ ครั้งแรกสรางทึบเกินไป ครั้งที่สอง บานโลงเกินไป คือแตละครั้งนี่สรางตัวบานแบบวาสรางเสร็จแลวนะ ครั้งหนึ่งเปนเงินไมตํากวา 100 ลานบาท (ฟงแลวเสียดายแทน) ่ ตอนนี้กําลังปรับพื้นที่เพื่อกอสรางเปนครั้งที่ 3 ooo ชอบเรียกปญญา ถูกตองนะครับ เขาพบ (สังเกตุวารางวัลของ รายการแกมักจะเกี่ยวพันธกับ ooo) ขอเงินที่ครั้งละไมต่ํากวา 1 ลานบาท ====================================================== ===================================================== Posted 25 September 2009 - 04:24 PM เมื่อวานก็รอดู ooo วาจะมารพ.เมื่อไร เพราะอยากเห็นตัวจริง สุดทายก็มา กอนมาก็ไปอยูกับนองพลอยเมียใหมลาสุดแถวดอนเมือง (แกขาวนะ จริงๆ เปนพลอย) เห็น วาเร็วๆนี้จะมีการเอารถทหาร โดยตํารวจทางหลวงจะนําทางเพิ่อไปขนเอาไมสักทองที่เชียงราย เพื่อมาสรางบานหลังใหมใหนองพลอย เห็นวาบานใหมจะทําเปนสถานที่รับรองแขก VIP คลายๆ กับบานพอตา  (เขต?....ฐาน) มี การติดตอ กรมประมง กรมการเกษตร เพื่อหาปลา ตนไม ตางๆ มาลง และกรมโยธาฯ เปนแมงาน บานพอตา ที่ก็ใชบริการทํานองนี้มาแลว แตคราวนี้ไมรูวา จะสราง-ทุบ กี่รอบ
 6. 6. วันกอนเห็นลูกชายของเมียหลวง แลว ตัวจริงนารักนะ เห็นปาทั้งสองพามา แกเปน ADHD คือแบบวา ซนมากๆ อยูไมสุก วุนวายตลอด แหลงขาวเมาทวา ที่เด็กเปนแบบนี้ก็เพราะ เกิดมาโดยวิธีพเศษ ิ ใชนําเชื้อพอเด็กโดยการเจาะดูดน้ําเชื้อออกมา แลวตองการเลือกเพศชายอีก เลยอาจมีผลแทรกซอน ้ เด็กนี่เปนโรคลมชักมาที่รพ. หลายครั้งแลว ไมรูวาจะมีผลกับการพัฒนาการหรือเปลา ลูกสาวคนเล็กของ xxx ก็เปนโรคลมชัก (เปนโรคซึมเศราดวย) ก็หลวงตาบัวดังขึ้นมาเพราะเธอไปนั่งสมาธิที่วัดนั่น แลวอาการดีขึ้น วัดแหลงนี้ทําใหเธอไดเจอสามีใหมที่เปนหมอดวย ooo ตอนนี้เปนโรคนั้นหรือปลา อันนี้ไมมีใครยืนยัน แตคนใชบานนั้นบอกวา ooo ตองกินยาตรงเวลาทุกวันเชา-เย็น กินมานานหลายปแลว จะตองมีคนเตือนกินยาตลอด คือหามลืมเด็ดขาด ไปรักษาโรคเลือดกับหมอที่เยอรมัน เห็นบอกวาไมไดกรองเลือดนะ แตรับเลือดใหมอยางเดียว ตอนนี้ xxx ยัง อาการไมคอยดีเทาไรแลว แตกินไดมากขึ้น แตตอนนี้ตองใสแพมเพริส เพราะแกควบคลุมปสสาวะไมได แกไมคอยเพอแลว แตก็จริงนะ ตอนที่พยาบาลมาเลาใหฟงแกเพอตลอดวา "หมอนิด ตองชวยอีกทีนะ อยาทิ้งเรานะ" พูดซ้ําไปซ้ํามาทั้งวันเลย ใครเห็นก็สงสารแกนะ หมอเจาะเลือดไปตรวจก็ปกติ ตอนนี้ไขลดลงก็จริง แตหมอก็ยังหาสาเหตของไขไมพบ xxx มานอนรพ. ดวยอาการนอนหลับนานผิดปกติ และตื่นก็ยังดูเหมือนตื่นไมเต็มที่ ขอแกขาวหนอยนะ วา xxx ไมไดทําเพ็ด สแกน ทําแต CT SCAN ผลออกมาหมอก็ยังไมมั่นใจวาฟลมมันผิดปกติ หรือเปลา ที่ xxx ไมไดทํา MRI และเพ็ดสแกนก็เพราะเมื่อปวยคราวกอน xxx ทํา MRI แลว xxx บนวาไมชอบเพราะอยูในอุโมงค มันอึดอัด ถาบังคับใหแกทํา แกจะขอยายไปรพ. จุฬา ปญหาตอนนี้ของ xxx คือ หมอเห็นวายังดูซึมๆอยู ดูแลวฤทธิ์ยังไมเยอะพอ ปกติแกจะเปนคนแกที่ฤทธิ์ เยอะกวานี้ ก็เมื่อ 3 ปกอนหลังผาหลัง หมอจะใหแกฝกเปาเครื่องขยายปอด แกยังดื้อไมยอมทํา แตประชดไปเปาแซกแทน จริงๆ คนที่ทํา เพ็ด สแกนคือ ลูกพี่ลูกนอง xxx ที่ ตอนนี้เปนมะเร็งเตานม ตัดเตานมออกไปขางแลว
 7. 7. แตเปนกลับเปนใหมตอนนี้กระจายไปปอด กระดูก เธอเปนโรคออทิสติก ดวย คิดวาอยูไดไมเกิน 6 เดือน (ไมไดแชงนะ) หมอเองก็ไมไดใหคีโมแลว อาการปวยเหมือนเธอก็เหมือนกับกับพี่สาว xxx ก็พึ่งเปนมะเร็งเตานม กระจายไปสมองตายตอนไปตนปกลาย ฝากถึงคนที่ไปโยคะ แลวรําคาญเมียหลวงของ ooo ใหเห็นใจเธอเถอะ เราวาเธอคงเหงา เพราะสามีกลับบานเดือนละครั้ง เธอก็คงอยากหาอะไรทําแกเหงานะ แถมขอมูลครอบครัวเมียหลวง มีพี่นอง 5 คน เรียง ตามลําดับ ปลา กุง ( ตัวเธอ ) ปด กอลฟ เมียแอรที่เยอรมัน คลอดลูกเปนเพศชาย ชื่อ ??.. นามสกุล วชิราภักดี ( ใครอยากเห็นรูป มาลงชื่อ ไว เดี๋ยวจะสงไปใหดู ) เมียลาสุด นองสาวเรียนจบหมอเชียงใหม กําลังเรียนหมอผิงหนัง ไดทํางานที่วังสวนจิตร บานอยูแถวสะพานเกษะโกมล ===================================================== ======================================================= Posted 26 September 2009 - 08:06 PM หลังจากที่ xxx มานอนรพ. ทํา ใหเราไดมีโอกาสพูดคุยกับ คนใช ตํารวจ ทหาร และอื่นๆ อีกมากมายทําใหมีขอมูลที่อพเดต ขอมูลที่เปนขาวลือตางๆ นาๆ วาอันไหนจริงไมจริง  ั กอนอื่นตองพูดรายงานอาการลาสุดของ xxx กอน ตอนนี้แกดีขึ้น จริงๆ แกเริ่มปวยตั้งแตที่หัวหิน เพราะคนใชเห็นวาแกตื่นผิดเวลาบอยๆ ปกติ แกจะตื่นตอน 6.00 น แตมาชวงหลัง คนใชสังเกตวา 9.00 น แกก็ยังไมยอมตื่น แถมตื่นนอนแลวก็ยังดูเบลอๆ หมอที่หัวหินจึงสงมารักษาที่ศิริราช ตอนมาทีแรกไมมไข ี อหมอใหยาและเจาะเลือดแตหาสาเหตุของไขไมเจอ แตตอนนี้ไขไมมแลว กําลังทํากายภาพ บําบัดอยู ี
