Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Summary of Digital Archive Package Tools Research and Development Project

969 views

Published on

Summary of Digital Archive Package Tools Research and Development Project.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Summary of Digital Archive Package Tools Research and Development Project

 1. 1. สรุปผลงาน โครงการวิจ ัยและพ ัฒนาเครืองมือ เพือการพ ัฒนาระบบดิจท ัล อาร์ไคว์ ิ
 2. 2. เปาหมายของโครงการ ้ • วิจัยและพัฒนา • การถ่ายทอดความรู ้ – Digitization – โครงการความร่วมมือ • 3D Laser Scanning – บรรยาย/ฝึ กอบรม • Spherical Panorama – DA Showcase • Giga-pixel Panorama • Object Photography for VR • Digitization Standard – Information Management • Metadata Standard • Digital Archives Management System – Visualization • Virtual Reality • Web-based Digital Archives 2
 3. 3. Digitization 3 3D Laser Scanning
 4. 4. Digitization 4 3D Laser Scanning
 5. 5. Digitization 5 เทคนิคการถ่ายภาพสามมิตของว ัตถุดวยกล้องถ่ายภาพนิงดิจท ัล ิ ้ ิ
 6. 6. Digitization 6 Giga-pixel panorama
 7. 7. Digitization 7 Giga-pixel panorama
 8. 8. Information Management Digital Archive Management System 8
 9. 9. Information Management Web-based Museum Management System 9
 10. 10. Information Management ระบบบริหารจ ัดการ จดหมายเหตุ 10
 11. 11. Information Management ระบบบริหารจ ัดการเอกสารโบราณ 11
 12. 12. Visualization Web-based Digital Museum 12
 13. 13. Visualization Museum Virtual Tour + 3D Object 13
 14. 14. Visualization Virtual Museum 14
 15. 15. ผลงานของโครงการ – Visualization Web-based Panoramic VR 15
 16. 16. Visualization 3D Wall 16
 17. 17. Visualization Object VR 17
 18. 18. โครงการความร่วมมือ - เนคเทค + จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอภาพสถาปั ตย์) ึ - เนคเทค + มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันทักษิณคดีศกษา) - เนคเทค + มูลนิธหอจดหมายเหตุพทธทาส อินทปั ญโญ ิ ุ 18
 19. 19. DA Showcase 19
 20. 20. DA Showcase 20
 21. 21. DA Showcase สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา 21
 22. 22. งานในปี งบประมาณ 2553 - เนคเทค + จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอภาพสถาปั ตย์) ิ (สนสุด มกราคม 2553) - เนคเทค + มูลนิธหอจดหมายเหตุพทธทาส อินทปั ญโญ ิ ุ ิ (สนสุด กันยายน 2553) ึ - เนคเทค + มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันทักษิณคดีศกษา) ิ (สนสุด กันยายน 2554) ิ - เนคเทค + มหาวิทยาลัยมหิดล (พิพธภัณฑ์การแพทย์ศริราช) ิ ิ - เนคเทค + ศูนย์มานุษยวิทยาสรินธร (พิพธภัณฑ์ท ้องถิน) ิ 22

×