Internet 2000

809 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "กาวสูสังคมอินเทอรเน็ตยุค 2000" ที่บรรยายในช่วงปี ค.ศ. 1999 - ค.ศ. 2000

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet 2000

 1. 1. กาวสูสังคมอินเทอรเน็ตยุค 2000 ราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
 2. 2. ประเด็น • โลกยุคใหมกบความกาวหนาทางดานไอที ั • ทําไมตอง “อินเทอรเน็ต” ? • เขาใชอินเทอรเน็ตทําอะไร? • อินเทอรเน็ตดีอยางไร? • ปญหาที่ควรระวังในการใชงานอินเทอรเน็ต • เรื่องนารูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในประเทศไทย • มีชีวิตอยางไรถึงจะมีสุขในสังคมอินเทอรเน็ตยุค 2000
 3. 3. ทําไมตอง “อินเทอรเน็ต”?
 4. 4. มารูจักอินเทอรเน็ตกันกอน • ระบบเครือขายคอมพิวเตอรทใหญที่สุดใน ี่ โลก • เปนเครือขายที่เชื่อมโยงเครือขาย คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน • ไมมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ ดูแลเครือขาย Internet ทั้งหมด • แตละหนวยงานจะดูแลเครือขาย คอมพิวเตอรของตนเองและดูแลสวนที่ เชื่อมตอกับ Internet
 5. 5. วิวัฒนาการของอินเทอรเน็ต • เริ่มจากการสรางเครือขายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ในชวงป 1960 • Network เริ่มขยายไปสูหนวยงานวิจย มหาวิทยาลัย โรงเรียน ภาค ั ธุรกิจ หองสมุด และ ผูใชตามบาน • ในป 1994 ไดมเทคโนโลยีที่เรียกวา World Wide Web ซึ่งทําให ี Internet มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอยางมาก
 6. 6. เขาใชอินเทอรเน็ตทําอะไร?
 7. 7. เขาใชอินเทอรเน็ตทําอะไร? • รับ/สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) • คนหาขาวสาร และ ขอมูลตาง ๆ ได • มีโปรแกรมฟรีที่สามารถ Download มาใชได • สามารถเลนเกม ดูโปรแกรมหนัง ฟงเพลง ดู หนัง หรือ คุยกับคนอื่น ได • มีการสรางกลุมสนทนาในเรืองที่สนใจตรงกัน ่ • เลือกซื้อสินคาผานทาง Internet ก็สามารถ ทําได
 8. 8. จดหมายอิเล็กทรอนิกส - จม. เดินทางรอบโลกในเวลาเปน วินาที - คาใชจายถูกมาก - ไมตองอยูรอรับจดหมายหนาเครื่อง - มี mailing list • จดหมายถึงปลายทางทั่วโลกเพียงอึดใจ
 9. 9. การรับ-สงไฟลบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดูและสําเนาแฟมขอมูลไดทั่วโลก • anonymous ftp, ftp site ชนิดของแฟมขอมูล • ตัวหนังสือ, ภาพ, เสียง, วีดโอและ ิ โปรแกรม
 10. 10. การใชบริการ World Wild Web เครือขายใยแมงมุม
 11. 11. การใชงานในดานอื่นๆ • การซื้อขายสินคาผานทาง Internet • การตรวจสอบฐานขอมูลผาน Internet • Web paging • Audio & Video on Demand • จองตั๋วผานระบบ Internet
 12. 12. จะใชงานอินเทอรเน็ตไดอยางไร? • อุปกรณที่ตองการนอกเหนือจากเครือง ่ คอมพิวเตอร – โมเด็ม – สายโทรศัพท – เปนสมาชิกของ Internet Service Provider (ISP) • โปรแกรมตาง ๆ สําหรับใชงานบน Internet (ปรกติ จะไดรบจาก ISP โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม) ั  – WWW Browser – Plug-ins – อื่นๆ
 13. 13. อินเทอรเน็ตดีอยางไร?
 14. 14. ขอดีของอินเทอรเน็ต • เปนแหลงรวบรวมความรู และเครื่องไมเครื่องมือทางคอมพิวเตอร • ชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีขอบเขต ครอบคลุมไปทั่วโลก • ประหยัดคาใชจาย
 15. 15. ปญหาที่ควรระวังในการใชงานอินเทอรเน็ต
 16. 16. ขอควรระวังในการใชงานอินเทอรเน็ต • ปญหาการโจมตีจากผูไมประสงคดี • ปญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร • ปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร • ปญหาการลอลวง
 17. 17. เรื่องนารูเกียวกับอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ่
 18. 18. มีชวตอยางไรถึงจะมีสขในสังคมอินเทอรเน็ตยุค 2000 ีิ ุ
 19. 19. การมีชีวิตในโลกอินเทอรเน็ต • หามตกขาว • สรางเสริมศักยภาพ • มีมารยาทในการใชงาน
 20. 20. กฎ กติกา และมารยาทในการใชงานอินเทอรเน็ต • ไมรบกวนผูอื่น • ใชขอความที่สุภาพ ไมสงขอความ หยาบคาย • ไมทําสิ่งผิดกฎหมาย • ใหความรวมมือกับผูดูแลระบบ (System Administrator)
 21. 21. ขอบคุณครับ

×