 8. 8. ตองขอบอกกอนวาทีมแพทยที่ทําการรักษา xxx มีอยูหลายทีม แตไดเขาตรวจ xxx อาทิตยละครั้ง เพราะ xxx ไมชอบใหมาตรวจบอยๆ xxx จะใชทีมอภิบาล ที่มี พล.อ คุณหญิง?? หัว ขาวๆ ที่เปนพยาบาลไปใหขอมูลรวมประชุมรวมกับทีมแพทยอีกที ตอนนี้มีลูกพี่ลูกนอง xxx ก็อยูที่รพ. ที่ นี่ เชนกัน คนนีอาการเพียบ สืบไปสืบมาเธอ ไมไดเปนออทิสติก นะเธอเปนโรคจิตเภท และเปนอัมพฤกษ ตอนนี้เปนมะเร็งเตานม กระจายไปทั่วรางกาย หมอบอกเองวาอีกไมนาน คงจะมีงานที่ทองสนามหลวงแนนอน (หมอพูดเอง) ตระกูลนี้ คนใกลชิด ดูแลกันยังไงก็ไมรู ตนปกลายก็ปลอยใหเปนมะเร็งเตานมตายไป แลวคน แหลงขาวใกลชิด ที่ตามดูแลนองพลอย ใหขอมูลวา ตอนนี้นองพลอยขึ้นหมอมาก ooo หลง เชาหลงเย็น เขาวากันไมแนเธออาจจะไดเปนเบอรหนึ่ง ตัวจิงแทนเมียหลวง ในรูปที่เราเห็นหนาเธอสวยที่เดียว นาตาคลาย กอย รัชวิน คนใช ooo บอกวา ooo เห็นเธอครั้งแรกที่ปายคัตเอาทที่มีรูปเธอติดอยูบนนั้น แบบวา ooo รีบสั่งใหตามตัวทันที จริงๆ พลอย มีแฟนอยูแลวเปนนักบินที่การบินไทย ชื่อพี่แจ็คเห็นวาหลอมากๆ เคยเปนดาราประกอบชอง 3 มากอน เห็นวามีแพลนจะแตงงานกันอยูแลว แตก็มาโดน ooo แยงไปเสียกอน บานพลอยอยูใกลๆ ปมปตท. หลังขามสพานเกษะโกมล แตตอนนี้ยายไปอยูในดอนเมืองกับ ooo เธอพิ่งจบโทเศรษฐศาสตร อินเตอร ที่จุฬา เมื่อ ป 2550 ตอนนี้ ooo ทําหมันชายไปแลว มีคนเห็นวา ooo กําลังพยายามมีลูกกับพลอย อีกครั้ง โดยใหทีมหมอที่ รพ. เจตนิน ชวยอยู มีคนเห็นตอนขับเขาไปรพ. ooo ขับไปเองกับพลอย แตขากลับแกคงเจ็บที่ตรงนั้น เพราะหมอใชเข็มดูดน้ําเชื้อ จึงใหคนขับรถขับใหแทน พลอยเปนแอรป 2002 เธอเปนลีดจุฬามากอน เคยเปนแอรที่สายการของอเมริกา แตลาออก เราวาเธอฉลาดนะ ที่ยอมเปนเบอร 3 วันนี้เพื่อ รอเบอร 1 ในวันขางหนา สวนนองนุยตอนนี้เลียงทานชาย?? อายุ นาจะ 5 เดือน แลว ที่แฟรงเฟริ์ต เธอเปนแอรหลังพลอยหนึ่งป เธอกําลังทําทุกอยางเพื่อใหลกเธอ เปนใหญใหได เพราะตอนนี้ ลูกเมียหลวง มีเปนปญหาเรื่องการเจ็บปวยบอย ู มานอนรพ. ดวยเรื่องลมชักหลายครั้งแลว แหลงขาวพูดวา เด็กคนนี้คงนาจะหมดสิทธิ์เปนใหญ เมียหลวงนี่นาสงสาร เพราะยังไงเธอก็คงไมมีลูกกับ ooo อีกแลว เพราะ ขนาดมารพ. มีคนเห็นวาหนาเธอ ooo ยังไมแลเลย เรื่อง ติ๊ก เจษฎาภรณ แทง ชาย เมืองสิงห หมอ ชัยชน ที่เพื่อนสมาชิกไดสอบถามเอาไว มีโอกาสไวคราวหนาจะไปหลอกถามหาให ========================================================== =========================================================
 9. 9. Posted 27 September 2009 - 08:21 PM เห็นเพื่อนสมาชิกมีขอโตแยงเรื่องภรรยาใหมของ ooo ซึ่ง บางกระแสก็วาคนโนน คนนี้ เราไปสอบถามจากคนใกลชิดมา ไดขอสรุปดังตอไปนี้ นองนุยชื่อ นางสาว ??? วชิราภักดี เปนแอรการบินไทย คลอดลูกชาย เมื่อ พค 2552 ตอนนี้อยูท่เยอรมัน ี สวนนองอะไรที่ใสแวน คนนั้นไมใช แตโดยปกติเวลา ooo พอใจใครก็มกจะใหเปลื้องผาถายรูป และ ooo ั จะเปนคนเลือกเอง นองคนนั้น ooo แกไมโอเค ก็เลยไมใช สวนนองพลอยเธอมาทีหลัง คนที่เคยรับใชพลอย เลาเอง วาพลอยเปนเด็กฉลาด รายลึก ไมออกอาการเหมือนเมียหลวง นิสัยเธอแพใครไมเปน ขนาดตอนนี้ที่เมียหลวงตามไปตบที่บานดอนเมือง คนใชเลาวาเธอฉลาดมากตั้งกลองเอาไวเก็บหลักฐาน แลวยอมใหเมียหลวงตบ แลวเอาหลักฐานไปฟอง ooo เลนเอาเมียหลวงไปไมเปนเลย นองพลอยนี่ชัดเจนมากนะ ตํารวจที่สน.ดอนเมืองที่ไปเฝาที่ บน.6 ยังชมไมขาดปาก วาเธอทั้งสวย เกง ฉลาด วากันวาถาเธอมีลูกชายให ooo เมื่อไรก็เปนอันวา เมียหลวง ตกงานแนนอน สวนนุยเธออยูเมืองนอก เราก็ไมคอยมีขอมูลก็ไมขอลงรายละเอียดก็แลวกัน รูปที่เห็นนองนุย เทาที่มีก็ไมกี่ใบ หนาเธอเราวาไมคอยสวยเทาไร ดูเหมือนคนใต ผิวเขมๆ คมๆ ในความคิดเรา เราวานองพลอยสวยกวาเยอะ ถาใครมีคนรูจักที่ สน. ดอนเมืองลองไปสืบตอเอง นะวาขอมูลที่ไดคงคลายๆ กัน สวนอีกคนตอนนี้อยูที่อุบล คนนี้เปนทันตแพทย ชื่อนางสาว ???. นามสกุล วชิราดํารงค เดิมทีเธอทํางานอยูที่รพ. ที่ใชชื่อของ ooo ตอนนี้ยายมาอยูท่โคราช เธอพึ่งคลอดลูกสาวฝาแฟดไปเมื่อปกลาย วากันวานาตานารักมาก ี
