Queen Sirikit Botanic Garden Technology Roadmap

953 views

Published on

This presentation was presented during a meeting between NECTEC and Queen Sirikit Botanic Garden on March 12, 2010 at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand. This presentation is talking about planning of information and communication technology development for Queen Sirikit Botanic Garden.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Queen Sirikit Botanic Garden Technology Roadmap

  1. 1. Queen Sirikit Botanic Garden Technology Roadmap March 12, 2010
  2. 2. แนวทางในการพ ัฒนา • ระยะที่ 1 พัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน ้ – ระยะเวลา 1 ปี – วิจัยและพัฒนาระบบคลังพฤกษศาสตร์และคลังข ้อมูลวิชาการทีเกียวข ้อง ่ ่ – ปรับปรุงเว็บไซต์ และบริการผ่านเว็บ • ข ้อมูลทีเกียวกับสวน + บริการของสวน + Virtual Garden ่ ่ • ข ้อมูลพันธุไม ้ ์ – พัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน ้ • บุคลากร ระบบเครือข่ายในสวน • ศูนย์บริการข ้อมูล
  3. 3. ้ กลุมเปาหมายและล ักษณะการใชงานในระยะที่ 1 ่ ้ • เจ ้าหน ้าทีและนักพฤกษศาสตร์ภายในสวน ่ – บริหารจัดการคลังพฤกษศาสตร์ ประกอบด ้วย ฐานข ้อมูลพรรณไม ้ในประเทศ ไทย ฐานข ้อมูลพรรณไม ้ทีปลูกในสวน ฐานข ้อมูลพรรณไม ้แห ้ง ่ – บริหารจัดการคลังเอกสารวิชาการทางพฤกษศาสตร์ ได ้แก่ ฐานข ้อมูล เอกสารวิชาการ ฐานข ้อมูลห ้องสมุดพฤกษศาสตร์ ฐานข ้อมูลนิทรรศการ หมุนเวียน ื ิ – เข ้าถึง สบค ้น และบริหารจัดการข ้อมูลเชงลึกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก ภายในสวนและจากภายนอกสวน • นักวิชาการและผู ้สนใจทัวไป ่ ื – เข ้าถึงและสบค ้นข ้อมูลทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ้ – ใชบริการศูนย์บริการข ้อมูลของสวน
  4. 4. แนวทางในการพ ัฒนา • ระยะที่ 2 พัฒนาบริการ – ระยะเวลา 3 ปี – ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบให ้บริการในสวน • ระบบบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร • ระบบนํ าชมอิเล็กทรอนิกส ์ หรือห ้องเรียนในสวน – บริการออนไลน์ • บริการจัดและจองโปรแกรมการเรียนรู ้ในสวน • พิพธภัณฑ์ดจทัล ิ ิ ิ ื • บริการสบค ้นข ้อมูลพันธุไม ้ด ้วยภาพ ์ • สร ้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
  5. 5. ้ กลุมเปาหมายและล ักษณะการใชงานในระยะที่ 2 ่ ้ • สวนพฤกษศาสตร์ ้ – บริหารจัดการข ้อมูล งาน กระบวนการทํางาน (Workflow) และความรู ้ โดยใชระบบ บริหารจัดการข ้อมูล และเครือข่ายอินทราเน็ ต • ผู ้สนใจภายนอก (โดยเฉพาะเด็ก+ครอบครัว) – เข ้าถึงข ้อมูล บริการ และพิพธภัณฑ์ดจทัล ิ ิ ิ ้ – วางแผนการเข ้าชมและจองใชบริการผ่านอินเทอร์เน็ ต ้ – เรียนรู ้ในสวนโดยใชเทคโนโลยี + ห ้องเรียนในสวน • เครือข่ายพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์ + โรงเรียน) – สร ้างและจัดกิจกรรม/Workshop ระหว่างสวนกับเครือข่าย ้ – ถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการ และการประยุกต์ใชเทคโนโลยีในสวนพฤกศาสตร์ – Annual Conference + IT
  6. 6. ปี ท ี่ 1 ปี ท ี่ 2 ปี ท ี่ 3 ปี ท ี่ 4 Products / Virtual Natural Online Mobile Guide Services Garden Museum Images Tour Training Interface Search RFID Management Inventory and Information Tracking System Technologies HDR Touch Interface Image Augmented Panoramic VR Recognition Reality SMART RFID Intranet Mobile Computing Sensor/QRCODE หมายเหตุ ระบบงานต่างๆ ทีจะเกิดขึนทางสวนฯ จะต ้องจัดเตรียม ่ ้ 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสวน 2. ี่ บุคคลากร หรือผู ้เชยวชาญทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

×