Proposition de passage sd capitaine

604 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposition de passage sd capitaine

  1. 1. RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE GG RR OO UU PP __ CC NN AA NN CCiiee NNaattiioonnaallee AAllggéérriieennnnee DDee NNaavviiggaattiioonn CCaappiittaaiinnee ------ RRaabbaahh HH EE LL AA LL MM // VV ------ DD JJ OO RR FF PPRROOPPOOSSIITTIIOONN DDEE PPAASSSSAAGGEE AAUU PPOOSSTTEE DDEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT.. AATTTTEENNTTIIOONN ------ MMrr.. LLEE DDIIRREECCTTEEUURR CCEENNTTRRAALL DD’’AARRMMEEMMEENNTT MMoonnssiieeuurr ;; JJee,, SSoouussssiiggnnéé MMrr.. RRaabbaahh HH EE LL AA LL,, CCaappiittaaiinnee AAuu LLoonngg __ CCoouurrss,, CCoommmmaannddaanntt llee MM // VV DD JJ OO RR FF,, cceerrttiiffiiee qquuee llee NNoommmméé MMrr.. BBrraahhiimm AASSNNOOUUSS,, CCaappiittaaiinnee AAuu LLoonngg __ CCoouurrss AAnnnnééee 11998844 __ 8855 àà II SS MM ddee BBoouu __ IIssmmaaïïll,, EEmmbbaarrqquuéé eenn ssaa qquuaalliittéé ddee LLiieeuutteennaanntt ddeeppuuiiss llee 1144..0022..8888,, aa eeffffeeccttuuéé àà ccee jjoouurr SSooiixxaannttee ssiixx ((6666)) mmooiiss ddee NNaavviiggaattiioonn EEffffeeccttiivveess àà bboorrdd ddeess uunniittééss dduu GGRROOUUPP __ CCNNAANN ddoonntt CCiinnqquuaannttee && UUnn ((5511)) mmooiiss ddaannss ll’’EExxeerrcciiccee ddee FFoonnccttiioonn ddee lliieeuutteennaanntt AAuu LLoonngg __ CCoouurrss.. LL’’IINNTTÉÉRREESSSSEE ------ IInnssccrriitt àà MMoossttaaggaanneemm // MMGG ssoouuss llee NNrr.. 11777755 __ IIDD ------ aa ffaaiitt pprreeuuvvee dd’’uunnee ccoonndduuiittee eexxeemmppllaaiirree,, pprréésseennttaanntt ttoouutteess lleess qquuaalliittééss rreeqquuiisseess àà uunn OOFFFFIICCIIEERR ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, jjee vvoouuss ssiiggnnaallee qquu’’iill aa oobbsseerrvvéé ttoouutteess lleess rrèègglleess ddee SSééccuurriittéé -- ddee DDiisscciipplliinnee eett dd’’HHyyggiièènnee eexxiissttaanntt àà bboorrdd eett ccee dduurraanntt ttoouutt ssoonn EEmmbbaarrqquueemmeenntt -- IIll ss’’eesstt mmoonnttrréé ttoouujjoouurrss ddéévvoouuéé ddaannss llee TTrraavvaaiill dd’’uunnee ccoommppéétteennccee RReemmaarrqquuaabbllee eett dd’’uunnee BBoonnnnee ccoonnsscciieennccee PPrrooffeessssiioonnnneellllee.. EEnn ccoonnssééqquueennccee ddee cceett ééttaatt ddee FFaaiitt,, jjee nn’’hhééssiittee ppaass ddee vvoouuss llee SSiiggnnaalleerr CCAAPPAABBLLEE dd’’AAssssuummeerr AAmmpplleemmeenntt llaa FFOONNCCTTIIOONN ddee CCOOMMMMAANNDDAANNTT qquuee jjee pprrooppoossee dd’’OOrreess eett DDééjjàà ppoouurr ssoonn PPrroocchhaaiinn EEmmbbaarrqquueemmeenntt.. VVeeuuiilllleezz RReecceevvooiirr MMrr.. LLee DDiirreecctteeuurr,, ll’’AAssssuurraannccee ddee mmoonn PPrrooffoonndd RReessppeecctt.. FFaaiitt àà BBoorrdd llee 0088..0088..5511 LLEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT..

×