 10. 10. (อันนี้เราเองก็ไมเคยเห็น) เทาที่ไปอัพเดตขาวคราวลาสุดของภรรยา ooo ก็มีเทานี้แหละ มีคนสอบถามมาเรื่องนองสาวที่แขนหัก เมิ่ราว 5 ปที่แลว เรื่องมันมีอยูวา ตอนนั้น ooo ยังรักอยูกับ sss และ ooo  ตองการให xxx อัพเกรดเปนเมียที่ถูกตองตามกฎหมาย แต xxx ไมเห็นดวย เพราะ sss มีประวัติไมดี ทําให ooo ไมพอใจจะตรงไปทําราย xxx วันนี้ ooo ยิงหมาของพอตายไปสองตัว (ลูกของ??ง) แลววันนั้นเมพอยูในเหตุการณ เธอเลยโดนลูกหลงแทนพอ ตอนนี้เมพเปนอาจารยอยูที่ จปร เห็นวาถาหาก ooo ไปทําอะไรเมพอีกที คราวนี้ จปร ไมยอม ooo แน เรื่องลูก ooo ตอนนี้นาสงสาร เพราะการพัฒนาการเริ่มเห็นแลววาชาผิดปกติ อายุจะ 5 ขวบ แลวยังเรียกแม-พอ ไมคอยจะได ตอนนี้ก็ไมคอยไดไปเรียนที่ รร.จิตรลดา แลว เพราะนองปวยบอย เปนลมชัก หมอเด็กที่นี่ก็ดูแลอยู ตอนนี้มีทีมพยาบาล 12 คน ที่มาจาก รพ.พระปนเกลา พระมงกุฏ ภูมิพล แหงละ 3 คนคอยชวยดูแล เห็นวาตัวแมเองก็ทําใจไวแลววา ตองโดนลดชั้นแนๆ แววๆ มาวามีพยาบาลพระมงกุฏคนหนึ่งที่มาคอยดูแลนอง เปนถึงดีกรีรองอันดับหนึ่งนางงามไทย ลือมาวานองคนนี้นารักมากๆ คือตอไปไมแนวาจะไดแขงกับนองพลอยก็เปนได  ============================================== ============================================== Posted 28 September 2009 - 12:30 PM กอนจะขามไปพูดเรื่องอื่น ขอกลับมาที่ ooo อีกประเด็น คือเทาที่สืบทราบมาไดตอนนี้ ooo เปนโรคตอมลูกหมากโต รักษากับ หมอทหารที่โรงพยาบาลภูมิพล โรคนั้น เราไมมีขอมูล ooo ไมชอบใหคนใชที่บานไวผมยาว ตองสั่งตัดผมทุก 5 วัน ที่ ooo ทํานองแขนหัก เพราะ ooo ตองการใหพออัพเกรดเมียจาก ขาวเหนียว เปน ขาวจาว ตอนนั้น ooo สมรส
 11. 11. แลวกับ sss คือ sss เราก็ไมมีขอมูลแนชัดวาเธอ เปนอาชีพอยางวา นะ แตขอมูลที่มี คือ พอเธอเปนคนสาว ตัดหญา ใหกับบาน ooo ทําให ooo เห็น เธอ จึงเกิดความชอบพลอ ซึ่งทําให yyy เมียคนกอน เกิดความไมพอใจเปนอยางมาก มีปากเสียงกับ ooo อยูบอยครั้ง ครั้งสุด ทาย ooo ไล yyy ออกจากบานเอาเสื้อผากองไว และเผา หนาบานประจาน yyy ไมมีชิ้นดี และมีการตั้งเตนเลี้ยงแฟนตาน้ําแดง และแจกเอกสารประจาน yyy ขอความก็ประมาณวา yyy คายาเสพติด และมีเรื่องชูสาว คนแถวนั้น รูกันไปทั่ว พูดถึง yyy นี่ พระปญญา ที่วัดชลประทานทานสงสาร yyy ทานถึงกับเคยแตงนิทานเรื่องเลา เปรียบเปรย ooo ทานแตงนิทานวาอยงไร ก็ไปสืบคนตอเอาเอง (ooo ไมชอบทานปญญา เปนอยางมาก บานเกาอยูใกลวัด แตไมเคยไปเยี่ยมเลย ) ถาใครเปนตําราจได เห็นรหัส ว.21 ว.25 ว.43 ก็เปนที่รกันวาตัวใคร ตัวมัน ดึก ooo จะใสเสื้อกลามสีดํา คาบไปบ ขับ ู SLK สี ดํา แอบไปทองราตรีโดยเปนการสวนตัว มีตํารวจปลอยใหใคร หรือแมแตขอทานไปอยูบนสะพานลอยก็เตรียมตัวไดออกจากงานไดเลย ขนาดตํารวจบางคน อายุแกคราวพอตัวเอง ถาพูดมีกลิ่นเหลาออกจากปาก ก็โดน ooo เอา.... ถีบหนามาแลว นองสาวคนเล็กเล็ก เธอเปนโรคซึมเศรา วันดีคืนดีก็นั่งรถเข็นซะอยางงั้น เธอเปนโรคลมชักดวย ตอนนี้หลวงตาบัวรับเปบลูกบุญธรรม เธอไปพบรักกับหมอ??.ที่วัดแหงนั้น ตอนนี้หมอสามี jjjj ก็ทํางานที่เดียวสถาบันของเธอ หมอคนนี้เดิมทํางานที่ รพ. จุฬา เปนหมอดานโรคลมชัก จริงๆ jjj ชอบ ดานดนตรี แตงานนี้พี่สาวจองงานดานนี้ไปแลว เธอตองมาเอาดีดานวิทยาศาสตร เธอไมคอยแข็งแร็ง แตเราชอบเธอนะ ดูแลวเธอไมคอยเปนพิษเปนภัยกับคนรอบขาง เรืองรูปขอใหเพื่อนสมาชิก ลงชื่อรออีกหนอย รับรองไมลืม ====================================== ======================================
 12. 12. Posted 30 September 2009 - 03:18 PM ถาเพื่อนสมาชิกยอนกลับไปอานสิ่งที่เราไดเคยเขียนเอาไวเมื่อวันที่ 23 และ 24 กย เราเ คยพูดเอาไวแลววา xxx ทํา CT scan และมีนพ. อุดม คชินทร ที่เปนหมอโรคทางเดินอาหาร มาตรวจ ไปเปรียบทียบกับแถลงการณลาสุด ดูเอาเองวามันก็เปนสิ่งที่เราพูดไวตั้งนานแลว ตองอธิบายนิดหนึ่งกอน โดยปกติ xxx ตอนที่ยังหนุมๆ แกสูบุหรี่จัดมาก สูบวันละเปนซองก็วาได และ xxx มักจะดื่มวิสกี้ ที่เห็นๆ ตอนที่จัดเลี้ยงในงานวันเกิดนี่ก็วิสกี้ทั้งนั้น ชวงหลัง xxx เปลี่ยนมาดื่มบรั่นดี ทั้งประเทศก็แหมาดื่มบรั่นดีตามแก จนมีอยูชวงหนึ่งบรั่นดีถึงกับขาดตลาด xxx พึ่งจะเลิกทั้งหมดไดไมนานนี่เอง ใครที่ไมเคยขึ้นไปชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกรียติ ก็ขอใหนึกภาพตาม โดยปกติชั้นนี่หามใครขึ้นไป คนธรรมดาก็จะไปไดแคชั้น 15 เทานั้น ชั้น 15 เปนทําเปนหองผูปวยพิเศษ เทาที่เห็นมีอยูหลายหอง แตชั้นที่ 16 มีเฉพาะหอง xxx เพียงหองเดียว มองจากขางนอก ตกแตงดวย ดวยหินออนสีขาว (คลายๆ ทัชมาฮัล) ภายในหองก็จะมีหองซอยแยกยอยลงไปอีก มีหองคนเฝา หองแพทยเวร หองญาติ คือหองตางๆ หรูมากๆ ที่ผานมา xxx ทํากายภาพกับ นพ. ประดิษฐ ประ ทีปะวณิช ทีแรกอาการก็เหมือนจะดี หมอก็ไมคอยใหน้ําเกลือ แตวานนี้นี้ไขสูงขึ้น เอาเสมหะไปตรวจ พบเปนปอดปวม ตอนแรกก็กินไดมากขึ้น แตตอนนี้กลับกินไมคอยไดอีกแลว หมอตองเปลี่ยนยาแกอักเสบใหมอีกรอบ ตอนนี้แกกินไมคอยจะไดไมรูวามาจากอะไร คือหมอเองก็ยังไมรูวาไขมันมาจากตรงไหน ถาเทียบกับเมื่อ 3 ปกอน ที่xxx มาผาหลัง กับหมออเมริกัน ตอนนั้น xxx  ยังเดินคลองอยูเลย แตติดใจตรงเรื่องอาการทางสมองเราตองไปสืบขาวกับเจาหนาที่มาอีกที เห็นมี นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิน โรคหัวใจคนหนึ่งก็มาดู xxx หมอคนนี้ที่เปนคนเข็นรถนั่ง ให xxx ตอนที่ออกจากโรงพยาบาล เมื่อคราวที่แลว ตอนนี้หวัด 2009 กําลังระบาดหนักอยู xxx ฉีดวัคซีนไปแลว ไมรูวาปอดอักเสบเปนเชื้ออันผสมโรงดวยหรือเปลา ที่แปลกใจคือ ทําไมแถลงการณ ไมบรรยายอาการทางสมองเลย ก็จริงๆ แลวอาการหลักที่ xxx ตองมานอนที่น่ีมันเปนอาการทางสมอง สวนไขนี่พึ่งมาเปนเอาทีหลัง หลังจากมานอนที่โรงพยาบาลแลว
 13. 13. เรื่องคนที่มาลงชื่อ สวนใหญเปนคนอายุราว 50 ขึ้น มักจะมาจากตางจังหวัด วัยรุนไมคอยเห็นเทาไร เรื่องจํานวน เราวาคราวกอนนาจะเยอะกวา ตอนนั้นพึ่งหลังจากงาน 60 ปกระแสยังแรงอยู และตอนนั้น xxx มานอนผาตัด คราวนี้ขนาดเราทํางานที่นี่ บอกตามตรงเลยวา แถลงการณ ทําไมมันไมคอยชัดเจนเทาไรเลย อันนี้พูดจริงๆ นะ เราลองไปสอบถามคนแกๆ ที่มาลงนามเลนๆ วา ร.8 ทาน เปนอะไรตาย ประหลาดมากที่สวนใหญยงบอกวาทานยังไมตาย ทานหนีไปบวชอยูที่ ลพบุรี มันก็แปลกดีนะ ั มันก็พอบอกจะอะไรไดบางอยางที่เกี่ยวกับประเทศนี้ วันนี้(30 กย) คนใช ooo บอกวาแกจะไปที่วัดเฉลิมพระเกรียติ ที่จังหวัด นนทบุรี ตอน 14.00 นไมรูไปกับ sss หรือเปลา เห็นวา sss เปน สมาชิกที่ absolute yoga ที่สาขาลาดพราวโดยปกติ absolute yoga จะอยูช้น 13 ติดๆ ั กับ phillipe wein ในนั้น จะมีหองเลนคลาส สองหอง ถา sss ไปจะตองปดเปนโซน คือ หองน้ํา ล็อคเกอร ไดรเปาผม ก็โดนปดหมด คือแบบวาหามประชาชนไปใชรวม ( ไมรูวาเธอจะอายไปถึงไหน ) แตก็ยังดีที่ sss มักจะมาตอนเชา ชวงนั้นคนยังไมคอยเยอะเทาไร ooo อยูที่ บ.น. 6 กับนองพลอยเห็นวาบานในนั้นขนาดประมาณ 10 กวาไร คนรับใชก็ไดมาจากโรงเรียนพลทหาร เห็นวาเอามาทั้งรุนเลย นาจะราว 200 คนเห็นจะได ============================================================ ===============================================================
 14. 14. Posted 30 September 2009 - 09:27 PM ดวน ที่สุด ตอนนี้เลย กําลังเข็นไป CT scan สมอง ก็เราบอกแลววาอาการทางสมองเดนที่สุด แตไมเห็นมีบรรยายรายละเอียดเลยเกี่ยวกับสมองเลย เราก็วาแปลกๆ ทําไมปอดอักเสบตองใช นพ. นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทมาดูแลใกลชิด ถามีอะไรจะมาใหม ละกัน =================================================== =================================================== Posted 01 October 2009 - 05:15 PM เวลาจะเปนเครื่องพิสูจนทุกอยาง กอนอานไมตองเชื่อเรา ไมไดเกลียด ไมไดเชียรใครทั้งนั้น ตั้งแต xxx อยู ที่น่มาเกือบครึ่งเดือน แลวเราพึ่งรูสึกวา คนที่เกิดวันสีแสด ที่เขาวาเรื่องมาก เราเขาใจก็ตอนนี้ ี สังเกตหลายครั้งแลว วา เวลา jjj เธอ จะหยิบจับอะไรเปนตองใชคนอื่นตลอด เชนแกวน้ํามันก็วางอยูตรงหนาเธอแทๆ แตไมยอมหยิบเองดันไปใชคนอื่นที่อยูไกลกวาตั้งเยอะ คนใชเธอแอบมาเมาทตอวา สมัยที่เธออยูกับสามีเกาที่เปนทูตทหารที่อเมริกา ไปอยูที่นั่นตั้งหลายป คนใชเลาเองวาโดยปกติ เมื่อกอเธอจะเปนคนขี้หงุดหงิด ใจรอน ทะเลาะกับสามีเกาบอยมากๆ มีอยูวันหนึ่งจะตองมีการสังสรรคระหวางภรรยาทูตทหารที่อยูที่นั่น วันนั้นเปนคิวของประเทศไทยที่ตองจัดงาน ปรากฏวาเธอตองเสริ์ฟ อาหาร และกาแฟเอง ซึ่งเธอไมแฮปปเปนอยางมาก พอแขกกลับไปเสร็จ เธอก็มีปากเสียงกับ vvv ถึงกับทําให vvv เหลืออด ลงไมลงมือกับเธอ เรื่องแดงไปถึงหู ooo เขา ปรากฏวา vvv โดนซอมเกือบปางตาย
 15. 15. จนลูกสาวคนเล็กของ vvv ตองมาหามขอชีวิตพอกับ ooo ไว นั่นก็เปนหนึ่งในสาเหตุท่ี เธอเลือกที่จะอยูกับพอที่อเมริกา และเธอเกลียดลุงเธอเปนอยางมาก เห็นวา vvv จะยายกลับมาเมืองไทยแบบถาวรปลายปนี้ สงสัยคงขอกับทาง ooo ไวแลว ตอนที่ jjj ไปผาตัดไสติ่งที่ศิริราช เมื่อ 10 กวาปที่แลว เธอจึงไดพบหลวงตาบัว คงถูกชะตากัน เธอก็ไปนั่งปฏิบัตรธรรม ที่นั่น ตอนนี้เธอก็คงเย็นลงไปเยอะ อีกหนึ่งเรื่อง ถามเพื่อนสมาชิกที่มีลูกหนอยวา ตอนมีลูก ถาลูกอายุราว 4 ขวบ ครึ่ง ยังอมนิ้วมือตัวเองตลอดเวลา เวลาเดินชอบเดินดวยปลายเทา กระโดดไป กระโดดมา เวลาคนอื่นพูดชอบพูดตาม นั้นมันเปนเรื่องปกติหรือเปลา คือเราก็ไมไดคอยจับผิดอะไรนะ เพราะไมใชเราคนเดียวที่รูสึกได เห็นตํารวจที่คุยกับเลาวา ถาเด็กโตกวานี้ อีกหนอย วากันวาจะมีแพลนจะใหเด็กคนนี้ ไปฝกขี่มาที่ บางขุนเทียน กับตํารวจมา เพื่อไปฝกการทรงตัว และฝกสมาธิ แกขาว ไมใช แฟนตาน้ําแดง แตเปนไบยเล น้ําแดง วันนั้นที่เผาเสื้อหนาบาน มีการประกาศวา * งดใชวิทยุสื่อสาร และพลาสปอรตทูตแก yyy และลูกชาย * งดการตั้งแถวทําความเคารพเอกสารมีใจความวา yyy มีชูกับ พล.อ ?. และทํารายรางกายลูกสาว ผลการทํา CT scan พบ เนื้องสมองฟอตัวลง ไมพบเลือดออกในเนื้อสมอง มีโพรงสมองขยายออกมากขึ้นเล็กนอย ( อันนี้เราก็ไมคอยเขาใจเหมือนกัน) ตอนนี้มีการตามตัว นพ .ที่ไดทุนพี่ xxx กลับมาจากที่เมืองนอก ที่เปนหมอเชี่ยวชาญดานพิษวิทยา มาดวน เห็นวานาจะมีอะไรไมชอบมาพากล ( ขอยืนยันขอมูลอีกที )
 16. 16. สรุป * xxx มานอนดวยอาการทางสมอง * เคยทํา CT scan สมอง มากกวา 1 ครั้ง * มี นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาท เปนเจาของไข * ยังไมเคยมีการแถลงการณ ที่เกี่ยวอาการทางสมอง แมแตครั้งเดียว พรุงนี้นาจะไดขอมูล ของ xxx มากขึ้น เรายืนยันวาปวยคราวนี้ xxx CT scan สมอง ดวย 100 เปอรเซนต และมากกวา 1 ครั้งดวย เพราะเราเห็นกับตา ถาคราวนี้ยังไมมีการแถลงการณที่เกี่ยวกับอาการสมอง แสดงวาตองมีอะไรแนๆ เลย ฝากขาวประชาสัมพันธ ตอนนี้ ลูกพี่ลูกนอง xxx ใกลไดกางฉัตรเต็มที่ แลว แตจะ 5 หรือ 7 ชั้น ก็อีกเรื่อง คนนั้น เปนมะเร็งเตานม กระจายไปทั่งตัวแลว เห็นวาแกรองโอยๆ ทั้งวัน นาสงสาร สงสัยปวดมะเร็ง แตก็แปลกใจ อีกคนไมเห็นมีแถลงการณอะไรเลย อาการเพียบไมรูจะปดขาวกันไปถึงไหน แกก็เปนถึงลูก.......... =================================================== =================================================== Posted 02 October 2009 - 08:57 PM วัน นี่มีขาวลืออยางหนักเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับ ที่เจาหนาที่ในคุกบางขวาง มาล่ําลือที่นี่ กอนอื่นเราอยากใหคนที่ทํางานอยูในคุกบางขวางชวยมายืนยันดวยวามีตนโพธ 3 ตนจริงหรือเปลา เรื่องที่พึ่งเกิดลาสุดเรื่องมันมีอยูท่วา ี
 17. 17. ในเรือนจําบางขวางจะมีตนโพธิ์ตนใหญอยู 3 ตน เห็นวาปลูกอยูแถวๆ โรงยอมผา ใกลกับทางที่จะไปโรงครัว  ปจจุบันตนโพธิ์ทั้งสามก็ยังคงอยู ตนโพธิ์นี้ คนในบางขวาง ใหชื่อมันวา ตนชิต ตนบุศย ตนเฉลียว ตนชิตจะโตที่สุด สวนตนบุศยที่อยูใกลๆ กัน ใครเปนคนปลูกนั้น อันนี้เราก็ไมไดขอมูลมา รูแตวามันปลูกหลังจากที่ทั้งสามโดนประหารชิวิตได 1 วัน ซึ่งตอนนี้มีเรื่องเลาในคุกบางขวางอยางหนาหูวา ตกดึกชวงเวลาประมาณสองยาม ถาใครผานไปแถวนั้น จะเห็นชายรางเล็กแขนขางหนึ่ง ขาดรุงริ่ง กําลังนั่งสูบบุหรี่อยู นั่งอยูที่ใตโพธิ์นั้น เหมือนกับวาชายคนนั้นกําลังนั่งรออะไรบางอยาง เปนอยางนี้มาไดสักอาทิตยหนึ่งแลว ลือจนขนาดที่วากลางวันก็ไมมี ใครกลาผานไปบริเวณนั้น ตนโพธิ์ มีขนาดใหญมากๆ แตชวงนี่เหมือนกับวามีเสียงบางอยางเล็ดลอดออกมาจากตนโพธิ์ นั้น และเรื่องหมอเสริฐ ที่อยูแถวบางกะป ที่เปนหมอแขกที่ทําเสนหเกงมาก ลูกคาแกสวนใหญ มักจะเปนเมียนอย แกรับแตคนมีเงิน คนนี้เปนคนทําเสนหใส ooo คนที่ทําก็คือ yyy เธอมากับแม ตอนนั้นเธอทําจิ้งจกทองเอาไวเพื่อให ooo หลง จนมีชวงหนึ่ง ที่ ooo ตาขวางตลอดเลย จนแม ooo ตองมาให หลวงปูโตะ วัดประดูฉิมพลี ที่อยูแถวๆ สี่แยกทาพระ แกของให พระทานพูดเองวา ก็แลวแตเวรแตกรรม ตอนนี้ นพ??????ที่ไดทุนพี่ xxx ไปเรียนที่ตางประเทศ กลับมาแลว เราดูแลวหนาหมอคนนี้ แสดงสีหนาไมสูดีเทาไร หมอ เคยเปนหมอที่ดูแลแม xxx มา กอนดวย หมอคนนี้เปนหมอดานพิษวิทยา เปนหมอที่เกงมากๆ เชี่ยวชาญดานการตรวจอาการ และรักษาคนไขที่ไดรับสารไซยานด มาแลวนักตอนัก
 18. 18. ลูกพี่ลูกนอง xxx แกเปนโรคจิตเภท รวมดวย ตอนนี้ อาการทางสมองก็เลยหนักกวาเดิม ขนาดตัดนมออกไปแลวมะเร็งก็ยังกลับมาอีก ใหเพื่อนอานขอความดานลางนี้ แลวตอบคําถามตัวเองวาเคยรูขอมูลเหลานี้ มากนอยแคไหน พี่สาว xxx เปนมะเร็งเตานม ไปรักษาที่อเมริกา มะเร็งกระจายไปสมอง จึงตาย ลูกพี่ลูกนอง xxx เปนมะเร็งเตานม ตัดไปแลวขางหนึ่ง มะเร็งกระจายเต็มตัวใกลตายเต็มทีแลว ( ไมไดแชง ) เด็ก 4 ขวบครึ่ง เปนโรคลมชัก และ ADHD รักษาอยูที่นี่ ลูกสาวคนเล็ก xxx เปนโรคซึมเศรา และโรคลมชัก ถาเพื่อนสมาชิก มากกวาครึ่งไมเคยทราบขอมูลเหลานี้มากอน แสดงวาเรากําลังโดนปดบังขอเท็จจริง ที่คงไมอยากใหเรารู คงคิดวามันเปนเรื่องนาอาย ที่เราๆ ทาน ๆไมควรที่จะรู
 19. 19. ขอมูลนี่เปนขอเท็จจริง ไมใชขาวลือ ไปตรวจสอบดูได ที่นี่ สรุป ไมเกินมาฆบูชา ปหนา มีงานที่ทองสนามหลวง 100 เปอรเซนต สวนใครจะเปนแมงาน อันนี้เราก็ไมรู ขอบคุณทุกทานที่เปนหวง =================================================== ================================================== Posted 04 October 2009 - 09:27 PM วันนี้จะมาเลาเรื่อง คนไขรายหนึ่งที่ชื่อ สมชาย ที่เปนเจาของโรงงานปลากระปอง ที่กําลังนอนที่นี่ คุณ สมชาย มานอนที่นี่ได ซักพัก โดยหมอเองก็ยังไมรูวาเขาปวยเปนอะไร เริ่มแรก หมอบอกวา มีไข กินไมคอยได จึงใหอาหารทางสายน้ําเกลือ วันตอมา กินไดมากขึ้น ลดอาหารทางสายน้ําเกลือ วันตอมา เริ่มกายภาพบําบัด ยังคงมีไข วันตอมา เพิ่มการ ทํากายภาพบําบัด มากขึ้นเปนวันละ สองครั้ง
 20. 20. วันตอมา กินไดมากขึ้น ไมมีไข งดอาหารทางน้ําเกลือ แสดงวาหมอตองสั่งให ทํากายภาพคนไข ในขณะที่คนไขมีสายใหอาหารทางน้ําเกลือ อาจจะพรอมตอนมีไข เราจึงไดไปสืบกับเพื่อนเจาหนากายภาพที่หอง ไดขอมูลวา ไมเคยเห็นคุณสมชาย มาทํากายภาพบําบัดที่หองนี้ ก็แสดงวาถามีการทํากายภาพจริง ก็คงไปทํากันนที่หองผูปวย เราก็ถามตอวา  แลวทําไมตองทํากายภาพที่หองคนปวย เพื่อนตอบวา คนไขคงอาการหนัก ไมสามารถมาเองได เพราะนอยรายที่จะทําเชนนั้น เราไมเห็นลูกชาย ของคนไขมาเยี่ยมพออีกเลย ตั้งแตวันกอน ถามไปถามมา กับคนใชใกลชิด พอที่จะสรุปไดวา ลูก ทะเลาะกับพอ ลูกชายอยากที่จะบริหารโรงงานปลากระปองเอง แตพอไมโอเค และแมที่เดิมเชียรลูกชาย ตอนนี้ก็ไมเชียรแลว เพราแมอยากใหประธานเจาหนาอาวุโสของโรงงานเปนเอง ( อันนี้ขอมูลตรงกันหลายปาก ) ลูกชาย ไมชอบประธานแกคนนั้น เพราะลูกชายเขาใจวาเขาอาจจะเปนชูกับแมตัวเอง และตอนนี้เราก็ไมเห็นปะธานอาวุโสโรงงานมาเยี่ยมเลย มีแตที่ปรึกษาอาวุโสคนอื่นๆ เห็นวาลูกสาวของคุณสมชายไปพักอยูที่บานใหมที่เมืองจีนเปนการชั่วคราว เปนบานหลังใหญที่พอพึ่งสรางให ไดขาววา คุณสมชายไดรับสารที่ไมพึงประสงคมาไดซักพัก นาจะราว 1 ป จนตอนนี้เริ่มมีอาการใหเห็น แตเราก็ไมมขอมูลเชิงลึก วาใครเปนคนทํา ( ขาวลือวา แมอยากใหประธานเจาหนาที่อาวุโสเปน ี ตอนนี้ทุกคนคิดเชนนั้น ) หมอใหความเห็นวา อีกนานกวาจะไดกลับ แตถากลับบานนาจะเปนการเสี่ยงมากที่คุณสมชาย อาจไดรับสิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติม ตอนนี้หมอดานสมองที่ดูแล ไมไดไปรับจ็อบที่ รพ. ธนบุรี 1 แลวตองมาเฝาดูแลอาการคุณสมชาย อยางใกลชิด หมอบอกวา มีทางเปนไปไดสางทาง แบบทีหนึ่ง อยูโรงพยาบาล ไปตลอด กินขาวได ไมมีไข นอนหลับไดดี แตก็จะเหมือน พระสังฆราชที่ตอนนี้อายุ 96 ปแลว อยูโรงพยาบาลมาไมรูกี่ปแลว ทานก็กินขาวได ไมมีไข นอนหลับไดดี เปนไปได 65 เปอรเซนต แบบที่สอง เสียชีวิต เปนไปได 25 เปอรเซนต แบบที่สาม กลับบานโดยหายดี อันนีมีความเปนไปได ประมาณ 10 เปอรเซนต
 21. 21. ที่เลามาเปนซีรี่ย หนังเรื่องใหม นะ ==================================================== ===================================================== Posted 05 October 2009 - 12:19 AM View Postmangmum, on 04 October 2009 - 11:21 PM, said: [quote]เราวากระทูลาสุด ของคุณ hi S นี่มันแปลกๆ หลายชวงน้ําหนักนอยไป เหมือนคุณ hi S ตัวปลอม (ลอเลน) เชน หมอตองสั่งใหทํากายภาพคนไขในขณะทีคนไขมีสายใหอาหารทางน้ําเกลือ อาจจะพรอมตอนมีไข - ่ มันอันตรายเกินไป เราคิดวาสายน้ําเกลือนาจะถอดชั่วคราวได สวนมีไขมันก็ไมนาจะทําอะไรไหว ไมเคยเห็นคุณสมชายมาทํากายภาพบําบัดที่หองนี้ คงไปทํากันนที่หองผูปวย คนไขคงอาการหนักไมสามารถมาเองได - คนไขที่ใชชั้น 16 ทั้งชั้น ไมนามีความจําเปนตองไปหองกายภาพ เขาใจวาอุปกรณพวกนี้นาจะจัดซื้อใหมไดไมเหมือนเครื่องสแกน เพราแมอยากใหประธานเจาหนาอาวุโสของโรงงานเปนเอง (อันนี้ขอมูลตรงกันหลายปาก)- เราวามีความเปนไปได 0 มันไมมีกฎมณเฑียนบาลรองรับ จะสถาปนาทําไมเมื่อเชื้อสายแทยังอยูอีกมาก แลวคนอีก 65 ลานคน จะเห็นดีเห็นงามยังไง อานมาทุกหนา แตตรงนี้มันแปลกๆจริงๆ ก็เลยสงสัย[/quote] ตองบอกกอนนะวา นี่มันหนังน้ําเนา ไมใชเรื่องจริง คือเราก็คิดเหมือนทานนั่นแหละ ที่เราพูดแบบนั้นก็กําลังประชดอยู เรากําลังที่จะบอกเพื่อน ๆวา
 22. 22. มันก็ไมนาที่จะเปนไปไดที่คนปวยใหสายอาหารทางเสนเลือดอยูหมอก็ไมนา ที่จะปลอยใหไปทํากายภาพ เพื่อนๆ ลองกลับไปอานคําแถลงอาการใหมโดยไลอานตามวัน ??. มันก็คลายกับที่เราไลมาใหดู สวนใหทํากายภาพ เราไปสืบมาแลววาไมมีการลงไปทําที่หองขางลาง แสดงวาถาทําจริง หมอตองใหทําขางบน มันก็ดูแปลกๆ วามีการทํากายภาพจริงหรือเปลา ? . เราไมไดบอกวาประธานอาวุโส เปนตัวจริง เปนเพียงรักษาการแทนเจาของโรงงานไปตลอด สวนกิ๊ก ไมกิ๊ก อันนี่เราก็ไมรู แตตอนนี้ที่นี่ขาวมันมาเทรนแบบนี้ ===================================================== ====================================================== Posted 05 October 2009 - 08:40 PM วันนี้ไปคุยกับหมอ และเจาหนาที่ที่ทําการกายภาพบําบัด คุณสมชายมา ไดความวา สรุปผลการรักษา สมชายเปนเสนเลือดสมองตีบตันซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 แลว ทําใหการทํางานตางๆ
 23. 23. ของรางกายลดลงไปมากกวาเดิม เดิมที่สมชายเคยเปนเสนเลือดสมองอตีบตัน มาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ ปลาย 2550 แกเปนโรคหัวใจ โรคพารกินสันรวมดวย โดยอาการจะออกทางขามากกวา แขน สังเกตวา เดินเองไมคอยจะไดแลว ขาสั่นตลอดเลย ตอนนี้มีพฤติกรรมทางนิสัยเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง เพอถึงเรื่องพี่ชาย พี่สาว ตลอดเวลา และตอนนี้กําลัง ทํากายภาพบําบัดแขน-ขา เพื่อใหมีแรงมากขึ้น ทีมกายภาพตองทํากายภาพ มีการดูดเสมหะ และเคาะปอด เจาหนาที่บอกใหสังเกตดูวา วันที่สมชายมีอาการปอดอักเสบ แตทําไมวันรุงขึ้นไขกลับหายไปแลว ( เราเคยสงสัยวาปอดปวมที่ไหนไขมันจะขึ้นวันเดียวแลวหายไปเลย ) วันนี้เราไดคําตอบแลว เจาหนาที่อธิบายวา นั่นก็คือ สมชายเปนเสนเลือดตีบตันที่สมอง ทําใหกลามเนื้อที่ใชกลืนมีปญหา ทําใหกินอาหารแลวจะสําลักลงปอดก็เลยเกิดปอดอักเสบ และมักจะมีเสมหะอุดตันรวมดวย พอทํากายภาพเคาะปอดนิด ดูดเสมหะหนอย ไขก็เลยลดลง พอกินทางปากไมได เพราะกินแลวกลัววาสมชายจะสําลักอีก หมอก็เลยใหอาหารทางสายน้ําเกลือแทน แตพอเริ่มกินทางปาก บางวันสําลักก็กลับมามีไขอีก ตอนนี้ก็ทํากายภาพบําบัด เพราะกลัววาแขนขาจะลีบ ถึงแมขณะนี้สมชายอาการยังทรงๆ แตเห็นหมอบอกวาตอไปอาการทางสมองนาจะหนักมากขึ้น เชนชวยเหลือตัวเองไมได ความจําละเลือน สุดทายก็จะตายอยางทรมาน แตถามีครอบครัวที่อบอุน ก็คงจะชวยใหอะไรๆ ดีขึ้น
 24. 24. สรุป สมชาย โดนวางยา+เครียด ทําใหเสนเลือดสมองอุดตัน กลามเนื้อออนแรง กลืนแลวสําลัก ปอดอักเสบ ตองใหอาหารทางน้ําเกลือ+ทํากายภาพบําบัด ปองกันไมใหแขน-ขา ลีบ แตบริษัทกําลังปดขาว เรื่องอาการปวยที่แทจริงของสมชาย เพราะเกรงวาลูกจาง จะแตกตื่นเดี๋ยวจะโกลาหล ตอจากนี้ไปขาวก็นาจะประมาณวา กินไดดี นอนหลับได ไมมีไข ทํากายภาพ ปอดไมอักเสบแลว ก็จะวนไปวนมาแบบนี้ตลอด แตนั้นไมใชหัวใจหลัก สิ่งสําคัญ คือ ตอจากนี้ไปอาการทางสมอง เชน ความจํา สติสัมปชัญญะ การรับรู วาตอไปจะบริหารโรงงานปลากระปองเองไดหรือเปลาตางหาก ที่ลูกจางทุกคนอยากจะรู สวนเรื่อง ไข การกิน การนอน ปอดอักเสบที่เกิดจากการสําลัก มันเปนประเด็นรอง ตอนนี้เห็นวาประธานเจาหนาอาวุโสมีราศีจับ เพราะไดขาววาจะเริ่มมีการผลิตทําสารคดี เสนอรายละเอียด โปรโมท ภารกิจเกี่ยวกับทานประธานอาวุโสแลว จงตื่นจากความฝนลมๆ แลง ๆ หันกลับมายอมรับความจริงเสียทีวา สมชาย จะไมมีทางกลับมาเปนเหมือนเดิม
 25. 25. พวกเราจะไมมีคุณ สมชาย คนเดิมอีกตอแลว ทั้งหมดลวนเปนนิยาย ที่เราแตงขึ้นเอง มันไมใชเรื่องจริง??.
 26. 26. แตอยาลืมนะวา เรื่องจริงบางเรื่อง มันก็ยิ่งกวานิยาย จบ??. ================================================ ================================================= Posted 07 October 2009 - 07:50 PM ตอน นี้ทางเขาที่อาคารนั้น ทางประตูทางเขาฝงทาน้ํา มีลิฟททืใชเปนทางขึ้นลับตอนสามทุมกวากําลังมีการวางแผนเรื่องอนาคตการทํา งานของ คุณสมชาย กันอยูเปนอยางนี้มาสามวันแลว คงกําลังหาทางออกใหกับ คุณสมชายอยู สวนเรื่องสารพิษ เปนที่แนนนอนแลววา เปนไซยาไนด เพราะ1 ปท่ผานมามีคนสวน และคนรับใช เสียชีวิตอยางมีเงื่อนงําไปแลว 2 คน ฝายสืบสวนกําลัง ี ทํางานอยู สงสัย........... มากที่สุด
 27. 27. มีขาวมาโปรโมท เรียนเพื่อนสมาชิกทุกทานโปรด อดใจรอ และโปรดติดตาม การกลับมาของนวนิยายแนวดรามาเรื่องใหม เนื้อหาตัวอยาง?? เรื่องราวจากคําบอกเลาของผูที่อยูในเหตุการณใกลชิด ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ อัตชีวะประวัติ ของ รัศมีจันทร สาวนอยจากดินแดนตลาดน้ําดําเนินสะดวก จากลูกสาว ชาวสวนสมจี๊ดธรรมดา เธอลงแรงใชสมองบวกสอง???. (cencer)ของเธอ จนนําตัวเธอเองสามารถมายืนอยูบนพรมแดง ทามกลางแสงไฟสปอรตไลทนับรอยๆ พันๆ ดวง เปนเศรษฐินีมีธุรกิจในความครอบครองเปนหมื่นๆ ลาน มีลูกจางที่ตองคอยดูแลนับ พันชิวิต เธอทําไดอยางไร มีใครวางแผนใหเธอหรือไม เธอใชชิวิตประจําวันอยางไร เธอมีวิสัยทัศนในการบริหารงานแคไหน และที่สําคัญเธอมีดีอะไร ทําไมเธอถึงกาวขึ้นมาเปนเบอรหนึ่งตัวจริงของเจาชายไรมงกุฎไดสําเร็จ ใครยังไมเคยรูจักเธอมากอนตองรีบอาน เพระถาอานจบรอบแรกแลวคุณจะหลงรักเธอ แตถาอานจบรอบสองคุณจะหลงรักเธอมากยิ่งขึ้น
 28. 28. โปรดติดตามเรื่องราวทั้งหมดไดเร็วๆ นี้????
 29. 29. ใน The Exclusive about the next Queen ====================================================== ====================================================== Posted 09 October 2009 - 04:06 PM ไปเยี่ยมตลอดตอน สองทุมครึ่ง ชั่วคราวไมคางคืน น้ําหนักหายไปเปน 10 กิโล รองไหทุกโมงยาม วันนี้ขอฝากบทกลอน ถึงปวยกายกินยาก็หายได แตปวยใจทําอยางไรใหหายหนอ จะกินยาขนานใดใครวานหมอ ชวยบอกตอทําอยางไรใหหายพลัน ปวยในใจลูกทําใหชําจิต ้
 30. 30. ผิดเพียงรัก มากมิดไมคดฝน ิ พอรวมสุข ลูกรวมทุกขทุกคืนวัน ปวยใจนั้นหายยากกวาปวยกาย มรดกของพอจักวอดวาย หากใชจายคลายไมซึ้งถึงคุณคา ตอใหมีมากจน ลนคณา หากไมหามาเพิ่มจะเริ่มคลาย ลูกที่ดีมีคามากประโยชน ลูกทําชั่วใหพอโกรธโทษมหันต ลูกที่ดีใหคุณคาสารพัน ทุกขทั่วทันมีลูกชั่วไรธรรมา พออยากให ลูกสรางใชทําลาย จากหยากเหงื่อทุกหยดรดเปนสาย จากรางกายคนเปนพอนาม สมชาย ถึงพอตาย ก็ไมคลาย หวงลูกเอย ======================================== ==========================================
 31. 31. Posted 09 October 2009 - 09:19 PM [quote]กู..ลูกหมา, on 09 October 2009 - 05:05 PM, said: เอ คุณ hi's มาโพสแบบนี้ แสดงวา ไมผัก ไมยา อยางที่คุณ mom เคาบอกไวรึ เพราะถามาโพสแบบนี้ ออกแนวดานจิตใจ เปนหลักเลยนะ แลวที่วา สมองตีบ อะจริงไหม  อันใด จริง ไมจริง ชวยวานบอก โปรดอยาหลอก อยาลวง กันเลยหนา อันไหนจริง รีบคอนเฟรม แลวบอกมา  จะวางยา หรือจะผัก ใหชัดเจน[/quote] [quote] ถึง แมขณะนี้สมชายอาการยังทรงๆ แตเห็นหมอบอกวาตอไปอาการทางสมองนาจะหนักมากขึ้น เชนชวยเหลือตัวเองไมได ความจําละเลือน สุดทายก็จะตายอยางทรมาน แตถามีครอบครัวที่อบอุน ก็คงจะชวยใหอะไรๆ ดีขึ้น สรุป สมชาย โดนวางยา+เครียด ทําใหเสนเลือดสมองอุดตัน กลามเนื้อออนแรง กลืนแลวสําลัก ปอดอักเสบ

×